Vous êtes sur la page 1sur 45

9 D’Octubre

Pasdoble de J. C. Sempere Bomboí

A tots els albaidins i a tots els que celebrem aquets dia


El 9 d’Octubre

Albaida, setembre 2010


Partitura 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí

œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ® œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ J œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ
q = 80

Flautí
bb 2
&bb 4 ∑ ∑ ‰ œ ‰ Œ ∑ ‰ œ
F œ œ œ œœœœœœ œœœœ œ F œ œ œ œœœœœœ œœœœ
bb 2 œ œ œ œ ®œ œ œ œ ® ≈ J ‰ Œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ ® ≈
Flautes 1-2 &bb 4 ∑ ∑ ‰ ∑ ‰
F F
b ˙ œ œ œ œ
Oboè & b b b 42 ∑ ∑ ∑ J ‰ Œ ∑ Œ
F F
? bb 2 œ œ œ œ œ œ j ‰ œ œ œ œ œ œ œ
Fagot bb 4 œ œ œ
F œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ J œ œ œ œœ œ œ œ œ œœœœœœ œœœœ
Requint E b & b 2
4 ∑ ∑ ‰ œœ ® ® ‰ Œ ∑ ‰ œœ ® ® ≈
F F
b 2 œ œ œ œ œ
&b 4 Œ
œ
œ œ œ œœœœœ œ ≈ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ® œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ J ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ
œ œ œœ
3 3

Clarinet B b Pral.-1
œ œ
f F f F
b 2 œ ^ ^ œ^ œ^ ^
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
^ ^ œ^ œ^
&b 4 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ ‰ J ‰ J ‰ j ‰ œ ‰ ‰ J ‰
3 3

Clarinet B b 2
J J œ J J
f f
b 2 Π^ ^ ^j ^j ^ ^ ^ ^j ^j
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ j ‰ ‰ ‰ j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ j ‰ j ‰ ‰ œ ‰
3 3

Clarinet B b 3 4 œ œ œ œ œ œ œ œ
f f
b 2
Clarinet Baix &b 4 œ œ œ œ œ œ œ j ‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
F
b 2 œ œ œ œ® œœœœœ≈œœœœ
Saxo Soprà &b 4 ∑ ∑ ‰ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ® œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ J ‰ Œ ∑ ‰ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ
F F
œ œ œ œ œ œ œ œ ^j œ^ œ^ œ^ œ^ œ œ œ œ œ œœ œ ^j œ^ œ^ œ^
&b 42 Œ œœ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰
J œ ‰ œ ‰ œœ œ œ ‰ œ ‰
J
œ
J ‰ œ
J ‰
Saxo Alt 1-2
J J J
f ^j ‰ ^j ‰ f
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
3 3

b 2 > œ œ œ^ œ^ ‰ œœ^ ‰ œ œ^ ‰ œœ^ œœ^ œœ^


&b 4 œ œ ˙œ œœ œ
œ œ ‰ œ J J ‰ J ‰ J ‰
Saxo Tenor 1-2
J ‰ Œ J J J
F f
3

2
&b 4 œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Saxo Baríton

F
bb b 2 ‰ j ‰ j j œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œ ‰ œ
Trompa F 1 & 4 œ œ ‰ œ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ œ
J
‰ œ œ
J J
œ
J
œ
J
‰ Œ
F
b 2 ‰ j‰ j j j j j j
Trompa F 2 & b b 4 œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ
j
œ
j ‰ Œ
F
bb 2 ˙ œ . >œ>œ œ œ œ ˙ œ œ
Trompeta B b 1 & 4 ∑ ∑ ∑
F
b 2 >>œ œ œ œ
Trompeta B b 2-3 &b 4 ∑ ∑ ˙ ˙ œ. œ ˙ œ œ
F
? b b 2 >˙ œ œ œ œ œ
J œ- œ œ œ œ
Trombó 1 bb 4 Œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ Œ ∑ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
F
? b b b 42 >˙ œ œ œ œ œ œ- œ œ œ œ
Trombó 2 b Œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J J ‰ Œ ∑ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J
F
? bb 2
bb 4 ˙ Œ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ- ‰ Œ ∑ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ
Trombó 3
œ J J J J J J
F>
bb 2 > œ œ œ œœ œ̇
& 4 œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ
Fliscorns 1-2
œ œœ œ˙ œ ˙ ˙ œ
F
? bb 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Bombardí C 1-2 bb 4 œ
F
? bb 2
bb 4 œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Tubes 1-2
œ œ œ
F
œ
? b b b 42 (F-C-F) œ œ œ œ Œ ∑ œ œ œ œ œ Œ ∑
Timbals b
F
2 Œ ∑ Œ ∑
ã 4 œ
œ œ
Bombo i Plats œ ˙ œ œ ˙
F F F
2 j
4 ‰ œ œJ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ ‰ ‰ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ ‰ ‰ œj œ
j j j j j
Caixa ã J J J J
œ
J
œ œ
J
œ œ
J
œ
J J J J J
œ
J
œ œ
J
œ
J
F
2 9 D'OCTUBRE
œ œ œ œ
œ nœ œ œ ®œ œ œ œ œ œœœœ≈ œœœœ . œ. œ
b bbb J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ ®œ nœ J J
Ftí. &
œ F œ œf . œ œ.
œ œ nœ œ œ ®œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ
Fl.
bb b J ‰ Œ
& b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ ®œ J J
F f
b œ. œ œ.
Ob. & b bb ˙ ˙ ˙
j
œ ‰Œ ∑ ∑ ∑ Œ œœ œ œ J œ
J
f
? bb . j j j j j
Fgt. bb œ œ œ. œ œ.
j j‰ Œ
œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ
j ‰ Œ œ. œ œ. œ
J
F f œ œ.
œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ. œ
Rq. &b J‰Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ œ #œ ® ®œ #œ J J
F f
œ œ œ ‰ œœ œ œœœœœ œ œ œ j œ. œ œ.
Cl. 1 & bb J ‰ œœœ œ œœœ œ œ œ œ ˙
J œ
œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ-
j ‰
œœ œ
œ J œ
J
f F f
^œ œœœœ œ. œ œ.
&b
b œ œœœ œ ˙ œ ‰ œœœ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. j j ‰ œ J œ
Cl. 2
J ‰ œœœ J œ œ- œœ œ J
f F f
b ^j œ œ ‰ œœœ œ œœœœœ œ œ œ j œ. œ œ.
Cl. 3 &b œ œœœ œ
‰ œœœ œ œ œ œ ˙
J
œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ-
j ‰
œœ œ œ J œ
J
f F f
& bb j j j j‰ Œ j j j ‰ Œ j j
œ. œ œ. œ œ. œ. œ œ. œ œ. œ
Cl. B.
œ. œ œ œ ˙ œ f
F œ
œ œ œ œ. J œ.
b œœœ œ œ œ œ ®œ nœ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ
9
Sx. S. &b J ‰ œœœ œ ˙ œ ‰Œ
J ∑ ∑ ‰ œ œ nœ œ œ ®œ œ œ œ œ J
f F f
œœ œ œ œœœ œ œœœœœ œ œ œ
œœ œ œœœ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ. œ œ. œ -œ œ œ œ œ ˙˙ ˙˙
Sx. A. &b J‰œ J ‰ J J ‰
f F f
b œ œœ #œ œœ œ œ œœ œ œœ # œœ œœ œ œœ œœ j
&b ‰ œ J ‰ œ J ‰ œ œJ J Œ
‰ ‰ œ J ‰ J ‰ œ J J ‰ Œ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ
J
Sx. T.

F f
j j j j j
Sx. B. &b œ. œ œ. œ
œ.
j j‰ Œ
œ œ œ. œ œ. œ
˙ œ
j ‰ Œ œ. œ œ. œ
J
F f
b œ œ œ œ œ œ ‰œ œ
‰ n œ œJ n œJ ‰ Œ ‰ nœ œ nœ ‰ œ Jœ
9
Tpa. 1 &bb ‰ J ‰ œ œ
J ‰ J ‰ J J J ‰ Œ J
F f
j j
b
&bb ‰ œ œ ‰ nœ œ ‰ œ œJ œœ ‰ Œ ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J
œ
J ‰ Œ ‰ œ œj ‰ œ œ
Tpa. 2
J f J
F
b ˙ ˙ ˙ œ ‰Œ ˙ œ . >œ >œ œ ˙ œ œ
Tpt. 1 &b J J ‰ œœ œ ˙ ˙
F f
b j
&b ˙ ˙ ˙ œ ‰Œ ˙ œ. œ œ œ ˙ œ
J ‰ œœ œ œ ˙ ˙
>>
Tpt. 2-3

F f
œ œ nœ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb ‰ J ‰ J ‰ J J ‰Œ ‰ J ‰ J ‰ J J ‰ Œ ‰ J ‰ J
Tbó. 1 bb
F f
œ œ ‰ œ œ nœ œ nœ œ œ ‰ œ œ nœ œ nœ œ œ ‰ œ Jœ
? bb b ‰ J J ‰ J J ‰Œ ‰ J J ‰ J J ‰ Œ ‰ J
Tbó. 2 b
F f
? bb b ‰ œ œ
J ‰ œ œ
J ‰ œ œJ œ ‰Œ ‰ œ œ ‰ œ œ
J ‰ œ œ œ ‰ Œ ‰ Jœ
œ ‰ œ Jœ
Tbó. 3 b J J J J
F f
j
b œ ‰Œ ‰ œœ
j j j œ
&b œ ‰Œ ∑ ∑ ∑ œœ ‰ œœ œœ
J
‰ n œœ œœ n œœ ‰ œ œ bœ ˙˙ ˙˙
J
Flisc.

F f
œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ
? bb b œ . œ
J J œ. œ œ ‰Œ œ. œ
J J ˙ œ ‰ œœ œ œ
J J
Bdins. b J J J
F f
? bb . j j j j j
Tuba bb œ œ œ. œ
œ.
j j‰ Œ
œ œ œ. œ œ. œ
˙ œ
j ‰ Œ œ. œ œ. œ
J
F f
9
? bb b ˙ œ. œ œ ‰Œ j j œ. œ œ
Timb. b ˙ J J œ. œ œ. œ J J ‰ Œ ∑ ∑
F
9
œ Œ Œ ‰ œ œj œj ‰ Œ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ j j ‰ Œ ‰ œ. ‰ œ.
ã œ. œ. œ. œ.
œ œ œ
B. i Pl. œ ‰Œ ‰ Œ
J J J J J J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
F
9
ã ‰ œ j j j
œ ‰Œ ‰ œ j j j
‰ Œ ‰œ œ j
C.
æ J J æ J Jæ J J æ J J æ J Jæ J J æ J Jæ J
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
9 D'OCTUBRE 3
˙ œ œœœœ
œ œ œœœœ œ œ >œ . œ >
bb Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®œ
19
J ‰Œ œ œ œ ‰Œ
Ftí. &bb ∑
J
∑ ∑ ∑

œ œœ œ œ œœ œ œ
˙ œ- Fœœœœ œœœœœœ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ . >
b
& b bb J‰ J‰ ®œ œ œœ œ œ ‰Œ ∑ ∑ ∑
Fl.
J
F
bb b b ˙ -œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ >œ . œ >
& œ ‰œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ‰Œ ∑ ∑ ∑
Ob.
J J J
F >
? bb j œ ‰Œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ. œ >œ j >œ . œ >œ œ œ ‰ Œ
b b œ. œ J J‰Œ J J ‰Œ J‰ œ‰
Fgt.
> J
P
˙ œ œœ œœœ
Rq. &b J ‰Œ ∑ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ >œ . œ >œ œ j
œ ‰Œ ∑ ∑ ∑
F > >
œ œ œ œ œ œ œ œ >œ . œ >
b ˙ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ -œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® œ œ œ œ œ œ ‰Œ j j œ. œ œ œ j ‰ Œ
Cl. 1 &b J J J œ‰ œ‰
œ œ ˙ œœ ‰ Œ
F J
b ˙ œ ‰œœœœ ˙ j œœœœ œ > > œœœœ j j j
&b J œ‰ œœœœœ œœœœœœ œ œ œ œ œ œJ œ . œ ‰Œ œ ‰ j‰ ˙ œ ‰ Œ
> > # >œ >
Cl. 2

F
&b
b ˙ œ ‰œœœœ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ œœœœœ œ j j‰
J ˙ #œ ‰ œ œ œ J œ. œ ‰Œ j‰ j ‰ Œ
> >œ œ ˙ œ
Cl. 3

F > >
b j j j
&b j œ ‰Œ œ
j‰ Œ
˙ œ œ œ œ ˙ j j‰ Œ œ‰ j‰ œ œ œ œ œ ‰œ
œ. œ œ >œ . œ > œ < < < < < <
Cl. B.
˙ œ >
P F œ p
19
b ˙ œ ‰Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ . œ >œ œ œ ‰Œ
Sx. S. &b J ∑ Œ œ œ ® J ∑ ∑ ∑
F
œ œ - j >œ ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ ‰ œœ¯
˙˙ œœ ‰ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ œ . œ œ œ œ œ # >œ œ ‰Œ œœ ‰ J ‰ œœ
Sx. A. &b J œ œ œœ œ J J . J >
J
F π
jP j >œ >œ ˙ œ
œ >œœ >œœ > >œ # >œ
&b
b ‰ œœ œœ œœ ‰ Œ ‰ œ ˙ œœ # œ . œ
œ ‰Œ œ œ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄
Sx. T.
J ˙˙ # œœ œ œ J œ. J J‰ J‰ J
P F π
j j‰ Œ j j j‰ j ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄
Sx. B. &b œ. œ œ ‰Œ
J ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ >œ . œ ‰Œ œ >œ J
F > π
P
19
b > > > >œ j > >œ >
&bb ‰ œ œJ œ ‰Œ
J ˙ nœ ‰ œ œ
˙ œ
œ
œ œ ˙ œ nœ. œ ‰Œ J ‰ n œJ ‰ ˙ œ.
J J > > œ >œ œ
Tpa. 1

P F p
b j‰ Œ j œ j j j
&bb ‰œ œ
J
œ ˙ ‰
œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ. œ
j‰ Œ œ‰ œ‰ œ. j ‰ Œ
> > > > > > > œ >œ œ œ
Tpa. 2
P F >
b j > > œ œœœ > > >
œ . >
œœ œ
Œ œ œ œ Œ œ œ ˙ œ ‰Œ
Tpt. 1 &b ˙ œ ‰Œ ∑ Œ J ∑ ∑ ∑
F
&b
b
˙ œ
j‰ Œ ∑ Œ œ œ œj Œ Œ œ œ ˙ j
œ #œ. j
œ ‰Œ ∑ ∑ ∑
Tpt. 2-3
> > œ. œ > > >
F >
œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ >œ . œ
? bb ‰ J J ‰Œ J‰Œ œ J J ‰Œ ∑ ∑ ∑
Tbó. 1 bb
P F
œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ >
Tbó. 2
? bb b ‰
b J J ‰ Œ J ‰ Œ J œ. œ ‰Œ
J ∑ ∑ ∑
P F
? b b b ‰ œ œJ œ ‰Œ ˙ j‰ Œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ j
b J œ J œ. œ ‰Œ ∑ ∑ ∑
>
Tbó. 3
P
F
j j > j‰ Œ
&b
b j
œœ ‰ Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ œœ . œ œœ œœ œœ œ œœ œ . j j j
˙˙ ˙˙ # œœ ‰ Œ œ J #œ. œœ œœ ‰ # œ ‰ ˙ œ ‰ Œ
J ‰Œ > >œ ˙ œ
Flisc.

P F > >
œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ >œ . œ >œ >œJ >˙ >œ . œ >
? b b b œ . œJ J ‰Œ ˙ J‰Œ œ
J
œ J ‰Œ J‰ ‰
œ œ
Bdins. b
P F p
? bb j œ ‰Œ ‰ Œ Œ j j‰ ‰
b b œ. œ J ˙ j j j œ œ. j‰ Œ œ j œ< œ< œ< œ< œ<
‰ j
œ<
œ. œ œ.
Tuba
œ œ œ ˙ œ > >œ
P F > p
19
? bb b j æ j œ j ˙
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ. œ ‰Œ J‰ œ‰ ∑
> >
Timb.

F p
19 ‰ œ œj j
œ ‰Œ
ã œ ‰Œ œ œ. œ ‰Œ ∑
˙
B. i Pl. œ ‰Œ
J J J J
˙ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
P p p
19
œ œ ‰ Œ œ œ œ œ ‰œ
j j j
C. 㠜
Jæ J
œœ œ
J ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ
J
p
4 9 D'OCTUBRE
bb
32
Ftí. &bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b
Fl. & b bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b
Ob. & b bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Fgt. bb

Rq. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b r
&b ∑ Œ ..r œ œ œ œœœœ œœœœœ œ œ œœ
œ œ. œ œ œœœœ œœœœ œ œ. ≈ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ
œ. œ œ.
3

Cl. 1
œ œ œ. œ œ
p
b r
&b ∑ Œ .. r œ œ œ œœœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œœœœ œ œ œ œ #œ ≈ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ
œ. œ œ.
3

Cl. 2
œ œ. œ œ œ.
p
b r
&b ∑ Œ .. r œ œ œ œœœœ œœœœœ œ œ œœ
œ œ. œ œ œœœœ œœœœ ≈ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ
œ. œ œ.
3

Cl. 3
œ œ œ. œ œ œ œ.
p
b j j j j j j
&b œ œ œ œ œ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ‰ œ œ œœ œ œ ‰ œ œ. ‰
œ œœœ œ œ œ œ ‰ œ
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
Cl. B.
<< << < < < < < < œ
<
b
32
Sx. S. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ¯œ œœ¯ œœ¯ œ¯œ œ¯œ ‰ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ ‰ œœ¯ œœ¯ œ¯œ ‰ œœ¯ œœ¯ œ¯œ œ¯œ œœ¯ œœ¯ ‰ œœ¯ œœ̄ œœ̄ œœ̄ œœ̄ œœ̄ ‰ œœ̄ # œœ¯ œœ̄ œœ̄ ¯
‰ # œœ œœ̄ ‰ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ ‰ œœ¯
Sx. A. &b J J J J J JJ J

b œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ n œ¯ œ̄ œ̄ ¯
Sx. T. &b œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄
J
œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄
J
œ̄ œ̄ ‰ œ̄
J
œ̄ œ̄ œ̄
J ‰J ‰ n œJ œ̄J ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄
J

&b œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ< . ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄
Sx. B. J J J J J <œ <œ œ< œ< œ J
<
b
32
Tpa. 1 &bb ˙ ˙ œ
j‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b
Tpa. 2 &bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b
Tpt. 1 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b
Tpt. 2-3 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbó. 1 bb

? bb b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbó. 2 b

? bb b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbó. 3 b

b
Flisc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? bb b ˙ ˙ œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bdins. b J

? bb
b b œ œ œ œ œ ‰ œj œ< œ< œ< œ< œ<
‰ j
œ< œ< <œ
‰ j
œ< œ œ< œ< œ< œ<
‰ j
œ< œ
‰ j ‰ œ< œ œ œ
œ< œ< œ< œ< œ<
‰ j
œ<
œœ œ œ œ œ. < < <
Tuba
< < < < < < < < << << < <
32
? bb b Œ œ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timb. b
p
32
B. i Pl. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

32
ã
j
œ œ œ œ œ‰ œ j
œ œ ‰ œ j
œœ ‰ œ j
œ œ œœ ‰œ j
œ œ ‰œ j
œœ ‰ œ j
C.
J J J J J J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ
9 D'OCTUBRE 5
45
bb œœœœ œ œ œœœœ
œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
Ftí. &bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
F
3

b œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ
œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
Fl. & b bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰≈ œ
R
œ .
F
3

b
& b bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰≈ r œ œ œ œœœœ œ œ œœœ
œ œœ
œ œ. œ œ
3

œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ
Ob.

