Vous êtes sur la page 1sur 44

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor


fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2019 și a Programului
de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a
străzilor
------------------------------------------------------

În temeiul art.1 alin. (21) și art. 8 alin. (3) din Legea fondului rutier
nr. 720/1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010,
nr. 247-251, art. 753), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:
1) Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru
drumurile publice naționale pe anul 2019, conform anexei nr.1;
2) Programul de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale,
comunale și a străzilor, conform anexei nr. 2.

2. Finanțarea lucrărilor preconizate în Programul privind repartizarea


mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2019 se va
efectua din contul mijloacelor fondului rutier, pe măsura acumulării lor, conform
prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea fondului rutier nr. 720/1996.

3. Finanțarea lucrărilor prevăzute în anexa nr. 2 se va efectua de către


Ministerul Economiei și Infrastructurii din contul mijloacelor bugetului de stat,
pe măsura acumulării resurselor financiare necesare.

4. Funcțiile de beneficiar pentru lucrările executate conform anexelor nr. 1


și nr. 2 vor fi îndeplinite de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. După
finalizarea lucrărilor prevăzute în Programul de reparație periodică a drumurilor
publice naționale, locale, comunale și a străzilor (cu excepția lucrărilor pentru
drumurile publice naționale), volumul lucrărilor îndeplinite va fi transmis la
balanța autorităților administrației publice locale de nivelurile întîi și al doilea,
prin act de transmitere al lucrărilor respective, conform Regulamentului cu

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


2

privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin


Hotărîrea Guvernului nr. 901/2015.

5. Achizițiile necesare pentru realizarea Programelor nominalizate se vor


efectua conform prevederilor legale.

6. Prezenta hotărîre intră în vigoarea la data publicării.

Prim-ministru PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul economiei
și infrastructurii Chiril Gaburici

Ministrul finanţelor Ion Chicu

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


4

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.

PROGRAMUL
privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice
naționale pe anul 2019

Cheltuieli totale: 1 024 089,1 mii lei, inclusiv:

Volumul de lucrări
Nr. pentru drumurile
Articolul de cheltuieli
ctr naționale
(mii lei)
Total 1 024 089,1
1. Întreținerea drumurilor – total 498 592,1
inclusiv:
întreținerea de rutină a drumurilor (plombarea gropilor, profilarea
părții carosabile cu adaos de material, întreținerea terasamentului și
1.1 208 092,1
sistemelor de evacuare a apelor, întreținerea lucrărilor de artă, lucrări
neprevăzute: în caz de inundații, cu spălarea terasamentului și
distrugerea podurilor, alunecări de teren etc.);
întreținerea periodică și reparații curente – total 60 500
inclusiv:
1.2 20 500
1.2.1) drumuri pietruite
1.2.2) drumuri asfaltate (egalizări și înlocuirea straturilor) 40 000
lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere (marcaj rutier,
1.3 60 000
parapet metalic, înlocuirea și reparația indicatoarelor de circulație)
lucrări de întreținere, reparații curente a lucrărilor de artă (poduri,
1.4 25 000
podețe)
întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, combaterea
1.5 110 000
poleiului)
crearea de spații verzi în zonele drumurilor (plantarea arborilor și
1.6 900
arbuștilor și întreținerea lor)
elaborarea documentelor normative, implementarea tehnologiilor
1.7 4 100
moderne și efectuarea controlului calității
1.8 administrarea drumurilor (inclusiv cheltuieli de arbitraj și judecată) 30 000
Reparația drumurilor și a construcțiilor inginerești (conform
2. 326 005
anexei nr.1.1 la prezentul Program)
Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor şi
3. 20 000
procurare a terenurilor
Cofinanțarea proiectului de reabilitare a drumurilor (conform
4. 72 000
anexei nr. 1.2 la prezentul Program)
Achiziționarea sistemului informatic de emitere, gestiune,
5. 2 883
monitorizare și control al vinietei electronice
Procurarea utilajului și echipamentului pentru dotarea
6. laboratorului de încercări a Î.S. ,,Administrația de Stat a 2 000
Drumurilor”
Achitarea datoriilor pentru volumele de lucrări valorificate la
7. 102 609
întreținerea drumurilor publice naționale, total
Inclusiv:
100 000
7.1) formate la 31 decembrie 2018
7.2) formate la 31 decembrie 2015 2609

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


5

Anexa nr.1
la Programul privind repartizarea mijloacelor
fondului rutier pentru drumuri publice
naționale pe anul 2019

Reparația drumurilor și a construcțiilor inginerești

Volumul
Nr. Numărul Tronsonul,
Denumirea drumurilor alocațiilor, Tipul lucrărilor
ctr. drumurilor km
mii. lei
1 2 3 4 5 6
Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–
1. M1 93,18 10 556 Asigurarea stabilității terasamentelor
frontiera cu Ucraina
5,892; Construcția podului și a pasajului peste calea
2. M21* Chișinău–Dubăsari–Poltava (Ucraina) 29 200
6 ferată
3. R1* Chișinău–Ungheni–Sculeni–frontiera cu România 22,35 5 568 Construcția pasarelei
4. G91 Ungheni–Bărboieni–Nemțeni–M1 38-47 28 100 Reparația îmbrăcămintei rutiere
5. G109 Delacău–Bulboaca–R2 9,13-11,33 25 827 Reparația îmbrăcămintei rutiere
6. G109 Delacău–Bulboaca–R2 11,33-13,4 12 000 Reparația îmbrăcămintei rutiere
7. G52 G50–Cașunca–Prodănești–R14 14,75 14 000 Reparația podului peste r. Răut
Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–
8. M5 133,71 20 000 Reparația nodului rutier în preajma or. Bălți
Tiraspol–frontiera cu Ucraina
Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Remedierea degradărilor elementelor
9. M5 264,79 3 850
Tiraspol–frontiera cu Ucraina portante ale pasajului
10. R26 Bender–Căuşeni–Cimişlia 71,7-85,8 30 000 Reparația îmbrăcămintei rutiere
Anenii Noi–Căușeni–Ștefan Vodă–frontiera cu
11. R30 0 - 6,4 25 000 Amenajarea drumului de ocolire
Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă)
12. R31 R30–Tudora–Palanca–frontiera cu Ucraina 0-15,1 30 000 Reparația îmbrăcămintei rutiere
Asigurarea stabilității terasamentelor și
13. R34 Hîncești– Leova–Cahul–Giurgiulești 124 14 300
restabilirea lucrărilor de artă (podețului)
Amenajarea straturilor bituminoase subțiri
14. R6 Chișinău–Orhei–Bălți 5,68 – 26,2 59 304
executat la rece de tip „Slurry Seal”

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


6

1 2 3 4 5 6
15. R1 Chișinău–Ungheni–frontiera cu România 68,55-73,85 18 300 Reparația îmbrăcămintei rutiere
Total: 326 005

* Denumirea drumului corespunde cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1323/2000 cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale
(judeţene), care era în vigoare la încheierea contractelor.

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


7

Anexa nr. 2
la Programul privind repartizarea mijloacelor
fondului rutier pentru drumuri
publice naționale pe anul 2019

Cofinanțarea proiectelor de reabilitare a drumurilor

Volumul
Nr. Tronsonul, alocații
Denumirea proiectului Tipul lucrărilor
ctr. km lor,
mii. lei
1. Lucrări de construcție a drumului de ocolire a or. Ungheni 96,62–103,92 40 000 Construcția drumului
2. Lucrări de reconstrucție a drumului de ocolire M –Chișinău (R6 M1–Ialoveni) 0–6,55 22 000 Reconstrucția drumului
3. Lucrări de reparație a drumului L326* M2–Clișova–Suhuluceni–Leușeni–Verejeni 2 200 Reparația îmbrăcămintei rutiere
(G66)
4. Lucrări de reparație a drumului L165* R20– Lalova (G43) 2400 Reparația îmbrăcămintei rutiere
5. Lucrări de reparație a drumului L392* Ungheni–Cetireni–Alexeevca (G90) 2400 Reparația îmbrăcămintei rutiere
6. Lucrări de reparație a drumului L 442* și L444* Strășeni–Voinova (G82) 3000 Reparația îmbrăcămintei rutiere
72 000
Total

* Denumirea drumului corespunde cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1323/2000 cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale
(judeţene), care era în vigoare la încheierea contractelor.

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


8

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.

PROGRAM
de reparație periodică a drumurilor naționale,
locale, comunale și a străzilor

Total
volumul alocațiilor
contractate în anul
Nr. Denumirea volumul alocațiilor
2018 și preconizate
crt. raionului localități localități pentru anul 2019
pentru executare în
(mii lei) (anexa 2.2)
anul 2019 (mii lei)
(anexa 2.1)
1 2 3 4 5 6
1. Anenii Noi 1 3 081 31 70 000,0
2. Basarabeasca 0 0 6 15 382,2
3. Briceni 0 0 28 45 000,0
4. Cahul 3 3 437 43 83 470,0
5. Cantemir 1 3 003 27 45 000,0
6. Călărași 11 15 748 40 54 996,0
7. Căuşeni 3 14 978 34 56 000,0
8. Cimişlia 3 9 014 27 58 903,8
9. Criuleni 1 2 024 26 47 725,0
10. Donduseni 0 0 22 42 000,0
11. Drochia 0 0 29 50 100,0
12. Dubăsari 0 0 9 15 000,0
13. Edineţ 1 1 519 32 57 042,0
14. Făleşti 11 21 230 33 44 800,0
15. Floreşti 3 4 766 40 77 000,0
16. Glodeni 1 7 916 18 39 736,4
17. Hînceşti 1 10 430 53 80 000,0
18. Ialoveni 8 32 091 25 45 090,0
19. Leova 1 8 113 25 45 000,0
20. Nisporeni 3 5 337 30 85 000,0
21. Ocniţa 3 2 044 21 25 140,0
22. Orhei 4 4 039 30 75 000,0
23. Rezina 4 3 919 37 50 458,0
24. Rîşcani 1 6 937 47 46 800,0
25. Sîngerei 17 10 979 52 48 000,0
26. Soroca 6 6 989 36 62 000,0
27. Străşeni 12 18 374 32 81 170,0
28. Șoldănești 10 18 754 30 45 800,0
29. Ștefan Vodă 3 13 659 20 40 000,0
30. Taraclia 0 0 23 21 600,0
31. Teleneşti 10 21 827 33 58 000,0
32. Ungheni 10 22 468 51 80389,3
33. UTA Găgăuzia 2 8 548 26 30 000,0
34. mun. Bălţi 1 3 560 2 4000,0

