Vous êtes sur la page 1sur 18

REGULAR

Formatted: Left: 0.5", Right: 0.25", Top: 0.63", Bottom:


GRADES 1 to 12 School Name Aritao National High School Grade Level VI 1", Width: 11", Height: 8.5", Footer distance from edge:
0.5"
DETAILED LESSON Teacher Pamela E. Bernardo Learning Area Strengths and Weaknesses
PLAN Teaching Date and Time Quarter Formatted: Indent: First line: 0.22"
Dsd
50 Minuto I

Objectivesmustbemetovertheweekandconnectedtothecurriculumstandards.Tomeetthe objectives,necessaryproceduresmustbefollowedandifneeded, additionallessons,exercisesand


Formatted: Font: 7 pt
remedialactivitiesmaybedonefordevelopingcontentknowledgeandcompetencies. Theseare assessedusingFormativeAssessmentstrategies.
I. WEEKLYOBJECTIVES Valuingobjectivessupportthelearningofcontentand competenciesandenablechildrentofindsignificancea n d j o y inlearning thelessons.Weekly objectives may shall be taken derived from Formatted: Justified
the curriculum guides.

A. Content Standardsknowledge

1. Natutukoy ang mga kalakasan at kahinaan ng isang indibidwal mula sa isang sitwasyon
B. == mLearning Competencies /
Objectives y/ Competencies
2. Natutukoy ang mga paraan ng pagpapaunlad sa mga angking talento at kakayahan gayundin ang paraan para
Write the LC code for each malampasan ang kahinaan.

Focus topicContent is what the lesson is all about. It pertains to the subject matter or the specific content that the teacher aims to teach. In the CG, a particular topicthe content can be
II. CONTENTFOCUS TOPIC Formatted: Font: 7 pt
tackled in a week or two.
II. Must be found in the CG STRENGTHS AND WEAKNESSES Formatted: Justified
Listthematerialstobeusedindifferentdays. Variedsourcesofmaterialssustainchildren’sinterestin Formatted: Font: Arial Narrow, 8 pt
III. LEARNING RESOURCES thelessonandinlearning.Ensurethatthereisamixofconcreteandmanipulativematerialsaswellas paper-basedmaterials. Hands-onlearningpromotesconceptdevelopment.
A. References Formatted: Indent: Left: 0.11", Hanging: 0.31", Numbered
+ Level: 1 + Numbering Style: I, II, III, … + Start at: 1 +
1. Teacher’sGuide pages Alignment: Left + Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.75"
2. Learner’s Materials pages ESP 7, pp. 181-184 https://phedukasyonsapagpapakataogr7.weebly.com Formatted: Font: Arial Narrow
3. Textbook pages
Formatted: Font: 7 pt
4. Additional Materials from LRMDS
Learning Resource (LR)portal Formatted: Justified
B. Other Learning Resources Ang Mga Kahinaan at Kalakasan ni Tonette *Teacher-made, graphic organizers,
These steps should be done across the week. Spread out the activities appropriately so that students will learn well. Always be guided by demonstration of learning by the students
Formatted: Font: 7 pt
IV. PROCEDURES which you can infer from formative assessment activities. Sustain learning systematically by providing students with multiple ways to learn new things, practice their learning, question
their learning processes, and draw conclusions about what they learned in relation to their life experiences and previous knowledge. Indicate the time allotment for each step. Formatted: Justified
C. Valuing
Formatted Table

Page 1 of 18
REGULAR

Panuto:

1. Tatanungin ang mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga kahinaan at kalakasan.


A. Priming 2. Paano nyo hinaharap ang inyong mga kahinaan?
3. Paano nyo pinagyayaman ang inyong mga kalakasan?
4. Bakit mahalaga na harapin/pagyamanin ang inyong mga kahinaan/kalikasan?

POPCORN READING

*Maaaring naipabasa na ito sa bahay bago talakayin ngayon.

