Vous êtes sur la page 1sur 1

o karunungan sa taas nagmula

kasama ng dyos sa kanyang paglikha


halina sa amin at kami ay turuan
pagkilos at daan ng kahinahunan

koro:
magalak tayo't magdiwang
sapagkat nalalapit na
ang araw ng kaligtasan
at pagsilang ng poong mahal.

o panginoong adonai
ang pangalan, nakita ni moises
sa apoy ng halaman
sa kanya'y binigay yaong kautusan
halina't tubusin ang aba mong bayan (koro)

o supling sa puno ni jesseng dakila


sa baya't pangulo ikaw ay tanda
pinupuri ka namin at aming dasal
halina ngayon din, hwag nang magtagal
(koro)

o susi at setro sa bahay ni david


walang magbubukas sayong paninid
walang magpipinid sa iyong binuksan
halinat sagipin ang nasa karimlan
(koro)

o talang maliwanag
sa bukang liwayway
sinag ng araw na nagbibigay buhay
halinat tanglawan ang nasa karimlan
at nasa anino ng imbing kamatayan
(koro)

o mabunying hari sa lahat ng bansa


at batong panulukan na pinagtayuan
halinat sagipin ang sangkaauhan
nasa abang putik ang iyong nilikha
(koro)

o emmanuel diyos naririto


pag asa ng bayan hari nami't pangulo
halinat tubusin ang bayang alipin
sa sinaunang sala sa kanya'y nagdiin