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


9

1 2 3 4 5 6
35. mun. Chișinău 3 3 148 0 0
Total: 138 287 932 1018 1 725 602,7

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


10

Anexa nr. 2.1


la Programul de reparație periodică a
drumurilor naționale, locale, comunale și a străzilor

PROGRAMUL DESFĂȘURAT
de reparație periodică a drumurilor naționale, locale, comunale și străzi pe anul 2019
(lucrări contractate în anul 2018 și preconizate pentru executare în anul 2019)

Contractat în
Tronson în reparație,
anul 2018
km
Volumul
Nr. Nr. Lungimea, alocațiilor Sursa de
Denumirea drumurilor Localitatea
crt. drum km pentru finanțare
început sfîrşit executare în
anul 2019
(mii lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
raionul Anenii Noi
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,65 or. Anenii Noi 3 081 BS/MEI*
Total drumuri comunale și străzi 0,65 1 3 081
Total pe raionul Anenii Noi 0,65 1 3 081
raionul Cahul
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,80 or. Cahul 1 550 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,60 s. Tartaul de Salcie 1 156 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,45 s. Burlăceni 731 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi 1,85 3 3 437
Total pe raionul Cahul 1,85 3 3 437
raionul Călărași
Drumuri locale
1. L338 Drumul de acces spre s. Hirova 0,11 0,88 0,77 s. Hirova 576 BS/MEI
Total drumuri locale 0,77 1 576
Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 2,82 or. Călăraşi 4 971 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,74 s. Bahmut 1 000 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 2,10 s. Bravicea 987 BS/MEI
s. Sverida,
4. Reparația unor străzi din localitate 0,21 500 BS/MEI
com. Onișcani
5. Reparația unor străzi din localitate 0,76 s. Păulești/s. Nișcani 2 014 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate 1,05 s. Bahu, com. Săseni 520 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate 0,70 s. Țibirica 464 BS/MEI
s. Schinoasa,
8. Reparația unor străzi din localitate 1,50 894 BS/MEI
com. Țibirica,
9. Reparația unor străzi din localitate 2,00 s. Tuzara 1 030 BS/MEI
s. Seliştea Nouă,
10. Reparația unor străzi din localitate 0,09 266 BS/MEI
com. Tuzara
s. Seliştea Nouă,
11. Reparația unor străzi din localitate 0,25 com. Tuzara 258 BS/MEI

s. Seliştea Nouă,
com. Tuzara
12. Reparația unor străzi din localitate 1,00 505 BS/MEI

13. Reparația unor străzi din localitate 0,44 s. Vărzăreștii Noi 230 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate 0,17 s. Onișcani 497 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate 0,36 s. Răciula 470 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate 0,63 s. Hîrbovăț 568 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi 14,82 10 15 171
Total pe raionul Călărași 15,59 11 15 748
raionul Cantemir
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,66 or. Cantemir 3 003 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 0,66 1 3 003
Total pe raionul Cantemir 0,66 1 3 003
raionul Căușeni

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


12

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 3,69 or. Căușeni 10 961 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 1,15 or. Căinari 1 289 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,10 or. Căinari 406 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 2,35 s. Săiți 1 521 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 1,43 s. Tănătari 802 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi 8,72 3 14 978
Total pe raionul Căușeni 8,72 3 14 978
raionul Cimișlia
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,22 or. Cimișlia 2 788 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,45 s. Porumbrei 2 529 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,45 s. Porumbrei 2 690 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 0,30 s. Ecaterinovca 1 007 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi 2,42 3 9 014
Total pe raionul Cimișlia 2,42 3 9 014
raionul Criuleni
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,15 or. Criuleni 2 024 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi 1,15 1 2 024
Total pe raionul Criuleni: 1,15 1 2 024
raionul Edineţ
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,70 or. Edineți 1 519 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 0,70 1 1 519
Total raionul Edineț: 0,70 1 1 519
raionul Fălești
Drumuri locale
1. L246 Ilenuța–Pînzărenii Noi 1,30 s. Ilenuța–s. Pînzăreni 2 046 BS/MEI
Total drumuri locale: 1,30 1 2 046
Reparația unor străzi din localitate
1. Reparația unor străzi din localitate 0,20 s. Catranîc 258 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 3,05 s. Horești 978 BS/MEI
Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx
13

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Pînzăreni 1 458 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 0,60 s. Taxobeni 978 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 0,92 or. Fălești 9 611 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Ciolacu Nou 979 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate 1,20 s. Hiliuți 979 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate 0,50 s. Logofteni 489 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate 1,60 s. Popovca 978 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate 2,40 s. Pîrliţa 978 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate 1,06 s. Egorovca 225 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate 0,20 s. Glinjeni 1 273 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 13,73 10 19 184
Total pe raionul Fălești: 15,03 11 21 230
raionul Florești
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,80 or. Florești 3 957 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,20 s. Cunicea 768 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,00 s. Rădulenii Vechi 41 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 1,00 3 4 766
Total pe raionul Florești: 1,00 3 4 766
raionul Glodeni
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,90 s. Cajba 7 916 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 1,90 1 7 916
Total pe raionul Glodeni: 1,90 1 7 916
raionul Hîncești ,
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 4,69 or. Hînceşti 10 430 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 4,69 1 10 430
Total pe raionul Hîncești: 4,69 1 10 430
raionul Ialoveni
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 3,58 or. Ialoveni 12 217 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,25 s. Costești 2 341 BS/MEI
Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx
14

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Reparația unor străzi din localitate 2,21 s. Misovca 1 094 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Ulmu 3 306 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 0,70 s. Ruseștii Noi 2 041 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate 2,05 s. Horești 1 103 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate 0,25 s. Pojăreni 123 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate 0,64 s. Mileștii Mici 2 629 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate 2,40 s. Văratic 1 329 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate 2,36 s. Răzeni 1 059 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate 2,20 s. Milestii Noi 1 006 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate 0,46 s. Țipala 1 619 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate 2,24 s. Bălțați 1 014 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate 0,66 s. Gangura 1 058 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate 0,32 s. Sociteni 153 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 21,32 8 32 091 0
Total pe raionul Ialoveni: 21,32 8 32 091 0,00
raionul Leova
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,20 or. Leova 8 113 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 1,20 1 8 113
Total pe raionul Leova 1,20 1 8 113
raionul Nisporeni
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,60 s. Grozești 980 BS/MEI
s. Șendreni,
2. Reparația unor străzi din localitate 1,00 1 025 BS/MEI
com. Vărzărești
3. Reparația unor străzi din localitate 0,48 s. Chilișoaia 513 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 0,70 s. Drojdieni 768 BS/MEI
s. Vulcăneşti,
5. Reparația unor străzi din localitate 0,48 513 BS/MEI
com. Cioreşti
6. Reparația unor străzi din localitate 1,40 s. Milești 1 538 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 4,66 3 5 337
Total pe raionul Nisporeni: 4,66 3 5 337
raionul Ocnița

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


15

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Drumuri comunale și străzi
s.Verejeni,
1. Reparația unor străzi din localitate 1,47 483 BS/MEI
com. Lencăuţi
2. Reparația unor străzi din localitate 1,50 s. Calarașovca 702 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 1,20 s. Naslavcea 414 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 1,24 s. Naslavcea 446 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 5,41 3 2 044
Total pe raionul Ocnița: 5,41 3 2 044
raionul Orhei
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,30 s. Mălăiești 310 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 1,20 s. Podgoreni 1 424 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,20 s. Vatici 601 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 0,68 s. Susleni 1 703 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 2,38 4 4 039
Total pe raionul Orhei: 2,38 4 4 039
raionul Rezina
Drumuri naționale
1. G48 R9–Sîrcova–Sămăşcani–G47 5,24 6,00 0,76 s. Sîrcova 1 168 BS/MEI
Total drumuri naționale: 0,76 1 1 168
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,14 s. Roșcanii de Sus 728 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,30 s. Roșcanii de Jos 222 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,52 s. Țareuca 1 801 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 1,96 3 2 751
Total pe raionul Rezina: 2,72 4 3 919
raionul Rîșcani
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,80 or. Rîşcani 6 937 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 0,80 1 6 937
Total pe raionul Rîșcani: 0,80 1 6 937
raionul Sîngerei
Drumuri comunale și străzi

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


16

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Țambula 668 BS/MEI
s. Slobozia-Măgura,
2. Reparația unor străzi din localitate 1,00 668 BS/MEI
com. Bursuceni
s. Sloveanca,
3. Reparația unor străzi din localitate 1,00 668 BS/MEI
com. Bălănești
s.Mărinești,
4. Reparația unor străzi din localitate 1,00 668 BS/MEI
com. Sîngereii Noi
s.Cozești,
5. Reparația unor străzi din localitate 1,00 668 BS/MEI
com. Grigorăuca
s. Trifănești,
6. Reparația unor străzi din localitate 0,80 955 BS/MEI
com. Heciul Nou
s.Valea lui Vlad,
7. Reparația unor străzi din localitate 1,68 668 BS/MEI
com. Dumbrăvița
8. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Răzălăi, com. Pepeni 191 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Tăura Veche 668 BS/MEI
s. Mihailovca,
10. Reparația unor străzi din localitate 1,59 668 BS/MEI
com. Prepelița,
s. Grigorești,
11. Reparația unor străzi din localitate 1,50 477 BS/MEI
com. Alexăndreni
s. Flămînzeni,
12. Reparația unor străzi din localitate 1,00 668 BS/MEI
com. Coșcodeni,
s. Bobletici,
13. Reparația unor străzi din localitate 1,00 668 BS/MEI
com. Coșcodeni
14. Reparația unor străzi din localitate 1,54 s. Chișcăreni 668 BS/MEI
s. Slobozia-Chișcăreni,
15. Reparația unor străzi din localitate 1,36 668 BS/MEI
com. Chișcăreni
16. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Bilicenii Noi 668 BS/MEI
s. Mîndreștii Noi,
17. Reparația unor străzi din localitate 1,00 668 BS/MEI
com. Bilicenii Noi
Total drumuri comunale și străzi: 19,46 17 10 979
Total pe raionul Sîngerei: 19,46 17 10 979
raionul Soroca
Drumuri locale
1. L83 R14–Oclanda–Cremenciug–R14 6,42 6,726 0,31 s. Cremenciug 693 BS/MEI
Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx
17

