Vous êtes sur la page 1sur 5

10/28/2010 Generated

Czerwone życiorysy: Borowski by Foxit


- ideowy … PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Czerwone życiorysy

Borowski - ideowy
komunista

Prof. dr. hab. Jerzy Robert Nowak

Przewodzący buntowi wewnątrz SLD


przeciwko Millerowi były marszałek Sejmu
Marek Borowski jest synem wysokiej rangi
komunistyc znego działac za o bardzo
szkodliwej antypolskiej przeszłości. Jego ojc iec
Wiktor Borowski (właśc iwie Aron Berman) był
w czasac h II Rzec zypospolitej trzykrotnie
skazywany na więzienie za działalność
wymierzoną w interesy Polski. Zaszedł bardzo
wysoko w strukturach KPP - partii zdrady
narodowej - stał się c złonkiem sekretariatu jej
władz. Został nawet pracownikiem
przedstawic ielstwa KPP przy Komitec ie
Wykonawc zym Międzynarodówki
Komunistycznej w Moskwie. Można więc
powiedzieć, że stał się prawdziwą szyc hą
wśród agentury sowieckiej na Polskę.

Po wojnie ojc iec Borowskiego należał do


najgorszyc h stalinizatorów polskiej prasy jako
redaktor naczelny "Życia Warszawy", a od
1951 r. zastępc a redaktora naczelnego
głównego dziennika komunistyc znego -
"Trybuny Ludu".

Młody Marek Borowski był - według "Wprost" -


bardzo moc no związany duchowo ze swym
ojc em stalinowc em. Polityk Unii Wolnośc i Jan
Lityński, który c hodził z nim do jednej klasy (w
sławetnym lic eum dla młodzieży bananowej im.
Klimenta Gottwalda), wspominał, że M.
Borowski już wtedy "był ideowym wyznawc ą
komunizmu". Młody Borowski wcześnie
zaprzyjaźnił się z innym synem
komunistyc znego działac za - Adamem
Mic hnikiem, a w 1962 r. wstąpił do założonego
przez Mic hnika międzyszkolnego Klubu
D:/…/czerwone-zyciorysy_Borowski.htm 1/5
10/28/2010 Generated
Czerwone życiorysy: Borowski by Foxit
- ideowy … PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Poszukiwaczy Sprzec znośc i.

W 1967 r. został c złonkiem PZPR. W 1967 r.,


wraz ze "sc zyszc zaniem" przez moc zarowc ów
działaczy z partyjnego lobby żydowskiego
tzw. puławian, ojc iec Borowskiego stracił
piastowaną od 1951 r. funkcję zastępc y
naczelnego "Trybuny Ludu". To jeszc ze
mocniej popchnęło związanego z
mic hnikowcami Borowskiego do opozycyjnego
ruchu studenc kiego w 1968 r.; odegrał w nim
aktywną rolę. Został wyrzuc ony z PZPR, co
ogromnie przeżył; był wręcz zdruzgotany.
Pozostał jednak - jak wspominał - nadal
wierny wartośc iom komunistyc znym. Pozostał
c złonkiem ZMS-u i dalej studiował na SGPiS-
ie. Po ukończeniu studiów zac zął prac ować w
Domac h Towarowyc h "Centrum", gdzie został
przewodnic ząc ym ZMS. Już po kilku latac h - w
1973 r. - wysłano go na staż do francuskic h
domów towarowyc h.

Powrócił do PZPR w 1975 r. - roku dość


szc zególnym, w którym zaproponowano wpis
do Konstytucji o wiec znej przyjaźni z ZSRS. W
"Życiu" z 3 listopada 2001 r. Joanna
Bic hniewic z napisała: "Wprowadzenie stanu
wojennego przyjął niemal z ulgą. 'To było
racjonalne i słuszne rozwiązanie' - mówił
zarówno wtedy, jak i dziś". Ciekawe, że akurat
w dobie stanu wojennego zac zął się nagły
skok jego kariery - zatrudnienie w
Ministerstwie Rynku Wewnętrznego. Znalazł
jakichś dobryc h protektorów. Był to
szc zególnie dobry c zas dla awansów
towarzyszy żydowskiego pochodzenia. Jak
stwierdził żydowski publicysta Abel Kainer
(Stanisław Krajewski) na łamac h podziemnej
KOR-owskiej "Krytyki", nr 15 z 1983 r., "WRON
grała rolę bardziej opiekunki Żydów". Znany
izraelski naukowiec profesor Chone Shmeruk
mówił w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" z 19
kwietnia 1995 r.: "Władze PRL w latac h 80.
też popierały sprawy żydowskie. Było wtedy
takie powiedzonko: 'Co się nosi w Polsc e?
Żydów na rękac h' (...)".

Redaktor Bic hniewic z w kontekśc ie


ówczesnego awansu Borowskiego przytoczyła
wypowiedź jednego z c złonków SLD i
długoletniego działac za PZPR: "Musiał go ktoś
dobrze pilotować . Nie było takic h c udów, by
ktoś, ot tak, wypatrzył młodego zdolnego w
Domac h 'Centrum' i zapragnął go mieć w
ministerstwie. Nie w tamtym systemie". Być
może o awansie Borowskiego zadec ydowały
wc ale nie znajomośc i rodzinne i nowa
filosemic ka moda c zasów Jaruzelskiego, lec z
jego własne kontakty. Były przewodnic zący
D:/…/czerwone-zyciorysy_Borowski.htm 2/5
10/28/2010 Generated
Czerwone życiorysy: Borowski by Foxit
- ideowy … PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Klubu Parlamentarnego KPN Krzysztof Król
zapewniał, że "Borowski prowadził w DT
'Centrum' sklepik za tzw. żółtymi firankami,
c zyli dla KC i uprzywilejowanych członków
partii" (według tekstu Anity Gargas w "Gazec ie
Polskiej" z 5 styc znia 1995 r.). Sprzyjało to
poznaniu "odpowiednic h" protektorów.

