Vous êtes sur la page 1sur 8

V vZwÎg·

~
l¡Ú^ÃÚ …æ] lŸçÛÃÚ
VvZwÎg· X X X X XX X X X X X X [Âx **
]5çgzZ] Ñ© ~
×;sÛ ËZ e X X X X X X X X X X X X
# ;@*
WxsZÔÅXp
Š !* F ‚ãÖ] X XX X X X X X X X X X Ñ**
wÍ Z X X X XX X X X X X X X ci
+Z
Ù õ0* X X X X X XX X X X X X
g ZD Š Z®
2010Ô #20 )
XX X X X X X X X ® á Zõg @*

íÆY

yÎ 0* Wxs ZÔF-8/4 Ôezg+ −Zò**


ÔŠ !* X 58 : ~WŠ
+92-51-2261759 , +92-51-2253023 : y¯
www.alhudapk.com , www.farhathashmi.com

WxsZÔH-11/4 Ô ezg „z',


ÔŠ !*
yÎ 0* !WxsZ
Æ} ZX 6 : ~WûŠ *
+92-51-4434615 :y¯
salesoffice.isb@alhudapk.com
0000000
ÔcZ™Ô̂΃ ; W6,
y Î 0* WÛS 30-A : ~Wûc Z™
+92-21-34528547,+92-21-345285: y¯
Ünu†Ö] àÛF u†Ö] ä×Ö] ÜŠe
änñ]‚je]
î*9gaÆ*Š ~g ‚gzZ}È[8ÆvZ~
 akZ=rG
X :%+ 4aƃ VvZwÎg·
ˆ~Š]gß~k
, Š .ZÃá £áZzäYñ7,~÷л]§ò ¸àZzäƒÂÆŠ !*
’aÆx ¬{! WxsZ;gE-òsZDÚZòO Z>úŠ

,Y »Ï0
{^ +iÅ{%izgKZ~ÝzgÅyZë @* Ñt ‚~i Z0
ì ** å WÐ~ gI]§Å ~
+Zûx ¬Ã]5çgzZ]Ñ©Æ\ V x™ ZÑÑ»!£
X ÃwJ e ._Æ~
V Ñ {!
ÎZ{Š c* iÐZ™á
iÐ{Š c*
( }W )X ñâ
Û «=ÂÅ~zcÅ©]§Å\ å W…\¬vZ
oÛ^a ku†Ê
2010#20

Üm†ÓÖ] äÖ牅 o× o×’Þ æ å ‚ÛvÞ


‚Ãe ^Úù ]
Ünq†Ö] à_n!Ö] àÚ ä×# Ö^e ƒçªÊ
Ünu†Ö] àÛFu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