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total drumuri locale: 0,31 1 693
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,15 or. Soroca 3 059 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,45 s. Dărcăuți 1 009 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 2,05 s. Cureșnița 739 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 0,44 s. Iarova 985 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 1,41 s. Vanțina 504 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 5,49 5 6 296
Total pe raionul Soroca: 5,80 6 6 989
raionul Străşeni
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,75 s. Lozova 2 303 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,60 s. Micleușeni 1 227 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,25 s. Dolna 516 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 0,30 s. Zubrești 141 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 0,40 s. Zubrești 761 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate 0,99 s. Codreanca 401 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate 0,48 s. Lupa-Recea 150 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate 0,35 s. Lupa-Recea 111 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate 0,80 s. Cojușna 1 900 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate 0,16 or. Strășeni 758 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate 0,40 or. Strășeni 1 663 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate 1,50 or. Strășeni 4 729 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Onești 316 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate 0,10 s. Scoreni 190 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate 0,48 s. Scoreni 158 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate 1,34 s. Pănășești 712 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate 0,30 s. Pănășești 737 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate 0,82 s. Căpriana 270 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate 0,30 s. Căpriana 512 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate 0,40 s. Țigănești 819 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 11,72 12 18 374
Total pe raionul Strășeni: 11,72 12 18 374
Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx
18

1 2 3 4 5 6 7 8 9
raionul Șoldănești
Drumuri naționale
R9–Dobruşa–Ignăţei–Scorţeni–
1. G46 6,60 7,70 1,10 s. Răspopeni 600 BS/MEI
Codrul Nou–R14
2. 0,92 1,76 0,84 s. Olișcani 2 540 BS/MEI
G47 R9–Olișcani–Peciște–Ignăței–G46
3. 6,63 7,43 0,80 s. Sămășcani 1 489 BS/MEI
Total drumuri naționale: 2,74 3 4 629
Drumuri locale
1. L195 Drumul de acces spre s. Chipeșca 0,76 s. Chipeșca 983 BS/MEI
2. L201 Drumul de acces spre s. Poiana 0,52 s. Poiana 1 562 BS/MEI
Total drumuri locale: 1,28 2 2 545
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 3,50 or. Soldănești 7 325 BS/MEI
s. Curătura,
2. Reparația unor străzi din localitate 0,40 469 BS/MEI
com. Alcedar
s. Curătura,
3. Reparația unor străzi din localitate 2,30 545 BS/MEI
com. Alcedar
4. Reparația unor străzi din localitate 3,50 s. Cușmirca 1 664 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 0,50 s. Mihuleni 894 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate 0,10 s. Mihuleni 169 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate 0,25 s. Glinjeni 512 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 10,55 5 11 579
Total pe raionul Șoldănești: 14,57 10 18 754
raionul Ștefan Voda
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 3,50 or. Ștefan Vodă 9 502 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,66 s. Răscăieți 2 046 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 1,10 s. Talmaza 2 111 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 5,26 3 13 659
Total pe raionul Ștefan Vodă: 5,26 3 13 659
raionul Telenești
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,52 s. Ordășei 1 591 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


19

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Reparația unor străzi din localitate 1,58 s. Pistruieni 796 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 0,73 s. Brînzenii Vechi 1 591 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Brînzenii Noi 1 302 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 0,77 s. Țînțăreni 1 608 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Tîrșiței 1 302 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Chițcanii Noi 778 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate 2,07 s. Codrul Nou 781 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate 3,80 or. Telenești 10 859 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate 0,30 s. Budăi 562 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate 0,73 s. Ciulucani 655 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 13,51 10 21 827
Total pe raionul Telenești: 13,51 10 21 827
raionul Ungheni
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Veverița 440 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 1,30 s. Drujba 1 084 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate 1,20 s. Hîrcești 1 045 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate 2,50 s. Mînzăteşti 1 099 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate 0,52 s. Boghenii Vechi 975 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate 0,70 s. Mircești 776 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Măcăreşti 1 861 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate 0,80 s. Coșeni 837 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate 2,50 s. Buzduganii de Jos 1 145 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate 1,25 s. Buzduganii de Sus 499 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate 1,00 s. Buzduganii de Sus 399 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate 0,45 s. Buzduganii de Sus 154 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate 4,60 or. Ungheni 12 153 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 18,82 10 22 468
Total pe raionul Ungheni: 18,82 10 22 468
UTA GĂGĂUZIA
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 1,35 or. Comrat 5 439 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 3,78 or. Vulcănești 3 109 BS/MEI
Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total drumuri comunale și străzi: 5,13 2 8 548
Total pe UTA Găgăuzia: 5,13 2 8 548
Municipiul Bălţi
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,58 mun. Bălți 2 742 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate 0,20 mun. Bălți 819 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 0,78 1 3 560
Total pe municipiul Bălți: 0,78 1 3 560
Municipiul Chișinău
Drumuri comunale și străzi
1. Reparația unor străzi din localitate 0,40 s. Băcioi 2 158 BS/MEI
s. Tohatin,
2. Reparația unor străzi din localitate 0,08 293 BS/MEI
mun. Chișinău
3. Reparația unor străzi din localitate 0,60 mun. Chișinău 697 BS/MEI
Total drumuri comunale și străzi: 1,08 3 3 148
Total pe municipiul Chișinău: 1,08 3 3 148

* Bugetul de stat/Ministerul Economiei și Infrastructurii

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


21

Anexa nr. 2.2


la Programul de reparație periodică a
drumurilor naționale locale, comunale și a străzilor

VOLUMUL ALOCAȚIILOR
pentru reparația periodică a drumurilor naționale,
locale, comunale și străzi pe anul 2019

Volumul
Nr. Sursa de
Denumirea drumurilor Localitatea alocațiilor,
crt. finanțare
(mii lei)
1 2 3 4 5
raionul Anenii Noi
1. Reparația unor străzi din localitate or. Anenii Noi 5 000,0 BS/MEI
s. Hîrbovăţul Nou,
2. Reparația unor străzi din localitate 1 800,0 BS/MEI
or. Anenii Noi
3. Reparația unor străzi din localitate s. Ruseni, or. Anenii Noi 1 000,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Socoleni, or. Anenii Noi 1 000,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Botnărești 1 800,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Bulboaca 2 400,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Calfa 3 000,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Chetrosu 800,0 BS/MEI
s. Todirești,
9. Reparația unor străzi din localitate 2 600,0 BS/MEI
com. Chetrosu
10. Reparația unor străzi din localitate s. Chirca 1 200,0 BS/MEI
s. Botnăreştii Noi,
11. Reparația unor străzi din localitate 1 800,0 BS/MEI
com. Chirca
12. Reparația unor străzi din localitate s. Ciobanovca 4 000,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Cobusca Nouă 3 000,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Cobusca Veche 2 400,0 BS/MEI
s. Floreşti,
15. Reparația unor străzi din localitate 400,0 BS/MEI
com. Cobusca Veche
16. Reparația unor străzi din localitate s. Delacău 2 600,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Floreni 2 400,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Geamăna 3 000,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Gura Bîcului 2 400,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Hîrbovăţ 3 000,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Maximovca 500,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Mereni 2 400,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Merenii Noi 1 600,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Ochiul Roș 300,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Puhăceni 3 000,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Roșcani 2 800,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Speia 3 000,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Șerpeni 3 000,0 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Telița 2 400,0 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Ţînţăreni 2 600,0 BS/MEI
31. Reparația unor străzi din localitate s. Varnița 2 800,0 BS/MEI
Total pe raionul Anenii Noi 31 70 000,0
raionul Basarabeasca
1. Reparația unor străzi din localitate or. Basarabeasca 2 103,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Abaclia 2 480,3 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


22

1 2 3 4 5
3. Reparația unor străzi din localitate s. Başcalia 4 292,8 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Carabetovca 3 345,6 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Iordanovca 1 354,5 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Sadaclia 1 806,0 BS/MEI
Total pe raionul Basarabeasca 6 15 382,2
raionul Briceni
1. Reparația unor străzi din localitate or. Briceni 6 500,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate or. Lipcani 2 500,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Balasineşti 1 500,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Beleavinţi 1 500,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Bălcăuți 300,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Berlinți 1 000,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Bogdănești 700,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Bulboaca 1 500,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Caracuşenii Vechi 2 000,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Colicăuţi 1 500,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Corjeuţi 3 000,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Coteala 1 500,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Cotiujeni 1 000,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Criva 2 000,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Drepcăuți 1 500,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Grimăncăuți 2 000,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Halahora de Sus 500,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Hlina 1 500,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Larga 2 000,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Mărcăuţi 500,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Medveja 1 000,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Mihăileni 500,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Pererita 2 500,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Slobozia-Şirăuţi 1 000,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Şirăuţi 1 500,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Tabani 1 000,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Teţcani 2 000,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Trebisăuţi 1 000,0 BS/MEI
Total pe raionul Briceni 28 45 000,0
raionul Cahul
1. Reparația unor străzi din localitate or. Cahul 8 250,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Alexanderfeld 1 400,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Alexandru Ioan Cuza 2 000,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Andruşul de Jos 1 575,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Andruşul de Sus 3 710,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Badicul Moldovenesc 1 900,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Baurci-Moldoveni 1 900,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Borceag 2 200,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Brînza 1 400,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Bucuria 2 300,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Burlacu 3 060,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Spicoasa, com. Burlacu 600,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Burlăceni 500,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Chioselia Mare 1 900,0 BS/MEI
s. Frumuşica,
15. Reparația unor străzi din localitate 1 000,0 BS/MEI
com. Chioselia Mare
16. Reparația unor străzi din localitate s. Cîşliţa-Prut 1 900,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Colibaşi 3 900,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


23

1 2 3 4 5
18. Reparația unor străzi din localitate s. Crihana Veche 3 000,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Cucoara 900,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Chircani, com. Cucoara 630,0 BS/MEI
s. Rumeanțev,
21. Reparația unor străzi din localitate 1 500,0 BS/MEI
com. Doina
s. Iasnaia Poleana, com.
22. Reparația unor străzi din localitate 300,0 BS/MEI
Doina
23. Reparația unor străzi din localitate s. Găvănoasa 1 800,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Giurgiuleşti 2 490,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Huluboaia 1 000,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Iujnoe 1 500,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Larga Nouă 3 700,0 BS/MEI
s. Ursoaia,
28. Reparația unor străzi din localitate 1 400,0 BS/MEI
com. Lebedenco
29. Reparația unor străzi din localitate s. Lopăţica 400,0 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Luceşti 900,0 BS/MEI
31. Reparația unor străzi din localitate s. Manta 955,0 BS/MEI
s. Pașcani,
32. Reparația unor străzi din localitate 1 400,0 BS/MEI
com. Manta
33. Reparația unor străzi din localitate s. Moscovei 1 400,0 BS/MEI
34. Reparația unor străzi din localitate s. Pelinei 1 450,0 BS/MEI
35. Reparația unor străzi din localitate s. Sătuc, com. Pelinei 400,0 BS/MEI
36. Reparația unor străzi din localitate s. Roşu 1 950,0 BS/MEI
37. Reparația unor străzi din localitate s. Slobozia Mare 1 900,0 BS/MEI
38. Reparația unor străzi din localitate s. Taraclia de Salcie 2 800,0 BS/MEI
39. Reparația unor străzi din localitate s. Tartaul de Salcie 2 800,0 BS/MEI
40. Reparația unor străzi din localitate s. Tătăreşti 2 800,0 BS/MEI
41. Reparația unor străzi din localitate s. Vadul lui Isac 1 500,0 BS/MEI
42. Reparația unor străzi din localitate s. Văleni 2 400,0 BS/MEI
43. Reparația unor străzi din localitate s. Zîrneşti 2 700,0 BS/MEI
Total pe raionul Cahul 43 83 470,0
raionul Cantemir
1. Reparația unor străzi din localitate or. Cantemir 2 000,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Antoneşti 1 000,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Baimaclia 3 000,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Cania 1 000,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Capaclia 1 000,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Chioselia 2 000,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Ciobalaccia 2 000,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Cîietu 1 000,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Cîrpeşti 4 000,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Cîşla 500,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Cociulia 1 000,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Coştangalia 1 000,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Enichioi 1 000,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Goteşti 3 500,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Haragîş 1 500,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Lărguţa 2 000,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Lingura 1 000,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Pleşeni 4 000,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Plopi 2 000,0 BS/MEI
20 Reparația unor străzi din localitate s. Porumbeşti 2 000,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Sadîc 1 000,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Stoianovca 500,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


24

1 2 3 4 5
23. Reparația unor străzi din localitate s. Şamalia 1 000,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Tartaul 1 000,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Toceni 1 000,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Ţiganca 3 000,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Vişniovca 1 000,0 BS/MEI
Total pe raionul Cantemir 27 45 000,0
raionul Călărași
1. Reparația unor străzi din localitate or. Călăraşi 14 196,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Bahmut 1 200,0 BS/MEI
s. Bahmut, loc.st.cf,
3. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Bahmut
4. Reparația unor străzi din localitate s. Bravicea 1 000,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Buda 1 400,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Căbăieşti 1 000,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Dereneu 800,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Bularda 500,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Frumoasa 800,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Hirova 1 000,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Hîrjauca 500,0 BS/MEI
s. Leordoaia,
12. Reparația unor străzi din localitate 600,0 BS/MEI
com. Hîrjauca
s. Mîndra,
13. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Hîrjauca
s. Palanca,
14. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Hîrjauca
15. Reparația unor străzi din localitate s. Hogineşti 1 700,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Horodişte 1 200,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Meleşeni 1 500,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Nişcani 1 000,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Onişcani 1 200,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Hîrbovăţ 1 000,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Păuleşti 500,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Peticeni 700,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Pituşca 1 500,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Pîrjolteni 2 000,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Răciula 1 300,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Parcani 500,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Rădeni 800,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Sadova 1 500,0 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Săseni 800,0 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Bahu 200,0 BS/MEI
31. Reparația unor străzi din localitate s. Sipoteni 2 000,0 BS/MEI
32. Reparația unor străzi din localitate s. Temeleuţi 1 500,0 BS/MEI
33. Reparația unor străzi din localitate s. Tuzara 900,0 BS/MEI
Reparația drumului L353 drumul de s. Tuzara
34. 700,0 BS/MEI
acces spre s. Tuzara
35. Reparația unor străzi din localitate s. Novaci, com. Tuzara 900,0 BS/MEI
s. Seliştea Nouă,
36. Reparația unor străzi din localitate 900,0 BS/MEI
com. Tuzara
37. Reparația unor străzi din localitate s. Ţibirica 1 000,0 BS/MEI
38. Reparația unor străzi din localitate s. Schinoasa 400,0 BS/MEI
39. Reparația unor străzi din localitate s. Vălcineţ 3 000,0 BS/MEI
40. Reparația unor străzi din localitate s. Vărzăreştii Noi 800,0 BS/MEI
Total pe raionul Călărași 40 54 996,0

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


25

1 2 3 4 5
raionul Căușeni
1. Reparația unor străzi din localitate or. Căuşeni 9 000,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate or. Căinari 2 000,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Baccealia 1 000,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Floricica 500,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Plop 500,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Baimaclia 1 000,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Surchiceni 1 000,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Chircăieşti 3 000,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Chircăieştii Noi 1 000,0 BS/MEI
s. Baurci,
10. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Chircăieștii Noi
11. Reparația unor străzi din localitate s. Ciufleşti 1 000,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Cîrnăţeni 2 000,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Cîrnăţenii Noi 1 000,0 BS/MEI
s. Sălcuţa Nouă, com.
14. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
Cîrnățenii Noi
15. Reparația unor străzi din localitate s. Copanca 1 500,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Coşcalia 1 500,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Fîrlădeni 1 500,0 BS/MEI
s. Fîrlădenii Noi,
18. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Fîrlădeni
19. Reparația unor străzi din localitate s. Grădiniţa 500,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Leuntea, com. Grădinița 500,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Grigorievca 1 000,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Hagimus 1 500,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Opaci 1 500,0 BS/MEI
s. Constantinovca, com.
24. Reparația unor străzi din localitate 1 000,0 BS/MEI
Pervomaisc
25. Reparația unor străzi din localitate s. Plop-Ştiubei 1 000,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Săiţi 1 500,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Sălcuţa 2 500,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Taraclia 4 000,0 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Tănătari 2 000,0 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Tănătarii Noi 1 000,0 BS/MEI
31. Reparația unor străzi din localitate s. Tocuz 2 500,0 BS/MEI
32. Reparația unor străzi din localitate s. Ucrainca 1 000,0 BS/MEI
33. Reparația unor străzi din localitate s. Ursoaia 2 500,0 BS/MEI
34. Reparația unor străzi din localitate s. Zaim 3 000,0 BS/MEI
Total pe raionul Căușeni 34 56 000,0
raionul Cimişlia
1. Reparația unor străzi din localitate or. Cimişlia 3 294,7 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Mereni, com. Albina 1 472,1 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Fetița, com. Albina 1 261,8 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Batîr 3 575,1 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Cenac 2 373,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Ciucur-Mingir 3 000,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Codreni 1 557,7 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Zloţi, loc.st.cf 1 625,4 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Ecaterinovca 1 500,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Gradişte 3 070,2 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Gura Galbenei 2 157,7 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Hîrtop 2 999,9 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Ialpug 562,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


26

1 2 3 4 5
14. Reparația unor străzi din localitate s. Prisaca 434,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Ialpujeni 3 505,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Ivanovca Nouă 1 051,5 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Javgur 1 505,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Lipoveni 1 997,8 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Mihailovca 1 505,5 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Porumbrei 3 322,7 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Sagaidac 4 907,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Satul Nou 1 331,9 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Selemet 4 150,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Suric 1 589,3 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Topala 2 246,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Troiţcoe 1 016,5 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Valea Perjei 1 892,0 BS/MEI
Total pe raionul Cimișlia 27 58 903,8
raionul Criuleni
1. Reparația unor străzi din localitate or. Criuleni 3100 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Bălăbăneşti 1500 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Bălțata 1275 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Boşcana 1500 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Cimişeni 1500 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Corjova 1000 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Coşerniţa 1000 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Cruglic 1000 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Dolinnoe 1000 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Drăsliceni 1000 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Dubăsarii Vechi 5700 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Hîrtopul Mare 1600 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Hruşova 2000 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Işnovăţ 1200 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Izbişte 1500 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Jevreni 1100 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Maşcăuţi 1000 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Măgdăceşti 1000 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Micleşti 2700 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Oniţcani 1100 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Paşcani 1500 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Răculeşti 1100 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Rîşcova 1000 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Slobozia-Duşca 1850 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Zăicana 1000 BS/MEI
Drum de acces Hîrtopul Mare- s. Hîrtopul Mare,
26. 8500 BS/MEI
Zaicana s. Zaicana
Total pe raionul Criuleni: 26 47725
raionul Dondușeni
1. Reparația unor străzi din localitate or. Donduşeni 7 600,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Arioneşti 2 300,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Baraboi 2 000,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Briceni 100,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Cernoleuca 6 000,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Climăuţi 2 500,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Corbu 2 500,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Crişcăuţi 1 500,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Donduşeni 500,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


27

1 2 3 4 5
10. Reparația unor străzi din localitate s. Elizavetovca 100,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Frasin 2 000,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Horodişte 2 000,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Moşana 100,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Pivniceni 1 000,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Plop 2 500,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Pocrovca 100,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Rediul Mare 2 000,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Scăieni 1 000,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Sudarca 2 500,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Teleşeuca 1 000,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Tîrnova 1 000,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Ţaul 1 700,0 BS/MEI
Total pe raionul Dondușeni: 22 42 000,0
raionul Drochia
1. Reparația unor străzi din localitate or. Drochia 6 500,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Antoneuca 1 400,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Baroncea 1 000,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Chetrosu 3 000,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Cotova 2 000,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Dominteni 700,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Drochia 3 500,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Gribova 1 400,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Fîntîniţa 700,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Hăsnăşenii Mari 1 400,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Hăsnăşenii Noi 700,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Maramonovca 1 400,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Miciurin 700,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Mîndîc 4 000,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Moara de Piatră 1 400,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Nicoreni 1 400,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Ochiul Alb 2 000,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Palanca 1 000,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Pеlinia 1 000,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Pervomaiscoe 300,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Petreni 1 200,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Popeștii Noi 200,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Popeştii de Jos 1 400,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Popeştii de Sus 1 500,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Sofia 3 500,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Şalvirii Vechi 500,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Şuri 3 500,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Ţarigrad 1 400,0 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Zguriţa 1 400,0 BS/MEI
Total pe raionul Drochia: 29 50 100,0
raionul Dubăsari
1. Reparația unor străzi din localitate s. Cocieri 1 000,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Coşniţa 2 500,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Doroţcaia 1 000,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Holercani 1 500,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Molovata 2 500,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Molovata Nouă 1 000,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Oxentea 3 000,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Pîrîta 1 500,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


28

1 2 3 4 5
9. Reparația unor străzi din localitate s. Ustia 1 000,0 BS/MEI
Total pe raionul Dubăsari: 9 15 000,0
raionul Edineţ
1. Reparația unor străzi din localitate or. Edineţ 2 760,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate or. Cupcini 2 273,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Alexeevca 300,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Bădragii Noi 1 989,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Bădragii Vechi 2 300,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Bleşteni 2 700,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Brătuşeni 300,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Brînzeni 1 472,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Burlăneşti 2 300,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Cepeleuţi 1 449,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Chetroşica Nouă 1 015,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Constantinovca 500,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Corpaci 3 138,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Cuconeştii Noi 1 326,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Feteşti 2 000,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Gaşpar 2 650,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Goleni 1 506,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Gordineşti 2 920,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Hancăuţi 1 840,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Hincăuţi 2 500,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Hlinaia 1 444,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Lopatnic 2 465,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Parcova 2 000,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Rotunda 1 380,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Ruseni 454,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Stolniceni 500,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Şofrîncani 875,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Terebna 1 840,0 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Tîrnova 2 033,0 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Trinca 2 760,0 BS/MEI
31. Reparația unor străzi din localitate s. Viişoara 2 553,0 BS/MEI
32. Reparația unor străzi din localitate s. Zăbriceni 1 500,0 BS/MEI
Total raionul Edineț: 32 57 042,0
raionul Făleşti
1. Reparația unor străzi din localitate or. Făleşti 3 800,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Albineţul Vechi 1 000,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Bocani 1 000,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Catranîc 1 000,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Călineşti 1 700,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Călugăr 1 000,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Chetriş 1 700,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Ciolacu Nou 1 000,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Egorovca 200,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Făleştii Noi 1 000,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Glinjeni 2 300,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Hiliuţi 500,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Hînceşti 1 500,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Horeşti 1 700,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Ilenuţa 1 000,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Işcălău 300,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Izvoare 1 700,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


29

1 2 3 4 5
18. Reparația unor străzi din localitate s. Logofteni 200,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Mărăndeni 2 000,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Musteaţa 2 000,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Natalievca 400,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Năvîrneţ 1 700,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Obreja Veche 1 700,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Pietrosu 1 800,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Pînzăreni 1 700,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Pîrliţa 1 200,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Pompa 200,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Pruteni 1 000,0 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Răuţel 2 500,0 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Risipeni 2 000,0 BS/MEI
31. Reparația unor străzi din localitate s. Sărata Veche 1 000,0 BS/MEI
32. Reparația unor străzi din localitate s. Scumpia 1 500,0 BS/MEI
33. Reparația unor străzi din localitate s. Taxobeni 1 500,0 BS/MEI
Total pe raionul Fălești: 33 44 800,0
raionul Floreşti
1. Reparația unor străzi din localitate or. Floreşti 18 050,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate or. Ghindeşti 1 500,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate or. Mărculeşti 1 500,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Alexeevca 500,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Băhrineşti 1 500,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Caşunca 1 250,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Cerniţa 4 000,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Ciripcău 2 000,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Ciutuleşti 2 000,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Coşerniţa 1 500,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Cuhureştii de Jos 1 500,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Cuhureştii de Sus 1 500,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Cunicea 500,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Domulgeni 1 000,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Frumuşica 1 500,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Ghindeşti 1 000,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Gura Camencii 2 200,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Gura Căinarului 3 500,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Iliciovca 500,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Izvoare 2 000,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Japca 1 500,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Lunga 1 500,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Mărculeşti 1 250,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Năpadova 1 250,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Nicolaevca 500,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Prajila 2 000,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Prodăneşti 1 000,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Putineşti 2 000,0 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Rădulenii Vechi 1 500,0 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Roşietici 1 250,0 BS/MEI
31. Reparația unor străzi din localitate s. Sănătăuca 1 500,0 BS/MEI
32. Reparația unor străzi din localitate s. Sevirova 1 000,0 BS/MEI
33. Reparația unor străzi din localitate s. Ştefăneşti 1 500,0 BS/MEI
34. Reparația unor străzi din localitate s. Temeleuţi 1 500,0 BS/MEI
35. Reparația unor străzi din localitate s. Tîrgul Vertiujeni 1 250,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


30

1 2 3 4 5
36. Reparația unor străzi din localitate s. Trifăneşti 1 500,0 BS/MEI
37. Reparația unor străzi din localitate s. Vărvăreuca 1 500,0 BS/MEI
38. Reparația unor străzi din localitate s. Văscăuţi 1 500,0 BS/MEI
39. Reparația unor străzi din localitate s. Vertiujeni 1 750,0 BS/MEI
40. Reparația unor străzi din localitate s. Zăluceni 1 250,0 BS/MEI
Total pe raionul Florești: 40 77 000,0
raionul Glodeni
1. Reparația unor străzi din localitate s. Balatina 1 940,4 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Cajba 2 940,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Camenca 908,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Ciuciulea 2 264,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Cobani 1 085,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Cuhneşti 1 470,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s.Nicolaevca, com.Danu 3 144,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Duşmani 2 482,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Fundurii Noi 1 850,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Fundurii Vechi 2 587,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Hîjdieni 2 070,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Iabloana 2 724,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Limbenii Noi 900,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Limbenii Vechi 1 362,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Petrunea 3 484,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Sturzovca 2 646,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Ustia 2 940,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Viişoara 2 940,0 BS/MEI
Total raionul Glodeni: 18 39 736,4
raionul Hîncești
1. Reparația unor străzi din localitate or. Hînceşti 2 500,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Bălceana 2 500,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Bobeica 1 500,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Drăgușeni, s. Bobeica 1 000,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Boghiceni 2 000,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Bozieni 2 000,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Bujor 2 200,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Buţeni 2 200,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Caracui 2 300,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Călmăţui 1 300,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Cărpineni 2 700,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Horjești, com. Cărpineni 800,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Căţeleni 1 800,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Cioara 2 200,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Ciuciuleni 2 000,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Cotul Morii 2 500,0 BS/MEI
s. Sărăteni,
17. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Cotul Morii
18. Reparația unor străzi din localitate s. Crasnoarmeiscoe 1 500,0 BS/MEI
s. Tălăieşti,
19. Reparația unor străzi din localitate 1 000,0 BS/MEI
com. Crasnoarmeicoe
20. Reparația unor străzi din localitate s. Dancu 2 200,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Drăguşenii Noi 2 500,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Fîrlădeni 800,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Fundul Galbenei 1 000,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Ivanovca 1 500,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Costeşti, 200,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


31

1 2 3 4 5
com. Ivanovca
26. Reparația unor străzi din localitate s. Lăpuşna 2 000,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Rusca, com. Lăpușna 300,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Leuşeni 1 200,0 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Feteasca, com. Leușeni 500,0 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Logăneşti 2 000,0 BS/MEI
31. Reparația unor străzi din localitate s. Mereşeni 1 200,0 BS/MEI
32. Reparația unor străzi din localitate s. Mingir 2 000,0 BS/MEI
s. Semionovca,
33. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Mingir
34. Reparația unor străzi din localitate s. Mireşti 2 500,0 BS/MEI
35. Reparația unor străzi din localitate s. Negrea 2 500,0 BS/MEI
36. Reparația unor străzi din localitate s. Nemţeni 2 200,0 BS/MEI
37. Reparația unor străzi din localitate s. Obileni 2 000,0 BS/MEI
38. Reparația unor străzi din localitate s. Oneşti 800,0 BS/MEI
39. Reparația unor străzi din localitate s. Paşcani 1 500,0 BS/MEI
40. Reparația unor străzi din localitate s. Pereni, com. Pașcani 1 100,0 BS/MEI
41. Reparația unor străzi din localitate s. Pervomaiscoe 1 000,0 BS/MEI
42. Reparația unor străzi din localitate s. Pogăneşti 2 200,0 BS/MEI
43. Reparația unor străzi din localitate s. Sărata-Galbenă 1 800,0 BS/MEI
s. Valea Florii,
44. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Sărata-Galbenă
s. Brătianovca,
45. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Sărata-Galbenă
s. Cărpineanca,
46. Reparația unor străzi din localitate 700,0 BS/MEI
com. Sărata-Galbenă
47. Reparația unor străzi din localitate s. Secăreni 1 000,0 BS/MEI
s. Cornești,
48. Reparația unor străzi din localitate 800,0 BS/MEI
com. Secăreni
s. Secărenii Noi,
49. Reparația unor străzi din localitate 800,0 BS/MEI
com. Secăreni
50. Reparația unor străzi din localitate s. Sofia 1 500,0 BS/MEI
51. Reparația unor străzi din localitate s. Stolniceni 1 500,0 BS/MEI
52. Reparația unor străzi din localitate s. Şipoteni 1 000,0 BS/MEI
53. Reparația unor străzi din localitate s. Voinescu 1 700,0 BS/MEI
Total raionul Hîncești: 53 80 000,0
raionul Ialoveni
1. Reparația unor străzi din localitate or. Ialoveni 3 000,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Bardar 1 530,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Cărbuna 1 530,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Cigîrleni 1 530,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Costeşti 3 000,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Gangura 3 000,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Dănceni 1 000,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Hansca 1 530,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Horeşti 1 530,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Horodca 1 000,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Malcoci 1 000,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Mileştii Mici 3 060,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Moleşti 1 530,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Nimoreni 1 000,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Pojăreni 1 730,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Puhoi 1 530,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Răzeni 3 060,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


32

1 2 3 4 5
18. Reparația unor străzi din localitate s. Ruseştii Noi 2 000,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Sociteni 1 000,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Suruceni 1 000,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Ţipala 3 000,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Ulmu 1 000,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Văratic 1 530,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Văsieni 1 000,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Zîmbreni 3 000,0 BS/MEI
Total pe raionul Ialoveni: 25 45 090,0
raionul Leova
1. Reparația unor străzi din localitate or. Leova 4 500,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate or. Iargara 1 000,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Băiuş 1 500,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Beştemac 1 500,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Borogani 3 500,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Cazangic 2 500,0 BS/MEI
7 Reparația unor străzi din localitate s. Ceadîr 1 500,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Cneazevca 1 000,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Colibabovca 1 000,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Covurlui 2 500,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Cupcui 2 500,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Filipeni 2 500,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Hănăsenii Noi 1 000,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Orac 1 500,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Romanovca 500,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Sărata Nouă 2 000,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Sărata-Răzeşi 1 500,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Sărăteni 1 500,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Sărăţica Nouă 1 500,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Sîrma 1 000,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Tigheci 2 500,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Tochile-Răducani 2 000,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Tomai 2 500,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Tomaiul Nou 1 000,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Vozneseni 1 000,0 BS/MEI
Total pe raionul Leova: 25 45 000,0
raionul Nisporeni
1. Reparația unor străzi din localitate or. Nisporeni 6 261,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Bălăneşti 3 278,0 BS/MEI
s. Găureni,
3. Reparația unor străzi din localitate 649,0 BS/MEI
com. Bălăneşti
4. Reparația unor străzi din localitate s. Bălăureşti 2 529,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Bărboieni 2 886,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Boldureşti 2 309,0 BS/MEI
s. Băcșeni,
7. Reparația unor străzi din localitate 577,0 BS/MEI
com. Boldurești
s. Chilișoaia,
8. Reparația unor străzi din localitate 485,0 BS/MEI
com. Boldurești
9. Reparația unor străzi din localitate s. Bolţun 3 000,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Brătuleni 2 800,0 BS/MEI
s. Cîrnești,
11. Reparația unor străzi din localitate 1 200,0 BS/MEI
com. Brătuleni
12. Reparația unor străzi din localitate s. Bursuc 3 000,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Călimăneşti 3 000,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


33

1 2 3 4 5
14. Reparația unor străzi din localitate s. Cioreşti 2 533,0 BS/MEI
s. Vulcănești,
15. Reparația unor străzi din localitate 1 467,0 BS/MEI
com. Cioreşti
16. Reparația unor străzi din localitate s. Ciuteşti 3 000,0 BS/MEI
s. Valea Nîrnovei,
17. Reparația unor străzi din localitate 1 000,0 BS/MEI
com. Ciutești
18. Reparația unor străzi din localitate s. Cristeşti 2 864,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Grozeşti 4 325,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Iurceni 4 000,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Marinici 4 000,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Mileşti 2 790,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Selişte 4 000,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Soltăneşti 2 886,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Şişcani 4 000,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Valea-Trestieni 2 473,0 BS/MEI
s. Isaicani,
27. Reparația unor străzi din localitate 1 527,0 BS/MEI
com. Valea-Trestieni
28. Reparația unor străzi din localitate s. Vărzăreşti 6 463,0 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Vînători 3 000,0 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Zberoaia 2 698,0 BS/MEI
Total pe raionul Nisporeni: 30 85 000,0
raionul Ocnița
1. Reparația unor străzi din localitate or. Ocniţa 2 300,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate or. Frunză 470,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate or. Otaci 1 750,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Bîrlădeni 570,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Bîrnova 960,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Calaraşovca 200,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Clocuşna 1 380,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Corestăuţi 250,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Dîngeni 1 570,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Gîrbova 1 530,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Grinăuţi-Moldova 1 490,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Hădărăuţi 1 930,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Lencăuţi 700,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Lipnic 1 970,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Mereşeuca 1 640,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Mihălăşeni 1 540,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Naslavcea 270,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Ocniţa 1 800,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Sauca 1 770,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Unguri 260,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Vălcineţ 790,0 BS/MEI
Total pe raionul Ocnița: 21 25 140,0
raionul Orhei
1. Reparația unor străzi din localitate s. Berezlogi 2 000,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Bieşti 1 000,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Bolohan 1 000,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Brăviceni 1 500,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Bulăieşti 4 000,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Chiperceni 4 000,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Ciocîlteni 2 000,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Clişova 1 000,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Crihana 3 500,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


34

1 2 3 4 5
10. Reparația unor străzi din localitate s. Cucuruzeni 1 500,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Donici 2 000,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Isacova 4 500,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Mălăieşti 1 000,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Mitoc 1 000,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Morozeni 11 000,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Neculăieuca 1 000,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Peresecina 2 000,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Piatra 500,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Podgoreni 4 500,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Pohorniceni 1 000,0 BS/MEI
21. Reparația unor străz din localitate s. Pohrebeni 6 000,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Puţintei 1 500,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Sămănanca 1 000,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Selişte 2 000,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Step-Soci 1 500,0 BS/MEI
26.. Reparația unor străzi din localitate s. Susleni 7 000,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Teleşeu 1 500,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Trebujeni 1 000,0 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Vîşcăuţi 2 000,0 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Zahoreni 1 500,0 BS/MEI
Total pe raionul Orhei: 30 75 000,0
raionul Rezina
1. Reparația unor străzi din localitate or. Rezina 1 887,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Boşerniţa, or. Rezina 975,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Ciorna, or. Rezina 948,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Stohnaia, or. Rezina 690,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Buşăuca 1 000,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Cinişeuţi 2 457,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Cogîlniceni 1 000,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Cuizăuca 2 500,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Echimăuţi 2 500,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Ghiduleni 500,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Gordineşti 2 000,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Horodişte 2 500,0 BS/MEI
s. Slobozia-Horodiște, com.
13. Reparația unor străzi din localitate 1 500,0 BS/MEI
Horodiște
14. Reparația unor străzi din localitate s. Ignăţei 1 000,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Lalova 1 000,0 BS/MEI
s. Țipova,
16. Reparația unor străzi din localitate 1 500,0 BS/MEI
com. Lalova
17. Reparația unor străzi din localitate s. Lipceni 1 500,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Mateuţi 1 500,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Meşeni 1 502,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Mincenii de Jos 1 500,0 BS/MEI
s. Mincenii de Sus,
21. Reparația unor străzi din localitate 1 500,0 BS/MEI
com. Mincenii de Jos
22. Reparația unor străzi din localitate s. Otac 500,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Păpăuţi 500,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Pecişte 2 000,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Pereni 1 500,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Pripiceni-Răzeşi 1 700,0 BS/MEI
s. Pricipeni-Curchi,
27. Reparația unor străzi din localitate 1 500,0 BS/MEI
com. Pripiceni-Răzeşi

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


35

1 2 3 4 5
28. Reparația unor străzi din localitate s. Saharna Nouă 1 000,0 BS/MEI
s. Buciușca,
29. Reparația unor străzi din localitate 1 000,0 BS/MEI
com. Saharna Nouă
s. Saharna,
30. Reparația unor străzi din localitate 1 000,0 BS/MEI
com. Saharna Nouă
31. Reparația unor străzi din localitate s. Sîrcova 1 500,0 BS/MEI
s. Piscărești,
32. Reparația unor străzi din localitate 990,0 BS/MEI
com. Sîrcova
33. Reparația unor străzi din localitate s. Solonceni 1 500,0 BS/MEI
s. Tarasova,
34. Reparația unor străzi din localitate 1 009,0 BS/MEI
com. Solonceni
35. Reparația unor străzi din localitate s. Trifeşti 1 900,0 BS/MEI
36. Reparația unor străzi din localitate s. Ţareuca 700,0 BS/MEI
s. Țahnăuți,
37. Reparația unor străzi din localitate 700,0 BS/MEI
com. Ţareuca
Total pe raionul Rezina: 37 50 458,0
raionul Rîșcani
1. Reparația unor străzi din localitate or. Rîşcani 2 500,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Rămăzan, or. Rîşcani 200,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate or. Costeşti 2 500,0 BS/MEI
4.. Reparația unor străzi din localitate s. Dămăşcani, or. Costești 500,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Duruitoarea, or. Costești 500,0 BS/MEI
6 Reparația unor străzi din localitate s. Păscăuţi, or. Costești 1 000,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Alexăndreşti 1 000,0 BS/MEI
s. Cucuieţii Noi, com.
8. Reparația unor străzi din localitate 800,0 BS/MEI
Alexăndrești
s. Cucuieţii Vechi, com.
9. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
Alexăndrești
s. Ivăneşti, com.
10. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
Alexăndrești
11. Reparația unor străzi din localitate s. Aluniş 800,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Borosenii Noi 1 600,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Branişte 1 800,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Avrămeni, com. Branişte 500,0 BS/MEI
s. Reteni,
15. Reparația unor străzi din localitate 300,0 BS/MEI
com. Branişte
16. Reparația unor străzi din localitate s. Corlăteni 1 500,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Duruitoarea Nouă 1 000,0 BS/MEI
s. Dumeni, com.
18. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
Duruitoarea Nouă
19. Reparația unor străzi din localitate s. Gălăşeni 1 800,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Mălăești, com. Gălăşeni 800,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Grinăuţi 1 500,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Hiliuţi 1 800,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Horodişte 1 000,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Malinovscoe 250,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Mihăileni 1 200,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Nihoreni 300,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Petruşeni 1 500,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Pîrjota 900,0 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Pociumbăuţi 1 700,0 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Pociumbeni 1 900,0 BS/MEI
s. Druța,
31. Reparația unor străzi din localitate 700,0 BS/MEI
com. Pociumbeni

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


36

1 2 3 4 5
32. Reparația unor străzi din localitate s. Răcăria 300,0 BS/MEI
33. Reparația unor străzi din localitate s. Recea 2 500,0 BS/MEI
s. Slobozia-Recea,
34. Reparația unor străzi din localitate 400,0 BS/MEI
com. Recea
35. Reparația unor străzi din localitate s. Sverdiac, com. Recea 500,0 BS/MEI
36. Reparația unor străzi din localitate s. Singureni 1 500,0 BS/MEI
37. Reparația unor străzi din localitate s. Sturzeni 1 500,0 BS/MEI
38. Reparația unor străzi din localitate s. Şaptebani 1 800,0 BS/MEI
39. Reparația unor străzi din localitate s. Şumna 300,0 BS/MEI
40. Reparația unor străzi din localitate s. Bulhac, com. Şumna 250,0 BS/MEI
41. Reparația unor străzi din localitate s. Cepăria, com. Şumna 200,0 BS/MEI
42. Reparația unor străzi din localitate s. Vasileuţi 300,0 BS/MEI
s. Ciubara,
43. Reparația unor străzi din localitate 200,0 BS/MEI
com. Vasileuţi
44. Reparația unor străzi din localitate s. Moșeni, com. Vasileuţi 1 000,0 BS/MEI
s. Știubeieni,
45. Reparația unor străzi din localitate 200,0 BS/MEI
com. Vasileuţi
46. Reparația unor străzi din localitate s. Văratic 300,0 BS/MEI
47. Reparația unor străzi din localitate s. Zăicani 2 200,0 BS/MEI
Total raionul Rîșcani: 47 46 800,0
raionul Sîngerei
1. Reparația unor străzi din localitate or. Sîngerei 6 000,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Vrănești, or. Sîngerei 500,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate or. Biruinţa 1 000,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Alexăndreni 700,0 BS/MEI
s. Grigoreşti,
5. Reparația unor străzi din localitate 700,0 BS/MEI
com. Alexăndreni
s. Heciul Vechi,
6. Reparația unor străzi din localitate 700,0 BS/MEI
com. Alexăndreni
s. Ţipleşti com.
7. Reparația unor străzi din localitate 700,0 BS/MEI
Alexăndreni
s. Ţipleteşti com.
8. Reparația unor străzi din localitate 700,0 BS/MEI
Alexăndreni
9. Reparația unor străzi din localitate s. Bălăşeşti 700,0 BS/MEI
s. Sloveanca, com.
10. Reparația unor străzi din localitate 700,0 BS/MEI
Bălăşeşti
11. Reparația unor străzi din localitate s. Bilicenii Noi 500,0 BS/MEI
s. Mîndreștii Noi,
12. Reparația unor străzi din localitate 800,0 BS/MEI
com. Bilicenii Noi
13. Reparația unor străzi din localitate s. Bilicenii Vechi 1 400,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Bursuceni 700,0 BS/MEI
s. Slobozia-Măgura,
15. Reparația unor străzi din localitate 300,0 BS/MEI
com. Bursuceni
16. Reparația unor străzi din localitate s. Chişcăreni 2 000,0 BS/MEI
s. Slobozia-Chișcăreni,
17. Reparația unor străzi din localitate 400,0 BS/MEI
com. Chişcăreni
18. Reparația unor străzi din localitate s. Ciuciuieni 800,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Copăceni 1 000,0 BS/MEI
s. Petrovca,
20. Reparația unor străzi din localitate 400,0 BS/MEI
com. Copăceni
21. Reparația unor străzi din localitate s. Coşcodeni 700,0 BS/MEI
s. Bobletici,
22. Reparația unor străzi din localitate 700,0 BS/MEI
com. Coșcodeni
23. Reparația unor străzi din localitate s. Flămînzeni, 900,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


37

1 2 3 4 5
com. Coșcodeni
24. Reparația unor străzi din localitate s. Cotiujenii Mici 1 000,0 BS/MEI
s. Alexeuca,
25. Reparația unor străzi din localitate 600,0 BS/MEI
com. Cotiujenii Mici
s. Gura-Oituz,
26. Reparația unor străzi din localitate 200,0 BS/MEI
com. Cotiujenii Mici
27. Reparația unor străzi din localitate s. Cubolta 1 000,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Dobrogea Veche 1 600,0 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Drăgăneşti 1 600,0 BS/MEI
s. Chirileni,
30. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Drăgănești
s. Sacarovca,
31. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Drăgănești
32. Reparația unor străzi din localitate s. Dumbrăviţa 1 000,0 BS/MEI
s. Bocancea-Schit,
33. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Dumbrăvița
s. Valea lui Vlad,
34. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Dumbrăvița
35. Reparația unor străzi din localitate s. Grigorăuca 1 000,0 BS/MEI
s. Cozești,
36. Reparația unor străzi din localitate 800,0 BS/MEI
com. Grigorăuca
37. Reparația unor străzi din localitate s. Heciul Nou 1 000,0 BS/MEI
s. Trifănești,
38. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Heciul Nou
39. Reparația unor străzi din localitate s. Iezărenii Vechi 1 000,0 BS/MEI
40. Reparația unor străzi din localitate s. Izvoare 300,0 BS/MEI
s. Valea Norocului,
41. Reparația unor străzi din localitate 400,0 BS/MEI
com. Izvoare
42. Reparația unor străzi din localitate s. Pepeni 1 800,0 BS/MEI
s. Pepenii Noi,
43. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Pepeni
s. Răzălăi,
44. Reparația unor străzi din localitate 700,0 BS/MEI
com. Pepeni
45. Reparația unor străzi din localitate s. Prepeliţa 1 400,0 BS/MEI
46. Reparația unor străzi din localitate s. Rădoaia 2 700,0 BS/MEI
s. Tăura Nouă,
47. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Tăura Veche
48. Reparația unor străzi din localitate s. Tăura Veche 300,0 BS/MEI
49. Reparația unor străzi din localitate s. Sîngereii Noi 1 500,0 BS/MEI
s. Mărinești,
50. Reparația unor străzi din localitate 800,0 BS/MEI
com. Sîngereii Noi
51. Reparația unor străzi din localitate s. Ţambula 400,0 BS/MEI
s. Octeabriscoe,
52. Reparația unor străzi din localitate 400,0 BS/MEI
com. Ţambula
Total raionul Sîngerei: 52 48 000,0
raionul Soroca
1. Reparația unor străzi din localitate or. Soroca 2 000,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Bădiceni 3 000,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Băxani 1 000,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Bulboci 1 500,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Căinarii Vechi 3 000,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Cosăuţi 1 500,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Cremenciug 2 000,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Dărcăuţi 2 500,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


38

1 2 3 4 5
9. Reparația unor străzi din localitate s. Dubna 1 000,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Egoreni 1 500,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Holoşniţa 2 000,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Hristici 1 000,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Iarova 1 000,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Nimereuca 2 000,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Oclanda 1 000,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Ocolina 1 000,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Parcani 1 500,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Pîrliţa 1 500,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Racovăţ 2 000,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Redi-Cereşnovăţ 1 500,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Regina Maria 1 000,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Rubleniţa 3 500,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Rudi 1 500,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Schineni 2 000,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Stoicani 2 000,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Şeptelici 1 000,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Şolcani 1 805,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Şolcani 195,0 BS/MEI
29 Reparația unor străzi din localitate s. Tătărăuca Veche 2 000,0 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Trifăuţi 1 500,0 BS/MEI
31. Reparația unor străzi din localitate s. Vasilcău 2 500,0 BS/MEI
32. Reparația unor străzi din localitate s. Vădeni 1 500,0 BS/MEI
33.. Reparația unor străzi din localitate s. Vărăncău 3 000,0 BS/MEI
34 Reparația unor străzi din localitate s. Visoca 2 000,0 BS/MEI
35. Reparația unor străzi din localitate s. Voloviţa 1 500,0 BS/MEI
36. Reparația unor străzi din localitate s. Zastînca 1 500,0 BS/MEI
Total raion Soroca: 36 62 000,0
raionul Străşeni
1. Reparația unor străzi din localitate or. Străşeni 10 594,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Făgureni, or. Străşeni 2 377,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate or. Bucovăţ 1 860,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Căpriana 2 000,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Chirianca 2 126,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Codreanca 2 741,0 BS/MEI
s. Lupa-Recea,
7. Reparația unor străzi din localitate 3 738,0 BS/MEI
com. Codreanca
8. Reparația unor străzi din localitate s. Cojuşna 2 000,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Dolna 2 000,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Găleşti 3 000,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Ghelăuza 2 000,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Saca, com. Ghelăuza 338,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Grebleşti 2 492,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Lozova 2 440,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Micăuţi 3 000,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Micleuşeni 1 545,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Micleuşeni 225,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Negreşti 2 455,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Oneşti 1 996,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Pănăşeşti 3 427,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Rădeni 3 115,0 BS/MEI
s. Drăgușeni,
22. Reparația unor străzi din localitate 770,0 BS/MEI
com. Rădeni

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


39

1 2 3 4 5
23. Reparația unor străzi din localitate s. Zamciogi, com. Rădeni 2 212,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Recea 1 941,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Romăneşti 1 000,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Roşcani 2 243,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Scoreni 2 000,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Sireţi 2 458,0 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Tătăreşti 2 656,0 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Ţigăneşti 3 738,0 BS/MEI
Reparația drumurilor L408 și s. Ţigăneşti
31. 945,0 BS/MEI
L408.1
32. Reparația unor străzi din localitate s. Voinova 1 869,0 BS/MEI
33. Reparația unor străzi din localitate s. Vorniceni 2 000,0 BS/MEI
34. Reparația unor străzi din localitate s. Zubreşti 1 869,0 BS/MEI
Total raion Strășeni: 32 81 170,0
raionul Șoldănești
1. Reparația unor străzi din localitate or. Şoldăneşti 5 000,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Alcedar 1 400,0 BS/MEI
s. Curătura,
3. Reparația unor străzi din localitate 400,0 BS/MEI
com. Alcedar
4.. Reparația unor străzi din localitate s. Chipeşca 900,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Climăuţii de Jos 1 600,0 BS/MEI
s. Cot,
6. Reparația unor străzi din localitate 1 000,0 BS/MEI
com. Climăuţii de Jos
7. Reparația unor străzi din localitate s. Cobîlea 3 400,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Cotiujenii Mari 2 000,0 BS/MEI
s. Cobîlea, loc. st. cf,
9. Reparația unor străzi din localitate 800,0 BS/MEI
com. Cotiujenii Mari
s. Cuşelăuca, com.
10. Reparația unor străzi din localitate 900,0 BS/MEI
Cotiujenii Mari
11. Reparația unor străzi din localitate s. Cuşmirca 1 500,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Dobruşa 1 000,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Receşti, com. Dobrușa 500,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Zahorna, com. Dobrușa 500,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Fuzăuca 400,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Găuzeni 1 100,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Glinjeni 1 400,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Mihuleni 1 000,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Olişcani 3 000,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Parcani 1 500,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Pohoarna 1 500,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Poiana 1 500,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Răspopeni 3 000,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Rogojeni 1 500,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Salcia 1 000,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Sămăşcani 2 100,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Şestaci 1 000,0 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Şipca 1 500,0 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Vadul-Raşcov 2 000,0 BS/MEI
s. Socola,
30. Reparația unor străzi din localitate 1 400,0 BS/MEI
com. Vadul-Raşcov
Total pe raionul Șoldănești: 30 45 800,0
raionul Ştefan Voda
1. Reparația unor străzi din localitate s. Antoneşti 2 500,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Carahasani 2 200,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


40

1 2 3 4 5
3. Reparația unor străzi din localitate s. Căplani 2 200,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Cioburciu 2 000,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Copceac 2 000,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Crocmaz 2 600,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Ermoclia 2 700,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Feşteliţa 2 600,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Marianca de Jos 500,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Olăneşti 3 000,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Palanca 1 200,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Popeasca 1 200,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Purcari 1 500,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Răscăieţi 2 100,0 BS/MEI
s. Răscăieţi Noi,
15. Reparația unor străzi din localitate 600,0 BS/MEI
com. Răscăieți
16. Reparația unor străzi din localitate s. Slobozia 2 800,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Ştefăneşti 1 500,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Talmaza 3 000,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Tudora 1 000,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Volintiri 2 800,0 BS/MEI
Total pe raion Ștefan Vodă: 20 40 000,0
raionul Taraclia
1. Reparația unor străzi din localitate or. Taraclia 3 000,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate or. Tvardiţa 500,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Albota de Jos 1 500,0 BS/MEI
s. Hagichioi,
4. Reparația unor străzi din localitate 1 000,0 BS/MEI
com. Albota de Jos
s. Hîrtop,
5. Reparația unor străzi din localitate 1 000,0 BS/MEI
com. Albota de Jos
6. Reparația unor străzi din localitate s. Albota de Sus 500,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Aluatu 1 500,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Balabanu 750,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Budăi 500,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Dermengi, com. Budăi 750,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Cairaclia 500,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Cealîc 200,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Samurza, com. Cealîc 200,0 BS/MEI
s. Cortenul Nou, com.
14. Reparația unor străzi din localitate 200,0 BS/MEI
Cealîc
15. Reparația unor străzi din localitate s. Corten 1 000,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Musaitu 3 000,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Novosiolovca 1 500,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Salcia 500,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Valea Perjei 500,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Vinogradovca 1 500,0 BS/MEI
s. Chirilovca, com.
21. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
Vinogradovca
s. Ciumai,
22. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Vinogradovca
s. Mirnoe,
23. Reparația unor străzi din localitate 500,0 BS/MEI
com. Vinogradovca
Total pe raionul Taraclia: 23 21 600,0
raionul Telenești
1. Reparația unor străzi din localitate or. Teleneşti 2 000,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate s. Bănești 3 000,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


41

1 2 3 4 5
3. Reparația unor străzi din localitate s. Bogzești 1 700,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Brînzenii Noi 1 200,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Budăi 2 700,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Căzăneşti 2 000,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Chiştelniţa 2 000,0 BS/MEI
8. Reparația unor străzi din localitate s. Chiţcanii Vechi 1 700,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Ciulucani 2 700,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Cîşla 1 700,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Codrul Nou 1 700,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Coropceni 1 700,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Crăsnăşeni 1 700,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Ghiliceni 1 700,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Hirişeni 1 700,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Ineşti 1 700,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Leuşeni 1 700,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Mîndreşti 3 300,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Codru, com. Mîndreşti 600,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Negureni 2 000,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Nucăreni 1 700,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Ordăşei 1 200,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Pistruieni 1 700,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Ratuş 1 700,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Sărătenii Vechi 1 200,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Scorţeni 2 000,0 BS/MEI
27. Reparația unor străzi din localitate s. Suhuluceni 1 000,0 BS/MEI
s. Germănești, com.
28. Reparația unor străzi din localitate 700,0 BS/MEI
Suhuluceni
29. Reparația unor străzi din localitate s. Tîrşiţei 1 200,0 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Ţînţăreni 1 700,0 BS/MEI
31. Reparația unor străzi din localitate s. Văsieni 1 700,0 BS/MEI
32. Reparația unor străzi din localitate s. Verejeni 2 000,0 BS/MEI
33. Reparația unor străzi din localitate s. Zgărdeşti 1 700,0 BS/MEI
Total pe raionul Telenești: 33 58 000,0
raionul Ungheni
1. Reparația unor străzi din localitate or. Ungheni 15 679,3 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate or. Corneşti 2 097,4 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate s. Agronomovca 1 377,6 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Alexeevca 861,2 BS/MEI
s. Săghieni,
5. Reparația unor străzi din localitate 463,8 BS/MEI
com. Alexeevca
6. Reparația unor străzi din localitate s. Boghenii Noi 401,6 BS/MEI
s. Boghenii Vechi,
7. Reparația unor străzi din localitate 267,8 BS/MEI
com. Boghenii Noi
s. Mircești, com. Boghenii
8. Reparația unor străzi din localitate 793,6 BS/MEI
Noi
s. Poiana,
9. Reparația unor străzi din localitate 622,1 BS/MEI
com. Boghenii Noi
10. Reparația unor străzi din localitate s. Buciumeni 4 408,4 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Bumbăta 2 133,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Buşila 2 133,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Cetireni 2 039,7 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Chirileni 1 990,8 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Cioropcani 2 559,6 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Condrăteşti 2 488,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


42

1 2 3 4 5
17. Reparația unor străzi din localitate s. Corneşti 1 067,4 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Cornova 1 468,1 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Costuleni 1 836,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Floriţoaia Veche 826,2 BS/MEI
s. Florițoaia Nouă,
21. Reparația unor străzi în localitate 428,4 BS/MEI
com. Floriţoaia Veche
s. Grozasca, com. Floriţoaia
22. Reparația unor străzi din localitate 765,0 BS/MEI
Veche
23. Reparația unor străzi din localitate s. Hîrceşti 612,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Drujba, com. Hîrcești 306,0 BS/MEI
s. Leordoaia,
25. Reparația unor străzi din localitate 489,6 BS/MEI
com. Hîrcești
s. Mînzăteşti,
26. Reparația unor străzi din localitate 306,0 BS/MEI
com. Hîrcești
27. Reparația unor străzi din localitate s. Veveriţa, com. Hîrcești 367,2 BS/MEI
28. Reparația unor străzi din localitate s. Măcăreşti 1 727,7 BS/MEI
29. Reparația unor străzi din localitate s. Măgurele 1 777,5 BS/MEI
30. Reparația unor străzi din localitate s. Mănoileşti 918,0 BS/MEI
s. Novaia Nicolaevca, com.
31. Reparația unor străzi din localitate 122,4 BS/MEI
Mănoilești
32. Reparația unor străzi din localitate s. Rezina, com. Mănoilești 437,6 BS/MEI
s. Vulpeşti,
33. Reparația unor străzi din localitate 719,1 BS/MEI
com. Mănoilești
34. Reparația unor străzi din localitate s. Morenii Noi 1 555,8 BS/MEI
35. Reparația unor străzi din localitate s. Năpădeni 1 422,0 BS/MEI
36. Reparația unor străzi din localitate s. Negurenii Vechi 550,8 BS/MEI
s. Zăzulenii Vechi,
37. Reparația unor străzi din localitate 260,1 BS/MEI
com. Negurenii Vechi
s. Țîghira,
38. Reparația unor străzi din localitate 1 279,5 BS/MEI
com. Negurenii Vechi
39. Reparația unor străzi din localitate s. Petreşti 3 160,2 BS/MEI
40. Reparația unor străzi din localitate s. Medeleni, com. Petreşti 248,5 BS/MEI
41. Reparația unor străzi din localitate s. Pîrliţa 2 220,3 BS/MEI
42. Reparația unor străzi din localitate s. Rădenii Vechi 1 706,4 BS/MEI
43. Reparația unor străzi din localitate s. Sculeni 2 144,8 BS/MEI
44. Reparația unor străzi din localitate s. Sineşti 1 422,9 BS/MEI
45. Reparația unor străzi din localitate s. Teşcureni 1 777,5 BS/MEI
46. Reparația unor străzi din localitate s. Todireşti 1 448,0 BS/MEI
47. Reparația unor străzi din localitate s. Grăseni, com. Todireşti 612,0 BS/MEI
48. Reparația unor străzi din localitate s. Unţeşti 1 801,7 BS/MEI
49. Reparația unor străzi din localitate s. Valea Mare 853,2 BS/MEI
s. Morenii Vechi,
50. Reparația unor străzi din localitate 1 194,5 BS/MEI
com. Valea Mare
51. Reparația unor străzi din localitate s. Semeni, com. Zagarancea 2 240,0 BS/MEI
Total pe raionul Ungheni: 51 80 389,3
UTA GĂGĂUZIA
Drumuri naționale
1. Reparația unor străzi din localitate mun. Comrat 4 000,0 BS/MEI
2. Reparația unor străzi din localitate or. Ceadîr-Lunga 2 000,0 BS/MEI
3. Reparația unor străzi din localitate or. Vulcăneşti 3 000,0 BS/MEI
4. Reparația unor străzi din localitate s. Avdarma 1 000,0 BS/MEI
5. Reparația unor străzi din localitate s. Baurci 1 000,0 BS/MEI
6. Reparația unor străzi din localitate s. Beşalma 600,0 BS/MEI
7. Reparația unor străzi din localitate s. Beşghioz 800,0 BS/MEI

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx


43

1 2 3 4 5
8. Reparația unor străzi din localitate s. Bugeac 2 000,0 BS/MEI
9. Reparația unor străzi din localitate s. Carbalia 800,0 BS/MEI
10. Reparația unor străzi din localitate s. Cazaclia 1 000,0 BS/MEI
11. Reparația unor străzi din localitate s. Chioselia Rusă 600,0 BS/MEI
12. Reparația unor străzi din localitate s. Chiriet-Lunga 800,0 BS/MEI
13. Reparația unor străzi din localitate s. Chirsova 800,0 BS/MEI
14. Reparația unor străzi din localitate s. Cioc-Maidan 800,0 BS/MEI
15. Reparația unor străzi din localitate s. Cişmichioi 1 000,0 BS/MEI
16. Reparația unor străzi din localitate s. Congaz 1 500,0 BS/MEI
17. Reparația unor străzi din localitate s. Congazcicul de Sus 800,0 BS/MEI
18. Reparația unor străzi din localitate s. Copceac 800,0 BS/MEI
19. Reparația unor străzi din localitate s. Cotovscoe 800,0 BS/MEI
20. Reparația unor străzi din localitate s. Dezghingea 1 000,0 BS/MEI
21. Reparația unor străzi din localitate s. Etulia 1 000,0 BS/MEI
22. Reparația unor străzi din localitate s. Ferapontievca 900,0 BS/MEI
23. Reparația unor străzi din localitate s. Gaidar 800,0 BS/MEI
24. Reparația unor străzi din localitate s. Joltai 800,0 BS/MEI
25. Reparația unor străzi din localitate s. Svetlîi 600,0 BS/MEI
26. Reparația unor străzi din localitate s. Tomai 800,0 BS/MEI
Total pe UTA Găgăuzia: 26 30 000,0
municipiul Bălţi
1. Reparația unor străzi din localitate or. Bălţi 3 000,0 BS/MEI
2 Reparația unor străzi din localitate s. Elizaveta 1 000,0 BS/MEI
Total pe municipiu Bălți: 2 4 000,0

Y:\004\ANUL 2019\HOTARÂRI\4119 (4532)\4119(4532)-redactat-ro.docx