Vous êtes sur la page 1sur 11

10/28/2010 Leszek Balcerowicz -Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

portret doktrynera
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Leszek
Balcerowicz
portret doktrynera

W najbardziej wpływowyc h mediac h po 1989 r.


konsekwentnie lansowano mit Leszka Balcerowicza jako
swoistego tytana nowatorskiej myśli ekonomicznej. "Tytana"
upowszec hniając ego jedynie słuszne poglądy na temat
polskiej gospodarki, wbrew wrzaskowi różnyc h
"populistycznyc h" dyletantów. W rzec zywistości
Balcerowic z był przez wszystkie lata po 1989 r. jedynie
posłusznym narzędziem w rękac h sterując yc h nim
zagranic znyc h globalistów typu George Soros. Z ogromnym
oddaniem i konformizmem służył ic h działaniom zmierzając ym
do opanowania kluczowyc h dziedzin polskiej gospodarki,
przemysłu, bankowośc i.

Konformizmu uczył się już za młodu, pod "odpowiednim"


wpływem ojc a, dyrektora PGR- u. Już w młodości Leszek
Balcerowic z dał szc zególnie wymowny dowód umiejętności
przystosowywania się do silniejszych, do tyc h, którzy
dzierżyli władzę. Wstąpił do Polskiej Zjednoc zonej Partii
Robotniczej, i to w czasie, gdy partia ta była szc zególnie
mocno skompromitowana - w 1969 roku. Gdy odlic zymy
trwając y rok obowiązkowy staż kandydacki, okazuje się, że
Balcerowic z zgłosił się do PZPR tuż po bezwzględnym
D:/winHTTrack/…/Balcerowicz.htm 1/11
10/28/2010 Leszek Balcerowicz -Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
portret doktrynera
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
moczarowskim stłumieniu ruchów studenc kic h i tzw.
kampanii antysyjonistycznej oraz po interwenc ji w
Czechosłowacji. Miał wtedy 22 lata. Trudno więc tłumac zyć
niedojrzałośc ią jego dec yzję wstąpienia do partii
komunistyc znej, którą podejmowali wówc zas tylko najgorsi
karierowicze. Ciekawe, jak tłumac zy ten pomarcowy zaciąg
Balcerowic za do partii Bronisław Geremek, który przez lata
był jego najbliższym współprac ownikiem w Unii Wolnośc i.

Poc zątkowo przez blisko dziesięć lat Balc erowic z pracował


w SGPiS pod kierownic twem Pawła Bożyka, szefa doradc ów
ówczesnego pierwszego sekretarza KC PZPR Edwarda
Gierka. Sam Bożyk, później złośliwie komentując wyjątkowo
doktrynerskie poc zynania Balcerowic za, mówił o nim, że był
to jego jeden z najbardziej odległyc h od praktyki
gospodarc zej uczniów.

W latach 1978- 1980 prac ował w szc zególnie


antyreformatorskiej instytucji, za to prawdziwej szkole
konformizmu - w Instytuc ie Podstawowyc h Problemów
Marksizmu-Leninizmu przy KC PZPR.

W latac h 90. ex post uczyniono z Balc erowic za rzekomego


czołowego ekonomistę, wywodzącego się spośród opozyc ji
solidarnośc iowej. W rzec zywistości przed latem 1989 roku
nikt go za takiego nie uważał. Jeszc ze w początkac h 1989
roku Balc erowic za, mając ego wówc zas tylko stopień
doktora, nie wzięto ani do 20-osobowego składu
solidarnośc iowego w zespole ds. gospodarki i polityki
społecznej przy Okrągłym Stole, ani do wspierającego go
grona ekspertów (!!!). Próżno więc szukać jego nazwiska w
informatorze "Okrągły stół. Kto jest kim. 'Solidarność' -
opozyc ja. Biogramy, wypowiedzi", Warszawa 1989.

