Vous êtes sur la page 1sur 17

anarchizm aktualnosci

TECHNIKI DZIA�ANIA
na info
wikipedii NIEHIERARCHICZNEGO linki
anarchistyczny
Istnieje wiele sprawdzonych technik czarny krzyz
dlaczego warto
pomagaj�cych moderatorowi radzi� sobie z przeciwstawiac sie
porz�dkiem i dynamik� grupy. Poni�sze to nato
tylko niekt�re z tych najbardziej znanych i globalizacja i jej
anarchistyczna
cz�sto u�ywanych. B�d� kreatywny i
krytyka
przystosowuj si� do sytuacji, gdy� r�ne manifest sekcji
sytuacje wymagaj� r�nych technik. Wraz z torunskiej
do�wiadczeniem przyjdzie tak�e zrozumienie plaszczyzna
wiekszosciowa
jak oddzia�ywuj� one na dynamik� grupy i

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
kiedy najlepiej ich u�ywa�. platforma
programowa
anarcho-
ZR�WNYWANIE UDZIA�U syndykalistow
stanowisko fa
Moderator - prowadz�cy, wybierany na wobec unii
europejskiej
pocz�tku ka�dego zebrania jest dpowiedzialny techniki dzialania
za r�wne rozdzielanie g�osu podczas spotka�, niehierarchicznego
w danym momencie udziela g�osu jednej wokol moralnosci
mieszczanskiej
osobie. Najbardziej powszechn� metod�
2003
wybierania nast�pnego m�wi�cego jest jedzenie zamiast bomb
metoda licealna. Moderator udziela g�osu plakaty
osobom w kolejno�ci w jakiej podnosz� one zdjecia

r�ce. Cz�sto wyst�puj� przy tym


nier�wno�ci, kiedy jaka� jednostka lub grupa
dominuje. Zdarza si� to z powodu wpojonych
problem�w z zachowaniem, takich jak rasizm,
seksizm, itp., lub z wewn�trznej dynamiki
takiej jak do�wiadczenie, wiek, strach,
nie�mia�o��, brak szacunku, ignorancja.
Nier�wno�ci te mog� zosta� usuni�te na
r�ne sposoby. Na przyk�ad, je�li faceci
m�wi� cz�ciej ni� babki, moderator mo�e
zasugerowa� przerw� po ka�dym
wypowiadaj�cym si�, kobiety licz� do pi�ciu
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
przed zabraniem g�osu, m�czy�ni licz� do
dziesi�ciu. W kontrowersyjnych sytuacjach,
moderator mo�e wymaga� by trzy osoby
wypowiedzia�y si� za propozycj� i trzy
przeciwko niej. Je�li grupa nie chce mie�
moderatora, kt�ry wybiera kto po kim m�wi,
mo�e sama wybiera� prosz�c ostatniego
m�wi�cego o podanie umownego obiektu (np.
butelki czy patyka) nast�pnemu. Inna metoda
polega na tym, �e ka�dy kto chce si�
wypowiedzie� wstaje przed zabraniem g�osu i
zaczyna m�wi� dopiero wtedy gdy jest
jedyn� stoj�c� osob�. To tylko niekt�re z
pomocnych technik i rozwi�za� jakie istniej�.
B�d� kreatywny. Wymy�l swoje w�asne.

LISTA

Aby dyskusja przebiega�a p�ynnie, ci kt�rzy


chc� m�wi�, mog� cicho zasygnalizowa� to
moderatorowi, kt�ry doda ich imi� do listy
zabieraj�cych g�os.

LAS R�K
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Je�li wiele os�b chce m�wi� w tym samym
momencie, przydatnym jest by moderator
poprosi� wszystkich, kt�rzy chcieliby zabra�
g�os o podniesienie r�k, nast�pnie nada� im
numery i poprosi� o m�wienie w�a�nie w tej
kolejno�ci. Na koniec takiego "lasu r�k"
moderator mo�e poprosi� o nast�pny "las"
lub zastosowa� inn� technik�.

TEMPO

Tempo i przebieg spotkania zale�y od


moderatora. Je�li atmosfera zaczyna by�
napi�ta wybierz techniki, kt�re wspieraj�
r�wnowag� i wsp�prac�. Je�li spotkanie
przebiega powolnie i ludzie zaczynaj� by�
niespokojni, zasugeruj rozci�gni�cie lub
zmian� porz�dku zebrania.