Panuto: Pangkatin ang mga mag-aaral sa lima (o ayon sa dami ng bilang ng mga mag-aaral). Bigyan ang bawat pangkat ng kopya ng kwentong
pinamagatang “Ang Mga Kalakasan at Kahinaan ni Tonette”. Babasahin lamang nila ang nakatalaga sa kanilang pangkat at itutuloy naman ito
ng mga susunod na pangkat. Sagutan ang nakaatang na gawain sa bawat pangkat pagkatapos ang pagbabasa.

Pangkat 1 – Una at pangalawang talata;


Pangkat 2 – Pangatlo at pang-apat na talata;
Pangkat 3 – Panlima at pang-anim na talata;
Pangkat 4 - Pampito at pang-walong talata
C. Activity
Mga Gawain:

Pangkat 1

1. Tukuyin ang mga kalakasan at kahinaan ni Tonette sa pamamagitan ng pag pagpuno sa graphic organizer.

Mga Kalakasan Mga Kahinaan

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 6.

Page 2 of 18
REGULAR

Pangkat 2

2. Tukuyin ang mga kalakasan ni Tonette at ang mga mabuting naidulot nito gamit ang organizer sa ibaba.

Mabuting Naidulot

Mga Kalakasan

Pangkat 3

3. Tukuyin ang mga paraang ginawa ni Tonette upang malampasan ang kaniyang mga kahinaan gamit ang graphic organizer sa ibaba.

Kahinaan 1: Kahinaan 2: Kahinaan 3: Kahinaan 4:


________________ ________________ ________________ ________________

Page 3 of 18
REGULAR

Paraan 1: Paraan 2: Paraan 3: Paraan 4:


________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________
________________ ________________ ________________ ________________

Pangkat 4

May mga kaugaliang naipamalas si Tonette sa paghingi niya ng tulong sa ibang tao upang malampasan ang kaniyang mga
kahinaan.

Panuto:
1. Ang bawat miyembro ng pangkat ay bubunot ng isang pirasong papel na may nakasulat na katangian.
2. Basahin ang katangian at sabihin kung ito ay katangiang naipamalas o hindi naipamalas buhat sa paghingi ni Tonette ng tulong
mula sa ibang tao. Ipaliwanag.
*Walang maling sagot hangga’t kayang depensahin ng mag-aaral ang sagot.

Mapagkumbaba, Tapat, Masunurin, Masikap,


Masipag, Maparaan, Matiyaga, Magalang,
Mapagkakatiwalaan,Responsable, Masiyahin,
Matulungin

Mga Prosesong Tanong:

1. Sino ang tauhan sa kwento?


2. Ano ang masasabi mo kay Tonet bilang mag-aaral?
3. Ano-ano ang mga kalakasan at kahinaan ni Tonet?
4. Sa inyong palagay, makakatulong ba kay Tonette na malaman ang kanyang kalakasan at kahinaan? Bakit?

Page 4 of 18
REGULAR

5. Ano ang maari niyang gawin upang malagpasan ang kanyang kahinaan? Upang mapagbuti ang kanyang kalakasan?

Mga Tanong:
1. Ano-ano ang mga naramdaman ninyo habang ginagawa ang mga gawain?
B. Analysis
2. Ano-ano ang mga mahahalagang bagay na natutunan ninyo sa ating mga gawain?
3. Bakit mahalaga ang pagtukoy ng ating mga kalakasan at kahinaan? Ipaliwanag.
4. Ano-anong mga katangian ang dapat mong taglayin upang mapaunlad ang iyong kalakasan?
5. Paano nyo mapauunlad ang inyong kalakasan?
6. Bakit kailangang maging masaya tayo sa ating ginagawa?

MALALIM NA TALAKAYAN. Talakayin ang Pagtuklas at Pagpapaunlad sa mga angking talento at


C. Abstraction
kakayahan at paglampas sa mga kahinaan: Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 7, ph. 181-184 na makikita sa
Annex B.

Panuto: (THINK-PAIR-SHARE)

1. Ipapaskil ng guro ang limang larawan sa mga pader sa loob ng silid-aralan. (Picture 1-5)
2. Tahimik na titingnan ng bawat mag-aaral ang mga larawan.
3. Hahanap ng kapareha ang mga bata upang pag-usapan ang kanilang nakita.
4. Tutukuyin nila kung sino-sino ang pangunahing karakter at ibigay ang posibleng kahinaan o kalakasan niya/
nila mula sa sitwasyon. Pag-uusapan nila ang mga paraan para mapaunlad ang kalakasan at malampasan
ang kahinaan ng mga nasa larawan.
5. Pagkatapos ng limang minuto ay pipili ang guro ng magkapareha at mag-uulat ng kanilang presentasyon sa
D. Application harapan ng klase.
6. Ipoproseso ng guro ang kanilang mga sagot.

Station1Station 2 Station 3Station 4 Station 5

Batang Trabahador na Pag-inom ng alak Anak na naging drug Anak na


nagbebenta naninigarilyo ng isang mag-aaral addict dahil sa inutusang bumili
ng droga pagkatapos ng dahil bumagsak pangungulila sa mga
trabaho ng sigarilyo at
magulang na
nangibang bansa alak sa tindahan

Page 5 of 18
REGULAR

Mga Tanong:

1. Nasiyahan ka ba sa ating gawain? Bakit?


2. Mahalaga bang malaman natin ang ating mga kalakasan at kahinaan? Ipaliwanag.
CLOSING ACTIVITY
3. Tama ba na ibahagi natin sa iba ang ating kalakasan? Sa papaanong paraan?

V. REMARKS
Reflect on your teaching and assess yourself as a teacher. Think about your students’ progress this week. What works? What else needs to be done to help the Formatted: Justified
VI. REFLECTION students learn? Identify what help your instructional supervisors can provide for you so when you meet them, you can ask them relevant questions.
Formatted Table
A. No.of learners who earned 80% in the
evaluationevaluation.
B. No.of learners who require additional
activities for remediation who scored
below 80%.
C. Did the remedial lessons work?
No.of learners who have caught up
with the lesson.
D. No.of learners who continue to require
remediation
E. Which of my teaching Formatted: Right: 0.05"
strategiesworked well?Why did these
work?
F. What difficulties did I encounter which
my principal or supervisor can help me
solve?
G. What innovation or localized materials Formatted: Indent: Left: 0.05", Hanging: 0.13"
did I use/discover which I wish to
Formatted: Justified, Indent: Left: 0"
share with other teachers?

Page 6 of 18
REGULAR

Prepared by: Checked by: Prepared by:

PAMELA E. BERNARDO RICHARD A. CEPE PAMELA E. BERNARDO


Secondary School Teacher III, ANHS-SHS Learning Delivery Assurance Group Secondary School Teacher III, ANHS-SHS
Aritao, Nueva Vizcaya, R02 Region IV-A Aritao, Nueva Vizcaya, R02

Edited by: Illustrated by: Edited by:

MICAH LUISE G. LIJAUCO GLENN TADENA MICAH LUISE G. LIJAUCO


Language Editor/NCR Vigan City Language Editor/NCR

Noted by: Noted by:

ERNANI OFRENEO JAIME


Supervising Education Program Specialist
Deped, BLD-TLD, Central Office

Page 7 of 18
REGULAR

ANNEX A

ANG MGA KALAKASAN AT KAHINAAN NI TONETTE

Ni: Pamela E. Bernardo

Si Tonette ay nasa ika-anim na baitang ng Kisanan Elementary School (KIS). Kinagigiliwan siya ng
kanyang mga magulang, guro, kamag-aral, at kaibigan sapagkat isa siyang masipag at matiyagang mag-aaral,
mabait at responsableng anak at mapagmahal at mapagmalasakit na kaibigan.

