Vous êtes sur la page 1sur 18
NO |NAMA |CARA 1 ‘Human Graphing |(Graf Manusia) 2 wiceo Clips (Klip video) Murid bergerak mengikut kumpulan dan membentuk corak/ pattern ttertentu supaya topik mudah difahami Penggunaan klip video dengan berpandukan soalan-soalan yang disediakan. \Using large picture cards 3 Penggunaan gambar atau foto dalam PdP. \(gambarifoto besar) [ Dengan menggunakan gambar/ objek, murid diminta: (@) senaraikan/bincang apa yang mereka lihat (see), | See, | Think, !Wonder (5) rkirkan apa yang mereka lihat dan kaitkan dengan hidup 4 (Saya lihal, saya fikir & oarianvlair-lain perkara (think) & ‘saya bertanya) (c) bertanya soalan-soatan yang berkaitan/relevan (wonder). Recap Groups y 5 (mengulang/ mengingat__‘Kumpulan murid member’ laporan kepada kelas secara lisan berkenaan apa yang telah dipelajari sebelum itu ssemula) f jg Rocket Writing (Penulisan |Jangka masa diberi (contohnya 3 atau 5 minit) untuk murid menulis 'Pantas) apa yang mereka tahu berkenaan dengan topik/soalan yang diberi. [NO (NAMA ‘CARA Murid berjalan/bergerak sekeliling bilik/dewan untuk (a) metihat, ‘Gallery Walk (Lawatan ke (b) berfikir & 7 'galeri) (c) berbineang dengan rakan-rakan sekumpulan berkenaan hasil kerja rakan-rakan lain yang ditampal. Th ‘Tiga keping kertas ditampal dalam bentuk 'Y' dan pada se-tiap kertas ' peta Cats) ditulis soalan yang berbeza untuk murid menulis jawapan mereka 5 Guru mengambil hasil kerja/ pandangan setiap murid pada awal 9 ee (Kapsul | ahun (contohnya) dan membuka kapsul itu beberapa bulan kemudian untuk murid membaca semula apa yang mereka tulis. ; Murid membuat 'rantai kertas' dimana pada setiap kertas ditulis ideal io (Chain Link (Rangkaian) | sakiumat yang berkaitan dengan topik yang diben le : Murid membuat tinjauan untuk mendapatkan maklumat yang lebih In Purvey (Tinjstvan) terperinci bagi tujuan membuat analisis berkenaan topik/isu. a Murid digalakkan memberi idea secara lisan dengan laungan yang ‘Shout Out (Laungan) kuat dalam sesi sumbang-saran. Idea-idea mereka dicatat atas kertas atau papan putih. Aktiviti seterusnya - susun semula idea-idea ni secara sistematik. NO 13, NAMA Presentations |(Persembahan) [Learning [Modalities (Gaya /Pembelajaran) Quadrant Activity (Aktiviti Berempat) |CARA |Persembahan murid dalam bentuk : (a) lisan (b) video \(c) powerpoint \(d) pameran (e) nyanyian |(f) tarian |\(g) lakonan (ch) bai lain yang kreatif. Guru perlu membuat peniliaian dan memberi maklumbalas. 'Penggunaan gabungan pelbagai cara pembelajaran. Contohnya |kinestatik (pergerakan), visual dan/atau auditori (mendengar).PdP imelibatkan aktiviti-aktiviti mengikut kecenderungan murid (Multiple |Intelligences): 1. Verbal-Linguistic |2. Logical-Mathematical '3. Visual-Spatial 4. Bodily-Kinesthetic '5. Musical-Rhythmic 6. Naturalist 7. Intrapersonal '8. Interpersonal |1. Satu bulatan dilukis di tengah-tengah kertas yang besar. Di luar 'bulatan, guru membahagikan kertas kepada 4 bahagian (satu lbahagian untuk satu murid). |2, Setiap murid menulis jawapan/ pandangan kepada soalan yang diber '3 Murid berbincang dengan ahli kumpulan dan menulis jawapan yang telah semua ahli kumpulan di dalam bulatan.