Wykonawca planu Sorosa


Swą przyspieszoną karierę w 1989 r., awans na
wic epremiera i ministra finansów, Balc erowic z zawdzięczał
tylko i wyłąc znie protekc ji prawej ręki premiera
Mazowiec kiego, jego zausznika - ekonomisty Waldemara
Kuczyńskiego. Początkowo ofiarował się tylko z rolą doradc y
Kuczyńskiego (por. L. Balcerowic z, "800 dni", Warszawa
1992, s. 10) i sam był zaskoczony swym nieoc zekiwanym
ogromnym awansem. Zawdzięc zał go głównie temu, że
kolejno odmówiły cztery pierwsze osoby, którym
zaproponowano stanowisko ministra finansów we wrześniu
1989 r., a Balc erowic z urząd ten skwapliwie przyjął. Tym
gorliwiej podjął się realizac ji importowanego ze Stanów
Zjednoc zonyc h do Polski planu Sorosa-Sachsa, w Polsc e
funkcjonującego pod fałszywą nazwą "plan Balc erowicza".

W rzeczywistośc i c ały plan był pomysłem słynnego


amerykańskiego lewicowego miliardera George'a Sorosa,
przybyłego z Węgier do USA giełdowego spekulanta
żydowskiego pochodzenia. O tym, że c ały rzekomy plan
Balcerowic za był w istocie dziełem Sorosa, możemy

D:/winHTTrack/…/Balcerowicz.htm 2/11
10/28/2010 Leszek Balcerowicz -Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
portret doktrynera
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
dowiedzieć się również z bardzo nieostrożnej enunc jac ji W.
Kuczyńskiego, wspomnianego już zausznika Mazowieckiego,
ministra przekształceń własnośc iowyc h w jego rządzie. Jak
wyznał Kuc zyński w książce "Zwierzenia zausznika"
(Warszawa 1992, s. 82-83): "Soros przyjechał z planem
reformy gospodarki polskiej, zwanym planem Sorosa. To
była kombinacja szokowej operacji antyinflac yjnej z
restrukturyzacją naszyc h firm". Balc erowic zowi jako
wic epremierowi nadzorując emu polską politykę gospodarczą
przypadło zaś tylko zadanie firmowania tego wszystkiego i
uwiarygodniania polityki służąc ej gospodarc zym celom
Zac hodu.

Celom tym służyła skrajnie doktrynersko realizowana


polityka gospodarc za Balcerowic za, skupiająca się głównie
na walc e z inflacją, przy zaniedbaniu wysiłków na rzec z
wzrostu gospodarc zego i pobudzania polskiego eksportu.
Jednym z najszkodliwszych elementów tej polityki było
nastawienie na przyśpieszoną gruntowną prywatyzację
polskiego przemysłu i banków, stanowiąc ą faktyc zną
wyprzedaż za bezcen.

Rzecznik terapii szokowej


Wielkie wsparc ie dla Balc erowicza stanowiły zachęty do jak
najszybszej terapii szokowej lansowane już latem 1989 r.
przez współdziałając ego z Sorosem amerykańskiego
ekonomistę Jeffreya Sac hsa. Reklamował on się w Polsc e
jako ten, który z dnia na dzień zwalc zył w Boliwii ogromną
inflac ję. Obiec ywał tę samą skuteczną terapię w Polsc e,
zapominając uprzedzić , że jego boliwijski sukc es dokonał się
kosztem ogromnie wysokiego bezrobocia i buntu boliwijskic h
robotników, wprowadzenia w Boliwii stanu wyjątkowego i
internowania przywódc ów związkowyc h. O tym wszystkim
milc zano w najbardziej wpływowyc h polskich mediach, tym
chętniej za to nagłaśniając obietnic e Sac hsa łatwej,
bezbolesnej i szybkiej terapii szokowej. Szc zególnie kłamliwa
pod tym względem była informac ja w "Gazecie Wyborc zej" z
24 sierpnia 1989 r., zamieszc zona pod znamiennym tytułem:
"Cud gospodarczy w Polsc e?". Sac hs obiec ywał tam m.in.:
"Likwidujemy całkowicie inflację w c iągu sześc iu miesięc y.
Stopa życ iowa zacznie wzrastać za pół roku (...) Nie dajc ie
sobie wmówić, że radykalny program gospodarc zy wymaga
cierpień i wyrzeczeń".

Nader szybko miało się okazać , że realizowana przez


Balcerowic za terapia szokowa doprowadziła do wielkiego
pasma c ierpień i wyrzec zeń przeważając ej części
społeczeństwa, z korzyśc ią dla gromady cwaniaków polskic h
i zagranic znyc h. Pisał o tym jednoznac znie bardzo ostry
amerykański krytyk terapii szokowej, noblista z dziedziny
ekonomii, prof. J. Stiglitz. Dzięki skokowym podwyżkom cen
państwo zagrabiło wieloletnie oszc zędności obywateli.
Straciły ogromną c zęść wartośc i zbierane przez wiele lat
wkłady na mieszkania. Państwo zgarnęło przeważną część
oszczędności dolarowyc h, szac owanyc h na koniec 1988 r.

D:/winHTTrack/…/Balcerowicz.htm 3/11
10/28/2010 Leszek Balcerowicz -Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
portret doktrynera
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
na 7-15 miliardów dolarów amerykańskic h (por. S.
Dąbrowski, Logika postkomunistów, "Nowy Świat", 13
stycznia 1993 r.). Przypomnijmy zapomniane już dane o
rozmiarach podwyżek c en w 1990 r. Według tekstu "Gazety
Wyborc zej" z 29 stycznia 1991 r., opartego na danych GUS,
średnie ceny w 1990 r. były sześc io-, siedmiokrotnie wyższe
niż w 1989 roku. Przy tym chleb średnio podrożał 13 razy,
makaron - 22 razy, c eny mebli, nac zyń kuc hennyc h,
lodówek wzrosły 8-10 razy. Ceny podstawowych artykułów
w wielu przypadkach stały się wyższe niż w krajach EWG. W
tym samym czasie miesięczne wynagrodzenie mieszkańca
Polski odpowiadało 2-3-dniowym zarobkom Francuzów lub
Niemców.

Jak wielkie rozmiary przybrało skokowe zubożenie polskiego


społeczeństwa w efekcie balc erowic zowskiej terapii
szokowej, doskonale dokumentowała podstawowa wręc z
książka o polityce społec znej wydana w 1995 r. pod
redakc ją prof. Juliana Auleytnera. Według niej, w samym
tylko 1990 r. przeciętne płace spadły o 24 proc ., realna
wartość przeciętnej emerytury i renty - o 19 proc ., a
doc hody netto z rolnic twa na 1 pracując ego - o 63 proc.
Rolników szc zególnie dotknęło otwarcie przez Balc erowicza
granic na produkty rolne z zagranicy, w dużej mierze
dotowane przez rządy zachodnie i sprowadzane do Polski po
dumpingowyc h c enac h.

Dzięki wpływom starej nomenklatury tzw. plan Balc erowic za,


szumnie reklamowany jako nowa, rewolucyjna wręc z
reforma gospodarc za, był faktyc znie tylko nową kolejną
odmianą stosowanyc h przez rządy PRL "operac ji
doc hodowo-cenowych". Z tą różnic ą, że tamtyc h nie udało
się zrealizować władzom ze względu na opory
społeczeństwa. Balcerowic zowi zaś to wszystko powiodło
się kosztem gigantycznego ograbienia społec zeństwa z
oszczędności i bardzo dużego zubożenia wielkiej części
ludnośc i. Udało się dlatego, że mógł skorzystać z
ogromnego poparcia społec zeństwa dla rządu
Mazowiec kiego. Naród zbyt łatwo zawierzył ówczesnemu
kierownic twu Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, które
twierdziło, że plan Balc erowicza to jedyny skutec zny
program naprawy gospodarc zej, niemając y rzekomo żadnej
alternatywy. Tak uzyskano przyzwolenie społec zne dla
drastyc znego planu gospodarc zego, którego władzom PRL w
żadnym razie nie udałoby się zrealizować ze względu na
opór Narodu. Jak szc zerze wyznawał na łamac h "Prawa i
Życ ia" 10 marc a 1990 r. były minister handlu wewnętrznego
w rządzie M. Rakowskiego, Marcin Nurowski, "realizacja
takiego programu gospodarc zego w naszym wykonaniu
doprowadziłaby do gigantyc znej awantury w kraju".

Skorzystała stara nomenklatura


Plan Sorosa-Balcerowic za zyskał entuzjastyc zne wręc z
wsparc ie różnych byłyc h prominentów reżimu
komunistyc znego - od byłyc h ministrów PRL-owskic h

D:/winHTTrack/…/Balcerowicz.htm 4/11
10/28/2010 Leszek Balcerowicz -Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
portret doktrynera
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Nurowskiego i Mieczysława Wilc zka, po byłego wic epremiera
w rządzie Rakowskiego - Miec zysława Sekułę c zy byłego
rzec znika rządu Jaruzelskiego - Jerzego Urbana. Stało się
tak nieprzypadkowo. Stara nomenklatura partyjna stanowiła
trzon kadry kierownic zej w gospodarc e, wprowadzającej
plan Sorosa-Balcerowic za. Postarano się też o zablokowanie
prawdziwie potrzebnyc h głębokic h reform strukturalnyc h, od
reformy banków poc ząwszy, po restrukturyzac ję przemysłu,
które mogłyby być niekorzystne dla starej kadry partyjnej.
Tym żarliwiej wspierali za to mnożąc e się spółki
nomenklaturowe. Zadbali również o możliwie jak najbardziej
nieprecyzyjne i wadliwe przepisy w różnyc h dziedzinach, tak
aby ułatwić dokonywanie różnych aferowych manipulac ji
(vide: afera FOZZ, afera z rublem transferowym, tytoniowa,
ziemniac zana etc .). Balcerowic z ponosi lwią część
odpowiedzialności za brak kontroli, który ułatwił
dokonywanie afer przy współudziale osób usadowionyc h na
wpływowyc h stanowiskac h gospodarc zyc h. Rzec z
znamienna - w 1989 r. zniesiono karę konfiskaty majątku za
nadużyc ia gospodarcze. Cwaniac y z zagranic y i wysoko
uplasowani w aparacie gospodarc zym ludzie starej
nomenklatury świetnie wykorzystali do swyc h celów szanse
spekulacji i drenażu dolarów z Polski dzięki utrzymywaniu
przez półtora roku kursu dolara do złotego na sztywnym,
niezmienionym poziomie.

Profesor Łukasz Czuma tak pisał o mec hanizmie tyc h


manipulac ji w I tomie "Enc yklopedii Białych Plam": "(...) jeśli
ktoś z zagranic y wymienił 1 mln dolarów na złotówki, które
następnie włożył na wysoki procent - np. na 150 proc .
roc znie - do banku w Polsc e, to przy stałym kursie
wymiennym dolara do złotówki zyskiwał w ciągu roku 1,5
mln i mógł wywieźć z Polski 2,5 mln dolarów (...)
nieprecyzyjne prawodawstwo, uc hwalone przez Sejm
'kontraktowy', pozwoliło na takie operacje na podstawie
działania m.in. tzw. oscylatora". Oc enia się, że z ówczesnej
Polski wyparowały w owym czasie miliardy dolarów.
Balcerowic za obc iąża fakt, że nie zastopowano na c zas
różnyc h tego typu manipulacji.

D:/winHTTrack/…/Balcerowicz.htm 5/11
10/28/2010 Leszek Balcerowicz -Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
portret doktrynera
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Fachowcy z "Czerwonej oberży"


Dawni komunistyczni działac ze byli siłą dominującą w
superministerstwie gospodarc zym kierowanym przez
Balcerowic za - wszec hwładnym resorc ie finansów. Na
najwyższyc h szc zeblac h tego ministerstwa zastępcami w
randze wic eministrów byli, obok bezpartyjnego (choć
dawniej c złonka PZPR) Marka Dąbrowskiego, trzej
wic eministrowie z PZPR: Janusz Sawicki, Andrzej Podsiadło i
Jerzy Napiórkowski. Ogromną c zęść dyrektorów i
nac zelników stanowili również c złonkowie PZPR. Podobnie
układały się stosunki w innych resortac h gospodarc zyc h
podległyc h Balc erowic zowi, gdzie PZPR- owc y stanowili
dominującą c zęść kierownic tw ministerstw. Szc zególnie
wymowna była sytuacja w obsadzie pozycji w tak kluczowej
sferze życia gospodarc zego jak banki. Dominowały tam bez
reszty postacie ze starej PZPR-owskiej nomenklatury typu
były c złonek Biura Polityc znego KC PZPR, a w 1990 r. prezes
Narodowego Banku Polskiego Władysław Baka czy były
minister rządów PRL- owskich, a w 1990 prezes Banku PKO
Marian Krzak.

