Vous êtes sur la page 1sur 45
Catre TRIBUNALUL DOLJ, Data: 25.03.2019 Sectia CONTENCIOS ADMINISTRATIV si FISCAL, Dosar 6156/63/2018 Str. Brestei, nr. 12, mun. CRAIOVA, jud. DOLJ Complet: C16 CAF Termen: 25.03.2019 COMUNICARE ACTE PROCEDURALE Abin Subsemnatul CILIBIU-NEAGOE $TEFAN-OCTAVIAN, identificat pe baza C.l. seria DZ, nr. 297521, CNP 1770502160030, eliberati de SPCLEP Galicea Mare, jud. Dolj, la data de 27.06.2018, cu domiciliul in localitatea Galicea Mare, str. Revoltei nr. 24, jud. Dolj, titular al contului bancar deschis la BRD, SWIFT BRDEROBU, IBAN RO7OBRDE170SV55539111700, nr. cont SV 55539111700, avand urmatoarele date de contact: cilibiustefan@gmail.com, mobil: 0785896968, in calitate de reclamant in Dosarul nr. 6156/63/2018 inregistrat la Tribunalul Dolj, Sectia Contencios Administrativ gi Fiscal, mun, Craiova, jud. Dolj, in care parti mai sunt: Doamna/Domnule Presedinte, 1) UNIVERSITATEA de VEST din TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, jud. Timis, Bd. Vasile Parvan nr. 4, 300223, cod fiscal nr. 4250670, cont nr. RO76TREZ621504601X000503 deschis la Trezoreria Timisoara, Tel./Fax: +40256592111; +40256592311; www.uvt.ro, 2) FACULTATEA de LITERE, ISTORIE si TEOLOGIE, din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, cu sediul in Bd. V. Parvan nr. 4, Timisoara 300223, Timis, Romania, Tel.: +40256592164; Fax: +40256592164; secretariat litere@e-uvt.ro; www.litere.uvt.ro 3) FACULTATEA de DREPT, din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, cu sediul in Bd. Eroilor, nr. 9A, 300575, Timisoara, jud. Timis, Tel./Fax: +40256592400(42); www.drept.ro, toate trei in calitate de parate si A) UNIVERSITATEA din BUCURESTI, cod fiscal 4505502, cu sediul in Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 36-46, Sector 5, 050107, Bucuresti, Tel.: +40213077300; Fax: +40213131760, B) FACULTATEA de DREPT din cadrul acesteia, cu sediul in Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 36-46, Sector 5, Bucuresti, CP. 050107, Cc) UNIVERSITATEA BABES-BOLYAIT din CLUS, cont bancar: RO3STREZ21620F330500XXXxX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, cod fiscal 430584‘ cu sediul in Str. Mihail Kogilniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, Romania; Te 40264405300; Fax: +40264591906, D) FACULTATEA de LITERE din cadrul acesteia, cu sediul in Str. Horea ‘hh 31, 400202, Cluj-Napoca, toate patru in calitate de chemate in garantie, fil A Prin prezenta, vi comunic urmitoarele acte procedurale: As Mt A) SINTEZA A TEXTELOR DIN LEGEA EDUCATIEI NATIONALE NR. 1/2011 B) CONCLUZII DEDUSE DIN TEXTELE LEGII NR. 1/2011 (obligatoriu de citit) C) RASPUNS LA A DOUA iNTAMPINARE FORMULATA DE PARATA UVT (obligatoriu de citit) D) CAPETE DE CERERE ACTUALIZATE SI ARGUMENTATE (obligatoriu de citit) N.B.: MENTIONEZ CA PREZENTUL ACT NU CONTINE ALTE NOI CAPETE DE CERERI, CI REPREZINTA O VERSIUNE CU EXPLICATII SUPLIMENTARE CARE, NU ESTE NECESAR SA FIE COMUNICATE PARTILOR. A) SINTEZA a TEXTELOR din LEGEA nr. 1/2011 Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 consacra la articolul 1 din cuprinsul acesteia caracterul fundamental al dreptului la educatie: Art. 1. Prezenta lege asigura cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului roman a dreptului fundamental la invdjaturd pe tot parcursul vietii. Legea reglementeaza structura, functiile, organizarea si functionarea sistemului national de invatémdnt de stat, particular si confesional. La articolul 2, sunt ilustrate viziunea, misiunea si idealul sistemului de invatamant national: Art, 2. (1) Legea are ca viziune promovarea unui invdfamdnt orientat pe valori, creativitate, capacitati