Vous êtes sur la page 1sur 4
ST PAULS MEDIA \ Taon 32°Big. 52 PEt le lmiliiesie BUHAY SUNDAY © TVMARIA ¢ 8:30AM » 7:00PM LIVE DAILY TV MASS ONLINE * 6:00AM Cyn (eee eed Ikatlong Linggo ng Kuwaresma (K) — Lila [sel (eines Marso 24, 2019 Kung Gaano Kamahal, Ganun Katagal... Nzzee ang bata at galit na galit ang nanay na ang sabi, “Pag dikatumigilng kangangawa mo diyan, tatamaan ka sa ‘kin! Isa... dalawa... dalawa't kalahati... Ayaw mo talaga tumigil? Isa... dalawa.... dalawa’t kalahati...” Pero mukhang nasaktan talaga ang bata kaya kahit pinipigilan niyang maiyak hindi niya mapigilang humikbi habang sabay na pinapahid ang sipon sa kanyang ilong at luha sa kanyang mga mata. Tumigil naman sa pagbibilang ang nanay at masuyong niyakap ang kanyang anak at buong lambing na sinabi, “O siya, siya, tahan na. Love ka naman ni mommy” Hinipan ng nanay ang sugat sa tuhod ng bata at buong lambing na dinampian ng halik. Tumahan ang bata at mahigpit na yumakap sa kanyang nanay. kung talagang galit ang nanay, hindi na siya magbibilang. Lalong hindi na niya patatagalin at uulitin pa ang pagbilang. Ganun niya kamahal ang kanyang anak kaya ganun din katagal maubos ang kanyang pasensiya sa anak niya. Ang mga Pariseo (hindi naman lahat, pero karamihan sa kanila) ay walang pasensiya sa mga makasalanan. Napakataas ng pagtingin nila sa kanilang sarili bilang mga huwaran ng kabanalan sa mahigpit nilang pagsunod sa Batas ni Moises. Lahat ng hindi makapamuhay ayon sa kanilang antas ng kabanalan ay ibinubungkos nila sa jisang kategorya—mga makasalanan. Wala silang ka- amor-amor (pagmamahal) sa mga kasalanan at tinitiyak nilang hindi sila mapapalapit o makikisama man lang sa mga makasalanan. Totoo ngang mga “Pariseo” sila na sa orihinal na mgasalitang Aramaikoat Hebreo ay nangangahulugang “mga ibinukod” (bukod-tangi) mula sa mga “marurumi"(makasalanan). $a ebanghelyo, matingkad na matingkad ang pagkakaiba ng pananaw ng “taong may isang puno ng igos sa kanyang ubasan” (Pariseo) at ng “nag- aalaga ng ubasan” (Jesus). Walang pakialam ang may-aring ubasansa buhay ng punongigos. Gusto lang niya ng bunga nito. Dahil hindi nga namumunga, walang pakinabang sa puno ng igos, “pampasikip lang sa lupa” kaya nga para sa kanya, mabuti pang putulin na lang ito. Pero hindi ganun kasimple ang pangangatwiran ng tagapag- alaga ng ubasan. Alam niyang kailangan ng puno ng masusing pag-aalaga para ito mamunga. Kailangan ng tiyaga. Kailangan ‘ng pasensiya. Kailangan ng panahon para subukan ang ibang pamamaraan katulad halimbawa ng pagpapataba sa lupa at pag-aalis ng mga damo o talahib na umaagaw sa sustansiyang para sana sa puno. Ang pamamaraan ng tagapag-alaga ay pamamaraan ng pagmamahal. Ito mismo ang pamamaraan ni Jesus sa pakikitungo sa mga makasalanan. Sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Corinto: “Matiyaga ang pag-ibig at may kagandahang-loob"(1Cor 13:4). ‘Ang tunayna nagmamahal lang ang may kakayahang magtiyaga sa minamahal. Hindi sumusuko si Jesus sa pagmamahal sa kahit sino, Para sa kanya, walang taong wala nang pag-asang magbago. Laging may pag-asang magbago ang kahit na may pinakamarami at pinakamabigat na kasalanan sapagkat hindi rin naman tumitigil ang Diyos sa pagkilos at paggawa ng paraan para makalaya tayo sa kasalanan. Kung gaano kamahal, ganun din katagal ang pasensiya. At dahil walang hanggan ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, walang hanggan din ang pasensiya at pagtitiyaga niya sa bawat isa sa atin. Kung ganito ang Diyos sa atin, ganito rin dapat tayo sa kapwa natin. Sa bandang huli, magtatagumpay din ang pag-ibig. —Jean Rollin Mariel. Flores, SSP erat inilay bago 0 pagkatapos ng Puce ae Ree Taare luce ey cur) Antipona sa Pagpasok [Sim 25:15-16] (Basahin kung walang pambungad na awit) Tangi kong inaasahan ang Diyos na kaligtasan. Paa ko’y pinakawalan sa bitag na nakaumang ‘pagkat ako'y kanyang mahal. Pagbati (Gawin dito ang tanda ng krus) P—Sumainyo ang Panginoon B- At sumaiyo rin. Paunang Salita (Maaaring basahin ito 0 kahalintulad na pahayag) isang P = Pinaaalalahanan tayo ngayon ng Panginoon sa kahalagahan ng pagsisisi, pagbabagong-buhay, at pakikinig sa kanya. ipinakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa mga sinaunang Israelita sa pamamagitan ni Moises: una, sa nagiiliyab na punéng-kehoy at kalauna’y sa pagpapalaya niya sa kanila mula sa Egipto. Sa kabila ng lahat ng ito, pinili pa rin nilang sumuway sa Maykapal. Kung tunay tayong nagsisisi at nagnanais na lumago sa pananampalataya at katapatan sa Maykapal, patatagin niya tayo at iingatan Pagsisisi P—Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng Maykapal. (Tumahimib) P ~ Panginoon, kami'y nagkasala sa iyo. B - Panginoon, kaawaan mo kami P — Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig | Mong wagas. B - Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. P — Kaawaan tayo ng maka- pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. B-Amen. (Walang Gloria tuwing kuwaresma) Pambungad na Panalangin P - Manalangin tayo. (Tumahinik) Ama naming makapangya- rihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapa- kasakit, Pesce seats at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming budhies yong fies kami'y lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa amamagitan ni Jesukristo ey ng Espiritu Santo mag- pasawalang hanggan B-Amen. Unang Pagbasa [Ex 3:1-8a,13-15] (Umupo) Nagpakita ang Panginoon kay Moises sa nagliliyab na punéng- kahoy. Ipinakikilala niya ang kan- yang sarili bilang Diyos ng mga ama ng bayang Israel. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo NOONG mga araw na iyon, si Moises ang nag-aalaga sa kawan ng biyenan niyang si Jetro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa Bindok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Pangi- noon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang pundéng- kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito ngunit hindi nasusunog. Kaya’t nasabi niya sa kanyang sarili, “Kataka- take ito! Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasu- sunog gayung nagliliyab.” Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punéng- kahoy, "Moises, Moises.” “Ano po iyon?” sagot niya. Sinabi ng Diyos, “Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang—nina Abraham, Iseac, at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha ‘pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, “Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egipcio ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya, bumaba ako upang sila’y iligtas, ialis sa Egipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak, at sagana sa lahat ng bagay.” Sinabi ni Moises, “Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang Sento kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin?” Sinabi ng Diyos, “Ako'y si Ako Nga. Sabihin mong sinugo ka ni Ako Nga, ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos nina ei Isaac, at Jacob. At ito ang pangelang itatawag nila sa akin magpakailanman Ito rin ang pag-alala sa akinng lahat ng salinlahi.” — Ang Salita ng Diyos. B ~ Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan (Sim 102) T - Ang ating mahabaging D'yos ay nagmamagandang- loob. E. C. Marfori Bieteieemn A? D ay nag - ma-ma-gan-dang-lo-ob, 1. Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,/ ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina./ Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papu- rihan,/ at huwag mong lilimu- tin yaong kanyang kabutihan. (1) 2. Ang lahat kong kasalena’y siya ang nagpapatawad,/ at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat./ Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,/ at pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag. (T) 3. Panginoo’y humahatol, ang gawad ay katarungan;/ natatamo ng inapi ang kanilang karapatan./ Ang balangkas niya’t utos kay Moises ibinilin;/ ang kahanga-hangang gawa"y nasaksihan ng Israel. (T) 4. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos,/ kung magalit ay banayad, kung umibig nama'y |Ubos./ Ang agwat ng ‘t langit, sukatin ma’y hindi kaya,/ gayun ang pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya. (T) Ikalawang Pagbasa (1 Cor 10:1-6,10-12) Binabalaan ni San Pablo ang mga taga-Corinto na huwag gayahin ang halimbawa ng mga sinaunang Israelita na bagama’t sumunod kay Moises ay namuhay pa ring taliwas sa kalooban ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto MGA KAPATID: Ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay pehiman ag ulap sa kanilang paglalakbay, at tumawid sa Dagat na Pula Sa gayun, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng isang pagkaing espirituwal at uminom din ng isang inuming espirituwal, mula sa Batong espirituwal na sumubaybay sa Cait ang Batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya’t nagkalat sa ileng ang kanilang mga buto ‘Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay, gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo, tulad ng ilan sa kanila, kaya’t nilipol sila ng Anghel na Mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba, at nasulat upang turuan tayong mga Inabet ng huling panahon Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya’y nakatayo, baka siya mabuwal._ — Ang Salita ng Diyos. B - Salamat sa Diyos. Awit-Pambungad [Mt 4:17] (Tumayo) B - Sinabi ng Poong mahal: “Kasalanan ay talikdan pagsu- way ay pagsisihan; maghahari nang lubusan ang Poong D'yos na Maykapal.” Mabuting Balita (Lc 13:1-9) P = Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas B ~Papuri sa iyo, Panginoon. DUMATING noon ang ilang tao at ibinalita Kay Jesus na iene ni Pilato ang ilang alileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos Sinabi niya sa kanila, “Akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayun ang sinapit nila? Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo: kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mge kasalanan, mapapahamak din kayong lahat, At ang labingwalong namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe—sa akala ba ninyo’y higit silang makasa- lanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo: kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamek din kayong lahat.” Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito: “May isang tao na may puné ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya’t sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, ‘Tatlong taon na akong puma- ea at naghahanap ng nga sa pundng ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na! Nakasisikip lang iyan!’ Ngunit sumagot eng taga- pag-alaga, ‘Huwag po muna nating putulin sa tadng ito Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na tadn, mabuti; ngunit kung hindi, putulin na natin!” — Ang Mabuting Balita ng Panginoon. B'- Pinupuri ka namin, Pangi- noong Jesukristo. Homitiya (Umupo) Pagpahayag ng Pananampalataya (Twnayi) B - Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-taosiyalalang| Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pi kasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibi Nanaogsakinaroroonanngmga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhaynamag-uli.Umakyat sa langit, Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nanga- bubuhay at nangamatayna tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasa- lanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan, Amen. Panalangin ng Bayan P — Mapagpatawad ang Ama nating nasa langit Batid niya ang ating mga kahinaan, kakulangan, at mga pangangallangan. Lakas-loob tayong lumapit sa kanya at sabihin: T-Panginoon, dinggin moang aming panalangj L = Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng Simbahan ng tunay na pagsisisi at pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos Manalangin tayo: Cf) L - Maging tapat nawa sa kanilang sinumpaang tungkulin ang ating mga pinuno sa pamahalaan at masigasig na paglingkuran ang sambayanan. Manalangin tayo: (T) L - Mebigyan nawa ng panibagong pagkekataon ang mga naligaw ng landas upang makapagbagong-buhay at makapagbalik-loob sa Diyos, Manalangin tayo: (T) L = Makita nawa ng kabataan ang kagandahan ntvegaeccre dulot ng pakikipagkesundo sa Diyos sa pamamagitan ng mga Sakramento ng Kumpisal at Eukaristiya. Manalangin tayo m P — Ama naming mahebagin, dinggin mo ang dalangin ng iyong bayan at gawin mo kaming marapat na ika’y makapiling alang-alang kay Kristong aming Panginoon B-Amen.