Vous êtes sur la page 1sur 12

ΚΝΟΥνΕΕϋΟΕ ΡΟΚ ΤΗΕ ΚΕΟΟνΕΚΥ ΟΡ ΤΗΕ ΑΚΟΗΙΤΕΟΤϋΚΑΕ

ΗΕΜΤΑΟΕ ΑΝϋ ΙΝΡΟΚΜΑΤΙΟΝ ΤΕΟΗΝΟΕΟΟΥ: ΡΚΑΓΓΙΟΑΕ


ΑΡΡΕΙΟΑΤΙΟΝ8

ΡηοΙο 83ΐοηΪ3. ΑηίοηεΙΙπ Νεςπ

ΟΝΚ-ΐ5(ί<υ(ο ρεε 1ε ΤεεηοΙοξϊε Αρρίίεαίε αϊ Βεηϊ ΐυΙΙιιηΙί


ΑύΚ (Ιί Κόπια, νΐα δαίαηα, 1<ιη 29.300 - Μοηίεεοίοηάο δίαζίοηε (ΚΜ), ΙΙαΙία

ΑΗδίΓΕοί

ΤΗε δίικίγ ουίΐίηεά ΗεΓε ίδ ροιΐ οΓ ίΗε ρΐΌοεδδ οί ΓεεονεΓγ αηά άείίηεδ α δρεείίιε
ιηεΐΗο<1ο1ο§γ 5 γ πιεαηδ οί ννΗίεΗ δοηιε οπΙεΓ εαη 5 ε §ίνεη Ιο ΐΗε ΟΓβΕηίδΕίίοη οί
Ηηο\ν1ε<1§ε &ηά ίΗε εαΙα1ο£ΐηη§ οί ΓηοηαιηεηΙδ ίο 5 ε ρΓεδεΓνεά ίη οπΙεΓ ίο
ίηίε§Γ3ίε ίΗε ρΓοεεδδεδ οί αη^ίγδίδ αη<1 <1αΐ3 εοΐΐεείίοη 5γ πιε&ηδ οί δαεεεδδίνε
Ιενεΐδ οί (Ιεΐοίΐοά ίηνεδίί^Είίοη.
Α οοΓτεεί Γηαη3§εΓηεηΙ οί ίΗε ναηοιίδ 3δρεείδ οί οατ Ηηον/ΐεάβε οί 3ΓθΗίΙεείιΐΓ3ΐ
Ηεπίαβε αη(1 ίΗε εναίιΐδΐίοη οί ίίδ 5ί3ίε ο ί εοηδεΓναίίοη, ν/ΗίεΗ 3Γε τεςυίΓεά ίοΓ
ηΐ3ΐαη£ 3 ρΐοη, ίιτιρίειηεηΐίηβ ϊί αηά νεπίγίη§ ίΗε τεδίιΐΐδ, 03η οηΐγ 5 ε 3θ5 ίενε(1
5 γ εοηδί3 πί1γ ηΐ3ίοΗίη§ 15ε δρεείίιείίγ οί ίΗε ιηοηιιιηεηί, αίίεΓ ίίδ εχ30ί
βεοηιείΓγ Ηαδ 5 εεη τεδίΟΓεά, \νίί5 ίΗε είειηεηίδ οΗίβίηεά 5 γ Ηίδίοπεο-
3ΓθΗίίεεΙοηίε 3Π3ΐγδίδ, ίΗε δυτνεγ οί ίΗε δίηιείιίΓε, ΗιιίΙΗίπβ ίεεΗηίφίεδ 3ηά
πΐ3ΐεπ3ΐδ ϋδε<3, ίηε1ικ1ίη§ ίΗοδε ννΗιοΗ ΗεδεπΗε ίίδ πΐ3ΐεπ3ΐ δί3ίϋδ, εοηδίάεπηβ
ίη(1ίνί(1υ3ΐ Ηιιίΐάίηβδ 3δ 3 \νΗο1ε 3γκ1 δγδίεηΐδ ο ί 5 ιιί1άίη§δ 3δ 3 §τουρ ϊη ίίδ
εοηίεχί.
Μεηίϊίγίη^ εοηιρυίεΓ ίοοίδ 3δ 5 είη§ 351ε ίο εΓεαίε εηνίΐΌηιηεηΙδ ίΗ3ί 3Γε
ίγρίθ3ΐ1γ δυίί351ε ίοΓ ίΗε 3ΐπΐδ ρυτδυεά 3ηά ίο υδε 35 3η ορεΓ3ίίη§ ίηδίηιπιεηΐ, ίί
νν3δ (Ιεείάεά ίο ίΓ3ηδΐ3ίε ΙΗε ίΗεοΓείίεηΙ άίδείρΙίηΕΓγ πιοάεΐ ίηίο 3 εοηιριιίεΓ-
53δεά ρΓοεεάιίΓε ίη ννΗίεΗ ίΗε ίυηείίοηδ δρεείίΐε ίο ίΗε Οεο§τ3ρΗίε Ιηίοπη3ΐίοη
δγδίεπίδ ννεΓε ΐΓΕηδροδεά ίο 3η ητοΗίίεοίοηίο δεηίε.
Το ίΗίδ εηά 3η ίηίοιτηηίίοη δγδίεηι ίδ ευιτεηΐΐγ 5είη§ εοηίϊ§υτε<1 ίοΓ
άενείορπιεηί ίη 3η ΑτεΟΑΟ εηνΪΓοηηιεηΙ (018 5 γ Ε 8 ΚΙ) \νΗίεΗ ίδ άεδίβηεά ίοΓ
ίΗε θΓ83ηίδ3ίίοη, ΓερΓεδεηΙηίίοη 3ηά υΐίΐίδοίίοη οί Ιαιοννίεά^ε, αηά \νί11 5ε
δίιηιιΐίβηεοϋδΐγ ν3ΐίά3ίε(1 ίοΓ 3η 3είϋ3ΐ 3ρρ1ίε3ίίοη.

663
II ραίπιηοηΐο (Ια ίυίείΕτε ε 1ε βζίοηΐ ηεεεβδΕηε

Γ'ΕπιρίεζζΕ ε 1ε εοηιρΙεδδίίΕ άεί ρΓΟ^Ιεπιϊ Γείαΐϊνί εΙΙε εοηοδεεηζΕ ε


εοηδεΓνΕζίοηε άεί ραΐηπιοηίο εάίΐίζίο δίοπεο ιηίηοΓε, Ηρραίοηο δειηρΓε ρίύ
αφεηίί ε πεοιτεηΐί, εοηδίάεΓΕηάο εοιηε 13.1ε ραίπττιοηίο, ρεΓ εοηδίδίεηζα
πίΕΐεποΕ ε ρεΓ ΟΕΓΕίίεπ ρΓεείραί, ναάΕ ίηίεφΓείΗΐο ε §εδίίΙο αΐΐα δίΓε§αΕ <1ε11ε
ετηεφεηζε ΗΐοηαιηεηίΕΐί.
Ουεδίο εοΓπροιίΕ 1ε ηεεεδδίίΕ <1ί ΓΕζίοηΕΐίζζΕΓε Ι’ίηίεΓΟ ρίοεεδδο άεί Γεευρείο,
ΕΠ’ίηίεπιο <1ε1 ςααίε 1ε δίη§ο1ε ε δρεείίΐεΐιε ίΕδί άενοηο ηδαΙίΕΓε εοδίΕηίειηεηΙε
ίηΙεΓΕβεηΐί ε βαδΕίε δα ηυονε δίηεφίε Ιγε ευΙΙυΓΕ αιτίΕπίδΐίοΕ ε οαΙίατΕ
δοίεηΐίΓιΟΕ.
ΙηίΕίίί, 1ε εοΓπρΙεδδίίΕ ε Π εοηηοίΕίο ΓοΓίειηεηΙε δίδίεπήεο (Ιεί Γεηοπιεηί δοίίεδί
(ΙεΙ πίΕπαίΕΐΙο εάίΐίζίο δίοπεο (βεοηιεΙπΕ, ιηΕίεπΕίί, ρΕίο1ο§ίε, δΙοπΕ,
δαεεεδδίνε δίΓΕίίΓιΟΕζίοηί) ηεεεδδίίΕ (1ί Εηιρίε ροδδίβίΙίίΕ άί εδρΙοΓΕζίοηε άί
ίηίοπηΕζίοηί Είίίηεηίί ε άίνεΓδί άοηιίηϋ άίδείρΙίηΕη ε, ςηίηάί, πείιίεάε
1’ίηίε§ΓΕζίοηε άί ρίύ εοηιρίεδδί <1ί άαίί ε 1ε εοηίϊ§υΓΕζίοηε άί δίηίεδί νΕίυίΕίίνε.
νΕ δοΙίοΙίηεΕίο εοιηε ηεβίί αΐΐϊηιί Εηηί δϊ δίΕ ροδίΐίνΕΓπεηίε εοηδοϋάΕίΕ οπε
ευΙΙυΓΕ <1ε1 ρΓΟ^είίο άί εοηδεΓνΕζίοηε άεΐΐ’εδίδίεηίε εΗε, ηεοηοδεεηάοηε ίΐ
νΕίοΓε ρΓοεεδδυΕίε, ΕίίΓΕνεΓδΕ ίυίίι ϊ πιοηιεηίί ρΓοριϊ άεΙΓΕρρπχχίο δείεηίίΓιεο
ε Γι1ο1ο§ίεο ε1 πίΕηαίΕίΙο, (ΙεΙΙε ίηάίνίάυΕζίοηε άεΐΐε ρΕίοΙο^ίε ΕΐΙ’ΕηΕΐίδί άεΐΐε
εΕΓΕίΙεπδΙίεΙιε δίοπεο ΕτεΗίίείίοηίεΙιε ε §εοΓηείήεο ΓοππεΚ, (ΙεΙΙε
ίηίεΓρΓείΕζίοηε (Ιεί νΕίοπ ΙεδδίοΕίί εΙΙε ναΙαίΕζίοπε άεΐΐο δίΕίο <1ί εοηδεΓνΕζίοηε,
Γιηο ε εοηίΪ£ϋΓ2Γε ίΐ ρΓθ§είίο δίεδδο ε ρΓΟβΤΕΐηιηΕΓε 1ε βεδίίοηε δυεεεδδίνΕ.
ΟεΙΙε εοηιρΙεδδίίΕ, ροί, άεί Γεηοπιεηί άί ΕΐίεΓΕζίοηε, ίηίεδί ηεΐ ΓΕρροΓίο
ΟΕαδΕ/εΩείίο, άεηνΕ ίΐ ΟΕΓΕίίεΓε ηεεεδδΕΠΕηιεηΙε ίηίεΓάίδείρΙίηΕΓε άεΐΐε
πιεΙοάο1ο§ίε ρίύ ορροΠαηε ρεΓ 1ε εοηοδεεηζΕ ε 1ε δαδδε^αεηίε ρίεάίδροδίζίοηε
άε§1ί ίηΙεΓνεηίί άί ΙαίεΐΕ.
Ο ε είό άίδεεηάε ΓαφεηζΕ άί ΕίΪΓοηίΕΓε, ίη ηιοάο δίδίεηίΕΐίοο, 1ε ρΓοβΙεπίΕΐίοΕ
άεΠ’οφΕηίζζΕζίοηε άί ίΕίε εοηοδεεηζΕ, ε1 Γιηε άί άΕΓε οφΕηίείίΕ εΙΙε γεοοοΙΙε ε
ΕΐΙ’ΕηΕΐίδί (Ιεί (ΙεΙϊ , δίηιίίυΓΕηάο αη ςααάΓΟ άί ηΓεηιηεηίο §εηεΓΕΐε ΕΐΓίηίεπιο
άεί ςααίε δίδίεπίΕίίζζΕΓε, ίη Γοπηε εοπείΕίε, ί άίνεΓδί ίΐυδδί ίηίοπηΕΐίνί.

Ο ί οΙ)ΐεΙίΐνϊ ε £ΐί Εδρείίϊ σιείοάο1θ£Ϊεί

ΡεΓ εοηδεβοίΓε υη δίιηίΐε πδαΙίΕίο, άίνίεηε ηεεεδδΕπο άεΓιηπε ί άίνεΓδί ίίίηεΓΕπ


άί εοηοδεεηζΕ, 1ε τεΐΕίίνε βΕδί άί άΕίί εΗε ηε άεήνΕηο ε 1ε ηαίδαΓΕ ε 1ε πιοάΕΐίίΕ
ηεΐΐε ςαΕίί 1ε ΓεείρΓοεΗε ίηίεΓΕζίοηί ροδδοηο άεΓιηπε αη’Εζίοηε ίηίεφΓείΕίίνΕ
εοηιρΙεδδΕ δυΐΐο δίΕίο άί εοηδεΓνΕζίοηε άε11’裧είΐο εάίΐίζίο δίοπεο, ηιεάίΕηίε
άίνεΓδίίϊοΕίε ρΓοεεάατε άί Εεςαίδίζίοηε ε Γε§ίδίτΕζίοηε άεί άΕίί ΓείΕίίνί εΙΙε
εοηίΙβυτΕζίοηε §εοηιεΙπεΕ, δίηιΙΙυΓΕίε ε πίΕίεποΕ, εΙΙο δίυάίο άεί ΟΕΓΕίίεπ
δίοπεο Ετεΐιίίείΐοηίοί, εΙΙε εοπιρΓεηδίοηε άεί ρΓοεεδδί ΓοπηΕίίνί ε ΕΐΙ’ΕΠΕίίδί
άεΐΐε ρΕίοΙοςίε άί άε§ΓΕάο, εηάοςεηο εά εδο§εηο, ίη ΓΕρροΓίο Εΐΐε ίίροΐοβίε άεί
πίΕίεπΕίί εοδίίίυίίνί ε ει ΓεϊΙοπ ΕπώίεηίΕΐί.

664
υηα ίαίε οτρηίζζαζίοηε εοδίίίυίδεε απιΗίεηΙε ίίρίεαπιεηΐε αρρίίεαίίνο άεΐΐε
δείεηζε ίηΓοππαΐϊείιε, ΙαΗΗονε ί ρτοβτεδδί Γεβίδίταίί άοίαηο (ϋ ΓηεΙοάοΙοβίε
ίηηοναίίνε δία 1ε Ιταίϋζίοηαΐί ρτοεεεΙυΓε <1ί τίΐίενο βεοηιείπεο δία ςιιεΙΙε ρεΓ Ια
εοδίηιζίοηε (1ί αΓεΗίνί (ϋ άαίί ε ρεΓ ίΐ ΐΓαίίαπιεηΙο (1ε§1ί δίεδδί.
Α11ο δεορο <ϋ Γοπυτε υη εοηίπΗυίο δί^ηίίϊεαίίνο αΐΐε ίειηαΙίεΗε ίηίΓοεΙοΐΙε, ηεΐ
1994, ηεΙΓαηιΗίΙο (Ιεΐ Ρ.Ρ.Εεΐίΐίζία <1ε 1Ο.Ν.Κ. έ δίαία αννίαία υηα ηεετεα ανεηίε
εοπιε οΗίείίίνο Ια εοηΓίβυταζίοηε εΐί υη δίδίεηια ίηίοπτηαΐίνο πιοάυΙαΓε εαραεε <3ί
δονΓαίηΙεηάεΓε ί εΙίνεΓδί Ιίνεΐΐί <1ί εοηοδεεηζα ίΐηαΐίζζαΐα αΐ τεευρετο <1β1
ραίπιηοηίο είΐίΐίζίο δίοπεο ε αΐΐα οφαηίζζαζίοηε δίηιίίυταίε άεΐΐε ίηίοππαζίοηί
<1ί ηαίυτα (ΙίνεΓδα, πιε<ϋαηίε ΓίηΙε§ταζίοηε ίΓα ΗαηεΗε άαίί αΐία ηύιηεπεί ε
αΓεΗίνί <1ί άαίί βεοπιείπεί ε ίεοηο§ταίϊεί.
0 §βί, Ια πεεΓεα, υΐΐεποπηεηίε δνίΐυρραία εοπιε ΡΙηίΙά Ορεταίίνα άεΐ Ρτοβείίο
δίταίε^ίεο Οοηοδεεηζα ρεΓ ίηιπιαβίηί: υη’αρρίίεαζίοηε αί Βεηί Ουίίυταΐί,
Γαρρτεδεηία υηα Ηεΐΐε Ιίηεε <1ί υηα ρτοροδία (ϋ ΙανοΓο, αρρτοναία ε Γιηαηζίαία,
αΐΐ’ίηίετηο <1ε 1Ρτο§είίο Ρίηαΐίζζαίο Βεηί ΟυΙίυΓαΙί, δεηιρΓε ίη αιηΗίΙο Ο.Ν.Κ..
Ρα τίοετεα δί Ηαδα δυ (Ιυε αρρΓοεεί Γοη<1αιηεηΙα1ί, ίηάαβαίί ίη Γοιτηε ίηίε§ταίε.
Ρα Γεαίίζζαζίοηε (ϋ υη ρπηιο τηοείεΐΐο ρτοίοίίραίε, ίηΓαΙίί, έ αννεηυΐα (Ιορο υηα
αΐΐεηία (ΙεΓιηίζίοηε <3εί τεςυίδίίί α ευί άονενα πδροηεΙεΓε, δία άαΐ ρυηίο (1ί νίδία
άεΐΐα Γυηζίοηαΐίία ίη ίεπηίηί ίηΓοηηαίίεί (θΓ§αηίζζαζίοηε <ϋ ίηΓοπηαζίοηί (1ί
ηαίιπα (ΙίνεΓδα ε Ια Ιογο εοηίίηυα ίηίεΓτεΙαζίοηε ε £εδίίοηε), δία (Ια ςυείΐο εΐεΐΐα
(Ιίδείρΐίηα αΓοΗίίείίοηίεα ρεΓ είό εΗε π§υαΓ(1α Ια (ΙεΓιηίζίοηε άεΐΐα δίηιΙίιίΓα (Ιεί
(Ιαίί (εΐαδδί ε δοίίοείαδδί (1ί Ιίρο1ο§ίε αΓοΗϊίείίοηίεΗε, εοδίηιίίίνε, (Ιεί ιηαίεπαΐί,
άεΐ άεβταάο) ε ρεΓ (ΙεΓιηπε 1ε (ΙίνεΓδε τηοεΙαΙίΐΑ <ϋ αεςυίδίζίοηε (Ιεί (Ιαίί
(Ιεδεηίίίνί ε (Ιεί (Ιαίί βεοπιείπεί;

II δίδίεηια ΙηΓοπηαίίνο

Ε ’ δίαίο εοηΓίβυταίο υη δίδίεηια ίηΓοιτηαίίνο, εοπιε δίηηηεηΐο (ϋ αυδίΐίο


αΙΓΟΓξαηίζζαζίοηε, αΐΐα ταρρΓβχβηΙαζΐοηβ ε αίVιιίίΐϊζζαζίοηβ <1ε11α εοηοδεεηζα
ρεΓ Ια §εδίίοηε ε ίΐ τεευρετο (Ιεί ραίτίιηοηίο εάίΐίζίο δίοπεο.
Ρα δυα εαΓαίίεπζζαζίοηε Ιο τεη<1ε ίη ίβ η ιΐΐϊν ο , ηεΐ δεηδο εΗε §1ί αΓεΗίνί (Ιεί (Ιαίί
ηοη νεη§οηο ίηί'οπτιαίίζζαΐί αί δοΐο δεορο (Ιεΐΐα εοηδυΐίαζίοηε, πια, ιηείΐίαηΐε
ορροιίυηε Γοπηε <ϋ ιηαηίροίαζίοηε, ροδδοηο εδδεΓε υίίΐίζζαίί εοη δεορί
ίηΙεφΓεΙαίίνί, ναΐυίαίίνί ε ρΓενίδίοηαϋ.
ΙηοΙίΓε, ταρρΓεδεηία υηο δΐηαιηεηΐο ιηοάυΙαΓε, ατίίεοΐαίο ίη δοίίοδίδίειηί
είαδευηο (Ιεί ςυαίί βαταηίίδεε δρεείΓιεί ΙίνεΙΗ (1ί εοηοδεεηζα, δίτυίίυΓαίί ρετ
δυεεεδδίνί §τα(1ί εΐί αρρτοΓοη(1ίιηεηΙο.
ΑΙ Γιηε (1ί τεαίίζζατε υηο δίηπηεηΐο εΗε ροδδα εδδετε υίίΐίζζαίο άα ρατίε (Ιί
Οτβαηίδπιί (ΙίνεΓδί ε (Ιερυίαίί α Γυηζίοηί εΗε ναηηο <1α1Ια εαία1ο§αζίοηε, αΐΐα
ρτεάίδροδίζίοηε (ϋ δίταίε§ίε ε ρτοβείίί ρετ ίΐ τεευρετο, δοηο δίαίί ρτενίδίί ίτε
(ΙίνεΓδί ΙίνεΙΗ (ϋ αρρτοΓοη(1ίηιεηίο, εΐοίαίί (1ί υηα ρτεείδα οηιοβεηείίά άί δεαία
αΠ'ίηίεΓηο εΐί είαδευη Ηνεΐΐο, ίη ηιοάο (Ια τεπάετε εοη§τυεηΙε Ια Ιίρο1ο§ία (Ιεί
πδυΐίαίί οπεηίαίί α δρεείΓιεΗε εαίε^οπε <1ϊ υίίΐίζζαζίοηε, (Ιαίΐα δεπιρίίοε

665
ΕηηοίΕζίοηε <1ί ίηίοπηΕζίοηί άί εΕΓΕίίετε §εηεΓΕΐε, εΙΙε ρΓθ§τεδδίνΕ άεΓιηίζίοηε
ε ίηίεβΤΕζίοηε «Ιεΐΐε δίεδδε:
• (ΙοειιπιεηίΕζίοηε (ϋ ΓΠΕδδίηΐΕ Εηοΐιε ε ίίηί ΟΕΐΕΐοβΕίίνί,
• (ΙοειίΓηεηίΕζίοηε <1ί βΕδε ρεΓ 1ε ρΓεώδροδίζίοηε άί 3ΐΓΕίε§ίε <ϋ ίηΙεΓνεηΙο,
• άοοαπιεηίΕζίοηε άεΙίΕ^ΙίΕίΕ ρεΓ 1ε ρΓΟβείίΕζίοηε <ϋ ίηΙεΓνεηίί ριιηΙυΕίί <ϋ
τεειιρεΓΟ (ίϊβυτΕ 1).

ΡίβιίΓΕ 1 δΙτυΙίαΓΕ 1ο§ίεΕ άεΐ δίδίεπίΕ ΙηίοπτίΕΐίνο

ΑΙίτε ΟΕΓΕΐίεπδΙίεΙιε ρήηεϊρΕίί, οΐίτε εΙΙε τηοάηίαηίά, δοηο 1ε β β χχώ ιίίΐά, ρεΓ
εδδεΓε εδροΓίηΜί ϊη (ΙίνεΓδί εοηίεδίί δίοηεο-βεοβΓΕίΐεο-ειιΙίιίΓΕίί ε (ΙΐΕΐοβΕΓε
εοη εΙΙπ δίδίεπιί, ε 1ε βχίβηχώιΐιίά, ίη ςαΕπίο (Ιονπϊ ενοΙνεΓε νεΓδο υη Εΐηδίεηίε
ίηίεβΓΕίο <1ί δυρροιίο ε1 τεευρεΓΟ (Ιεί δεηί ΕΓεΗίΐεΐΙοηίεί.
Με ίΐ Γεςϋίδίίο ίοηεΐΗπιεηίΕίε άεΐ δίδίεηΐΕ έ ΓΕρρΓεδεηΜο (ΙεΙΙε εαραεΜ άί
ίηΙεΓοοηηείΐεΓε (ΙεΙϊ ΕίΓΕηυτηεηεί ε άΕΐί §εοιηεΙηεί, ΓηεάίΕηΙε ίίιηζίοηί άί
ροδίζίοηΕΐηεηΙο δρΕζίΕίε ΓείΕζίοηηΙε ρεΓ 1ε οαπιΐΐβήζζαζίοηβ ^εοτηβίηοα άβΙΙβ
ίη/οηηαζίοηί.
(^ιιεδίε υΐίίιτιε, τεΐΕΐίνε ε είΕδευη άοηιίηίο άί εοηοδεεηζΕ, νεη§οηο βταΓιείζζΕίε
δυΐΐΕ §εοΓηεΙΠΕ (ΙεΙΓεάίίϊείο ε ΓαρρΓεδεηίΕίε δυ Ιαγβπ δερΕΓΕίί, είΕδευηο άεί
ςιίΕΐί εοηΐίεηε είειηεηίΐ ε ίηίοπηΕζίοηί οιηο§εηεΐ ρετεΐιέ ΕρρΕΓίεηεηΙί εΙΙε
δΙεδδΕ είΕδδε.
Α(1 ο§ηί ΙαγβΓ δοηο ΕδδοείΕίε ΐΒβεΙΙε, άβΧζ. βΕδε, ρΕβίηε άί Ιεδίο, ηεΐΐε ςυΕίί
νεη^οηο ΟΓβΕηίζζΕΐί ε δίδΙεηίΕίίζζΕΐί ί άΕΐί άεδεπΐΐίνί εΗε Γεππο πίεηιηεηΐο
ΕΐΙ'ίηιηίΕβίηε ίη εδδο εοηΙεηυΐΕ, εοηδυΐίΕβίΙί “εΙίεεΕηάο” δειηρΙίεεΓηεηΙε δυΙΐΕ
ρΕΓίε εΐιε ίηίεΓεδδΕ.

666
Ιλ ροδδίβίΐίίϋ (1ϊ δονταρροιτε ρίίι ΙαγβΓχ (οίαδοαηο, ςιιίηάί, εοη ίΐ ριορπο
&3{>38ΐίο ίηΓοιτηαίίνο 3δδοεί3ίο), ρεπηείίε άί εοηίΪ£ΐΐΓ3Γε άίνεΓδε χίηίβχί άεΙΙβ
αοηοχαβηζβ ε I» ίηίειρΓείαζίοηε άί άίνεΓδε Γεηοτηεηοΐο^ίε.
Οηεηί3ίο δΐι ςυεδίο οβίείίίνο, Γ3δρεΙΙο ίηηονηίίνο άε1ΐ3 πεεΓ03 εοηδίδίε ηεΐ
ΐΓ35ΓεπηιεηΙο <1ε11ε Γυηζίοη3ΐίΐ3 δρεείίϊεΗε άεί ΟεοβΓ3ρΗίε3ΐ Ιπίοπτΐ3ΐίοη
δγδίεηι (018) 3ΙΙ3 50313 3Γε1ιίίείΙοηίε3 άεί δίηςοίο ιηηηιι&ίΐο, ίηίεηρΓεΐ3ίο, ηεΐΐε
ίοιτηε ε3ηοηίε1ιε άε1ΐ3 5ϋ3 Γ3ρρΓεδεηί3ζίοηε βΓ3ίϊθ3 (ρΐ3ηίε, ρΓΟδρείίί ε δεζίοηΐ)
3113 5ΐΓεςυ3 (1ί υη3 ςιΐ3ΐδίνοβ1ί3 ροΓζΐοηε <1ϊ ίειτίίοπο.
<3ιιεδί3 5εε1ΐ3 1ΐ3 ίηίΓοάοίίο 13 ροδδίΒίϋώ άί ίηΙειτεΐ3Γε Π ά3ίο άεδοπίίίνο 3
ςυείΐο §Γ3ίΐεο, 1οε3ΐίζζ3ηάο ΓίηΓοπτΐ3ζίοηε ηεΐ ριιηίο (ο ηε11’3Γε3)
βεοΓηεΙπε3ΓηεηΙε εδΗίίο ηεΐ πδρείίο άεί τεείρΓοεο Γαρροιίο Ιοροΐοζίεο άεΐΐε
άίνεΓδε ρ3ΐ1ί άεΙΓεάίίϊείο.
ί 3 5ΐηιίΐαΓ3 Γοηά3ΐηεηΐ3ΐε 5ΐι1ΐ3 ςιΐ3ΐε ροβ§ί3 1’ίηίεΓο ίπιρί3ηΙο ΓηεΙοάοΙοβίοο έ
Γ3ρρΓεδεηί3ΐ3 <13113 εδίεηδίοηε άεί ηιοάεΙΙο βεοΓεΙαζίοηαΙε 3ρρ1ίε3ίο 311ε
ηοπτΐ3ΐί ρΓοεεάιίΓε ίίρίεΗε άί Αυίοεαά ε άεί ρίά εοιτεηΐί ϋ3ί3 Β3δε Γεΐ3ζίοη3ΐί.
ϋ 3 είό άεην3 εΗε ο§ηί &3δε ά3ΐι άί ο§§είίί εά εηίίΐ3 §Γ3ίϊε1ιε Ιίρίεί άί Αιιίοεηά
3εςιιίδίδεοηο 1ε πιοά3ΐίΐ3 ίοροΐοβίεΐιε/νεΐίοηβΐί άεί ΟΙδ.
Ρε ιιηίΐ3 βεοηιείπείιε, εοδί εοιηε ςιιείΐε ^ ε ο ^ ίίε Η ε , ε3Γ3ΐ1επζζ3ηΙί §1ί οββείίί
(13 βεδΙίΓε, νεηβοηο ΐΓ3ίί3ίε, ηεΐΐε Ιογο Γογγτι3 ε ροδίζίοηε, δεεοηάο ηιοά3ΐίΐ3
Ιορο1οβίεΗε/νεΐίοπ3ΐί ίηίε§τ3ίε ά3 ά3ίί άεδεπΙΙίνί (3ίίη1>ιιίί) ε ά3 εοιτεάί §Γ3ίϊεί
(ϋΧ Ρ 0Γε3ίί ίη ^ΓπΡίεηΐί ΟΑΕ)) ε ίεοηο£Γ3ίίοί ηεςιιίδίίί ηιοάίηηΐε 503ηηεΓ (Γ3δίεΓ
ΒΜΡ, ΤΙΡΡ).
I άηίί ηΐίάηαιηεπεί νεη§οηο 0Γβ3ηίζζ3ίί ε 5ίηιΙΙιΐΓ3ΐί ίη ίαβείΐε ΗΐΐπΡυίί, οςηί
03ΐηρο άεΐΐε ςιιηΐί νίεηε 5εςη3ΐίζζ3ΐο άηΐΐο δίεδδο εοάίεε ιάεηΐίίίεαίίνο
άεΙΓεΙεηιεηΙο Ιοροΐοβίεο 31 ςυηΐε ίΐ ά3ίο άεδοπίίίνο δί πΓεπδεε. Ρε ίιιηζίοη3ΐίΐ3
018 §ονεπΐ3ηο, ίηοΙίΓε, ίιιίίε 1ε ορεΓηζίοηί άί δείεζίοηε ε ίηίειτο§3ζίοηε,
β353ηάο1ε δη εηίεπ βεοηιείηεί ο Ιορο1ο§ίεί ε δΐι εδρΓεδδίοηί 1οβίεο-3ΠΙηιεΙίείιε.
ΟρεΓ3ζίοηί άί ονεήαγ (ίηεΓοειο ίοροΐοβίεο) ρεπηείΐοηο ΡίηίεΓδεζίοηε Ιγ3 1ε
άίνεΓδε 1)35ί άί άηίί, δονΓ3ρροηεη(1ο ί άίνεΓδί Ιεηΐ3ΐί5Γηί βΓ3ίϊείζζ3ΐί ε 1ε Γείηίίνε
ίηβείΐε άί 3ΐΐΓίΡ>ιιίί 3δδοεί3ίε, §3Γ3ηίεηάο, ίηοΙίΓε, 1ε ί\ιηζίοη3ΐίΐ3 άί 3Π3ΐίδί ΙΓ3
εορβΠιΐΓβ άίνεΓδε (δίΓ3ίί ίηίοπτΐ3ΐίνί) εοηι1)ίη3ηάο είειηεηίί 3νεηίί 3ίίηΙ)ΐιΐί
εοηιιιηί.
Ρ3 οοηδυΐίΕζιοηε 3ννίεηε ορεΓ3ηάο 311’ίηΙεπιο άί δρεείίϊεί 3η)1)ίεη1ί άί νίδΐε
ρΓ0βεά3ΐε ά3ΐ δίη§ο1ο αίεηΐε, εοηδεηίεηάο 13 ίοπηυΐ3ζίοηε άί ίηίεπΌ§3ζίοηί
ΙοβίεΗε άεΐΐε 1)3δί ά3ίί εΡιε 3ννεη§οηο ίηΙεΓ3ΐΙίν3ΐηεηΙε, ε1ίεε3ηάο
ίηάίΓΓεΓεηΙεπιεηΙε 513 δυ§1ί εΐεπιεηίί άείίηίΐί ηεί 03Γηρί 3ΙΓ3 ηαηιεπεί άεΐΐε
ΐ3Ϊ)ε11ε 5ΐ3 5ΐι§1ί δίεδδί εΐεπιεηίί ^εοηιείπεί.
ΑΙΓυΙεηίε ε ρεπηεδδο άί εΓε3τε ίηΙεΓ3ίίίν3πιεηΙε ρποπώ άί Γ3ρρΓεδεηί3ζίοηε
άεί Ιεπιί εοηίεηυΐί ηεί ρΓθ§είΐο ορεΓ3ηάο δΐι ίϊηεδίΓε ηιαίΐίρίε.
Κίδυ1ΐ3 ενίάεηΐε εοπιε αη δίδίεπΐ3 εοδί 5ΐηιΙίυΓ3ίο 513 ρπηείρ3ΐιηεηΐε υηο
δΐηιπιεηΐο άί αηαΐϊχΐ άβΙΙβ ΐη/οηηαζϊοηΐ, ρεΓ ηιεζζο άεί ςα3ΐε οάεηεΓε
ίηίοπη3ζίοηί 3§§ίαη1ίνε εΐιε άεπνηηο ά3ΐ1ε εΐ3ΐ)θΓ3ζίοηί εΐιε εδδο δίεδδο έ ίη
§Γ3άο άί οοιηρίεΓε δΐιί ά3ίί άί ίηριιΐ (θ3ΐεο1ο άί δυρειΐεί ίηΙεΓεδδβΙε άηΐΐο δίεδδο
ίίρο άί άε§Γ3άο, άεί ηιιηιείΌ άί εΐεπιεηίί 03Γ3ίίεπζζ3ίί ά3ΐ1ο δίεδδο πΐ3ίεπ3ΐε

667
εοδίίΐυίίνο, ςυαηΙίΓιεαζίοηε <1ί Οββείίί αΓοΗίΙείΙοηίεί, ρΓεδεηίί δυ άί υη
άείειπιίηαίο δείίοΓε υΛαηο ηίεπίί 3.11α δίεδδα Γαπιίβΐία ΐίροΐοβίεα ίη ΟΓίΙίηε α
ρ&Γ3ηιεΙπ δείεζίοηαβίΐί, ςυαίί Π ρεποάο δίοηεο, Ια Ιίροΐοβία εοδίτυΐίίνα, Ια
ρΓεδεηζα άί άείεπηίηαίε ραίοΐοβίε, δΐαΙίδίίεΗε, εεε.).
ΟοηίειηροΓαηεαπιεηΙε, ροδδίεάε αηεΐιε Ια ρεευίίαπίά άί ^εδίπε Ια
ταρρΓβχβηΙαζΐοηβ άβΙΙβ ΐη/οΓηιαζΐοηΐ (δία άί ίηρυί δία (ϋ ουίρυί), πιεάίαηΐε Ια
εοηΐίηυα νίδυαίίζζαζίοηε άεί άαίί ςταΓιεί ε ίεοηοβταίΊεί, ορροΛυηαπιεηΙε
ΙεηιαΙίζζαίί δυΐΐα βαδε άεί άαίί άεδεπΙΙίνί εδρίίείΐαίί ηεΐΐα δίεδδα δεΗεπηαΙα δοΙΙο
ίοιτηα (1ί ΙαΒεΙΙε <ϋ άαία 1)θδε.
II δίδίεπια §αΓαηίίδεε ΓοπιοβεηείΙά άεΐΐα εΐαδδίίϊεαζίοηε αίίίναηάο ρΓοεεάυτε (1ί
εοηΐτοηΐο άαίο πυονο/Γερετίοπο εαδί ροδδίβίΐί, Ιαάάονε ΓοΒίείίίνο ρεΓδε§υίίο ε
ΓυηίΓοπηαζίοηε άεί άαίί Γαεεοΐίί (ε ςυίηάί Ια Ιογο εοηίΥοηίαβίΙίία) ε
Γϋίίΐίζζαζίοηε άί Ιεδδίεί υηίίΊεαΙί ε ηοιτηαίί ρεΓ ίηάίνίάυαΓε 1ε (ΙίνεΓδε Ιίροΐοβίε
(αΓεΗίΙεΚοηίεΗε, δίηιίίυΓαΙί, εοδίηαίίίνε, ηιαΙεποΗε, (1ί άεβΓαάο).
Α ίαΐ ίϊηε, δοηο δίαίί ρΓεάίδροδίί τερεΠοπ ίίροΐοβίεί οφαηίζζαίί ίη νοοαδοΐαη,
(αρβΠΐ ο οΗίιιχί, δεεοηάο εΗε δί ΐΓαΐίί, ο ηιεηο, <1ί δίίυαζίοηί εοη αηιρίε
ροδδίβίΐίίά άί να ηα η ίι άεί ίίρο άί 1>αδε) ρεΓ ο§ηυηο άεί εαπιρί εΐιε δίΓυίΐιίΓαηο 1ε
δείιεάε άεί άαίί άεδεηίίίνί: Γεδαίία ίηάίνίάυαζίοηε άεί δίηβοΐί εαδί εεηδίίί ε Ια
Ιογο εοιτεΐία αίίηβυζίοηε αννίεηε ίυεεηάο πεοΓδο αί νοεαβοΐαπ δίεδδί.
ζίυεδίί, δΐΐδεείΐίβίΐί άί εοηίίηυε ίηΙε§ταζίοηί ηεΐ ΐειηρο ε άί αιτηοηίζζαζίοηί εοη
Ιεδδίεί ΙοοαΙί, εοδίίΐυίδεοηο ναΐίάο δυρροΛο δία ηεΐΐα ίαδε άί ίππηίδδίοηε άεΐΐε
ίηίοπηαζίοηί (αίηίαηο α “άείίηπε”), δία ίη ςυείΐα άεί Ια εοηδυΐίαζίοηε ε άεΐΐα
αηαΐίδί (αίυίαηο α “ίηΙεφΓείαΓε”).
ΙηΙειίαεεε αηιίεΐιενοΐί τεηάοηο αεεεδδίβίΐί, ίταηιίίε “Βοίίοηί”, υηα δεήε άί
απΛίεηίί δοίΙνναΓε εοπιρίειηεηίαη αί δίδίεπια ε ηεεεδδαπ ρεΓ Γαεςυίδίζίοηε ε
1’ε 1αΙ)θΓαζίοηε άί άίνεΓδί άαΐί, ρήπια άεΐΐα Ιογο ίπιπιίδδίοηε ηεΐ δίδίεπια δίεδδο.
Ραείΐίίαηο, ίηίϊηε, 1ε άίνεΓδε ορεΓαζίοηί άί εοηδυΐίαζίοηε εά αηαΐίδί, ίη Ρυηζίοηε
άεΐΐε ιηοΐίερίίεί ίίρο 1ο§ίε άί υίεηίί, ί εμαΐί, εοη Γποάαΐίΐά ε ίϊηαΐίία άίνεΓδίίϊοαίε,
Ηαηηο αηιρίε ροδδίβίΐίίά άί ηανίβαζίοηε αΙΓίηίειηο άεί δίδίεπια ηεΐΐα δυα
εοηιρίεδδίίά.

