Vous êtes sur la page 1sur 2

CONCLUZII

Dezvoltarea economică și apariția băncilor a condus la extinderea masei monetare și la


introducerea unui nou sistem de plăți cunoscut sub denumirea de plăți fără numerar care a
reprezentat un salt calitativ foarte mare în finalizarea financiară a tranzacțiilor dintre participanți.
În sistemul bancar, plățile fără numerar interbancare sau intrabancare se mai numesc și decontări
fără numerar, datorită faptului că implică încărcarea și descărcarea de gestiune a unităților
bancare prin care se realizează transferul de fonduri. Acest sistem se bazează pe diverse procedee
și instrumente de plată, unele generate de debitor iar altele de creditor.
Decontările între agenţii economici reprezintă o parte importantă pentru economia
contemporană. Asigurarea acestor decontări este o funcţie majoră a băncilor comerciale. Toate
băncile au obligaţia de a se implica în organizarea decontărilor. Schimbările care au avut loc în
sectorul bancar în ultimele decenii au adus la transformarea spectaculoasă a relaţiilor
interbancare, inclusiv în domeniul decontărilor. Semnificativ au evoluat modurile de organizare,
instrumentele de decontare, tehnologiile de primire şi de prelucrare a documentelor de decontare,
principiile de asigurare a realităţii decontărilor.
Procedeul de decontare, inclusiv instrumentul de plată, constituie una din prevederile
obligatorii din contractele economice dintre parteneri prin care se asigură transferul de fonduri.
Procedeul cel mai cunocut este viramentul bancar care are că scop stingerea obligațiilor dintre
băncile implicate în transferul de fonduri și finalizarea decontării dintre partenerii tranzacției prin
înscrierea mișcărilor în conturile acestora deschise la bănci
Implicarea bancară în procesul de compensare determină intervenţia creditului bancar şi a
Băncii Centrale.În condiţiile extinderii generalizate a bancarizării, respectiv a cuprinderii
cvasitotale a agenţilor economici şi persoanelor în sistemul bancar în calitate de titulari de cont,
efectuarea plăţilor între subiectele economice nu poate fi desfăşurată decât prin cooperare printr-
un sistem dat de compensare a plăţilor.În consecinţă, sistemele de compensare centralizează
zilnic întregul circuit de plăţi iniţiate de titularii dispersaţi în întreaga economie naţională şi
asigură stingerea acestora, primordial prin procedeul de compensare.
Marea parte a volumului plăţilor electronice se realizează prin intermediul cardurilor
bancare. În acest context, principalele activităţi ale băncilor se referă la emiterea cardurilor,
operaţionalizarea relaţiilor de acceptare a acestora şi procesarea lor. Evident că pe fluxul
operaţional apar şi alte operaţiuni, printre care verificarea tranzacţiilor, autorizarea sau refuzul de
plată, decontarea şi altele. Pentru a se apropia mai mult de clienţi, băncile au dezvoltat unele
sisteme ce permit oferirea unor servicii personalizate în timp real, la domiciliul clientului.
B.C. “Moldova Agroindbank” S.A. oferă clienţilor săi să efectueze plăţi fără numerar în
baza:Documentelor de plată: ordin de plată, cerere de plată, Ordin incaso, acreditivului
documentar, cardurilor bancare.Creşterea anuală a numărului sistemelor de remitere de bani
partenere ale BC „Moldova Agroindbank” S.A. face parte integrantă din strategia de dezvoltare a
băncii. Persoanele fizice pot primi bani din orice colţ al lumii, expediind totodată foarte activ
mijloace băneşti în străinătate, inclusiv în ţările CSI. Remiterile de bani prin intermediul
conturilor corespondente ale băncii, mijloacele băneşti transferate din străinătate în favoarea
persoanelor fizice ajung la destinaţie în 2-3 zile operaţionale bancare iar costurile de eliberare a
transferurilor constituie 1% din suma remiterii de bani, min. 6 EUR
Stadiul asupra proceselor de compensare şi decontare a scos în evidenţă următoarele:
1. Practica internaţională confirmă că derularea compensării desfăşurate în : sisteme
centralizate, organizate, oferă condiţii optime pentru încheierea circuitelor de plăţi declanşate
în mod-spontan de către titularii de cont dispersaţi în teritoriul naţional, încheierea normală a
compensării, prin efectuarea plăţilor pentru şoldurile rezultate, dintre sistemul de compensare
şi băncile partenere consfinţeşte implicit stingerea obligaţiilor privind plăţile intrate în
compensare.Compensarea tuturor sau a majorităţii; plăţilor printr-un singur proces centralizat
s-a demonstrat a fi cea mai economică formă de a asigura, operativ derularea plăţilor în
economie.
2. În condiţiile în care decontarea, respectiv trecerea sumei din contul persoanei plătitoare din
contul persoanei beneficiare, este scopul final - al plăţii dintre persoanele titulare de cont,
momentul compensării ca expresie a plăţilor între bănci se poate derula în avans sau
ulterior.Iniţial şi firesc s-a dezvoltat „succesiunea: compensare-decontare, care înseamnă că
mm întâi băncile efectuează plata între ele privind suma în cauză, ceea ce creează băncii
beneficiarului premisa înscrierii sumei în contul său şi deci asigură finalitatea piaţa.În
vederea accelerării decontării, în special cu referire la sumele mari, s-a extins sistemul
decontării în timp real, ceea ce determină succesiunea de decontare-compensare şi implicit
face posibilă angajarea fără acoperire a băncilor şi accentuarea riscului sistemic.
3. Băncile sunt implicate profund în procesele de compensare şi decontare prin asocierea la
compensare şi prin operaţiunile pe piaţa monetară pentru asigurarea lichidităţilor necesare
pentru stingerea obligaţiilor decurgând din compensare. Un rol deosebit revine Băncii
Centrale, care se afirmă ca organizator al sistemelor de cempensare şi executant al
operaţiunilor de decontare.
4. Comunităţile bancare naţionale au intensificat în ultimul timp măsurile de prevenire a
efectelor riscului sistemic, prin adoptarea de mecanisme pentru limitarea riscului, prin
impunerea de limite financiare fiecărui participant (acceptat benevol de participanţi).