Vous êtes sur la page 1sur 7

LåiÉUårÉÉåmÉÌlÉzÉiÉç

AÉåÇ uÉÉÇqÉå qÉlÉÍxÉ mÉëÌiÉ̸iÉÉ qÉlÉÉå qÉå uÉÉÍcÉ mÉëÌiÉ̸iÉqÉÉÌuÉUÉuÉÏqÉÉï LÍkÉ |


uÉåSxrÉ qÉå AÉhÉÏxjÉÉÈ ´ÉÑiÉÇ qÉå qÉÉ
mÉëWûÉxÉÏUlÉålÉÉkÉÏiÉålÉÉÅWûÉåUɧÉÉÇxÉÇSkÉÉqrÉÑiÉÇ uÉÌSwrÉÉÍqÉ |
xÉirÉÇ uÉÌSwrÉÉÍqÉ |
iÉlqÉÉqÉuÉiÉÑ |
iɲ£üÉUqÉuÉiÉÑ |
AuÉiÉÑqÉÉqÉuÉiÉÑ uÉ£üÉUÇ ||
AÉåÇ zÉÉÇÌiÉÈ zÉÉÇÌiÉÈ zÉÉÇÌiÉÈ ||

AÉiqÉÉ uÉÉ CSqÉåMü LuÉÉaÉë AÉxÉÏiÉç |


lÉÉlrÉÎiMÇücÉlÉ ÍqÉwÉiÉç |
xÉ D¤ÉiÉ sÉÉåMüɳÉÑ xÉ×eÉÉ CÌiÉ || 1,1.1 ||

xÉ CqÉÉÇssÉÉåMüÉlÉxÉ×eÉiÉ |
AÇpÉÉå qÉUÏcÉÏqÉïUqÉÉmÉÉåÅSÉåÅÇpÉÈ mÉUåhÉ ÌSuÉqÉç ±ÉæÈ
mÉëÌiɸÉÅÇiÉËU¤ÉÇ qÉUÏcÉrÉÈ |
mÉ×ÍjÉuÉÏ qÉUÉå rÉÉ AkÉxiÉɨÉÉ AÉmÉÈ || 1,1.2 ||

xÉ D¤ÉiÉåqÉå lÉÑ sÉÉåMüÉ sÉÉåMümÉÉsÉɳÉÑ xÉ×eÉÉ CÌiÉ |


xÉÉåÅSèprÉ LuÉ mÉÑÂwÉÇ xÉqÉÑ®ØirÉÉqÉÔŠïrÉiÉç || 1,1.3 ||

iÉqÉprÉiÉmɨÉxrÉÉÍpÉiÉmiÉxrÉ qÉÑZÉÇ ÌlÉUÍpɱiÉ rÉjÉÉÅÇQûqÉç |


qÉÑZÉɲÉauÉÉcÉÉåÅÎalÉlÉÉïÍxÉMåü ÌlÉUÍpɱåiÉÉÇ |
lÉÉÍxÉMüÉprÉÉÇ mÉëÉhÉÈ |
mÉëÉhÉɲÉrÉÑUͤÉhÉÏ ÌlÉUÍpɱåiÉÉqɤÉÏprÉÉÇ
cɤÉѶɤÉÑwÉ AÉÌSirÉÈ |
MühÉÉæï ÌlÉUÍpɱåiÉÉÇ |
MühÉÉïprÉÉÇ ´ÉÉå§ÉÇ |

Collection by M. Pramod Page 1


LåiÉUårÉÉåmÉÌlÉzÉiÉç

´ÉÉå§ÉÉ̬zÉxiuÉÇ ÌlÉUÍpɱiÉ |
iuÉcÉÉå sÉÉåqÉÉÌlÉ |
sÉÉåqÉprÉ AÉåwÉÍkÉuÉlÉxmÉiÉrÉÉå |
™SrÉÇ ÌlÉUÍpɱiÉ |
™SrÉÉlqÉlÉÉå |
qÉlÉxɶÉÇSìqÉÉ |
lÉÉÍpÉÌlÉïUÍpɱiÉ |
lÉÉprÉÉ AmÉÉlÉÉåÅmÉÉlÉÉlqÉ×irÉÑÈ |
ÍzÉzlÉÇ ÌlÉUÍpɱiÉ |
ÍzÉzlÉÉSìåiÉÉå |
UåiÉxÉ AÉmÉÈ || 1,1.4 ||

|| CÌiÉ mÉëjÉqÉÉåÅkrÉÉrÉxrÉ mÉëjÉqÉÈ ZÉÇQûÈ ||

iÉÉ LiÉÉ SåuÉiÉÉÈ xÉ×¹É AÎxqÉlqÉWûirÉhÉïuÉå mÉëÉmÉiÉlÉç |


iÉqÉzÉlÉÉÌmÉmÉÉxÉÉprÉÉqÉluÉuÉÉeÉïiÉç |
iÉÉ LlÉqÉoÉëÑuɳÉÉrÉiÉlÉÇ lÉÈ mÉëeÉÉlÉÏÌWû |
rÉÎxqÉlmÉëÌiÉ̸iÉÉ A³ÉqÉSÉqÉåÌiÉ || 1,2.1 ||

iÉÉprÉÉå aÉÉqÉÉlÉrɨÉÉ AoÉëÑuÉ³É uÉæ lÉÉåÅrÉqÉsÉÍqÉÌiÉ |


iÉÉprÉÉåŵÉqÉÉlÉrɨÉÉ AoÉëÑuÉ³É uÉæ lÉÉåÅrÉqÉsÉÍqÉÌiÉ || 1,2.2 ||

iÉÉprÉÈ mÉÑÂwÉqÉÉlÉrɨÉÉ AoÉëÑuÉlxÉÑM×üiÉÇ oÉiÉåÌiÉ


mÉÑÂwÉÉå uÉÉuÉ xÉÑM×üiÉÇ |
iÉÉ AoÉëuÉϱjÉÉrÉiÉlÉÇ mÉëÌuÉzÉiÉåÌiÉ || 1,2.3 ||

AÎalÉuÉÉïapÉÔiuÉÉ qÉÑZÉÇ mÉëÉÌuÉzɲÉrÉÑÈ


mÉëÉhÉÉå pÉÔiuÉÉ lÉÉÍxÉMåü mÉëÉÌuÉzÉSÉÌSirɶɤÉÑpÉÔïiuÉÉÅͤÉhÉÏ

Collection by M. Pramod Page 2


LåiÉUårÉÉåmÉÌlÉzÉiÉç

mÉëÉÌuÉzÉÉÌSzÉÈ ´ÉÉå§ÉÇ pÉÔiuÉÉ MühÉÉæï


mÉëÉÌuÉzɳÉÉåwÉÍkÉuÉlÉxmÉiÉrÉÉå sÉÉåqÉÉÌlÉ pÉÔiuÉÉ iuÉcÉÇ
mÉëÉÌuÉzÉǶÉÇSìqÉÉ qÉlÉÉå pÉÔiuÉÉ ™SrÉÇ
mÉëÉÌuÉzÉlqÉ×irÉÑUmÉÉlÉÉå pÉÔiuÉÉ lÉÉÍpÉÇ
mÉëÉÌuÉzÉSÉmÉÉå UåiÉÉå pÉÔiuÉÉ ÍzÉzlÉÇ mÉëÉÌuÉzÉlÉç || 1,2.4 ||

iÉqÉzÉlÉÉÌmÉmÉÉxÉå AoÉëÔiÉÉqÉuÉÉprÉÉqÉÍpÉmÉëeÉÉlÉÏWûÏÌiÉ |
iÉå AoÉëuÉÏSåiÉÉxuÉåuÉ uÉÉÇ SåuÉiÉÉxuÉÉpÉeÉÉqrÉåiÉÉxÉÑ pÉÉÌaÉlrÉÉæ MüUÉåqÉÏÌiÉ |
iÉxqÉɱxrÉæ MüxrÉæ cÉ SåuÉiÉÉrÉæ WûÌuÉaÉ×ï½iÉå
pÉÉÌaÉlrÉÉuÉåuÉÉxrÉÉqÉzÉlÉÉÌmÉmÉÉxÉå pÉuÉiÉÈ || 1,2.5 ||