Zdecydowana większość tyc h marksistowskic h "fac howców"


skupionyc h wokół Balc erowicza wywodziła się ze Szkoły
Głównej Planowania i Statystyki, która przez lata była
potocznie nazywana wielc e zasłużonym mianem "Czerwonej
oberży". Była bowiem jako uczelnia prawdziwą "c zerwoną
kuźnią kadr", jak wspomniał Adam Glapiński w książc e "Lewy
czerwc owy". Nieprzypadkowo tak świetny obserwator
anomalii życ ia gospodarc zego jak Stefan Kisielewski (Kisiel)
ostro wytykał na jesieni 1990 r. Balc erowiczowi, jako jeden
z największyc h jego błędów, skrajną toleranc ję wobec
starej komunistyc znej nomenklatury. W wypowiedzi z 20
września 1990 r. Kisiel stwierdził: "(...) sądziłem, że nasza
reforma zac znie się od usunięc ia tej właśnie nomenklatury:
ludzi, którzy na drodze do kapitalizmu mogą być jedynie
zawalidrogami. (...) Balc erowicz mógł te osoby usunąć
metodą rewoluc yjną, zaraz w styc zniu, za jednym
zamachem- dekretem. Tymc zasem nie uczynił tego i
nomenklatura nadal istnieje" (c yt. za: "Testament Kisiela",
Poznań 1992, s. 53).

Kisiel nie docenił podstawowej przyczyny utrzymania ludzi z


"Czerwonej oberży" na kluc zowyc h stanowiskach wokół
Balcerowic za. Ten teoretyk, niemający zielonego pojęc ia o
praktyc e funkcjonowania gospodarki, był wprost niewolniczo
uzależniony od swyc h PZPR- owskich pomagierów. Byli oni
wielce usłużni wobec Balcerowic za, ale nie bezinteresownie.
Zajmując kierownicze stanowiska, wykorzystywali dostęp do
najtajniejszyc h informacji gospodarc zych w celu
przyśpieszonego tworzenia fortun dla siebie i "kolesiów" w
ówczesnyc h "przełomowyc h" c zasac h. Jeszcze w maju 1995
r. Lec h Kac zyński jako szef NIK tak mówił o różnyc h
przejawac h zdominowania węzłowyc h punktów gospodarki
przez ludzi starej partyjnej nomenklatury: "Banki i
Ministerstwo Finansów - gdzie do dziś w lwiej części
kierownic ze stanowiska zajmują ludzie dawnego systemu,
na przykład prezes Pekao SA Marian Kanton i jego zastępc a
Janusz Czarzasty, Bogusław Kott - prezes Big Banku,
Krzysztof Szwarc - prezes Banku Rozwoju Eksportu, c zy też
D:/winHTTrack/…/Balcerowicz.htm 6/11
10/28/2010 Leszek
Krzysztof Szwarc Balcerowicz
- prezes -Generated
Banku portret by Foxit PDF Creator © Foxit Software
doktrynera
Rozwoju Eksportu, c zyFor
też
http://www.foxitsoftware.com evaluation only.
Andrzej Wróblewski - przewodnicząc y Rady Nadzorc zej
Banku Śląskiego, minister finansów w rządzie Miec zysława
Rakowskiego. To tylko niektóre przykłady. To wszystko -
jeśli można tak powiedzieć - 'zawodnic y z jednej drużyny'.
Tyc h ludzi nigdy nie wymieniono, mimo że od 1989 roku
minęło 6 lat" (z wywiadu L. Kaczyńskiego dla "Gazety
Wyborc zej" z 29 maja 1995 r.). Balc erowic za obc iąża fakt,
że w czasie swego panowania nad resortem finansów
wyraźnie nie zrobił nic zego, aby wymienić różnyc h PZPR-
owskic h prominentów na młodych zdolnych fachowc ów
spoza układów. Ani przez chwilę nie pomyślano też o
wykorzystaniu w celu reformowania polskic h finansów
licznych wybitnyc h polonijnyc h fac howców od gospodarki i
bankowośc i.