F
? bb j œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄
bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰œ œ œœœ J J J œ̄ œ̄
Fgt.
< < < < < œ
F <

Rq. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b œœœ œ œ œœœ - œ œ œ œœœœ


&b œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ # -œ œ œ œ- œ. ≈ r
œ. œ œ.
œ œ œœœ
œ œœ
œ œ. œ œ
3

Cl. 1
> œ œ œ œ. œ œ
F
b œ œœœ - œ œ œ œœœœ
&b œœœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ # -œ œ œ œ- œ. ≈ r
œ. œ œ.
œ œ œœœœ œ œ œ œ œ. œ œ
3

Cl. 2
> œ œ œ. œ œ
F
b œœœ œ œ œœœ -
&b œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ # -œ œ œ œ- œ. ≈ r j ‰ ‰ j ‰ j œ
> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ < <œ œ<
Cl. 3

F < < < < < < < < < < < < < < <
b j j j j j
&b œ œ œ œ œ‰ œ œ œœ œœ‰œ œ œœ œœ
‰ j
œ œ œœœ œ œ œ œ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ‰ œ œ œœ
< < < < < < < œ < < < < < < < < < < < < < < <
Cl. B.
< < << < < < < < < < < < < < <<
<
F
b
45
Sx. S. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

¯ œœ¯
œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ ‰ œ¯œ œœ¯ œœ̄ œ¯ ¯œ œ¯ œ¯ œ¯ œ¯ œœ̄ ¯
# œœ œœ̄ œœ̄ ‰ # œœ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ ‰ œœ¯ œœ¯ œœ¯ ‰ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ ‰ œ¯œ œœ̄ œœ̄ œœ̄
&b J œ œœ‰œ œ œ J J
‰ J J J
J
Sx. A.

F -
œ œœ
-œ œ œ œœ œ œ. œ œ
b œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ n œ¯ œ̄ œ̄ -̇ œœ œ œ ˙
Sx. T. &b J œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄
J
Œ
F
œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ j œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄
&b J
œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄
J
œ̄ œ̄ œ< <œ ‰ œ< œ< œ œ œ
œ J J J
œ̄ œ̄
< < <
Sx. B.

F <
b œ- œ œ
Œ -œ œ œ œœ œ œ. œ œ
45
Tpa. 1 &bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œœ œ œ ˙
F
b
&bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ- œœ
œ- œœ œ œ œ œœ œ ˙ œ. œ œ
Tpa. 2

F œ
b
Tpt. 1 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b
Tpt. 2-3 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄
Tbó. 1 bb J J J
p
? bb b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄
Tbó. 2 b J J J
p
? bb b j j j
Tbó. 3 b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ< œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ< œ< ‰ œ< œ< œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ̄ œ̄ œ̄
p
b
Flisc. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

-œ œ- œœ
? bb b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œœ œ œ œ œœ œ
œ ˙ œ. œ œ
Bdins. b
F
? bb ‰ j ‰ j ‰ j œ œœ ‰ j ‰ j ‰ j
bb œ œ< œ< œ< œ< œ< œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ < < < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ œ< œ< œ< œ< œ< œ œœ
Tuba
< < < < << < < < < < < < F < < <<
45
? bb b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timb. b
45
B. i Pl. ã ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ
œ œ
˙
˙
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
œ
œ
œ
˙
˙
p
45
ã œ œ ‰ œ j
œ œ ‰œ j
œ œœ œœ ‰œ j
œœ œ œ‰œ j
œ œ‰ œ j
œœ ‰ œ j
œ œ œœ ‰œ
C.
J J J J J J J
œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 9 D'OCTUBRE
58
bb œœœœ œ œ œœ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ . œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œœœ œ œ >œ œ œ œœ œ œ- œ œ -œ œ œ n -œ œ œ -œ œ
Ftí. &bb ≈R Œ
œ . œ œ œ œ œ œ œ >œ œ -œ œ œ -
b œœœœ œ œ œœ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œœœ œ œ >œ œ œ œœ œ œ œ œ n -œ œ œ œ- œ
Fl. & b bb ≈R Œ

b
& b bb œ œ œ œ œ œ œœ œ œ. ≈ œr œ . œ œ . œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœ œ œ œœ œ œ- œ œ œ œ œ Œ
Ob.
> > - n -œ œ œ œ- œ

? b b œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ j
œ< . ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰
Fgt. bb J <œ œ< œ< œ< œ J J J <œ œ< œ< œ< œ< œ< œ<
<

Rq. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b r
≈ œ œ. œ œ. œ œ . œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œœœ œ- œ œ œ œ œ r
&b œœœœ œ œ œœ œ œ. œ œœ œ œ œœ œ - # -œ œ œ œ- œ. ≈œ
>
Cl. 1

&b
b
œœœœ œ œ œ œ #œ
r
≈ œ œ. œ œ. œ œ . œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œœœ œ œœ œ œ œœ œ
-œ œ œ
œ- œ œ # œ œ œ œ- œ. ≈œ
r
Cl. 2 œ. > -
b j j j ‰ r
&b œ< œ< ‰ œ< n œ œ< œ<

n œ< œ< œ œ œ œ œ œ
j‰ ‰ j ‰j n œ< œ< œ< œ .
≈œ
œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œœ
Cl. 3
< < < < < < < < < < < < < < << << < < <<
b j j j j
&b œ œ ‰ œ œ. ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ‰œ œ œœ œ œ‰ œ œ œœ œœ
‰ j
œ œ œœœ
< < < < < < < < < < <
Cl. B.
<< < < < < < < œ < << << < < << << < < <<<
<
b
58
Sx. S. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

¯¯
œœ̄ œœ̄ ‰ œœ̄ # œœ¯ œœ̄ œœ̄ ‰ # œœ¯ œœ̄ ‰ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œ¯œ œœ¯ ‰ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œ¯œ œœ¯ œœ¯ ‰ œœ¯ œœ¯ œœ̄ œ¯ œ¯ œ¯ ‰ œ¯ œ¯ œ¯ œœ̄ ¯
# œœ œœ̄ œœ̄ ‰ # œœ œœ ‰
&b J J J J J œ œœ œ œ œ JJ
J
Sx. A.

-œ œ œ œ œ -̇ -œ œ
b
œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ.
œ œ œ œœ œ. œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ
˙ œ
Sx. T. &b J J ‰ ≈ œR
F
œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ j
&b œ̄ œ̄ ‰ œ̄
J
œ< . ‰ œ< œ œ œ
œ J J
œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄
J
œ̄ œ̄ œ̄ œ< œ< ‰ œ< œ< œ œ œ
< < < <<<
Sx. B.
<
- œ-
b œ œ œœœ œ
nœ œ œ œ
œœœœ -̇ œœ œ. œ œœ œ
œ œœœ œ
‰ ≈ œr
58
œ œ œ. œ œ œœ œ œ
Tpa. 1 &bb J J ˙ œ
F
b
&bb œ œ- œœœ œ œœœœ œ- œœ j œ. j
œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ ˙ œ ‰≈ r
nœ œ œ œ œ œ œ. œ œ œœ œ
Tpa. 2

F
Tpt. 1 &b
b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ‰ ≈ œr
F
b ‰≈ r
Tpt. 2-3 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
œ
F
? b b œ̄ œ̄ ‰ Jœ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ Jœ̄ œ̄J ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄
J œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ Œ ‰ ≈ œR
Tbó. 1 bb J J
F
? b b b œ̄ œ̄ ‰ œ̄ n œ¯ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ j r
b J œ̄ œ̄ ‰ n Jœ¯ œ̄J ‰ J œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄
J
œ̄ œœ œ œ‰ œ œ œ œ< n œ¯ œ̄ œ̄ Œ ‰ ≈œ
Tbó. 2
<< << < < <
F
? b b b œ̄ œ̄ ‰ œ̄ n œ¯ œ̄ œ̄ ‰ n œ¯ œ̄ ‰ œ< œ< œ< ‰ œj j
œ œ‰œ œ j
œ œ‰ œ œ Œ ‰ œj œ œ œ
Tbó. 3 b J J J <œ œ< < œ
<
œ œ
< < < < < < œœ
<< << < <
œœ
<< < < < < œ<

b r
‰ ≈ œ œ. œ œ. œ œ . œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œœœ -œ œ œ œ̄ œ̄ œ œ
&b ∑ ∑ Œ œ œœ œ œ œœ œ œ- œ œ # œ œ œ œ-
- <<
>
Flisc.

F
œ- œœœ œ œ œ œ œ -̇ œ- œœ œ. œ œœœ œ r
? bb b œ nœ œ œ œ œ œ œ. œ œ œœ œ
J œ œœ œ œ ˙ œ ‰ ≈œ
Bdins. b J
F
? bb ‰ j ‰ œ< œ œ œ ‰ j ‰ j ‰ ‰ j œœœ
bb j
œ œ œ œ. < < < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ < < < œ<
Tuba

<< < < < << << < < << << <
58
? bb b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timb. b
58
ã
œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙
B. i Pl. œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙
58
ã
j
œ œ ‰œ j
œœ ‰ œ j
œ œ ‰ œ j
œ œ ‰œ j
œ œ ‰œ j
œœ œ œ ‰ œ
C.
J J J J J J
œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
9 D'OCTUBRE 7
œ œœ œœœœ œ œ œœ≈œœœœ
œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ
bb ‰ œ ≈ ‰ œ
70
J ‰ Œ
Ftí. &bb ∑ ∑ ∑
F œ œœ œœœœ œ F œ œœ≈œœœœ
b œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ
Fl. & b bb ∑ ∑ ‰ J ‰ Œ ∑ ‰
F F
b ˙ œ ‰ œ œ œ
Ob. & b bb ∑ ∑ ∑ J Œ ∑ Œ
F F
? bb œ œ œ œ œ œ j ‰ œ œ œ œ œ œ
Fgt. bb œ œ œ œ
F
œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œœ≈œœ œ œ
Rq. &b Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ®œ œ œ œ ® ≈ J ‰ œœœ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ®œ œ œ œ ®
f 3
F f 3
F
b œ œ œ œ ® œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œJ ‰ œ ≈ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
3 3

Cl. 1 œ œ
f F f F
^ ^ œ^ ‰ œ^ ‰ ^ ^ ^ ^j
&b
b œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ j ‰ œ ‰ ‰ œ^
J ‰
3 3

Cl. 2 œ J J J J œ J œ
f f
^ ^ ^j ^j ^ ^ ^ ^j
&b
b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ j ‰ œ ‰ œ ‰ j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ j ‰ j ‰ ‰ œ^ ‰
3 3

Cl. 3 œ œ œ œ œ œ J
f f
b
Cl. B. &b œ œ œ œ œ œ œ j ‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
F ^
b œ œ œ ≈ œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ
70
&b Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ
œ œ œ œ œ ®œ œ œ
œœ
3 3

Sx. S. œ
f F f F
^ œ^ œ^ œ œ œ œ œ œ ^j œœ^ œœ^ œœ^
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ^ ‰ œ ‰ œ^ ‰ œ œ œ œ
Sx. A. &b Œ œ
J J œ
J
‰ œ
J
œ œ ‰ J ‰ J ‰
J

f ^j ‰ ^j ‰ f
œœœœ œ œ œ œœ œ
3 3

b > œ œ^ œ^ ‰ ^ œ œ^ ‰ œœ^ œœ^ œœ^


&b œ œœ ˙œ œœ œœ œ ‰ œ œ
œ ‰ J J ‰ J ‰ J ‰
Sx. T.
J ‰ Œ J J J
F f
3

&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Sx. B.
œ œ œ œ œ œ œ
F
b œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œJ ‰ œ
70
œ
Tpa. 1 &bb œ. œ œ. œ ‰ œJ ‰ œ
J ‰ œ œ
J
œ
J
œ

b j
&bb œ œ œ ‰ œj ‰ j ‰ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ j œ
œ. œ œ. œ œ œ œ
Tpa. 2

b œ œ œ ˙ ˙ œ . >œ>œ œ œ œ ˙ œ œ
Tpt. 1 &b œ. œ œ.

b >> œ
Tpt. 2-3 &b œ. œ œ.
œ œ œ ˙ ˙ œ . œœ œ œ ˙ œ œ

? b b >˙ œ œ œ œ œ œ- œ œ œ œ
Tbó. 1 bb Œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J J ‰ Œ ∑ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J

? b b b >˙ œ œ œ œ œ- œ œ œ
Tbó. 2 b
œ Œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J J ‰ Œ ∑ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ œJ

? bb b
b ˙ Œ ‰ Jœ ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œJ œ- ‰ Œ ∑ ‰ Jœ ‰ œ
J ‰ œ
J ‰ œ
Tbó. 3
œ J J
>
F
b > œ œ œ œœ
&b œ œœ œ˙ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ̇ œ
œ ˙ ˙ œ
Flisc.

F
? bb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Bdins. b

? bb
bb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Tuba
œ œ œ œ
F
70
? bb b œ œ œ œ œ Œ ∑ œ œ œ œ œ Œ ∑
Timb. b
F
70
B. i Pl. ã
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙ ∑ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙ ∑
F F
70
ã œ œ ‰ œj œ
j j
‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ j
‰ j
‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ j
‰ j
‰ œj œ
C.
J J J J J J J J J J J J J J J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
8 9 D'OCTUBRE
œ nœ œ nœ nœ
bb J ‰Œ œœœ >œ œ nœ nœ œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ
‰ œ œ nœ nœ œ ® œ œ œ œ œ nœ ®œ nœ nœ œ œ nœ ≈ œ
78
Ftí. &bb ∑
œ f œœœ ƒ
nœ œ nœ nœ œ œ nœ ≈ œ >œ
3

bb b J ‰ Œ œ œ nœ nœ œ ® œ œ œ œ œ ® œ nœ nœ nœ œ nœ nœ œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ
Fl. & b ∑ ‰
f ƒ
3

b œ > >œ ˙ œ œ œ
& b bb J ‰ Œ ∑ ∑ ˙ œ œ nœ œ. œ
J
>
Ob.

f ƒ
? bb œ œ œ œ 3 3
j œ œ œ
bb œ œ. J œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. J
>
Fgt.

œf nœ œ #œ #œ
ƒ
œœœ >œ œ #œ #œ œ œ œ #œ œ
nœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ
Rq. &b J ‰Œ ∑ ‰ ®
œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ
nœ ®œ #œ #œ œ œ #œ ≈ œ
f nœ œ #œ nœ ƒ
œœœ œ
3

œ œ œœœ >œ œ nœ #œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ
bb J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ nœ #œ œ ® œ œ œ œ œ nœ ®œ nœ #œ œ œ #œ ≈ œ
3

Cl. 1 & ‰œ
f ƒ
3

œ #œ œœœ >œ
bb œ̄ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ ≈ œ œ nœ #œ œ ® œ œ œ œ œ nœ ®œ nœ #œ œ œ ≈ œ œ nœ #œ
nœ œ #œ nœ
nœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ
3 3

Cl. 2 & J œ œ œ #œ
f ƒ
b j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ nœ #œ œ ® œ œ œ œ œ nœ ®œ nœ #œ œ œ #œ ≈ œ œ œ œ >œ
œ nœ #œ nœ œ #œ nœ œ œ œ #œ œ œœœ œ
3

&b nœ œ œ œ œ œ œ
3

Cl. 3 œ< œ
f ƒ
b j
&b œ j œ
3 3

œ œ œ. j œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œ
œ œ.
Cl. B.
œ >
œf œ œ œ nœ #œ nœ œ #œ nœ œ œ œ #œ ƒ
78
b œ ® œ œ œ œ œ nœ ®œ nœ #œ œ œ #œ ≈ œ œ œ nœ œ œ œ. œ
Sx. S. &b J ‰Œ ∑ ‰ œ œ nœ #œ J
f >> 3
ƒ
œ¯ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ # œ >œ >œ >œ
3

# >œœ >œœ >œœ œ˙ œ œ œœ œœ œœ œœ


3

b œ ‰ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ
Sx. A. & J œœ œ œ œœœ œ œ œ J œ. J
ƒ
3 3

f œ >œ
3 3

œ
3

n >œ œ œœ œ œ œ
b œ
& b œ̄J ‰ œ œ œ
œ œ œœœ œ ˙ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ œ. œ
3

Sx. T. œ J
f ƒ
3 3 3

œ œ œ j j
&b œ
3 3

œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. j œ
> > > > > > > œ œ
Sx. B.

f ƒ
b œ > > >œ œ. j
78
‰ œ ‰ Jœ œ œ œ nœ nœ œ œ œ
& b b J œ. œ nœ nœ œ >œ n œ
œ œ. œ
3

Tpa. 1
J œ œ #œ nœ J
ƒ
b j ‰ œj ‰ œj œ j
& b b œ œ. œ nœ nœ œ œ nœ nœ œ. œ
3

œ œ #œ nœ ˙ ˙ ˙
>
Tpa. 2
> ƒ
b œ . >œ > j > >œ >œ >œ >œ >œ >œ nœ œ œ œœ œ œ œ œ œ
&b œœ œ œ œ œ. œ œ.
J
> > >
Tpt. 1

ƒ
3 3 3

bb j œ. œ
3

œ˙ œ œ œœ œœ œœ œœ ˙
3 3

& œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ J
> >œ > > > > > > > > > >
Tpt. 2-3

ƒ
œ >œ . œ œ œ œ œ œ œ >˙ œ œœ œ œ. œ
3

? bb J ‰Œ J œ œ
Tbó. 1 bb ∑ J
f ƒ
3 3 3

>œ . >˙ œ. œ œ
? b b b œJ ‰ Œ ∑ œ
J
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ J
œ
Tbó. 2 b
f ƒ
3 3 3

œ œ
? bb b œ ‰ Œ ∑ j
3 3 3
œ. J œ
b J œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œœ œ
> > > > > > > >
Tbó. 3

f > > ƒ
j >>
bb œœ ‰ Œ ∑ Œ œ nœ #œ œ œ #œ nœ œ œ #œ nœ œ˙ œ
nœ œ ˙
˙ ˙ œ. œ
& J ‰Œ J
> >
Flisc.

f >> > œ. j ƒœ
œ nœ nœ œ œ nœ nœ œ œ œ œ
3

œ œ œ nœ nœ nœ œ. œ
? bb b œ œ œ œ˙ œ ˙ J
b œ
>
Bdins.

f ƒ
3

? bb j
3 3
j
bb œ œ œ œ j œ œ œ
œ. œ.
Tuba
œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ.
>
78 f ƒ
? bb b œ œ œ œ œ œ ˙ ˙æ ˙æ œ Œ ∑
Timb. b
F
78 ‰ œ. ‰ œj ‰ œj
㠜.
œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ
B. i Pl.
J
œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
F f
78
ã ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ œ . œ œj œ .
j j
œ. j
C.
J J J J J æ J J æ J æ æ æ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœœ œ œ œ œ œ œ
f
9 D'OCTUBRE 9
œœœœ œœ œœ œœœœœœœœ Ÿ~~~~~~~~~~ œ
œ œœœœœœœ œ œœœ œ. œ œ œ. œ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œœœ
bb
86
Ftí. &bb
œœœœœœœœ Ÿ~~~~~~~~~~~œ
œœœœ
3

œœœœœœœ œœœœœœœ œ œœœ œ. œœ œ œ œ. œ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ


b
Fl. & b bb
3

b œ œ œ œ œ œ œœ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ
Ob. & b bb J œœ œ œ œ. œ œ ˙ J œ œ

œ
? bb
bb
˙ œ œ. œ
j œ œ ˙ œ œ œ œ œ.
œ
J œ œ œ. œ œ. œ
Fgt.
J J
œœœœ œœ œœœœ œœ œ. œœ œœœœœœœœ Ÿ~~~~~~~~~~~~ œ
œ œ œœœ œ œ œ. œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœœ
Rq. &b œ œ œ œœœ œ
œœœœ œœ œœ œœœœœœœœ Ÿ~~~~~~~~~~~œ œ
3

œ œœœœ œœ œ œœœ œ. œ œ œ. œ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œœœ


œ
Cl. 1 & bb
3

œœœœœœœœ Ÿ~~~~~~~~~~~~~
Cl. 2 &b
b œœœœ œœ
œ œœœœœœœ œ œœœ œ. œœ œ œ œ. œ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œœœœ
3

œœœœœœœœ Ÿ~~~~~~~~~~~œ
Cl. 3 & bb œœœœœœœ œœœœœœœ œ œœœ œ. œœ œ œ œ. œ œœ œ œ œ
œ
œ
œ œœœ œ œœœ œ œœœœ
3

b œ j j
Cl. B. &b ˙ œ œ. œ
j œ œ ˙ œ œ œ œ œ. œ
J œ œ œ. œ œ. œ
86
b œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ
Sx. S. &b J œ . J œ

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ
Sx. A. &b J œœ œ œ œ. œ œ ˙ J œ œ

b œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ
Sx. T. &b J œ œ. œ œ ˙ J œ œ

j j
&b ˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ. j œ. j
œ. ˙ œ œ œ œ. œ œ œ œ
Sx. B.

b
86
&bb œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ. œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ
Tpa. 1
J œ J œ

b œ œ œ œœ œ œ.
Tpa. 2 &bb œ œ
J œœ œ œ œ œ. œ œ ˙ œ
J
œ. œ œ œ œ œ. œ œ

b œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ
Tpt. 1 &b J œ œ. J œ

b œ œ œœ ˙ œ œœ œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ
&b J œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ J œ œ
Tpt. 2-3 .

? bb
œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ
J ˙ œ œœ œ œ
Tbó. 1 bb

? bb b
œ œ œ œ œ
œ ˙ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ ˙ œ œœ œ œ
Tbó. 2 b J

? bb b
œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ
J ˙ œ œœ œ
œ
Tbó. 3 b

b œ œœ ˙ œ œœ œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ
Flisc. &b J œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ
œ. J œ œ
œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ. œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ
? bb b J œ J œ
Bdins. b

? bb œ j j j
bb ˙ œ œ. j œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ
œ. œ
Tuba
œ
86
? bb b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timb. b
86 ‰ œ. ‰ œj ‰ œj ‰ œ. ‰ œj ‰ œj ‰ œ. ‰ œj ‰ œj ‰ œ. ‰ œj ‰ œj ‰ œ. ‰ œj ‰ œj
B. i Pl. ã œ. œ. œ œ. œ. œ.
J J J J J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
86
C. ã œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œ œœœ œ œj œ . œ œ
j
œ œ œœœ œ œ
j
œ . œ œj œ œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œ
10 9 D'OCTUBRE
96
bb
œœœœœ
œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œœœ œœœœœ
œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœœ œœ
œ œœœœœœœ œ œœœ
Ftí. &bb
œœœœ
3 3

œœœœœ œ œ œœœœœ œ œœœ œ œœœœœœœ œœœœœœœ


b œ œœœ œ œœœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ
Fl. & b bb
3 3

b œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
Ob. & b bb œœ œ. œœ ˙ œ. œ
J J œœ

œ. œ œ œ œ œ. œ œ j
? bb œ œ œ œ œ ˙ œ œ.
Fgt. bb J J œ
œœœœœ œ œœœœœ œœœœ œœ
œ œ œœœ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œ
nœ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœœ œœ
œ œ œœœ
Rq. &b
œœœœœ œ œœœœœ œœœœ œœ
3 3

b œ œ œœœ œ œœœ œ œ œœœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœœœ œœ


œ œ œœœ
Cl. 1 &b
3 3

b œœœœœ œ œœœœœ œœœœ œœ


œ œœœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœœœœœ œ œœœ
3 3

Cl. 2 &b œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ

b œœœœœ œ œ œœœœ œœœœœ œ œ œœœ œ œœœœœœœ œœœœœœœ œ œœœ


3 3

Cl. 3 &b œ œœœ œ œœœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ

b œ. œ œ œ j œ
&b œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ. j
Cl. B.
J œ
96
b œ. œœ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ
Sx. S. &b œœ ˙ J J

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
Sx. A. &b œœ œ. œœ ˙ œ œ œ œ. œ
J J œœ

b œ. œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
Sx. T. &b œ. œœ ˙ œ œ œ œ. œ
J J œœ

j œ j
&b œ. œ œ
œ œ œ. j œ ˙ œ œ œ.
œ
œ œ œ œ
Sx. B.

96
b œ. œ œ j œ œ
Tpa. 1 &bb œœ œ. œœ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
J œœ œ œ œœ

b œ. œ œ j œ œ
Tpa. 2 &bb œœ œ. œœ ˙ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
J œœ œ œ œœ

b œ. œœ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ
Tpt. 1 &b œœ ˙ J J

b œ. œœ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œœ
Tpt. 2-3 &b œ. œœ ˙ œ œ œ œ. œ
J J œœ

œ. œ ˙ -œ œ- - - œ œ. œ œ. œ œ œ œ
? bb J œ œ œ. œ œ œ œ œ
Tbó. 1 bb J

œ. œ ˙ œ- œ- œ- œ- œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb b J J œ
Tbó. 2 b
œ. œ ˙ œ- œ- œ- œ- œ. œ œ. œ œ. œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
? bb b J J
Tbó. 3 b

b œ. œœ œ. œ œ œ œ ˙ œ. œ œ œœ œ œ œ œ œœ
Flisc. &b œœ ˙ J J œ
œ. œœ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ
? bb b œœ ˙ J J
Bdins. b

? bb j œ œ j œ
bb œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ. j
œ
Tuba
œ
96
? bb b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timb. b
96 ‰ œ. ‰ œj ‰ œj ‰ œ. ‰ œj ‰ œj ‰ œ. ‰ œj ‰ œj ‰ œ. ‰ œj ‰ œj ‰ œ.
B. i Pl. ã œ. œ. œ. œ. œ. œ
J J J J J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
96
C. ã œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œ œœœ œ œj œ . œ
9 D'OCTUBRE 11
œœœœœœ œ œ œ^
bb
105 œ. œ œ œ œ œ. œ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~~~~~
˙ œ‰ œœ nœ œ œ

J‰ J‰
Ftí. &bb J Œ ‰ ∑

œœœœœœœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~~~~~ nœ œ œ^


3

œ. œ œ œ œ œ. œ œœ œ œ œ œ ˙ œ œœ nœ œ œ
b
Fl. & b bb J‰ Œ ‰ J‰ J‰ ∑
3

j
b œ œœ ‰ ‰ j ^ ^
œ œœ œ œ n œ œ œ n œœ n œœ ‰ œœ ‰ n œœ ‰ Œ
& b bb œ œ œ. œ œ œ. œ
J
˙
˙ b œ̇ œ ˙˙ ˙
J‰ n œ
ΠJ J J
Ob.

œ œ œ
? bb œ œ
bb ˙ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ nœ œ J ‰ Œ. J œ ‰ œ^ ‰ œ^ ‰ Œ
Fgt. J J J
^
œ. œ œ œ œ œ. œ œœ œ œ œ œ. œ œ. œœ œ œ. œ œ œ# œ œ œ # œ Jœ œJ
Rq. &b œ œ œ. œ. œ œ
J‰ Œ ‰ œœ#œ ‰ ‰ ∑
œ. œ œ œ.
3

œ œ œ. œ œœ œ œ œ œ œ œ. j œ œ^ œ^
&b
b œ œ. œœ œ. œ œ. œ œ œn œ œ j
œ‰ ‰ # œœ œœ œ œ n œ œ œ # œœ n œ ‰ œ ‰ n œ ‰ Œ
Cl. 1
3
J J J
œ œ
&b
b œ. œ œ œ œ œ. œ œœ œ œ œ œ ‰ bœ œ ‰œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰# œ œ ‰ œ œ œ œ œ nœ œ œ J‰ ‰ œJ œ œ^ ^
J ‰ J ‰ œj ‰ Œ
3 3 3 3 3 3 3 3
Cl. 2 œ œ œ œ œ œ
3

^ ^
& bb œ. œ œ œ œ œ. œ œœ œ œ œ ‰ œ œ ‰œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ œ œ n œ œ œ œ n œJ ‰ ‰ # œj œj ‰ œj ‰ j ‰ Œ
3 3 3 3 3 3 3 3
Cl. 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ nœ nœ
3

b œ œ j ^ ^
Cl. B. &b œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ nœ œ œ œ‰ ‰ j
œ j‰ j‰ j‰ Œ
œ œ œ
œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ^ ^
b œ. œ œ. œ œ œn œ œ j ‰ # œj œ œ œ n œ œ œ # œ J ‰ œj ‰ Œ
105
&b œ œœ œ œ. œœ œ. œ œ. œ‰ J‰
Sx. S. .

j œ ˙ ˙ œœ œ œ # œ œ œ œ œœ œ ^ ^
&b œ œœ œ. œ œ œ. œ ˙˙ b œ˙ ˙ ˙ #œ
J‰ ‰ œJ # Jœœ ‰ œœJ ‰ œœ ‰ Œ
J
Sx. A.

b œ œœ œ œ œ œ b˙ œ œ œ œ œ n œ œ œJ œ œ œ^
J J ‰ J ‰ œ^j ‰ Œ
Sx. T. &b œ. œ œ œ. J œ ˙ œ ‰ Œ.

^ ^
&b œ œ œ œ ˙ j‰ ‰ œj j‰ ‰ œj j‰ j‰ j‰ Œ
Sx. B.
œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
^
b j œ ˙ ˙ nœ ‰ ‰ œj œj‰ œ j ^
105

Tpa. 1 &bb œ œœ œ. œ œ œ. œ ˙ J ‰ nœ
J J ‰ œ ‰ œj ‰ Œ

b j ^ ^
&bb œ œœ œ. œ œ œ. œ ˙ ˙ ˙ ˙ œ
J‰ ‰ j n œj‰ ‰ œj œj ‰ n œj ‰ j ‰ Œ
Tpa. 2
œ œ
œ œ. ^ ^
&b
b œ œ
œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œœ œ. œ œ. œ œ œn œ
œ
j
œ‰ ‰ # œj œj‰
j
‰ œ n œ ‰ œ ‰ œj ‰ Œ
Tpt. 1 œ. J J

b œ. œ œ œn œ œ j ^ ^
&b œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ
. œ œ. œ œ. œœ œ. œ œ. œœ ‰ ‰ j j‰ ‰ # œj œj ‰ œj ‰ j ‰ Œ
Tpt. 2-3
œ œ nœ
œ œ œ œ^
? bb ˙ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ^
Tbó. 1 bb ‰ J ‰ J‰ J ‰ J ‰ J ‰J‰ J‰ ‰ œJ n œJ ‰ ‰ J J ‰ J ‰ J ‰Œ

? bb b ˙ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ n œ œ^ n œ^
Tbó. 2 b ‰ J ‰ J‰ J ‰ J ‰ J ‰J‰ œ
J‰ ‰ n œJ œ‰
J ‰ œJ J ‰ J ‰ J ‰ Œ

˙ œ. ^ ^
? bb b ˙ œ œ. œ œ. ‰ bœ ‰ œ ‰
J J œ ‰ œ ‰ j j
œ ‰œ‰
j
œ‰ ‰ œj œj‰ ‰ nœ œ ‰ œj ‰ œj ‰ Œ
Tbó. 3 b J J J J

b œ œ œ. œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ ˙ ˙ n œœ œ œ œ œ œJ ‰ Œ. œœ n œœ ‰ œœ^ ‰ ^j ‰ Œ
Flisc. &b œ œ. ˙ b œ˙ ˙ ˙ J J J n œœ
œ œœ œ œ œ œ b˙ œ œ œ œ œ œ
œ. œ œ œ. œ œ œ nœ œ J ‰
Bdins.
? bb b
b J ˙ Œ. J Jœ ‰ œJ^ ‰ Jœ^ ‰ Œ

? bb ^ ^
bb œ œ œ j‰ ‰ j j‰ ‰ j j‰ j‰ j‰ Œ
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tuba
œ œ œ
105
? bb b œ j j
‰ œ œJ ‰ ‰ œ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰Œ
(Bb-C-F)

Timb. b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ J‰ J J
F
105 ‰ œj ‰ œj ‰ œ. ‰ œj ‰ œj j
œ‰
j j
œ ‰ œ ‰Œ
ã œ. œ. œ. œ. œ.
˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙
B. i Pl. œ‰ œ ‰ œ ‰Œ
J J J J J J J J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
105
ã
j j
œ . œ œj œ j
œ. œ œj œ j
œ. œ œj œ >œ >œ >œ >œ œj >œ ‰ ‰ >œ j >œ ‰ ‰ >œ j >œ ‰ œj >œ ‰ œj >œ ‰ Œ
C.
J J J J J J J
œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ

3
12 9 D'OCTUBRE
œ œœœ Ÿ~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~
œœœ œ œ œ œ Ÿ~~~~~~~~~ œ . œ œ. œœ ˙
(Com a 2ª)

b ˙ œ œ œ œ œ
œœœœ
116
Ftí. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .. Œ
(Com a 2ª)F Ÿ~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~~~~~~ œœ ˙
3

œ œ œ . œ œ œ.
b ˙ œ œ
Fl. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .. Œ œœœœ
F
3

b œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ. œ. œ . œ œ œ œ œ œ . œ œ
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .. Œ œ
(Com a 2ª)
J
Ob.
J
P
3
3

? b œ. œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Fgt. b J œ
f p
# . j œ œ œ œ œ. œ œ
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ Œ œ. œ œ.
(Com a 2ª)

Rq. & œ
p
3

œ>œ œ>œ œ-œ œ-œ j j .. j


‰ J ‰ œœ œœ ‰ Œ Œ œ ‰ œ œ. j œ
3

œœ j œ œ œ œ œ. œ
3

& œ-œ œ-œ œ. œ. œ . œ œ œ œ ˙ œ. œ œ


> > -
Cl. 1

F p .
p
>
‰ œ
>œ œ- œ- ‰ œ j j‰ Œ Œ .. j
œ ‰ œ œ. j œ
3

j œ œ œ œ œ. œ œ
3
Cl. 2 & J œ œ- œ- œ- œ. œ. œ . œ œ œ œ ˙ œ. œ
F p > >
p
.
> >œ -œ -œ j
‰ œ ‰ j‰ Œ Œ œ .. œ ‰ j œ
3

& j j œ ˙ œ œ œ œ œ. œ
3

J œ œ œ- œ- œ- œ. . œ . œ œ œ œ œ. . œ. œ œ
Cl. 3

F p > > p
‰ j j‰ ‰ j‰ .
Cl. B. & œ. j œ œ œ j œ œ. œ. œj ‰ Œ . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ .
116
f p
Sx. S. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# ‰ œ>œ œ>œ œ-œ œ-œ >


‰ œœ œ>œ œœ- œœ- -
œœ ‰ Œ œ. j œ œ œ œ ˙ œ ‰ . œ. j œ œ œ œ œ. œ
œ. .. œ . œ.
3

& J J Œ œ J œ œ œ
Sx. A.
J
f p p
3

>œ >œ - -œ > >œœ œœ- œœ-


& ‰ œ Jœ œœ œ ‰ œœ J
œ- ‰ Œ
J ∑ .. ‰ œœ œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ ‰ œœ œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ ‰ œœ œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ ‰ œœ œ
œ
J J J J J J J J J J
Sx. T.

