Vous êtes sur la page 1sur 9

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 4

Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia
(w oparciu o wymagania programowe) oraz określenie stopnia ich opanowania przez przyporządkowanie
poszczególnym celom poziomu (P, PP), co pozwala nauczycielowi na ocenę skuteczności własnej pracy.
W przedstawionej propozycji przyjęto podział na zakres p i pp (podstawowy i ponadpodstawowy) w rozbiciu na
wiedzę i umiejętności.
Efektem planowania wynikowego jest powstanie dokumentu, który nazywa się planem wynikowym (lub
planem oczekiwanych rezultatów).
Powinien to być indywidualny dokument nauczycielski, który uwzględnia możliwości ucznia i nauczyciela oraz
zasoby organizacyjne i materialne placówki oświatowej. A zatem przedstawiony poniżej plan wynikowy jest
propozycją i podpowiedzią, z której można skorzystać przy tworzeniu własnego planu oczekiwanych rezultatów.

Poziom P – podstawowy – oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość
kontynuacji kształcenia językowego.
Poziom PP – ponadpodstawowy – oznacza wiedzę i umiejętności, bez których uczeń będzie w stanie
kontynuować naukę, przy założeniu, iż będzie stosował np. strategie kompensacyjne.

Uwaga! Plan wynikowy spełni swoje zadanie, gdy będzie na bieżąco modyfikowany. Po każdym
dziale programowym należy sprawdzić, czy postawione cele zostały zrealizowane; jeśli wyniki tego nie
potwierdzają należy przy kolejnych działach „dołożyć” dany cel i ponownie go zrealizować na innym
materiale.

1
Materiał
nauczania
(na bazie
którego
Dział Cele szczegółowe
zostaną
zrealizowane
cele):

UCZEŃ:

PONADPODSTAWOWYM
w zakresie PODSTAWOWYM (wszystko, co w zakresie podstawowym
i ponadto)
wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada Podręcznik
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje
Starter słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość str. 4–11
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności:
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach,
• jedzenie i diety
dodatkowo: Ćwiczenia
• sport, kolokacje związane ze sportem
• polityka i społeczeństwo w Wielkiej Brytanii i str. 16–19
• człowiek, cechy charakteru
Ameryce
• członkowie rodziny
– poprawnie używa czasów teraźniejszych Dodatkowe
• nauka, odkrycia naukowe
– odmienia czasowniki w czasie przeszłym i stosuje ćwiczenia
• zakupy i usługi, reklama
je poprawnie w wypowiedziach str. 124-130
• kultura i sztuka, twórcy i ich dzieła
– potrafi określić związek przeszłości z
• elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, amerykańskie
teraźniejszością
odpowiedniki brytyjskich słów
– poprawnie wyraża przeszłość używając poznanych
– zna formy i zasady użycia poznanych form gramatycznych,
konstrukcji
częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych
– poprawnie używa poznane tryby warunkowe oraz
– porównuje czasy Present Simple, Present Continuous,
konstrukcje 'wish' i 'if only'
Present Perfect i Present Perfect Continuous
– poprawnie stosuje w wypowiedziach poznane
– zna zasady użycia oraz porównuje różne formy wyrażania
czasowniki modalne
przeszłości: Past Simple, Past Continuous i Past Perfect
– poprawnie używa w zdaniach konstrukcji mowy
– rozróżnia i zna zasady użycia trzech trybów warunkowych
zależnej
– używa różnych czasowników modalnych do wyrażania
– poprawnie używa w zdaniach przedimków
przewidywań
określonych i nieokreślonych, lub nie używa
– zna zasady użycia mowy zależnej
przedimka zgodnie z poznanymi regułami
– używa przedimków określonych i nieokreślonych w zdaniu,
– stopniuje przymiotniki i przysłówki w sposób
lub nie używa przedimka zgodnie z regułami
regularny, nieregularny i opisowy
– zna zasady stopniowania przymiotników i przysłówków
– poprawnie stosuje stronę bierną w zdaniach oraz
– zna zasady użycia strony biernej
używa konstrukcji 'have sth done'
umiejętności – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze – rozróżnia styl formalny i nieformalny wypowiedzi -
zrozumieniem i słuchanie – podaje informacje o swoim życiu, szczegółowo
– reaguje adekwatnie na zadawane pytania, opisuje swoją opisuje różne diety, doświadczenia sportowe
dietę, doświadczenia związane ze sportem, swoje marzenia, – szczegółowo opisuje swoje marzenia oraz