Serwilizm wobec Zachodu


Związki Balc erowic za z komunistami były gorąco wspierane
przez najbardziej wpływowe zac hodnie kręgi gospodarc ze.
Nader wymowne pod tym względem było zachowanie
amerykańskiego protektora Balc erowicza - Jeffreya Sac hsa.
W wywiadzie dla komunistyc znej "Polityki" z 6 stycznia 1990
r. Sac hs wystąpił z jednoznacznym gorącym poparciem dla
byłego c złonka Biura Politycznego KC PZPR prof. Władysława
Baki, wówczas prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Określił go jako prawdziwego gwaranta "twardej,
prowadzonej żelazną ręką polityki kredytowej". Jak
akcentował J. Sachs: "Odkąd prezesem NBP został profesor
Baka, są c oraz lic zniejsze dowody, iż NBP staje się
prawdziwym bankiem c entralnym. Przedsiębiorstwa
gorąc zkowo poszukują kredytów w bankac h komerc yjnyc h,
te zwrac ają się do NBP, a Baka mówi - nie". Dodajmy, że w
tym samym c zasie "dziwnym trafem" różne zarządzane przez
komunistów spółki mogły lic zyć na szybkie kredyty. A do
tego doszła i taka "gratka", jak wynegocjonowana przez
M.F. Rakowskiego "pożyc zka moskiewska".

Wpływowe zachodnie, a zwłaszc za amerykańskie, kręgi


gospodarc ze, a także MFW, gorąco popierały "dogadanie
się" z c zołowymi komunistami w Polsc e (i na Węgrzec h) w
oparc iu o zabezpiec zenie sobie nawzajem realizac ji
podstawowyc h celów na zasadzie wzajemności. Dla
przywódców komunistyc znych celem tym było utrzymanie w
swyc h krajac h c entralnych pozyc ji, zwłaszc za w życ iu
gospodarc zym, w okresie po rozpoczęc iu transformac ji
systemowyc h. Dla przedstawicieli zaś Zac hodu
najważniejsze w Europie Środkowej było dalsze spłacanie
odpowiednio oprocentowanego zadłużenia z c zasów
komunistyc znych. Jak zwykle dla Zac hodu pieniądz (money,
money...) miał dużo większe znaczenie niż względy moralno-
wolnośc iowe. Stąd na przykład wynikało ogromne poparc ie
prezydenta G. Busha (ojca obec nego prezydenta USA) dla
kandydatury W. Jaruzelskiego na prezydenta Polski w lipc u
1989 roku. (Bush przebywał w Polsc e na tydzień przed
wyborem Jaruzelskiego i skutec znie naciskał na
kierownic two OKP w sprawie uratowania jego kandydatury).

Balcerowic z nieprzypadkowo stał się głównym gwarantem

D:/winHTTrack/…/Balcerowicz.htm 7/11
10/28/2010 Leszek Balcerowicz -Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
portret doktrynera
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
spłaty polskiego zadłużenia wobec Zachodu. Jeszc ze w
1989 r. stanowc zo stwierdził w Sejmie, że trzeba jak
najszybc iej spłacać komunistyc zne długi, aby nie wywołać
zaniepokojenia zac hodnic h bankierów. Rzec z w tym, że
właśnie w latac h 1989- 1990 istniała bezpowrotnie
zmarnowana przez Balc erowic za szansa c ałkowitego
anulowania polskich długów wobec Zachodu. Pisał o tym w
kwietniu 1991 r. na łamach "Ładu" Witold Gadomski,
skądinąd jeden z czołowyc h liberałów (!) w polskim
środowisku ekonomic znym (później poseł KLD, redaktor
nac zelny "Gazety Bankowej", a wreszcie współprac ownik
"Gazety Wyborczej"): "Sprzyjająca dla Polski koniunktura
międzynarodowa, która pojawiła się na wiosnę 1989 roku i
trwała mniej więcej przez rok, pozwalała myśleć o
uregulowaniu zadłużenia naszego kraju. Potrzebna była do
tego dobra wola naszyc h wierzyc ieli i organizacji
międzynarodowych (Międzynarodowego Funduszu
Walutowego i Banku Światowego. (...) Polska, jak wszysc y
dłużnicy, c hciałaby traktować swój dług w kategoriac h
polityc znych. Ma przy tym większe niż inne kraje ku temu
powody. Przede wszystkim dług nasz został zac iągnięty
przez państwo niesuwerenne - PRL, którym rządziła wąska
grupa ludzi posłusznyc h ZSRR. Polska pierwsza pozbyła się
komunistyc znych rządów, przyczyniając się do rozpadu
całego systemu. Daliśmy w ten sposób Zac hodowi prezent,
oszczędzając mu miliardy dolarów, wydawanyc h wcześniej
na obronę przed komunistami. Argumenty te miały szanse
trafić do przekonania polityków zac hodnic h, a musimy
pamiętać, że większość naszego długu została przejęta
przez rządy, prywatnym bankom jesteśmy winni niewielką
część z 50 miliardów. Niestety, koniunktura szybko minęła".