|| CÌiÉ mÉëjÉqÉÉåÅkrÉÉrÉxrÉ Ì²iÉÏrÉÈ ZÉÇQûÈ ||

xÉ D¤ÉiÉåqÉå lÉÑ sÉÉåMüɶÉ


sÉÉåMümÉÉsÉɶÉɳÉqÉåprÉÈ xÉ×eÉÉ CÌiÉ || 1,3.1 ||

xÉÉåÅmÉÉåÅprÉiÉmɨÉÉprÉÉåÅÍpÉiÉmiÉÉprÉÉå qÉÔÌiÉïUeÉÉrÉiÉ |
rÉÉ uÉæ xÉÉ qÉÔÌiÉïUeÉÉrÉiÉɳÉÇ uÉæ iÉiÉç || 1,3.2 ||

iÉSåiÉiÉÍpÉxÉ×¹Ç mÉUÉÇirÉÎeÉbÉÉÇxɨɲÉcÉÉÅÎeÉbÉפɨɳÉÉzÉYlÉÉå²ÉcÉÉ aÉëWûÏiÉÑÇ |


xÉ rÉ®ælɲÉcÉÉÅaÉëWæûwrÉSÍpÉurÉÉ™irÉ WæûuÉɳÉqɧÉmxrÉiÉç || 1,3.3 ||

iÉimÉëÉhÉålÉÉÎeÉbÉפɨɳÉÉzÉYlÉÉåiÉç mÉëÉhÉålÉ aÉëWûÏiÉÑÇ |


xÉ rÉ®ælÉimÉëÉhÉålÉÉaÉëWæûwrÉSÍpÉmÉëÉhrÉ WæûuÉɳÉqɧÉmxrÉiÉç || 1,3.4 ||

iÉŠ¤ÉÑwÉÉÎeÉbÉפɨɳÉÉzÉYlÉÉ劤ÉÑwÉÉ aÉëWûÏiÉÑÇ |
xÉ rÉ®ælÉŠ¤ÉÑwÉÉÅaÉëWæûwrÉiÉç SØwOèuÉÉ WæûuÉɳÉqɧÉmxrÉiÉç || 1,3.5 ||

Collection by M. Pramod Page 3


LåiÉUårÉÉåmÉÌlÉzÉiÉç

iÉccÉëÉå§ÉåhÉÉÎeÉbÉפɨɳÉÉzÉYlÉÉåccÉëÉå§ÉåhÉ aÉëWûÏiÉÑÇ |
xÉ rÉ®ælÉccÉëÉå§ÉåhÉÉaÉëWæûwrÉccÉëÑiuÉÉ WæûuÉɳÉqɧÉmxrÉiÉç || 1,3.6 ||

iɨuÉcÉÉÅÎeÉbÉפɨɳÉÉzÉYlÉÉå¨uÉcÉÉ aÉëWûÏiÉÑÇ |
xÉ rÉ®ælɨuÉcÉÉaÉëWæûwrÉixmÉ×wOèuÉÉ WæûuÉɳÉqɧÉmxrÉiÉç || 1,3.7 ||

iÉlqÉlÉxÉÉÅÎeÉbÉפɨɳÉÉzÉYlÉÉålqÉlÉxÉÉ aÉëWûÏiÉÑÇ |
xÉ rÉ®ælÉlqÉlÉxÉÉaÉëWæûwrÉSèkrÉÉiuÉÉ WæûuÉɳÉqɧÉmxrÉiÉç || 1,3.8 ||

iÉΊzlÉålÉÉÎeÉbÉפɨɳÉÉzÉYlÉÉåΊzlÉålÉ aÉëWûÏiÉÑÇ |
xÉ rÉ®ælÉΊzlÉålÉÉaÉëWæûwrÉ̲xÉ×erÉ WæûuÉɳÉqɧÉmxrÉiÉç || 1,3.9 ||

iÉSmÉÉlÉålÉÉÎeÉbÉפɨÉSÉuÉrÉiÉç |
xÉæwÉÉåųÉxrÉ aÉëWûÉå rɲÉrÉÑU³ÉÉrÉÑuÉÉï LwÉ rɲÉrÉÑÈ || 1,3.10 ||