SPRAWDZANIE PRZEBIEGU

Je�li przebieg spotkania za�amuje si� lub


je�li jedna osoba lub ma�a grupa zaczyna
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
dominowa�, ka�dy mo�e podda� pod
dyskusj� technik�, kt�ra zosta�a u�yta lub
zasugerowa� alternatyw�.

CISZA

Je�li tempo zebrania jest za szybkie, energia i


napi�cie s� wysokie, je�li ludzie m�wi� poza
kolejno�ci� lub przerywaj� jeden drugiemu,
dobrze jest gdy kto� zaproponuje chwil� ciszy
dla uspokojenia i ponownego skupienia uwagi.

PRZERWA

W gor�czce dyskusji, ludzie s� zwykle odporni


na jej przerywanie, ale m�dry moderator wie,
�e pi�ciominutowa przerwa mo�e uchroni�
przed dajmy na to p�godzinn�, kr�c�c� si�
w k�ko, bezowocn� debat�.

WEZWANIE DO KONSENSUSU

Prowadz�cy lub jakakolwiek inna osoba


maj�ca g�os, mo�e zaproponowa� "pr�b�
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
konsensusu". Aby to zrobic moderator pyta si�
czy s� jeszcze jakie� nierozwi�zane sprawy,
kt�re zosta�y nieom�wione.

PODSUMOWANIE

Mo�e by� ono dokonane przez prowadz�cego,


notuj�cego lub kogokolwiek innego. Udaremnia
to pospolity problem, kiedy to dyskusja zaczyna
kr�ci� si� w k�ko, a przemiawiaj�cy jedni
po drugich powtarzaj� to co ju� powiedzieli.

PRZEFORMU�OWANIE PROPOZYCJI

Po d�ugiej dyskusji, zdarza si� , �e dana


propozycja zostaje zmodyfikowana bez �adnej
formalnej decyzji. Moderator musi to rozpozna�
i znale�� czas na przeformu�owanie
propozycji tak by zawiera�a nowe informacje,
zmiany lub skre�lenia. Nast�pnie propozycja
jest prezentowana grupie, tak by wszyscy
rozumieli co jest rozwa�ane. I zn�w mo�e
by� to zrobione przez prowadz�cego,
notuj�cego lub kogokolwiek innego.
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
ZMIANA ROLI

Je�li moderator sam chce si� w��czy� w


dyskusj� lub jest zaanga�owny w konkretny
punkt programu zebrania, mo�e wyst�pi� z
roli prowadz�cego i uczestniczy� w dyskusji,
pozwalaj�c innemu uczestnikowi poprowadzi�
zebranie.

SCHOWEK

Czasami podczas spotkania musz� by�


zbierane informacje. Aby zaoszcz�dzi� czas,
mo�na pu�ci� w obieg np. pude�ko do
kt�rego mo�na je wrzuca�. Kiedy zostan�
ju� zebrane, mog� by� zaprezentowane przez
prowadz�cego.

G�OSOWANIE

U�yteczno�� g�osowania w granicach


konsensusu polega g��wnie na wyja�nianiu
wzgl�dnej warto�ci znaczenia rozmaitych
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
zagadnie�. Metoda ta przydaje si�
szczeg�lnie gdy moderator jest
zdezorientowany lub gdy nie jest pewny co do
aktualnego statusu danej propozycji, a chce
uzyska� jasno�� by m�c zaproponowa�
nast�pn� procedur�/ technik�. Pami�taj -
g�osowania nie s� decyzjami, a raczej
niewi���cymi referendami. Gdy sprawy s�
ca�kowicie jasne, a wi�kszo�� chce zmusi�
mniejszo�� do pos�usze�stwa ukazuj�c jej
przyt�aczaj�ce poparcie, stosuje cz�sto
s�omki do g�osowania, zamiast dyskusji i
rozwi�zywania problemu... Pami�taj - jasne i
proste pytania s� najlepsze. G�osowania
kt�re wymagaj� trzech lub wi�cej decyzji na
raz mog� by� niezwykle manipuluj�ce.
Uwa�aj i u�ywaj ich m�drze.