Ôp°. Þ ‡{Š c*
iЃ ‚Ûu] ÔsÑ ZyZ0 +{ ÔsÑZF ÔsÑ Zx ¸ Ôø D dZ Ô©dZ (o.†ÏÖ] oÛ.^ãÖ] g×_ÛÖ] ‚f àe ä×# Ö]‚f àeû ‚% Û$ vø³Úö
${Š c*
àöŠøuû]* Ôy!*  Œ^ß$Ö] Üöuø…û ]* ÔÉg"Ð*Š™| (,
iЃ  Œ^$ßÖ]‚öâø ‡û ]* ÔgŠ ·{Š c*
Ѓ iЃ Œ^ß$Ö] Äörø.û]* Ô M{Š c*  Œ^ß$Ö]7ö çø qû]ø
iЃ
Ô` Z çE,ÅZ°gÖZ±ge $. ^Û÷ ³nû uô…ø ^³Ï÷³nû Îô …ø áø^³Òø ÔïqÆt Ü Z+4Ѓ ^÷Ï×ö³ìö Üû³ãö ßö³Šöuû]* Ôá Zz}n]gzp{Š c* iЃ  ^÷³ãqûæø Œ^$ß³Ö]
X ànû Ûô Öø^Ãø ×ûÖô è÷Ûøuû…ø gzZ àønùô fôß$Ö] Üöiø^ìø (r Zl $b¹^Û÷nû uô…ø ^Ê÷ææ. …ø Ô„
×zg ]†÷ nû ßô Úö ^q÷]†ø ‰ô Ôy!*  zŠy!*$. ^Û÷nû uô…ø ^Ï÷nû Êô …ø
$e
¬xsgzZŠzgŠ6,
å WÔD™õ6,
\ ÚÐ \ å WÔD™g ÖZ »›Ð \
å WÔD™~úŠ »]oÐ\ å WÔD™g ZŒ
Û Z »yZZ6,å Wë
\
y c*+ZÆyVƒÌ}V ˜ë ?._ÆõÒÎZÆ[8KZ] 5çgzZ]Ñ©Ô]ZŠ „Ô¿¯§Ôt Ü ZÔyZZ Zg øHvΙug Zg fp
g0
?D YäT6, gîÆäZÆ Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ‚³Û³v³Úë H~êgzZ ËÆ*Š c* @ÆVÇ)c*
~o LZÔÖ yxgŠÆVâ ›ÔC Æ
Ù !*
™~zcÅkZgzZì } â] !*
@* ÅkZÔì @* ™~úŠ »›ÐT¿èY ???D™ZŠ Zh»›Ð\
) ¤ZÅkZ {zì @*
™® å Wë Hâ7Њpë
:¹ä²
á [²ËXì
Äömû‚ôeø áô^Úø $̂ Ö] oÊô p†ôÛû Ãø Öø ]„øâF äö f$uö †ö `ô¿ûiö køÞû]øæø Ùøçû ‰ö†$ Ö] o’ôÃû iø
Äönû _ôÚö g% vôm% àûÛøÖô g$ vôÛö Öû] á$ ]ô äö jøÃû ›øøŸø ^Î÷7ô ^‘ø Ôø f%uö áø^Òøçû Öø
) ¤Z ÅyZ ?ÂDƒF ~›KZ ?¤
kZ D™® /ZÔì ]!* ™Ì~úŠ »›ÐyZŠ z!*
Є¹~äâ i ÂtnÅ/~÷Ôì @* ÆkZgzZì @*
™ ãâ Å~
Û **V wÎg ÂL L
ó Xó ì @*) ¤Z Å[8LZBC a
™®
Ï0
+i KZñƒf ,Y»w qZLZë~ÝzgÅyZ @*
e{ ^ ÏVz™yÒ6,gîà ) ZÃ] 5çgzZ]Ñ©Æ Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# ³Ö] Ù糉…~` W
X ÃwJ e ._ÆÏ0 + ii!§Æ\ å WÃ
àûÚô †ö %ô Óûmö áø^ÒøX D™g lZzÄÐ]ÒgzZD™Š c* ÃvZ‰ Ü zC Ù\å Wäô Þô^nø uû]ø Øùô Òö o×FÂø äø ×# Ö]†öø Òö„ûmø áø^ÒøX D™ ö:X Z™fÐ] Ò~
Å
V wÎgÆvZ : ö XZ™f
:WÅ
Ô ø jô Ûøuû†ø eô Ýöçû n% Îø^mø o% uø^³mø ÂDƒq„c*â6, ] !* ËZ # X D™g lZg !* ÎÐ,~yŠq -Z äôû nÖø]ô höçû iö]øæø äø ×# Ö]†ö Ëô Çûjø‰û]ø (åô ‚ôÛû vøeôæø äô ×# Ö] áø^vø³fû ‰ö Ùôçû ³Îø
7q -ÑÃËB‚Æ[g LZ~gzZì [g Z÷vZ L L ^ò÷nû .ø äô eô Õö†ô³.û]ö Ÿø oû³eùô …ø äö ³×# ³Ö]çø ³âö ë ÂCƒã.6,Z # X D™Š c* Û Ð\¬vZ™| 7,&önû Çô ³jø‰û]ø

BÃx ÓZ?ÐaÆT]»vZ ZZ lô^vøÖô^’$ Ö] Ü% jôô iø äô jô ÛøÃû ßô eô pû„ôÖ$] äô ×# Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû]ø Dâ Û ÂDƒlpZ # X D â Û Îg Ö Z6,VÂ!* KgKg ó Xó @* ™
hÑ1 ðÃÃVßZzy c* Ù ]»vZ L L Ùõ^uø Øùô Òö o×øÂø äô ×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû]øD â 
Šp ó Xó ~w qC Û gzZD™ ZŠ Z]»vZ ÌÂCW7wgß{h +I** ðÃZ # ó Xó 
]Z ¤ ðš!ÂCƒ
X D™xŠ™| 7,

Û ÅˆyWŒ
]Y Z Œ -Z»]ZgZ^Û÷ñô^Îø ¡
Û x ªÈZgzŠX ó óD™x ªzsîq ÷ nû Öø o×ôù ’ø³mö áø^ÒøX ó ó_7,
÷ mûçô›ø ¡ 6,Ü zLZi ú ZZ ^ãø jô Îûçø Öô éøç×F’$ Ö] o×ôù ’ømö áø^³Òø:i ú