2
przekazuje informacje dotyczące zdarzeń z
przeszłości i wyraża przypuszczenia dotyczące
przedstawia fakty z przeszłości i przyszłości przyszłości
– udziela podstawowych informacji na poruszane tematy – wyraża i uzasadnia swoje opinie dotyczące form
– opisuje i porównuje warunki życia w dwóch krajach życia w kosmosie
– opisuje i porównuje ustrój polityczny wybranych
państw

wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje Podręcznik


1. Do your wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: str. 12-25
best • cechy charakteru – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada
• życie szkolne słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość Dodatkowe
• przyzwyczajenia i zainteresowania poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach zadania
• sposoby zapamiętywania – używa synonimów przymiotników określających Wordstore 1
• system oświaty cechy charakteru str. 144
• wykorzystanie technologii w nauczaniu – używa kolokacji związanych z życiem szkolnym
• uczucia i emocje – poprawnie stosuje w wypowiedziach czasy Ćwiczenia
• rodziny wyrazów - czasowniki zakończone na -ise teraźniejsze, potrafi rozróżnić czasy po użytych str. 20-31, 119-
– zna konstrukcję zdań w czasie Present Simple i Past Simple zwrotach 120
oraz strukturę 'used to' – poprawnie stosuje w zdaniach czas przeszły oraz
– zna i na ogół poprawnie stosuje czasy teraźniejsze strukturę 'used to' Dodatkowe
– na ogół poprawnie używa w zdaniu różne składnie – poprawnie stosuje w wypowiedziach różne składnie ćwiczenia
czasowników czasowników str. 130-131
– na ogół poprawnie używa formy '-ing' w różnych – poprawnie używa formy '-ing' w różnych
kontekstach kontekstach
– na ogół poprawnie tworzy słowa za pomocą przyrostków – poprawnie tworzy słowa za pomocą przyrostków

umiejętności – uzyskuje i przekazuje informacje na temat cech


– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze charakteru, wyraża i uzasadnia opinie na temat cech
zrozumieniem i słuchanie charakteru innych ludzi
– reaguje na pytania dotyczące cech charakteru, opisuje ludzi – przekazuje informacje na temat swoich nawyków i
i wyraża proste opinie na ich temat przyzwyczajeń w przeszłości i teraźniejszości
– opisuje swoje nawyki i przyzwyczajenia w przeszłości i – przekazuje informacje dotyczące różnych
teraźniejszości sposobów zapamiętywania
– opisuje sposoby zapamiętywania – szczegółowo opisuje przypuszczenia dotyczące
– wyraża przypuszczenia dotyczące szkoły w przyszłości i szkoły w przyszłości, uzasadnia je i wyraża swoje -
krótko je uzasadnia opinie
– opisuje zdjęcia oraz wyraża pewność i przypuszczenia – szczegółowo opisuje zdjęcia, wyraża i uzasadnia
dotyczące sytuacji zaprezentowanych na zdjęciu swoje opinie, wyraża pewność i przypuszczenia
– pisze e-mail formalny, w którym opisuje swoich znajomych dotyczące sytuacji zaprezentowanych na zdjęciu
oraz wyraża swoją opinię na ich temat – pisze mail formalny szczegółowo opisując swoich
znajomych, wyraża i uzasadnia swoją opinię na ich
temat, stosuje właściwy styl wypowiedzi pisemnej

