Vous êtes sur la page 1sur 5

grupa a

Globalna gospodarka ........................................................


imię i nazwisko
Poniższy test składa się z 11 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ...................
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 27 punktów. klasa

1. Pogrupuj podane niżej cechy rolnictwa, 3. Dokonaj analizy wykresu przedstawiającego


wpisując odpowiadające im litery we właściwe strukturę użytkowania ziemi w Azji i wybranych
miejsca tabeli. (0–3 p.) krajach, a następnie podkreśl zdanie prawdziwe.
(0–1 p.)
A. Wysokie plony i duża wydajność chowu.
B. Niskie plony i mała wydajność chowu.
C. Wysoki stopień mechanizacji rolnictwa.
D. Niski stopień mechanizacji rolnictwa lub jej brak.
E. Ograniczone stosowanie nawozów sztucznych
i środków ochrony roślin.
F. Wprowadzanie gatunków roślin i zwierząt
zmodyfikowanych genetycznie.

Rolnictwo intensywne Rolnictwo ekstensywne

a) W strukturze użytkowania ziemi w Mongolii


dominują gruntu orne.
b) Struktura użytkowania ziemi w Chinach jest
zbliżona do struktury użytkowania ziemi w Japonii.
c) Udział gruntów ornych w strukturze użytkowania
ziemi w Indiach przekracza 50%.
d) Udział lasów w strukturze użytkowania ziemi
2. W poniższej tabeli przedstawiono wielkość w Izraelu przekracza 15%.
powierzchni zasiewów oraz zbiorów trzech
rodzajów zbóż w Stanach Zjednoczonych 4. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok
w 2010 r. Dokonaj niezbędnych obliczeń, fałszywego – literę F. (0–4 p.)
a następnie podaj nazwę zboża, które daje
najwyższe plony. (0–4 p.) a) W Europie Zachodniej dominuje intensywny chów
bydła w systemie oborowym lub oborowo-
Powierzchnia
Zbiory Plony
Zboże zasiewów -pastwiskowym. .....
(tys. t) (dt/ha)
(tys. ha)
b) Chów bydła w Afryce Wschodniej związany jest
Pszenica 19 278 60 102
z rozległymi pastwiskami i dużymi zasobami paszy.
Żyto 107 188
.....
Kukurydza 32 960 316 165
c) W ostatnich latach, ze względu na rosnące
zapotrzebowanie na włókna naturalne, zwiększa się
Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pogłowie owiec. .....
............................................................... ....................
d) W Polsce w produkcji zwierzęcej dominuje chów
............................................................... ..................... trzody chlewnej oraz bydła na terenie Niziny
Wielkopolskiej. .....
Odpowiedź: Zbożem dającym najwyższe plony jest
...................................... ...... .
5. Zaznacz zestaw, w którym podano nazwy 8. Podpisz literą A diagram kołowy
krajów będących największymi producentami przedstawiający największych producentów
pszenicy na świecie. (0–1 p.) węgla kamiennego na świecie. (0–1 p.)
a) Chiny, Indie, Indonezja, Bangladesz.
b) Rosja, Kanada, Hiszpania, Niemcy.
c) Chiny, Indie, Rosja, Stany Zjednoczone.
d) Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Meksyk.

6. Uzupełnij schemat odpowiednimi literami, tak


aby powstał ciąg przyczynowo-skutkowy
dotyczący procesu modernizacji i restrukturyzacji
przemysłu. (0–3 p.)

A. Rozwój przemysłu high-tech. ......................... ..........................

B. Rewolucje przemysłowe.
C. Spadek zatrudnienia w przemyśle. 9. Podkreśl zdania dotyczące transportu
D. Spadek znaczenia tradycyjnych gałęzi samochodowego. (0–1 p.)
przemysłu i dostosowanie produkcji a) Ma duże znaczenie w przewozie towarów
przemysłowej do wymagań globalnego rynku. na znaczne odległości.
E. Wprowadzanie technologii mniej szkodliwych b) Umożliwia dostarczanie towarów od „drzwi
dla środowiska. do drzwi”.
F. Dominacja przemysłu ciężkiego, głównie c) Jego konkurencyjność w stosunku do innych
górnictwa, hutnictwa i energetyki. rodzajów transportu wiąże się z pojawieniem się
G. Postęp technologiczny i przemiany tanich przewoźników, takich jak Wizzair czy
Ryanair.
w gospodarce, zmiany potrzeb konsumentów.
d) Wywiera nieznaczny wpływ na degradację
H. Automatyzacja i komputeryzacja produkcji
środowiska.
oraz zmiana organizacji pracy. e) Jego rozwój rozpoczął się w XIX w. wraz
A z opracowaniem metody rafinacji ropy naftowej.
G E f) Wyróżnia się wysokim poziomem bezpieczeństwa.

