Vous êtes sur la page 1sur 117
CONSTANTIN CLOSCA GABRIEL ASANDULUI QU 82 ADMINISTRATIA PUBLICA, IN \ ASTORIA ROMANILOR = Curs universitar - DO) a (INUIT =< jersitatea Ecologica “D.Cantemir” lasi, Editura U1 2000 ADMINISTRATIA PUBLICA IN ISTORIA ROMANILOR Constamtin Closes, Gabrie! Asana ISBN: 973-9038-07-7 Redactare_computerizata: Gabriela Darie Tapa la Universita Pasloick “DIMITRIE CANTEMIR” LAST Gdincim , 4 UNIVERSITATEA ECOLOGICA “DIMITRIE CANTEMIR" 1AS1 FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA CUVANT ENAINTE Cursul de fat se adrescaza studemilor de le facultitile de Administratie Publica sau Drept ‘Administrativ, precum si alior persoane interesate in studierca acestu’ domenitt. ‘Administratia publica Iz romini constitaie 0 profesie pe oft de veche pe atit de absenti in ‘nstitutionalizarea invataméntutui superior Ix sccastd specializare. Dovada o face si penuria Hiteraturii de ‘specialitate in domenia. Datele acestei problemstici, adwinistratie publica sau drept administrativ, au fast desprinse, pind nu demult, din tratatele de drept (constitutional, adminisiativ etc.) care, presupune un elort prea mare pentra studental neinitiat in tainele corcetit. Pregitirea de specialitate In administratia publica a devenit 0 necesitate stringenté in prezent, dat find firgirea diversittii elementelor de administratic centralé sau localé. Se constati faptul ca ‘progitirea juridicd sau economics, avute in atentie ‘pand acum, ms mai corespund, fiind nevoie de eforturt ‘mati in afara studiilor de specialitate. De aceca s- ajuns in ultima vreme ta conctuzia pregatidi in facultati de profit a viitorilor “administeatori";cu 0 ADMINISTRATIA PUBLICA IN ISTORIA ‘ROMANILOR Constentin Closed, Gabriel Asanduta UNIVERSITATEA ECOLOGICA “DIMrTRIE CANTEMIR™ TAS} FACULTATEA_DE_ADMINISTRATIE PUBLICA instore adecvata,aprofundind clementele specitice domenialai la care ne refer. Indiscutabil, Tratatul $i manualcle de drept, cu deosebire cele de drept administrativ, ofera multe date privitoare Ja istoria administeatiei, ia yencral. De asemenca, tratetele si luctirile de istorie contin si ele multe date si exemple de administratie publicd, inst, aceasta nu este suffcient. Noua profesic presupune extinderca cunostintelor sf aprofiundarca acestora in privinta insusinii temeinice 4 trecutului istoric pe accasté lini, tract, se stie c@ recut di substanta prerentului si vitonuta Rominit au 0 traditie bogati in buna ospodirire si conducere a treburilor obstesti. De aici vi nevesitatea de a clabora un curs universitar pe tema Istoria administratiei publice. Din investigatiile efectuste in graba, dat find urgenta unei asemenca discipline, a rezultat doar 0 singuri lucrare eu adresabilitate la administra publica, si anume, de la Resita, Notele de curs ale IP" VM. Zaberca, cu tituletura “Istoria administratici publice fa Romania”. lucrare apéruta in 1997. Tin sit subliniez ci exista, in schimb, multe Jucritci (volume) foarte valoroase privitoare fa. dreptul administrativ pe care levam folosit cu multé luare aminte. Asemenea lucriri au menirea Jor indubitebila pentry facultatea de drept. Administratia public cere ‘fun curs privind istoria acestui domenia. 4 Toate acestes ne-au determinat si facercim a oleri 0 huctace destinata, fa special, waului stadeatitor Timpul au 2 fost sulicient pentru elaborarca anci Jucriei mai ample si mai consistente. Rémine ca in viitoral apropiat sa satisfucem si aceasta ceninta, continuiind 34 aprofundim cercctirile in dorseniu, $i 84 valocificam cu mai multa atentie rerultatele Jor. ‘Suatem constienti de limitele cursului de fata, cle se datorcaza in parte, timpului scurt in care & trebuit elaborat . Orica, socotim cB, in forma actual constituie un instrument util de tacru pentea stadenti, mai ales, prin accea ci le ofers sintetizat o problematic’ vastd si caro bibliogratic mai patia accesibils lor. Orice sugestic cu bund iatentic nu poate f decit binevenita, sé multumnim anticipat pentru aceasta. Autori,