WÔ D™w ZÎ »ØgÐvZ™ug6,Øg]c*
]Š „âZX _â {C ™ug6,[Z±]c* WÔ Èg6,e Ù X D™ M @*
$WC *™ MV˜X D™B‚Æ%F,
ƒ*
Z /ZyZgzŠ kZX D J 7,i úÑÃVÍßpV´: {Èg Z¦
# X ¿i úÂCWi ZzWÅäzgÆa¤ /]»vZ~HD â
Û gzZ D Y `ÎVƒ 0*
D™
X D™{>Zg ¯ÂCƒ‚ÙpðÃc*
Cƒì~ðZ±X _7, yŠX D™ZŠ Zqi ú~^X _7,
 ei ú6,"m
“ i ú™ÖÂDƒgF

Øøìø7ø ]ƒø]ô X D™gzŠ »ˆyWŒ


Û B‚ÆL
ð ZƒX D Y| (,{Š c*
iÌÐS0 ¹~V>~ypg {â :ypg
+W!~ä™]Zíz‘œîSD Y| (,
#gzZ D™œ[pÔD ›ÌÃVß ZzyLZgzZM YÌŠp\ W»ypg4 L L …ø ˆø òÛôÖû] ‚$ .øæø ‚$ qøæø äö ×øâû ]ø ÀøÏømû ]øæø Øønû ×$ Ö] ^³nø uû]ø†ö ³!ûÃø ³Öû]
ƒqzÑ{‚~y
å W@*
ƒx ZzŠ~x »C
X @* Ù Æ\ e¾
Ù ó Xó f
å WX D™s MZw‚C

: [Z 4 ÂïŠ hgLÔÐ,hg: [Z @* pg} izgÚLÌ~ V¸vŠX n


ƒwì n pg} izgÐ ]ÒÌ~y@{z´Æypg : { izg
Û x ÈZÌ»VzizgbÆwZØÔn
ÐgLÒZ {izgX D â pg} izgƶZzf Ò‚gzZ{gجÄ- ~xøÔ] ZÔÔcÔõg @* Ù XÐOg
15,14,13Å{ â ~‡C

X D™g
Z

i ú™ 3q·yŠÆ[ZÏX ï Š¬»äY {ÇÏÌÃ&ZpX D YgzZ DWwa aÆÏX Û k]+ 4ÔD™<X D â Û x ÈZm{6,t E
X D™ ã!*
Û w ‚C
Œ Ù 6,µñÆ öAW ÑZÏX D YaÆÏ

\X Ö6, $zZ LÔ6,ãÆgLLÔ6,Ÿ


1 Å. aLÔ™ƒ} 96,}i[LX _7,]c* Û ~kZgzZ D™ qzÑÐ Y zz£:[
WňyWŒ
X êŠ: {Z
+Ã _â{ CÐD, ZX CYƒ—i ZzWgzZ'Yƒcu@W‰
Ü zÆ

:g ïZÃb‚ËX ïŠ ¬ŠÃkZÂ@* pg:™ XaÆÀqðÃX »ä™‘œÌÃVzuzŠgzZ D™‘œÌŠp:] Zíz‘œ


W™á‘œðÃX n
ß{Š c*
%Z D N* i Âf Û ÔD™5ZŠ Z {Š c*
e nŒ Û zh
# z
i~| +yLÔS¼ÃËÔ ïŠ™Èt@ÃË X D™g (ZÙñ{ Â@* %Z D™
ƒ:¼ k0*
ëwâ AgzZV˜ V˜~Ï0
+i {%izg KZgzZ›‚g LZÔk]LZX BŠÃi Z0
+ZÆay s Zu ZgzZ q M»wâ
LZë ì ]gz¢` WX å:IÇ!*
kZD™ ay
X ,™g¨Ì6, 

¼nû íômøæø høçû %$Ö] ÄöÎø†û møX f


eÎ0
+kÌÃwzeòl
ó Xó f L LØøÃû ß$Ö] Ìö’ôíûmø æX D™: kCÍÃ#
eÏ@* .ÅVß Zzy :x »Æ{%izg
Ö }
KZ7Z\ Y Œ7{h
å W@* +Iâ À*
*™ »Xx »{z ª f
eðŠ|ŠzŠ » ~–ÐB; LZX f
e w ïNÐ VzÀ ó Xó f
e ÏgzZ f
e Î0
+ VzÀ LZ ZZ
k6,
X¸B7s ÜÆy
á