3
wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje Podręcznik
2. wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: str. 26–39
It takes all • członkowie rodziny – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada
sorts • uroczystości rodzinne i religijne słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość Dodatkowe
• ważne okresy w życiu człowieka poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach, zadania
• uczucia i emocje używa kolokacji Wordstore 2
• rodzaje dzieł literackich – zna i poprawnie stosuje rzeczowniki złożone, str. 145
• czytelnictwo tworzy rodziny wyrazów
• pozycja dzieci w rodzinie – zna i poprawnie stosuje związki czasowników z Ćwiczenia
• formy spędzania czasu wolnego rzeczownikami str. 32–43
• trudy dorastania – poprawnie używa zwrotów służących do wyrażania
– zna i poprawnie stosuje wybrane rzeczowniki złożone przeszłości Dodatkowe
– zna i poprawnie stosuje niektóre związki czasowników z – poprawnie wyraża przeszłość stosując właściwe ćwiczenia
rzeczownikami czasy gramatyczne str. 132-133
– rozpoznaje zwroty służące do wyrażania przeszłości – poprawnie stosuje poznane związki przyimków z
– zazwyczaj poprawnie wyraża przeszłość stosując właściwe innymi częściami mowy
czasy gramatyczne – poprawnie stosuje zdania przydawkowe
– czasami poprawnie stosuje związki przyimków z innymi – przedstawia fakty i wyraża opinie przy użyciu
częściami mowy poznanych struktur
– zazwyczaj poprawnie stosuje zdania przydawkowe

umiejętności – szczegółowo opisuje uroczystości związane z


osiąganiem pełnoletniości oraz wyraża i uzasadnia
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze swoje opinie
zrozumieniem i słuchanie – szczegółowo relacjonuje wydarzenia z przeszłości
– opisuje uroczystości związane z osiąganiem pełnoletniości – szczegółowo opisuje emocje i uczucia, uzasadnia
– relacjonuje wydarzenia z przeszłości swoje odczucia
– opisuje emocje i uczucia – szczegółowo opisuje swoje zainteresowania
– opisuje swoje zainteresowania czytelnicze, wyraża opinie na czytelnicze, wyraża opinie na temat czytelnictwa i
temat literatury literatury
– opisuje swoją pozycję w rodzinie – przekazuje informacje na temat swojej pozycji w -
– wypowiada się na temat wydarzeń z przeszłości i wyraża rodzinie, opisuje swoje doświadczenia, uzasadnia
opinie swoją opinię
– pisze krótki artykuł na temat stereotypów dotyczących płci – uzyskuje informacje od rozmówcy i wyraża opinie
– opisuje zdjęcie dotyczące życia rodzinnego dotyczące wydarzeń z przeszłości
– przedstawia fakty dotyczące stereotypizacji płci w
formie artykułu, wyraża i uzasadnia swoje opinie
– szczegółowo opisuje zdjęcie, odwołuje się do
własnych doświadczeń związanych z życiem
rodzinnym, wyraża i uzasadnia swoje opinie

wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada Podręcznik
3. wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość str. 40–53
A place to • podróżowanie poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach
live • charakterystyczne miejsca w miastach – zna i poprawnie stosuje w wypowiedziach Dodatkowe
• nowoczesne miejsca zamieszkania związki przymiotników z rzeczownikami, tworzy zadania
• życie na stacji kosmicznej rodziny wyrazów Wordstore 3

4
• mieszkanie, meble i wyposażenie, opis lokalizacji
str. 146
• wynajmowanie i kupowanie mieszkania
• przyimki – poprawnie używa czasów teraźniejszych do opisu
Ćwiczenia
– zna i zazwyczaj poprawnie potrafi używać czasy miejsc
str. 44-55
teraźniejsze do opisywanie miejsc – poprawnie stosuje w wypowiedziach
– zna i zazwyczaj poprawnie stosuje różne sposoby wyrażania konstrukcje służące do wyrażania przyszłości
Dodatkowe
przyszłości – poprawnie określa ilość rzeczowników policzalnych
ćwiczenia
– zazwyczaj poprawnie określa ilość rzeczowników i niepoliczalnych
str. 134-135
policzalnych i niepoliczalnych