A koniunktura minęła głównie ze względu na całkowitą


niechęć Balc erowicza do zajęc ia się tą sprawą. (O
zmarnowaniu szansy anulowania polskic h długów piszę
szerzej w książce "Zagrożenia dla Polski i polskośc i",
Warszawa 1998, t. II, s. 26-30, powołując się m.in. na
wystąpienia w tej sprawie prof. S. Kurowskiego, S.
Kisielewskiego, J. Gościmskiego, S. Albinowskiego).

Usłużność Balc erowic za wobec MFW i c zołowyc h


przedstawic ieli amerykańskiego establishmentu przyniosła
mu ogromne profity w grudniu 1990 r., po druzgocącej
przegranej jego szefa T. Mazowieckiego w wyborac h
prezydenc kic h. Zaledwie w kilka dni po tej klęsc e, bo już 19
grudnia 1990 r., amerykański ambasador w Warszawie
Thomas W. Simmons ostentac yjnie poprosił o ofic jalne
spotkanie z Balc erowiczem. Miało to najwyraźniej za c el
wyeksponowanie amerykańskiego poparc ia dla jego osoby.
Simmons, jako ambasador w Warszawie, c ieszył się
ogromnym poparc iem prezydenta G. Busha. Zdzisław Najder
odnotował w swyc h wspomnieniach skandaliczne wprost
zalec enie prezydenta G. Busha, gdy zwrac ając się do
polskiej delegac ji w Białym Domu, przykazywał: "I słuchajc ie,
co nasz ambasador mówi, że mac ie robić". Zaczęły się
mnożyć również naciski innego typu. Z błyskawic zną
pomoc ą pospieszył Balc erowiczowi wc iąż serwilistyc znie
wykonując y amerykańskie polecenia Jan Nowak-Jeziorański,
"kurier z Waszyngtonu".

Wykorzystując kompletną niewiedzę Wałęsy w sprawac h


D:/winHTTrack/…/Balcerowicz.htm 8/11
10/28/2010 Leszek Balcerowicz -Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
portret doktrynera
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
gospodarc zyc h, straszył go i innyc h polityków polskic h,
jakim to niebywałym nieszc zęśc iem dla Polski stanie się
rzekomo odejście Balc erowic za. W wywiadach udzielanyc h
prasie Nowak posuwał się do wszelkiego rodzaju szantażów.
Dosłownie robił wszystko, c o tylko możliwe, by zastraszyć
Polaków w kraju groźbą utraty wszelkic h szans na pomoc od
Zac hodu w przypadku odsunięc ia Balcerowicza od władzy
nad polską gospodarką. Na przykład w wywiadzie dla "Życ ia
Warszawy" z 21 grudnia 1990 r. Nowak-Jeziorański
stwierdził, że: "Nie da się utrzymać pomocy z zagranic y bez
utrzymania Balc erowicza".

Zac hodnie naciski na rzec z utrzymania dominacji


Balcerowic za w polskim życ iu gospodarczym miały
gruntowne uzasadnienie w fakcie jego ogromnej usłużności
wobec różnyc h zachodnic h lobby finansowych. I to nie
tylko amerykańskic h. Na przykład c złonkiem Rady
Ekonomic znej, tak znac zącego c iała doradc zego przy
prezesie Rady Ministrów, był w 1990 r. ówc zesny
gubernator banku c entralnego Izraela Michael Brun.
Człowiek ten był wtajemniczony w najgłębsze tajniki naszej
gospodarki, takie jak zmiany kursu złotego do dolara -
wiadomość na wagę złota dla spekulantów. W liśc ie do
Balcerowic za wysuwał on swoje sugestie w tej sprawie. Kto
nie wierzy, niec h zajrzy do książki Balc erowic za "800 dni".
Czy za takie zjawiska, jak dopuszc zenie wpływowego
cudzoziemc a do kluczowych polskich tajemnic finansowyc h,
nie należało postawić Balcerowic za przed Trybunałem
Stanu?