 Â0Z™ÎðZ
¬Ðƒ pgwìm{» ðZ_zðÌCZf : ÄÂz]g Ó
# ZZ Õô]çø ŠôùÖ^³eô *]‚ø³eø Àø³Ïø³nû jø‰û]ƒø]ôX » (oral hygine)ðÌÅì™Sn
Æ\
k0* Ü zDÎ ZZ åö ‚øßûÂô Õø]çø ŠôùÖ] Ÿ$]ô Ýö^ßømø Ÿø ó Xó @*
å WuZz̉ *™uZzx »ªÂDƒ4ZŠ y L L Õô]çø ŠôùÖ^eô *]‚øeø äö jønû eø Øìø7ø ]ƒø]ô ó Xó D™uZz
ƒ*
Ðs ZuZÆã0*
~çzÔf -Z LÔD™ÐvZpi ¸W»çzÔD™çzµ ZaÆi úC
,i úFÐçz„q
e| 7, Ù X D™¸x » ~y
WÃ]Zgªó ó@*
ƒ
X Dhg: ÈzðÃgzZDðŠ b§~g7Y ¡ /Z“
IZp¤

e ^ eV Ä
3X f
** _ZˆÆä3ÔD 3ÐVèZ&ÔD â 3:C
Û wzÚÐt ‚LZÔD 3ÐB;N ZŠX D™qzÑ™| 7,ä³³×# ³Ö] Üô³³Šûeô** *3
Á*
ðà L Lçø âö ^Úø Üø×øÃû mø oj#uø ^ò÷nû .ø ØöÒö^+ mø Ÿø áø^Òø ó Xó ¸D 36,}igzZ ä̂6,}i L Lšô…û Ÿø û] o×øÂø ØöÒö^+ mø æø šô…û Ÿø ]û o×øÂø ‹ö×ô rûmø áø^øÒX D Î: fñƒD 3
²A
g ðEgzZæ ZZ†ø Ûøj$Ö]æø ‚øeø $̂ Ö] g% vômö áø^ÒøX ë ä×# Öô ‚öÛû vøÖû]ø ˆÆä3X s ï: Í~ä3Ë ó Xó ì qH @* ƒ:ØJ -Z # D3:J Ü zkZq
-‰
/JL L Üônû ÛôvøÖû] hø†û .ö åö †ø ³Óû³mø áø^³Òø ó Xó åIßgzZ {Ö ZZØŠøÃø Öû] æø ðø ]çø ×ûvø³Öû] g% ³vô³mö ó Xó D â 
äô nû Öø]ô h% ]†ø !$ Ö] g$ ³uø*] áø^³Òø ó Xó D™:I[zæx¤ ÛI
ó Xó Cƒq·gzZ ~Q{h +I{Š c* iЃ  ~Å WZZ 7û …ô^fø Öû]çø ×ûvöÖû]
ó Xó ñYƒï /ZdŠ L L! ÷ZD â 
á ~ä3B‚}÷ðä Û Ð÷
ñ Z]|X D™I* -ÑÃVzuzŠ~ä3X Ã
*™q W~÷‚&ÐB;N ZŠ ã0*

k Y*
¦6,^z™N ZŠX6,}i LÔ DÎ6,_ L:H
ÎIÐ Y (X Cƒ ~½wY ÅgL~ TD™w EZ‡gzZ _ »} lX i
X D™:I ** *Î
¬ŠgzZ DΙ| 7,¬ŠX D Î)uIÐäÎ]Zg
X M Yñƒ_7,

ƒ„gƒµÐt ‚}i‰4V-gzZºJ¦ó Xó Ù Š:™&


\Wc* × úºZ
# L LïkËô ³jø×û³mø Üû³Öø o³!FÚø ]ƒø]ô X ¶yj6,
zg ‡z!* å W: w J e w e
weÅ\
X−úÆ\
å Wðà ¶I** tX ºÌV ƒ 0*
]!* ·LgzZ™X@*
 LX Vƒìg F,ZÐyZze Å~h N å

Ü 1gÃVzŠ%X D âÖ èÅk]Æ]àgzZ°zgz¾X f


Û# e XÌk]Î0
+kgzZ4Ð4Ô ãzZÔãÂÔ CÎX f ƒxZÀ »nT : k]
e X@*
-g!6,gîòÀX Û _ùZ Å ~0
8 Û w EZÆ8I% LgzZB‚Æ8 IL)qX D â 
+eX D â Û @d
$iYW~g7X åk]{h ™X D™IÐ
+I@*
X åI

ÐWLX6,
e èB‚ÌÃgzZ Ëúc*
™ZŠ Zi úÒ6,~g ZÎÒZX f "kLB‚Æ+i LX f $zZÔ} h˜ : ~g ZÎz^
 ñ¢gzZßÔ.
e™~g ZÎ6,ƒ
X D™ ZŠ ZÒ«gzŠ~K¬ÐäYygzZëáøæû ‚öÚô ^uø ^ßøeôù†ø Öô áøæû ‚öeô^Âø áøçû fö ñô^iø áøçû fö ñô`6,3ZzÐ^X D™I*
*™^yŠÆ] ZÔX f
e

y·Š ]!*
‰ i[ Z »xsX D hg: Ì\
Ü zÆ]‡5X ï ŠÐ y!* hg:B; ZuzŠJ
å W @* # ÔD™grX D™U~xs6,µñÆ] ‡5
-Z
X Dƒzás§Å}uzŠB‚ÆŸ}g7ÔF

JòŠ W»C ðÃX Dâ 


Ù !* Û +Ì\ # ~ >X D™ÀÌå\WD™Àvß6,]!*
å W ªðÃZ T ÂDƒ â # :>
Û p=~ >Ëå\ WZ
ÌðZg W¾I~ p°2D™:Ip°ÅËZÎÆáZz¶Š!$
I** +»yˆ ZX ïŠ: [ Z JgzZ f
ex »Ð ·Â©8x »Ð Å !*
" c*™ò¯
@*
B;Ã}nX ï Š Ì[Z ³gzZ ðÃX ë ä³³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öû]øgzZD™× Wi ZzW6,äW¥ X D YÖQ(V˜ÂD Y~…ËX ¶
Ð} À c*
X D™™f »vZ6,
x !ZÆ>X f
euzgÃð)c* Ü zÆð)X f
D™„ (Z̉ e,$J e

äŒÔåãZzx¯ »\ g»"gzZ½~x¯Æ\
å W ó Xó ‰Cƒ: '!* å W ZZçÇû×øÖ] Ø% Ïô möæø †ø Òû„ùô Ö]†ö ³%ô Óû³mö áø^³Òø: x¯
å WgzZ¸áZzä™™f »vZÐ] Ò\
p ÖZÂLeSðä
/Z Dâ @Y™]!*
Û W+ZX * b§~g7ÑZzG
g s1b§kZ ó Xó D ZC &Ã]!*
Ù Šg !* L L^÷$ø¡$ø Üø×$ Óøiø Üø×$ Óøiø ]ƒø]ôX s1™IIaÆ
(she said,he said) ó ó¹äk QgzZ Š
H¹ZZÙ^Îøæø i¹Ã\
Øønû Îô gzZw ZÎ{Š c* i: Á:Ôp ÖZÒ| ªDƒZŠ Z Ü×ô ÓøÖ] ÄÚ]çqÐy!*
å W X {Š c* iX åYÌ
` W1X åYò³ÆðÃÐTD™] !*
„zÔTg:~{IÅVÂ!* +ZÅËÔD™: ð ÍÅËÔ ãi£: CƒÕÅË:~WX å:I
ãzg0
gzZ}û6,]uZzz ] Ñqƽ *ŠgzZì CƒzÂ{Š c*
i6,]Zf ÅVzuzŠ Ô 䘊¤
/Æ VzuzŠ '!* iÔ 7„ðÃKZ ìt wq »e
{Š c* $ÒZ ~g ø
X }Izc

Í ÞZ®ug I{nÂDƒlpÔ¸` Z'


,ðŠac* × lp¹p ó ó¨ÁgzZTglñ{F,
{Š c*
i ZZÔ *zÙp
ô vû–ùô Ö] Øønû ×ô Îøæø kôÛû ’$ Ö] Øømû çô›ø áø^Òø:WZg*
iZ @W'Ôg åz m ~ äzg:ˆ~ Ùp: X åC
]|X ‰Cƒg \ +ZÆwŠ c*
„z åg0
Ù !* Í @*
ƒg ÖZ »WZg **
6,{nÂDƒ nZg ** +e »
# Xƒ0
Z
i ÂDƒnZg **
{Š c* ÐËZ# X ó óVƒ: ñZ—\ å Wä~ Zƒ7(Z LgzZ »zg7Ð äWk0*
å WgzZƒ¬ŠÃ\ LZ=Lä\ å W L L ëñk ,̀
»~g ZÍ **
ä\ ÑZzk
å WXì ;gv{Š6, ,¦~y ¬Š ÂñÑp=yiŠq -Zó Xó ƒŠßWu {ã%
OÅkZÔZƒHÐZ L L äßönû fôqø kûeø †ôiø äö Öø ^³Úø Ôët{Š c*

