Vous êtes sur la page 1sur 2

Cechy rolnictwa intensywnego:

 Wysokie plony i duża wydajność chowu.


 Wysoki stopień mechanizacji rolnictwa.
 Wprowadzanie gatunków roślin i zwierząt zmodyfikowanych genetycznie.

Cechy rolnictwa ekstensywnego:


 B. Niskie plony i mała wydajność chowu.
 D. Niski stopień mechanizacji rolnictwa lub jej brak.
 E. Ograniczone stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.

Największy producent pszenicy na świecie:


c) Chiny, Indie, Rosja, Stany Zjednoczone.
zdania dotyczące transportu samochodowego:
b) Umożliwia dostarczanie towarów od „drzwi do drzwi”.
e) Jego rozwój rozpoczął się w XIX w. wraz z opracowaniem metody rafinacji ropy naftowej.

Czynniki przyrodnicze:
 Długość okresu wegetacyjnego.
 E. Nachylenie stoków.
 D. Głębokość zalegania wód gruntowych.
Czynniki pozaprzyrodnicze:
 B. Gwarantowane ceny skupu.
 C. Duży odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie.
 F. Struktura agrarna gospodarstw rolnych.

Największy producent ryżu na świecie:


a) Chiny, Indie, Indonezja, Bangladesz.

zdania dotyczące transportu kolejowego:


b) Jest wykorzystywany głównie do przewozu towarów masowych (np. węgla, rud metali, zbóż).
f) Jego sprawne funkcjonowanie jest możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu układu elektromagnesów (np. w
Japonii, we Francji, w Niemczech).

Proces restrukturyzacji przemysłu


 Rewolucje przemysłowe.
 Dominacja przemysłu ciężkiego, głównie górnictwa, hutnictwa i energetyki.
 Postęp technologiczny i przemiany w gospodarce, zmiany potrzeb konsumentów.
 Spadek znaczenia tradycyjnych gałęzi przemysłu i dostosowanie produkcji przemysłowej do
wymagań globalnego rynku.
 Wprowadzanie technologii mniej szkodliwych dla środowiska.
o H. Automatyzacja i komputeryzacja produkcji oraz zmiana organizacji pracy.
o Rozwój przemysłu high-tech.
 Spadek zatrudnienia w przemyśle.
Proces industralizacji przemysłu
 Skonstruowanie maszyny parowej przez J. Watta, wynalezienie maszyny przędzalniczej, parowozu,
lokomotywy, statku parowego.
 Rozwój przemysłu włókienniczego, hutnictwa, górnictwa węgla oraz transportu.
 Opracowanie metody rafinacji ropy naftowej
 Skonstruowanie silnika przez R. Diesla w 1893 r.
 Rozwój przemysłu chemicznego oraz wzrost znaczenia hutnictwa
 Skonstruowanie tranzystorów, półprzewodników i mikroprocesorów.
 Automatyzacja i komputeryzacja produkcji.
 Ograniczenie roli tradycyjnych gałęzi przemysłu na rzecz przemysłu high-tech.