umiejętności – wyraża i uzasadnia opinie dotyczące wyboru


miasta, w którym chciałby mieszkać
– szczegółowo opisuje swoje plany na przyszłość
– szczegółowo opisuje okolicę, w której mieszka,
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze wyraża opinię na temat nowoczesnych miejsc
zrozumieniem i słuchanie zamieszkania
– opisuje cechy miasta istotne dla niego – wyraża i uzasadnia swoje opinie oraz szczegółowo
– opisuje swoje plany na przyszłość opisuje przypuszczenia dotyczące życia na stacji
– opisuje okolicę, w której mieszka kosmicznej
– wyraża opinie dotyczące życia na stacji kosmicznej. – szczegółowo opisuje swoje doświadczenia -
– opisuje swoje obowiązki związane z porządkowaniem związane z porządkowaniem pokoju i podziałem
pokoju obowiązków domowych
– opisuje mieszkanie do wynajęcia – szczegółowo opisuje mieszkanie do wynajęcia oraz
– proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje wyraża i uzasadnia opinie dotyczące wyboru
– pisze rozprawkę, wyrażając i uzasadniając swoją opinię – proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje,
wyraża swoje opinie oraz pyta o preferencje innych
osób
– pisze rozprawkę wyrażając i uzasadniając swoje
opinie, przedstawia wady i zalety różnych rozwiązań
szczegółowo je argumentując
wiedzy Podręcznik
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada
4. – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje str. 54–67
słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość
The cost of wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności:
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach
living • zakupy, rodzaje sklepów, towary Dodatkowe
– zna i poprawnie stosuje w wypowiedziach
• korzystanie z usług zadania
idiomy oraz kolokacje związane z kupowaniem i
• ubrania i style Wordstore 4
sprzedawaniem, tworzy rodziny wyrazów
• reklama str. 147
–zna i poprawnie stosuje poznane czasowniki
• idiomy związane z pieniędzmi
frazowe
– zna i stosuje wybrane czasowniki frazowe Ćwiczenia
– poprawnie stosuje w wypowiedziach zwroty
– zna i przeważnie poprawnie stosuje zwroty pytające oraz str. 56–67
pytające oraz pytania zwrotne
pytania zwrotne
– poprawnie stosuje poznane struktury modalne w
– w większości poprawnie stosuje poznane struktury modalne Dodatkowe
czasie teraźniejszym i przeszłym
w czasie teraźniejszym i przeszłym ćwiczenia
– stosuje struktury gramatyczne alternatywne do
str. 136-137
struktur modalnych czasowników
umiejętności – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze – szczegółowo opisuje swoje ulubione sklepy, -
zrozumieniem i słuchanie wyraża i uzasadnia swoją opinię

5
– szczegółowo opisuje swoje intencje, rozpoczyna i
swobodnie prowadzi rozmowę, przekazuje
informacje
– szczegółowo opisuje swoje doświadczenia
związane z zakupami online, wyraża i uzasadnia
– opisuje swoje ulubione sklepy swoje opinie
– odpowiada na pytania o intencje – wyraża i uzasadnia swoje opinie dotyczące
– opisuje swoje doświadczenia związane z zakupami online produkcji spodni, opisuje swoje doświadczenia
– wyraża opinie dotyczące produkcji spodni – prowadzi swobodną rozmowę, uzyskuje i
– uzyskuje od rozmówcy podstawowe informacje, udziela rad przekazuje informacje, udziela rad, krytykuje i
– wyraża proste opinie dotyczące wad i zalet proponowanych komentuje zdarzenia z przeszłości
rozwiązań – szczegółowo wyraża swoje opinie dotyczące wad i
– przedstawia fakty dotyczące incydentu, składa skargę zalet proponowanych rozwiązań, stosując właściwy
styl wypowiedzi
– szczegółowo przedstawia fakty dotyczące
incydentu, stosuje właściwy styl wypowiedzi, składa
formalną skargę i wyraża swoje emocje

wiedzy Podręcznik
5. str. 68-81
– zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje
The world – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada
wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności:
at your feet słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość Dodatkowe
• nazwy zawodów, zatrudnienie
poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach zadania
• rozmowa o pracę
– zna i poprawnie stosuje w wypowiedziach Wordstore 5
• przymiotniki opisujące pracę
kolokacje związane z pracą, tworzy rodziny wyrazów str. 148
• rozwiązywanie problemów w pracy
– poprawnie stosuje czasowniki frazowe w
• doświadczenie zawodowe
wypowiedziach Ćwiczenia
– zna i stosuje wybrane czasowniki frazowe
– poprawnie używa mowy zależnej we wszystkich str. 68-79
– zna i rozumie zasady stosowania mowy zależnej w
rodzajach zdań
wypowiedziach
– poprawnie używa w wypowiedziach czasów Dodatkowe
– używa podstawowych struktur czasu przeszłego do
przeszłych narracyjnych do relacjonowania zdarzeń ćwiczenia
relacjonowania zdarzeń
str. 138-139

