Vous êtes sur la page 1sur 7

CLAIR DE LUNE

Solo for Intermediates

Arranged by Jennifer Eklund


LICENSED TO AGUSTÃ-N BAEZA ORDER# 100090559 SINGLE USER LICENSE DUPLICATION PROHIBITED
Clair de lune
DUPLICATION PROHIBITED

Claude Debussy
Arr. Jennifer Eklund
Andante
˙˙..
5

˙˙.. œœ œœ ˙˙.. œœ œ œœ
4

3 œœ œ
3

Œ Œ Œ
2
SINGLE USER LICENSE

&4

{ “”
pp

? 3 œœ ˙˙.. ˙˙.. b˙˙.. ˙˙.. ˙˙.. ˙˙..


4
ORDER# 100090559

1
3
LICENSED TO AGUSTÃ-N BAEZA

3
7

Œ œ œ œ œ œ
1

& Œ œœ œœ ˙˙..
2

œ œ œ Œ œ œ
3

˙. ˙˙..

{<“>
? ˙˙.. ˙˙.. ˙˙.. ˙˙.. ˙˙.. ˙˙.. ˙˙.. #˙˙..

15 2

& Œ œ œ œ œ œ Œ
2 1

œ˙. œ œ œ œ ˙.

{
˙. ˙.
. ˙˙˙...
? ˙˙˙.. ˙˙.. ˙˙˙... ˙˙˙...
2

˙˙..
˙.

R.H.

˙˙.. ˙˙..
4 3 5

˙˙.. Œ œœ œ ˙. ˙˙..
22 1

Œ œœ œ
1 3

& Ó
L.H.

œœ ˙˙.. ˙˙.. ˙.

{
?
œ
˙˙
R.H.
∑ ∑ ˙
œœ ˙
˙˙..

Copyright © 2006 Piano Pronto Publishing, Inc.


All Rights Reserved | PianoPronto.com
˙
œ ˙
œ
˙˙.. ˙˙..
DUPLICATION PROHIBITED
œ œ œ
4 3 5

œ ˙. Œ œœ œ
30

& Œ œœ Œ œœ œ œ œ œ
1 1 4

˙˙.. œ
1
1

˙.

{
? œ ˙˙ ˙˙.. ˙˙.. b˙˙ ˙˙.. ˙˙˙ œœœ ˙

SINGLE USER LICENSE


˙ ˙.
œ œ œ

ORDER# 100090559
-œ œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ
-œ -œ -œ

LICENSED TO AGUSTÃ-N BAEZA


œ œ œ œ œ
37
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& Ó Ó

{
?
pp

˙˙
>
& œœ
-
1
2
tempo rubato

œœ œœ- œœ- œœ œœ œœ
- - -
œœ œœ œœ
- - -
œœ œœ œ-
- -
?
˙˙
>
& œœ
-

œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ -œ
œ œ œ œ
43
œ œ œ œ œ œ œ œ
&

{
& œœ œ- œ-œ œœ
- œ-œ œœ
-
œœ
-
œœ
-
œœ
-
œœ
-
œœ
-
œ-
?

œ œ œ -œœ -œœ -œœ -œœ -œ -̇˙˙..


2

œ œ
47
œœ
1

.
2

& Œ Œ œ œ œ œ

{
?
mp


˙˙˙ ˙˙˙...
#>œ

œ

œ

œ

œ

œ
-˙.
˙.
œ œ œ œ œ
DUPLICATION PROHIBITED


4

œ œ œ -œ -œ -œ -œ -˙.. œ œ
2

œœ
52

Œ œœ œœ œœ œœ ˙˙.
1 1 1

& Œ Œ

{ mf
˙˙ ˙˙... -œ -œ -œ -œ -œ
œ œ œ
-˙.
˙. ˙˙ ˙˙...
SINGLE USER LICENSE

? ˙ ˙ œ
œ œ ˙ ˙
>œ >

ORDER# 100090559

“”
œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙˙. ˙˙. ˙˙. ˙˙..
LICENSED TO AGUSTÃ-N BAEZA

59

& Œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.. ˙.. ˙.. ˙.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
{
?
f

œœ &œ œ
œ œ
œ œ œœ
œ œ
œ œœ œœ
œ
˙.
˙.
˙.
b˙.
˙˙..
˙.
?
˙˙..

66 2 2

b˙˙ œ
1 1

& ˙˙.. ˙˙.. ˙˙..

{
pp slightly faster

? œ œ bœ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ 2
1 œ œ œ
5

˙˙.. œœ
70

& ˙˙.. b˙˙ œ ˙ œ


3
˙
˙

{
? œ
œœ œœ
œ
œ
bœ œ œœ
œ
œ
œœ œœ œ
œ
œœ œœ œœœœœœ
œ
DUPLICATION PROHIBITED
#œœ
5

œœ
75 5

œœ œœ
3 1

˙. ˙.
5

& œ œ ˙ ˙. ˙.

{
œ
mf p

? œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ

SINGLE USER LICENSE


œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ

ORDER# 100090559
LICENSED TO AGUSTÃ-N BAEZA
2

œ œ
80 5 5
2 1

& ˙˙ ˙˙
1

˙. ˙.
1

œ œ
1

˙. ˙.

{
?
œ
œ œ
œ
mp

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ
œ
œ œ

˙. ˙.
5

˙. ˙ ˙.
5 5

œ #˙
84 1

œ ˙. ˙. ˙.
1 1

& ˙. ˙

{ œ œœ œœœœœœ
mf

œ œ #œ œ
? œ œ œ œ œ œ ? œ œ
œœ œœ œœœœœœ œœ œœ
&

R.H.
˙˙.. ˙˙..
3

˙˙.. Œ œœ œ ˙˙.. ˙˙..


90 5

Œ œœ œ
4 1

& Ó
1 3
L.H.
œœ
b ˙. ˙.

{ b ˙˙.. ˙˙..
pp p

? ˙˙ ˙˙ ˙˙.. ˙
œ ˙
R.H.
∑ ∑
œ œ œ
DUPLICATION PROHIBITED

œ ˙.
98
œ
1

& Œ ˙˙.. Œ ˙.
1

œ ˙. œ ˙. ˙˙..

{
œ
mp

? œ ˙˙ ˙˙.. ˙˙.. ˙˙ ˙˙.. ˙˙..


SINGLE USER LICENSE

œ œ
ORDER# 100090559

˙.
LICENSED TO AGUSTÃ-N BAEZA

2 5
104

& Œ œ œ ˙˙.. Œ œœ œ ˙.
1

∑ ∑
1

˙˙.. ˙.
1

{ ˙˙.. ˙˙..
mf f p

? ˙˙ ˙˙ ˙˙.. ˙˙..
œ œ œ œ œœ
œ œ œœ œœ œ œ

b ˙˙.. ˙.
4
4 2

b˙.
112
˙.
2

& b˙˙.. b˙. ∑ ∑

{
? bœ œ œ œ ˙.
œ œ œ
œœ
œ
œ
œœ œœ œœ
œ
&
œ
bœ œ
œ
œ œ ˙.

˙. ˙˙.. ˙˙.. ˙˙..


b ˙˙.. ˙ b œ <n> ˙. ˙˙..
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

4 3
2


118

&

{
pp

? œœ œœ œ œœ ˙˙˙...
& bœ œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ & œ
œ œ œ œ œ œ