ία δΙηιίίιίΓα άεί άαίί αΓοΜίείίοηίεί ε ΙεΓπίοπαΙΐ

Εα ταεεοΐία άεί άαίί δί αιίίεοΐα δη ίΓε άίδίίηίί ρίαηί άί ίηάαβίηε Ιτα Ιογο
δίΓείίαπιεηίε ίηίεΓοοηηεδδί:
- δεαία άεί δίηβοίο εάίίϊείο
- δεαία άεί δείίοΓε υή>αηο
- δεαία Ιειτίίοπαίε

Ι α δεαία άεί δίη§οΙο εάϊΠεΐο


Εε ίηίοπηαζίοηί άα αδδυηιεΓε δοηο άί ίίρο: άβχοηΐΐίνο, ^βοτηβΐηοο,
ιαοηοβΓαβαο
Ε’ δΐαίο ηεεεδδαηο άείίηπε υηα ρ ,η β ια ώ άακοπίΐοη άα υΐίΐίζζατε
δίδίεηιαίίεαηιεηΐε ρεΓ ο§ηί πιαηυΓαάο ρΓεδο ίη εδαηαε.

668
δίηΙεΙίεαΓηεηΙε, ίΐ εοηιρίεδδο (Ιεί εΐαΐί ά& ΓαεεοβΙίεΓε δί ηΓεπδοε α:
- αηα^ταΓϊεα
- ίεοηο§Γαίϊα
- βεοΓηείΓία
- δΐηιίΙυΓα, Ιεεηίεα εοδίηιΐΐίνα ε ηιαίεπαΐί
- αηαΐίδί δίοπεο-αΓεΗίΙείΙοηίεα
- άε§Γ2(1ο (εαιΐδα/είϊεΐΐί)

Αη3§Γ3Γΐ03 ία ρππΐ3 ίάεηΐίίίεαζίοηε <1ε1Γε<1ίΓιείο έ άί εαΓαΙΙεΓε αηα%τφοο β


ΙιροΙο£ΐοο. I άαίι αίίιιαίί άενοηο εδδετε ίηΙε§ΓαΙί εοη ςυείΐί χίοηοι (ςυαηάο
ςυεδίί δοηο Γερεπίιΐί): ςυεδίο ρεπηεΐΐε (ϋ εοβίίείε 1ε ναπαζίοηί (ίιΐδο
δυεεείΐυίεδί ηεΐ Ιεπιρο ε 1ε ηιοάίίϊεΗε δραζίαΐί (13 ςυεδίε (Ιεπναίε.
ί'ίηάίνίίΐυαζίοηε αηα§ταίϊεα δί εοηιρίεία εοη υηα εοΐΐοεβζίοηε αΙΓίηΙεπιο <1ί
ρΓεάεΠηίΙε οΐαχαί ίίροΙοξίοΗε, ΟΓβαηίζζαΙε εοη ορροΛιιηί άεχαηίΐοη
(1ε1ΓθΓ§αηίδηιο εάίΐίζίο, ιηεείίαηΐε ί ςιιαίί, εοη ορεΓ3ζϊοηί (1ί εοηίϊοηΐο, ορεΓ3Γε
1ε (ΙίνεΓδε 3ΐΐΓΪΙ>ιιζϊοηί. (^υεδίε ιιΐΐίπιε αννεη^οηο αίίΓανεΓδο ΓίάεηΙίίϊεαζίοηε
άεΐΐε εαΓαΙίεπδΙίεΙιε δΙηιίηίΓαΙί, (Ιίηιεηδίοηαΐί, ίοπηαΐί ε (ϋδΐτίβυίίνε (Ιεβίί εάίίϊεί
ε άεΐΐε Γεΐ3ζίοηί εδίδίεηΐί ΙΓ313 Ιίρο1ο§ία εάίΐίζία ε 13 τηοΓίο1ο§ία υΛαηα.

Ιεοηο^εαΓια I (ΙαΙί ίεοηοβχαίίεί, εΗε νεη§οηο αεςιιίδίίί ηεΐ δίδίειηα εοηιε


ίηίΓηαβίηί τα^Ιετ, άεπναηο δοδίαηζίαΐηαεηΐε εΐα εοιτεάί ίοΙο§ταίϊεί ε §ταίΊεί
αίίιιαίί ε χίοηα.

Ο εοπιείπα ία βεοπιείήα άεΠ'εάίίϊείο, εοδί εοηιε άεηνα άαΐ ήΐίενο ε


Γ3ρρΓεδεηΐ3ί3 αίίΓανεΓδο ρίαηίε, ρΓΟδρείίί, δεζίοηί, νίδίε ρΓΟδρείΐίεΙιε, <1εΐΙα§1ί
εοδίηιΐίίνί, έ εδδεηζίαίε δία ρεΓ ίΐ ροΓίαίο ίηίοπηαΐίνο ίηίπηδεεο δία εοηιε βαδε
αΐΐα ςυαίε ηίεπΓε ί δυεεεδδίνί Ιίνεΐΐί (1ί αηαΐίδί (Ιοεαίίζζαζίοηε δραζίαίε άεΐ
άαίο).
ΡεΓ ΓεειιρεΓ3Γε ναηίαββίοδαηιεηΐε 1ε ροΐεηζίαΐίίά δρεείΓιεΙιε <1ε11ε ρΓοεεάατε
ΟΑΌ ίη ςυεδίο Ιίρο (ϋ Γεδίίίυζίοηε ε ΓαρρΓεδεηίαζίοηε §εοηιεΙηεα, δοΐίΐαπιεηΐε
εαΓαίΙεπζζαΙα (Ια ίιτε^οΐαπίά ε εοτηρίεδδίΐα (Ιονυίε αΐΐε ρΓοεεάιίΓε <1ί ρόδα ίη
ορεΓα ΙίρίεΗε άεΐ εαηίίεΓε δΐοπεο, α§1ί ϊηΙεΓνεηίί είί εοηδοΐίάαηιεηίο ε τεδίαιιτο
ρΓε§τεδδί. αΐΐε δυεεεδδίνε ηιοάίΓιεΙιε <1ε1 εοφ ο <3ί ίαββπεα οπ^ίηαπο, πδαΐΐα
εοηνεηίεηίε ίηιρίε§3Γε Ιεεηίεΐιε ίηίοπηαΙίοΗε εθΓηραΙίί>ί1ί αηεΗε ηεΐΐα ίαδε άεΐ
πΐίενο.
0§§ί δοηο άίδροηίβίΐί αιτιβίεηίί (1ί εΙαίοΓαζίοηε ίοΐο^ταηιπιείηοα δρεάίΐίνα,
αΐΐ’ίηίεπιο <1εί ςυαίί άίνίεηε ροδδίβίΐε ίηΙεςταΓε ί άαίί νείΐοπαΐί εοη ςυείΐί
ταδΙεΓ, §3ΓαηΙεη(1ο Ια ρεπηαηεηζα άί ίηΓοππαζίοπί ςυαίίΐαΐίνε αδδοείαίε 3.11α
εδαίΐα §εοπιεΙπα, ηιεάίαηίε ρΓοεεδδί άί οΠορΓοίεζίοηε εά ΟΓίοπιοδαίεαΐχιτα άεΐΐε
ίηιηια§ίηί, αεςυίδίίε (Ια δεαηηεΓ, ε εοη δΐιεεεδδίνε ορεΓαζίοηί (1ί άίβίΐαΐίζζαζίοηε
άεΐΐε δίεδδε, ρΓεεεάεηΙεπιεηΙε τεδε τηείπείιε.

669
$ΙπιΙΙυΓ3, ίεεηϊεβ εοδίπιίίίνβ ε ιηηίεηεΐί ΡεΓ ςιιεηΐο εΙΙίεηε ί ΙεΙί τεΐαίίνί
3.11& ΒΐηιΐΙιίΓα, ςιιεδίί δοηο εοδίεηίειτιεηΐε εδδοείεΐί εΙΙε δίκϋίνίδίοηε ίη ευί
νίεηε δεοηιροδίο Γεώίϊείο, <ϋδεββτει;εΙο ίη εΐεηιεηΐί εεηοηίεί:
- ίοηάεζίοηί
- δΙπαΙίυΓε νεπίεαίί
- δίηιΙίυΓε οηζζοηίεΐί
- δεείε
- εορειΙιίΓε
- είειηεηΐί <ϋ εοιηρίεΐεηιεηΐο ε (1εεοΓ3ΐίνί
ΡεΓ ο§ηιιηε άί ςαεδίε ρα πΐ, ίΐ άίδεςηο §εοηιεΙπεο Γείείίνο (Ιενε εδδείε
ίηΙε§τεΙο εοη ΙεΗεΙΙε δΙηαίίυΓεΙε <ϋ <1εΙί άεδεπίίίνί εΗε θΓ§εηίζζεηο 1ε
ίηίοπηεζίοηί Γείαΐίναπιεηΐε εΐ Ιίρο, εΐΐε ςιιαίφοαζίοηβ άεΐΐο δίεδδο, εΐΐε Ιεαηιοα
εοαίηιίΐίνα ε εί ηιαίβηαΐι ίηιρίεβείί.

ΑηαΙΐδΐ δΙοΓΪεο - 3ΓεΗίΙεΚοηίε3 δί ενναίε δοδίεηζίείπιεηΐε <ϋ άείί ΙεδοπΙΐίνί


τεΐΕίίνί εΐΐε νίεεηάε εΐιε Ηεηηο ίηίεΓεδδεΙο Γεάίίϊείο (θΓ§εηίζζείί ίη ΙεΗεΙΙε
εδδοείείε ε§1ί βίεηιβηΐί αΓοηοΙο^ια εοηίεηιιΐί ηεΐ άίδε§ηο).
ΟυεδΙε Ηεδε άί εοηοδεεηζε δίηιίΗιτεΙε ίη Γβββχΐι (Γείείϊνί εΐΐε νίεεηΐε δίοπεΗε ε
3 ςυείΐε εΐίΐίζίε), ροδδίΗίΙηιεηΙε επιρίίείε είίτενεΓδο εηεΐίδί ριιηΐιιείί άί
άεΐΐ3β1ίο, εοδίίΐυίδεε νείίΐο ιηεΐεηείε ρεΓ Ιεπιείίδπιί <13. τεΙίβεΓε δυΐΐε
§εοηιεΙηε άεΙΙ'εάιΓιείο.

ϋε§Γ3(1ο Ιη ρππια ίδίεηζε, ί άείί άεΐ άεςταάο ροδδοηο άίδεεηάεΓε Ιη αηαίιχι α


νϊ$ΐα ίη §τεάο άί άεΓιηήε υηε ρπιηα νείιιίεζίοηε δυΐΐο δίαίο §εηεΓε1ε <1ί
εοηδεΓν3ζίοηε. δυεεεδδίνεπιεηΐε, ί ΙίνεΓδί Ιίνεΐΐί <1ί ερρΓοΓοηάίπιεηΙο
πεΗίείΙεΓεηηο ερροδίΐε ίηάεβίηί δΐηπηεηίεΐί.
ΡεΓ (ΙεΓε ιιηε είεβυείε δίδίεπιαίίείώ εΠ'ερρΓοεείο εοηοδείΐίνο ε Ιίεβηοδίίεο δί έ
ηΐεηυίο υίίΐε δίηιίΐυτετε ε είεδδίίϊεετε 1ε ΙίνεΓδε ίεηοηιεηοΐοβίε <1ί 1ε§Γε<1ο
Γηείΐίαηΐε Γίη<1ίνί<!ϋ3ζίοηε <1ί ςυεΐίτο Γεηιίβΐίε ίοηάεηιεηίεΐί:
- άεβτείο εηηΗίεηίεΙε;
- άε§Γ3(1ο δΐΓυΙίυΓεΙε;
- 1ε§τε<1ο εΐιίηιίεο, ίϊδίεο, Ηίο1ο§ίεο;
- άε§Γ3(1ο Ιίρο-ηιθΓίο1ο§ίεο.
ΡεΓ είό εΗε π^ιιεπίε ίΐ άε^τείο εηιΗίεηΙεΙε δί Γεςίδίτεηο 1ε ίηίοπηεζίοηί Γείείίνε
εί εοηίεδίο εά ίη ρεπίεοΐατε ΙυίΙο ςιιεηίο αΐίίεηε αΐΐε εΙίεΓεζίοηί εηίΓορίεΗε ε
εΐΐε εοηάίζίοηί άεΐ δίδίεηιε επε (ίηςυίηεηιεηΐο, νεηίί, εΐίιηε εεε.), εεςοε (ίείάε,
ρίονοδίί3, εεε.), δυοίο (εεΓείίεήδίίεΗε άεΐ ίειτεηο).
δίε ίΐ (ΙεβΓεΙο δΙηιίίιίΓεΙε εΗε ςυείΐο εΗίηιίεο-Γΐδίεο-Ηίο1ο§ίεο νεηηο ίηίειτεΐεΐί
εοη 1ε εοηοδεεηζε άεΐΐε ΙεεηίεΗε εοδίπιίΐίνε <1ε1 ρεδδείο, <1ε11ε ρΓοεεάατε 1ί
ρπχΐυζίοηε, ΙενοΓεζίοηε ε ροδε ίη ορεΓε Ιεί ηιείεπείί ε εοη 1ε εοηοδεεηζε άεΐΐε
νίεεηάε εάίΐίζίε εΗε Ηεηηο ίηίεΓεδδεΙο ίΐ πιεηυίεΗο.
Ηε εΙΙεΓεζίοηί Ηρο-πιΟΓίοΙοβίεΠε ίηΓιηε, δοηο ίη<3ίνί(1υεΗί1ί ίη ΙιιΐΙί ςαε§1ί
ίηΙεΓνεηΙί εΗε, δυεεείιιΐίδί ΙιιτεηΙε Π είείο άί νίΐε Ιεΐ πτεηιιΓεΙΙο, εηεΗε ίη
δε§υίΐο ε νετίεζίοηί ά'ιΐδο, Ηεηηο ίΐεΐεπηίηείο υηε πιιιίεζίοηε Ηεΐΐε

670
εοηίοπηαζίοηε οπβίηαηα (α^ίυηΐε, άεπιοΐίζίοηί, ηίίΐδίοηί, ίηίεΓνεηΙί <3ί
ςυαίδίαδί αΙίΓα ηαίυΓα). ()υεδΙε αΙΙεΓαζίοηί ροδδοηο εδδεΓε άεδυηΐε άαΐΐα ΙεΙΙυΓα
<1ε1 ηιαηυίαΙΙο ε <1α11α ίηΙε§Γαζίοηε άεΐΐε ενεηίααΐΐ ίροίεδί δυΐΐα δυα ενοΐυζίοηε
ΟΓοηοΙοβίεα εοη ίικία^ίπί δΐηιηιεηίαΐί.
I (Ιαίί, Γαεεοΐΐί ηεΙΙε άίνεΓδε Γοπτιε άεδεπίΐίνε ηεΐΐε ςυαίί δοηο (ϋδροηίβίΐί ε
δεπιρΓε αίίΓανεΓδΟ υη εοδίαηΐε πίεπιηεηΐο αΐΐε δίη^οίε ρ α η ί ίη ευί έ δΐαίο
δεοπιροδίο ΓεάίΓιείο, άονΓαηηο εδδεΓε ορροΠυηαηιεηΙε £ταίϊείζζαΙί ρεΓ
οοδίίΐυύε ΙεηιαΙίδπιί δυΐΐα §εοπιεΙπα <1ε1 ηιαηυίαΐίο. Α ςυεδίο ρΓοροδίΙο δί έ
πίεηυΐο ίοηάαπιεηίαίε Π πίεππιεηΐο α ςυαηίο δίαβίΐίΐο, α Ιίνεΐΐο ηαζίοηαίε, εοη
1η ΚαεεοπιαηΓίαζίοηε ΝΟΚΜΑΕ, ΏΟΟ 1/88.

ία δεαία Ιεεπίοπαίε
II ςυαάΓΟ εοηιρίεδδίνο εΐεΐ δείΙΟΓε υΛαηο ε άεΙΓίηΙοπιο Ιειτίΐοπαίε δί εοδίηιίδεε
αΙίεανεΓδο ρΓοεεδδί άί δοππηαίοπα <ϋ ρίΰ ηιοείυΐί άεΐΐα δεαία <3ε1 δίη^οίο
εεϋίϊείο, ίη!ε§ταΙα (Ια αΐίπ δρεείίϊεϊ ρεΓ Ια ταεεοΐΐα (Ιεί άαΐί ίηίε^ταΐίνί ε ρΓεείρυί
(Ιεΐΐα ώνεΓδα δεαία.
ζίυεδίο εοπιρίεδδο εΐϊ (Ιαίί νίεηε ίηίε§Γαίο εοη αΙΐΓΪ εΐιε ροδδοηο εδδεΓε εΐείιηίΐϊ
εοΓηε τεΐαΐίνί αΐ οοηίβαίο ατηδιβηίαίβ.