Mahilig siyang kumanta at tumugtog ng gitara. Sa katunayan ay isa siya sa mga miyembro ng mga mang-
aawit sa kanilang simbahan. Dahil na rin sa pagsali niya ng mga patimpalak mapabarangay, mapabayan, o sa
mga iba pang mga bayan, ay pinapalad siyang manalo sa mga ito. Ang mga premyong napapanalunan niya ay
kanyang ibinibigay sa mga magulang upang ipandagdag sa kanilang kinikita mula sa pagtitinda nang sa ganoon
ay matugunan din ang ilan sa kanilang mga pangangailangan.

Maliban sa musika, may angking talento rin siya sa pagsusulat ng tula at mga kuwento. Ilang beses na rin
siyang nag-uwi ng mga sertipiko at tropeyo sa mga patimpalak na may kinalaman sa pagsusulat. Sa karagdagan,
lubos na mahusay rin siya sa asignaturang Araling Panlipunan. Halos naimemorya niya na ang mga
mahahalagang detalye ng kasaysayan ng Pilipinas mula sa ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyan.

Marunong din siyang sumuri ng kung ano ang tama sa mali at makinig sa mga payo ng magulang kagaya
ng huwag sumubok ng kahit na anong bisyo kagaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, at pagtikim ng
ipinagbabawal ng gamot. Alam niya kung kailan sumunod o hindi sumunod sa nakakarami lalo pa’t maraming
mga tukso sa paligid na maaring makapagdadala sakanya sa kapahamakan. Dahil dito, nagsisilbi siyang isang
magandang ihemplo sa mga kaibigan at kamag-aral upang huwag ng tularan ang mga nakikita nilang hindi
nagpapakita ng mabuting gawain.

Bagama’t magaling siya sa mga Musika, Ingles, kasaysayan at pakikipagkapwa, mayroon din siyang mga
kahinaan. Katulad na lamang ng asignaturang Matematika. Sa tuwing nagtuturo ang kaniyang guro dito, ay hindi
siya madaling makasunod lalo na sa pagtugon sa suliranin. Hindi niya mawari kung bakit mahina siya sa aspetong
ito kung kaya’t nagpapaturo na lamang sa kaniyang kaklase na bihasa sa mga numero.

Page 8 of 18
REGULAR

Sadyang wala din siyang hilig sa pagsayaw. Sa tingin niya’y parehas na kaliwa ang paa niya sa tuwing
umiindak siya sa tugtog. Naisipan niyang magpaturo sa isang malapit na kaibigang si Fe sapagkat mananayaw
ito sa kanilang paaralan. Dahil dito, kahit papaano ay natututo sa mga panimulang hakbang sa pagsasayaw.

Hindi rin niya kinahiligan ang maglaro ng kahit na anong klase ng isports kung kaya’t kaunti lamang ang
alam niya sa kung paano maglaro ng mga larong ito. Ngunit dahil aktibo naman sa paglalaro ng badminton at
balibol ang kaniyang kuya na si Jairus ay nagpaturo siya rito ng kahit na mga simpleng pagserb, at mga alituntunin
sa paglalaro nito.

Parehas na may mga kahusayan at kahinaan si Tonette. Mainam at ginagamit niya ang mga magagandang
kahusayan niya sa mabubuting paraan tulad ng pagtulong sa pamilya at sa simbahan. At bagama’t may nakita
siyang mga kahinaan ay gumawa ng paraan at nagsumikap siya para magkaroon ng kahit kaunting kaalaman sa
mga ito.

Page 9 of 18
REGULAR

ANNEX B

Kailangang Paunlarin Ang Ating Mga Talento at Kakayahan

Likas ang talento at kakayahan ngunit kailangang paunlarin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasanay
(practice). Si Professor Ericson at kaniyang grupo ay nagsagawa ng mahabang pag-aaral ng mga sikat at
matagumoay na personalidad sa iba’t-ibang larangan: sa sining, siyensya, matematika, palakasa o isports,
negosyo at iba pa. Sinuri ng kaniyang pangkat ang naipong istatistika, iba’t-ibang datos at talambuhay.