xÉ D¤ÉiÉ MüjÉÇ ÎluÉSÇ qÉSØiÉå xrÉÉÌSÌiÉ |


xÉ D¤ÉiÉ MüiÉUåhÉ mÉëmÉ±É CÌiÉ |
xÉ D¤ÉiÉ rÉÌS uÉÉcÉÉÅÍpÉurÉÉ™iÉÇ rÉÌS mÉëÉhÉålÉÉÍpÉmÉëÉÍhÉiÉÇ rÉÌS cɤÉÑwÉÉ SØ¹Ç rÉÌS ´ÉÉå§ÉåhÉ ´ÉÑiÉÇ rÉÌS iuÉcÉÉ
xmÉ×¹Ç rÉÌS qÉlÉxÉÉ krÉÉiÉÇ rɱmÉÉlÉålÉÉprÉmÉÉÌlÉiÉÇ rÉÌS ÍzÉzlÉålÉ ÌuÉxÉ×¹qÉjÉ MüÉåÅWûÍqÉÌiÉ || 1,3.11 ||

xÉ LiÉqÉåuÉ xÉÏqÉÉlÉÇ ÌuÉSÉrÉæïiÉrÉÉ ²ÉUÉ mÉëÉmɱiÉ |


xÉæwÉÉ ÌuÉSØÌiÉlÉÉïqɲÉxiÉSåiɳÉÉlSlÉqÉç |
iÉxrÉ §ÉrÉ AÉuÉxÉjÉÉx§ÉrÉÈ xuÉmlÉÉ
ArÉqÉÉuÉxÉjÉÉåÅrÉqÉÉuÉxÉjÉÉåÅrÉqÉÉuÉxÉjÉ CÌiÉ || 1,3.12 ||

xÉ eÉÉiÉÉå pÉÔiÉÉlrÉÍpÉurÉæZrÉÎiMüÍqÉWûÉlrÉÇ uÉÉuÉÌSwÉÌSÌiÉ |


xÉ LiÉqÉåuÉ mÉÑÂwÉÇ oÉë¼ iÉiÉqÉqÉmÉzrÉÌSSqÉSzÉïÍqÉiÉÏ || 1,3.13 ||

Collection by M. Pramod Page 4


LåiÉUårÉÉåmÉÌlÉzÉiÉç

iÉxqÉÉÌSSÇSìÉå lÉÉqÉåSÇSìÉå Wû uÉæ lÉÉqÉ |


iÉÍqÉSÇSìÇ xÉÇiÉÍqÉÇSì CirÉÉcɤÉiÉå mÉUÉå¤ÉåhÉ |
mÉUÉå¤ÉÌmÉërÉÉ CuÉ ÌWû SåuÉÉÈ |
mÉUÉå¤ÉÌmÉërÉÉ CuÉ ÌWû SåuÉÉÈ || 1,3.14 ||

|| CÌiÉ mÉëjÉqÉÉåÅkrÉÉrÉxrÉ iÉ×iÉÏrÉÈ ZÉÇQûÈ ||

|| CirÉæiÉUårÉå mÉëjÉqÉÉåÅkrÉÉrÉÈ ||

AmÉ¢üÉqÉÇiÉÑ aÉÍpÉïhrÉÈ ||

mÉÑÂwÉå Wû uÉÉ ArÉqÉÉÌSiÉÉå aÉpÉÉåï pÉuÉÌiÉ |


rÉSåiÉSìåiÉxiÉSåiÉixÉuÉåïprÉÉåÅÇaÉåprÉxiÉåeÉÈ xÉÇpÉÔiÉqÉÉiqÉlrÉåuÉÉÅÅiqÉÉlÉÇ ÌoÉpÉÌiÉï |
iɱSÉ Îx§ÉrÉÉÇ ÍxÉÇcÉirÉjÉælÉ‹lÉrÉÌiÉ iÉSxrÉ mÉëjÉqÉÇ eÉlqÉ || 2.1 ||
iÉiÉçÎx§ÉrÉÉ AÉiqÉpÉÔrÉÇ aÉŠÌiÉ rÉjÉÉ xuÉqÉÇaÉÇ iÉjÉÉ |
iÉxqÉÉSålÉÉÇ lÉ ÌWûlÉÎxiÉ |
xÉÉxrÉæiÉqÉç AÉiqÉÉlÉqÉç A§É aÉiÉÇ pÉÉuÉrÉÌiÉ || 2.2 ||

xÉÉ pÉÉuÉÌrɧÉÏ pÉÉuÉÌrÉiÉurÉÉ pÉuÉÌiÉ |


iÉÇ x§ÉÏ aÉpÉïÇ ÌoÉpÉÌiÉï |
xÉÉåÅaÉë LuÉ MÑüqÉÉUÇ eÉlqÉlÉÉåÅaÉëåÅÍkÉ pÉÉuÉrÉÌiÉ |
xÉ rÉiMÑüqÉÉUÇ eÉlqÉlÉÉåÅaÉëåÅÍkÉ pÉÉuÉrÉirÉÉiqÉÉlÉqÉåuÉ iÉ°ÉuÉrÉirÉåwÉÉÇ sÉÉåMüÉlÉÉÇ
xÉÇiÉirÉÉ LuÉÇ xÉÇiÉiÉÉ WûÏqÉå sÉÉåMüÉxiÉSxrÉ Ì²iÉÏrÉÇ eÉlqÉ || 2.3 ||

xÉÉåÅxrÉÉrÉqÉÉiqÉÉ mÉÑhrÉåprÉÈ MüqÉåïprÉÈ mÉëÌiÉkÉÏrÉiÉå |


AjÉÉxrÉÉrÉÍqÉiÉU AÉiqÉÉ M×üiÉM×üirÉÉå uÉrÉÉåaÉiÉÈ mÉëæÌiÉ |
xÉ CiÉÈ mÉërɳÉåuÉ mÉÑlÉeÉÉïrÉiÉå iÉSxrÉ iÉ×iÉÏrÉÇ eÉlqÉ || 2.4 ||

Collection by M. Pramod Page 5


LåiÉUårÉÉåmÉÌlÉzÉiÉç

iÉSÒ£üqÉ×ÌwÉhÉÉ ||
aÉpÉåï lÉÑ xɳÉluÉåwÉÉqÉuÉåSqÉWÇû SåuÉÉlÉÉÇ eÉÌlÉqÉÉÌlÉ ÌuɵÉÉ |
zÉiÉÇ qÉÉ mÉÑU AÉrÉxÉÏUU¤É³ÉkÉÈ zrÉålÉÉå eÉuÉxÉÉ ÌlÉUSÏrÉÍqÉÌiÉ |
aÉpÉï LuÉæiÉŠrÉÉlÉÉå uÉÉqÉSåuÉ LuÉqÉÑuÉÉcÉ || 2.5 ||

xÉ LuÉÇ ÌuɲÉlÉxqÉÉŠUÏUpÉåSÉSÕkuÉï Ei¢üqrÉÉqÉÑÎwqÉlxuÉaÉåï


sÉÉåMåü xÉuÉÉïlMüÉqÉÉlÉÉmiuÉÉÅqÉ×iÉÈ xÉqÉpÉuÉixÉqÉpÉuÉiÉç || 2.6 ||

|| CÌiÉ Ì²iÉÏrÉÉåÅkrÉÉrÉxrÉ mÉëjÉqÉÈ ZÉÇQûÈ ||

|| CirÉæiÉUårÉå ̲iÉÏrÉÉåÅkrÉÉrÉÈ ||

WûËUÈ AÉåÇ |
MüÉåÅrÉqÉÉiqÉåÌiÉ uÉrÉqÉÑmÉÉxqÉWåû |
MüiÉUÈ xÉ AÉiqÉÉ rÉålÉ uÉÉ ÃmÉÇ mÉzrÉÌiÉ rÉålÉ uÉÉ zÉoSÇ zÉ×hÉÉåÌiÉ
rÉålÉ uÉÉ aÉÇkÉÉlÉÉÎeÉbÉëÌiÉ rÉålÉ uÉÉ uÉÉcÉÇ urÉÉMüUÉåÌiÉ
rÉålÉ uÉÉ xuÉÉSÒ cÉÉxuÉÉSÒ cÉ ÌuÉeÉÉlÉÉÌiÉ || 3.1 ||

rÉSåiÉ®ØSrÉÇ qÉlɶÉæiÉiÉç |
xÉÇ¥ÉÉlÉqÉÉ¥ÉÉlÉÇ ÌuÉ¥ÉÉlÉÇ mÉë¥ÉÉlÉÇ qÉåkÉÉ SØ̹kÉ×ïÌiÉqÉïÌiÉqÉïlÉÏwÉÉ
eÉÔÌiÉÈ xqÉ×ÌiÉÈ xÉÇMüsmÉÈ ¢üiÉÑUxÉÑÈ MüÉqÉÉå uÉzÉ CÌiÉ |
xÉuÉÉïhrÉåuÉæiÉÉÌlÉ mÉë¥ÉÉlÉxrÉ lÉÉqÉkÉårÉÉÌlÉ pÉuÉÇÌiÉ || 3.2 ||