!X zŠ™spÃkZ ¹ÐÈ
?ì „gƒÐVzqÁöZg WÅVzy}g ø` W ìtt„œ ñ ¬]|gzZHg ÖZ

}ZgzZtŠ ™ÌÔŠ åݬt» ~g ZŠ- $×ÅhX D™~È0*


ŠX D™e
$c* Å}°zÔD™]ÐÐ^ÑÔs1såX åyWŒ
Û t Ü Z»\
å W: t Ü Z
‰‰p@*
Yƒ[ú%8 ŠÃ\
å W X¸g ZŠ §{Š c* X¸á Zzä™ñ~T
iÐű~g Z.{Š6,!* $rgzZ] )X¸g&
+gzZgŠ ·¹X Dg å™È
Â@*
™¿#Å hðä /ZV ;‰$ Ë ÑŠ:×,q ÅkZgzZ *ŠÔ¸: ` Z' × JÔ¸px3, ñ X 4䙛Р\
å\ W: ë!; ! Z0y å W @* ƒ ÙW
Y @*
x¯J:\
å W L LÑô]çø ‰ûŸø^eô hõ^í$ ‰øŸæøø Àõnû ×ô ³Æø Ÿøæø Àõù³Ëø³eô ‹ø³³nû Öø ì ~]Zg ÂX 1x ÙZ:gzZH×: L~A çCZ fpD™e $×ÅhgzZD™×
Xì @äƒ~i !* {ÈgzZ)uÔgØ~Vzg Zi !* aÆiÆb)` W² ó¸ ó D™7gØ~Vzg Zi !* ÔwŠ: Ô¸
`W ó Xó ï Š™g ¦
/gŠgzZ ïŠ â å WpZZxöËø’ûmøæø çËöÃû mø àûÓô³ÖFæø ¸ïŠ 7ÐðZ',
Û s ç\ +» ðZ',èòøn(ô Š$ Ö^eô èøòønùô Š$ Ö] ÄöÊø‚ûmø ŸøX¸3gzZg !*
!$ Š'
,e$.
7„ ZpíÅVzuzŠg0
+ZÆVߊÐVƒ 7s ™wŠ J# èY ?yáù~}g !*
-Z ÆVzuzŠ~ Vߊ}g ø B {^
,Y »Vߊ LZƒ
ë
b &Z~] 5çÆC Ðy: M
Ù !*  gŠ]5ç~y:J
hƒ„ Ü zkZƒ:›ë !*
-‰ -Z
J # gzZ Cƒ7›~Vߊƒ: „ZpíJ
-Z Ë W
# Ô$
Xì e

ì {z+4Ѓ â
 ~? L L oû×ô âû Ÿôø ÜûÒö†ö nû ìø ^Þø]øæø äô ×ô âû Ÿôø ÜûÒö†ö nû ìø ÜûÒö†ö nû ìø:c* å WX D W7ÐûlpÔåƒ @*
Û ä\ ', $.B‚Æ] Z0` Zzi Z
YZe
Ð@',q
-ZÔD 3 ** -ZÔDg å™Èö¬ÃÈ
3(q ñ ¬]| ó Xó Vƒ YZaÆVß Zz yLZ™| (,Ѓ
 ~ ?~gzZì YZaÆVß ZzyLZ
å Wû%~uzŠÔIòÐW{zû%q
• Zzi ZX ‰ òÐWÐyZ\ -Z ÂH¨ £»hzŠB‚ÆÈ Û gzZD Îf~ŠÍÅyZÔ f
ñ ¬]|X _7,yWŒ e™<
^X D™nç»s »Zzw°B‚Æ]Z0
Û yxgŠÆyZaÆäYá6,
X s Ze·Œ

