Vous êtes sur la page 1sur 2

Gospodarka w epoce kolonialnej

 Handel kolonialny:
W wyniku wielkich odkrycć geograficznych szlaki lądowe zastąpiono morskimi, a
rozwoć j handlu morskiego przyczynił się do utraty znaczenia włoskich miast –
Wenecji i Genui, a wzrostu znaczenia Hiszpanii i Portugalii. W XVI w. do
rywalizacji o zyski płynące z Ameryki włączyli się Anglicy, Francuzi i Holendrzy.
Początkowo zajmowali się korsarstwem i rabowali hiszpanć skie statki. Z czasem
panć stwa te powiększyły własne floty i rozpoczęły kolonizacje nowo odkrytych
terenoć w.

Korsarze – za zgodą władcy danego panć stwa rabowali statki handlowe


przywozż ące towary do Europy

Piraci – rozboć jnicy morscy, ktoć rzy napadali na statki, ich działalnosć cć była
szczegoć lnie widoczna na terenie Karaiboć w i Indonezji, obecnie na ich ataki
narazż one są tereny Singapuru i wybrzezż a Afryki.

W XVII w. coraz większą rolę zaczęły odgrywacć angielskie i holenderskie


kompanie handlowe, czyli wielkie spoć łki, ktoć re przerwały monopol Hiszpanii i
Portugalii. Zakładały faktorie w Afryce i Azji, gdzie prowadziły wymianę
handlową z ludnosć cią. Największe kompanie miały swoje armie, a czasem mogły
prowadzicć wojnę w imieniu swoich panć stw.

Faktoria – placoć wka handlowa załozż ona przez panć stwo europejskie w kraju
kolonialnym,

Monopol – wyłączne prawo do prowadzenia okresć lonej działalnosć ci


gospodarczej, np. handlu, produkcji

 Nowe formy produkcji:


 W Europie wytwarzano produkty z tanć szych i lepszych jakosć ciowo
surowcoć w sprowadzanych z kolonii,
 Praca nakładcza – proces, ktoć ry utworzył się handlu, zapewniał większe
zyski – zmniejszenie kosztoć w produkcji, zwiększenie wydajnosć ci pracy.
System polegał na zlecaniu przez kupcoć w i bogatych rzemiesć lnikoć w
wykonanie poszczegoć lnych elementoć w produktu przez biednych
rzemiesć lnikoć w za niewielką opłatą. Z uzyskanych w ten sposoć b częsć ci
składano towar.
 Manufaktura – („manu factus” – zrobiony ręcznie) duzż e placoć wki
rzemiesć lnicze, nalezż ące do bogatych własć cicieli. W manufakturach ręcznie
wykonywano poszczegoć lne elementy artykułu, zajmowali się tym
wyspecjalizowani rzemiesć lnicy.
 Zmiana zasad sprzedazż y – dawniej wytwarzano niewielką ilosć cć towary dla
indywidualnego klienta, teraz artykuły sprzedawano kupcom,
 Kapitalizm – system gospodarczy, ktoć ry powstał w Europie w XVI w.,
opierał się na swobodzie handlu, własnosć ci prywatnej i wolnej
konkurencji między producentami.

 Zmiany na wsi:
Na Wyspach Brytyjskich w XVI w. wzrosło zapotrzebowanie na wełnę, ktoć ra była
głoć wnym składnikiem odziezż y. Wyroby tekstylne były bardzo wazż nym towarem
handlowym. Bogaci własć ciciele zainteresowali się tą gałęzią i chcąc rozwinącć
hodowlę owiec, rozpoczynali proces grodzenia. Polegał on na odbieraniu ziem
od mieszkanć coć w gminy i dotychczasowych dzierzż awcoć w, zajmujących się
uprawą zbozż a, a następnie łączeniu ich i ogradzaniu płotem.
Hodowla owiec nie wymagała tak duzż ej siły roboczej, w związku z czym częsć cć
chłopoć w traciła zć roć dło utrzymania – wyjezż dzż ali oni do kolonii, zaciągali się do
armii czy floty, opuszczali wiesć i przenosili się do miasta, często zasilając szeregi
biedoty.

 Pieniądze:
W sć redniowieczu kupcy musieli podroć zż owacć z duzż ą ilosć cią pieniędzy, co wiązało
się z ryzykiem – wędrowiec moć gł zostacć napadnięty i obrabowany. By uniknącć
tego problemu zaczęto zakładacć pierwsze banki. Klienci wpłacali do nich
pieniądze, a w zamian otrzymywali weksle - papiery wartosć ciowe, nowy sć rodek
płatniczy, mozż na je było wymienicć na gotoć wkę, zastąpiły handel wymienny.
Banknoty wprowadzono w XVII w., początkowo wydawały je instytucje
finansowe, z czasem panć stwo.