CENZURA (Ta i nast�pne techniki r�ni� si�


troch� od pozosta�ych. Mog� by�
nieodpowiednie dla niekt�rych grup.) Kiedy
kto� bez przerwy stara si� m�wi� poza
kolejno�ci�, moderator ostrzega go
przynajmniej dwa razy, �e je�li nie przestanie
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
przerywa�, b�dzie zmuszony ocenzurowa� t�
osob�. Znaczy to, �e osoba ta nie b�dzie
mog�a wypowiada� si� do ko�ca omawiania
danego punktu programu. Je�li takie
zachowanie powt�rzy si� podczas dyskusji nad
kolejnymi punktami, ocezurowanie mo�e
trwa� d�u�ej. Ta technika musi byc
roztropnie u�ywana. Je�li prowadz�cy
ocenzuruje kogo�, a inni na zebraniu nie
zgodz� si� z t� opinin�, lepiej b�dzie gdy
wyst�pi on raczej z roli moderatora dyskusji i
pozwoli by kto� inny poprowadzi� zebranie,
ni� wdaje si� w dyskusj� nad swymi
zdolno�ciami i s�dami jakich dokona�.
Oczywistym jest, �e destrukcyjne zachowania
bardzo utrudniaj� prowadzenie spotkania, tak
samo jak brak szacunku, wi�c je�li jasne jest,
�e wszyscy zauwa�yli to zachowanie, g�osy
dezaprobaty dla cenzurowania wskazuj� raczej
na brak zaufania do metody prowadzenia
zebrania, ni� na wspieranie z�ego zachowania.

WYDALENIE

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
Je�li jaka� osoba nadal zachowuje si�
destrukcyjnie, moderator mo�e podda� pod
dyskusj� jej zachowanie. W tym celu prosi o
wyja�nienie powod�w takiego zachowania i
ukazanie jak ma si� ono do interesu ca�ej
grupy, w jaki spos�b odnosi si� ono do cel�w
jakie stawia sobie grupa, a tak�e czy jest ono
w zgodzie z zasadami i regu�ami danej grupy.
Je�li osoba nie jest w stanie odpowiedzie� na
te pytania lub gdy jej odpowiedzi wskazuj� na
sprzeczno�� ze wsp�lnym celem, moderator
mo�e poprosi� osob� o opuszczenie zebrania.

TECHNIKI DYSKUSJI W GRUPIE

Cz�sto zak�ada si�, �e najlepsz� form�


grupowej dyskusji jest ta, gdzie jedna osoba
m�wi do ca�ej grupy. Prawda ta dotyczy
jednak tylko niekt�rych dyskusji. Niekiedy
bardziej owocne i wydajne mog� by� inne
techniki. Poni�sze nale�� do najbardziej
powszechnych i s� cz�sto u�ywane. Mog�
by� one zaproponowane przez dowoln� osob�
na zebraniu, dobrze jest jednak gdy wszyscy s�
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
z nimi zaznajomieni. I znowu - b�d�
kreatywny i przystosuj metod� do warunk�w.
R�ne sytuacje wymagaj� r�nych technik.
Tylko do�wiadczenie ukazuje jak
oddzia�ywuj� one na dynamik� grupy i jaki
jest najlepszy moment by ich u�y�.

IDENTYFIKACJA

Dobrze jest zwraca� si� po imieniu/ ksywce do


wszystkich na spotkaniu. Jednym ze sposob�w
nauczenia si� imion, jest rozrysowanie gdzie
kto siedzi i w momencie przedstawiania si�,
zaznaczanie imion na rysunku. W du�ych
grupach przydatne mog� by� kartki z
imionami, dobrze jest te� gdy dana osoba
przedstawia si� gdy zaczyna m�wi�, tak by
wszyscy nauczyli si� swych imion i ksywek.

DYSKUSJA W DU�EJ GRUPIE

Warto�ci� dyskutowania w du�ej grupie jest


ewolucja danego pomys�u czy idei. Grupowy
pomys� nie jest tylko prost� sum�
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
pomys��w indywidualnych, ale rezultatem
interakcji jakim podlega�y pomys�y i idee
podczas dyskusji. Dyskusja ca�ej grupy mo�e
by� nieustrukturyzowana a zarazem owocna.
Mo�e by� r�wnie� formalnie skonstruowana
przy pomocy wielu omawianych tu technik.
Cz�sto dyskusja ca�ej grupy nie wytwarza
maksimum uczestnictwa i r�nicy pogl�d�w.
Podczas tego typu dyskusji tylko nieliczni
zabieraj� g�os, a z czasem orientacja grupy
mo�e zosta� zdominowana przez ide�,
nastr�j, lub grupk� ludzi.