f p p
# j j . . j
Sx. B. & œ. œ
j œ
œ œ ‰ j
œ
œ ‰ j‰
œ œ ‰ œ œ œ. ‰ Œ .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f p
>œ >œ -œ œ- > >œ -œ j
œ-
116
Tpa. 1 &b ‰ J ‰ œ J œ- ‰ Œ ∑ .. ‰ œ œ œ œ
J J
œ
J ‰œ œ
J
œ œ
J
œ
J ‰œ œ
J
œ œ
J
œ
J ‰œ œ
J
f p p
> > - j j j j j j j j j j j
& b ‰ œ Jœ œ œ- ‰ œ œ œ- œ- j
œ- ‰ Œ ∑ .. ‰ œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ ‰œ œ
> >
Tpa. 2

f p p
j ..
& ‰ œ œ œ- œ- ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
> >
Tpt. 1

F
j ..
& ‰ œœ œœ œœ œœ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
- -
Tpt. 2-3

F > >
? b ‰
>œ >œ œ- œ- >œ >œ œ- œ- œ- ..
Tbó. 1 b J ‰ J J‰Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f p
? bb ‰ >œ >œ œ- œ- ‰
>œ >œ œ- œ- œ- ‰ Œ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbó. 2 J J J
f p
? bb ‰ > > > > j ..
œ œ œ- œ- ‰ œ œ œ- œ- œ- ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbó. 3
J J
f p
‰ œœ j ‰ œ j ..
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ j‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
- - œ œ-
Flisc.

f > > p > > - -


œ. œ œ œ . œ. j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? bb œ œ œ ‰ œJ J ‰ œJ ‰ J‰œ œ‰Œ .. œ œ œ
Bdins. J .
f p p
? b . j ‰ j j j .. œ
b œ œ œ ‰ j‰ œ‰ j‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tuba
œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ
f p . p
116
? bb œ . œ j j j‰ Œ j
œ œ œ ‰ ‰ œJ œ ‰ œJ ‰ œ‰Œ .. ( œ) Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
(Com a 2ª)
Timb. J œ
F p π p
116 (Com a 2ª)
.. œ œ
ã œ. œ. œ‰Œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B. i Pl.
J J J
œ œ œ œ œ œ
f p p
116
ã ‰ œj œ ‰ œj œ j
œ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ j j j
œ‰Œ ∑ .. (Com
‰ œa 2ª)‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰œ‰œ ‰ œ ‰ œ ‰œ‰œ ‰ œ‰ œ ‰œ ‰œ
C.
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
œ œ œ œ œ œ

f p p
9 D'OCTUBRE 13
Ÿ~~~~~~~ œ
œœœœ œ
œ œœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ Ÿ~~~~
œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~~~~~ œœœ
œ œœœ
œ œ œ œ Ÿ~~~~~~~~~
b œ ˙ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ ˙
129
Ftí. & b J‰Œ ∑ Œ
Ÿ~~~~~~~~ œ
œœœœœœ œœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ Ÿ~~~~ Ÿ~~~~~~~~ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~~~~~~
3

œ œ œ œ œ œœœ
Fl. &
bb œ ˙ œ œ nœ œ œ œ œ
œ œ
J‰Œ ∑ Œ
˙
3

œ œœ .
b
&b œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ n œœ œ J‰Œ Œ œ. œ œ . œ
œ œœœ ˙
Ob.
J
œ ˙
3

? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ∑
Fgt. b
p
# œ œ œ œ‰Œ . j œ
œ œ œ œ #œ Œ œ. œ œ . œœœ ˙
3

Rq. & œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ J œ

œ œ‰Œ Œ j œ
3

& œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ #œ J œ. œ. œ . œœœ ˙
œ. œ. œ
Cl. 1

j
œ œ #œ œ œ‰Œ Œ j œ
3

& œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ. œ. œ . œœœ ˙
œ. œ. œ
Cl. 2

& œ œ j‰ Œ Œ j œ
œ. œ. œ . œœœ ˙
3
Cl. 3
œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙
Cl. B. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ∑
p
129 (Com a 2ª)œ
˙ œ. œ œœœ ˙
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ
Sx. S.
J
p 3

# œ œ j . j œ
œ œ Œ œ. œ œ . œœœ ˙
3

Sx. A. & œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ‰Œ œ


j j j j j j
œ œ œ ‰ œœ œœ œœ œœ œ ‰ œœ œ œ œ œ ‰ # œœ œœj œœj # œœ j j‰ ‰ œœ œ œ œ œ ‰ œœ œœ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ‰ b œœ ˙œ b œ œ œ œ œ
J J J J J J J
Sx. T.

p
# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Sx. B. &
129
j j j œ ‰bœ œ bœ
Tpa. 1 & b œJ œ œ
J ‰œ œ
J
œ œ
J
œ
J
‰œ œ œ œ œ ‰ n œ œJ œ nœ
J
œ
J J ‰ œ œ
J
œ œ
J
œ
J ‰ œ œJ
p
j j ‰ œ œj œj œ j j j j j j j j
&b œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ ‰ œ œj œj œ j j‰ œ ˙ ‰ œ œ œ œ œ ‰œ œ
Tpa. 2
œ œ
p
Tpt. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tpt. 2-3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? b œ-
Tbó. 1 b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ∑
p
? bb œ-
Tbó. 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ∑
p
? bb -
Tbó. 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ ∑ ∑ ∑
p
Flisc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ bœ œ bœ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ j‰ p œ œ œ
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œœ œ˙ b œ œ œ œ
Bdins. J‰
p
? b œ j‰ Œ ∑
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Tuba

p
129
? bb Œ œ œ
(Les 2 vegades)

Timb. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑
j PPl.
Massa
129 (Les
Y 2 vegades)œ
œ‰Œ
ã
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B. i Pl.

p
129
ã ‰ œ ‰ ‰œ‰œ ‰ œ ‰ ‰œ ‰œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ‰œ ‰ œ ‰ œ j
œ‰Œ ∑ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰œ‰œ
C.
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
œ œ œ

p
14 9 D'OCTUBRE
Ÿ~~~~~~~~ œ
Ÿ~~~~
œ . œ
Ÿ~~~~~~
œ. œœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~~~~~~
˙ œœœœ Ÿ~~~~~ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
141
œ
b œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ œ ..
1.

Ftí. & b ∑ ∑
Ÿ~~~~~~~~~~ œ
œ
Ÿ~~~~
œ . œ œ
Ÿ~~~~~~
œ. œœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~~~~~
˙ œœœœœ Ÿ~~~~~ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
œ
bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ œ ..
1.

Fl. & ∑ ∑

œ œ ˙˙
b œ . œ. œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ. œ. ˙ ..
1.

Ob. &b J ‰ œ œ
J
∑ ∑
3

œ ˙
? b ..
1.

Fgt. b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
p
# . j œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
& œJ ‰ œ. œ œ œ ˙ ..
1.

Rq. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. ˙ ∑ ∑
3

j œ œ ˙ j
œ ‰ œ œ. ..
1.

œ ‰ œ œ. j œ œ œ
3

& œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ ˙ ˙
Cl. 1
. œ œ œ œ. œ. œ. œ. .
p
j j
œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ. ..
1.

œ ‰ œ œ. j œ œ œ
3

& œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. ˙ ˙
œ
Cl. 2
. .
p
j œ œ ˙ j
œ ‰ œ œ. ..
1.

œ ‰ j œ œ œ
3

& œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ ˙ ˙
Cl. 3
œ. . œ œ œ œ. œ. œ. œ. .
p
˙
Œ œ ..
1.

Cl. B. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ p
œ œ. œ.
œ œ œ œ œ. œ
œ. œ. œ œ œ œ œ œ. œ. ˙
J ‰ œ.
141
œ œ œ ˙ ..
1.

Sx. S. & J ∑ ∑
3

# œ ‰ . œ. j œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ ‰ œ. œ. ..
˙
1.

Sx. A. & J œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. J
p
3

œ œ œ œ œ œ œ œ 1. œ œ
& œ œ œ ‰ œœ œœ œ œ
œ œ
œ
œ ‰ œœ œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œ
œ
œ œ
œ œ
œ
œ ‰ œ œ œ b œ œ ‰ œœ œœ œ b œ ..
J J J J J J J J J J J J J J J J J J
Sx. T.

# ..
1.

Sx. B. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

141
& b œJ œ œ ‰ œ Jœ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ ‰ œ Jœ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ ‰ œ Jœ œJ b œ Jœ ‰ œ Jœ œ b œ ..
1.

Tpa. 1
J J J J J J J J J J J
j j j j j j j j ‰ œ œj œj œ j j j j œ œ œ ‰ œ œj ˙ ..
1.

Tpa. 2 &b œ œ œ ‰œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ ‰œ œ
J J J

..
1.

Tpt. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

..
1.

Tpt. 2-3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? b œ-
..
1.

Tbó. 1 b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
p
? bb
1.
œ- .
Tbó. 2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ .
p
? bb -
Œ œ ..
1.

Tbó. 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
œ b œ ..
1.

Flisc. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ1.
Bdins.
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ..

? b œ œ ..
1.

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tuba
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
141
? bb Œ œ ..
1.

Timb. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

141
..
1.

B. i Pl. ã
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑ ∑

141
..
1.

ã ‰ œ ‰ œ ‰œ‰œ ‰ œ‰ œ ‰œ ‰œ ‰ œ ‰ œ ‰œ‰œ ‰ œ ‰ œ ‰œ ‰œ ‰ œ ‰ œ ‰œ‰œ ‰ œ‰œ ∑ ∑


C.
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
9 D'OCTUBRE 15
œ
b
154
J ‰Œ ‰ œœœœ j ‰ œœœœ j ‰ œ œ œ œ œj‰
2.̇

Ftí. &b ∑ ∑ Œ œ‰Œ ∑ Œ œ ‰Œ ∑ Œ Œ ∑


˙ œ œf œ œ œ œ œf œ œ œ œ œf œ œ œ œ
bb J ‰Œ
2.

Fl. & ∑ ∑ Œ ‰ J‰Œ ∑ Œ ‰ J ‰Œ ∑ Œ ‰ J‰ Œ ∑


f f f
œœ
b ˙ ‰ œœœœ j ‰ œœœœ j ‰ œ œ œ œ œj‰ œ œ
2.̇

Ob. &b J ‰Œ ∑ ∑ Œ œ‰Œ ∑ Œ œ ‰Œ ∑ Œ Œ Œ


f f f
? b j j j j j j j j œ
j ‰ ‰ œj ‰ œ- ‰ j‰ œ- ‰ œj ‰ œ- ‰ œj ‰ œj‰
2.

∑ ∑ œ- ‰ œ- ‰ ‰ ‰ j‰ Œ Œ
Fgt. b ˙
> ˙ œ- œ- - œ- œ-
- - -
œ- œ œ
f >
# j œœœœ œœœœ œœœœ
œ œ ‰Œ œ‰ Œ œ œ
2.

Rq. & ˙ œ ‰Œ ∑ ∑ Œ ‰ J‰Œ ∑ Œ ‰ J ∑ Œ ‰ J Œ


œf œ f œf
˙
2.

œ ‰Œ œœ œ œ J œœ œ œ R œœ œ œ J œ œ
& ∑ ∑ ‰ ‰ ∑ ∑ ‰ ≈‰ ∑ ∑ ‰ ‰ ∑ Œ
Cl. 1
J
f f f
j œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œR œ œ œ œ œJ œ
œ
2.

Cl. 2 & ˙ œ ‰Œ ∑ ∑ ‰ ‰ ∑ ∑ ‰ ≈‰ ∑ ∑ ‰ ‰ ∑ Œ
f f œ f
œœ œ œ R œ œ
‰ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œJ ‰
2.

& j ‰Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ ≈‰ ∑ ∑ ∑ Œ
˙ œ
Cl. 3

f f f
2.

& ∑ ∑ j‰ j‰ j ‰ œj ‰ j ‰ œj ‰ j‰ j‰ j‰ ‰ j‰ ‰ ‰ j‰
˙ œ-
œ- - œ- - œ- œ- œj œ- œj œj œ-
Cl. B.
>f ˙ œ- œ- - - - œ. œ œ. œ ˙
> œœœœœ œ œœœœ œœœœœ >
154
˙
2.

œ ‰Œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
Sx. S. & J ∑ ∑ ‰ J‰Œ ∑ ‰ J ‰Œ ∑ ‰ J‰ Œ Œ
f f f
# 2.˙ œ
J ‰‰≈ œr œ œ.œ ˙ bœ œ ˙ #˙ œ‰ Œ œ
Sx. A. & œ .œ œ . œ .œ ˙ ˙ ˙ J Œ œ
f
˙˙ œœ œ
œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ ˙ ˙ ˙ œ
2.

& J ‰‰≈ ˙ ˙ ˙ ˙ œ‰ Œ Œ
Sx. T.
R J
f
# j‰ j j ‰ œj ‰ j ‰ œ-j ‰ j‰ j j j j
œ- ‰ œj ‰ œ- ‰ œj ‰ œj‰
2.

& ∑ ∑ ˙ œ- ‰ œ- ‰ œ- ‰
Sx. B.
> ˙ œ- œ- - œ- œ- - - - œ. œ œ. œ ˙
f > >
œ ‰‰ . œr
154
&b ˙ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ ˙ bœ œ ˙ œ‰ Œ œ œ
2.

Tpa. 1
J ˙ ˙ ˙ n˙ J Œ
f
j ‰‰ . r j œ œ
2.

Tpa. 2 &b ˙ œ œ œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ‰ Œ Œ
f
œ œ .œ œ .œ ˙ œ œ œ. œ œ. œ #˙ œ œ #˙ ˙ #˙ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
2.

& ∑ Œ ‰ R . J‰ ‰. R J‰ ‰.
Tpt. 1 R
f
3 3

2.

œ œœ .. œ œ . œœ ˙˙ œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ r ˙ ˙ œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œ œ
& ∑ Œ ‰. œœ. J‰ ‰. R J‰ ‰. œ ˙
Tpt. 2-3
R
f œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
3 3

? b
2.

∑ ∑ ∑ Œ ‰ . œR
œ
J‰
œ
J‰ œ- . œ œ -.
‰ J ‰J ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ
J‰ œ- .
Tbó. 1 b J J
f
3 3

œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
? bb Œ ‰ . œR nœ ‰ œ‰ œ- . -
‰ n œJ ‰ œJ ‰ œ . œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ nœ ‰ œ œ- .
2.

Tbó. 2 ∑ ∑ ∑ J J ‰ J J J J J J‰
f
3 3

? bb œ j j ‰ œj ‰ œj ‰ œ- . œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj‰ j œ- œ- œ-
2.

∑ ∑ ∑ Œ ‰R. œ‰ œ‰ œ- . ‰ œ‰ œ-
Tbó. 3
J J
f j
2.

˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ b œ˙ œ ˙ #˙ œ‰ Œ œ œ
& ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙ œ Œ
Flisc.
J‰ Œ
f
-œ >˙
? bb œ œ >˙ œ- ‰ j œ- ‰ œj ‰ œJ- ‰ œj ‰ œ- ‰ j j œ- j - œ- j œ- œ- œ-
œ- ‰ J ‰ œ- ‰ œJ ‰ J ‰
2.

Bdins. J ‰Œ J œ- ‰ J - - J œ- ‰ œ- ‰ œ-
f
? b j j‰ j‰ ‰ j‰ ‰ œ- œ- œ-
j ‰ œj ‰ j ‰ j ‰ œj‰
2.

b œ œ œ- ‰Œ ˙ ˙ œ- j‰ œ- œj œ- œj œ-
j‰ j‰ j‰ œ-
> œ- - œ- œ- -
Tuba
> œ- - - œ- œ-
f
œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
154
? bb Œ ‰ . œR œ œ Œ œ œ œ œ œ œ
2.