Za rządów T. Mazowiec kiego Borowski


awansował na podsekretarza stanu w
Ministerstwie Rynku Wewnętrznego, gdzie
odpowiadał za rynek artykułów
konsumpc yjnyc h i nadzorował prywatyzac ję
handlu i turystyki. Anita Gargas, pisząc w
"Gazecie Polskiej" o tym okresie kariery
Borowskiego, przypomniała: "To w tym okresie
doszła do skutku afera alkoholowa, za c o miał
odpowiadać przed Trybunałem Stanu
przełożony Borowskiego".

W 1993 r. został wic epremierem i ministrem


finansów w rządzie pierwszej koalic ji SLD i
PSL. Jako szef resortu finansów odpowiadał
m.in. za fatalnie, z różnymi
nieprawidłowośc iami przeprowadzoną
prywatyzac ję Banku Śląskiego. Wybuc hł
prawdziwy skandal wokół c ałej sprawy, w
niemałej mierze dzięki nagłośnieniu jej przez
ówczesnego posła PSL, przewodnic zącego
Komisji Przekształceń Własnośc iowyc h
Bogdana Pęka. Premier Waldemar Pawlak
zdec ydował się na odwołanie wic eministra
finansów Stefana Kawalc a, który bezpośrednio
odpowiadał za przekształc enia Banku
Śląskiego. Borowski postanowił postawić się
premierowi Pawlakowi i wymusić na nim
c ofnięcie dymisji Kawalca. Złożył swoją
dymisję ze stanowisk rządowych i
bezskutec znie próbował namówić innych
postkomunistyc znyc h ministrów do zbiorowego
odejśc ia z rządu. Bluff zawiódł. Premier przyjął
dymisję Borowskiego, który wyraźnie przegrał
c ałą sprawę. Zemścił się wkrótc e na pośle
Pęku, doprowadzając do jego odwołania z
przewodnic twa komisji sejmowej.

Jako polityk SLD-owski Borowski należy do


nurtu "c zerwonyc h liberałów" w gospodarce.
Ma wyraźne uprzedzenia wobec Kościoła.
Należał do tyc h posłów SLD, którzy
wykazywali wręcz ośli upór w
przeciwstawianiu się ratyfikacji konkordatu.
Wyraźnie widać , że oddziałuje na założoną
przez siebie partię w duchu polityki
antykościelnej. Po wygranej SLD w 2001 r.
Borowski awansował najwyżej - został
marszałkiem Sejmu. Na tej funkc ji "wsławił się"
m.in. brutalną decyzją usunięc ia noc ą przez
D:/…/czerwone-zyciorysy_Borowski.htm 3/5
10/28/2010 Generated
Czerwone życiorysy: Borowski by Foxit
- ideowy … PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Straż Marszałkowską posła Gabriela
Janowskiego, który okupował trybunę, żądając
debaty na temat prywatyzac ji STOEN- u.
Następnego dnia liczni posłowie opozyc yjni
powitali za to Borowskiego okrzykami: "Hańba"
i "Łukaszenko"!

Borowski odegrał szc zególnie dużą rolę w


działaniac h opozyc ji SLD-owskiej, zmierzającej
do obalenia rządu Millera i stworzenia nowej
partii o nazwie Socjaldemokracja Polska. Wielu
widzi w powstaniu tej partii drogę do tak
wymarzonej przez Kwaśniewskiego i Mic hnika
wspólnej formac ji, tworzącej wreszcie
historyc zny sojusz byłych komunistów i byłyc h
opozyc jonistów z lewic owej opozyc ji laic kiej,
głównie komunistyc znego chowu. Widać już
teraz bardzo duże zainteresowanie nową
partią ze strony liderów bardzo osłabionej w
ostatnich latac h Unii Wolnośc i. Warto
przypomnieć , że Borowski od początków SdRP,
faktycznie od jej zjazdu założyc ielskiego,
należał do ludzi związanyc h z Aleksandrem
Kwaśniewskim. W ostatnim roku między
postkomunistyc znym prezydentem RP a
premierem Millerem bardzo moc no się iskrzyło.
Nie było więc c hyba przypadkiem, że
Borowskiemu przypadła rola autora
decydując ego ciosu w Millera.

Niektórzy w tym, c o się stało w rezultac ie


buntu M. Borowskiego, widzą kolejne
odnowienie starego sporu dwóch frakc ji w
łonie partii komunistycznej: "Żydów" i
"c hamów"! Stare przyjaźnie Borowskiego z
Mic hnikiem, Lityńskim i innymi przedmarc owymi
"komandosami" z prominentnyc h rodzin
żydowskic h mogą teraz szc zególnie silnie
procentować w łączeniu "brac i rozdzielonyc h"
z SLD i UW!

prof. Jerzy Robert Nowak

Fragment książki "Czerwone dynastie", prof.


dr. hab. Jerzy Robert Nowak, Wydawnic two
MaRoN 2004

D:/…/czerwone-zyciorysy_Borowski.htm 4/5
10/28/2010 Generated
Czerwone życiorysy: Borowski by Foxit
- ideowy … PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
> > > Kliknij - Wróć do góry - do początku
strony < < <

Zamknij to okno

Zamknij to okno

D:/…/czerwone-zyciorysy_Borowski.htm 5/5