umiejętności – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze – szczegółowo opisuje swoją wymarzoną pracę, -
zrozumieniem i słuchanie wyraża i uzasadnia swoją opinię
– opisuje swoją wymarzoną pracę – szczegółowo wyraża i uzasadnia opinię dotyczącą
– wyraża swoją opinię dotyczącą zatrudnienia zatrudnienia
– wyraża opinie dotyczące warunków pracy i umiejętności – szczegółowo wyraża i uzasadnia swoje opinie
zawodowych dotyczące warunków pracy i umiejętności
– przekazuje fakty związane z wpływem płci na pełnione role zawodowych
zawodowe – szczegółowo przedstawia fakty związane z
– relacjonuje wydarzenia z przeszłości wpływem płci na pełnione role zawodowe, opisuje
– opisuje problemy, wyraża swoje uczucia swoje doświadczenie
pisze artykuł przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań – szczegółowo relacjonuje wydarzenia z przeszłości,
– wyraża swoją opinię dotyczącą pracy i doświadczenia wyraża swoje opinie
zawodowego – szczegółowo pisuje zaistniałe problemy, wyraża i

6
wyjaśnia swoje uczucia
– pisze artykuł przedstawiając wady i zalety różnych
rozwiązań, wyraża i uzasadnia swoje opinie
– szczegółowo wyraża i uzasadnia swoją opinię
dotyczącą pracy i doświadczenia zawodowego,
przedstawia wady i zalety różnych decyzji, wyraża
opinie

wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje


Podręcznik
6. wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności:
str. 82-95
True or • wygląd zewnętrzny
false? • egzaminy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada
Dodatkowe
• sławni aktorzy słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość
zadania
• osoby publiczne poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach
Wordstore 6
• problemy etyczne – tworzy rodziny wyrazów stosując właściwe
str. 149
• zwroty z czasownikiem take przyrostki
• przymiotniki złożone – poprawnie stosuje tryby warunkowe używając słów
Ćwiczenia
– zna i rozumie zasady stosowania poznanych trybów alternatywnych do 'if'
str. 80-91
warunkowych, zazwyczaj poprawnie używa słowa – właściwie używa w zdaniach czasowników
alternatywne do 'if' frazowych
Dodatkowe
– zna i rozumie zasady stosowania czasowników frazowych,
ćwiczenia
zazwyczaj poprawnie używa ich w zdaniu
str. 139-140
– zna i w większości poprawnie używa właściwych
przyrostków
umiejętności – szczegółowo opisuje wygląd zewnętrzny i
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze przedstawia fakty z przeszłości
zrozumieniem i słuchanie – wyraża przypuszczenia oraz wyraża i uzasadnia
– opisuje wygląd zewnętrzny i przedstawia fakty z przeszłości swoje poglądy na temat przyszłych i hipotetycznych
– wyraża przypuszczenia dotyczące przyszłych i zdarzeń
hipotetycznych zdarzeń – przekazuje szczegółowe informacje oraz wyraża i
– przekazuje informacje i wyraża swoje opinie uzasadnia swoje opinie -
– przedstawia fakty na temat ochrony praw zwierząt – szczegółowo przedstawia i komentuje fakty oraz
– pisze rozprawkę, wyraża swoją opinię, przedstawia wady i wyraża i uzasadnia opinię na temat ochrony praw
zalety różnych rozwiązań zwierząt
– pisze rozprawkę, wyraża i szczegółowo uzasadnia
swoją opinię, przedstawia wady i zalety różnych
rozwiązań

wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada Podręcznik
7. wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość str. 96-109
Log on • komputery i technologia poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach
• problemy zdrowotne – zna i poprawnie stosuje w wypowiedziach Dodatkowe
• komunikacja elektroniczna, korzystanie z urządzeń i kolokacje związane z używaniem internetu zadania
technologii – poprawnie używa słów, które są często mylone Wordstore 7
• nowoczesne technologie komunikacyjne – poprawnie stosuje konstrukcje zdań w stronie str. 150
• problemy związane z nowoczesnymi technologiami biernej we wszystkich poznanych czasach
• fakty matematyczne – poprawnie prezentuje poglądy i przekonania Ćwiczenia

7
str. 92-103
• urządzenia zastępujące ludzi
– zna konstrukcję i zazwyczaj poprawnie używa zdań w
Dodatkowe
stronie biernej używając konstrukcji w stronie biernej
ćwiczenia
– zazwyczaj poprawnie prezentuje poglądy i przekonania
str. 140-141
używając podstawowych konstrukcji w stronie biernej
umiejętności – szczegółowo wyraża i uzasadnia swoją opinię
dotyczącą korzystania z nowoczesnych technologii
– w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze – szczegółowo opisuje problemy związane z
zrozumieniem i słuchanie korzystaniem z urządzeń
– wyraża swoją opinię dotyczącą korzystania z nowoczesnych – szczegółowo pisuje aplikacje telefoniczne, wyraża i
technologii uzasadnia swój wybór oraz swoją opinię
– opisuje problemy związane z korzystaniem z urządzeń – szczegółowo relacjonuje wydarzenia z przeszłości
-
– opisuje ulubione aplikacje telefoniczne – szczegółowo opisuje wpływ technologii na życie,
– przekazuje informacje o wydarzeniach z przeszłości wyraża i uzasadnia swoje opinie
– opisuje wpływ technologii na życie – szczegółowo przedstawia fakty dotyczące
– pisze rozprawkę, przedstawia fakty dotyczące korzystania z korzystania z technologii, wyraża i uzasadnia swoje
technologii, wyraża swoje opinie opinie, przedstawia wady i zalety różnych rozwiązań
stosując zasady konstruowania rozprawki

wiedzy – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i niekiedy stosuje Podręcznik


8. wybrane słownictwo z rozdziału, w szczególności: – zna znaczenie, poprawnie zapisuje i wypowiada str. 110-123
Around the • świat przyrody słownictwo z rozdziału, poprawnie stosuje większość
globe • zanieczyszczenia i zagrożenia środowiska poznanych środków leksykalnych w wypowiedziach, Dodatkowe
• lądy i wody w tym: zadania
• wypoczynek • problemy związane z ochroną środowiska Wordstore 8
• inteligentne zwierzęta – zna i poprawnie stosuje w wypowiedziach str. 151
• filmy przyrodnicze rzeczowniki złożone oraz kolokacje związane ze
• cuda przyrody środowiskiem naturalnym Ćwiczenia
• ochrona środowiska naturalnego – tworzy słowa używając właściwych przedrostków str. 104-115
– zna i stosuje wybrane przedrostki służące do tworzenia – używa różnych konstrukcji czasów przeszłych
nowych słów służących do wyrażania żalu oraz referowania Dodatkowe
– używa wybranych struktur czasu przeszłego służących do wydarzeń z przeszłości ćwiczenia
wyrażania żalu i opisywanie wydarzeń z przeszłości – poprawnie stosuje konstrukcje wtrącenia i inwersji str. 142-143
– zna zasady stosowania wtrącenia i inwersji w zdaniu w celu w zdaniu w celu podkreślenia informacji
podkreślanie informacji
umiejętności – w większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie ze – szczegółowo przedstawia fakty dotyczące -
zrozumieniem i słuchanie szkodliwych odpadów, przekazuje zgromadzone
– przedstawia fakty dotyczące szkodliwych odpadów informacje
– wyraża żal dotyczący zdarzeń z przeszłości – opisuje swoje emocje, wyraża żal dotyczący
– wyraża opinie na temat podróżowania zdarzeń z przeszłości
– opisuje wybrany park narodowy – wyraża szczegółowe opinie na temat
– pisze list formalny, przedstawia wady i zalety różnych podróżowania, opisuje swoje doświadczenia
rozwiązań – szczegółowo opisuje wybrany park narodowy,
wyraża i uzasadnia swoje opinie stosując właściwy
styl wypowiedzi i podając szczegółowe uzasadnienia

8
– szczegółowo wyraża i uzasadnia swoje opinie,
przedstawia wady i zalety różnych rozwiązań,
stosuje zasady konstruowania listu formalnego