MA�A GRUPA

Rozbicie na ma�e grupy mo�e byc bardzo


pomocne. Mog� by� nimi na przyk�ad,
dw�jki, tr�jki os�b kt�re same siebie
wybieraj� lub s� wybierane losowo. W
stosunkowo kr�tkim czasie wszyscy uczestnicy
zebrania b�d� mieli mo�liwo�� podzielenia
si� swym punktem widzenia. Pami�taj o
wyznaczeniu jasnego limitu czasu na dyskusj�
w ma�ych grupach oraz o tym by ka�da grupa
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
wybra�a swego sekratarza - osob� kt�ra
b�dzie zapisywa� pomys�y grupy. Po
up�yni�ciu ustalonego czasu, grupki zn�w
jednocz� si� w du�� grup�, a notuj�cy
zdaj� relacj� z g��wnych pomys��w i
punkt�w widzenia swoich grup. Czasami
mo�na poprosi� przedstawicieli grup by nie
powtarzali tego co ju� zosta�o powiedziane, a
jedynie dodawali do dyskusji tylko nowe
pomys�y. Przydatnym jest tak�e wypisa� te
raporty w widocznym miejscu, tak by wszyscy
widzieli kumulacyjny rezultat dyskusji i by mie�
pewno��, �e niczego nie przeoczyli�my.

"BURZA M�ZG�W"

Technika ta jest bardzo pomocna gdy moderator


domaga si� pomys��w od ca�ej grupy.
Normalna zasada by zabiera� g�os, gdy udzieli
go moderator jest zawieszana i wszystkich
zach�ca si� do wypowiadania swych uwag i
pomys��w, kt�re nast�pnie s� zapisywane
w widocznym miejscu przez notuj�cego.
Przydaje si� to gdy na zebraniu brak
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
pomys��w, w�a�ciwie wszystkie nowe s�
wtedy odpowiednie i wa�ne, bez wzgl�du na
to jak niezwyk�e i niekompletne mog� si�
wydawa�. Jest to sytuacja gdy te sugestie
mog� dzia�a� jak katalizator, gdzie pomys�y
buduje si� jeden na drugim, tworz�c w ten
spos�b kreatywne mo�liwo�ci. Podczas burzy
m�zg�w wystrzegaj si� oceniania
pomys��w innych.

"RUNDKA PRZEPYTUJ�CA"

Jest to prosta technika kt�ra zach�ca do


uczestnictwa. Moderator zadaje pytanie i idzie
wok� zebranych ludzi, zapraszaj�c ka�dego
do kr�tkiej wypowiedzi. Nie jest to otwarta
dyskusja, komentowanie tego co powiedzieli
inni, ale szansa dla indywidualnego
wypowiedzenia si� na okre�lone zagadnienia.

"KLATKA"

Jest to specjalna metoda dyskusji w ma�ych


grupach. Kilku uczestnik�w reprezentuj�cych
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
odmienne punkty widzenia spotyka si� w
wewn�trznym kole by przedyskutowa� dan�
spraw�, podczas gdy reszta formuje ko�o
zewn�trzne (w jego �rodku znajduje si�
ko�o dyskutuj�cych) i s�ucha dyskusji. Pod
koniec okre�lonego wcze�niej czasu, ca�a
grupa jednoczy si� i ocenia dyskusj� w
"klatce". Interesuj�ca wariacja metody:
najpierw wstaw wszystkich m�czyzn do klatki,
p�niej wszystkie kobiety. Niech dyskutuj� na
te same tematy.

AKTYWNE S�UCHANIE

Je�eli grupa ma problemy ze zrozumieniem


odmiennych punkt�w widzenia, kto� mo�e
dopom�c poprzez aktywne s�uchanie.
Pos�uchaj m�wi�cego, nast�pnie powt�rz to
co us�ysza�e� i spytaj go czy dok�adnie
odzwierciedla to to co mia� na my�li.

PODZIA�

Podzia� mo�e by� przydatny w sytuacji


Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
konfliktowej, by konflikt sta� si� jasny,
poprzez zjednoczenie si� podobnych
perspektyw lub poprzez zdefiniowanie punkt�w
wyj�cia na kt�rych skupi� ma si� ca�a
grupa. Mo�e by� tak, �e tylko kilku ludzi
przyst�puje do danej frakcji, albo wszyscy
tworz� kilka frakcji. R�nica mi�dzy takim
podzia�em - frakcj� a podzia�em na ma�e
grupy jest taka, �e frakcje tworz� ludzie o
podobnych punktach widzenia, podczas gdy
ma�e grupy dyskusyjne sk�adaj� si� z ludzi
o r�nych punktach widzenia.

Food Not Bombs Publishing


7304 Carroll Ave #136
Takoma Park, MD 20912
1-800-569-4054
www.foodnotbombs.net

Polska wersja:
Jedzenie Zamiast Bomb

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
kolektyw toru�ski
www.1984.most.org.pl

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD