Vous êtes sur la page 1sur 110

Dossier de premsa

Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada 2019


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Continguts 2

1. Fitxa tècnica 4.7 Relacions Catalunya-Espanya


2. Context sociopolític 5. Comportament electoral
2.1 Problemes de Catalunya 5.1 Percepció del vot
2.2 Situació econòmica actual: Catalunya i Espanya 5.2 Importància dels diferents tipus d’eleccions
2.3 Situació econòmica de Catalunya: passat i futur 5.3 Eleccions al Parlament de Catalunya: intenció de vot
2.4 Situació econòmica personal 5.4 Eleccions al Parlament de Catalunya: record de vot
2.5 Situació política actual: Catalunya i Espanya 5.5 Eleccions al Congrés dels Diputats: probabilitat de vot
2.6 Situació política de Catalunya: passat i futur 5.6 Eleccions al Congrés dels Diputats: motivació de vot
5.7 Eleccions al Congrés dels Diputats: decisió de vot
3. Actituds davant la política 5.8 Eleccions al Congrés dels Diputats: intenció de vot
3.1 Presa de decisions 5.9 Eleccions al Congrés dels Diputats: preferència coalicions de govern
3.2 Interès per la política 5.10 Eleccions al Congrés dels Diputats: record de vot
3.3 Grau d’informació política
3.4 Mitjans de comunicació 6. Coneixement i valoració de líders
3.4.1 Televisió 6.1 Coneixement dels líders
3.4.2 Ràdio 6.2 Valoració dels líders
3.4.3 Premsa 7. Bloc variable del Baròmetre d’Opinió Política
3.4.4 Internet 7.1 Postmaterialisme
3.5 Satisfacció amb la seva vida actual
3.6 Posicionament en l’assumpció de riscos 8. Annex 1
3.7 Satisfacció amb la democràcia 8.1 Evolució dels problemes de Catalunya
3.8 Valoració general de les institucions 8.2 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya
3.9 Valoració general dels polítics catalans 8.3 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya
3.10 Valoració general dels polítics espanyols 8.4 Encreuament del record de vot al Parlament de Catalunya per la intenció de vot
al Parlament de Catalunya
3.11 Valoració del Govern de la Generalitat 8.5 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats
3.12 Valoració del Govern espanyol 8.6 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats
4. Valors polítics 8.7 Encreuament del record de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al
4.1 Simpatia de partit Congrés dels Diputats
4.2 Ubicació en l’eix esquerra-dreta 8.8 Encreuament de la intenció de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de
vot al Parlament de Catalunya percentatge en columna
4.3 Ubicació en l’eix catalanisme
8.9 Encreuament de la intenció de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de
4.4 Ubicació en l’eix espanyolisme vot al Parlament de Catalunya percentatge en fila
4.5 Preferència forma de govern
4.6 Sentiment de pertinença 9. Annex 2

Dossier de premsa del Baròmetre d’Opinió Política. 1a onada 2019 entrat al Registre d’Estudis d’Opinió amb el número 919.
3

1 Fitxa tècnica
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Fitxa tècnica 4

Quadre - resum
Nivell de confiança: 95%
Variància p=q=50%
Grandària de la mostra: 1.500 individus
Marge d’error: + 2,53

Àmbit: Catalunya
Univers: Població amb ciutadania espanyola de 18 i més anys resident a Catalunya
Mètode de recollida de la informació:
Enquesta personal domiciliària assistida per ordinador (mètode CAPI)

Punts de mostreig:
73 municipis i 160 seccions censals
Procediment de mostreig:
Polietàpic, estratificat per conglomerats amb la selecció de les unitat primàries de mostreig (municipis) i de les unitats
secundàries (seccions censals) de forma aleatòria proporcional. Les unitats últimes (individus) segons rutes aleatòries i quotes
encreuades de lloc de naixement, sexe i edat.
Els estrats s’han format per l’encreuament de les 4 províncies amb la grandària dels municipis dividits en 6 categories:
menor o igual a 2.000 habitants; de 2.001 a 10.000 habitants; de 10.001 a 50.000 habitants; de 50.001 a 150.000 habitants; de 150.001
a 1.000.000 habitants i més d’1 milió d’habitants.
Pel càlcul de les quotes s’ha utilitzat com a base el Padró continu de població gener de l’any 2017. Les quotes d’edat
corresponen als següents intervals: de 18 a 24 anys; de 25 a 34 anys; de 35 a 49 anys; de 50 a 64 anys i 65 i més anys. Per les quotes
de lloc de naixement s’han tingut en compte les següents categories: nascuts a Catalunya; nascuts a la resta d’Espanya i nascuts a
l’estranger.
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Fitxa tècnica 5

Grandària de la mostra:
1.500 enquestes amb la següent distribució provincial:
• Barcelona 1.121

• Girona 140

• Lleida 84

• Tarragona 155

Afixació:
Proporcional
Error mostral:
Per un nivell de confiança del 95% (1,96 sigmes), i P = Q, l’error real és de ±2,53 per al conjunt de la mostra i en el
supòsit de mostreig aleatori simple. Per províncies els marges d’error són:
• Barcelona + 2,93

• Girona + 8,28

• Lleida + 10,69

• Tarragona + 7,87

Treball de camp:
El treball de camp ha estat realitzat per GESOP. Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL del 4 al 25 de març de
2019.
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Fitxa tècnica 6

Notes metodològiques:

1. Atès que només s’ha entrevistat a una mostra del conjunt de la població (els majors de 17 anys, residents a Catalunya i amb ciutadania
espanyola), tots els resultats estan subjectes a un marge d’error, la qual cosa vol dir que no totes les diferències amb les mateixes
preguntes en altres onades del BOP són estadísticament significatives.
Per exemple, en una pregunta on el 50% (el pitjor escenari en allò relatiu al marge d’error) dóna una resposta particular, el valor “veritable”
de l’univers observat se situarà dins el rang de +2,53 del resultat de la mostra. És a dir, si repetíssim moltes vegades la mateixa enquesta
amb les mateixes característiques encertaríem el valor “veritable” el 95,5% de vegades si diguéssim que es troba entre un 47,47% i un
52,53%.
Les submostres provinents dels encreuaments entre diferents variables estan subjectes a un marge d’error més gran. Per tant, les
conclusions que es puguin extreure d’aquests encreuaments amb bases de càlcul molt petites han de ser tractades amb prudència.

2. A l’hora de presentar els resultats de les preguntes 3, 28, 38 i 39 s’ha procedit a agrupar els diferents partits polítics o coalicions des del
punt de vista dels grups parlamentaris sorgits arran dels darrers comicis al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017. El
resultat d’aquesta agrupació ha estat:
Junts per Catalunya = CDC + Democràcia i Llibertat + PDeCAT + Junts per Catalunya
Catalunya en Comú-Podem = ICV-EUiA + Podemos + Barcelona en comú + Catalunya sí que es pot + Catalunya en Comú

3. De la mateixa manera, per exposar els resultats de les preguntes 44, 46 i 48 s’ha agrupat els diferents partits polítics o coalicions des
del punt de vista dels grups que, com a conseqüència de les eleccions al Congrés dels Diputats del 26 de juny de 2016, gaudeixen de
representació al Congrés dels Diputats. El resultat d’aquesta agrupació ha estat:
En Comú Podem = ICV-EUiA + Podemos + Catalunya sí que es pot + Barcelona En Comú + En Comú Podem + Catalunya
en Comú-Podem pel record de vot
Convergència Democràtica de Catalunya = CDC + Democràcia i Llibertat + PDeCAT + Junts per Catalunya pel record de vot
Catalunya en Comú-Podem = ICV-EUiA + Podemos + Catalunya sí que es pot + Barcelona En Comú + En Comú Podem +
Catalunya en Comú-Podem per la intenció de vot
Junts per Catalunya = CDC + Democràcia i Llibertat + PDeCAT + Junts per Catalunya per la intenció de vot

4. Quan la base real dels encreuaments és inferior a 20 casos es considera no significatiu i s’assenyala amb un “*”.
7

2 Context sociopolític
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Context sociopolític 8

2.1 Problemes de Catalunya

Pregunta 1 Quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya?
(N=1500; resposta múltiple; %) (*)

Relacions Catalunya-Espanya 41,1


Insatisfacció amb la política 31,6
Atur i precarietat laboral 29,9
Funcionament de l'economia 14,4
Millorar polítiques socials 13,6 Baròmetre anterior
Manca de llibertats 13,4
Sanitat 11,8 Insatisfacció amb la política 40,5
Relacions Catalunya-Espanya 36,7
Immigració 8,5 Atur i precarietat laboral 22,9
Educació, cultura i investigació 8,0 Funcionament de l'economia 12,7
Millorar polítiques socials 11,0
Accés a l'habitatge 7,3
Sanitat 8,0
Inseguretat ciutadana 6,4 Educació, cultura i investigació 6,4
Sistema de finançament de Catalunya 4,1 Accés a l'habitatge 5,9
Immigració 4,6
Manca d'infraestructures i problemes amb el transport 4,0 Inseguretat ciutadana 3,6
Serveis deficients i males instal·lacions públiques 3,6 Sistema de finançament de Catalunya 3,1
Baix nivell salarial
Incivisme i violència 2,9 2,2
Manca d'infraestructures i problemes amb el transport 2,1
Baix nivell salarial 2,5 Serveis deficients i males instal·lacions públiques 1,7
Excessiva pressió fiscal 2,1 Incivisme i violència 1,5
Excessiva pressió fiscal 0,6
Crisi identitat catalana 1,1 Crisi identitat catalana 0,4
Altres 6,3 Altres 9,4
Cap problema 1,1 Cap problema 1,9
No ho sap 2,8
No ho sap 2,7 No contesta 0,3
No contesta 0,5 0 20 40 60 80 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Context sociopolític 9

Pregunta 2 Quin d’aquests problemes que m’ha dit considera que és el més important?
(Base: només responen els que han citat algun problema N= 1436; resposta simple; %)

Relacions Catalunya-Espanya 27,6


Insatisfacció amb la política 18,2
Atur i precarietat laboral 12,7
Manca de llibertats 7,7
Millorar polítiques socials 5,3 Baròmetre anterior

Funcionament de l'economia 4,9 Relacions Catalunya-Espanya 28,3


Sanitat 4,7 Insatisfacció amb la política 27,1
Atur i precarietat laboral
Accés a l'habitatge 2,9 13,1
Funcionament de l'economia 5,5
Immigració 2,2 Millorar polítiques socials 5,4
Inseguretat ciutadana 2,0 Sanitat 3,4
Accés a l'habitatge 2,4
Sistema de finançament de Catalunya 1,8 Immigració 2,0
Educació, cultura i investigació 1,7 Sistema de finançament de Catalunya 1,7

Serveis deficients i males instal·lacions públiques 1,0 Educació, cultura i investigació 1,4
Inseguretat ciutadana 1,3
Incivisme i violència 0,8 Incivisme i violència 0,8
Baix nivell salarial 0,8 Baix nivell salarial 0,6
Manca d'infraestructures i problemes amb el transport 0,5
Excessiva pressió fiscal 0,7 Serveis deficients i males instal·lacions públiques 0,3
Crisi de la identitat catalana 0,4 Crisi de la identitat catalana 0,2
Manca d'infraestructures i problemes amb el transport 0,3 Excessiva pressió fiscal 0,1
Altres 5,1
Altres 2,4 No ho sap 0,6
No ho sap 1,7 No contesta 0,1

No contesta 0,0 0 50 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Context sociopolític10

Encreuament Quin d’aquests problemes que m’ha dit considera que és el més important?
(Base: només responen els que han citat algun problema N= 1436; resposta simple; %)
Problema més important segons Intenció de vot al Parlament de Catalunya

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Base real

Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política Atur i precarietat laboral


89
33,7 21,3 14,6

Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política Manca de llibertats


107
30,8 19,6 13,1

Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política Atur i precarietat laboral


394
31,5 15,2 11,7

Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política Atur i precarietat laboral


170
Intenció de vot al Parlament de Catalunya

31,2 17,6 14,1


Relacions Catalunya-Espanya Atur i precarietat laboral Insatisfacció amb la política
92
19,6 16,3 13,0
Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política Atur i precarietat laboral
92
28,3 16,3 10,9
Relacions Catalunya-
(*) Atur i precarietat laboral Manca de llibertats Espanya/Insatisfacció amb la
17
política/Millorar polítiques socials
29,4 17,6 11,8
Atur i precarietat laboral/Manca de
Resta (**) Insatisfacció amb la política Relacions Catalunya-Espanya
llibertats 82
23,2 20,7 7,3
No votarà Insatisfacció amb la política Relacions Catalunya-Espanya Atur i precarietat laboral
98
24,5 22,4 12,2

NS/NC Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política Atur i precarietat laboral


295
24,4 20,0 14,2

Total Relacions Catalunya-Espanya Insatisfacció amb la política Atur i precarietat laboral


1436
27,6 18,2 12,7
(*) Resultats no significatius
(**) A ltres+nul+en blanc
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Context sociopolític11

Pregunta 3 Quin partit polític (*) creu que pot donar millor resposta al problema que considera més
important?
(Base: només responen els que han citat el problema més important N= 1412; resposta simple; %)

C's 3,4

Junts 4,8

ERC 18,3

PSC 9,4
Baròmetre anterior

6,0
C's 5,4
CUP 4,9 Junts per Catalunya 7,2

ERC 16,6
PPC 1,1 PSC 8,2

Catalunya en Comú Podem 7,4


Altres partits 3,2
CUP 6,3

Cap 29,5 PPC 1,2

Altres partits 3,4

No ho sap 17,8 Cap 30,3

No ho sap 13,0
No contesta 1,6 No contesta 1,1
0 20 40 60 80 100
0 20 40 60 80 100

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules
estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Context sociopolític12

2.2 Situació econòmica actual: Catalunya i Espanya

Preguntes 4 i 7 Vostè com valora l’actual situació econòmica de Catalunya/Espanya?


(N=1500; resposta simple; %)

80 Catalunya

70 Espanya

60
50 44,4
38,1
40
29,2
30
19,5 20,0
20 16,9 14,7
8,4
10 2,2 3,6
2,0 0,5 0,1 0,3
0
Molt bona Bona Ni bona ni Dolenta Molt dolenta No ho sap No contesta
dolenta
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Context sociopolític13

Preguntes 4 i 7 Vostè com valora l’actual situació econòmica de Catalunya/Espanya?


(N=1500; resposta simple; %)
Catalunya
100
84,6
86,9 89,0 87,3 87,6
83,781,9
79,0 78,7 77,6
80 75,7 72,9 76,5
69,0 69,4 72,7 69,2 74,1
63,8 61,5 66,0 66,067,3 66,0
64,2 63,7
56,7 61,7 58,8
55,9
60 54,8 53,5 53,1
46,1 43,4 49,9 48,2 45,7
43,0
38,8 43,1 41,4 40,1
40 33,0 29,8
31,5 25,4 26,6 41,9
22,721,4 26,7 25,0 22,7 15,3 21,8 35,7 36,8 34,8
37,6
35,7
17,7
20,1
17,616,0 14,5 17,416,4 17,920,3
18,9 12,4 16,4 19,4
20 15,7 12,1 10,1 11,5 11,9 20,0
24,8 22,223,8 22,719,8 7,9 7,6 9,6 5,9 5,8 7,3 7,8 10,9 22,2
19,4 19,8
19,9 14,7 17,217,5 12,9 13,9 15,4
15,9
11,2 9,7 13,7 15,9 16,4 14,8 15,3 13,9 19,0 13,2 14,9 15,5
12,0 6,9 7,9 6,96,2 4,6 4,7 4,0 9,6 10,3 12,2 10,9 8,8
0 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Molt bona + bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta

Espanya
94,3 92,4 94,2 94,5 96,3 95,5 92,7
100
87,8 87,9 90,0 89,8
86,2 85,6 85,9
83,0 83,7 82,0 84,6 81,1 81,8 81,4 80,5 79,2
78,2 76,8 75,6
80 77,2 74,1
70,5
66,7 66,5
62,5
64,0 57,6 59,1
57,2 59,6 56,2
60 52,7 48,6 49,2
44,5
41,1
40
31,7 26,1
23,2 23,4 24,7
19,9 33,3 20,1 20,2 20,7 17,5 20,0
17,1 14,6 14,2 16,5
20 10,111,7 13,1 12,111,8 10,5
9,7 9,5
19,2 16,8 22,020,821,5 20,0 16,516,3
9,5 9,7 10,4 8,1 6,4 4,4 2,7 3,4 1,8 3,9 3,2 8,6 11,0 16,9
5,7
4,3 2,0 1,9 1,1 2,2 1,5 2,2 5,56,9 7,5 18,5
12,9 14,5 13,4 14,6
9,9 3,0 2,7 1,5 11,7
0
8,9 9,9 6,1 5,3 6,2 5,4 5,0 4,6 2,0 5,3 5,0 4,4 6,0 8,5 5,7 6,5 7,7 9,3 7,8
Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Molt bona + Bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Context sociopolític14

2.3 Situació econòmica de Catalunya: passat i futur

Diria que ara la situació econòmica de Catalunya D’aquí a un any, creu que la situació econòmica de
Pregunta 5 Pregunta 6
és millor, igual o pitjor que la de fa un any? Catalunya millorarà, es quedarà igual o empitjorarà?
(N=1500; resposta simple; %)
(N=1500; resposta simple; %)

80
80
70
70
60 60
50 46,8
50
40 40
30,5 32,7
30 30 24,8 23,5
18,9 19,1
20 20
10 3,6 10
0,1 0,0
0 0
Millor Igual Pitjor No ho sap No contesta Millorarà Es quedarà Empitjorarà No ho sap No contesta
igual
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Context sociopolític15

Preguntes 5 i 6 Situació econòmica de Catalunya passat/futur.


(N=1500; resposta simple; %)
Passat

100
83,7 82,4
77,2 77,3 79,5 77,6
73,1 74,0 75,9
80 72,9 70,9 71,0 71,3
69,4
65,7 66,4
58,8 59,7 61,2 59,4
56,2
60 52,5 50,3 52,2 51,6 52,0 52,5 55,0 52,2 52,7 52,3 52,7
49,4 48,7 47,7 47,9 50,3
46,3 45,2 48,3 46,149,2 46,8
44,5
42,4 43,7 44,9
37,6 40,0
40 31,6 31,4 36,9 32,4
29,2 30,5 32,3 27,9 27,2 28,5 28,7 26,4 27,9 32,3 31,5
26,0 27,027,729,0 25,7 26,5 24,8 26,0 42,8 25,7 25,1 27,7
35,4 19,7 18,1 20,1 21,5 24,1 25,0
19,6 39,1 35,0 35,6 38,0
17,9 18,4 17,2 30,5
20 13,4 15,0 11,2 13,7 15,0 19,4
13,6 13,9 17,1 12,415,5 9,0 6,5 6,4 6,3 7,1 5,6 6,9 10,2 10,0
25,524,0
18,9
4,5 3,5 5,2 3,6 3,3 3,4 21,0 19,8 19,2
1,3 1,4 3,1 2,9 3,1 1,7 2,1 2,8 17,6 18,6 17,316,7 18,4 16,1
14,5 13,1 11,0
0 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Millor Igual Pitjor

Futur

100

80

60
47,0
43,9 45,3 43,9 42,4
40,6 39,6 40,3 40,5 41,2 38,5
39,9 41,0 43,3
38,3 37,9 37,2 38,1 38,0 39,5 38,4 38,5 35,3 36,8
29,9 29,4 35,8 36,0 35,3 32,6 34,5 34,6 32,5
33,8 35,4 39,1 34,8 35,5 34,2 33,3 37,3 33,5
40 32,2 31,8 32,3
30,4
32,7
26,7 25,9 31,0
27,6
28,1
26,3 25,9 25,8 28,0 27,8 27,6 27,3 26,0 27,7 37,8 27,4 24,0 27,5 29,5
32,3 33,6 33,8 35,0
34,2 33,1 34,7 38,0 33,8 24,9
29,4 31,3 31,8 32,0 33,6 33,9 33,5 25,0 30,9 33,5 21,3 30,2 36,5 24,6 24,8
28,0 29,5 29,6
20 25,5
21,1 19,9 24,0 24,0 23,0 22,7 24,6
31,4 25,8 21,4 23,0 23,5
20,6 21,1 20,9 19,1
22,1 21,2 24,3
23,3
19,8 17,7 16,0 20,0 20,2 29,0 24,0 19,1 23,1 26,6 21,8 21,9 20,9 22,5 22,8 19,1 20,4 19,7
17,9
18,2 17,2 15,3 15,7 15,0
12,0 12,4
0 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Millorarà Es quedarà igual Empitjorarà


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Context sociopolític16

2.4 Situació econòmica personal

Pregunta 8 La seva situació econòmica personal és ara millor, igual o pitjor que la de fa un any?
(N=1500; resposta simple; %)

80
70
60 57,4

50
40
30 25,0
20 16,9

10
0,5 0,1
0
Millor Igual Pitjor No ho sap No contesta

100

80
60,9 60,0 61,7 58,7 61,5 59,3 60,2 58,9 60,4 60,9
56,1 55,2 56,4 57,1 54,9 55,2 57,4 55,2 54,0 57,3 55,7 55,1 56,4 57,4
52,2 54,4 53,7 52,2 50,6 54,0 55,1
60 49,6 48,6
52,4 52,2 50,1 51,6 50,1 47,7 48,9 50,9
46,5 47,4 47,8 47,3 46,6
44,9

40 28,4 27,6 27,4 28,2 26,7 28,0 30,4


37,6 44,1
44,6 46,1
45,9 43,5
45,3 45,9 47,143,5 45,2 28,8
31,3
28,4 29,1 27,1 29,5 30,1 30,2 30,3
39,4 39,2 42,4 42,4 41,5 42,7 42,3 26,0 25,6
36,0 39,8 38,7 37,9 24,3 25,5 25,0
38,4 36,3 35,5 24,4
18,8 17,4
20 16,2 15,9 15,9
14,1 13,8 15,0 13,7 11,7 11,1 11,3 12,1 12,0 11,1 10,5 15,4 14,1 14,5 15,3 12,8 14,4 12,7 16,9
8,6 9,6
10,1 8,0 6,2 5,0 6,1 6,4 4,8 5,8 6,1 6,1 5,8 6,5 5,1 5,2 5,1 5,8 4,1 5,0 7,0 7,8 7,3

0 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Millor Igual Pitjor


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Context sociopolític17

2.5 Situació política actual: Catalunya i Espanya

Preguntes 9 i 12 Com qualificaria vostè la situació política actual de Catalunya/Espanya?


(N=1500; resposta simple; %)

80
70
60
48,2 45,9
50
40 34,2
Catalunya
30 26,2
Espanya
20
11,0 10,6 9,6
10 7,2
0,7 0,4 2,9 2,2 0,4 0,5
0
Molt bona Bona Ni bona ni Dolenta Molt dolenta No ho sap No contesta
dolenta
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Context sociopolític18

Preguntes 9 i 12 Com qualificaria vostè la situació política actual de Catalunya/Espanya?


(N=1500; resposta simple; %)
Catalunya

100
82,8
77,4
80 72,9 72,4 72,1 71,7 72,6 74,4
68,3 68,8 66,2 67,5 67,7
64,3 63,6 65,9 64,2 63,9 61,8 62,9 60,7 64,3 66,7
60,0 59,3 62,0 60,6 62,5 58,6
56,5 58,3 60,5 61,6
60 56,0
45,7 47,9 50,4 48,5
43,4
44,3 42,8 40,8
37,9
40
30,4 27,6 28,8 28,0 32,2 26,7 25,0 24,7 24,2
23,4 23,4 23,4 22,6 23,5 20,1 23,6 22,5 24,0
21,2 21,2 19,8
36,4 18,5 18,8 17,1 34,9 22,2 17,5 19,9 18,3 16,9 17,0 20,5
16,3 18,2
14,6 16,3 13,6 15,2 15,8
20 12,8
11,4 11,7
23,2 20,3 19,7 20,3 7,8
20,0 19,5 20,2 20,7 16,6 8,0 7,6 6,1 12,5 7,6
16,8 17,9 13,2 13,7 16,015,2
6,4 15,7 16,7 14,7 14,7
12,4 13,3 8,7 13,5 10,6
11,5 12,4 11,1 10,0 10,612,2 13,1 8,812,7 4,3 7,2 8,0
0 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Molt bona + Bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta

Espanya

97,195,1
100 94,1 94,290,4 90,1 89,1 90,1
89,5 92,0 88,5 86,9 89,2 87,0
82,9 85,183,9 84,1 85,384,7 85,0
81,3 82,1 82,0 80,1 85,0 80,1
77,4 74,777,1 77,1
80
59,2 64,465,8 65,5
60,6
60 51,353,8
48,4
47,2
39,4 41,1 40,1
40 31,9 28,0
23,5 25,724,2 21,2
32,8 35,1 35,2 17,7
14,6 13,0 17,9
20 11,2 3,8 9,0 8,5 10,2 6,3 5,3 5,5 8,3 10,9
22,219,6 19,5 19,9 10,5 7,57,6 7,2 5,2 2,2 5,8 4,5 5,6 9,6 5,2 8,5 9,3 7,5
9,6
18,2 5,0 1,0 2,9 2,6 5,2 3,6 4,7 4,1 4,9 8,5
16,2 18,4 15,415,5 4,0 4,1 2,3 4,2
13,1 14,1 9,0 10,410,0 2,6 2,5 0,9 1,8 1,9 2,6 2,7 3,9
0 7,5 5,9 7,0 4,1 4,8 7,5 7,5 8,8 5,8 13,4 8,9 7,6
Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Molt bona + Bona Ni bona ni dolenta Dolenta + Molt dolenta


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Context sociopolític 19

2.6 Situació política de Catalunya: passat i futur

D’aquí a un any, vostè creu que la situació política


Diria que ara la situació política de Catalunya
Pregunta 10 Pregunta 11 de Catalunya millorarà, es quedarà igual o
és millor, igual o pitjor que la de fa un any?
empitjorarà?
(N=1500; resposta simple; %) (N=1500; resposta simple; %)

80 80
70 70
60 60
50 44,3 45,7 50
40 40
31,5
27,9
30 30 23,7
20 20 16,7
7,5
10 2,3 10
0,2 0,1
0 0
Millor Igual Pitjor No ho sap No contesta Millorarà Es quedarà Empitjorarà No ho sap No contesta
igual
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Context sociopolític 20

Preguntes 10 i 11 Situació política de Catalunya passat/futur


(N=1500; resposta simple; %)
Passat

100

80
70,9
58,7 62,157,7 61,6 62,7 58,4 60,5 61,7 63,4 62,1
57,9 57,3 54,3
53,1 53,2 55,2 55,0 57,0 50,3 52,1 54,9 56,5 55,0 55,9
60 50,4 49,3 52,4 53,8 51,8
47,6
42,0 45,5 42,5 46,4 46,3 44,847,6 45,944,5 42,5 45,1 45,2 46,6 45,7
43,0 42,3 37,5
42,0 39,535,6 44,3
40 30,6 33,7 30,8 44,5 33,732,5 34,5 31,735,1 35,5 33,2 33,3 32,1
39,6 26,8 29,4 26,429,3 30,6 27,0 31,527,7 26,9 29,6 28,7 28,5 21,9 40,7 41,9
35,0 23,9 22,323,7 28,2 24,2 37,5 36,6
21,1 32,6 32,8 22,9 23,3
15,9 17,5
20 26,0 23,3 11,6 10,810,5 8,9 13,5 13,813,410,5 30,0 12,2
19,8 10,5 8,4 8,2 22,8 22,6 22,3 11,7 9,3
13,013,9 12,7 14,1 15,117,1 14,6 4,9 4,9 3,7 3,7 2,5 2,5
2,5
2,4 15,0 14,4 17,1 15,3 14,0 4,3 7,5
11,5 11,4
0 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Millor Igual Pitjor

Futur

100

80

60 50,1 52,6 49,5 50,5 52,5


46,6 47,3
45,2 36,6 44,8 43,5 45,7 43,2 44,5 43,9
40,0 41,9 41,5 41,2 41,3 41,4
38,6 36,9
41,9 39,5 39,6 42,3 41,9
39,9 39,9 42,0 39,3 39,3
36,9
35,1 36,4 34,2 37,7 37,138,1
40 37,6 34,4 36,3 34,3 33,4 33,9
27,9 31,9 31,5
27,2 23,425,526,6 22,9 25,6 28,7 28,227,4 28,4 26,6 28,2 27,6 28,7 26,9
22,6 22,4 21,5 27,6 26,1 27,5 28,5
28,9
32,2 30,132,7 20,2 19,419,4 33,4 31,6 34,5 31,0 30,1 30,5 33,534,230,6 29,9 35,1 30,3 20,8 30,0 27,9
20 24,223,2 23,3 23,4 22,4 24,1
19,3 18,1 22,2 21,4 20,522,5 22,7 20,120,5 22,0 23,7
14,4 16,4 17,6 15,718,9 17,5 16,8 16,916,317,615,0 16,1 19,2 15,3 14,9 20,1 16,2 17,6 19,0 20,8
14,9
19,615,4
9,4 10,1 15,8 16,2 15,1 12,9 12,8
8,5
0 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Millorarà Es quedarà igual Empitjorarà


21

3 Actituds davant la política


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 22

3.1 Presa de decisions

Com li agradaria a vostè que es prenguessin les decisions polítiques a Catalunya. En una escala de 0 a 10,
Pregunta 16 on 0 significa que els ciutadans (com vostè o jo) haurien de prendre directament totes les decisions i 10
significa que els polítics haurien de prendre directament totes les decisions, en quin punt s’ubica vostè?
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

50 Mitjana = 4,06

40

29,5
30

20
15,7

8,2 8,7 8,1


10
5,5 6,7 6,7
4,8
3,2
1,2 0,9 0,8
0
0 Decisions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No contesta
ciutadans Decisions
polítics

10
9
8
7
6
5
4
3 4,13 4,06 4,06
3,98 3,74
2
1
0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 23

Com li agradaria a vostè que es prenguessin les decisions polítiques a Catalunya. En una escala de 0 a 10,
Encreuament on 0 significa que els ciutadans (com vostè o jo) haurien de prendre directament totes les decisions i 10
significa que els polítics haurien de prendre directament totes les decisions, en quin punt s’ubica vostè?
(N=1500; resposta simple; mitjana)

Presa de decisions segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

(*)

Mitjana 4,06 4,53 4,30 4,09 4,78 3,79 2,94 4,18


B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 24

3.2 Interès per la política

Pregunta 17 Em podria dir si a vostè la política li interessa molt, bastant, poc o gens?
(N=1500; resposta simple; %)

80
70
60
50
38,9
40
30 26,1
19,0
20 15,5

10
0,1 0,4
0
Molt Bastant Poc Gens No ho sap No contesta

100

80
60,1 58,9 53,2 55,5 57,9
60

40 46,6 44,1
39,8 40,6 41,6
20

0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Molt + Bastant Poc + Gens


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 25

3.3 Grau d’informació política

Pregunta 18 Es considera vostè molt, bastant, poc o gens informat/ada del que passa en política?
(N=1500; resposta simple; %)

80
70
60 52,4
50
40
27,6
30
20 14,7
10 5,1
0,0 0,1
0
Molt Bastant Poc Gens No ho sap No contesta

100

80 70,0 69,3 67,1


63,4 65,0

60

40

20 36,0 34,2 32,7


29,8 30,4
0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Molt + Bastant Poc + Gens


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 26

3.4 Mitjans de comunicació

Pregunta 23 Vostè a través de quins mitjans s’acostuma a informar dels temes polítics?
(N=1500; resposta múltiple; %)

Televisió 78,1

Ràdio 34,8

Premsa 39,7

Internet 52,3

Amics, familiars, coneguts 22,7

100
No s'informa 1,3 82,7
74,6 74,3 72,1
78,1
80
51,2 52,8
60 52,3
44,0
0 20 40 60 80 100 42,6 36,4
42,2 39,7
40 33,9 34,1
36,4 34,9
20 31,9 31,4 34,8
27,0 23,6 22,7
16,3
0 14,7
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Televisió Ràdio Premsa Internet Amics, familiars, coneguts


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 27

3.4.1 Mitjans de comunicació: Televisió

Pregunta 23a A quin canal de televisió acostuma vostè a veure habitualment els informatius?
(Base: s’informen per la televisió N=1171; resposta simple; %) (*)

TV3 47,7

Antena 3 11,2

La Sexta 10,8

La 1 8,4

Telecinco 7,9
Baròmetre anterior

Canal 3/24 5,1


TV3 48,9

Altres canals 3,3 Antena 3 8,1

La Sexta 10,3
Sense canal habitual 4,9 La 1 8,7

Telecinco 9,9
No ho sap 0,7
Canal 3/24 4,5

Cuatro 2,7
No contesta 0,1
Altres canals 1,9
0 20 40 60 80 100 Sense canal habitual 4,8

No ho sap 0,2

No contesta 0,1
(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres
0 20 40 60 80 100
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 28

3.4.2 Mitjans de comunicació: Ràdio

Pregunta 23b A quina emissora de ràdio acostuma vostè a escoltar els informatius habitualment?
(Base: s’informen per la ràdio N=522; resposta simple; %) (*)

Rac1 33,5

Catalunya Ràdio 28,2

SER 9,0

Catalunya informació 4,8

COPE 4,6
Baròmetre anterior
R.N.E. 4,2

Rac1 32,0
Onda Cero 2,3
Catalunya Ràdio 31,2

Altres emissores 6,6 SER 10,8

Catalunya informació 3,3


Sense emissora habitual 5,7
COPE 4,1

No ho sap 1,0 R.N.E. 2,9

Onda Cero 4,0


No contesta 0,2 Altres emissores 6,6

0 20 40 60 80 100 Sense emissora habitual 4,7

No ho sap 0,4

No contesta 0,0
(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres
0 20 40 60 80 100
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 29

3.4.3 Mitjans de comunicació: Premsa

Pregunta 23c Quin diari llegeix amb més freqüència?


(Base: s’informen pel diari N= 596; resposta simple; %) (*)

La Vanguardia 27,5
La Vanguardia (català) 16,3
La Vanguardia (cast.) 11,2
El Periódico 20,2
El Periódico (castellà) 11,6
El Periódico (català) 8,6
Ara 13,8
El País 6,9 Baròmetre anterior

El Punt Avui 4,4


La Vanguardia 30,6
Diari de Tarragona 3,5 La Vanguardia (català) 20,1
Diari Segre 2,7 La Vanguardia (cast.) 10,5
El Periódico 19,0
Vilaweb 2,5
El Periódico (castellà) 12,0
Altres diaris 13,6 El Periódico (català) 7,0

Sense diari habitual Ara 14,0


3,7
El País 5,4
No ho sap 0,8 El Punt Avui 6,7
No contesta 0,3 Diari de Tarragona 3,7
Altres diaris 12,8
0 20 40 60 80 100
Sense diari habitual 7,1
No ho sap 0,4
No contesta 0,4
(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres
0 20 40 60 80 100
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 30

3.4.4 Mitjans de comunicació: Internet

Pregunta 24 Em podria dir si habitualment segueix la informació política a través d’alguns dels següents llocs
d’internet?
(Base: s’informen per Internet N= 784; resposta simple; %)

Pàgines de mitjans de comunicació 85,2 14,7

Facebook 48,0 52,0

Pàgines d'organitzacions ciutadanes o


39,2 60,7
moviments cívics

Twitter 29,8 70,2

Instagram 22,6 77,4

Blogs o fòrums de debat 20,8 79,2

Pàgines de partits o candidats 14,0 86,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sí No NS+NC
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 31

Pregunta 23d I, ara, em podria indicar quines són les tres pàgines web que consulta més freqüentment per
informar-se dels temes polítics?
(Base: s’informen per Internet N= 784; resposta múltiple; %) (*)

LaVanguardia.com 19,4
Xarxes socials i butlletins electrònics 19,4
Webs amb contingut polític 18,8
El Periódico (digital) 11,4
VilaWeb Diari digital 10,6
Baròmetre anterior
Cercadors, portals i plataformes 10,1
Ara.cat 9,7 LaVanguardia.com 20,9
Ara.cat 15,1
El País (digital) 8,3
VilaWeb Diari digital 14,3
El Nacional.cat 6,4 El Periódico (digital) 12,0
Pàg. webs de diaris concrets també en versió paper El País (digital) 9,8
4,7
Xarxes socials i butlletins electrònics 7,2
eldiario.es 4,6 El Nacional.cat 7,1
Canal 3/24 eldiario.es 6,0
4,3
Nació Digital 5,8
Nació Digital 3,7 www.publico.es 4,2
Pàgines webs de televisions i ràdios 2,8 Canal 3/24 4,2
Cercadors, portals i plataformes 2,8
Premsa estrangera 2,6 www.tv3.cat 2,6
Altres webs 11,1 El Mundo 2,6
Altres webs 35,2
Sense web habitual 21,2 Sense web habitual 27,5
No sap/No contesta 3,4 No sap/No contesta 3,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 20 40 60 80 100

(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 32

3.5 Satisfacció amb la seva vida actual

Pregunta 25 En una escala de 0 a 10, en la qual 0 significa molt poc satisfet/a i 10 molt satisfet/a, fins a quin
punt diria que, en línies generals, està vostè satisfet/a amb la seva vida actual?
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)
50 Mitjana = 7,09

40

30 26,2
22,1
20

11,6 11,0 10,6


9,3
10
3,6
1,9 1,0 2,0
0,3 0,1 0,3
0
0 Molt poc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt No ho sap No contesta
satisfet/a satisfet/a

8,8% 90,8% 10

6 7,29 7,16 7,26 7,07 7,09

0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 33

Encreuament En una escala de 0 a 10, en la qual 0 significa molt poc satisfet/a i 10 molt satisfet/a, fins a quin
punt diria que, en línies generals, està vostè satisfet/a amb la seva vida actual?
(N=1500; resposta simple; mitjana)

Satisfacció amb la seva vida actual segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

(*)

Mitjana 7,09 7,03 7,50 7,32 6,96 6,85 7,18 7,44


B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 34

3.6 Posicionament en l’assumpció de riscos

Pregunta 14 La gent s’enfronta, sovint, a riscos quan ha de prendre decisions econòmiques, professionals o en
altres aspectes de la vida. Com es posicionaria vostè en una escala de 0 a 10, tenint en compte
que 0 és “gens disposat/ada a assumir riscos” i 10 “totalment disposat/ada a assumir riscos”?
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

50 Mitjana = 6,13

40

30

19,8 20,0
20 15,9
11,9
8,5
10 5,2
5,0 3,9 4,1
1,6 2,7 1,1 0,4
0
0 Gens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No ho sap No
Totalment contesta

10
9
8
7
6
5 6,13
5,96 5,85 5,90 5,88
4
3
2
1
0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 35

Encreuament La gent s’enfronta, sovint, a riscos quan ha de prendre decisions econòmiques, professionals o en
altres aspectes de la vida. Com es posicionaria vostè en una escala de 0 a 10, tenint en compte
que 0 és “gens disposat/ada a assumir riscos” i 10 “totalment disposat/ada a assumir riscos”?
(N=1500; resposta simple; mitjana)

Assumpció de riscos segons intenció de vot al Parlament de Catalunya


(*)

Mitjana 6,13 5,86 6,64 6,44 5,52 6,60 7,11 6,29


B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 36

3.7 Satisfacció amb la democràcia

Pregunta 27 Està vostè molt, bastant, poc o gens satisfet/a amb el funcionament de la nostra democràcia?
(N=1500; resposta simple; %)

100
90
80
70
60 51,7
50
40
30 22,3 22,3
20
10 2,7 0,8 0,2
0
Molt satisfet/a Bastant satisfet/a Poc satisfet/a Gens satisfet/a No ho sap No contesta

100
82,2 78,7 78,3
76,4 74,0
80

60

40 25,0
21,0 16,6 19,2 18,5
20

0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Molt + Bastant satisfet/a Poc + Gens satisfet/a


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 37

3.8 Valoració general de les institucions

A continuació li llegiré una sèrie d’institucions. Posi nota, si us plau, al grau de confiança que li
Pregunta 26 mereixen cadascuna d’elles en una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança?
(N=1500; resposta simple; mitjanes)

Universitats 6,69
6,44
Mossos d'Esquadra 6,02
5,86
El seu ajuntament 5,73
5,46
ONU 4,93
4,75
Parlament de Catalunya 4,84
4,84
Mitjans de comunicació 4,69
4,78
Unió Europea 4,68
4,53
Govern de la Generalitat (*) 4,57
Policia Nacional Esp. i Guàrdia Civil 3,98
3,87
Sindicats 3,91 Març 19
3,55
Tribunals de justícia 3,53
3,45 Abril 18
Partits polítics 3,27
3,13
Exèrcit 3,22
3,08
Congrés dels Diputats 3,21
2,67
Tribunal Constitucional 3,03
2,74
Govern espanyol/central 2,93
1,89
Banca 2,29
2,35
Església Catòlica 2,17
2,52
Monarquia espanyola 1,82
1,74
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(*) No es va valorar a l’onada abril 2018


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 38

A continuació li llegiré una sèrie d’institucions. Posi nota, si us plau, al grau de confiança que li
Pregunta 26 mereixen cadascuna d’elles en una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta
confiança?
(N=1500; resposta simple; %; mitjanes) Mitjanes de valoració

Universitats 80,9 9,9 9,0 Univ ersitats

6,69
Mossos d'Esquadra 76,6 22,0 1,4 Mossos d'Esquadra

6,02
El seu ajuntament 73,0 25,2 1,8 El seu ajuntament

5,73
Parlament de Catalunya 59,2 37,1 3,7 Parlament de Catalunya

4,84
Mitjans de comunicació 57,3 41,0 1,5 Mitjans de comunicació

4,69
Unió Europea 56,0 38,7 5,2 Unió Europea

4,68
Govern de la Generalitat 55,6 42,2 2,2 Govern de la Generalitat

4,57
ONU 55,1 32,0 12,9 ONU

4,93
Policia Nacional Esp. i Guàrdia Civil 47,0 51,6 1,4 Policia Nac ional Esp. i Guàrdia Civ il

3,98
Sindicats 41,8 49,6 8,6 Sindic ats

3,91
Tribunals de justícia 37,9 57,4 4,8 Tribunals de justíc ia

3,53
Exèrcit 35,2 58,3 6,4 Exèrcit

3,22
Partits polítics 34,1 63,8 2,1 Partits polítics

3,27
Congrés dels Diputats 33,0 62,4 4,6 Congrés dels Diputats

3,21
Tribunal Constitucional 31,0 59,0 9,8 Tribunal Constitucional

3,03
Govern espanyol/central 29,9 68,7 1,4 Govern espany ol/central

2,93
Església Catòlica 21,8 76,1 2,2 Església Catòlica

2,17
Banca 21,3 76,2 2,5 Banca

2,29
Monarquia espanyola 19,1 78,6 2,1 Monarquia espany ola

1,82
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aprova Suspèn (0-4) NS/NC


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 39

A continuació li llegiré una sèrie d’institucions. Posi nota, si us plau, al grau de confiança que li
Encreuament mereixen cadascuna d’elles en una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança?
(N=1500; resposta simple; mitjanes)
Valoració de les institucions segons intenció de vot al Parlament de Catalunya
(*)

Universitats 6,69 6,83 7,21 6,86 6,67 6,69 6,71 5,75

Mossos d'Esquadra 6,02 5,30 7,23 6,62 6,06 5,46 4,11 5,67

El seu Ajuntament 5,73 5,18 6,19 6,05 5,99 5,83 5,12 5,22

ONU 4,93 5,29 5,37 4,86 5,73 4,90 3,69 5,92


Parlament de Catalunya 4,84 2,20 7,13 6,35 3,77 4,35 5,91 3,50

Mitjans de comunicació 4,69 5,02 5,06 4,59 5,51 4,51 3,78 5,59
Unió Europea 4,68 6,01 4,36 4,19 5,86 4,74 2,76 6,67
El Govern de la Generalitat 4,57 1,84 6,80 6,14 3,40 4,13 5,29 2,29

Policia Nacional Espanyola i Guàrdia Civil 3,98 7,63 2,33 2,05 5,91 3,94 0,76 7,78
Sindicats 3,91 3,86 4,29 4,02 4,53 4,53 3,86 3,43

Tribunals justícia 3,53 5,71 2,55 2,72 4,83 3,86 2,02 5,14

Partits polítics 3,27 3,37 3,87 3,75 3,65 3,63 3,43 4,00
Exèrcit 3,22 6,82 1,73 1,34 5,24 2,61 0,57 6,87
Congrés dels Diputats 3,21 4,24 3,15 2,98 4,13 3,62 2,09 4,94
Tribunal Constitucional 3,03 5,92 1,74 1,74 4,80 3,36 1,02 5,46

Govern espanyol / central 2,93 3,89 1,98 1,92 5,42 3,39 1,35 4,89

Banca 2,29 3,31 2,56 1,94 2,63 2,04 0,93 4,76


Església Catòlica 2,17 3,76 2,52 1,60 2,78 1,05 0,79 4,61
Monarquia espanyola 1,82 5,16 0,70 0,49 3,39 0,82 0,17 5,29
B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 40

3.9 Valoració general dels polítics catalans

Pregunta 19 En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics catalans en
una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança.
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)
50
Mitjana = 4,38

40

30

20 18,3 18,3

10,6 11,7
8,6 9,7
10 6,5 6,8
2,9 1,7 2,9
0,8 1,0
0
0 Cap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molta No ho sap No contesta
confiança confiança

43,1% 54,9%
[48,8% BOP anterior] [48,7% BOP anterior]
10

4
4,58 4,55 4,26 4,38
4,04
2

0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 41

Encreuament En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics catalans en
una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança.
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Confiança en els polítics catalans segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

(*)

0 18,3 51,6 0,0 2,2 29,1 6,4 2,1 33,3


1 2,9 7,7 0,0 1,2 4,1 3,2 2,1 0,0
2 6,5 9,9 1,8 1,2 8,7 12,8 8,4 11,1
3 6,8 3,3 0,0 3,5 9,3 18,1 8,4 5,6
4 8,6 9,9 2,7 5,7 10,5 16,0 5,3 5,6
5 18,3 11,0 19,1 22,3 22,1 14,9 18,9 16,7
6 10,6 4,4 16,4 13,9 7,6 13,8 20,0 11,1
7 11,7 1,1 17,3 20,8 3,5 10,6 20,0 11,1
8 9,7 0,0 26,4 20,0 0,6 2,1 12,6 5,6
9 1,7 0,0 5,5 2,7 1,2 0,0 1,1 0,0
10 2,9 0,0 10,9 5,2 1,2 0,0 0,0 0,0
No ho sap 0,8 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,1 0,0
No contesta 1,0 1,1 0,0 1,2 0,6 2,1 0,0 0,0

Mitjana 4,38 1,68 6,98 6,22 3,05 4,04 5,36 3,33

Suspèn (0-4) 43,1 82,4 4,5 13,8 61,7 56,5 26,3 55,6

Aprova (5-10) 54,9 16,5 95,6 84,9 36,2 41,4 72,6 44,5
B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 42

3.10 Valoració general dels polítics espanyols

Pregunta 21 En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics espanyols en
una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança.
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)
50 Mitjana = 2,28

40
34,2

30

20
13,6 12,9
11,8
8,9 10,3
10
3,3 1,9 1,3 0,2 0,3 0,9 0,5
0
0 Cap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molta No ho sap No contesta
confiança confiança

78,8% 19,9%
[77,9% BOP anterior] [20,0% BOP anterior]
10

2
2,54 2,28 2,28
1,89 1,99
0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 43

Encreuament En conjunt, posi nota, si us plau, al grau de confiança que li mereixen els polítics espanyols en
una escala de 0 al 10, on 0 és cap confiança i 10 és molta confiança.
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Confiança en els polítics espanyols segons intenció de vot al Congrés


dels Diputats

0 34,2 27,1 42,8 19,8 47,6 13,4 17,4


1 8,9 6,5 10,2 4,5 8,3 7,5 0,0
2 13,6 15,9 15,5 9,9 13,1 4,5 13,0
3 11,8 23,4 11,6 10,9 14,3 9,0 4,3
4 10,3 9,3 12,2 14,4 6,0 16,4 0,0
5 12,9 11,2 5,0 24,8 3,6 31,3 34,8
6 3,3 2,8 1,1 5,4 3,6 10,4 8,7
7 1,9 0,9 0,6 4,5 1,2 4,5 13,0
8 1,3 0,9 0,6 4,5 1,2 3,0 8,7
9 0,2 0,9 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
10 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
No ho sap 0,9 0,0 0,3 0,5 1,2 0,0 0,0
No contesta 0,5 0,9 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0

Mitjana 2,28 2,43 1,65 3,46 1,60 3,84 4,26


Suspèn (0-4) 78,8 82,2 92,3 59,5 89,3 50,8 34,7

Aprova (5-10) 19,9 16,7 7,3 39,7 9,6 49,2 65,2


B ase real 1500 107 362 202 84 67 23
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 44

3.11 Valoració del Govern de la Generalitat

Pregunta 20 En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya en els darrers
mesos, en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona.
(N= 1500; resposta simple; %, mitjana)

50 Mitjana = 3,99

40

30

20,3
20 17,5

10,4 9,7
8,3 8,8
10 6,9 7,2
4,1 3,0
1,1 2,2
0,5
0
0 Molt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt No ho sap No contesta
dolenta bona

48,4% 48,1%
[51,9% BOP anterior] [44,0% BOP anterior]
10
9
8
7
6 4,73
4,31 3,99
5 3,72
4
3
2
1
0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 45

Encreuament En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya en els darrers
mesos, en una escala de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona.
(N= 1500; resposta simple; %, mitjana)

Valoració gestió del Govern de la Generalitat segons intenció de vot al Parlament de


Catalunya
(*)

0 20,3 61,5 0,0 2,7 38,4 14,9 2,1 50,0


1 4,1 7,7 0,0 1,5 4,7 7,4 5,3 11,1
2 6,9 11,0 0,9 3,0 8,7 11,7 8,4 5,6
3 8,3 6,6 1,8 6,4 15,7 11,7 3,2 0,0
4 8,8 3,3 10,0 7,9 8,1 16,0 15,8 5,6
5 17,5 5,5 21,8 21,8 9,9 11,7 27,4 0,0
6 10,4 1,1 15,5 17,8 5,2 9,6 16,8 5,6
7 9,7 0,0 20,9 17,6 3,5 9,6 16,8 11,1
8 7,2 1,1 15,5 15,1 0,6 2,1 1,1 5,6
9 1,1 0,0 4,5 0,7 1,2 2,1 0,0 0,0
10 2,2 0,0 7,3 3,5 1,2 1,1 1,1 0,0
No ho sap 3,0 1,1 0,9 2,0 2,3 1,1 2,1 5,6
No contesta 0,5 1,1 0,9 0,0 0,6 1,1 0,0 0,0

Mitjana 3,99 1,08 6,44 5,71 2,41 3,67 4,80 2,12

Suspèn (0-4) 48,4 90,1 12,7 21,5 75,6 61,7 34,8 72,3

Aprova (5-10) 48,1 7,7 85,5 76,5 21,6 36,2 63,2 22,3
B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 46

3.12 Valoració del Govern espanyol

Pregunta 22 En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual Govern espanyol en els darrers mesos, en una escala
de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona.
(N= 1500; resposta simple; %, mitjana)

60 Mitjana = 2,98

50

40

30 26,6

20
14,3
11,5 10,4 11,0
10
8,1 6,9
4,3 3,7
0,8 0,7 1,5 0,1
0
0 Molt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt No ho sap No contesta
dolenta bona

67,6% 30,7%
[65,9% BOP anterior] [30,6% BOP anterior]
10
9
8
7
6
5
4 3,01 2,99 2,98
3 1,73 1,59
2
1
0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Actituds davant la política 47

Encreuament En el seu conjunt, com valora la gestió de l’actual Govern espanyol en els darrers mesos, en una escala
de 0 a 10, on 0 és molt dolenta i 10 molt bona.
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

Valoració gestió del Govern espanyol segons intenció de vot al Congrés


dels Diputats

0 26,6 14,0 34,8 5,0 32,1 23,9 47,8


1 8,1 6,5 12,2 1,5 17,9 9,0 4,3
2 11,5 12,1 12,4 6,9 14,3 20,9 4,3
3 10,4 7,5 12,2 5,4 14,3 7,5 4,3
4 11,0 13,1 12,7 10,4 6,0 13,4 4,3
5 14,3 29,9 8,3 18,3 9,5 13,4 17,4
6 6,9 8,4 3,3 14,4 3,6 6,0 0,0
7 4,3 5,6 1,7 13,9 1,2 6,0 4,3
8 3,7 2,8 1,7 16,8 0,0 0,0 8,7
9 0,8 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
10 0,7 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
No ho sap 1,5 0,0 0,8 0,5 1,2 0,0 4,3
No contesta 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mitjana 2,98 3,67 2,12 5,52 1,93 2,72 2,41

Suspèn (0-4) 67,6 53,2 84,3 29,2 84,6 74,7 65,0

Aprova (5-10) 30,7 46,7 15,0 70,4 14,3 25,4 30,4


B ase real 1500 107 362 202 84 67 23
48

4 Valors polítics
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 49

4.1 Simpatia de partit

Pregunta 28 Em podria dir per quin partit (*) sent més simpatia?
(N=1500; resposta simple; %)

C's 4,5

Junts 7,3

ERC 24,3

PSC 13,3 Baròmetre anterior

8,7 C's 7,1

Junts per Catalunya 9,0


CUP 6,6 ERC 22,2

PSC 10,7
PPC 1,9
Catalunya en Comù Podem 10,5

Altres partits 2,7 CUP 8,3

PPC 1,6
Cap 22,6 Altres partits 2,2

Cap 21,8
No ho sap 4,2
No ho sap 4,0

No contesta 2,7
No contesta 3,9
0 20 40 60 80 100

0 10 20 30 40 50

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a
les taules estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 50

4.2 Ubicació en l’eix esquerra-dreta

Pregunta 29 Em pot dir on s’ubicaria en una escala de 0 a 10, on 0 significa extrema esquerra i 10 extrema
dreta?
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)
60 Mitjana = 3,74

50

40

30 26,7
19,5
20
14,6
11,9
10 5,6 5,3
4,6 4,2 3,1 1,7 0,5 2,1
0,1
0
0 Extrema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extrema No ho sap No contesta
esquerra dreta

10

3,89 3,73 3,87 3,74 3,74


2

0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 51

Encreuament Em pot dir on s’ubicaria en una escala de 0 a 10, on 0 significa extrema esquerra i 10 extrema dreta?
(N=1500; resposta simple; mitjana)

Autoubicació eix esquerra-dreta segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

(*)

Mitjana 3,74 5,62 4,31 3,02 3,82 3,24 1,89 6,41


B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 52

4.3 Ubicació en l’eix catalanisme

Pregunta 30a Em pot dir on s’ubicaria vostè en una escala on 0 significa mínim catalanisme i 10 màxim
catalanisme?
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

50 Mitjana = 6,58

40

30
23,9
21,5
20
14,7
9,5
10 6,0 6,8 7,0
1,9 2,9 2,9
1,3 0,7 0,9
0
0 Mínim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Màxim No ho sap No contesta
catalanisme catalanisme

10

6
6,54 6,45 6,58
4

0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 53

Encreuament Em pot dir on s’ubicaria vostè en una escala on 0 significa mínim catalanisme i 10 màxim
catalanisme?
(N=1500; resposta simple; mitjana)

Autoubicació eix catalanisme segons intenció de vot al Parlament de Catalunya


(*)

Mitjana 6,58 4,81 8,37 8,26 5,22 5,09 8,14 5,39


B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 54

4.4 Ubicació en l’eix espanyolisme

Pregunta 30b Em pot dir on s’ubicaria vostè en una escala on 0 significa mínim espanyolisme i 10 màxim
espanyolisme?
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

50 Mitjana = 3,73

40

30
25,5 24,1

20

10 6,4 6,9 6,3 6,1 5,8 6,3


4,6 4,1
1,8 1,1 1,0
0
0 Mínim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Màxim No ho sap No contesta
espanyolisme espanyolisme

10

2 3,62 3,65 3,73

0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 55

Encreuament Em pot dir on s’ubicaria vostè en una escala on 0 significa mínim espanyolisme i 10 màxim
espanyolisme?
(N=1500; resposta simple; mitjana)

Autoubicació eix espanyolisme segons intenció de vot al Parlament de Catalunya


(*)

Mitjana 3,73 7,65 1,85 1,81 5,88 3,48 1,07 8,53


B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 56

4.5 Preferència forma de govern

Pregunta 31 Quina forma de govern prefereix vostè, monarquia o república?


(N=1500; resposta simple; %)

Monarquia 12,3

República 75,9

Una altra 0,7

No ho sap 9,4

No contesta 1,7

0 20 40 60 80 100
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 57

Encreuament Quina forma de govern prefereix vostè, monarquia o república?


(N=1500; resposta simple; %)

Preferència forma de govern segons intenció de vot al Parlament de Catalunya


(*)

Monarquia 12,3 57,1 1,8 1,0 18,6 3,2 2,1 55,6


República 75,9 18,7 95,5 97,8 69,8 92,6 96,8 33,3

Una altra 0,7 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0

No ho sap 9,4 18,7 2,7 1,2 10,5 2,1 0,0 11,1

No contesta 1,7 4,4 0,0 0,0 1,2 1,1 0,0 0,0


B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 58

4.6 Sentiment de pertinença

Pregunta 68 Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada? Em sento...
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

50 Mitjana = 3,66

40
35,7

30 27,3
23,2
20

10
5,5
3,9 2,7
1,9
0
Només espanyol/a Més espanyol/a Tan espanyol/a Més català/ana Només català/ana No ho sap No contesta
que català/ana com català/ana que espanyol/a

Només 5
català/ana

4
3,83 3,79 3,79 3,80
3,70 3,71 3,66 3,62 3,70 3,68 3,65 3,64 3,68 3,66
3,53 3,57 3,52 3,55 3,46 3,47 3,45 3,51 3,55 3,49 3,49 3,53 3,53 3,58
3,63 3,66 3,59 3,61 3,68 3,64 3,56 3,64 3,52 3,51
3,39 3,48 3,40 3,41 3,48 3,43 3,43 3,50 3,52
3

Només
espanyol/a 1 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Mitjana
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 59

Pregunta 13 Amb quina frase se sent més identificat/ada?


(N=1500; resposta simple; %)

Soc un/a català/ana que viu a


49,1
Catalunya

Soc un/a català/ana que viu a Espanya 14,1

Soc un/a espanyol/a que viu a


17,8
Catalunya

Soc un/a espanyol/a que viu a Espanya 6,2

Cap de les anteriors 11,7

No ho sap 0,3 70
60
49,7 48,0 46,9 47,5 49,1
50
40

No contesta 0,8 30
18,6 18,9 15,6 16,4 17,8
20 13,5 16,9
15,2 7,0 15,1 14,1
10
5,3 7,6 5,9 6,2
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Soc un/a català/ana que viu a Catalunya Soc un/a català/ana que viu a Espanya
Soc un/a espanyol/a que viu a Catalunya Soc un/a espanyol/a que viu a Espanya
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 60

Encreuament Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada? Em sento...
(N=1500; resposta simple; %)

Sentiment de pertinença segons intenció de vot al Parlament de Catalunya


(*)

Soc un/a català/ana que viu a Catalunya 49,1 5,5 88,2 86,6 12,2 30,9 85,3 22,2
Soc un/a català/ana que viu a Espanya 14,1 25,3 1,8 5,7 22,1 21,3 4,2 22,2
Soc un/a espanyol/a que viu a Catalunya 17,8 37,4 5,5 3,2 38,4 14,9 1,1 22,2
Soc un/a espanyol/a que viu a Espanya 6,2 24,2 1,8 0,2 10,5 5,3 0,0 22,2
Cap de les anteriors 11,7 7,7 2,7 4,2 14,5 27,7 9,5 11,1

No ho sap 0,3 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0

No contesta 0,8 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0


B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 61

Encreuament Amb quina de les següents frases se sent més identificat/ada? Em sento...
(N=1500; resposta simple; %)

Posicionament segons autoubicació eix identitari

Només Més espanyol/a que Tant espanyol/a Més català/ana Només


espanyol/a català/ana com català/ana que espanyol/a català/ana
Soc un/a català/ana que viu a Catalunya 49,1 2,4 0,0 14,6 74,1 95,1
Soc un/a català/ana que viu a Espanya 14,1 4,9 10,3 29,0 11,2 1,5

Soc un/a espanyol/a que viu a Catalunya 17,8 47,6 55,2 31,2 4,9 0,7

Soc un/a espanyol/a que viu a Espanya 6,2 32,9 24,1 9,0 0,6 0,2

Cap de les anteriors 11,7 11,0 10,3 14,8 8,6 2,4

No ho sap 0,3 1,2 0,0 0,6 0,0 0,0

No contesta 0,8 0,0 0,0 0,9 0,6 0,0


B ase real 1500 82 58 535 348 409
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 62

4.7 Relacions Catalunya-Espanya

Pregunta 32 Creu que Catalunya ha assolit...


(N=1500; resposta simple; %)

80
70 64,5
60
50
40
30 24,3
20
10 4,4 5,7
1,1
0
Massa autonomia Un nivell suficient Un nivell insuficient No ho sap No contesta
d'autonomia d'autonomia

100

80 71,6 71,2 72,5 70,4


65,3
68,1 65,9 66,5 65,3 65,7 68,4 66,6 69,2 64,0 64,1 68,1 67,2 65,6 63,3 65,1
60,3 61,6 62,6 61,4 62,7 62,0 63,7 62,0 60,8 62,0 63,0 65,0 64,1 62,9 62,0 64,6 62,3 64,0 64,5
57,5 57,5 59,0 60,5 61,8
60 52,8 52,4 51,6

37,4
34,5 35,9
40 31,0 31,0 29,4 31,8 31,2 29,9 29,1
28,1 28,9 26,2 27,9 29,0 27,2 28,0 28,4 26,5 28,0 24,0 26,0 23,9 28,0
24,6
21,3 18,6 19,2 19,1 20,6
24,2 21,7 21,7 23,9 25,0 23,8 23,1 23,8 22,9 25,5 26,4 23,0 24,4 24,3
21,0 18,9 20,8
20
4,9 3,9 5,2 5,0 4,9 4,1 3,3 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 5,0 3,1 3,9 3,8 5,1 4,9 3,4 3,3 4,6 4,6 4,4 4,4 3,3 3,9 3,8 4,6 3,9 2,3 2,6 5,5 3,9 3,0 4,3 6,9 4,3 4,2 5,3 4,4 5,8 4,1 5,4 6,4 5,8 5,1 4,4

0 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Massa autonomia Suficient Insuficient


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 63

Pregunta 33 Creu que Catalunya hauria de ser...


(N=1500; resposta simple; %)

80
70
60
50
39,7
40
30 26,3
21,5
20
10 5,9 4,7
1,9
0
Una regió d’Espanya Una comunitat Un Estat dins una Un Estat No ho sap No contesta
autònoma d’Espanya Espanya federal independent

48,5
50 46,4 47,0
44,3 45,2 45,3
41,1 40,0 41,6
40,0 40,2 40,8 39,7 39,1
38,2 37,3 38,9 38,9 38,3 38,6 38,2 38,9 38,9 38,5
37,0 37,3 37,6
40 35,0
37,8 37,0 36,8 37,0
35,2 36,1 37,3 38,8 36,2
34,0 34,9 34,7 34,7
34,8 33,3 33,2 31,8 30,8
30,4
35,3 36,4 35,0 29,0 29,2 30,5
33,4 34,1 34,0 34,2 33,8 34,7 35,2 28,7 28,9 29,3 27,4 26,5
30 32,8 31,8 32,2
31,2 31,0 30,9 31,9 33,0 28,2 26,1 24,6 26,3 27,4 25,5
26,3
32,9 33,4 29,5 25,5 23,3 24,1
29,9 22,4 23,4 24,0 24,0
30,3 22,8 28,5
20,9 25,5 27,8 21,3
18,5 19,4 19,0 24,3 25,2 24,5
20 15,9
16,9 17,6 16,1 17,4 25,4 22,2
24,0 24,5 25,1 23,6 21,7
14,9 14,0 14,5 17,3 16,1 21,6 21,5 21,2 22,2 21,8 24,0 23,2 21,7 21,9 22,422,4 22,1 21,5
13,9 19,4 19,1 20,7 20,0 20,9
18,6
8,3
10 8,1 6,9 6,1 7,1 5,9 6,9 7,3 5,4 5,9 7,0 7,8 5,9
6,8 6,1 5,5
4,7 5,1 3,8 5,1 4,5 4,4 6,2 5,6 5,6 5,7 5,2 5,7 4,0 4,4 4,6 5,4 5,4 4,0 3,7
5,0
4,0
5,7 4,5
5,3 4,6
6,3 5,9
2,6 1,8 3,4 4,1

0 Març.06 Jul. 06 Oct. 06 Nov. 06 Març 07 Jul. 07 Oct. 07 Nov. 07 Gen. 08 Abr. 08 Juny 08 Oct. 08 Gen. 09 Abr. 09 Juny 09 Nov. 09 Gen. 10 Abr. 10 Juny 10 Oct 10 Gen. 11 Juny 11 Oct 11 Feb.12 Juny 12 Oct. 12 Feb.13 Juny 13 Nov. 13 Març 14 Oct. 14 Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Una regió d’Espanya Una comunitat autònoma d’Espanya Un Estat dins una Espanya federal Un Estat independent
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 64

Encreuament Creu que Catalunya hauria de ser...


(N=1500; resposta simple; %)

Relacions Catalunya-Espanya segons intenció de vot al Parlament de Catalunya

(*)

Una regió d'Espanya 5,9 16,5 0,0 1,0 7,0 4,3 1,1 44,4

Una comunitat autònoma d'Espanya 26,3 74,7 4,5 4,2 47,7 25,5 1,1 50,0
Un Estat dins una Espanya federal 21,5 5,5 9,1 20,5 34,3 46,8 6,3 0,0

Un Estat independent 39,7 1,1 82,7 72,8 5,2 17,0 89,5 0,0

No ho sap 4,7 1,1 3,6 1,2 5,8 3,2 1,1 5,6

No contesta 1,9 1,1 0,0 0,2 0,0 3,2 1,1 0,0


B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 65

Pregunta 34 I, més concretament, vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?


(N=1500; resposta simple; %)

Sí 48,4

No 44,1

No ho sap 5,8

No contesta 1,7

0 20 40 60 80 100

100

80

60 50,0 48,2 45,5 49,4 48,7 48,0 48,4


45,3 48,0 47,8 47,7 48,5 47,2
45,1 46,8 46,7
40
44,1 46,7 46,6 45,3 44,9 45,3 44,3 43,7 44,9 43,2 44,1
44,5 42,9 42,4 41,1 43,6
20

0
Des. 14 Feb. 15 Juny 15 Oct. 15 Nov. 15 Març 16 Juny 16 Nov. 16 Des.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Sí No
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 66

Encreuament I, més concretament, vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?


(N=1500; resposta simple; %)

Posicionament segons intenció de vot al Parlament de Catalunya


(*)

Sí 48,4 2,2 90,9 88,9 8,7 28,7 94,7 5,6

No 44,1 95,6 8,2 8,4 84,9 60,6 4,2 94,4


No ho sap 5,8 1,1 0,9 2,2 6,4 9,6 0,0 0,0

No contesta 1,7 1,1 0,0 0,5 0,0 1,1 1,1 0,0


B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 67

Pregunta 35 Fins a quin punt està d’acord o en desacord amb l’afirmació següent: “Els catalans i les catalanes
tenen dret a decidir el seu futur com a país votant en un referèndum?
(N=1500; resposta simple; % )

80
70
57,9
60
50
40
30
20,8
20
6,9 7,9
10 3,9 1,7 0,9
0
Molt d'acord Bastant d'acord Ni d'acord ni en Bastant en Molt en No ho sap No contesta
desacord desacord desacord
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Valors polítics 68

Encreuament Fins a quin punt està d’acord o en desacord amb l’afirmació següent: “Els catalans i les catalanes
tenen dret a decidir el seu futur com a país votant en un referèndum?
(N=1500; resposta simple; % )

Grau d'acord en el dret a decidir segons intenció de vot al Parlament de Catalunya


(*)

Molt d'acord 57,9 18,7 89,1 89,6 25,6 52,1 95,8 16,7

Bastant d'acord 20,8 22,0 9,1 9,2 34,3 33,0 3,2 27,8
Ni d'acord ni en desacord 3,9 4,4 0,9 0,5 7,0 3,2 0,0 0,0

Bastant en desacord 6,9 22,0 0,0 0,2 16,9 3,2 1,1 22,2

Molt en desacord 7,9 30,8 0,9 0,5 13,4 6,4 0,0 27,8
No ho sap 1,7 2,2 0,0 0,0 1,2 1,1 0,0 5,6

No contesta 0,9 0,0 0,0 0,0 1,7 1,1 0,0 0,0


B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
69

5 Comportament electoral
Les dades d’intenció de vot que es presenten en aquest apartat són les que provenen
directament de l’opinió expressada per les persones entrevistades. No representen
un element de previsió dels resultats electorals, sinó una dada significativa de l’actual
distribució de forces entre els partits polítics catalans. A més, com en tota enquesta
quantitativa, els resultats presentats es troben sotmesos als marges d’error inherents
a les lleis estadístiques.
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 70

5.1 Percepció del vot

Pregunta 36 Per a algunes persones votar és un dret que es pot exercir o no, i per a altres és un deure. Per a vostè
personalment és...
(N=1500; resposta simple; %)

80
70
59,0
60
50
40
30 25,1
20 14,4
10
1,2 0,3
0
Un dret Un deure Ambdós No ho sap No contesta

100

80
57,4 59,0
60 53,4 52,6 52,1

40
25,9 25,5 22,9 26,5 25,1
20
15,4 19,6 22,7 14,4
18,4
0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

Un dret Un deure Ambdós


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 71

Encreuament Per a algunes persones votar és un dret que es pot exercir o no, i per a altres és un deure. Per a vostè
personalment és...
(N=1500; resposta simple; %)

Percepció del vot segons intenció de vot al Parlament de Catalunya


(*)

Un dret 59,0 62,6 59,1 61,9 54,7 52,1 58,9 27,8

Un deure 25,1 22,0 15,5 21,3 33,7 29,8 27,4 61,1


Ambdós 14,4 13,2 25,5 16,8 11,0 18,1 11,6 0,0

No ho sap 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 2,1 11,1

No contesta 0,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 72

5.2 Importància dels diferents tipus d’eleccions

Pregunta 37 Dels diferents tipus d’eleccions, quina és per a vostè la més important?
(N=1500; resposta simple; %)

Parlament de Catalunya 32,3

Congrés dels Diputats 25,5

Ajuntament 15,2

Parlament Europeu 7,1

Altres (*) 6,0

Totes igual 9,1

Cap 1,9

No ho sap 2,6

No contesta 0,4
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

50

40 31,1 32,3
29,3
30 34,4 33,6
25,0 21,9 22,2 22,1 25,5
20
12,0 13,6 15,2
12,3 10,3
10 8,4
5,3 5,1
4,9 7,1
0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19
(*) La categoria Altres aplega el resultat d’altres combinatòries de resposta (Parlament i Congrés, Parlament i municipals i
Congrés i municipals) Parlament de Catalunya Congrés dels Diputats
Ajuntament Parlament Europeu
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 73

5.3 Eleccions al Parlament de Catalunya: intenció de vot

Pregunta 38 Si demà se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya. Em podria dir a quin partit (*) o
coalició votaria? (**)
(N=1500; resposta simple; %)

C's 6,1

7,3 Baròmetre anterior

ERC 26,9
C's 8,4

PSC 11,5 Junts per Catalunya 10,0


ERC 22,3
6,3 PSC 9,2
Catalunya en Comú Podem 9,2
CUP 6,3 CUP 8,2
PPC 1,5
PPC 1,2
Altres 2,2

Altres 2,3 En blanc 4,2


Nul 0,4
En blanc 2,7 No votaria 8,2
Indecisos 13,3
Nul 0,7
No contesta 3,0
0 20 40 60 80 100
No votaria 7,1

Indecisos 16,9
(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells
No contesta 4,7 casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules estadístiques i quan
aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran
0 10 20 30 40 50 representades a l’informe de resultats.

(**) Les dades d’intenció de vot que es presenten són les que provenen directament de l’opinió expressada de
forma espontània per les persones entrevistades. No representen una previsió dels resultats electorals i, per tant,
només es poden comparar amb dades anàlogues de sondeigs anteriors.
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 74

5.4 Eleccions al Parlament de Catalunya : record de vot

Pregunta 39a En concret, quina de les següents frases descriu millor la seva situació en les passades eleccions del
21 de desembre de 2017 al Parlament de Catalunya?
(N=1500; resposta simple; %)

No vaig votar perquè no podia per l'edat, malaltia 5,1

No vaig votar 8,5

Vaig pensar a anar-hi però no ho vaig fer 1,1

Habitualment voto però aquesta vegada no 1,2

Estic segur/a que vaig votar 81,9

No ho sap 2,1

No contesta 0,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 86,2 83,7 81,9


78,3 79,3
80
60
40 19,5 18,7
12,6 14,4 15,9
20
0
Oct. 17 Abril 18 Jul. 18 Oct. 18 Març 19

No va votar
Va votar
Participació real (% sobre cens amb CERA inclòs)
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 75

Pregunta 39b Em podria dir a quin partit (*) o coalició va votar en les darreres eleccions al Parlament de
Catalunya del 21 de desembre de 2017?
(N=1500; resposta simple; %)

C's 6,7
19,98

Junts 12,4
17,07

ERC 22,6
16,85

PSC 9,9
10,92
Baròmetre anterior
6,9
5,88 Vot real 2017 (% sobre cens CERA inclòs)
C's 8,8
CUP 5,7 Junts per Catalunya 15,1
3,52
ERC 20,8
PPC 1,3
3,34 PSC 7,8

0,9 Catalunya en Comù Podem 6,6


Altres 0,89 CUP 6,0

En blanc 1,2 PPC 1,6


0,35
Altres 1,3
Nul 0,5 Nul 1,9
0,29
En blanc 0,1
No va votar 16,0
20,91 No va votar 18,6
9,3 No ho sap 4,7
No ho sap
No contesta 6,5
No contesta 6,5 0 20 40 60 80 100

0 10 20 30 40 50

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les
taules estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 76

5.5 Eleccions al Congrés dels Diputats: probabilitat de vot

Pregunta 40 El proper 28 d’abril se celebraran eleccions al Congrés dels Diputats. Quina és la probabilitat que
vostè voti, utilitzant una escala de 0 a 10, on 0 significa “amb tota seguretat no aniré a votar” i 10
significa “amb tota seguretat aniré a votar”.
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)

80 Mitjana = 8,73
69,5
70

60

50

40

30

20

10 4,4 6,0 6,4


3,8 2,1 2,9
0,7 1,0 1,3 0,8 0,9 0,3
0
0 No aniré a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aniré a No ho sap No contesta
votar votar

Probabilitat d'anar a votar segons intenció de vot al Congrés dels


Diputats

Mitjana 8,73 9,42 9,47 9,37 9,69 9,28 9,74


B ase real 1500 107 362 202 84 67 23
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 77

5.6 Eleccions al Congrés dels Diputats: motivació en el vot

Pregunta 41 En unes eleccions al Congrés dels Diputats, quin dels motius que ara li presentem és més
important per a vostè a l’hora de decidir a quin partit votar?
(N=1500; màxim dues respostes; %)

Les propostes electorals 44,1

La ideologia 39,2

L'actuació en el Govern / L'actuació a l'oposició 25,9

El propi partit 16,2

El líder 7,3

Cap d'aquestes 1,0

Altres 2,7

No ho sap 3,3

No contesta 1,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 78

Encreuament En unes eleccions al Congrés dels Diputats, quin dels motius que ara li presentem és més
important per a vostè a l’hora de decidir a quin partit votar?
(N=1500; màxim dues respostes; %)

Decisió de vot segons intenció de vot al Congrés dels Diputats

Les propostes electorals 44,1 50,5 40,3 43,6 39,3 56,7 17,4

La ideologia 39,2 48,6 56,6 30,2 46,4 19,4 26,1

L'actuació en el Govern/L'actuació a l'oposició 25,9 31,8 23,5 32,7 25,0 22,4 17,4

El propi partit 16,2 11,2 21,3 20,8 28,6 14,9 30,4


El líder 7,3 2,8 9,1 8,4 14,3 14,9 13,0

Cap d'aquestes 1,0 0,9 1,1 0,5 0,0 0,0 4,3

Altres 2,7 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0

No ho sap 3,3 0,0 0,8 3,0 1,2 3,0 4,3

No contesta 1,1 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 4,3


B ase real 1500 107 362 202 84 67 23
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 79

Utilitzant una escala del 0 al 10, on 0 significa “no ho té gens en compte” i 10 significa “ho té molt en compte”, em podria dir en quina
mesura té en compte els quatre temes que li llegiré a continuació.

Pregunta 42a “Les propostes de cada partit sobre la Pregunta 42b “Les propostes de cada partit per donar
relació Catalunya-Espanya” resposta ala crisi econòmica”
(N=1500; resposta simple; %)
(N=1500; resposta simple; %; mitjana)
60
60
Mitjana = 7,52 Mitjana = 7,62

50 50

40 40
31,7 30,2
30 30
21,3
17,9 20
20
11,2 11,3
10,5 9,7 10,3 7,8
5,7 10 4,5 5,7
10 5,6 2,4
1,7 3,1 0,6 1,0 1,4 1,5 1,1
0,9 0,8 0,8 1,3
0 0
0 Gens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt No ho sap No
0 Gens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt No ho sap No en en contesta
en en contesta compte compte
compte compte

Pregunta 42c “Les propostes de cada partit per donar Pregunta 42d “El judici als líders independentistes
resposta a la corrupció política” catalans”
(N=1500; resposta simple; %) (N=1500; resposta simple; %)

60 60
Mitjana = 7,90 Mitjana = 6,75
50 50
38,1
40 40
31,9
30 30

17,5 20
20 12,9
12,1 12,2 10,6
9,2 6,8 7,6
10 4,9 6,7 10 4,7
4,4 1,9 2,7 2,1 3,5
0,3 1,4 1,2 1,1 1,7 1,3 1,5 1,6
0 0
0 Gens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt No ho sap No 0 Gens 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molt No ho sap No
en en contesta en en contesta
compte compte compte compte
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 80

Encreuament Utilitzant una escala del 0 al 10, on 0 significa “no ho té gens en compte” i 10 significa “ho té molt en
compte”, em podria dir en quina mesura té en compte els quatre temes que li llegiré a continuació.
(N=1500; resposta simple; mitjana)

Decisió de vot segons intenció de vot al Congrés dels Diputats

Les propostes de cada partit sobre la relació Catalunya-Espanya 7,52 7,37 8,36 7,43 8,59 7,32 7,83

Les propostes de cada partit per donar resposta a la crisi econòmica 7,62 8,19 7,75 7,68 8,05 7,88 8,73
Les propostes de cada partit per donar resposta a la corrupció política 7,90 8,36 8,27 7,84 8,18 7,82 7,71

El judici als líders independentistes catalans 6,75 6,61 8,71 5,39 8,60 4,62 4,30
B ase real 1500 107 362 202 84 67 23
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 81

5.7 Eleccions al Congrés dels Diputats: Decisió de vot

Pregunta 43 En quin moment pren vostè la decisió d’anar o no a votar?


(N=1500; resposta simple; %)

Abans que comenci la campanya 75,7

Durant la campanya electoral 11,9

El dia abans de les eleccions 3,1

El mateix dia de les eleccions 7,9

Altres 0,1

No ho sap 0,9

No contesta 0,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 82

5.8 Eleccions al Congrés dels Diputats: intenció de vot

Pregunta 44 En les eleccions al Congrés dels Diputats, convocades pel proper 28 d’abril a quin partit (*) o
coalició votarà? (**)
(N=1500; resposta simple; %)

(***) 7,1

ERC 24,1 Baròmetre anterior

PSC 13,5 En Comú Podem (***) 11,8


ERC 23,2
CDC (****) 5,6 PSC 11,3
CDC (****) 9,4
C's 4,5 C's 8,1
PPC 1,8
PPC 1,5 Altres 3,5
En blanc 3,4
Altres 3,7 Nul 0,4
No votaria 10,1
En blanc 1,6 Indecisos 13,7
No contesta 3,5
Nul 0,5
0 10 20 30 40 50

(***) Inclou En Comú Podem i Catalunya en Comú Podem


No votaria 4,6 (****) Inclou PDeCAT i Junts per Catalunya

Indecisos 26,9

No contesta 6,4

0 10 20 30 40 50
(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules
estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.

(**) Les dades d’intenció de vot que es presenten són les que provenen directament de l’opinió expressada de forma espontània per les persones entrevistades. No representen una previsió dels resultats electorals
i, per tant, només es poden comparar amb dades anàlogues de sondeigs anteriors.
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 83

Pregunta 45 Em podria dir entre quins partits o quines coalicions està dubtant? (*)
(Base: no saben a quin partit o coalició votar N=403; resposta simple; %)

ERC o PDeCAT 6,0

PSC o C's 4,7

ERC o Junts per


4,2
Catalunya

PSC o Podemos 3,5

ERC o CUP 3,2

PSC o ERC 2,2

PPC o C's 2,2

Altres 24,5

No ho sap 45,4

No contesta 4,0

0 20 40 60 80 100

(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 84

Independentment que vostè vagi o no a votar el proper dia 28 d’abril, quin partit o coalició creu
Pregunta 46
vostè que guanyarà les eleccions?(**)
(N=1500 resposta simple; %)

PSOE 49,7

PP 11,8

Cs 7,2

Altres partits 3,9

No ho sap 26,2

No contesta 1,2

0 10 20 30 40 50 60

(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 85

Independentment que vostè vagi o no a votar el proper dia 28 d’abril, quin partit o coalició creu
Encreuament
vostè que guanyarà les eleccions?
(N=1500 resposta simple; %)

Percepció sobre qui guanyarà les eleccions al Congrés dels Diputats


segons intenció de vot al Congrés dels Diputats

PSOE 49,7 60,7 64,4 71,8 58,3 31,3 13,0

PP 11,8 17,8 9,9 7,9 10,7 17,9 47,8


Cs 7,2 3,7 5,8 3,5 9,5 29,9 8,7

Altres partits 3,9 4,7 4,4 0,5 8,3 1,5 0,0

No ho sap 26,2 12,1 15,2 16,3 13,1 19,4 30,4

No contesta 1,2 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0


B ase real 1500 107 362 202 84 67 23
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 86

5.9 Eleccions al Congrés dels Diputats: Preferència de coalicions de govern

Independentment que vostè vagi o no a votar el proper dia 28 d’abril, si cap partit o coalició obté la
Pregunta 47a+b
majoria absoluta al Congrés dels Diputats, quina coalició de govern li agradaria que es formés? (*)
(N=1500 màxim dues respostes; %)

PSOE i Podemos 34,4


PSOE, Podemos i partits sobiranistes catalans i bascos 26,5
PSOE i Cs 7,9
PP i Cs 4,0
PSOE, Podemos i Altres combinacions 3,9
Podemos i Altres combinacions 3,1
PSOE, Podemos i ERC 2,9
PSOE i Altres combinacions 2,8
PSOE i ERC 2,5
PSOE i partits sobiranistes catalans 2,3
PP, Cs i Vox 2,0
Altres 11,3
Cap 1,9
No ho sap 22,5
No contesta 3,3
0 50 100

(*) Els % inferiors a 2 estan agregats a la categoria Altres


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 87

5.10 Eleccions al Congrés dels Diputats: record de vot

Pregunta 48a Quina de les següents frases descriu millor la seva situació en les darreres eleccions al Congrés
dels Diputats celebrades el 26 de juny de 2016?
(N=1500; resposta simple; %)

No vaig votar perquè no podia per l'edat, malaltia 5,4

No vaig votar 9,1

Vaig pensar a anar-hi però no ho vaig fer 1,0

Habitualment voto però aquesta vegada no 1,2

Estic segur/a que vaig votar 78,9

No ho sap 4,4

No contesta 0,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 77,4 77,5 77,4 78,9


73,6
80
60
40 19,9 18,9 17,8 21,8 16,7
20
0
Oct. 17 Abril 18 Jul.18 Oct. 18 Març 19

No va votar
Va votar
Participació real (% sobre cens amb CERA inclòs)
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Comportament electoral 88

Pregunta 48b Em podria dir a quin partit (*) o coalició va votar en les darreres eleccions al Congrés dels
Diputats celebrades el passat 26 de juny de 2016? (*)
(N=1500; resposta simple; %)

x 9,9
15,46

ERC 22,5
11,45

PSC 14,2
10,14

CDC 6,4
8,76
Baròmetre anterior
C's 4,6
6,89

3,0 En Comú Podem 11,1


PPC 8,42 ERC 19,5

Altres 1,1 PSC 10,7


1,36
CDC 7,7
En blanc 0,6
0,52 C's 5,6
0,3 PPC 3,3
Nul 0,42
Altres 1,7
No va votar 16,7 En blanc 1,8
36,58

14,1 Nul 0,4


No ho sap
No va votar 21,9

No contesta 6,6 No ho sap 10,4


No contesta 6,0
0 10 20 30 40 50
0 20 40 60 80 100

Vot real 2016 (% sobre cens CERA inclòs)

(*) Les formacions polítiques extraparlamentàries s’engloben dins la categoria Altres. No obstant això, en aquells casos en què aquests partits obtinguin més d’un 1% es presentaran desglossats a les taules
estadístiques i quan aquestes forces extraparlamentàries superin a algun altre partit amb representació al Parlament sortiran representades a l’informe de resultats.
89

6 Coneixement i valoració de
líders
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Coneixement i valoració de líders 90

6.1 Coneixement dels líders

Pregunta 49a Em podria dir, per a cadascun d’aquests líders polítics, si els coneix?
(N=1500; resposta simple; %)

Carles Puigdemont 99,1


98,4

Oriol Junqueras 97,6


95,1

Quim Torra 91,9


88,8

Inés Arrimadas 90,6


90,5

Marta Rovira 82,3


76,6

Miquel Iceta 81,9


80,9 Març 19
Manuel Valls (*) 68,4
Oct. 18

Meritxell Batet 60,0


47,0

Carles Riera 47,3


39,8

Alejandro Fernández (*) 29,2

Joan Mena (*) 25,9

Jèssica Albiach 21,3


12,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(*) No es disposa de dades de l’onada anterior, ja que aquests líders no van ser valorats.
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Coneixement i valoració de líders 91

Encreuament Em podria dir, per a cadascun d’aquests líders polítics, si els coneix?
(N=1500; resposta simple; mitjanes)

Coneixement segons intenció de vot al Parlament de Catalunya


(*)

Carles Puigdemont 99,1 100,0 100,0 100,0 98,3 100,0 100,0 100,0

Oriol Junqueras 97,6 98,9 100,0 100,0 98,3 97,9 100,0 88,9

Quim Torra 91,9 94,5 98,2 98,8 91,9 90,4 95,8 83,3

Inés Arrimadas 90,6 93,4 97,3 98,5 83,7 94,7 98,9 55,6

Marta Rovira 82,3 79,1 93,6 93,1 78,5 79,8 93,7 66,7

Miquel Iceta 81,9 79,1 89,1 92,8 84,9 79,8 91,6 55,6

Manuel Valls 68,4 64,8 85,5 82,4 59,3 73,4 88,4 50,0

Meritxell Batet 60,0 53,8 81,8 78,0 55,8 61,7 76,8 33,3

Carles Riera 47,3 39,6 65,5 53,0 37,8 39,4 78,9 16,7

Alejandro Fernández 29,2 28,6 39,1 33,4 25,0 26,6 54,7 5,6
Joan Mena 25,9 16,5 36,4 31,9 19,8 27,7 47,4 5,6

Jèssica Albiach 21,3 9,9 37,3 25,7 18,0 16,0 36,8 11,1
B ase real 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Coneixement i valoració de líders 92

6.2 Valoració dels líders

Pregunta 49b Distribució percentual de la notorietat i valoració dels líders


(Base: 1500; resposta simple; %)
Mitjanes de valoració

Oriol Junqueras 70,3 23,3 4,0 2,4 Oriol Junqueras

6,37

Carles Puigdemont 52,2 44,3 2,6 Carles Puigdemont

4,65

Marta Rovira 49,7 25,7 6,9 17,7 Marta Rovira

5,37

Quim Torra 48,6 38,6 4,7 8,1 Quim Torra

4,53

Miquel Iceta 36,1 42,3 3,6 18,1 Miquel Iceta

4,08

Meritxell Batet 30,9 22,5 6,5 40,0 Meritxell Batet

4,72

Carles Riera 26,0 13,9 7,4 52,7 Carles Riera

5,16

Inés Arrimadas 19,9 67,5 3,2 9,4 Inés Arrimadas

2,24

Joan Mena 13,6 6,2 6,1 74,1 Joan Mena

4,98

Manuel Valls 10,9 50,9 6,6 31,6 Manuel Valls

1,96

Jèssica Albiach 10,3 5,6 5,3 78,7 Jèssica Albiach

4,81

Alejandro Fernández 4,5 22,1 2,5 70,8 Alejandro F ernández

2,08

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0
100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aprova (5-10) Suspèn (0-4) NS/NC valoració No coneix


Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Coneixement i valoració de líders 93

Encreuament Com valora l’actuació política d’aquests líders? Puntuï’ls, si us plau, en una escala de 0 al 10
(Base: coneixen el líder; mitjana)

Valoració segons intenció de vot al Parlament de Catalunya


(*)
Mitjana de
Mitjana de valoració. 3a
Coneixement valoració onada 2018
Carles Puigdemont 99,1 4,65 4,59 0,52 8,62 7,11 2,12 3,78 6,59 2,94

Oriol Junqueras 97,6 6,37 5,97 2,57 8,10 8,69 4,97 5,96 7,57 4,81

Quim Torra 91,9 4,53 4,34 0,95 7,46 6,40 2,84 3,44 5,58 2,69

Inés Arrimadas 90,6 2,24 2,19 7,46 0,78 0,80 3,66 1,71 0,58 6,20

Marta Rovira 82,3 5,37 5,16 1,34 7,36 7,35 3,41 4,34 6,49 3,10

Miquel Iceta 81,9 4,08 3,95 4,36 3,24 3,50 6,73 4,69 2,36 2,90

Manuel Valls 68,4 1,96 _____ 4,89 1,16 1,32 2,92 2,14 0,81 5,44

Meritxell Batet 60,0 4,72 4,42 2,70 5,16 5,27 5,54 4,60 4,11 3,60

Carles Riera 47,3 5,16 5,01 2,47 6,25 5,93 3,94 4,64 7,37 4,33

Alejandro Fernández 29,2 2,08 _____ 4,38 1,35 1,16 3,45 2,33 1,34 8,00
Joan Mena 25,9 4,98 _____ 2,77 5,61 5,54 4,32 5,39 5,54

Jèssica Albiach 21,3 4,81 4,44 2,38 5,41 5,36 4,35 5,17 5,10 3,00
B ase real 1500 1500 1500 91 110 404 172 94 95 18
(*) Resultats no significatius
94

7 Bloc variable del Baròmetre


d’Opinió Política
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Bloc variable 95

7.1 Postmaterialisme

Ara li llegiré alguns objectius als quals Pregunta 15a+b


Ara li llegiré alguns objectius als quals
Pregunta 15a
diferents persones donarien prioritat. Quin diferents persones donarien prioritat. Quin
d’ells considera vostè que és el més d’ells considera vostè que és el més
important? important? (Conjunta)
(Objectius d’aquest país 1a opció; N=1500; resposta simple; %) (Objectius d’aquest país 1a i 2a opció; N=1500; resposta múltiple; %)

Mantenir l'ordre en el país 16,1


Mantenir l'ordre en el país 32,5

Augmentar la participació dels Augmentar la participació dels


ciutadans en les decisions importants 38,3
ciutadans en les decisions importants 64,4
del Govern del Govern

Combatre la pujada dels preus 12,5


Combatre la pujada dels preus 33,3

Protegir la llibertat d'expressió 30,7


Protegir la llibertat d'expressió 62,7

No ho sap 1,3
No ho sap 1,3

No contesta 1,0
No contesta 1,0

0 20 40 60 80 100
0 20 40 60 80 100
96

8 Annex 1
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Annex 1 97

8.1 Evolució dels problemes de Catalunya

Pregunta 1 Quins creu que són els principals problemes que té actualment Catalunya?
(N=totes les persones enquestades; resposta múltiple; %)

Març. 14 Oct.14 Des. 14 Feb.15 Juny. 15 Oct. 15 Març 16 Juny 16 Nov.16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Juliol 18 Oct. 18 Març 19
Relacions Catalunya-Espanya 20,6 23,9 30,7 19,3 21,3 30,2 27,5 27,3 26,2 29,9 32,8 48,9 46,3 39,3 36,7 41,1
Insatisfacció amb la política i els polítics 33,5 37,1 44,6 44,9 38,5 37,2 41,4 40,5 33,7 43,7 33,7 40,5 48,5 34,6 40,5 31,6
Atur i precarietat laboral 67,4 58,7 58,5 64,2 60,5 55,9 55,7 52,5 47,3 41,9 43,2 24,5 29,4 25,9 22,9 29,9
Funcionament de l'economia 35,1 40,3 31,5 31,7 28,9 34,6 26,5 23,6 26,2 17,6 20,0 18,2 15,0 13,2 12,7 14,4
Millorar polítiques socials 9,5 7,7 11,5 15,8 15,5 14,7 14,3 13,6 13,5 12,5 11,5 8,5 17,5 10,7 11,0 13,6
Manca de llibertats 13,4
Sanitat 7,7 10,9 10,5 9,2 6,3 9,2 9,3 11,9 12,3 10,5 9,3 7,3 9,9 9,5 8,0 11,8
Immigració 6,3 4,1 3,0 4,4 7,2 4,9 4,3 5,7 3,7 5,7 7,1 2,7 3,1 4,8 4,6 8,5
Educació cultura i investigació 6,0 7,2 7,9 9,7 7,3 8,6 7,7 9,5 12,9 10,5 8,2 7,7 7,7 5,9 6,4 8,0
Accés a l'habitatge 1,0 1,1 1,5 1,5 1,2 1,1 2,0 1,6 2,1 2,5 5,0 3,4 4,7 6,1 5,9 7,3
Inseguretat ciutadana 2,6 2,4 2,6 2,9 3,0 2,2 2,8 2,4 1,9 3,7 3,5 1,1 2,5 1,4 3,6 6,4
Sistema de finançament de Catalunya 5,4 0,2 9,2 2,8 3,4 4,9 5,3 5,1 4,2 3,5 5,1 4,1 2,0 3,7 3,1 4,1
Manca d'infraestructures i transports 0,9 1,4 2,7 0,9 1,6 3,0 1,9 2,9 2,7 3,7 4,3 2,0 1,2 2,6 2,1 4,0
Serveis deficients i males instal·lacions
públiques 1,3 1,0 2,5 1,5 1,1 2,0 2,5 2,0 1,8 2,6 2,5 1,3 1,6 2,1 1,7 3,6
Incivisme i violència 0,9 0,6 0,9 1,5 1,7 1,6 0,7 1,3 0,8 2,6 1,6 1,3 1,3 1,2 1,5 2,9
Baix nivell salarial 1,3 2,4 3,1 2,1 0,5 2,3 2,7 3,1 1,9 3,1 3,0 2,2 2,5
Excessiva pressió fiscal 3,6 0,4 3,6 3,1 3,8 3,7 3,4 4,6 2,6 3,7 2,6 1,4 1,7 0,0 0,6 2,1
Crisi de l'identitat catalana 0,8 1,8 0,9 1,1 1,3 1,7 1,3 1,1 1,5 1,3 0,6 0,8 0,8 0,8 0,4 1,1
Altres 1,1 7,0 3,6 6,1 6,2 5,9 11,4 7,1 8,4 6,3 7,3 4,9 10,1 8,3 9,4 6,3
Cap altre problema
Cap problema 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 0,7 0,9 1,6 1,1 1,9 1,7 1,6 2,5 1,9 1,1
No ho sap 0,5 0,9 2,5 2,0 1,0 1,1 0,8 0,8 2,7 1,9 3,3 2,3 0,7 2,6 2,8 2,7
No contesta 0,3 0,7 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,5 0,3 0,5
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Annex 1 98

Pregunta 2 Quin d’aquests problemes considera que és el més important?


(Base: només responen els que han citat algun problema; resposta simple; %)

Març. 14 Oct.14 Des.14 Feb.15 Juny 15 Oct. 15 Març.16 Juny 16 Nov. 16 Març 17 Juny 17 Oct. 17 Abril 18 Juliol 18 Oct- 18 Març 19
Relacions Catalunya - Espanya 8,2 12,2 14,0 7,7 9,9 13,7 13,4 14,0 15,7 16,0 20,6 39,7 31,6 30,2 28,3 27,6
Insatisfacció amb la política i els polítics 13,1 17,4 18,9 16,8 14,5 14,3 16,6 18,8 15,2 22,6 17,4 27,0 27,2 23,8 27,1 18,2
Atur i precarietat laboral 52,6 40,2 36,9 45,9 42,1 36,4 36,2 32,7 30,6 24,4 24,8 9,1 13,3 14,8 13,1 12,7
Manca de llibertats 7,7
Millorar polítiques socials 3,6 2,9 4,1 5,3 7,6 5,0 5,6 5,9 5,4 6,2 4,7 2,3 6,8 4,6 5,4 5,3
Funcionament de l'economia 13,7 17,1 12,6 11,9 10,7 12,8 8,8 9,2 10,6 8,0 9,6 7,1 3,8 5,2 5,5 4,9
Sanitat i seguretat social 1,9 2,5 2,0 1,7 1,9 3,0 2,0 3,2 3,8 3,9 4,2 1,3 2,9 3,7 3,4 4,7
Accés a l'habitatge 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 0,9 1,4 2,6 2,4 2,9
Immigració 1,1 0,7 0,6 0,9 1,7 1,0 1,0 1,6 1,4 1,3 2,2 0,4 0,5 2,0 2,0 2,2
Inseguretat ciutadana 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3 0,9 0,6 0,4 1,1 0,8 0,2 0,3 0,3 1,3 2,0
Sistema de finançament de Catalunya 2,2 0,1 4,2 1,2 1,9 1,9 2,7 2,4 2,5 2,3 2,5 2,1 0,6 1,5 1,7 1,8
Educació, cultura i investigació 0,9 1,5 1,1 1,8 1,7 1,6 1,5 2,1 3,2 3,4 2,2 1,7 1,8 2,5 1,4 1,7
Serveis deficients i males instal·lacions
públiques 0,1 0,0 0,5 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,4 0,8 0,6 0,3 0,2 0,4 0,3 1,0
Incivisme i violència 0,3 0,1 0,2 0,5 0,6 0,3 0,2 0,4 1,1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,8 0,8
Baix nivell salarial i/o cost de la vida 0,1 0,2 0,5 0,5 0,2 0,7 0,6 0,8 0,2 0,8 1,4 0,6 0,8
Excessiva pressió fiscal 0,9 0,2 1,0 0,9 1,2 1,0 0,9 2,2 1,1 1,7 0,8 0,4 0,2 0,0 0,1 0,7
Crisi de la identitat catalana 0,3 0,6 0,3 0,0 0,3 0,6 0,1 0,2 0,4 0,6 0,1 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4
Manca d'infraestructures i transports 0,2 0,3 0,5 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,7 1,0 0,3 0,1 0,4 0,5 0,3
Altres 0,3 3,2 0,7 3,2 1,4 2,0 7,0 4,7 2,3 1,7 1,8 1,6 4,5 4,0 5,1 2,4
Cap 0,0 0,1
No ho sap 0,3 0,3 2,1 0,6 1,1 2,0 1,2 0,6 1,2 2,4 3,7 4,1 2,7 2,0 0,6 1,7
No contesta 0,2 0,1 1,7 3,1 0,1 4,4 0,6 0,1 0,6 0,1 0,1 0,0
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Annex 1 99

8.2 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya

Pregunta 38 Si demà se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya, a quin partit o coalició votaria?
(N=totes les persones enquestades; resposta simple; %)
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Annex 1 100

8.3 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya (Des. 2017)

Pregunta 39 Em podria dir a quin partit o coalició va votar a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya?
(N=totes les persones enquestades; resposta simple; %)
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Annex 1 101

8.4 Encreuament del record de vot al Parlament de Catalunya per la intenció de vot al Parlament de
Catalunya

Record de vot al Parlament de Catalunya 2017


No va
Resta (*) NS/NC
votar Total

56,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 20,0 2,5 6,3 3,4 6,1

0,0 51,1 1,8 0,7 0,0 1,2 0,0 0,0 2,5 0,4 7,3
Intenció de vot al Parlament de Catalunya

0,0 31,2 82,3 3,4 6,8 15,3 0,0 7,5 7,1 9,2 26,9

11,0 1,1 1,2 71,8 12,6 1,2 5,0 0,0 9,6 4,2 11,5

0,0 0,0 0,6 2,7 61,2 5,9 0,0 2,5 6,3 1,7 6,3

0,0 4,8 5,0 0,0 0,0 69,4 0,0 0,0 2,9 1,3 6,3

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 50,0 2,5 1,7 0,8 1,2

Resta (*) 8,0 0,0 1,5 1,3 2,9 0,0 10,0 67,5 7,5 8,8 5,7

No votarà 8,0 0,5 0,3 3,4 3,9 1,2 5,0 5,0 28,8 5,9 7,1

NS/NC 17,0 11,3 7,4 12,1 11,7 5,9 10,0 12,5 27,5 64,3 21,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
B ase real 100 186 339 149 103 85 20 40 240 238 1500
(*) A ltres+nul+en blanc
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Annex 1 102

8.5 Evolució de la intenció directa de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats

Pregunta 44 Si demà se celebressin eleccions al Congrés dels Diputats, a quin partit o coalició votaria?
(N=totes les persones enquestades; resposta simple; %)
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Annex 1 103

8.6 Evolució del record directe de vot a les eleccions al Congrés dels Diputats

Pregunta 48 Em podria dir a quin partit o coalició va votar a les darreres eleccions al Congrés dels Diputats?
(N=totes les persones enquestades; resposta simple; %)
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Annex 1 104

8.7 Encreuament del record de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Congrés dels
Diputats
Record de vot al Congrés dels Diputats 2016
No va
Resta (*) NS/NC
votar Total
(**)
47,3 0,9 3,8 0,0 0,0 0,0 9,7 6,4 2,3 7,1
Intenció de vot al Congrés dels Diputats

9,5 74,2 8,0 24,0 1,4 4,4 16,1 8,8 9,0 24,1

18,2 0,6 59,6 1,0 11,6 4,4 0,0 9,2 3,9 13,5
(***)
0,7 4,7 0,9 47,9 2,9 2,2 6,5 1,6 3,2 5,6

0,0 0,3 2,8 0,0 42,0 20,0 0,0 5,6 2,6 4,5

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 33,3 0,0 1,6 1,0 1,5

Resta (*) 5,4 4,5 4,7 4,2 4,3 13,3 38,7 6,0 4,5 5,8

No votarà 0,0 1,5 0,5 1,0 2,9 2,2 0,0 19,6 3,2 4,6

NS/NC 18,9 13,4 19,2 21,9 34,8 20,0 29,0 41,2 70,4 33,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
B ase real 148 337 213 96 69 45 31 250 311 1500
(*) A ltres+nul+en blanc
(**) En Co mú P o dem + Catalunya en Co mú P o dem
(***) P DeCA T + Junts per Catalunya
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Annex 1 105

8.8 Encreuament de la intenció de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Parlament de
Catalunya % en columna
Intenció de vot al Congrés dels Diputats
(*) (**)
Resta (***) No votarà NS/NC
Total
0,0 0,3 1,5 0,0 85,1 13,0 4,6 1,4 4,4 6,1

1,9 1,7 0,5 86,9 1,5 0,0 3,4 1,4 4,6 7,3
Intenció de vot al Parlament de Catalunya

10,3 87,0 7,4 3,6 0,0 0,0 5,7 5,8 10,2 26,9

1,9 0,0 72,8 1,2 0,0 4,3 2,3 1,4 3,6 11,5

67,3 1,4 4,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,4 1,4 6,3

9,3 6,9 0,0 4,8 0,0 0,0 25,3 5,8 6,0 6,3

0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 60,9 0,0 2,9 0,2 1,2

Resta (***) 0,0 0,3 2,5 0,0 0,0 0,0 49,4 0,0 7,4 5,7

No votarà 1,9 0,0 3,0 0,0 9,0 8,7 4,6 71,0 7,4 7,1

NS/NC 7,5 2,5 8,4 3,6 3,0 13,0 3,4 8,7 54,7 21,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
B ase real 107 362 202 84 67 23 87 69 499 1500
(**) P DeCA T + Junts per Catalunya
(***) A ltres+nul+en blanc
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Annex 1 106

8.9 Encreuament de la intenció de vot al Congrés dels Diputats per la intenció de vot al Parlament de
Catalunya % en fila

Intenció de vot al Congrés dels Diputats


(*) (**)
Resta (***) No votarà NS/NC
Total

0,0 1,1 3,3 0,0 62,6 3,3 4,4 1,1 24,2 100,0

1,8 5,5 0,9 66,4 0,9 0,0 2,7 0,9 20,9 100,0
Intenció de vot al Parlament de Catalunya

2,7 78,0 3,7 0,7 0,0 0,0 1,2 1,0 12,6 100,0

1,2 0,0 85,5 0,6 0,0 0,6 1,2 0,6 10,5 100,0

76,6 5,3 8,5 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 7,4 100,0

10,5 26,3 0,0 4,2 0,0 0,0 23,2 4,2 31,6 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 77,8 0,0 11,1 5,6 100,0

Resta (***) 0,0 1,2 5,8 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 43,0 100,0

No votarà 1,9 0,0 5,7 0,0 5,7 1,9 3,8 46,2 34,9 100,0

NS/NC 2,5 2,8 5,2 0,9 0,6 0,9 0,9 1,9 84,3 100,0
Total 7,1 24,1 13,5 5,6 4,5 1,5 5,8 4,6 33,3 100,0
B ase real 107 362 202 84 67 23 87 69 499 1500
(**) P DeCA T + Junts per Catalunya
(***) A ltres+nul+en blanc
107

9 Annex 2
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Annex 2 108

Estimació de vot

• Atès que les dades de l’indicador “intenció de vot” són directes d’opinió i que no suposen ni proporcionen per elles
mateixes cap projecció d’hipotètics resultats electorals, en aquest annex es presenta l’estimació de vot per a les
eleccions al Parlament de Catalunya i per al Congrés de Diputats.

• Aquesta estimació és el resultat d’aplicar un model propi a les dades directes d’”intenció de vot” proporcionades per
l’enquesta en el qual s’inclou un procés de ponderació dels resultats per record de vot imputat i l’efecte de la relació
entre la variable “intenció de vot” amb d’altres variables contingudes a la mateixa enquesta.

• Per a l’assignació dels escons s’ha tingut en compte l’aplicació d’aquest model a les quatre circumscripcions
catalanes.

• Lògicament, l’aplicació d’altres models a aquestes mateixes dades podria generar estimacions de vot diferents.
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Annex 2 109

Eleccions al Parlament de Catalunya


Baròmetre d'Opinió Política, 2019 (1a onada)
Intenció
Estimació Resultats 2017
directa
(en %) % VV escons %VV escons
C's 6,1 21,6 28-29 25,35 36
Junts per Catalunya 7,3 14,9 22-24 21,66 34
ERC 26,9 28,1 40-43 21,38 32
PSC 11,5 16,5 21-23 13,86 17
CeC-Podem 6,3 7,0 8-9 7,46 8
CUP 6,3 6,5 8 4,46 4
PP 1,2 4,0 3-4 4,24 4
altres 2,3 1,0 --- 1,14 ---
vots en blanc 2,7 0,4 --- 0,44 ---
vots nuls 0,7
Abstenció ("no votaria"+"no podria votar") 7,1 Participació: 70%
Indecisos 16,9
No contesta 4,7
Dossier de premsa del BOP. 1a onada 2019
Annex 2 110

Eleccions al Congrés de Diputats


Baròmetre d'Opinió Política, 2019 (1a onada)
Intenció
Estimació Resultats 2016
directa
(en %) % VV escons %VV escons
En Comú Podem-Guanyem el Canvi 7,1 15,4 7-9 24,53 12
ERC-Sobiranistes 24,1 24,5 14-15 18,18 9
Junts per Catalunya 5,6 12,1 5-7 13,90 8
PSC 13,5 23,7 11-13 16,10 7
PP 1,5 5,9 2 13,36 6
C's 4,5 11,7 5-6 10,94 5
Front Republicà 1,5 2,5 0-1 --- ---
altres 2,2 3,6 --- 2,16 ---
vots en blanc 1,6 0,6 --- 0,83 ---
vots nuls 0,5
Abstenció ("no votaria"+"no podria votar") 4,6 Participació: 70%
Indecisos 26,9
No contesta 6,4