10. Podkreśl prawidłowe dokończenie zdania.


7. Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwe miejsca (0–1 p.)
litery odpowiadające czynnikom lokalizacji Największym portem morskim świata pod względem
zakładów przemysłowych oraz cyfry wielkości przeładunku jest
odpowiadające typom lokalizacji, wybierając a) Rotterdam.
spośród podanych poniżej. (0–5 p.) b) Szanghaj.
Czynniki lokalizacji: A. baza surowcowa, c) Singapur.
B. dostęp do wody, C. baza energetyczna, d) Houston.
D. znaczne zasoby siły roboczej,
11. Uzupełnij tabelę, wpisując obok nazwy obiektu
E. zaplecze naukowo-badawcze, F. duży rynek zbytu
nazwę miasta oraz państwa, w którym ten obiekt
Typ lokalizacji: 1. przymusowa, 2. związana, się znajduje. Wybierz nazwy spośród podanych
3. swobodna niżej. (0–3 p.)

Zakład przemysłowy
Czynnik Typ Miasta: Londyn, Rzym, Paryż, Stambuł
lokalizacji lokalizacji
Państwa: Francja, Włochy, Turcja, Wielka Brytania
Kopalnia węgla kamiennego

Masarnia Obiekt Miasto Państwo

Huta żelaza w Dąbrowie Forum Romanum


Górniczej Luwr
Elektrownia wodna
w Żarnowcu Tower Bridge
Zakłady przemysłu
elektronicznego w Malezji
grupa b

Globalna gospodarka ........................................................


imię i nazwisko
Poniższy test składa się z 11 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ...................
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 27 punktów. klasa

1. Pogrupuj podane niżej czynniki rozwoju 3. Dokonaj analizy wykresu przedstawiającego


rolnictwa, wpisując odpowiadające im litery strukturę użytkowania ziemi w Azji i wybranych
we właściwe miejsca tabeli. (0–3 p.) krajach, a następnie podkreśl zdanie prawdziwe.
(0–1 p.)
A. Długość okresu wegetacyjnego.
B. Gwarantowane ceny skupu.
C. Duży odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie.
D. Głębokość zalegania wód gruntowych.
E. Nachylenie stoków.
F. Struktura agrarna gospodarstw rolnych.

Czynniki
Czynniki przyrodnicze
pozaprzyrodnicze

a) W strukturze użytkowania ziemi w Mongolii


dominują użytki zielone.
b) Struktura użytkowania ziemi w Indiach jest
2. W poniższej tabeli przedstawiono wielkość
zbliżona do struktury użytkowania ziemi w Japonii.
powierzchni zasiewów oraz zbiorów trzech
c) Udział gruntów ornych w strukturze użytkowania
rodzajów zbóż w Kanadzie w 2010 r. Dokonaj
niezbędnych obliczeń, a następnie podaj nazwę ziemi w Izraelu przekracza 20%.
zboża, które daje najwyższe plony. (0–4 p.) d) Udział lasów w strukturze użytkowania ziemi
w Chinach przekracza 20%.
Powierzchnia
Zbiory Plony
Zboże zasiewów 4. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P,
(tys. t) (dt/ha)
(tys. ha)
a obok fałszywego – literę F. (0–4 p.)
Pszenica 8 268 2 316
Żyto 89 216 a) W Brazylii występuje połowa światowego
Kukurydza 1 202 11 714 pogłowia trzody chlewnej. ......

b) Naturalne pastwiska na obszarach górskich


Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sprzyjają hodowli bydła mlecznego. ......

