Vous êtes sur la page 1sur 1

CÔNG TY KHẢO SÁT VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG VNT VIỆT NAM

PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH LAS-XD 1043


………………o0o………………
Địa chỉ: Số 93 Phố Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 04.66.809.810 - Hotline: 098.999.6440 - Email: lasxd1043@gmail.com

BẢNG QUY ĐỔI (*)


CẤP ĐỘ BỀN - MÁC BÊ TÔNG

Cấp độ bền (B) Cường độ chịu nén (Mpa) Mác bê tông (M)
B3.5 4.50 50
B5 6.42 75
B7.5 9.63 100
B10 12.84
B12.5 16.05 150
B15 19.27 200
B20 25.69 250
B22.5 28.90 300
B25 32.11
B27.5 35.32 350
B30 38.53 400
B35 44.95 450
B40 51.37 500
B45 57.80 600
B50 64.22
B55 70.64 700
B60 77.06 800
B65 83.48
B70 89.90 900
B75 96.33
B80 102.75 1000

(*) Trích theo Bảng A1 của TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông và cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế