Vous êtes sur la page 1sur 3

Ave Maria

b
muz. F. Schubert

Solo &b c ∑ ∑

> >. >. >. >.


b
6 6
. .
œ . . .
œ b œ
œ .
œ . . œ . . # œ . . n œ .
. œ œ œ . œ œ œ œœ ≈ œ. œœ œ œœ œ. ≈ œ. œœ œ œœ œ. ≈ œ. œœ œ œœ œ. ≈ œ œœ œ
6

œ œ
& b c ≈ œœ œœ. œ. œœ. œœ ≈ œœ œœ. œ. œœ. œœ ≈ œœ œ œ œœ ≈ b œ œ œ #œ œ nœ œ œœ œ. >. œ. œœ
. > . . > . 6
. .
6
Piano 6 6 6

? b b c œj ‰ j
œ ‰
j
œ ‰ œ
j ‰ j
œ ‰ œ
j ‰ œ
j ‰ j simile
œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ

b r r
& b .. œ . œ œ œ .. œ œ œ
3

Œ œœ œ œ œ œ
R R R
1. A - - - ve Ma - ri - - - - a gra - ti - a ple -
2. A - - - ve Ma - ri - - - - a, Ma - ter De -
1. A - - - ve Ma - ri - - - - a z To - - - bą
2. Świę - - - ta Dzie - wi - - - - co wol - na od
6 6

b œ œ
6 6 6 6 6

œ œ œ œ œ
6

& b .. ≈ œœ œœ œ œœ œœ ≈ n œœ œœ œ œœ œœ ≈ œœ œœ œ œœ œœ ≈ b œœ œœ œ œœ œœ ≈ œœ œœ œ œœ œœ ≈ œœ œœ œ œœ œœ ≈ œœ œœ œ œœ œœ ≈ œœ œœ œœ œœ œœ
3

? b .. j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
b œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ

b œ œ œ œ œ n œR œ œ œ r r
œ œ. #œ. œ n œJ . œ œ œ œR œ œ œ
5

&b œ ‰ J J R J R R3
3
na. Ma - ri - a gra - ti - a ple - na, Ma - ri - a gra - ti - a ple -
i. O - ra pro - no - bis pec - ca - to - ri - bus. O - ra, o - ra pro - no -
Pan. Wśród nie - wiast Tyś bło - go - sła - wio - na, chroń nas od cięż - kich lo - su
skaz. Nad To - bą łas - ka Bo - ga świe - ci, o - chra - niaj od wy - stęp - ku
6 6

b ≈ œ œœœ ≈ œ œœ œ ≈ œ œœ œ œ œœœ œ œœ œ
6 6 6 6 6 6

œ ≈ œ bœ
5

&b œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ # œœ œ œ œœ ≈ œœ œœ œ œœ œœ n œœ œœ œœœ œœ ≈ œœ œœ œ œœ œœ ≈ b œœ œ œ œœ ≈ œœ œ œ œœ

? b b œj ‰ j
œ ‰ œ
j ‰ œ
j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
œ œ #œ œ
œ œ œ œ œ œ #œ œ
Copyright © by Paweł Bazan
el-bazi@o2.pl
2

b œ œ œ. œ œ œ ‰ œr . œKr
& b œ. œ œ n œ œR œ œ œ œ œœ œ œ
7 3 3

œ
3

R R œ
3
na. A - ve, a - ve Do - mi - nus te - - cum. Be - ne-
bis, o - ra, o - ra pro - no - bis pecca
- - to - ri-bus. Nunc
zmian. Bądź na - szym wspar - ciem, bądź o - bro - - - - ną. Gdy
nas. Niech ka - żda myśl do Cie - bie wzle - - - - ci. Gdy

œ œ œ œ
6

b ≈ œ œœœ ≈ œ œœ œ ≈ œ œœœ ≈ nœ
6 6 6

œœ œ œ œœ n œœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ n œœ œ œœ œœ ≈ œœ œœ œœœœœ ≈ n œœ œœ œ œœ œœ ≈ œœ œœ œœœœœ ≈ œœ œœ œ œœ œœ
7