............................................................ .................. c) Chów bydła w Azji Południowej uwarunkowany


jest względami religijnymi i kulturowymi. ......
............................................................... ................
d) Głównymi producentami wełny na świecie
Odpowiedź: Zbożem dającym najwyższe plony jest
są Australia i Nowa Zelandia. ......
.................................................. .. .
5. Zaznacz zestaw, w którym podano nazwy
krajów będących największymi producentami 8. Podpisz literą A diagram kołowy
ryżu na świecie. (0–1 p.) przedstawiający największych producentów
ropy naftowej na świecie. (0–1 p.)
a) Chiny, Indie, Indonezja, Bangladesz.
b) Rosja, Kanada, Hiszpania, Niemcy.
c) Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Rosja.
d) Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Meksyk.

6. Uzupełnij schemat odpowiednimi literami, tak


aby powstał ciąg przyczynowo-skutkowy
przedstawiający główne etapy industrializacji
(rewolucje przemysłowe). (0–3 p.)

A. Opracowanie metody rafinacji ropy naftowej


przez I. Łukasiewicza oraz skonstruowanie żarówki ......................... ..........................

przez T. Edisona.
B. Skonstruowanie tranzystorów, półprzewodników 9. Podkreśl zdania dotyczące transportu
i mikroprocesorów. kolejowego. (0–1 p.)
C. Skonstruowanie maszyny parowej przez J. Watta, a) Ma duże znaczenie w przewozie towarów
wynalezienie maszyny przędzalniczej, parowozu, na krótkich i średnich odległościach.
lokomotywy, statku parowego. b) Jest wykorzystywany głównie do przewozu
D. Automatyzacja i komputeryzacja produkcji. towarów masowych (np. węgla, rud metali, zbóż).
E. Rozwój przemysłu chemicznego oraz wzrost c) Główne szlaki handlowe prowadzą z rejonu Zatoki
Perskiej do Ameryki Północnej i Europy
znaczenia hutnictwa wskutek zwiększonego
Zachodniej.
zapotrzebowania na stal w wyniku dalszego d) Cechuje go niski poziom bezpieczeństwa.
rozwoju transportu. e) Daje możliwość dostarczania towarów od „drzwi
F. Ograniczenie roli tradycyjnych gałęzi przemysłu do drzwi”.
na rzecz przemysłu high-tech. f) Jego sprawne funkcjonowanie jest możliwe m.in.
G. Rozwój przemysłu włókienniczego, hutnictwa, dzięki wprowadzeniu układu elektromagnesów
górnictwa węgla oraz transportu. (np. w Japonii, we Francji, w Niemczech).
H. Skonstruowanie wysokoprężnego silnika przez R.
Diesla w 1893 r. 10. Podkreśl poprawne dokończenie zdania.
(0–1 p.)
Największym portem lotniczym świata pod
A E D
względem liczby obsługiwanych pasażerów jest

7. Uzupełnij tabelę, wpisując we właściwe miejsca a) Heathrow w Londynie.


litery odpowiadające czynnikom lokalizacji b) O’Hare w Chicago.
zakładów przemysłowych oraz cyfry c) Arlanda w Sztokholmie.
odpowiadające typom lokalizacji, wybierając d) Hartsfield-Jackson w Atlancie.
spośród podanych poniżej. (0–5 p.)
11. Uzupełnij tabelę, wpisując obok nazwy
Czynniki lokalizacji: A. baza surowcowa, obiektu nazwę miasta oraz państwa, w którym
B. dostęp do wody, C. baza energetyczna, ten obiekt się znajduje. Wybierz nazwy spośród
D. znaczne zasoby siły roboczej,
podanych niżej. (0–3 p.)
E. zaplecze naukowo-badawcze, F. duży rynek zbytu
Typ lokalizacji: 1. przymusowa, 2. związana, Miasta: Paryż, Teby Zachodnie, Londyn, Petersburg
3. swobodna Państwa: Francja, Egipt, Rosja, Wielka Brytania
Czynnik Typ
Zakład przemysłowy Obiekt Miasto Państwo
lokalizacji lokalizacji
Kopalnia węgla brunatnego Ermitaż
Piekarnia Dolina Królów
Huta miedzi w Legnicy Notre Dame
Elektrownia wodna Porąbka-Żar
Zakłady montażu sprzętu
komputerowego w Chinach