cognitive, capacitati volitive $i capacitati actionale, cunostinje fundamentale si cunostinte, competente si abilitdfi de utilitate directa, in profesie $i in societate. (2) Misiunea asumata de lege este de formare, prin educafie, a infrastructurii societdfii romdnesti, in acord cu noile cerinte, derivate din statutul Romdi de fara membré a Uniunii Europene si din functionarea in contextul globalizarii, si de generare sustenabild a unei resurse umane nationale inalt competitive, capabild sé functioneze eficient in societatea actuald si viitoare. (3) Idealul educational al scolii roménesti consté in dezvoltarea liberd, integrala si armonioasé a individualitafii umane, in formarea personalitifii autonome si in asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru implinirea si dezvoltarea personala, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetdfeneascd active in societate, pentru incluziune sociald $i pentru angajare pe piata muncii. (4) Statul asiguré cetijenilor Romdniei drepturi egale de acces la toate nivelurile si Jormele de invaqimant preuniversitar si superior, precum si la invitarea pe tot parcursul vietii, fara nicio forma de discriminare. (7) In Roménia invéyéiméntul constituie prioritate national. iho Articolul 3 enunta principiile care care stau la baza invafaméntului preuniversitar si superior: Art. 3. Principiile care guverneaza invafimdntul preuniversitar si superior, cat si invdfarea pe tot parcursul vietii din Romania sunt: @) principiul echitafii - in baza cdruia accesul la invajare se realizeaza feird discriminare; }) principiul calitafii - in baza caruia activitdpile de invajdimant se raporteazét la standarde de referinja si la bune practici nationale si internationale; ¢) principiul relevanjei - in baza céruia educajia’ raspunde nevoilor de dezvoltare personalé si social-economice; d) principiul eficientei - in baza cdruia se urmareste obtinerea de rezultate educationale maxime, prin gestionarea resurselor existente; e) principiul descentralizarii - in baza caruia deciziile principale se iau de catre actorii implicati direct in proces; P) principiul raspunderii publice - in baza cdruia unitafile si institufiile de invatamant raspund public de performantele lor; ® principiul garantérii identititii culturale a tuturor cetéjenilor roméni si dialogului intercultural; hy) principiul asuméarii, promoves ale poporului roman; i) principiul recunoasterii si garantérii drepturilor persoanelor apartindnd minoritdtilor nationale, dreptul la pdstrarea, la dezvoltarea si la exprimarea identitafii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase; ip) principiul asigurarii egalitiqii de sanse; A) principiul autonomiei universitare; }) principiul libertatii academice; m) principiul transparenjei - concretizat in asigurarea vizibilitdfii totale a deciziei si a rezultatelor, prin comunicarea periodicd si adecvata a acestora; n) principiul libertatii de gandire $i al independenjei fata de ideologii, dogme religioase si doctrine politice; o) principiul incluziunii sociale; P) principiul centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia; @ principiul participarii $i responsabilitatii parintilor, r) principiul promovérii educafiei pentru sdnétate, inclusiv prin educatia fizicd si prin practicarea activitigilor sportive; s) principiul organizdrii invajémantului confesional potrivit cerintelor specifice fiecdrui cult recunoscut; 1) principiul fundamentarii deciziilor pe dialog si consultare; w) principiul respectarii dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de invajamdant. (bid i si pastrdrii identitéyii nationale si a valorilor culturale