&b
œ œ
j j j
6 6 6 6

? bb j j j j j œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ
œ
‰ œ ‰ œ ‰
œ œ
œ œ œ œ œ

b œ œ. nœ œ. œ œ. œbœ œ œ nœ œ œ œ œ bœ
& b Jœ . œ. œ.
9

‰ œ ‰ œ
R R RÔ R RÔ R RÔ J J J R R RÔ
3 3
di - cta tu in mu - li - e - ri-bus, et be - ne - dic - - - tus, be - ne -
et in ho - ra mor - tis in ho - ra mor - tis no - strae, in
noc za - snu - je snem o - bło - ki, od - da - lać racz przy-go - dy złe. O
sza - tan sta - wia zdra - dne si - dła, u - pa - da - ją - cym po - daj dłoń. Przyjm
6 6 6 6 6 6

b œ œ œœ œ œœœ œ œ
6

œ œ œ
& b ≈ œœ œœ œ œœ œœ ≈ œœ œœ œ œœ œœ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œœ œœ œ œœ œœ ≈ œœ œœ œ œœ œœ ≈ œ œœ œœœ œ ≈ œ œœ œ
9 6

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ
j j j j j j j j
? b œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
b œ œ œ œ œ œ œ œ

b
& b Jœ . œ œ . œ mœ œ œ œJ œ r Kr
œ . œ Jœ . œ œ œ œ bœ œ œ œ.
11

J ‰ ‰
R R RÔ R R
3
3 3
dic - tus fru - ctus vent - tris tu - i, ven-tris tu - i Je - - - sus.
ho - ra mor - tis, mor - tis no - strae, in ho - ra mor - tis no - strae.
Ma - rio u - dziel nam o - pie - ki, o Ma - tko, ra - tuj dzie - ci swe.
nas pod swej o - pie - ki skrzy - dła, o Ma - tko, od - wróć zgu - bną toń.
6 6

b œ œ
6 6

& b ≈ œ œœ œœœœ œ ≈ # œœ œœ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ œœœ œœ ≈ œœ œœ œœœ œœ ≈ œ œœ œœ œœ œ ≈ b n œœ œœ b œœ œœ œœ ≈ œ œœ œœœœ œ ≈b œœ œœ œœœœ œœ


11 6 6 6 6

œ œ œ œ œ œ
j j j j j
? b b œ ‰ œj ‰ j
œ ‰ œ ‰
j œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ

Copyright © by Paweł Bazan


el-bazi@o2.pl
3

b r
& b œ. œ œ œ .. œ œ
13

Œ Ó
R R
A - - - - ve Ma - ri - - - - - a!
A - - - - ve Ma - ri - - - - - a!
A - - - - ve Ma - ri - - - - - a!
A - - - - ve Ma - ri - - - - - a!

b ≈ œ œœ œ ≈ œ œœ œ ≈ œ œœ œ ≈ œ œœ œ ≈ œ œœ œ ≈ œ œœ œ ≈ œ œœ œœ œœ œ ≈ b œœ œœ b œœ œœ œœ
6 6 6 6 6 6
13

& b œœ œ œ œœ n œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ b œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œ œ
6
6

? b j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ œ
j ‰ œ
j ‰ j
œ ‰ œ
j ‰
b œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ

b ..
15

&b ∑ ∑ ∑

œ œœ œ œ œ ww
bb ≈ œ œœ œœ œœ œ ≈ œ b œœ œ ≈ œ œœ œœ œœ œ ≈ œ œœ œ . ≈ œ ? ≈ œœ œ œ œœ ≈ œœ œœ œ œœ œœ ≈ œœ œœ œ œœ œœ
6

ww
15 6

& œ œ b œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ . œ œœ œ œœ œ
œ œ 6
6 6
6 6 6

? b j ‰ j ‰ j j .. œj j j j
b œ œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ ww
œ œ œ œ œ œ œ œ w

Copyright © by Paweł Bazan


el-bazi@o2.pl

Vous aimerez peut-être aussi