X D è6, ñ ÃX D™xsŠp ÂDg ¦


(m{QRaåâgzZB;»y ZÂ'WÒ / ÆyZX D W7Ð.ð•ZB‚ÆV”:mÐ V”
Ðk0*
vß ?ÔVƒ@* ™›ÐkZ~L L Lë™ VZÃŒ
ñ X D™nç6,RÅV”B‚ÆV”ªDZ—™NŠÃ\ å W{zÂs ïy!* iKZaÆZ ñ 0Œ
ñ ]|
"Å\
áø^Òøó Xó D Yƒg ZÎ6, å WÔDƒìgö@ ñ gzZDƒìg| 7,
ñ gzZŒ å W ZZáô^fø Ãø ×ûmø àönû ŠøvöÖû]æø àöŠûvøÖû]æø o×ôù ’ømö áø^Òøó Xó z™›ÐkZÌ
i ú\
i ú̃;gzgk0*
ÆVâ^¤ ƒw q H ` W ó óDƒìg J 7,
/Z ?ì @* i ú\ ñ+Æ\
å WgzZ'ƒ6, å W‰ÏZâÅ\ ñ âZ ZZ èÚø ^Úø ]ö غÚô ^uøçø âö æø o×ôù ’ømö
å W)
™È5
MziÔ5 å WÔ‰eÅ
MziÃyZ\ ñ xè Q]| 5 Ë | 7,i úÌ™ VZÃaVâèÑqì *
ñ i]|Xì $
M Š™gzŠ™ éÐVâ ÐZ‰
@ Yc* Ü zÆ
$˜» ã0*
Z½. å WÔå»w‚ õ0*
ÐN.}g øä\ Ü zkZ~ÔñÑp=y}g ø\
‰ ñ g0ŠúX¸D™›¹ÐV”X Dg å
å W ë ß
X D™ÐwŠB‚ÆV”ªà Z eg ZY6,}n}÷gzZ
g ÌÄX D™yÒ È Â @*
Ìx ÅZ6,kZÔF ‹[Zp ðÃÔF ÅyZÔD YÖ yxgŠÆ V¹‚~KˆÆ i úÅò VmÐ V¹‚
g '!*
™spx ** gzZ D™Ix **
}', iZX D™: œg Lj»ÒpakZ¶I¹ÒpX¸ï Š Ì~á$ +gzZD™wJt@X b ‘œc*
W!* ÔX ïŠ
ëÐ÷ñ Z]|óá ó Zz© } Z L L †ù âô ^eø ]ø^møëÐ>ñ k
, ó Zzè} Z ZZh]†iö ^eø ]ø ^mø¹û%q
O1Z]| óá -ZÃZ
ñ ]|?X f ÆV¹‚X ïŠ
eÌÐg \ x **
ƒ¯
X @* »ÙpaÆyZ @*
) !* ƒ._Æ` Z' å WB‚ÆVÍß ì ¸ØÐkZ óá
× ÆyZgzZ6,RÅyZnç»\ ó ZzVâ »zŠ} Z ZZ ànû ÞøƒöŸö û]]ƒø^mø
 Šñ~y @*
uZgpƒ ƒÌ(Z L~~i Zây¶ÔD™# Ö } .Åy ZÌŠpÔ Dâ ö¶Ìy¶
Û [päZ ÂgzZ~g ZŠ§{ÅVâ ¶ÔÅÌã!*
²N
]úŠ Åä36,4Š c*
ç¡ q
-Z=¤/ZD â 
Û gzZ ÚqJsÑ Â@*
™]úŠ Å KzgÅ xÝðä/ZÔD™wJÌ]úŠX D™‘Ã: {I ZgzZ CYƒg 2
+ÅyZ
X ÇVz™wJÌ{zÂñY~Š
z™ c* ÑŠ: ]ÐgzZz™ c* Ÿp L L ]æû †ö Ëôù ßøiö Ÿøæø ]æû †ö !ùô eø ó Xó z™: ZaÂÔz™ H ã‚ W L L ]æû †ö ŠôùÃø iö Ÿøæø ]æû †ö Šôùmø :D â 
ŠVc* Û\ aÆe
å WX íG, $Z@ÅVÍß
Ë wŠ ÅËLÔ ÅÂÅË: c*
äö ³³³ßû³³Âø Äö³³Êø‚û³³mö ŸøX D™: ( VZ7B;CZ6,ËLä\ å WXƒ: {k H ªÆDâ Û g (ZÃy‚ W Â@*
ƒg (Z~VÂ!*
zŠ ó Xó
îË ó Xó @*
6, Y Zg \ å WÃVÍß:gzZ ZZ äö ßûÂø ]çeö †ø –ûmö Ÿøæø X ‰CW7,i ZzWÅ”VaÆ\
Ï Š™g âgâ Ð \ @Y7c*
å W ó Xó å* UÐ\
å WÃVÍß ZZŒ^ß$Ö]
X D™ÃgzZï Š ¬ŠÃVZzg »÷ZñƒD™: ZzgÃVÍß

D™Š Zi W7ZÔD™u|ŒB‚ÆVñÝÔD™Šæ~äg @* uÅVBÔD Wx »ÆVzŠi¤ :B‚ÆW )


Û »VçzHÔD™46,
ZnŒ
B‚ÆyZaÆä™~g7] c*
gz¢ÅV»gzZVƒ ZçX Y: y TÃ\
å Wðà ä̂b§kZB‚ÆVã"gzZV»X D â Å䙊 Zi WgzZ
Û N @*
X CYá SeV˜™ñB;»\ å WaÆiÆb)LZ~& +ßà ©X D Y
ÆkZD â -Ñ~nÃV¹‚Â@*
Û gzZ D™q ÑZz`âðÃZ
Wq]gz¢c* # èô qø^vøÖû] göuô^‘øæû ]ø Øöñô^Š$ Ö] äö iF!`ƒø]ô æø X å: #¹nçB‚ÆV‚
-Ñ~§ÆVÍßX z™lg \a
iÅVâ›gz$Üûâö …ö æû ˆö mø æø àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû] ðø «ËøÃø •ö oûiô ªmø áø^ÒøX Tgq
¬ŠaÆyZÔ D YaÆ]Š ÈÅyZÔD™]g c*
{i »»yZgzZ D â
X _7, Û

