Vous êtes sur la page 1sur 48

Toccata

BuxWV 157
Dietrich BUXTEHUDE
(1637 - 1707)

œ œ œœ œ œ œœ œ œ
Édité par P. Gouin

œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ
& b c œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
?b c ⋲ œ ⋲ œ ⋲ œ ⋲œ
Manuels

∑ ∑ &

Pédale
?b c ∑ ∑ ∑

œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œœ
& œ
b œ œ œ
4

& b ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ

?b w w
w w
œœ œœ œœ œœ
n œœœ
œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
&b œ œ œ œ
8

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
? ⋲œœ ⋲œœ ⋲œœ ⋲œœ
œ œ œ œ œ œœ œœ œœ
& b ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ œ œ œ ⋲œ ⋲œ ⋲œ ⋲œ

?b ∑
w w w
© Les Éditions Outremontaises, 2007
2

œœ œœ r r œ œ œ œ œ œ œ œ bœ
b œœŒ œœŒ n œ œ n œ œ
12

& œ œœ R œœ
œ œ œ œ œ œ œ œR œ
œœ œœ œ
?
b Œ œœŒ œ œ ⋲ œ œ nœ R ∑

? ∑ ∑ ∑
b

& b ‰ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ wœ œ œ œ . # œ ˙ ®bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
15

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ
m RÔ
œ œ œ œ ww
? b ‰ œœ œœ œœ œ œ œ œ ∑ &

?b ∑
˙ ˙ w

bœ œ œ œ œ œ œ wœ œ œ œ . œ ˙ œ œ œ œ
&b ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ œœ
18
Œ ∑
m
œ œ œ œ
& b ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ww
? ‰ Œ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ
?b ˙ w Ó ‰ œ œœœ œ œœœœ
˙
© Les Éditions Outremontaises, 2007
3

œ œ œ œ œ œ œ w ‰ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ
b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ ˙ œ . n œ œœ b œœ œœ œ # wœ œ œ œ . œ ˙
22

& ‰

œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ œ œ œ n œœ œœ œœ œœ b œ˙ œ œ . œ œœ œ œ . b œ wœ œ œ œ . œ œ œ œ
?b ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ

? nw ˙ œ œ œ. bœ ˙ ˙ j
b w ˙ œ. œ

& b ˙œ œ # œ . œ œ˙ œ œ œ œ ˙w œ œ œ bœ ˙˙ œœ œ b œœ . œ # œw œ n œ œ . œ ˙ œw œ n œ . n œ ˙
27

wœ œ œ œ ˙ ˙œ œ œ œ˙ . j œ.n œ n œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œœ . b œ
?b . . #œ œ œw œ œ . œ œ w ˙ œ

?b w j
w w ˙ œ. œ w
Ÿ
j œ .
œ œŒ œ b œœ œ œœ. œ œ˙ n œ œ œ œ œ œœ . œœ
w
& b œœ œ œ b œœ .. œœ ˙˙ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ .. œœ œ˙ .
32

w

˙ ˙œ . œ œ ˙ œ˙ . j
?b œ œ . œ œ œ œ œ˙ œ œ œ ww œw œ œ œ ˙ œ˙ œ œ ww

?b w w w
w w w
© Les Éditions Outremontaises, 2007
4

(m )
b
j
‰ œœœœ ‰ œ œ œ j œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ . n œ œ œ ‰ œ œ œ . b œ œ œ œ œ . b œ œ œ œ œ œ . œ . œ œ
38

& ∑
œ œ œ ‰ œœœ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œœ œ œ œ
∑ J J (m )
œ œœ œ œ œ œ œ œ
?b ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ ‰ J ‰ œJ

?b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

j œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ j
. œ b œ . œ œ œ œ
œ œœ . œ œ œJ œ œ˙ œ œ œ œœ œ œ Œœ œ œ œ ‰œ
‰ œ
& b ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œœ
˙ œ œ œœ
44

. J
?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ (m .)
œ nœ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œœ
‰ J J

?b ‰ œ œœœ ‰ œ œ œ œ œ
j
‰ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ (mœ .) œ œ . œ œ. œœœ œ
J J
(m )
œœœ œ ‰ œj œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ . œ œ œ œ ‰ œ œ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ .. œ œœ . œ œœ œ œ œ
b œ nœ œ
49

& œ œœ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œœ œœ
J J J (m )
œ œ œ . œ œ œ œ . œ
? b œJ œ œJ œ œ
Ó ∑ ‰ j œ
& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ j
œ
?b œ œ j j Œ Ó ∑ ∑ ∑
J œ œ. œ œ
© Les Éditions Outremontaises, 2007
5

j j
œ . œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ . œ œ . œ œ œ . œ œ œ œ . œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ‰ œ œœ œ œ œ
&b ‰ . œœ œœ œ œ. œœ ˙ œ œn œ œ n œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œœ b œ œ œ œ
54

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ‰ œœ œ œ œ œœ œœœœ œ œ ˙ œ. œ
j

?b ‰
œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. nœ œ œ œ œ œ œ
‰ J ‰ œJ œ œ œ œœ
œ

œ œœœ œ ˙ œœ œœ œ œ . œ œ œ ⋲ œ œ œ œœœ
& œ œœœ œ œ œœœ œ
b œ œ.
œ œ œJ œ œJ ˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ
59

J œ œœ œ ‰ ‰ œ
J
&b œ œ œ œ œ œ
j œ œœ œ œœœ œ œ œ ˙ ∑
œ œ œ
œ œ ˙
?b œ œ œ œ œ
œ œ ˙ œ œ œ ∑

œ œ œ œ œœœœœœœœœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
b œ n œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ . œœ Óœ
œ œ œœœœœ
63

œ
& œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ . œ
œ œ ⋲ œ œ œ œ œ
œ ‰ œ œ œœ
J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&b ∑ ? ‰ ‰ J œ œ
‰ J

?b ∑ ∑ ∑ ‰ œ œ œ
œ ‰ œ
J
© Les Éditions Outremontaises, 2007
6

‰ œ œœ œœ ‰ j
& b œ œ œ œ œ œ œ œ∑ œ . œ œ œ œ œ œ . œ œœ œ œ ‰ œj œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ
67

œ œœ œ
J J ‰ Œ ⋲œœ œ œ Œ ‰ J
œ œ (mœ .) n œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œœœ
œ œ ˙
? Ó Œ ‰ œJ
b
? œ œ œ œ ‰ œ
j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ (mœ ). œ ˙ ∑
b

& b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ ˙˙ ⋲œœœœ ⋲œœœ œ
71

œœœ ⋲œœœœ ⋲œœœ


œ œ œ ˙
?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
⋲œœœœ œ œœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ
(m )
?b Œ ‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. nœ w w
œ
(m )
j b œ œ œ œœ œœœ
& b œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ .œ œ œ œ œ œœ œ œœ . ⋲ œ
œ œœ œ œ ‰ œ œœ œ œ b œ œ œ œœ œ n œ œ œ œ œ œ œœ b œœ œœ œœ œ œ œ œ œ b œ œ œ
75

‰ J œœ œ œœ œ œ
? b œœœœœœœœœœœœœ œ œœ œ Œ ∑ Ó Œ & ‰ œj
œ
J
œ œ œ
?b ‰ œ œ œ œ ‰ œj œ œ ‰ œJ œ ‰ œ bœ œ œ œ ‰ J
œ œ J
© Les Éditions Outremontaises, 2007
7

(m )
œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœœ œœœœ
&b œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œŒ œ œ‰ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
79
Œ ‰ J
∑ J

& b œœ Œ œ ‰ œj œ œ œ ‰ j œ Œ Ó Œ ‰ j œœœœ
Œ œ ‰ œ œ. œ œ œ bœ œ œ œ œœœœ
J J
? b œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ Œ ∑ ∑ Œ ‰ œj œ œ œ œ

œœœ œœ œœ œœ ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
b œœœ ⋲ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
84

& œœœ˙ œ
œœœœœ œœœœœœœœœœ œœœ œœœ œœœœœ
&b œœœœœ ? ⋲ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
& œœœœ œ
? b œ œ œ œ œ œ (mœ .) œ w w w

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ j r j r j r U
b ⋲ œœ œœ ⋲ œœ œœ ⋲ œœ œœ .. œ ww
88

& œ œ
⋲ œ ⋲ n œ œœ ww
œ œ œ œ œ œ. œ w œ w
J RJ RJ R
œ œ œ w U
& b œ œ œ œ œ? ⋲ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœ w
œ
?b w U
w w w
© Les Éditions Outremontaises, 2007
Buxtehude Organ Works

10
Buxtehude Organ Works

11
2
H.I.F.^ Biber (1644-1704)
ËË
1. The Annunciation

‹ ⇤
`ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÊ Ê ⇤
2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ⇤ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
GR ˘ > ˇ` ˇ Ï̌
Ï ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ
Preludium
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ⇤


˝

IR ¯ ¯

‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ⇥
⇥ ⇥

ˇ ˇ
G Å Å ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ
3

Å Å ˇ
I ¯

Å Å ˇ ^
‹ ˇ ˇ ˇ ˇ Å Å ˇ ˇ ˇ
G ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ
ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
⇤ Å Å ˇ
4

⇤ ⇤ Å ⇧
⇤ ⇧
⇧ ⇧
I ¯

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ö ^Ö
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ö ÄÄ
‹ ˇ ˇ ˇ Ê ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ Ö ⌥ ˇ ˇ 2ˇ ġ
G Ê ⌃ Ê Ê ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÚ ˇ ˇ
Ê ⌃ ⌃ Ä Ä Ä
Ä ÄÄ ˇ ˇ
5

Ê ⌃ Ä
I¯ ¯

‹ ˇ` ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G 2ˇ` ˇ( ⌅
⌅ ˇ
7
tr ¯

I ¯ ¯

‹ ˇ `ˇ ˜ ˇ ˇ ¨ ˇ 4ˇ ˇ » ˇ ÉÉ̌
É
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÃÁ
à ÄÄ
ˇ ˇ
@ ˇ⇥ ˘
ˇ( ? Ä
Ä
9

ÊÊ
F
I ¯ ˘` ˇ ˇ 4ˇ ˇ ¨ ˇ 6ˇ 2Ê̌ˇ
› \6 6 6

ˇ ^ Ñ Ñ ⇤
‹ 12 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ
Ñ
4ˇ ˇ Ñ ⇤
G 7ˇ `ˇ
ÃÃ̌Á ˘ ˇ ˇ ⇤
ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ⇤ 4ˇ
⇥ ⇥ Ñ
Ñ Ñ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ
tr

⇥ ⇥ Ñ
˙
I
› 2˘ ˘\ ¯
5 6
c Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.7
http://www.lysator.liu.se/⇠tuben/scores/broskr

‹ 14 ⌥ ⌥
⌥ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ
Rosenkrantz Sonaten – 1. The Annunciation 3

G ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ Å Å

⇤ ⇤ Å Å
I
› ¯
‹ 15 ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ
ˇ ˇ ⌥
G ˇ 4ˇ ⌥ ⌥
⌥ ⌥ ⌥
⌥ ⌥ ⌥ ⌥
I
› ¯
ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ✓
‹ 16 4ˇ 4ˇ
ˇ ⌦ Ë ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ✓✓ ✓
4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ
G ⌦⌦ Ë ˇ ˇ
⌦ ˇ
Ä
ÄÄ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
4ˇ ˇ ˇ >
Ä
I ˇ
› ¯ ˘`
‹ ˇˇ ˇ ˇ ˚ ˇ 4ˇ ˇ — ˇ ˚ ˇ ˇ 2ˇtr` ˇ 2ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ
6

Ä̊
Ä ˇ
G > @ Ä Ä ⌃⌃
ÊÇ ⌃⌃ Å Å
18

Ê Å Å
I 4˘ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘
› \6 Z
Ñ
ÑÑ
Ñ 2ˇ` 4 ˇ tr ˇ ˝ `ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
‹ 20
6 6

ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ
G 2ˇ 4ˇ ˇ ˇ 2ˇ 2ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ Û
ÛÙ ˇ Å
Å
ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ Ï
Ï Å
Å
«

I
› ¯ ¯\
‹ 22 Ê Ê ÉÉ ˇ ! ˇ 4ˇ ˇ 1 ÃÃ̌ ÂÂ
É̌ ˇ
G ˇ 8 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ✏✏ ÉÉ È
È ˇ ˇ 4ˇ ⇥ ˇ ˇ Á ˇ ˇ ˇ Á ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ 4ˇ ↵↵ ˇ ˇ
4ˇ ⇥ ¯
tr

⇣⇣ ˇ
I
› ¯ ¯ ¯ ¯
‹ 26 = = = =
Variatio
GR
IR ˘ ˇ ˇ ˘ ˘ ˘
› ˘ ˇ ˇ ˘
‹ ˇ ˇ` ⌅ ˇ ˇ Ã
Ã̌Á ⌘ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ⌅ ˇ ˇ ˇ ˘
ˇ` 4ˇ`
Aria allegro
G 7 ⇧
⇧ ˇ` ˇ 2ˇ `ˇ - ⇧
⇧ 7
ÃÁ
30

à ⇥

I 7 ˘ ˇ ˇ ˘ ˘ ˘ 7
› ˘ ˇ ˇ ˘
\ 6 \
c Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.7
http://www.lysator.liu.se/⇠tuben/scores/broskr
‹ 34 ˇ Õ
Õ̌ ˇ ˇ
Rosenkrantz Sonaten – 1. The Annunciation

ˇ
4

ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Variatio
G ? Ä̌
Ä áˇ
á ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ


I ˘ ˇ ˇ ˘ ˘ ˘
› ˘
\ â
⌥ ⌥ ˇ â ˇ ˇ ˇ ˇ Ä Ä
‹ ˇ ˇ ˇ
6

ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ⌥ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ
G ˇ ⌥ Ê ˇ ˇ
37

2ˇ ˇ ↵
↵ Ê
I ˘ ˘
› ˇ ˇ ˘
Z Ê Ê
\ ^ \
‹ Ê̌ ⌥ ⌥ ˇ ˇ ˇ ˇ ÖÖ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ⌥ Êˇ ˇ
Ê
39


⌥ ⌥⌥ ⌥ ˇ 2ˇ ˇ
I ˇ ˇ ˘ ˘ ˘

‹ ⌥ ⌥ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ⌥
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
4ˇ ˇ ˇÄ
Ä̌

Ä
6

G ˇ ˇ ˇ ⌥ ⇤⇤ ˇ
2ˇ ˇ
41


I ˘ ˘
› ˇ ˇ ˘
\ ^ çç̌
\
‹ ⌦⌦ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ç ÏÏ ˇ ˇ ˇ
ˇ
G ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ Ï̌ 4ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
43

I ˇ ˇ ˘ ˘ ˘
› ˇZ ˇ ˘
\
ˇ` ⇥
6

‹ 46 ˇ ÃÃ̌Á ˇˇ ( ⇥
ˇ` ˇ 4ˇˇ ˇ ˇ`ˇ 2 `ˇ`ˇ ˇ` ˇˇ ( ˇ` ˇˇ ( 2ˇˇ 4ˇ` ˇ 4ˇˇ`` ˇ(
Adagio
G ⌃ ˇ
⌅ ˇ` » ⌅ ˇ - ˇ`
tr

⌃ ˇ - - ˇ ˇ

⌃ -
I ˘ ˇ ˇ ˘ ˘ ˘ ˘
› ˘ ˇ ˇ
\ Z \ \
⌃⌃ ⇧⇧ˇ ⇥ ⇥ ⇥

‹ 50 ˘ ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ˘ ˘
6

ˇ` ˇˇ ˇˇ < ˘ ˇ 4ˇtr` ˇ 4˘˘


G ˘ `ˇ ⇥ ˇ ( 4˘ ˇ ˇ ˇ` ˇ


ˇ

⌦ - Õ ÕÓ
I ˘ ˇ ˇ ˘ ˘ ˘
› ˘ ˇ ˇ ˘\
^ Ü
Ü \ Z \
‹ 54 ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ê
Ê
Ê̌
6

G A ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ
⌥ ⌥
ˇ ˇ
⌥ ⌥ ⌥ ⌥ ⌥
⌥ ⌥
⌥⌥ ⌥⌥
I ˘ ˇ ˇ ˘
› ˘
\ ^
c Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.7
http://www.lysator.liu.se/⇠tuben/scores/broskr
‹ 56 ˇ ˇ Ê
Ê
Ê̌ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ü ^
Ü
Ǚ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ⇥⇥ ˇ
Rosenkrantz Sonaten – 1. The Annunciation 5

G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
⇥ ⇥ ⌅ ⇥ ⇥
⇥ 4ˇ ˇ ˇ ⌅⇥ ⌅
I ˘ ˘ ˘
› ˇ ˇ
Z \ ^

⌃ ⌃ ⌃ ⌃
Ê Ê ⌃ ⌃
‹ ˇ ˇ
Ê Ê ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ⌃
ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ⌅ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
58

⌅ ⌅


⌅ ⌅ ⌅
I ˘ ˇ ˇ ˘
› ˘
\ ^
‹ 60 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇÄ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ^ 4ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ä
Ä Ä ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ⇥ ˇ ˇ ˇ - ?
G Ä Ä Ä
Ä ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ⇥
ˇ ⇥ ⇥
I ˘ ˘
› ˇ ˇ ˘\
Z \
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Finale Ö
‹ 62 ÖÖ
Ö 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ
2ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G A ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ A Ö
Ö Ö
Ö A ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ A
I
› ¯Z ¯Z
‹ 64 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G A 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ? A - ? A 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ( ? > A ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ
I
› ¯Z ¯Z
\⌅ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ⌅
‹ 66 ⌅ ⌅ ⌅ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ⌅
⌅⌅
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ- ? A ˇ ˇ ˇ ˇ
⌅ ⌅ - ? A 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ

I
› ¯Z ¯Z
Ë
‹ 68 ˇ
Ë Ë
Ë ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ Å
Å Å ⇤ ⇤

ˇ ⇤
I
› ¯Z
‹ 69 2ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ òò̌ ˇ 2¯tr P
G ⇧⇧ òò 2ˇ ÎÎ

I P
› ¯Z ¯ ¯
c Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.7
http://www.lysator.liu.se/⇠tuben/scores/broskr