LwÉ oÉë¼åwÉ CÇSì LwÉ mÉëeÉÉmÉÌiÉUåiÉå xÉuÉåï SåuÉÉ |


CqÉÉÌlÉ cÉ mÉÇcÉ qÉWûÉpÉÔiÉÉÌlÉ mÉ×ÍjÉuÉÏ uÉÉrÉÑUÉMüÉzÉ AÉmÉÉå erÉÉåiÉÏÇwÉÏirÉåiÉÉlÉÏqÉÉÌlÉ cÉ
¤ÉÑSìÍqÉ´ÉÉhÉÏuÉ oÉÏeÉÉlÉÏiÉUÉÍhÉ cÉåiÉUÉÍhÉ cÉÉÇQûeÉÉÌlÉ cÉ eÉÉÂeÉÉÌlÉ cÉ
xuÉåSeÉÉÌlÉ cÉÉåΰ‹ÉÌlÉ cÉɵÉÉ aÉÉuÉÈ mÉÑÂwÉÉ WûÎxiÉlÉÉå rÉÎiMÇücÉåSqÉç

Collection by M. Pramod Page 6


LåiÉUårÉÉåmÉÌlÉzÉiÉç

mÉëÉÍhÉ eÉÇaÉqÉÇ cÉ mÉiÉÌ§É cÉ rÉŠ xjÉÉuÉUqÉç |


xÉuÉïÇ iÉimÉë¥ÉÉlÉå§ÉqÉç |
mÉë¥ÉÉlÉå mÉëÌiÉ̸iÉqÉç |
mÉë¥ÉÉlÉå§ÉÉå sÉÉåMüÈ |
mÉë¥ÉÉ mÉëÌiÉ¸É |
mÉë¥ÉÉlÉÇ oÉë¼ || 3.3 ||

xÉ LiÉålÉ mÉë¥ÉålÉÉÅÅiqÉlÉÉÅxqÉÉssÉÉåMüÉSÒi¢üqrÉÉqÉÑÎwqÉlxuÉaÉåï sÉÉåMåü


xÉuÉÉïlMüÉqÉÉlÉÉmiuÉÉqÉ×iÉÈ xÉqÉpÉuÉiÉç xÉqÉpÉuÉiÉç || 3.4 ||

|| CÌiÉ iÉ×iÉÏrÉÉåÅkrÉÉrÉxrÉ mÉëjÉqÉÈ ZÉÇQûÈ ||

|| CirÉæiÉUårÉå iÉ×iÉÏrÉÉåÅkrÉÉrÉÈ ||

WûËUÈ AÉåÇ || AÉåÇ uÉÉÇqÉå qÉlÉÍxÉ mÉëÌiÉ̸iÉÉ qÉlÉÉå qÉå uÉÉÍcÉ mÉëÌiÉ̸iÉqÉÉÌuÉUÉuÉÏqÉÉï LÍkÉ |
uÉåSxrÉ qÉå AÉhÉÏxjÉÉÈ ´ÉÑiÉÇ qÉå qÉÉ
mÉëWûÉxÉÏUlÉålÉÉkÉÏiÉålÉÉÅWûÉåUɧÉÉÇxÉÇSkÉÉqrÉÑiÉÇ uÉÌSwrÉÉÍqÉ |
xÉirÉÇ uÉÌSwrÉÉÍqÉ |
iÉlqÉÉqÉuÉiÉÑ |
iɲ£üÉUqÉuÉiÉÑ |
AuÉiÉÑ qÉÉqÉuÉiÉÑ uÉ£üÉUqÉuÉiÉÑ uÉ£üÉUqÉç ||
AÉåÇ zÉÉÇÌiÉÈ zÉÉÇÌiÉÈ zÉÉÇÌiÉÈ ||

Collection by M. Pramod Page 7