Sinuri rin nila ang nakalap na resulta ng ilang taong pag eeksperimento sa mga eksperto at matagumpay
na tao. Dalawang mahalagang bagay ang natuklasan nila. Una, kadalasan di sapat ang likas na kakayahan upang
maging bihasa at matagumpay sa anumang larangan. Ang kanilang pagtatagumpay at kahusayan ay bunga ng
masusi at matamang pagsasanay. Wika nga sa Ingles “Practice makes perfect”. Ikalawa, bukod sa talento o
kakayahan, mahalaga rin na tayo ay may interes o hilig sa ating larangang pinasok. Dapat na tayo ay masaya sa
ating ginagawa upang magkaroon tayo ng inspirasyon at motibasyon na lampasan o higitan pa ang ating natural
na kakayahan. Ito ay upang maging angat tayo sa iba tungi sa paglilingkod sa kapwa at pakikibahagi sa
pamayanan.

Kailangang Malampasan ang ating mga Kahinaan

a. Ang tiwala sa sarili ay hindi namamana, ito ay natututuhan.


b. Hindi ito pangkalahatan, bagkus ay may iba’t ibang antas tayo ng tiwala sa ating sarili sa iba’t-ibang sitwasyon
at gawain. Halimbawa, maaring mataas ang ating tiwala sa sarili sa magtutuos (mathematical computation) ngunit
mahina ang loob sa pagsasalita sa publiko.
c. Nagbabago ito sa paglipas ng panahon. Maari itong tumaas o bumababa ayon sa ating mga karanasan sa
buhay.
d. Hindi ito nakasalalay sa mga bagay na labas sa ating sarili gaya halimbawa ng pagiging mayaman o
pagkakaroon ng mga taong nagmamahal sa atin.

Page 10 of 18
REGULAR

ANNEX C (HINDI NA ITO KASAMA DAHIL KUKULANGIN NA SA ORAS)

Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang bilang 1 hanggang 60 sa inyong kuwaderno. Gabay ang legend
sa ibaba, isulat sa sagutang papel ang bilang ng naglalarawan sa iyong sarili. Maging tapat sa iyong sagot sa bawat bilang. Huwag mahihiya
kung Hindi(0) o Bihira(1) ang sagot mo sa ilang bilang.

Unang Bahagi: Sagutan ang mga sumusunod na aytem ayon sa kaangkupan sa iyo. Isulat ang bilang ng kaukulang pagpipilian.

Legend: 4 – Palagi; 3 – Madalas; 2 – Paminsan-minsan; 1 – Bihira; 0 - Hindi

PERSONAL STRENGTHS 4 3 2 1 0
Palagi Madalas Paminsa Bihira Hindi
nminsan
1. Ako ay mabait at masiyahin.
2. Ako ay malikhain.
3. Ako ay tapat at mapagkakatiwalaan sa paggawa ng isang ipinag-uutos.
4. Mayroon akong tiwala sa sarili aat naniniwala sa sariling kakayahan
5. Tanggap ko na ako ay kaiba sa ibang tao.
6. Alam ko ang mga gusto kong gawin at alam kong kaya kong gawin ang mga ito.
7. Kaya kong magtrabaho o maglaro ng mag-isa.
8. Alam kong matuto mula sa mga pagkakamali.
9. Kaya kong lumutas ng mga simpleng problema.
10. Ako ay tumutulong sa gawaing bahay.
TOTAL

LANGUAGE STRENGTHS 4 3 2 1 0
Palagi Madalas Paminsa Bihira Hindi
nminsan
1. Gustong-gusto kong nakikipag-usap sa mga tao.
2. Ginagamit ko ang wika upang maipahayag ang aking mga pangangailangan at
kagustuhan.
3. Sinusubukan kong makinig ng mabuti kapag nakikipag-usap at huwag sumabay habang
nagsasalita ang kausap.
4. Kaya ko magkuwento nang may maayos na panimula, katawan at pangwakas.

