Vous êtes sur la page 1sur 8

Electronics: Omen

Omen
q = 60 Barely perceptible beginning
3 sec.

◊ÿ œ≤ œfi
j
œ œ 2
3
& 4

3 ™E
˙™ ˙™ ˙™
pppp


H
G
F
E

pppp ppp

2
1
0

Contrabass
?

˙™ ˙™ ˙™
pppp


pp

=
◊ÿ Violoncello

æ
œ œ œ
ææ æ æ&
9 Violin 1 Viola Viola

œ bœæ œ œ
trem. rit. slower trem. rit.

æ ææ

æ
& &
...ppp
...ppp ...ppp ...ppp

∑ ∑ ∑ ∑
2 Electronics: Omen

◊ÿ
Violoncello Violin 2

œ bœ œ œ
ææ ææ
Viola

& &
R R
brief trem. 'like a flicker' brief trem. 'like a flicker'

∑ ∑ ∑ ∑

bœ ™ œ nœ ™ bœ
Violin 1

ææ

ææ
17 Viola

#œ œ
ææ
R & R &

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

◊ÿ b œ
Violin 1

æ æ
bœ bœ bœ bœ
& æ æ
22 Violin 1
J
pp

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Electronics: Omen 3

Alto Flute ê 'shakuhachi' flt.


Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
œ æ
bœ ‰ bœ bœ ≈ b¿.
3

J æ
& œ bœ bœ bœ
>
fp (key slide rolling) ff mp p pp f

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

=
. . . q = 68 . . .
Horn in F Percussion
1/2 valve Large Tom Flute
breathy

œ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ œ
œ ˙™ œ
ææ ææ
& / &
œ œ

˙™ ˙˙ ™™
p
pppp cresc. . . p mp/mf
F
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
G
p mf

=
Bassoon

œ Æ œbœbœ
œbœ
œ- Æ œbœbœ œ
œbœ
bœ- œ

˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
mp p

pp n
4 Electronics: Omen

45

fi bœ Œ Œ
œ # œœ . . . q = 78 . . .

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

=
. . . q = 90 . . .
b -œ b -œ b -œ b -œ b -œ b -œ
# œ Oboe œ
w/ recorded drums ad lib

Flute
Flute
œ
œ
Percussion œ
Æ
œ
& & / ˙ ˙˙ &
˙

˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™
p p pp ad lib f


pp mf p f p mf

<b> -œ b -œ ˙ ˙ œ fi bœ bœ
flt.

ææ
#œ œ bœ
57 œ
J ‰ ≈
& . . . q = 104 . . .

˙™
f

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pp
Electronics: Omen 5

b œœœœœ ™™™™™
>
˙™
Percussion

‰ b œ™
Vibes

ææ
(edge)
Π/
Play any gradual cresc...
4 notes fff pppp
. . . q = 120 . . .

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b˙ ™
. . . q = 138 . . .
˙ œ ˙
flt.
œ #œ œ
Piccolo
ææ
& Œ
f ff fff fff

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

=
. . . q = 158 . . . . . . q = 180 . . .
h. = 60 (in 1)
Violin 1 > Small Splash Cymbal
≥ ≥ ≥ œ Œ Œ
Percussion

æ
bœ œ ™ œ b œ b œ ™ œæ œæ
f
‰ j / ∑
œ œ œ &
bœ Bass Drum
pp pppp ghosted

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
6 Electronics: Omen

#>˙ ™
fij
œ™ #>œ.
... h. = 71...
fij
b>œ. œ ˙
Flute #œ
≈ R ‰ Œ Œ
ff
... h. = 65... ... h. = 78...

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

=
... h. = 128... ... h. = 141...
flt. ... h. = 156...

Trumpet in Bb
œ bœ œ œ ˙ œ
æ
˙
æ
‰ J Œ
ff
... h. = 86... ... h. = 95... ... h. = 105... ... h. = 116...

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

=
(... h. = 192...)

bœ ™ b˙
... h. = 173... W. = h. = 48, q = 144 q = 138
^
œ.
Piccolo
Percussion >j Bass Clarinet
fff

‰ œ ‰ in Bb
j ≈J
& / ‰ œ ‰&bœ bœ œ ™ œ™j ≈ ‰ j
J >
> > > bœ bœ
> q = 132 q = 126
fff fff marcato

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Electronics: Omen 7

bœ ™ b œ b œ ™ b œ ™b>œ œ
. . . q = 104 . . .

œ™ œ ™ b œfij
>
b œfij œ b˙
Flute >
111 Clarinet in Bb q = 120 . . .

Œ ‰
œ œ#œ
œ#œ œ œ#œ œ #œ œ#œ
mf ff

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

=
. . . q = 90 . . .
nail pizz., mechanically, maniacally (ad lib # of notes on each pitch)

b>œ > > > > > >œ


Violin 1

œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ bœ^ bœ^
Vibraphone
119
J
œ œ œ œ œ bœ bœ maintain same tempo - independent, bar lines don't apply until...

7 . . . q = 78 . . .

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

. . . q = 68 . . . . . . q = 60 . . .
125

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
8 Electronics: Omen

STOP

. . e = 60..(30)

bœ ™ ˙^ ™
. . . q = 40 . . . Tutti: cut off

b œ^ b œ n œ^ œ b œ^ b œ œ^ œ
Vibraphone Piccolo
e = 80 . . . abruptly!

œ^ œœ ‰ ™™ RÔ
add brake drum!

® J
& v
fff 3 3
ffff
keep repeating,
maintain tempo!

˙˙˙ ™™™H
Kill Switch

˙™ ˙˙ ™™ œ ™G
. . . q = 54 . . . . . . q = 50 . . . . . . q = 45 . . .

˙™
X

∑ ∑
F
mf E f