II εαδο αρρίΐεαίΐνο ε Ια ναΐκίαζΐοηε άεΐ ρΓοΙοϋρο

δυΐΐα βαδε άεΐΐα ίπιροδίαζίοηε Ιεοπεο-ηιείοάοΐοβίεα εδροδία, έ δΐαίο αίΐυαίο, ίη


εοΙΙαβοΓαζίοηε εοη Ια ΕδΙΕΙ ΙΤΑΕΙΑ, υη ρππιο Γηοείεΐΐο ρΓΟίοίίραΙε δνίΐυρραίο
ίη αηιΕίεηΙε ΑτεΟΑΙ) (015) εΐιε, υΐίΐίζζαηίΐο Ια δΙηιίΙυΓα Ιοροΐο^ίεα (Ιεί <1αΐί
ΑΚΟ/ΙΝΡΟ, ρΓενεάε υηα αΓοΙιίΙείίυΓα <1ί δίδίεηια βαδαΐα δα ητοάυΐί, ΐΓα Ιογο
ίηίεΓεοηηεδδί, ρεΓ Γαεςυίδίζίοηε ε Ια βδδΐίοηε <1ί άαΐί αΐΐα δεαία Ιειτίΐοπαίε, 3.11α
δεαία αΓεΙιίΙείίοηίοα ε ρεΓ Ια ηανίβαζίοηε αΙίΓανεΓδο §1ί ουίρυΐ άοί άαΐί εοδί
Γείαζίοηαίί, <1α αηαϋζζαΓε, ίπΙειτοβαΓε ε εοηδυΐΙαΓε ίη υη αιηβίεηίε δρεείΓιεο
ΟΓεαίο ίη ΑΓενίενν, δίδίετηα ΟΙδ άεδΕίορ.
II δυρροΠο ίηίοιτηαΐίεο ρεΓ Ι’εΙαβοΓαζίοηε (Ιεί ΓηοάυΙί άεΙ 8.1. ό δΐαίο ίοπιίΐο
άαΐΐα άοΙΙ.δδα ΜαΓζία ΜαΓ§ίοΙΙα άεΐΐα ΕδΚΙ Ιΐαΐία.
ΡεΓ ναΙίάαΓε Π ρππιο ρΓΟΙοΙίρο εοηίΙ^υΓαΙο ε δΐαίο εοηάοΐΐα υηα ίηάα§ίηε
εοηοδείίίνα δυ υη εαδο εΐί δΐυείίο, πίεηυΐο εδεπιρΙίίϊοαΙίνο άεΙΓοββεΙίο άί
αηαΐίδί: δοηο δίαΐί ηΐεναίί υηα δεπε (1ί πιαηυΓαίΐί, ταρρΓεδεηΙαΙίνί εοπιε εδεηιρί
<1ί εάιΐίζία δίοπεα ΓηίηοΓε, ηεΐ οεηίΓο δίοιίεο <3ί δαοΓοίαηο, ρίεεοίο εοπιυηε
ΓηείΙίεναΙε δίΐυαίο α Νοπ3 άί Κ,οτηα.
Εε ορεΓαζίοηί <1ί ηΐίενο §εοηιεΙπεο δοηο δίαίε εοηάοίίε αάοΐίαηείο υη δίδίεηια άί
πΐίενο ί6ΐο§ταπιηιεΙποο δρεάίΐίνο εΐιε υίίΐίζζα υηα εαιηεΓα δεπιίιηείπεα Κοίΐεί
6x6 ρεΓ 1ε πρΓεδε ε<1 Π δο(ϊ\ναΓε ΜδΚ άεΐΐα Κοίΐεί ρεΓ Ια ΓεδΙίΙυζίοηε. Ταίε
δοίΊ\ναΓε, ηιεΓϋαηΙε ΓεΙαΕοΓαζίοηε άεΙΓίηιπιαβίηε ώβίΐαίε, Εαδίοππα Ια
ρΓΟδρεΙίίνα άεΐΐ’οββείΐο ΓοΙο§ταΓαΙο ίη υηα ρΓοίεζίοηε οΠο§οηα1ε ρυτεΐιέ δίαηο
ηοίε 1ε εοοΓάίηαΙε άί υη ηυηιεΓΟ (ϋδετείο άί ρυηίί εοηιρίαηαπ εΗε ίηάίνίάυαηο ίΐ
ρίαηο (1ί Γαάίΐηζζαηιεηΐο. Ε’ίπιηια^ίηε ταδίεΓ “Γαάάπζζαία”, ε άυηςυε πιείτίεα, έ

671
δίΕίΕ δυεεεδδίνΕΓηεηΙε (ΙίβίΙαΙίζζαΐΗ ε τηοηϊΐοΓ, ίη ΕίτιβίεπΙε Μ5Κ.-ΟΑΟ άεΐΐα
ΟεοΙορ, ρπχΐυοεικίο ϋ τεΐαίίνο “νεΙίοπΕίε”
Βε ορεΓΕζίοηί <ϋ εΕΐηρΕ^ΠΕ Ηεππο 8θδΐΕηζίΕΐτηεηΙε ηςιίΕκίΕίο Γαεςαίχίζίοηε,
εοη βϋ δΐηιπιεηΐί ίορο§ταί1εί, <1ε11ε εοοπΙίηΕίε χ, γ, ζ (1ί ιιη ηικηεΓΟ
δίβηίίϊεΕίίνο (ϋ ρυηΐί ΟΕΓΕίίεπζζΕηΙί ρίαηι 5ϋί ρΓΟδρεΙΙί (Ιεΐΐε υηίΐέ εάίΐίζίε
δείεζίοηαίε, ΕββαηείΕηάοΙί 3.11α τείε Ιορο£ΤΕί1εα εοιηρΙεδδίνΕ ρΓεάίδροδίΕ ρεΓ
ίηςιίΕάΓΕΓε Ι’ίηΙεΓΟ εεηίΓΟ δίοηεο, ίη ηιοάο Ιβίε <3ε εοδίηιίΓε ϋ πίεπηιεηίο ρεΓ
δηεεεδδίνί αρρΓοίοηάίπιεηΙί άεΐ πΐίενο δίεδδο.
ί ε ορεΓΕζίοηί (1ί εαπιρΕ^ηα δοηο δίΕίε εοηάοίΐε εοη 1ε εοΙίΕΒοΓαζίοηε <ϋ Κ,εηΕίο
ΟΕείΕβΙί ε άεΐ §ηιρρο (1ί ηΐίενο ΙοροβΓΕίϊεο άεΙΓΙδίίίαΙο εοιηροδίο άζ Μ επο
ΜΕδεεΙίΕηί ε ΟΕείηηο Ρ ερρε ΙεπΙο.
ΟοηΙεδΙιίΕίπιεηΙε δί έ ρΓοεεάυΙο εΙΙε εοδίηιζίοηε (1ί ορροΓΐιιηί Ο εΙε ΒΕδε
Εΐΐ’ίηίεπιο άεί ςιιαίί οη^ΕηίζζΕΓε ί εΐαΐί άεδεηΙΙίνϊ τεΐαΐίνί Εΐΐε ιιηίΐΕ εάίΐίζίε
ίηίΙαβΕΐε ε ΓΕεεοΙΙί δυ δεΗεάε, εοεΓεηίεπιεηΙε ε ςιίΕηΙο δορΓΕ εδροδίο.
ΡεΓ ί ΟΕΓηρί εϋ ο§ηί (ΙεΙε Βε56, δοηο δίΕΐί ρΓεάίδροδίί, ίη ΕΓηβίεηίε ΑιιΙοεΕ<1,
ΙαγεΓα εοηίεηεηίί 1ε βΤΕΠείζζΕζίοηε (Ιεί <1αίϊ άεδεπΐίίνί εοιτίδροη(1εηΙί.
ί ’ίηδίεπιε άί ςυεδίο πίΕΐεπΕίε Ηε ΓΕρρΓεδεηίΕίο 1’ίηρυΙ άί άαία βηίίγ ρεΓ 1ε
εΓεΕζίοηε άί εορβΠιΐΓβ ηεΐ δίδΙεπίΕ ίηίοπτίΕΐίνο, εΐιε, εοπιε §ία άεΙΙο, έ
εοδίίΐυίΐο ά& οπε ρεΓδοηΕΐίζζΕζίοηε (ϋ ΑτεΟΑΟ.

ΡίβυτΕ 2 I δείίοπ υτΙίΕηί ε 1’ιιηίΐΕ εάϋίζίΕ ΕδδοείΕΐί εΙΙε δεΗείΐΕ επε^γεΓιοε άί


ςιιεδίΕ ηε11’Εηι1)ίεηΙε <1ΐ εοηδυΐίΕζίοηε ΑτεΥίενν

672
ί ε ορεΓαζίοηί ίϊηαΐί Ηαηηο η^υαπίαίο Ια εοδίηιζίοηε <1ί δείεζίοηί, τεροΛδ ε
ΙεηιαΙίδΐηί ρεΓ Ια οοηδυΐίαζίοηε (Ιεί άαΐί, §ταίϊεί ε αΙΓαηιιιηεπεί, ηεΙΡαηιβίεηΙε
Γηα11ΐιτιε<1ία1ε (ϋ ΑΓεΥίε\ν (Γΐβΐιτε 2 ε 3).

V* Ι* '*<·« «"Ίον* ΙΜρΓ™™,Γ*Γ,τιηι**»ι·ι>»ιιι* β


ΜΙ ΜΙ ΒίάίΜΙ Ζΐ Μ λ.) &}Ζ) 51
Γ -|- „ ,
■*.......
_ιι«| ..