Timb. ∑ ∑ ∑ œ ∑ Œ ‰. R œ. œ
j F 3 3

154 2.
œ ‰Œ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ Œ
ã œ. œ œ. œ œ
œ œ
B. i Pl. œ œ œ œ
154 2.
F p
ã ‰ œ ‰ œ œj œ ‰Œ ∑ ∑ ‰ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ j
œ‰Œ ∑ ‰ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ j
œ ‰Œ ∑ ‰ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œj œ . œ œj œ . œ ˙
C.
J J J J J æ
œ œ

F
16 9 D'OCTUBRE
œ œœœ œœœœœ
œ œ
Ÿ~~~~~~~~
˙ œœœœœœœœ œŸ~~~
. œœ Ÿ~~~~~~
œ. œœ ˙ œœœœ œœœ
œ ˙ œœœœ œœœ
œ
b
167
Ftí. &b Œ
ƒœ œ œ œœœœœ œ Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~~~~ ˙ œœœœœœœœ ˙ œœœœœœœœ
3

œ œ. œ œ œ. œœ
b œ ˙ œ œœœœœœ
Fl. &b Œ œ
ƒ
3

b œ. œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ œ. œ œœœ œ. œ œ œ œ œ œ
&b œ J œ œ œ œ œ
Ob.
J J
ƒ
3
3

? b œ. j œ ˙ œ ‰ œ j œ œœœ œ œ
œ. œ. œ œ œ
3

Fgt. b œ œ œ œ J œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
3

# œ. j œ œ œ œ
3
˙ œ ‰ œ œ œ. j œ œœœ œ. œ œ œ œ œ œ
Rq. & œ J œ œ œ œ œ
ƒ
3

œ. œ œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œœœ œ. œ œ œ œ œ œ
œ J ‰ œ œ œ œ œ œ
Cl. 1 & J J
ƒ 3 3

œ. œ œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œœœ œ. œ œ œ œ œ œ
& œ J ‰ œ œ œ œ œ œ
Cl. 2
J J
ƒ 3 3

œ. œ œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œœœ œ. œ œ œ œ œ œ
& œ J ‰ œ œ œ œ œ œ
Cl. 3
J J
ƒ 3 3

& œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
Cl. B.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
œ ˙ œ œ œ œœœ œ œ
œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ
167
& œ J ‰ œ œ œ œ œ œ
Sx. S.
J J
ƒ 3 3

# œ. j œ œ œ œ
3
˙ œ ‰ œ œ. j œ œœœ œ. œ œ œ œ œ œ
Sx. A. & œ J œ œ œ œ œ œ
ƒ
3

œ ˙ œ œ œ œœœ œ œ
œ. œ œ œ œ J ‰ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
Sx. T. & J J
ƒ 3 3

#
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Sx. B.

ƒ
œ
167
j œ ˙ œ œ j œœœ œ œ
&b J ‰ œ œ. œ œ œ
3

Tpa. 1 œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
ƒ 3

j œ ˙ œ ‰ œ œ j œ œœœ œ œ
&b œ. œ œ œ
3

Tpa. 2 œ. œ œ œ œ J œ. œ œ œ œ œ œ
ƒ 3

Tpt. 1 & œ œœœœ œœœœœ


œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œœœ ˙ œ
œ œ ˙ œ œ œ
ƒ 3 3

œ œœœœœ œ
Tpt. 2-3 & œ œœœ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œœœ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ
ƒœ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? b J J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J
Tbó. 1 b
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tbó. 2
? b b œJ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J
ƒ
? b b œj œ œ œ œ œ ‰ œ œJ œ œ œ ‰ œ œJ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ
Tbó. 3 J J J J J J J J J J J J J
ƒ
œ. œ œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
J ‰ œ œ œ œ
3

Flisc. & J œ J œœœ œ. œ œ œ


ƒ 3
˙ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ. œ œ œ
Bdins.
? bb œ . J œ J ‰ œ œ
J œ œœœ œ. œ œ œ
œ

ƒ
3 3

? b
Tuba b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
167
Timb.
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
167
ã
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B. i Pl. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
167
C. 㠜
j
œ œ
j
œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œj œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œj œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œ
j
œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œj œ œœœ œ œ
j
œ. œ
f
9 D'OCTUBRE 17
œ . œ Ÿ~~~~
œ œœœœœœœ Ÿ~~~~~~~ œœœ
œ œœœœœ
œœ
Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~
œ. œ œ
177
b b œ ˙ œ œ nœ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ Œ Œ ˙ œœœœœœœœ
Ftí. & J
œ . œ Ÿ~~~~ Ÿ~~~~~~~ œœœœ œœœœœ œ Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~
3

bb œ œœœœœœœ ˙ œ œ nœ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œœœœœœ œ. œ œ
Fl. & œ œ J ‰ Œ Œ œ
3

œ ˙ œ œ
&b
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ J ‰ œ œ œ. œ œ œœ ˙ œ ‰ œ œ
J œ. œ
Ob.
J J
3

? b œ œ ˙ œ j œ j
œ œ nœ J ‰ œ œ œ. ˙ œ ‰ œ œ.
3

Fgt. b œ œ œ œ œ œ œ œ œœ J œ œ

# œ ˙ œ ‰ j œ j
œ œ œ #œ œ œ œ. ˙ œ ‰ œ œ œ.
3

Rq. & œ œ œ œ œ œ J œ œ œœ J œ
œ ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ J ‰ œ œ œ. œ œ œœ ˙ œ
J ‰ œ
œ œ. œ
Cl. 1 & J J
3

œ ˙ œ œ
&
œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ J ‰ œ œ œ. œ œ œœ ˙ œ
J ‰ œ
œ œ. œ
Cl. 2
J J
3

œ ˙ œ œ
&
œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ J ‰ œ œ œ. œ œ œœ ˙ œ
J ‰ œ
œ œ. œ
Cl. 3
J J
3

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Cl. B.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ #œ J ‰ œ œ œ. œ œœ ˙ œ œ œ.
177
Sx. S. & œ œ œ
J J ‰ œ œ
J
3

# œ ˙ œ ‰ j œ j
œ œ œ #œ œ œ œ. ˙ œ ‰ œ œ.
3

Sx. A. & œ œ œ œ œ œ J œ œ œœ J œ œ
œ ˙ œ œ
&
œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ J ‰ œ œ œ. œ œ œœ ˙ œ
J ‰ œ
œ œ. œ
Sx. T.
J J
3

# œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Sx. B.
œ œ œ œ œ
177
œ ˙ œ ‰ j œ j
&b œ œ œ nœ œ œ ˙ œ
J ‰ œ
œ
3

Tpa. 1 œ œ œ œ œ œ J œ. œ œ œœ œ. œ

œ ˙ œ ‰ j œ j
&b œ œ œ nœ œ œ ˙ œ ‰ œ œ
3

Tpa. 2 œ œ œ œ œ œ J œ. œ œ œœ J œ. œ

Tpt. 1 &
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙
j
œ ‰ œ œ œœœœ œœœœœ
œœ ˙ œ œ œ œ œ
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œœœœœ œ
Tpt. 2-3 & ˙ œ ‰ œ œ œœœ œ ˙ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

? b ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J
Tbó. 1 b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tbó. 2
? bb ‰ œ œ
J
œ œ
J
œ
J ‰ œ Jœ œ œ
J
œ
J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J

? bb ‰ œ œ œ œ œ ‰ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ Jœ œ œ œ ‰ œ œJ
Tbó. 3
J J J J J J J J J J J

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ. œ œœ ˙ œ œ œ.
& œ œ ˙ œ ‰ œ œ
J œ J ‰ œ œ
J
Flisc.
J
œ ˙ œ œ
3

œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ. œ œœ œ.
? bb œ œ ˙ œ ‰ œ œ
J œ J ‰ œ œ
J
Bdins. J
3

? b œ œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Tuba
œ œ
œ. œ œ œ œ
177
Timb.
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

177
ã
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B. i Pl. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
177
C. 㠜
j
œ œ
j
œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œj œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œ . œ œ . œ œj œ œ œ œ
j
œ œ
j
œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œj œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œj œ
3
18 9 D'OCTUBRE
Ÿ~~~~~ ˙ œœœœ œœœ ˙ œœœœ ˙ ˙ œ
œ. œœ œ œœœœ Ÿ~~~~~~~ œ œ œ œ œ œ œ ˙
b œ. œ œ œ
188
J‰Œ
Ftí. &b ∑ ∑
Ÿ~~~~~
œ. œœ ˙ œœœœœœœœ ˙ œœœœœ Ÿ~~~~~~~ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ
œœœ œ. œ œ
Fl. & bb œ J‰Œ ∑ ∑

œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œœ ‰ Œ
b œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Ob. &b ˙
J
∑ ∑
3

? b
b
œ œœ œ
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙
j
œ ‰ œ. œ ˙
j
œ ‰Œ
> > > >
Fgt.
3

# œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰Œ
Rq. & œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ J ∑ ∑
3

œ œœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ
J‰
& j‰ Œ
.
>œ >œ >˙ >œ
Cl. 1
3

œ œœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ‰
& J œ. œ ˙ j‰ Œ
œ
Cl. 2
3
> > > >
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ‰ j‰ Œ
& J œ. œ ˙ œ
Cl. 3
3
> > > >
& œ œ œ œ œ œ œ œ j‰ j‰ Œ
œ œ œ œ œ ˙ œ œ. œ ˙ œ
Cl. B.
œ œ œ œ œ > > > >
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
œ. œ œ œ œ œ œ ˙
188
Sx. S. & œ œ ˙ J‰Œ ∑ ∑
3

&
# œ œœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
˙˙ œœ ‰ . j
œ ‰Œ
Sx. A.
3
J >œ >œ >˙ >
œ œœ œ
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ ‰ >œ . >œ >˙ >œ
Sx. T. &
3
J J ‰Œ

# œ œ œ œ j j
& œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ. œ ˙ œ ‰Œ
> > > >
Sx. B.

188
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰œ œ ˙ j
&b œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ J >. > > œ ‰Œ
>
Tpa. 1
3

&b
œ œœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙
j
œ ‰ œ. œ ˙
j
œ ‰Œ
> > > >
Tpa. 2
3

œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ >œ >œ >˙ >œ


Tpt. 1 & œ œœ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J‰ . J ‰Œ
3

œ œ œ ˙ ˙ ˙˙ œœ > > > >œ


Tpt. 2-3 & œ œœ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰ œ. œ ˙ J ‰Œ
œœ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ ˙ œ >œ . >œ >˙ >œ
? b J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J J ‰ J ‰Œ
Tbó. 1 b
œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ >œ . >œ >˙ >œ
Tbó. 2
? bb J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J J‰ J ‰Œ

œ œ œ œ
? bb œœ
J
œ
J ‰ œ œJ œ œ
J
œ
J ‰ œ Jœ œ œ
J
œ
J ‰ œ œJ œ œ
J
œ
J ˙
j
œ ‰ œ. œ ˙
j
œ ‰Œ
> > > >
Tbó. 3

œ œ œ œ ˙ ˙ ˙˙ œœ >œ >œ >˙ >œ


œ œœ œ œ œ .
J‰ J ‰Œ
3

Flisc. & œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ >œ . >œ >˙ >œ


? bb œ œœ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ J‰ J ‰Œ
Bdins. œ œ
3

? b œ œ œ œ j j
Tuba b œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ. œ ˙ œ ‰Œ
˙ œ œ. œ ˙ œ
> > > >
j‰ j
188
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙æ œ œ. œ ˙ œ ‰Œ
>
Timb.

188
B. i Pl. ã
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ. œ œ ‰Œ
J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
> > > >
188
ã œ œj œ . œ j j j
œ. j
œ œj œ j
œ. j j j
œ. œ >˙ >˙ >˙ œ ‰ œ. œ >˙ >œ ‰ Œ
C.
æ æ æ J æ æ J
œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ
Flautí 9 D'OCTUBRE
Pasdoble J. C. Sempere Bomboí

œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ J œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ J œ nœ œ œ ®œ œ œ œ œ
q = 80
2 œ œ 5
b
& b b b 42 ‰ ‰Œ ∑ ‰ ‰Œ ‰ œ
F F F
œ œ œ œ œ œ . œ œ. œ ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
®œ nœ ≈œ œ œ œœ œ œ œ œ >œ . > 24 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
b Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®œ
16
& b bb J J J‰Œ ∑ œœ œ œ ‰ Œ Œ
J
f F F
3

œ œ œ
57
b œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ -œ œ œ -œ œ œ n -œ œ œ -œ œ 2 œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ J
& b bb ≈R Œ ‰ ‰Œ
F
œ œ œ œ œ
œ œ œ n œ
75
bb œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ ≈ J œ œ n œ œ œ n œ œ œ œ œ >œ œ n œ n œ œ nœ nœ œ œ
œ n œ b œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&bb ∑ ‰ ‰Œ ∑ ‰ œ œ nœ nœ ®œ œ œ œ ®œ nœ nœ ≈
F f ƒ
3

œ œ œ œ Ÿ~~~~~~~ œ œ
.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœ œœœœœœ œ œœœœœœ œ œœœ œœœœœœ œœ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœœœœœ œœœœœœœ œ œ œœ
œ œ œ
bb œ œ œ œ bœ
87
&bb
3 3 3

œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~ n œ œ œ^ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~
Ÿ~~ Ÿ~~~
(Com a 2ª)
œ. œ œ œ œ œ. ˙ œ ‰ Œ ‰ œ œ nœ œ œ 6 ˙ œ œ œ œ œ . œ œ œ. œ œ
b bb œ
105
& b bb J J‰J‰ ∑ .. Œ œ œ œ
F
3 3

Ÿ~~~~ Ÿ~~~
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙Ÿ~~~ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ Ÿ~~
œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~
Ÿ~~
œ œ
Ÿ~~
œ . œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙Ÿ~~~~ œ œ œ œ
œ œ . œ œœœœ
bb œ ˙ œ œ n œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ ˙ œœœœ œ œ œ
128
& ∑ Œ
3

Ÿ~~ œœ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~
bb œ . œ œ œ œ œ œ œ œ 2 2 ˙
148
.. J‰Œ Œ ‰ œ œ œ œ œj ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œj ‰ Œ j
Œ ‰ œœœœ œ ‰ Œ
1. 2.

& ∑ ∑ ∑ Œ
f f f ƒ
3

Ÿ~~ Ÿ~~~
œ. œ œ ˙ œœœœœœœœ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ Ÿ~~ Ÿ~~ Ÿ~~~
œ œ Ÿ~~~
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~ œ. œ œ
œ
bb œ œ œ œ
170
œ œ œ . œ
œ œœœœœ ˙ œ‰Œ Œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
& J
3

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~~~ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ
bb
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ 2
189
& J ‰ Œ
Flautes 9 D'OCTUBRE
Pasdoble J. C. Sempere Bomboí

œ œ œ œœœ œ œœ≈œ œœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ≈œ œ œœ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ. œ


q = 80

bb 2 2 œ œ œ œ ®œ œ œ œ ® J‰Œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ ® J‰Œ
5 œ œ nœ œ ®œ œ œ œ ® J
&bb 4 ‰ ∑ ‰ ‰
F F F f
œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ -œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > . > 22 . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
bb ®œ œ œœ œ Œ ‰ ≈ œ œ. œ œ
18
J J‰ J‰ œ‰Œ .
&bb J R
F F
3

- œ œ œ
œ œ œœœ œ. œ . œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ -œ œ œ n -œ œ œ -œ œ 2 œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ J œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ
b ≈R œ ‰œ ‰œ
59
& b bb Œ ‰Œ ∑
F F
œœ œ œ œ
œ œœœœ≈œœ œ nœ nœ œ ®œ œ œ œ œ
n œ nœ œ œ n œ œ œ >
œ œ nœ nœ n œ œ nœ nœ œ œ œ œ œ œœœœ œœ œœœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ.
bbbb
œ œ
‰œ ®œ nœ
≈ nœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ
77
® J‰Œ ∑
&
f ƒ
3

Ÿ~~~~~~~~
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœ œœœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œœ œ œ œ
bb b b œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ
91
&
3 3 3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~ n œ œ œ^ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~~
Ÿ~~ Ÿ~~~ ˙ œœœœœœœœ ˙
bb b œ ˙ œ œ œ nœ œ œ 6 ˙ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ
bb œ
108
& b J‰Œ ‰ J‰J‰∑ .. Œ œœ œ
(Com a 2ª)
F
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ Ÿ~~ œ Ÿ~~ Ÿ~~~ ˙ œœœœœœœœ ˙


œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~ Ÿ~~~~
œœœ œœœœœ œœ ˙ œ œ. œ œ œ. œ œ
œœœœœ
œ œ œ œ . œ Ÿ~~
œ œœœœ œ œ œ
œ ˙
bb œ ˙ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
131
J‰Œ ∑ Œ œœ œ
&
3

˙ ˙2. œ œœœœ œ œœœœ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~~~


2 2 œ ˙
bb
151
.. J ‰ Œ
1.

& Œ ‰ J ‰ Œ ∑ Œ ‰ J ‰ Œ ∑ Œ ‰ J ‰ Œ ∑ Œ
f f f ƒ
3

Ÿ~~~ Ÿ~~~~
œ. œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ Ÿ~~~
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~~
bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œœœ ˙ œ œ nœ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œœœœœœœœ
170
& J‰Œ Œ
3

Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ
187
bb œ . œ œ œ. œ œ œ œ Ÿ~~~~~
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
J ‰ Œ
2
&
Oboè 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80
3 ˙ œ 3 . œ
b
& b b b 42 Œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œj ‰ Œ
J‰Œ ∑ Œ œ œ œ œ œ J œ . œJ ˙ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ -œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F F f F
œ œ œ œ œ >œ . œ > 22
b œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . ≈ œr œ . œ œ . œ
24
& b bb œ œœœ œœ œ Œ œ œ œ œ‰Œ Œ ‰ ≈ r œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ
3

J œ œ . œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ
F
62
b 3 ˙ œ‰Œ œ œ œ œ‰Œ 2 >œ >œ ˙
& b bb œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ - œ- œ œ n œ- œ œ œ- œ Œ J ∑ Œ J ˙ œ œ n
> > >
F F f
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ.
84
& b bb œ. œ
J J œ œ œ œ œ œ. œ œ ˙ J œ œ œ œ
ƒ
j 6
b œ œ . œ œ œ .œ œ ˙ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ . œ ˙˙ œœ ‰‰ œj œ n œ n œœ ‰ œœ^ ‰ n œœ^ ‰ Œ b b
œœœ œ
95
& b bb œ . œ J J œ J b œ̇ œ ˙˙ ˙
J ‰Œ n œ œœ œ n œ œ œ œ J J J

122
b ˙ œ ‰œ. œ. œ . œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œn œœ œœ œœ ‰ Œ Œ œ. œ. œ . œ œ œ œ œ ˙ œ ‰œ. œ. œ . œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.
& b .. Œ œ œœ œ œ
(Com a 2ª)

J J œ. . J J J J
P
3 3
3 3

b ˙ ˙˙ 2
.. ˙
œœ 2 œ
Œ ‰ œ œ œ œ œj ‰ Œ Œ œ œ œ . œ œ œ œ ˙ œJ ‰ œ œ œ .
œ œ œ œ .œ
150
Œ ‰ œ œ œ œ œj ‰ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œj ‰ Œ œ œ
1. 2.̇

& b J ‰Œ ∑ ∑ œ
J J
f f f ƒ
3
3

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ ˙ œ
J ‰œ œ œ. œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙˙ œœ ‰ Œ 2
174
& b J
J J 3
J
3
Fagot 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80

œ œ œ œ œ œ . j œ . œj j œ
? b b b 42 œ œ œ œ œ œ
b œ j‰ œ œ œ j j ‰ Œ œ . œj œ . œ j ‰ Œ œ . œj œ . œJ œ . œj œ ‰ Œ ˙ J‰Œ
œ œ œ. œ œ ˙ œ J
F F f P
23 œ œ œ œœ ˙ >
? bb b ˙ œ œ . Jœ ‰ Œ >œ j >œ . œ >œ œ œ
‰ ‰ ‰ Œ
18
Œ ‰ œj œ œ œ œ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄
b J J œ J < < œ J J J J œ< . ‰
> <<< <
F
60
? bb b œ œ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ j‰ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ . Jœ
œ œ
b <<œœ œ J J J < < < < œ
<<< œ œ œ œ
<< <
F f
81 3 3 œ œ . j œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
? bb b œ œ œ œ œ œ ˙ œ . œj œ . Jœ
œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ œ . Jœ œ œ œ . œ œ . œ . Jœ œ œ œ œ œ œ ˙
b > J J J
ƒ
104 œ
? bb b œ . j
œ œ
œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ n œ œ œJ ‰ Œ.
œ
J Jœ ‰ œ^ ‰ œ^ ‰ Œ bb
œ. œ œ œ œ Œ
b J J J
f p
119 3 14 œ ˙ 14 1. œ ˙ 2. 2
? bb .. Œ Œ .. ˙ j ‰ œ-j ‰ j ‰ œ-j ‰ j ‰ œ-j ‰ j ‰ œ-j ‰ œj ‰ j ‰ œ-j ‰ j ‰ j ‰ œ-j ‰ j ‰ Œ Œ œ œ
> ˙ œ- œ- œ- œ- - œ- œ- œ- œ
p p f >
167 3
? b b œ . œj œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ . œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ nœ ˙ œ ‰ œ œ. j œ œ 3 ˙ œ ‰ œ œ œ . œj
J œ œœ œ œ œ œœ œ œ J œ œ œœ J
3
ƒ
188 œ œ
? bb œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙
j
œ ‰ œ. œ ˙
j
œ ‰ Œ
3
> > > >
Requint Bb 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí

œ œœœœ œ œ œœ œ œ œ œ œœœœ œ œ œœ œ œ œ
q = 80
2 œœ œœ œœ œœ 5 œœ œœ
& b 42 ‰ œ œ œ ®œ œ œ ® ≈ J‰Œ ∑ ‰ œ œ œ ®œ œ œ ® ≈ J‰Œ ‰ œ œ #œ ®œ œ œ
F F F
œ œ
16
œ # œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ . J œ . œJ ˙ œ
J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ . œ>œ œ œj ‰ Œ 41
œ œœ œ œœœœœ œ œ
& b ® ‰ Œ ∑ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œ ® Œ
f F f 3

œ
72
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œJ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œœœ ≈ œœœœ
œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ J ‰ Œ
&b œ ≈ ® ® ‰ ® ® ∑
F f 3
F
nœ œ #œ #œ œ œœœ œœ œœœ œ œ œ œ œ. œ
œ >œ œ # œ # œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ œ œ
80
& b ‰ œ ® œ n œ ® œ œ # œ ≈ œ œ œ œ œ
œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ
f ƒ
3 3

œ œ œ œ œ œ œœ œ Ÿ~~~~~~~
92
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ . œ œ . œ œ . œ œ
&b œ œ œ nœ œ
3 3 3

œ œ œ #œ œ œœ # œ œ œ^ 6 3
œ. œ œ. ‰ œ œ #œ # .
Œ œ. œ œ . œj œ œ œ œ œ . œ œ
œ œ
110
œ‰Œ J‰J‰ .. œ œ. œ. œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
&b ∑ J‰Œ
(Com a 2ª)

J . . . .
p
3

2 2 œ œœœ œ œœœ
œ. œ . j œ œ œ ˙
# œ ‰ . œ. œ . j œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ j
137
.. ˙ œ‰Œ œ‰Œ
1. 2.

.
3

& Œ œ œ œ J œ œ .. .. ˙ œ ‰Œ Œ‰ J ∑ Œ‰ J ∑
3
f f
# œ œœœ œ ˙
Œ œ œ œ . œj œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ . œ œ œ ‰ œ œ. j œ œ 3 ˙
164
œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ‰œœ
3

& Œ ‰ J‰Œ J J œ œ œœ J
f ƒ
3

#
187
j œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ 2
& œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ ‰ Œ
J
3
Clarinet Bb Pral.-1 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80

b 2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ 3 ≈ œ œ œ œ ® œ œ œ œ œ ® œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ . œj j ‰ œ œ œ
& b 4 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ®œ œ œ œ ®œ œ œ ≈ œ J ‰ œœœ œœœ
3

œ œœœœ œ œ œ œ œ- œ
f F f F f F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ . œ > > >
b œ . Jœ œ . œ ˙ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ -œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® œ œ œ œ ‰ Œ œj ‰ œj ‰ œ . œ j‰ Œ
17
b œ ∑ Œ .. r œ œ œ œœœœ œœœœœœ œ œ. œ œ
œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ
3

& J J J J œ œ ˙ œ œ œ
œ ‰Œ
f F J p

b r œ - r œ
œ. ≈ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. ≈ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ
40
& b œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ # -œ œ œ œ- œ . ≈ œr œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

>
F
63
b > œ œ œ œ œœœ œ - r œ ®œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ # -œ œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ
œ. ≈œ œ J ‰ œœœœ œœœœœ œ œ
3 3

>
f F f
œ > nœ #œ nœ œ #œ nœ œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœœœœœ
bb ≈ œ œ œ œ ® œ œ œ œ œ ® œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ J ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ n œ # œ œ ® œ œ œ œ n œ ® œ n œ # œ œ œ # œ ≈ œ œ œ œ œ œ
76 3

& œ œ œ œ œ œ
F f ƒ
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ Ÿ~~~~~~~~~~
œ œœœ œ œ œœœœ œ œ œ œœœœœœ œ œœœ œœœœœ œ œ œ œ œ
87
bb œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
3 3 3

œœœœœœœ œœœœœœœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. j ^ ^ œ>œ œ>œ -œ -œ


bb œ œ . œ œ œ . œ œ . œ œ œ n œ œ œj ‰ ‰ œ œœ œ œ n œ œ œ # œœ n œœ ‰ œœ ‰ n œœ ‰ Œ nn ‰ J œ œ ‰ œœ œjœ œœ œœ œœj ‰ Œ
102
& #œ J J J > > - - -
F p
3

j j j
121
& Œ œ œ. .. œ . œj œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ. œ . œj œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œJ ‰ Œ Œ œ œ. œ . œj œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ. œ . œj œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ ‰ œ œ. ..
3 3 1.
3 3

˙
. . .. .. œ. . . . .. .. .
p p
2 œ œ œ œ œJ 2 œ œ œ œ œR 2 œ œ œ œ œJ œ œ ˙ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ ˙ œ
J ‰ œ œ œ. œ œ œ œ œ
Œ œ œ . Jœ œ œ œ
154
&˙ œ
2.

J‰Œ ‰ ‰ ‰ ≈‰ ‰ ‰ ∑ J‰ œ
J J
f f f ƒ 3 3 3

185 ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ
J ‰ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ J ‰
& J j ‰ Œ
œ. œ ˙ œ
3
> > > >
Clarinet Bb 2 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80

b ^ ^ œ^ œ^ ^ ^ ^ œ^ ^ ^ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ . œj œj ‰ œ œ œ œ œ . Jœ œ . Jœ ˙ œ ‰ œœœœ
& b 42 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Jœ ‰ J ‰ œJ ‰ Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
J ‰ œœœ œœœœœ
3 3

- J
f f f F f F

b j œœ >> œ j r
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ . œ ‰ Œ œj ‰ # œj ‰ ˙
j
21
&b ˙ œ ‰Œ ∑ Œ .. r œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ . ≈ œ œ . œ œ . œ
3

> > > > œ œ. œ.


p
44
b . œ - r . œ >
& b œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ # œ- œ œ œ- œ . ≈ œr œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ . ≈ œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ
3

>
F

b - r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j ‰ œ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j ‰ œ ‰ œj ‰ œJ ‰ Jœ̄ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ ≈ œ œ n œ # œ œ ® œ œ œ œ œ
65
œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ # œ- œ œ œ-
3

& b œœœ œ œ.
3 3

> œ J J œ J
f f f

b n œ ® n œ # œ œ œ # œ ≈ œ œ œ œ >œ nœ œ #œ nœ œœœœ œœ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


81
&b œ nœ #œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

œ œ
ƒ 3

Ÿ~~~~~~~~~~
b œ œ œ œœœœ œœœœœ œ œœ œœœœœ œ œœœœœœœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ.
93
œ œ œœœœ œœ œœœœœ œ œ
& b œ œ œœœ œ œœ œ œœœœœœœœ œ œœ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

œ
3

108
b 3 3 œ œ ^ ^ n >œ >œ - - j
& b œ œ œ œ œ œ ‰ b œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ # œ œ ‰ œ œ œ œ œ n œ œ œ J ‰ ‰ Jœ œJ ‰ œJ ‰ œj ‰ Œ n ‰ J œ œ ‰ œ œj œ œ œj ‰ Œ Œ œ œ. .. œ . œj œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ. œ . œj œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3
3 3 3

- - - .. ..
F p> > .
p
.

133
j j j j 2 œ œ œ œ œJ 2 œ œ œ œ œR 2 œ œ œ œ œJ
œ ‰ œ œ. œ . œj œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ ‰ œ œ. .. ˙
1. 2.

& œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ‰ Œ Œ œ œ. œ . œj œ œ œ œ ˙ œ ‰Œ ‰ ‰ ‰ ≈‰ ‰ ‰ ∑
3

˙
3

œ. . . . .. .. .
p f f f

œ œ. œ œ œœœ ˙ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ ˙ œ œ œ œœ ˙ œ œ œ œ œœ œ œ
. œ œ œœ œ
œ œœ œ œ œ
œœ ˙
J ‰œ . œ œ œ J ‰ œ œ . œJ ˙ œ
166
& Œœ J
J‰
J
œ
J
˙ J‰ œ . œ ˙ œ
j‰Œ
ƒ 3 3 3 3
>> > >
Clarinet Bb 3 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80

b ^ ^ ^j ^ j ^ ^ ^ ^j ^ j ^j œœ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ . œj œj ‰ œ œ œ œ œ . Jœ œ . Jœ ˙ œ ‰ œœœœ
& b 42 Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
3 3

J - J
f f f F f F

b j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œj ‰ Œ j ‰ j ‰ r
21
&b ˙ #œ ‰ j‰ Œ ∑ Œ .. r œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ. œ œ. œ
3

œ œ J> œ
> >œ >˙ œ œ œ.
p
œ. œ œ.

b . œ -
44
& b œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ # œ- œ œ œ- œ . ≈ œr œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ ‰ œj n œ œ œ ‰ n œj œj ‰ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ j
> < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < œ<
œ œ œ œ œ
F < << << < << < < << << <

b r œ œ œ œ 3 ^j ‰ ^j ‰ ^j ‰ ^j ‰ ^j ‰ œ œ œ œ œ œ 3 ^j ‰ ^j ‰ ^j ‰ œ^ ‰ j ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ nœ #œ œ ®œ œ œ œ œ nœ ®œ nœ #œ œ œ #œ ≈ œ œ
œ œ >œ
œ nœ #œ nœ
67 3

&b n œ œ œ œ . ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ
œ œ< œ< < < < <
< f f f
Ÿ~~~~~~~~~~
b œœœœ œœ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœ œ œ
83
& b œ #œ nœ œ œ œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ
3

œ
ƒ 3

b œœœœœ œ œœ œœœœœ œ œœœœœœœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ.


96
œ œ œœœœ œœ œœœœœ œ œ
œ œœœœœœœœ œ œœ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

&b œ œœœœœœ ‰œœ‰œœ ‰œœ‰œœ


3 3 3 3 3 3

b 3 3 j ^j ^ > >
n n ‰ œ œ -œ -œ j
111
&b ‰œœ‰œœ œ œ n œ œ œ œ n œJ ‰ ‰ # œj œ ‰ œ ‰ j ‰ Œ ‰ j‰ Œ Œ .. œ ‰ œ œ. œ . œj œ œ œ œ œ . œ œ
3

j j œ œ
3

nœ nœ J œ œ œ- œ- œ- œ. œ. œ . œ œœ ˙ . œ œ. œ. œ œ œ œœ
. .
F p > > p
132
j j 2 2 œ œ œ œ œR 2
œ ‰ œ œ. œ . œj œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ ‰œ œ. .. ˙ ‰ œ œ œ œ œJ ‰ ‰œ œ œ œ œJ ‰ ∑
1. 2.

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰Œ Œ œ œ. œ . œj œ œ œ œ ˙ j ‰Œ ‰ ≈‰
3

˙
3

œ. . œ . . .. .. . œ
p f f f

œ œ. œ œ œœœ ˙ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ ˙ œ œ œ œœ ˙ œ œ œ œ œœ œ œ
. œ œ œœ œ
œ œœ œ œ œ
œœ ˙
J ‰œ . œ œ œ J ‰ œ œ . œJ
166
& Œœ J
J‰
J
œ
J
˙ ˙ œ
J‰ œ . œ ˙ œ
j‰Œ
ƒ 3 3 3 3
>> > >
Clarinet Baix 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80

b 2 j j‰ Œ
&b 4 œ œ œ œ œ œ œ j‰ œ œ œ œ œ œ œ j j
œ . œ œ . œ œ . œj œj
‰Œ j j j‰ Œ j
œ . œ œ . œ œ . œj œ
j‰ Œ
œ œ œ œœ ˙
œ œ œ. œ œ. œ ˙ œ ˙ œ ˙
F F f P F

27
b j j j j j j j j
&b j œ . œj ‰ Œ œ ‰ œj ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ . ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ ‰ œj
œ> > > < << << < < << << < < << << < << < < << << < < << << < < < < œ< œ< œ < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
p <

b j j j
51
&b œœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ ‰ œj œ . ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ j‰ œ
< < œ< œ< œ< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < œ< œ< œ< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < œ< œ< œ œ
F F

75
b j œ œ œ œ. j œ œ j j œ œ œ . j
&b œ œ œ œ œ œ œ œ
œ . œj œ œ œ œ œ œ ˙
j œ ˙ œ œ œ œ œ . Jœ œ œ œ . œ œ . œ œ . Jœ œ œ œ œ œ œ œ ˙
3 3

œ œ >
œ. œ œ. œ œ ˙
f ƒ

b j ^ ^ 14 œ ˙ 14
nn
103
&b œ œ œ . œj œ œ ˙ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ ‰ ‰ œj j ‰ j ‰ j ‰ Œ j ‰ j j ‰ j ‰ j ‰ œ j ‰ Œ .. Œ
œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ. . œ.
f p p

œ ˙
152 1. 2
..
2.

&Œ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j‰
p
˙
> ˙ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ . œ œ . œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
> > ƒ
f

177
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j‰ j‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ. œ ˙ œ
> > > >
Saxo Soprà 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80
2 œ œ 2
b
& b 42 ‰ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ J ‰ Œ ∑ ‰ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ J ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ‰Œ
J
F F f

œ
15
b œ œœ œ œ œ . Jœ œ . œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ . œ >œ œ 41
& b ‰ œ œ nœ œ œ ®œ œ œ œ œ ®œ n œ œ œ ≈ œ œ J œ‰Œ
J ∑ Œ œ œ ® œ‰Œ
J Œ œœœœ
F f F f

^ œ
bb œ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ œ ®œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ J ‰ Œ ‰ œ œ n œ #œ œ ®œ œ œ œ œ nœ ®œ nœ #œ œ œ #œ ≈ œ œ
œœ
71
& ≈
œœœ œ œ œ œ œ œ œ ® œ œ œ œ œ ® œ œ œ œ ≈ œ œ J ‰ œ œ œ œ œ œ œ
3

œœœœ œ œ œ œ œ œ ® œ œ œ œ œ ∑
F f F f

nœ #œ nœ œ #œ nœ œ œ œ#œ nœ œ œ
bb œ œ . œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ . œ œ . Jœ œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ . œ œ ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ . Jœ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ
82
œ
& J œ. .
ƒ
3

b œ œ œ . œ œ œ œ œ . œ œ . œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ n œ œ j‰‰ j œ n œ œ œ # œ œJ ‰ œJ^ ‰ ^j ‰ Œ n n 6 14 œ. œ œ œ œ œ ˙ œ œ. œ. œ . œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ. œ.
(Com a 2ª)
105
.. œ ˙
& b œ œ. . œœ. œ. œ # œ œœ œ Œ J‰
J J
p 3 3

œ œœ œ œ œ .. œœœœœ œœœœœ œœœœœ


œ œœ ˙
2 2 œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙ œ œœ
J ‰ Œ Œ œ œ. œ œ œ œ
146
˙ .. ˙ œ‰Œ
1. 2.

& ‰ J‰Œ ∑ ‰ J‰Œ ∑ ‰ J‰


J J
f f f ƒ 3

œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ . œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ ˙ œ œ œ
J ‰œ . œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ 2
171
& J J‰ ˙ J‰Œ
3
J J 3
3
Saxo Alt 1-2 9 D'OCTUBRE
Pasdoble J. C. Sempere Bomboí

œ^ œ^ œœ^ œœ^ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ . œ -œ œ œ œ œ ˙˙
q = 80

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ^j ‰ œœ^ ‰ œ^ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ^j ‰ œœ^ ‰ ˙˙ ˙˙


& b 42 Œ œ œ‰œ‰ J‰
J J J œ
J
œ J J‰J‰ J‰ J J‰
f 3 f 3
f F f
œ œ œœ œ œ œ œ -œ > > œ . œ œ œ œ œ # >œ . > ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
œ ‰ œœœœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œ œ œ œ ‰ Œ œœj ‰ Jœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œJœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœJ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœJ œœ œœ ‰ œœJ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœJ œœ̄ œœ̄ œœ̄ œœ̄ œœ̄ ‰ Jœœ̄
20
œ
b œ ‰
& J œ œ œœ œ œ œ œ J J
J >
P F π
¯¯
œ¯ œ œ œ¯ œ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ ‰ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ ‰ œœ¯ œœ¯ œ̄œ œ¯ œ¯ œ¯ ‰ œ¯ œ¯ œ¯ œœ̄ # œœ¯ œœ̄ œœ̄ ‰ # œœ œœ ‰ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ ‰ œœ¯ œœ¯ œœ¯ ‰ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ ‰ œœ¯ œœ̄ œœ̄ œœ̄ œœ̄ œœ̄ ‰ œœ̄ # œœ¯ œœ̄ œœ̄ ‰ # œœ¯ œœ̄ ‰ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ œœ¯ ‰ œœ¯
41
& b # œ œ̄ œ̄ ‰ # Jœ Jœ̄ ‰ J J œ œœ œ œ œ JJ J J J J JJ J
J
F
>>
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ œ¯
œ œ œ ^ ^ œ^ œ^ ^ œ œ ^ ^ œ^ œ^ œ¯ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3
œ > > > >œ >œ >œ œ œ
63
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œœ œ œ œ j œ
œœœ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œœ œ œ œ j
œœœ œœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙
& b œ œ œ œ œ ‰ œJ œ œœ̄ œ œ œ ‰ œ œ œ œ̄ # œ œ̄ œ̄ ‰ # œJ œJ ‰ Œ œ œ J J J œ J J J J œœ œ œ œ œ œ # œœ œJ œ œ œ # œ œ œ
J J
f f
3

f
3 3 3 3 3

3
83 œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ ˙ œ œ j
&b œ . œJ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ ˙ J œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œJ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ . œ ˙˙
ƒ
3

109
b œ œ ˙˙ ˙ œœ œ œ # œ œ œ œ œœ œœ # œœ œœ^ œœ^ ‰ Œ # ‰ œ>œ œ>œ œ-œ œ-œ ‰ œ>œ œ>œ œœ- œœ- œœ- ‰ Œ Œ . œ. . œ . j œ œ 3 ˙ œ ‰ . œ. œ . j œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&b ˙ ˙ #œ J ‰ ‰ J J ‰ J ‰
J J J J œ . œ œœ J œ œ .. œ. . œ. œ.
f p p
3

# œ j ‰ Œ Œ . œ. œ . j œ œ 3 ˙ œ ‰ œ. œ. œ . œj œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ ‰ œ. œ. .. ˙ œ
J ‰ ‰ ≈ œr œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ ˙
134
˙
1. 2.

& œ
œ œ œœ œ œ œ œœ J . . . . J ˙ ˙
3
p f

# œ ‰ Œ Œ œ œ œ . œj œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ ˙ œ ‰ œ œ. j œ œ 3 ˙ œ ‰ œ œ œ . œj
161
bœ œ ˙ #˙
3

& ˙ J J œ J œ œ œœ J
ƒ
3

188
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œœ j
& œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ‰ œ. œ ˙ œ ‰ Œ
3
J > > > >
Saxo Tenor 1-2 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80
^ ^ œ œ œ œ œœ
bb 2 > œœ œ˙ œ œœj‰ œj‰ œœ^ ‰ œ^ ‰ œœ^ ‰œ
œœ œœ œ^ ‰ œœ^ ‰ œœ^ ‰ œœ^ ‰ ‰ œœ œœ ‰ # œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ Œ ‰ œœ œœ ‰# œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ Œ ‰œ œj ‰ œ œ ‰ œ œ œj ‰ Œ j‰>œ >œ ˙ œ œ œ >œ >œ ˙
& 4 œ J œ œ œ œ ˙ #œ œœ
œ œœ
J ‰Œœ J Jœ J J J J J J J J J J J J
f
œ œ
J J
œ ˙
F f
3
F P F
-œ -œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
b œœ# >œœ . œœ ‰Œ >œœ ‰# >œœ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄œ̄ œ̄ ¯ ¯ ¯
‰ J n œ œ̄œ̄ ‰n Jœ Jœ̄‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄œ̄ ‰ Jœ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄œ̄ ‰ Jœ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄œ̄‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ n œ œ̄ œ̄

27
&b œ̄ œ̄ œ̄ œ̄œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄œ̄ ‰ œ̄ œ̄œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄œ̄ ‰ œ̄ Œ œ œ
J . J J J J J J J J J
π F
- -œ œ ^ ^
œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ -̇ œ
œ œ œ . Jœ œ œ œ œ . Jœ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ > œ œ œ œj‰ œj‰ œ^ œ^ œ œ œ œ œ œœ
œœ œ^ ‰ œœ^ ‰ œœ^ ‰ œœ^ ‰
bb œ .œ œ œœ^ ‰œ œ œœ̄ ‰œ œ œ œ œœ œœœ 3
57
œ ‰≈ œ
& R œ œ ˙ œJ ‰Œœ Jœ ‰ œ ‰ J J J J J œœ
J J
F F f f
3

> œ
b ˙ œœ>>œ>œ>œ>œ >œn >œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ .œ œ ˙ œ . œ œ .œ
J œ œ œ œ.œ
œ œ.œ œ œ. œ ˙ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œ
80
&b J œ J Jœ œ œ .œ œ œ . Jœ
ƒ
3 3 3

œœ œ
bb œ œ œ b ˙ œœœœ ˙ œ œn œ J ‰ Œ . J Jœ‰Jœ^ ‰ ^j‰Œ n n ‰ >œœ >œœ -œœ -œœ ‰ >œœ >œœ œœ- œœ- œ- ‰Œ ∑
j j j j j j ‰
.. ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰œœ œœ œœ œœ œœ ‰œ œ œ œ œ ‰ œ œj œj œ œj œj b œœ œ b œ
108
& œ œ J J J œ œ œ œœ # œœ œ # œœ J ‰ ˙
J J J J J J J J J J J J
f p p

138
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œœ œ œ. œ. œ
& ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ Jœ Jœ b œ Jœ ‰ œ œ œ b œ .. J ‰‰≈ Rœ œ .œ œ . œ œ ˙ ˙ ˙ œ‰Œ Œ œ
1. 2.

˙ ˙ ˙ ˙
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
p f
œ œ œœ œ œ œ ˙
œ . œ œ œœœ ˙ Jœ ‰œ œ œ . œ œ œ œœ œ .œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ# œ ˙ Jœ ‰œ œ œ . œ œ œœœ ˙ Jœ ‰œ œ œ . œ œ œ œœ œ .œœ œ œ œ œ œœ ˙ ˙ œ‰>œ .>œ >˙ >œ ‰Œ
167
& J J 3 J J 3 J J
ƒ 3 3
Saxo Baríton 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80

j œ œj j j
j ‰ Œ œ . œj œ . Jœ œ . œj œ ‰ Œ ˙ œ ‰ Œ
& b 42 œ œ œ œ œ œ œ œ . œ . j j ‰ Œ œ . œj œ . œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ ˙ œ
f
J
F F P

j œ . œj ‰ Œ j ‰ œj ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ Jœ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ Jœ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄J œ̄ œ̄ ‰ œ̄J œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ . ‰ œ œ œ


23
&b ˙ œ œ œ œœ ˙ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄
œ> œ > J J < < œ
<<< < œ J
F > π
45
j
& b œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄J œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄J œ̄ œ̄ œ̄ œ< <œ ‰ œ< œ< œ œ œ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄J œ̄ œ̄ ‰ œ̄J œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄J œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ< . ‰ œ< œ œ œ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄J œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄J œ̄ œ̄ œ̄
< < < œ< J < < < œ<
F
j œ œ j
œ . œj œ . j œ
66
& b œ̄ œ̄ ‰ Jœ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ< <œ ‰ œ< œ< œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j
3 3

œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ ˙
œ œ œ œ
<<< œ œ œ œ >>>>>> > œ .
F f ƒ
89
j j
&b œ œ j œ . j œ . œj œ œ œ œ j œ œ œ œ œ ˙
˙ œœœœ œ. œ œ œ œ . œ œ œ œ œ . œ œ ˙ œ. œ œ ˙ œœœœ œ œ œ œ œ

j j ^ ^ # j j . œ. j 30 2 2
j ‰ œ-j ‰ j ‰ œ-j ‰ j ‰ œ-j ‰
112
œ . œj œ œ œ ‰ œj œ ‰ œj ‰ œ ‰ œ œ. ‰ Œ .. ..
1. 2.

& b œj ‰ ‰ œ œj ‰ ‰ œ œj ‰ œj ‰ œj ‰ Œ ˙ ˙ œ- œ- œ-
> >
f p f
#
161
j j j j
& œj ‰ œ- ‰ œ- ‰ œj ‰ œ- ‰ œj ‰ œj ‰ œ- ‰ œ . œ œ . œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
- - - - > œ œ
ƒ
#
184
œ œ œ œ j j
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ. œ ˙ œ ‰ Œ
> > > >
Trompa F 1 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80

b j j j j j œ œ œ œ nœ œ nœ œ œ œ œ nœ œ nœ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ ‰ Œ ˙ n œ ‰ >œ >œ
& b b 42 ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ œ Jœ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ œ Jœ œJ ‰ Œ ‰ J ‰ J ‰ J J ‰ Œ ‰ J ‰ J ‰ J J ‰ Œ ‰ J J J J J
F F f P F

17 -œ - -œ œ
b >> j> > >
Œ -œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ n œœœœœœœœ -̇ œ œ œ . œJ œ œ œ œ . œJ
23
œ œ œ œœ ˙ œ n œ . œJ ‰ Œ Jœ ‰n œ ‰ ˙ œ
&bb ˙ œ. j‰ Œ
J > > œ>œ œ ˙ ˙ œ
p F

b œœ œœœœœ r œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ j ‰ j ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ >œ . ‰ œ ‰ œ > >œ œ . œ œ œ j


66
& b b œ œœ ˙ œ ‰ ≈ œ œ .œ œ . J J J œ œ œ J J J J J œ œ n œ n œ œ œ n œ n œ œœ 3 œ
# œn œ œ > n œ J œ œ . œ œ œ œœ
J
F ƒ
87
b œ œ œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j ˙ bœœ ˙ ˙ n œ ‰‰ j j‰‰n œ œ ‰ ^j‰ ^ ‰Œ
& b b œ œ œ œ œ œ œœ œ .œœ ˙ œ . œ œ .œ
J œ œ œ œ.
œ œ œ . œ œ œ .œœ ˙ œ œ œ
Jœ œ œ .œœ œ . œ J œ œ J Jœ j
œ

116 >œ >œ - - > > - - j .. ‰ œ œ œœ œ ‰ œ œ œœ œ ‰ œ œ œœ œ ‰ œ œ œœ œ ‰œ œ œœ œ ‰œ œj œjœ œj ‰n œ œ œn œ œ œ ‰b œ œ b œ ‰ œ œ œœ œ ‰ œ œ œœ œ ‰ œ œ œœ œ ‰ œ œ œ œ œ


& b ‰ J œ œ ‰ œ œJ œ œ œ- ‰Œ ∑ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
f p p p

œ .r
146
& b ‰ œ œJ Jœ œ Jœ ‰ œ œJ œJ œ œJ ‰ œ œJ œJ b œ Jœ ‰ œ Jœ œ b œ .. ˙ œ œ .œ bœ œ ˙ œ ‰ Œ Œ œ œ œ . œj œ œ œ œ ˙ œ œ
1. 2.

J ‰ ‰ œ œ .œ œ . œ .œ ˙ n˙ J‰œ
3

˙ ˙ ˙ J
f ƒ
171
œ œ ˙ œ‰ œ œ j œœ 3 ˙ œ ‰ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ .œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
& b œ . œj œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ J œ .œ œœ J ˙
˙ œ ‰œ œ ˙ œj‰Œ
J > .> > >
3 3
Trompa F 2 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80

b j j j j j j
& b b 42 ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ œj œj ‰ Œ ‰ œ œ ‰ n œ Jœ ‰ œ œJ œœ ‰ Œ ‰ œ œJ ‰ J ‰ œ œJ Jœ ‰ Œ ‰ œ œ ‰ œ œJ ‰ œ œJ œ ‰ Œ ˙ œ ‰ œ œ
œ œ
f >>
F F P F
23
b 20
œ œ œ œœ ˙
j j j
&bb ˙ œ œ . œj ‰ Œ >œ ‰>œ ‰ œ .œ œ œ œj ‰ Œ Œ
œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ .œ œ œ œ- œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ -̇ œ- œ œ j j
>> > > > œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ
F
66
b j j j
& b b œ œ œœœ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ ≈ œr œ .œ œ .œ œ œ ‰ œj‰ œj ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj‰ œj ‰ œ œj œ œ œ œ . ‰ œj‰ œj œ œ n œ n œ œ œn œn œ œœ# œn œ ˙ œ . œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

> ˙ ˙
F > ƒ

b œ œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ ‰‰ j j‰‰ œj œj‰ ^j‰ ^j ‰ Œ


89
& b b œ œœ œ .œ œ ˙ œ . œ œ .œ
J œ œ œ œ.
œ œ œ . œ œ œ .œ œ ˙ œ œ œ
J œ œ œ .œ œ œ . œ ˙ ˙ ˙ ˙ J œ nœ nœ œ

116 >> - - j .. ‰œ œj œjœ œj ‰œ œj œjœ œj ‰œ œj œjœ œj ‰œ œj œjœ œj ‰œ œj œjœ œj ‰œ œj œjœ œj ‰ j j j j‰ œ ˙ ‰œ œj œjœ œj ‰œ œj œjœ œj ‰œ œj œjœ œj
& b ‰ œ œJ œ œ ‰ œ œ œ- œ- œ-j‰Œ ∑ œ œ œ œœ œ
>>
f p p p

j j j ‰ j j j ‰ j j j ‰ œ œ œ œ œ 1.‰ j ˙ . 2. j
œ ‰‰ .œr œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ ˙
144
b ‰ j œ j œ ˙ œ œ
œ ‰ Œ Œ œ œ. œ œ œ œ J‰œ
3

& œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ J J J œœ . ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
f ƒ
171
œ œ ˙ œ‰ œ œ j œœ 3 ˙ œ ‰ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ .œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
& b œ . œj œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ
j j
J œ .œ œœ J ˙ ˙ œ ‰œ .œ ˙ œ ‰Œ
3 3
>> > >
Trompeta Bb 1 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80
3 ˙ œ . >œ >œ œ œ œ ˙ œ œ ˙
b œ‰Œ ˙ œ . >œ >œ œ j >>
Œ œ œ œ œœœ
& b 42
˙ ˙ ˙ œ ‰ œœœœ ˙
J J ˙ ˙ œ ‰Œ ∑
F F f F
>œ . œ > 40 œ ˙ œ . >œ >œ œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ œ n œ œ
b >>
Œ ‰ ≈ œr œ . œ œ . œ œ œ œ ˙ œ œ œ . >œ > >
œ œ œ œ œj œ .
24
&b œ Œ Œ œœ ˙ œ œ œ‰Œ ˙
J > > >
F 3 3

b œ œ œ œ œ œ œ œ . œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ . œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ . œ œ ˙ œœœœ œ
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ
83
&b J œ. œ. J J J œ
ƒ
3

œ œœ œ œ œ. ^ ^ 4 30 2
b œ œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ . œ œ œ . œ œ . œ œ œ n œ œ œj ‰ ‰ # œj œj ‰ ‰ œj n œ ‰ œ ‰ œj ‰ Œ n n ‰ œ œj œ œ
104
.. ..
1.

&b J J > > - -


F

œ ˙ œ œ œ. œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ . Rœ œ . œ œ . J ‰ ‰. R œ œ. #˙ œ #˙ #˙ œ œœœ œœœœœ œœ ˙ œ œ œ œ œ œ œœœ
154 2.
& ∑ J ‰ ‰ . Rœ ˙ œ œœ
f ƒ
3 3
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ j œœœœ œœœœœ œ œ ˙ œ œ œ
175
&˙ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœœ ˙
3 3

190
œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ >œ . >œ >˙ >œ
œ œ œ œ œ J ‰ J ‰
&œ œ œ œ Œ
Trompeta Bb 2-3 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80

b 2 >> œ œ œ j
& b 42 œ.œœ
œ œ ˙ œ œ j
˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ œ ‰Œ ˙ œ.œ J ‰ œœœ ˙ ˙ ˙ œ ‰Œ ∑ Œ œœ
>> f >>
F F F

b j j 40 >> j
œ œ ˙
23
& b œ œ. Œ Œ œœ ˙ j
œ ‰Œ Œ ‰ ≈ r œ œ. œ œ œ ˙ œ.œœ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ˙œ œ
3 3

œ œ #œ. œ œ. ˙
> >> > > >œ > > > > > > > >> >
F

b œ . Jœ Jœ œ œ œ ˙ œ œœ œ œ œ œ
œ . œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. œ œ œ œ œ. œ
œ œ. œ œ œ. œ ˙ œœœœ ˙ œ . Jœ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
83
& b œœ œœ œœ œœ ˙ œ
3 ƒ

b œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ . œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ n œ œ j ‰ ‰ j j ‰ ‰ j j ‰ ^j ‰ ^ ‰ Œ 4 30 2
n n ‰ œ œj œ œ
105
.. ..
1. 2.

&b œ œ. . . œ œ. œ. œœ œ œ # œ œ œ n œj œ >œ œ- œ-

F >

œ ˙ œœ ‰ ‰ . œ œ . œ œ . œ ˙ œ ‰ ‰ . œr ˙ œœ .. œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœœ
155
& Œ ‰ . œR œœ .. œœ œœ .. œ ˙ J R J ˙ ˙ œ œ œ œœœ ˙ œ œœ
f ƒ
3 3
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ j œœœœ œœœœœ œ œ ˙ œ œ œ
175
&˙ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ
3 3

189
œ œ œ œ ˙ ˙ ˙˙ œœ ‰ >œ . >œ >˙ >œ
œ œ œ œ
&˙ œ œ œ œ J J ‰ Œ
Trombó 1 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80
œ -
? b b b 42 >˙ œ Œ ‰ Jœ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ J Jœ ‰ Œ œ œ œ œJ œ Jœ ‰ n œ Jœ œ œ œ œ œ ‰nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b ∑ ‰J‰J ‰J‰ ‰ ‰ J J‰Œ ‰ J J ‰ J J‰Œ ‰ J ‰ J ‰ J J‰Œ
F F f
21 ˙ œ ˙ œ œ œ œœ ˙ œ >œ . œ 23 œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄
? bb b J‰Œ J J‰Œ J J J J JJ J
b
P F p
64 œ - œ œ œ œJ œ >œ . œ œ œ œ œ œ œ >˙
œ Œ ‰ Jœ ‰ œJ ‰ œJ ‰ J œJ ‰ Œ
œ œœœ
? b b b œ̄ œ̄ ‰ œ̄J œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ Œ ‰ ≈ œ >˙ ∑ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ Œ ∑ J
b J R
F f
3 3 3

84 œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ ˙ œ œœ œ œ œ. œ ˙ œ- œ- œ- œ- œ . œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
? bb b J œ J J J œ ˙
b
ƒ
107 œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ^
> > - - œ^ > > - - -
? bb b œ . œ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰
œ
J ‰
œ
J ‰ J ‰ ‰ œ n Jœ ‰ ‰ Jœ Jœ ‰ bb ‰ œ Jœ œ œ ‰ œ Jœ œ œ Jœ ‰ Œ
J ‰ J ‰ Œ ∑
b J
f p
122 15 œ- 14 1.
œ- 2. 3 œ œ - . œ œ œ- . œ œ œ œ œ œ œ- . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œœœ
? b b .. Œ ∑ Œ .. œ
Œ ‰. R J ‰ J ‰ ‰ J‰J‰ ‰ J‰J‰ J ‰J ‰ J‰J‰ J J J J ‰ J J J
3 3
p p f ƒ
171 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
? bb ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J

187 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ ˙ œ >œ >œ >˙ >œ


? bb ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J J ‰ . J ‰ Œ
Trombó 2 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80

