Vous êtes sur la page 1sur 4

grupa a

Globalna gospodarka ........................................................


imię i nazwisko
Poniższy test składa się z 11 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ...................
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 27 punktów. klasa
1. Pogrupuj podane niżej cechy rolnictwa, wpisując odpowiadające im litery we właściwe miejsca
tabeli. (0–3 p.)

A. Wysokie plony i duża wydajność chowu.


B. Niskie plony i mała wydajność chowu.
C. Wysoki stopień mechanizacji rolnictwa.
D. Niski stopień mechanizacji rolnictwa lub jej brak.
E. Ograniczone stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin.
F. Wprowadzanie gatunków roślin i zwierząt zmodyfikowanych genetycznie.

Rolnictwo intensywne Rolnictwo ekstensywne

2. W poniższej tabeli przedstawiono wielkość powierzchni zasiewów oraz zbiorów trzech rodzajów
zbóż w Stanach Zjednoczonych w 2010 r. Dokonaj niezbędnych obliczeń, a następnie podaj nazwę
zboża, które daje najwyższe plony. (0–4 p.)

Powierzchnia
Zbiory Plony
Zboże zasiewów
(tys. t) (dt/ha)
(tys. ha)
Pszenica 19 278 60 102
Żyto 107 188
Kukurydza 32 960 316 165

Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................................................... ....................

............................................................... .....................

Odpowiedź: Zbożem dającym najwyższe plony jest


...................................... ...... .
3. Dokonaj analizy wykresu przedstawiającego strukturę użytkowania ziemi w Azji i wybranych
krajach, a następnie podkreśl zdanie prawdziwe.
(0–1 p.)
a) W strukturze użytkowania ziemi w Mongolii dominują gruntu orne.
b) Struktura użytkowania ziemi w Chinach jest zbliżona do struktury użytkowania ziemi w Japonii.
c) Udział gruntów ornych w strukturze użytkowania ziemi w Indiach przekracza 50%.
d) Udział lasów w strukturze użytkowania ziemi w Izraelu przekracza 15%.

4. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. (0–4 p.)

a) W Europie Zachodniej dominuje intensywny chów bydła w systemie oborowym lub oborowo-
-pastwiskowym. .....

b) Chów bydła w Afryce Wschodniej związany jest z rozległymi pastwiskami i dużymi zasobami paszy.
.....

c) W ostatnich latach, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na włókna naturalne, zwiększa się pogłowie
owiec. .....

d) W Polsce w produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej oraz bydła na terenie Niziny
Wielkopolskiej. .....

5. Zaznacz zestaw, w którym podano nazwy krajów będących największymi producentami pszenicy
na świecie. (0–1 p.)

a) Chiny, Indie, Indonezja, Bangladesz.


b) Rosja, Kanada, Hiszpania, Niemcy.
c) Chiny, Indie, Rosja, Stany Zjednoczone.
d) Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Meksyk.

6. Uzupełnij schemat odpowiednimi literami, tak aby powstał ciąg przyczynowo-skutkowy dotyczący
procesu modernizacji i restrukturyzacji przemysłu. (0–3 p.)

A. Rozwój przemysłu high-tech.


B. Rewolucje przemysłowe.
C. Spadek zatrudnienia w przemyśle.
D. Spadek znaczenia tradycyjnych gałęzi przemysłu i dostosowanie produkcji przemysłowej do
wymagań globalnego rynku.
E. Wprowadzanie technologii mniej szkodliwych dla środowiska.
F. Dominacja przemysłu ciężkiego, głównie górnictwa, hutnictwa i energetyki.
G. Postęp technologiczny i przemiany w gospodarce, zmiany potrzeb konsumentów.
H. Automatyzacja i komputeryzacja produkcji oraz zmiana organizacji pracy.

A
G E

7. Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwe miejsca litery odpowiadające czynnikom lokalizacji zakładów
przemysłowych oraz cyfry odpowiadające typom lokalizacji, wybierając spośród podanych poniżej.
(0–5 p.)

Czynniki lokalizacji: A. baza surowcowa,


B. dostęp do wody, C. baza energetyczna,
D. znaczne zasoby siły roboczej,
E. zaplecze naukowo-badawcze, F. duży rynek zbytu
Typ lokalizacji: 1. przymusowa, 2. związana,
3. swobodna
Zakład przemysłowy Czynnik Typ
lokalizacji lokalizacji
Kopalnia węgla kamiennego

Masarnia
Huta żelaza w Dąbrowie
Górniczej
Elektrownia wodna
w Żarnowcu
Zakłady przemysłu
elektronicznego w Malezji
8. Podpisz literą A diagram kołowy przedstawiający największych producentów węgla kamiennego na
świecie. (0–1 p.)

......................... ..........................

9. Podkreśl zdania dotyczące transportu samochodowego. (0–1 p.)

a) Ma duże znaczenie w przewozie towarów na znaczne odległości.


b) Umożliwia dostarczanie towarów od „drzwi do drzwi”.
c) Jego konkurencyjność w stosunku do innych rodzajów transportu wiąże się z pojawieniem się tanich
przewoźników, takich jak Wizzair czy Ryanair.
d) Wywiera nieznaczny wpływ na degradację środowiska.
e) Jego rozwój rozpoczął się w XIX w. wraz z opracowaniem metody rafinacji ropy naftowej.
f) Wyróżnia się wysokim poziomem bezpieczeństwa.

10. Podkreśl prawidłowe dokończenie zdania.


(0–1 p.)
Największym portem morskim świata pod względem wielkości przeładunku jest
a) Rotterdam.
b) Szanghaj.
c) Singapur.
d) Houston.