Bałagan w Ministerstwie Finansów i


bankowości
Balcerowic z, jako wicepremier i minister finansów, był
szc zególnie moc no odpowiedzialny za niebywały bałagan w
podlegając ym mu resorc ie. Jakże wymowne pod tym
względem i szokując e zarazem były informac je zawarte w
zamieszc zonym 18 sierpnia 1991 r. w "Tygodniku Gdańskim"
wywiadzie z dyrektorem Anatolem Lawiną, wysokim
urzędnikiem Najwyższej Izby Kontroli. Powiedział w nim
m.in.: "Najdramatyczniejsze i najbardziej niebezpieczne jest
- używając języka więziennego - dojście do 'przekrętów'
finansowyc h i to na wielką skalę. Tak jest w bankac h,
przedsiębiorstwac h handlu zagranic znego, w Ministerstwie
Współprac y z Zagranicą. A Ministerstwo Finansów? Nie
znam żadnej sprawy, która by była tam rzetelnie
udokumentowana i załatwiona... Ministerstwo Finansów robi
wszystko, by zatuszować sprawę nadużyć i bałaganu".

Kierownic two resortu finansów z L. Balc erowiczem na c zele


było bezpośrednio odpowiedzialne za fatalne zaniedbania w
funkcjonowaniu systemu bankowego, który już w 1989 r.
powszechnie oceniano jako skandaliczny (por. np. wywiad z
prof. Antonim Kuklińskim dla "Życ ia Warszawy" z 9 grudnia
1989 r.). Co więc ej, sam wicepremier Balcerowic z dawno
przyznał, że "system bankowy jest przedmiotem
uzasadnionej krytyki". Potem jednak minęły miesiąc e,
wreszc ie rok, a potem znów kolejne miesiąc e bez naprawy

D:/winHTTrack/…/Balcerowicz.htm 9/11
10/28/2010 Leszek Balcerowicz -Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
portret doktrynera
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
tego fatalnego systemu, aż wreszcie doszło do afery Art. B,
która obnażyła wszystkie skutki opóźnienia reformy
bankowośc i polskiej.

Przypomnijmy tu tak zapomniany dziś fakt, że w 1991 r.,


pod koniec gospodarczej dyktatury Balcerowic za,
powszechnie mówiono o jego odpowiedzialnośc i za fatalny
stan funkc jonowania systemu bankowego. W tej prawie z
ostrą krytyką pod adresem ministra finansów wychodzili
nawet czołowi liberałowie z partii Jana Krzysztofa
Bielec kiego. Warto c hoć by przypomnieć , c o mówił wówc zas
na temat Balc erowic za obec ny przywódca PO Donald Tusk.
Otóż, wypowiadając się w imieniu KLD w początkac h 1991
r., Tusk stwierdził, że liberałowie mają obiekc je do
działalnośc i Balc erowicza jako "ministra finansów, zwłaszcza
z powodu dysfunkc jonalośc i systemu bankowego" (!) (c yt.
za: T. Roguski "Liberałowie lic zą na sukc es",
"Rzeczpospolita", 4 września 1991 r.). Dziś ten sam Tusk
dosłownie idzie w zaparte, by wybronić wszelkie przejawy
działań Balc erowicza.

prof. Jerzy Robert Nowak

* * *

z pełnym poszanowa niem i respektem dla autorów, wyda wców i praw


a uto rskich, w dzisiejszych czasa ch po wszechnego przem ilczania i
fałszowania histo rii i fak tów historycznych, uważam y za szcze gólnie
ważną powinno ść i obowią zek rozpowsze chniania inform acji, ce lem
e duk acji i uświada m ia nia, oraz bezpa rdo nowej walki z owym i
przem ilcze niam i i fałsza m i.

wersje interneto wą opracowa ła, przyg oto wała i foto grafiam i opatrzyła

D:/winHTTrack/…/Balcerowicz.htm 10/11
10/28/2010 Leszek Balcerowicz -Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
portret doktrynera
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Polo nica .ne t

Polski Zwią zek Patriotyczny

Katolick o-Narodo wy R uch O poru kontrjudaiza cji i ko ntrdepo loniza cji

O.R.K.A.N.

> > > Kliknij - Wróć do góry - do początku strony < < <

Zamknij to okno

Zamknij to okno

D:/winHTTrack/…/Balcerowicz.htm 11/11