Page 11 of 18
REGULAR

5. Nakauunawa at nakapagsalita ako ng sinasalitang wika para sa matagumpay na


komunikasyon.
6. Nakauunawa ako at nasasakayan ko ang mga biro.
7. Gustong-gusto kong nakikinig o nagbabasa ng mga kuwento.
8. Marunong akong magsalita at magsulat ng may makabuluhang saysay.
9. Gumagamit ako ng maraming bokabularyo at gustong-gusto kong matuto ng mga bagong
salita.
10. Naiaayon ko ang tono ng boses kapag nagkukwento o nagtatanong.
TOTAL

LITERACY STRENGTHS 4 3 2 1 0
Palagi Madalas Paminsa Bihira Hindi
nminsan
1. May mga paksa na gustong-gusto kong basahin o nabasa na.
2. Marunong akong umintindi at gumamit nga mga impormasyong nababasa.
3. Nakababasa ako ng may tamang baybay, bigakas, intonasyon, at pagpapahayag.
4. May malawak akong imahinasyon at gustong-gusto kong magkwento.
5. Marunong akong umalala ng mga detalye ng isang kuwento at ikuwento itong muli.
6. Marunong akong iugnay ang aking nababasa sa aking personal na mga karanasan
7. Marunong akong manghula ng mga susunod na mangyayari mula sa kuwentong
binabasa, pinapanuod, o pinakikinggan.
8. Marunong akong umunawa ng kahulugan ng isang di pamilyar na salita mula sa
konteksto.
9. Marunong akong bumasa ng mga karatula, babala, at paunawa.
10. Marunong akong maghinuna mula sa mga nababasa o napakikinggan.
TOTAL

MATH & LOGIC STRENGTHS 4 3 2 1 0


Palagi Madalas Paminsa Bihira Hindi
nminsan
1. Marunong akong magbilang ng mga aytem, magbilang ng pasulong at pabaligtad.
2. Kaya kong sumuri ng mga numerong nakasulat, o ng kung anong mas marami o kakaunti.
3. Kaya kong sumuri ng mga disenyo at parisan at tukuyin kung alin sa mga ito nag naiiba
o hindi naayon.
4. Kaya kong paghiwa-hiwalayin ang mga aytem base sa laki, kulay, at hugis.

Page 12 of 18
REGULAR

5. Kaya kong isabuhay ang mga ideyang pangmatematika gamit ang mga salita, larawan,
at bagay..
6. Kaya kong kalkulahin o magkuwenta gamit ang aking isipan.
7. Marunong akong gumamit ng iba’t-ibang tandang pangmatematika gaya ng adisyon,
subtraksiyon, multiplikasyon at dibisyon.
8. Nauunawaan ko ang ilang bokabularyo sa matematika kagaya ng “less than o greater
than”
9. Marunong akong tumugon sa mga suliranin at mga palaisipan
10. Gustung-gusto kong paghiwa-hiwalayin at intindihin kung papaano gumagana ang mga
bagay-bagay.
TOTAL

OTHER STRENGTHS 4 3 2 1 0
Palagi Madalas Paminsa Bihira Hindi
nminsan
1. Marunong akong kumanta.
2. Marunong akong tumugtog ng mga instrumento.
3. Marunong akong sumuri ng mga elementong ng musika kagaya ng tono, ritmo, pitch,
melody, atbp.
4. May malasakit ako sa mas nakababata at mga hayop.
5. Gustung-gusto kong gumuhit at magpinta
6. Gustung-gusto kong sumuporta sa mga proyekto ng komunidad.
7. Gustung-gusto kong magtanim at mag-alaga ng mga halaman.
8. Mahilig akong kumalikot ng mga makina.
9. Marunong akong gumalang sa mga mas nakatatanda
10. Kinagigiliwan kong sumulat ng mga kanta.
TOTAL

Page 13 of 18
REGULAR

PICTURE – 1

Page 14 of 18
REGULAR

PICTURE – 2

Page 15 of 18
REGULAR

PICTURE – 3

Page 16 of 18
REGULAR

PICTURE – 4

Page 17 of 18
REGULAR

PICTURE - 5

Page 18 of 18