βββ»<·**»»»*«*♦«/«
Αμ·'*»«»<«>*««**
*·>«.*ρ#*«
<■ϊ>**»#Μ*Μ>*ί

Ρίβΐιτα 3 ΑπιβίεηΙε άί εοηδυΐίαζίοηε ίη Ατενίε\ν. II άεβταάο Ιίρο-ΓηοΓίοΙοβίεο


ία εοηχυΐίαζίοηε αννϊεηε ίηΙεΓαίΐίναηιεηΙε, “εΐίεεατκίο” ο δΐι§1ί εΐεπιεηΐί
(Ιείϊηίίί ηεί εαηιρί αΐίαηυιηεπεί <1ε11ε Ιαβείΐε ο δΐι§1ί δίεδδί εΐεηιεηΐί §εοπιεΙπεί

Οοηεΐιΐδίοηΐ

Νεί δυο ίηδίειηε, ίΐ δίδίεπια ΒΐηιίΐυΓαΙο, αίίιιαίηιεηΐε ίη νία άί ίιηρίεηιεηίαζίοηε


εά υΐίεποπηεηίε δρεπιηεηίαίο ίη αη’αΙίΓα αρρίίεαζίοηε 5υ1 ΤεαίΓΟ Κοιηαηο άί
Αοδία (ΙανοΓΟ ρΓεχεηίαΙο ίη ςιιεδίο δίεδδο εοηνε§ηο), δί ρΓεβεηία <1χ υδο
ίαείΐίΐαίο ε ταρρΓεδεηία αηο δίηιιηεηΐο ορεΓαίίνο άί δυρροΠο ε §υίάα ρεΓ (ΙίνεΓδί
θΓ§αηίδηιί, ΙίρίεαπιεηΙε 1ε δορηηίεηάεηζε, ρΓεροδίί, εοη εοπιρίΐί αΙίΓεΐΙαηίο
(ΙίνεΓδίΓιεαΙί, αΐΐα §εδΙίοηε ε αΐ πιΐδο άεΐ ραίπηιοηίο εάίΐίζίο δίοπεο (<1α11ε
ορεΓαζίοηί (1ί εαίαίοβοζίοηε αΐΐα ρΓεάίδροδίζίοηε άί δίΓαΙεςίε ε αΐΐα
ρΐΌβεΙίαζίοηε άί ίηίεΓνεηίί ρυηΐυαίί).
Ιη ςιιεδία οίΐίεα, έ πδυΐΐαίο ορροΛυηο ρΓενεάεΓε ροδδίβίΐί δνίίαρρί νοίΐί αΐ
πιί§1ίθΓαιηεηΙο άεΐ ρΓοίοίίρο τεαίίζζαίο, ίΐ ςιιαίε, εοηιυηςυε, ρεΓ εδδεΓε ναΐίιίαίο,
ηεεεδδίία <ϋ δυεεεδδίνε δρεππιεηίαζίοηί δη (ΙίνεΓδί εαδί άί δίικίίο.

673
Εε ρΓΟδρείίίνΕ έ ςιιεΙίΕ άί ψ εείαΙίζζαΓε Είουηί ιηοάυΐί άεί δϊδίειηα ρεΓ Γηεβίίο
άείίηίΓε ίίίηεΓΕΠ άί οοηοδεεηζΕ ρπνίΙεςίΕίί Πδρείίο Εά αίευηε ίεηοιηεηοΐοβίε
δρεείΓιεΚε ε ΓΕρρΓεδεηίΕίίνε άεΙΙ'εάίΙίζίΕ δίοπεΕ.
δοδίΒηζίαΙιηεηΙε, ρεΓ Η ηιεάίο Ιεπτπηε, έ ϊη εοΓδΟ 1ε ίΕδε <ϋ ίηΙε^τΕζίοηε άεί
πιοάυΐο τεΐΕΐίνο ΕΐΙ'ίηάΕβίηε ΙίροΙοβίεΕ ε δίοηεο-εΓοηοΙοβίεΕ ε άί ςυείΐο εΗε δί
πίεπδεε ει άίνεΓδί δίΕίί άί ΕΐίεΓΕζίοηε ε 3.11ε πδρείίίνε ραίοΐοβίε ρεΓ ιιπε
δίδΙεπΊΕΐϊοΕ ναΐιιίαζίοηβ άεΙΙο αίαίο ά ί εοηχεηταζίοηε.
Ε’ιιΙίεηοΓε δνίΐυρρο <1ε1ΐΕ πεεΓΟΕ ρΓενεάε Π εοηιρΙείΕΐτιεηΙο άεΙΙ’ίηΙεΓΟ
ρΓοεεδδο Ιοςίεο, ΕΐίΓΕνεΓδο 1’ίιηρΙεηιεηίΕζίοηε άί ιηοάιιΐί ΕΐΓίηίεπιο άεί ςιίΕΐί
ΐΓΕδίεπΓε ί ε η ίε η ρεΓ 1ε νΕίιιίΕζίοηε άεΐΐο δίΕίο <1ί εοηδεΓνΕζίοήε, ΐ άα ίί
ηεεεδδΕΓΐ εΙΙε άείϊηίζίοηε άεΐΐ’ίηίεπ/εηίο (1ί τεειιρεΓΟ, ί α η ίβ η ε βΐί χΐηοη εηΐί
ρεΓ 1ε ρΓθ§εΙΐΕζίοηε άεΙΙ’ίηίεΓνεηίο δίεδδο, ί άα ίι άβχαηΐίίνί άε^ΐί δίΕίί
δυεεεδδίνί, ί ο η ίε η ρεΓ 1ε νΕίιιίΕζίοηε άε§1ί ίηίεΓνεηίί ΓεΕίίζζΕίί.
Εε ίϊηΕϋΐΕ υΙίίπΐΕ έ ςυεΙίΕ άί εοηΠβυΓΕΓε αηο δίηιηιεηΐο, ηιοάιιίΕΓε ε εγΙιοοΙεΙο,
ηιεάΐΕηίε Π ςιιηΐε ροίεΓ δθ<1<1ίδΓΕΓε Γιιηζίοηί άί εοηοδεεηζΕ, <1ί ρΓΟβεΙΙο ε <1ί
πιοηίΐοΓΕββίο εοηΐίηαο, ε (ΙίνεΓδί Ιίνεΐΐϊ άί ΕρρΓοίοηάίπιεηίο ε §ΕΓΕηίεηάο
άίνεΓδί ίίίηεΓΕΠ άί εοηδαΙίΕζίοηε, ΕπηοηίζζΕΐί εοη υη ταη^ε άίνεΓδίίΐοΕίο άί
ιιίεηζε ροδδίβίΐί.
Ρίύ ίη §εηεΓΕΐε, 1ε πεεΓΟΕ ίεηάε, ηεΐ 1ιιη§ο ρεποάο, εΙΙε άείίηίζίοηε άί ίΕδί ε
ρΓοεεάιίΓε ρεΓ 1ε ρΓΟβεΙίΕζίοηε ρΓθ§ΓΕΐηιηΕΐΕ άεΐ τεειιρεΓΟ ε άεΙίΕ βεδίίοηε άεΐ
ρΕίπιηοηίο εάίΐίζίο δίοποο, εοπιε ρΓΕδδί ΓηεΙοάοΙοςίοΕίτιεηΐε εοιτείίΕ ρετ
ρεΓνεηΪΓε Εά ιιπε τεΕίε ηςιίΕΐίίϊοΕζίοηε ΙειτίΙοπΕίε ε ΗΓηΡίεηίΗίε.

ΚϊΓεπιηεηίϊ ΜΙ)1ΐο§ΓΕΓιεΐ

ΟΝΚ-ΙΟΚ: ΚΕεεοηίΕηάΕζίοηί ΝΟΚΜΑΕ, Βοο. 1/88


ΟΟΚΤΙ, Ε. (1992): Βεηί ουΙΙιίΓΕίί: δίΕπάΕΓάδ άί ΓΕρρΓεδεηίΕζίοηε, άεδεπζίοηε ε
νοοΕ&οΐΕηο, ίη Ιη/οΓτηαίίεα ε Βεηί ε ιιΐίιιτ α ΐί 1, ΒεηοΙα Ν οηηαΙε ά ί Ρίχα, Εά.
Ργεποο Οοδίπιο ΡΕηίηί
ΗΙΟΚΙΝ, Β.\ν., ΜΑΟΙΠΚΕ, Β.Ε, δΤΚΑΟΗΑΝ, Α. (1991): ΙηίΓοάυοίίοη ίο Οίδ:
ΐΗε Ατε/ΙΝΡΟ ΜεΐΕοά, ΜίάΐΕηάδ Ρεβίοη&Ι ΚεδεΕΓοΙι ΕεΕογεΙογ/, υηίνοΓδίίγ οΓ
ΡείεεδίεΓ.
ΜΑΟυΐΚΕ, Β.Ε, ΟΟΟΒΟΗΙΕΒ, Μ.Ρ., ΚΗΙΝΒ, Ό .Ψ . (1991): Οεο§ΓΕρ1ιίθΕΐ
ΙηΓοππΕίίοη δγδίετη. Ρπηοίρίεδ Εηά ΑρρΙίεΕίίοηδ, 2 νοί., ΡοηςτηΕη ΟΓουρ υΚ
ΕίιηίΙεά, ΙοΗη ν/Ηϋεγ & δοηδ, Ιηε., Νε\ν ΥογΕ
ΜΙΝΙδΤΕΚΟ ΡΕΚ I ΒΕΝΙ ΟΕίΕΤυΚΑΕΙ Ε ΑΜΒΙΕΝΤΑΕΙ (1977): Νοπηε ρεΓ
1ε Γεάηζίοηε άεΐΐε δοΐιεάε άί οεϊε1ο§ο άεί Ρεηί ειιΙίιίΓΕίί. 1-Βεηί ΕΓίίδίίεί ε
δίοποί, Κοπιε, ΙΟΟΒ
ΜΙΝΙδΤΕΚΟ ΡΕΚ I ΒΕΝΙ ΟυΕΤυΚΑΕΙ Ε ΑΜΒΙΕΝΤΑΕΙ (1984): ΚερεΠοηο
άεΐΐε δοΗεάε άί οεΙεΙο^ο άεί βεηί ουΙίιίΓΕίί, Κοπιε, ΙΟΟϋ

674