? b b b 42 >˙
-
œ Œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ Jœ Jœ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰œ œ œ œ œ
b ∑ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ J ‰ J ‰ J ‰ n œ Jœ n Jœ ‰ Œ ‰ J ‰ J ‰ n œ Jœ n Jœ ‰ Œ ‰ J J ‰ J J‰Œ
F F f
21 œ œœ ˙ 23
? b b b ˙ Jœ ‰ Œ ˙
œ œ œ >œ . œ‰Œ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ œ̄ n œ¯ œ̄ œ̄
b J J J J J J ‰ n Jœ¯ Jœ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ Jœ̄ œ̄ œ̄ œ̄
P F p
64
? b b b œ̄ œ̄ ‰ œ̄ œ̄ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ n œ¯ œ̄ œ̄ Œ ‰ ≈ œr >˙ œ Œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ œJ œ- ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ œJ ‰ Œ
>œ . œ œ œ œ œ œ œ >˙ œ œœœ
b J << << < < << J‰Œ ∑ ∑ J
3 3 3
F f
84 œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ ˙ œ œœ œ œ œ. œ ˙ œ- œ- œ- œ- œ . œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ
? b b b œ . Jœ œ œ ˙ ˙
J J J œ ˙ ˙
b
ƒ
107 ^ ^
? bb b œ . œ œ . œ œ . œ œ œ œ
‰ J ‰ J ‰ J ‰ J ‰ œJ ‰ Jœ ‰ œJ ‰ ‰ n œ Jœ ‰ ‰ Jœ n Jœ ‰ Jœ ‰ n Jœ ‰ Œ
> > - -
b b ‰ œ œJ œ œ
> > - - -
‰ œ Jœ œ œ Jœ ‰ Œ ∑
b J
f p
122 15 -
œ 14 1.
- 2. 3
œ - - - œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ œœ œ
? b b .. Œ ∑ Œ .. Œ ‰ . Rœ n œJ ‰ Jœ ‰ œ . ‰ n œJ ‰ Jœ ‰ œ . ‰ œJ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ n œJ ‰ Jœ ‰ œ . J J J
3 3
p p f ƒ
169 œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ
? bb ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ œ Jœ œJ œ Jœ ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J

189 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ > > > >œ


? bb ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J ‰ J J J J ‰ œ. œ ˙ J ‰ Œ
Trombó 3 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80

? b b b 42
b Œ ‰ Jœ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ œJ Jœ- ‰ Œ ∑ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ œJ ‰ œ Jœ ‰ œ Jœ ‰ œ Jœ Jœ ‰ Œ ‰ œ Jœ ‰ œ Jœ ‰ œ Jœ œJ ‰ Œ ‰ œ Jœ ‰ œ Jœ ‰ œ Jœ Jœ ‰ Œ
˙ œ
>
F F f
21 ˙ œ œ œ œœ ˙ 23
? b b b ˙ œj ‰ Œ œ j j j j j
œ< œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ< œ< ‰ œ< œ< œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ ‰ Jœ̄ n œ¯ œ̄ œ̄ ‰ n Jœ¯ œ̄J ‰ œ< œ< œ< œ< œ< ‰ œ< œ œ œ
b J œ. œ ‰ Œ
P > < <<
F p
64
? b b b œ œ ‰ œj j j Œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ œJ œ- ‰ Œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ œ œ ‰ Œ
3 3 3
œ . œJ
b < < < œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ< œ< Œ ‰ œ< œ< œ œ œ J

J J
∑ œ . œj œ œ œ œ œ œ ˙ œ œœœ
< << << < < <<< > ˙ œ > >>> >>> >
F f ƒ
85
œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ. œ ˙ œ œœ œ œ œ. œ ˙ œ- œ- œ- œ- œ . œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ.
? bb b œ ˙ J J J œ ˙ œ œ. œ
b

108
j j j j j ^j ^j > > > >
? bb b œ .
b ‰ b Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ n Jœ Jœ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ b b ‰ œ Jœ œ- œ- ‰ œ œ œ- œ- j
œ- ‰ Œ ∑
J
f p
122 15 - 14 1.
- 2. 3 -
? b b .. Œ œ ∑ Œ œ .. Œ ‰ . Rœ œj ‰ œj ‰ œ- . ‰ œj ‰ œj ‰ œ- . ‰ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ- œ- œ- œj œ œJ œJ œ Jœ ‰ œ Jœ Jœ œ œJ
J J
p p f ƒ
171
? bb ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ nœ œ œ nœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

187 œ œ
? bb ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ j j
J J J J J J J J J J J J ˙ œ ‰ œ. œ ˙ œ ‰ Œ
> > > >
Fliscorns 1-2 9 D'OCTUBRE
Pasdoble J. C. Sempere Bomboí

j
q = 80
3
b > œ œ œœ œ̇ œ œ ‰ Œ j j j j j‰ Œ
& b 42 œ œ˙ œ œ œ ˙ œ ˙ ˙ œ œ‰Œ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ n œœ œœ n œœ ‰ œ œ b œ œ ˙˙
J
˙˙ ˙˙ œœ ‰ Œ ˙˙ œ

œ œ œ ˙ ˙ œ J
F f P
F
b œ œ œ œœ œ œœ .œ œœ œ œ œj > j‰ Œ j ‰ j‰ j 28 r >
Œ ‰ ≈ œ œ . œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ -œ œ œ œ- œ œ
23
& b œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ Œ œ œ œœ œ # œœ .. œœ œœ # œ ˙ œ ‰Œ
F
J
> J ‰ Œ > >œ >˙ œ
F
>

j‰ Œ > > > >œ ˙


b œ̄ œ̄ œ œ >œ œ Œ œ nœ #œ
œ œ #œ nœ œ œ #œ
n œ œ˙œ n œ œ . œJ Jœ œ œ œ ˙
68
& b # œ- œ œ œ- << œœ œ˙ œ œ œœ ˙ œ ˙ ˙ œ œ
œ œ̇ œ œ
œ
J‰Œ
∑ ˙ ˙
œ ˙ ˙ œ >
F f 3
ƒ
b œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ . Jœ œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ . œ œ œ . œ œ ˙ œ ˙ œ
œœœ œ . Jœ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ . œ œ . œ ˙˙
88
&b œ. . . œ.

b ^ ^ 14 14
n n ‰ œœ œœj œ œ ‰ œ
109
& b b œ˙ œ ˙ ˙ n œœ œ œ œ œ œJ ‰ Œ . œœ n œœ ‰ œœ ‰ j ‰ Œ j .. Œ œ œ b œ ..
1.

˙ œœ œœ œœ j‰ Œ ∑ Œ bœ œ bœ
˙ J J J n œœ œ- œ- œ œ-
f> > p> > - - p p
4 j
154
b œ˙ œ ˙ #˙ œ ‰ Œ œ œ œ.
˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œ
2.

& ˙ ˙ œ Œ J
J ‰ Œ
f ƒ
œ ˙ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ #œ œ ˙ œ ˙ œ œœ
J ‰ œ œ. œ œ œ œ œ . œ œ œœ œ œ œ ‰ œ œ. œ œ œ œ œ
168
& œ œœ J‰
3

J œ œ œ J J
3 3

187
œ. œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙˙ œœ >œ . >œ >˙ >œ
œ œ œ ‰ J ‰ Œ
3

& J œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
œ œ œ J
Bombardí C 1-2 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80
œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ
? b b b 42 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œJ J œ . œ œ . œJ ˙ œ ‰ œœœ œ
J œ . œJ J ‰ Œ ˙ œ
J‰Œ
˙ œ œ
b J J‰Œ J J
J
F F f P F
25 œ >.
? b b b œ œ ˙ œJ œ œJ ‰ Œ >œ >œJ >˙ >œ . œ >
œ œ ˙ ˙ œ‰Œ
17 -œ œ- œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ
œ- œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ -̇
-œ œ
œ œ œ œ. œ
b J‰ ‰ J Œ œ œ œ œ ˙ n œ J
p F >
œ > > > œ œ. j
64 œ œ œ n œ n œ œ n œ n œ œ œ n œ n œ œ˙œ n œ œ œ œ œ œ. œ
? b b b œ œ œ œ . œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ r
œ ‰ ≈œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ J
b œ œ
3 >
F f ƒ
86 œ œ œ œœ œ œœ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ
? bb b J œ œ œ œ œ. œ œ ˙ J J J œ J
b

109 b˙ œœœ
? bb
bb œ œ œ n œ œ œJ ‰ Œ . œJ œ ‰ œ^ ‰ œ^ ‰ Œ b b œ . œ œ œ
œ ˙ œ œ œ . œ
‰ œJ J ‰ œJ ‰ J ‰ œ. œ œj ‰ Œ .. œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J J J J .
f p p
133 j‰
? b œ œ œ œ œ œ œ b œœ œ˙ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ1.
œ ˙ ..
b J ‰
p
154 œ 2. -œ >˙
? b œ >˙ œ- ‰ j ‰ œ- ‰ j œ- ‰ j ‰ œ- ‰ œj ‰ j œ- j - œ- ‰ j ‰ œ- œ- œ-
b J ‰ Œ J œ- J œ- ‰ J œ- J - œ- ‰ J ‰ œ- ‰ œJ ‰ J œ- œ-
f
167 œœ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ ‰ œ
œ œ.
? b b œ . œJ œ J ‰ œ œ œ œœœ
J œ. œ œ œ
˙
J
œ
J
3 3
ƒ
184 œ œ œ ˙ œ œ œ œ. œ
œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ œ >œ . >œ >˙ >œ
? bb œ J ‰ J œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ J ‰ J ‰ Œ
3 3
Tubes 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80

? b b b 42 j j j j j
b œ œ œ œ œ œ œ . œ œ . œ œ . œj œj ‰ Œ œ . œj œ . œ ˙ j‰ Œ œ . œ œ . œJ œ . œ œJ ‰ Œ ˙ j‰ Œ j j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f œ œ. œ œ. œ
F F P F
25
? bb b j
b Œ
œ œ. j ‰ Œ œj ‰ j ‰ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ j ‰ œœœ ‰ j ‰
< < < œ< œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj
œ ˙ œ > œ < < < p< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < œ< œ< œ< œ< œ< œ< œ . < << << < < << << <
> > <
47
? bb b
b œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ ‰ j œœœ ‰ j ‰ j ‰ ‰
< < < œ< œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œj œ .
‰ œœœ ‰ j ‰ ‰ ‰
< < < œ< œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œj
< << << < < << << < œ œ œ < << << < << < < < < << < < < < << < < < << << < < << << < < << << < < << << <
F
69 3 3
? bb b œ œ j j j œ œ œ œ j œ œ j
b <<œœ œ
<< œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
œ
œœœœœœ ˙ œ. œ œ. œ œ ˙ . œ ˙ œ œ œ œ œ. œ œ œ
F œ >
f ƒ
94
? bb j œ œ œ ^ ^
b b œ . œj œ . œj œ . œ œ œ . œj œ œ ˙ œ œ
œ . œj œ œ œœœœ œ œ j‰ ‰ j j‰ ‰ j j‰ j‰ j‰ Œ b b œ . œj œ
œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f œ
118
? b b œ ‰ j œj ‰ j ‰ œj ‰ j ‰ Œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ. œ. œ œ œ
p . p p
143 1. 2.
? b œ œ œ œ œ .. œ j j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ j‰ j‰ j‰
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ- ‰ Œ ˙ œ- œj œ- œj œ- œj œ- œj œ
œ >
f >˙ - - - - œ- - œ- œ-
164
? b b j ‰ j ‰ œ- œ- œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
- ƒ œ
187
? bb œ œ œ œ œ j j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ œ. œ ˙ œ ‰ Œ
˙ œ œ œ ˙ œ
>. > > >
Timbals 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
q = 80 J. C. Sempere Bomboí
(F-C-F) 10
? b b b 42 œ œ œ œ œ Œ ∑ œ œ œ œ œ Œ ∑ ˙ ˙ œ . œ œ ‰ Œ œ . œj œ . œj œ . œ œ ‰ Œ j j
œ œæ. œ ‰ Œ
b J J J J >>
F F F

29 36
? b b œ ‰ œj ‰ ˙ ∑ Œ œ ˙ œ œ œ œ œ Œ ∑ œ œ œ œ œ Œ ∑ œ œ œ œ œ œ ˙
bb J
p p F F

82 27 (Bb-C-F) (Com a 2ª) 14 (Les 2 vegades)


? b b b ˙æ œ j œ j œ œ œ bb œ . œJ œ œ œj ‰ ‰ œJ œj ‰ Jœ ‰ œj ‰ Œ œj ‰ Œ .. ( œ) Œ Œ œ
b ˙æ œ Œ J‰‰œ J‰‰œ J‰J‰ J‰Œ
F F p π p P

138 13 1. 2. 3
? b Œ
b œ ∑ Œ œ .. Œ ‰ . œR œ œ œ Œ ∑ Œ ‰ . Rœ œ œ œ œ œ œ . œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
F f

169
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

189
? bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ j j
œ œ œ œ œ œ œ ˙æ œ ‰ œ. œ ˙ œ ‰ Œ
>
Bombo i Plats 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C. Sempere Bomboí
q = 80
j j j j ‰ œ œj œj ‰ Œ
œ Œ œ Œ ‰œ œ œ ‰ Œ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ œ œ ‰ Œ ‰ œ. ‰ œ.
ã 42 œ œ ˙
œ Œ ∑ œ Œ ∑
œ œ ˙ œ. œ œ. œ œ œ œ ‰ Œ œ. œ œ. œ œ œ œ ‰Œ ˙ ˙ ˙ œ ‰Œ ˙ œ‰Œ œ œ œ œ ˙
J J J J J J J J
F F F F P

26 21
˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
ã œ œ œ œ. œ ‰ Œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ∑
J J p p F
p

74
œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ‰ œ . ‰ œj ‰ œj ‰ œ . ‰ œj ‰ œj ‰ œ . ‰ œj ‰ œj ‰ œ . ‰ œj ‰ œj ‰ œ . ‰ œj ‰ œj ‰ œ . ‰ œj ‰ œj ‰ œ . ‰ œj ‰ œj ‰ œ .
㜠œ œ œ ˙ ∑ œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ
F F f J J J J J J J J

99 ‰j j j j j j j j j j j j j
œ ‰ œ ‰ œ. ‰ œ ‰ œ ‰ œ. ‰ œ ‰ œ ‰ œ. ‰ œ ‰ œ ‰ œ. ‰ œ ‰ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ œ‰œ‰ œ‰Œ
ã œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ Œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ‰Œ ∑
J J J J J J J J J J J J J J
f p
Massa Plat
(Les 2 vegades)
122 (Com a 2ª) j
. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰Œ Y œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ã .
p p

150 1. 2 2. j 2 2 2
ã
œ œ œ œ .. œ œ œ ‰ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ. œ œ. œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F p f

177
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ. œ ˙
㜠œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ‰Œ
J
> > > >
Caixa 9 D'OCTUBRE
Pasdoble
J. C: Sempere Bomboí
q = 80
9
ã 42 ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ ‰ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ Œ ‰ œ œJ
j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j
œ œ œ œ œj œ œ œ œj œ ‰ Œ ‰ œ œ œ
j
œ œ œ œj œ œ œ œj œ ‰ Œ
æ æ æ æ Jæ J Jæ J J æ J Jæ J Jæ J J
F
30
j j j j j j j j j j j j j j
ã œ œ œ œ œœ‰ œJ œ œ œ œ œœ‰ œJ œ œ œ œ œœ‰ œJ œ œ œ œ œœ‰ œJ œ œ œ œ œœ‰ œJ œ œ œ œ œœ‰ œJ œ œ œ œ œœ‰ œJ œ œ œ œ œœ‰ œJ œ œ œ œ œœ‰ œJ œ œ œ œ œœ‰ œJ œ œ œ œ œœ‰ œJ œ œ œ œ œœ‰ œJ œ œ œ œ œœ‰ œJ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ
p
58
j j j j j j
ã œ œ œ œ œ œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ œ œ œœ œœ‰œ œ œ œœ œœ‰œ œ œ œœ œœ‰œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œj œ œj œ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
F
80
ã œœ œ œœ œ œj œ .œœj œ .œ ˙ œœœ œ
j
œ œœ. œj œ œ œ œ œ œœj œœ. œj œ œ œ œ œ œœj œœ. œj œ œ œ œ œ œœj œœ. œj œ œ œ œ œ œœj œœ. œj œ œ œ œ œ œœj œœ. œj œ œ œ œ œ œœj œœ. œj œ œ œ œ œ œœj œœ. œj œ œ œ œ œ œœj œœ. œj œ œ œ œ œ œœj œœ. œj œ œ œ œ œ œœj œœ. œj œ œ œ œ œ œœj œœ. œj œ œ œ œ œ œœj œœ. œj œ œ œ œ œ œj œœ.
Jæ J Jæ J æ æ æ
f
(Com a 2ª)
111
ã œ œœ>>œ >œ >œ œ >œJ ‰‰ >Jœ œ >œJ ‰‰ >œJ œ >œJ ‰œ >œJ ‰ œ >œJ ‰ Œ ‰œ œ‰ .. ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œj œ ‰ Œ
j j j j j j j j j j j j j j j
œ œ œ œ œ œ ‰œ œ‰œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ ∑ ∑
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
3
f p p
138 1. 2 2. 2
ã ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Jœ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ .. ‰ œ ‰ œ œj œ ‰ Œ ‰œœœœœj œœœœœ œj œ ‰ Œ ∑ ‰œœœœœj œœœœœ œj œ ‰ Œ ∑
J J J J J
p F
164
j j j j j
ã ‰œœœœœ œœœœœ œ œ . œœ œ . œ ˙ œ œ œ œ œ œ .œ œj œ œj œ
œœœ œ
j
œ œ .œ œj œ œj œ
œœœ œ
j
œ œ .œ œj œ œj œ
œœœ œ
j
œœœ œ
j
œ œ .œ œj œ œj œ œœœ œ
j
œ œ .œ œj œ œj œ œœœ œœ œ .œ œj œ œj œ
j
œœœ œ
j
œ œ .œ œj œ œ . œ œ .œœj œœœ œj œ œj œ œœœ œœ œ .œ œj œ œj œ
j
æ 3
f
186
ã œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œ
j
œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œ
j
œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œ
j
œ œœœ œ œ
j
œ. œ œ
j
œ œ
j
œ œœœ œ œ
j
œ . œ >˙ >˙ >˙ œ ‰ œ . œ >˙ >œ ‰ Œ
æ æ æ J æ æ J