-ZX c*
q pg~‹˜:Zza 7Z ÂÐäîgØc*
Š¬»p 6,TañaÆc*
m ñ ôq
ä!
m -Zy ZgzŠÆ^q
-ZX Dâ Vzgâ Y
Û .zØgm{6,
X ðâ $Z@Åäg eÐvZ ñƒD™Òô âÆkZä\
Ûe +ZÆäÁ
å W ÂÎä™~i Z0 :e$DÅ CŠ c*
i Å´ â™NŠÃ\W.
$zZ

ÍX @*
]‡‘x Óc* ƒk
, R » »XCƒ]i Y ZÅU»ÃV½gŠ yZsÜÌyZgzŠÆðZzg » mX D â 
/**
¦ Û IÐä™[ Zy
V ogzZ U»zzš ÃV½gŠ
X åà Vnç»\
å WB‚Æ
‚gz¿¯§Zg øX ǃ * +Ã\WLZ…¬Ðƒ
*™ qzÑÐ ]Z f KZgzZǃÜ$  Âá$ q Å0ï
+ª ë T eë¤
GL!ZgzZFy K̈ZÑ!* /Z
än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 ‚Û³v³Ú J# ] 5çò Z ¸ÑZÎgzZÏ(ÔÏ0
-Z +i CÑ çz¹Ü ZÔ Ï0
+i ãzÛz{ÔÔ ƒ @*z]5çÔW¯§zx¯¯§Ô›
',
 tX åÑZ ew$
ƒ +u» *Š~Vß ‚PäVrZX¸ãxñ Z™/ôÆ\ hV7Ã! x»kZëÐVƒ: ._Æj§Æ ܳ׳‰æ
å WÃTM
å WgzZ\
X }WX ñâ  ë\¬vZX ‰áJ
Û «=ÂÅ¿ÌÃ -VzuzŠÐZQgzZÅÐ]Zf KZZ’ZÅ¿6,+Š äVrZZ
# ?Zƒù

àønû Ûô Öø^Ãø Öû] hùô …ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû] àôÂø ^Þø]çø Âû 7ø †ö ìô!æø


… 7^’Ú

‡†!×fµ Ý¡ŠùÖ]…]7 ( °…^ífÖ] ØnÂ^Û‰] àe ‚ÛvÚ (p…ô^íøfö Öû] xönû vô‘ø!M


‡†!×fµ Ý¡ŠùÖ]…]7 ( °…çe^ŠnßÖ] t^rvÖ] àe Ü×ŠÚ (Üõ×ô ŠûÛöÖû] xönû vô‘ø!N
‡†!×fµ Ý¡ŠùÖ]…]7 (oñ^ŠßÖ] o× àe gnÃ. àe ‚Ûuœ (oôñô ^Šøß$Ö] àößø‰ö!O
‡†!×fµ Ýù¡ŠÖ]…]7 (p„Ú†jÖ] oŠn àe ‚ÛvÚ (p„Ú†jô Ö] ÄöÚô ^qø!P
‡†!×fµ Ý¡ŠÖ]…]7(oßmæˆÏÖ] äq^Ú àe] ‚mˆm àe ‚ÛvÚ (äqø^Úø àôeû ] àößø‰ö !Q
‡†!×fµ Ý¡ŠùÖ]…]7 ( ±Þ^jŠrŠÖ] &Ã.¢] àe á^Ûn׉ (7ø æö ]7ø oûeô*] àößø‰ö!R
èÖ^‰†Ö] 芉©Ú (±Þ^fn!Ö] Øfßu àe ‚Ûu] (Øfßu àe ‚Ûøuû]* Ýô^Úø ôŸ] ‚ößøŠûÚö !S
Í…^ÃÛÖ]èfjÓÚ(oÞ^fÖŸ] àm‚Ö] †‘^Þ ‚ÛvÚ (èvnv’$ Ö] &m7^uŸ] è׊׉!T
…]7( ènÚ¡‰Ÿ] äfjÓÛÖ] (oÞ^fÖŸ] àm‚Ö] †‘^Þ ‚ÛvÚ sm†íi ( °…^ífÖ] ØnÂ^Û‰] àe ‚ÛvÚ (7†ËÛÖ] h7¢] xnv‘ |†. !U
݈u àe]
p…çe^ŠnßÖ] ÜÒ^vÖ] ä×Ö] ‚f àe ‚ÛvÚ (ànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ]!ML
læ†ne äʆÃÛÖ]…]7