Vous êtes sur la page 1sur 5

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIRSESTI, TIGVENI, ARGEȘ


PROPUNATOR: DUMITRESCU MIHAELA
CLASA: A VIII-A
OBIECTUL: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SUBIECTUL: O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale
TIPUL LECŢIEI: de evaluare a însuşirii noţiunilor despre genul dramatic
OBIECTIVE CADRU:
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă;
 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris;
OBIECTIVE DE REFERINŢÃ:
1.1 – să înţeleagă semnificaţia generală a mesajului operei dramatice studiate;
4.2 – să redacteze corect mesajul scris, utilizând cunoştinţele de morfosintaxă;
3.1 – să interpreteze un text literar, dovedind înţelegerea acestuia;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să recunoască specia literară căreia îi aparţine comedia O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale;
O2 – să identifice tema comediei;
O3 – să observe elementele structurale specifice comediei;
O4 – să precizeze momentele subiectului comediei;
O5 – să recunoască rolul didascaliilor;
O6- să recunoască modul de expunere dominant;
O7 - să ilustreze trăsăturile personajelor;
O8 - să identifice comicul de limbaj;
O9 - să formuleze opinia personală, argumentată referitoare la apartenenţa textului la genul
dramatic,specia comedie.
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul;
 RESURSE UMANE: elevii clasei a VIII-a, cadrul didactic
 FORME DE ORGANIZARE: individuală;
 TIMP. SPAŢIU: 50 de minute; sala de clasă

© 2013 Orizont Didactic- revistă educațională 1


MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1. Programe şcolare pentru clasele V-VIII. Aria curriculară: limbă şi comunicare,

Editura Cicero, Bucureşti, 1999;

2. Parfene Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală,

Editura Polirom, Iaşi, 1999;

3. Goia Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura

Dacia, Cluj-Napoca, 2002;

4. Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise,

Editura Paralela 45, Piteşti, 2003;

5. Nicolae Eleftenie, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române ,

Editura Paralela 45, Piteşti, 2001


DESFĂŞURAREA ACTIVITÃŢII

EVENIMENTUL OB. ACTIVITATEA DE INSTRUIRE TIMP METOD EVALUARE


ACTIVITÃŢII ACTIVITATEA ACTIVITATEA E ŞI
PROFESORULUI ELEVILOR PROCE
DEE
1. ORGANIZAREA Verificarea Elevul de 2min conversaţ
COLECTIVULUI prezenţei elevilor serviciu face ia
DE ELEVI Pregătirea prezenţa elevilor
2. CAPTAREA materialelor Fiecare elev îşi
ATENŢIEI necesare va pregăti
desfăşurării lecţiei obiectele de
Stabilirea ordinii scris

3. ANUNŢAREA Profesorul îi 3min


SUBIECTULUI informează pe elevi -evaluare
LECŢIEI ŞI A că vor desfăşura o Recepţionează scrisă :
OBIECTIVELOR lecţie de evaluare mesajul. -itemi cu
EVALUĂRII scrisă a noţiunilor explicaţia răspuns scurt
studiate despre -itemi de
opera dramatică O completare
scrisoare pierdută -itemi cu
de I.L.Caragiale. alegere
Scrie titlul lecţiei la multiplă
tablă. -itemi cu
Precizează în mod Exerciţiul alegere duală
4.REZOLVAREA clar obiectivele Primesc fişele şi 40min -eseu
© 2013 Orizont Didactic- revistă educațională 2
TESTULUI urmărite pe rezolvă itemii semistructura
parcursul activităţii. propuşi pentru t.
evaluare. conversaţ
Profesorul împarte ia
5.DISCUTAREA fişele cu subiectele
RĂSPUNSURILOR .Dă informaţii Predau testele,
necesare rezolvării confruntă
subiectelor. indicaţiile 4min
profesorului cu
Precizează propriile
eventualele răspunsuri.
dificultăţi pe care
crede că le-au
întâmpinat elevii în
rezolvarea testului.

6. ASIGURAREA Precizez elevilor Notează sarcina 1’


RETENŢIEI ŞI A sarcina pe care o pentru acasă.
TRANSFERULUI vor efectua acasă.

© 2013 Orizont Didactic- revistă educațională 3


EVALUARE SUMATIVĂ: Comedia
Clasa a VIII-a

I. GEN ŞI SPECIE
1. Indică două trăsături ale operei dramatice. (2x2=4p)
2. Precizează două argumente care să susţină apartenenţa la specia comedie a operei „O
scrisoare pierdută” de I.L.Caragiale. (2x2=4p)
II.CONSTRUCŢIA SUBIECTULUI DRAMATIC
Având ca baza comedia „O SCRISOARE PIERDUTĂ” de I.L. Caragiale, răspunde la
următoarele cerinţe:
1. Precizează timpul şi spaţiul acţiunii. (4p)
2. Explică într-un enunţ de 3-5 rânduri intriga acţiunii. (8p)
3. Numeşte componenţa celor două grupări politice, menţionând reprezentanţii acestora
pentru Camera deputaţilor. (8p)
4. Prezintă atitudinea celor trei personaje (Zoe, Tipătescu şi Trahanache) în faţa obiectului de
şantaj „scrisoarea” deţinut de Caţavencu. ( 6p)
5. Povesteşte rezolvarea conflictului piesei în 3-5 rânduri. (8p)
III. PERSONAJELE PIESEI
A. Recunoaşte personajul:
1. „Eu vampir, ai ?............Caraghioz” (4p)
2. „... famelie mare, renumeraţie mică, după buget” ( 4p)
3. „Stimabili, onorabili! Faceţi tăcere! Sunt cestiuni importante la ordinea zilei...Aveţi puţintica
răbdare” ( 4p)
4. „Trebuie sa ai curaj ca mine ! trebuie s-o iscăleşti. O dăm anonimă!” (4p)
5. „Aşa da, o iscălesc!” (4p)
6. „Eu familia mea, de la patusopt [...] luptă, luptă şi dă-i şi luptă[...] (4p)
7. „După lupte seculare, care au durat aproape treizeci de ani, iată visul nostru realizat. (4p)
8. „Eu te aleg , eu şi cu bărbatul meu” (4p)
B. Prezintă câte o trăsătură de caracter a patru dintre personajele descoperite mai sus. ( 8p)

© 2013 Orizont Didactic- revistă educațională 4


IV. SURSELE COMICULUI
1.Ilustrati prin exemple cum se realizează fiecare tip de comic:
- de situaţie (4x3=12p)
- de limbaj
- de caracter
- de nume Se acordă 10p din oficiu.

© 2013 Orizont Didactic- revistă educațională 5