Vous êtes sur la page 1sur 7

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTT

METODOLOGIA
CONCI'RSULUI DE ADMITERE I,A STT'DII
T'NI\TERSITARE DE MASTERAT
20L9

20L9
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
METODOLOGIA concursului de admitere Srudii universitare de mastera:

MetodoTogia cu pzivize Ia desfd.suzarea


concuzsului i.a 2rtn1f,ere 2079
la
Studii urtiversitare de masterat

T. Nome de ozgaaizare
Concursul de admitere 1a studii universitare de master din anul
20L9 1n toate facultdtile Universrt5tii drn Bucureqti se va
desfSgura conform Iegisla!iei in vigoare, conform Ordinului
Minlsterului Educa!iei Na!ionale si Cercet5rii $tiin;ifice nr.
5702/15.12.2076 9i Ordinul ministrului nr.3062/ 16.01.20L8 privind
modificarea Anexei Ia Ordinul 6102/15.72.2076 Sr- prezentei
metodoloqii.
Concursul de admitere la masterat se organizeazd de cStre
facuJ-t5ti- 1n conformitate cu prevederile J-ega1e men!j-onate, care
vor fi aduse la cunoqtintS celor interesali- prin publicare qi/sau
afigare sau postarea pe pagina web.

II. Foma de organizare


Admiterea la programele masterale aIe Universitatii din
Bucuregti se sustine in sesiunea lu].ie - Septembrie 2019
Admiterea se organizeaza in facultiti astfel:
a)pe locuri finanlate de la buget;
b)pe locuri cu tax5.
Admiterea se organizeaza pentru programele de studii uni-versitare
de master acreditate, la urmatoarele forme de invdtlmAnt:
- lnvdtdmAnt cu frecventd
- invS!5mAnt cu frecvenfd redusd
Universitatea poate stabili scutirea de taxi pentru tinerii
provenifi din centre de plasament sau alte cazurl sociale, in
baza unei proceduri adoptate de Consiliul de Administratie,
conform prevederilor legale.

III. Ca]-endaru]- admiterii:

inscrierile gi examenele de admitere la programul de master se


desfSgoard conform calendarului aprobat de Senatuf Universita!ii
din Bucuregti.
UNIVERS I TATEA D IN BUCURE ST I
METODOLCGIA concursufui de admitere Studil univer.sit re de nasterat

IV. Condilii generale


de i.nscriere 7a concazs

Se pot lnscrie Ia concursul- de admitere cetdteni romani,


absolventi cu diplom5 de licenti sau echivalentul acesteia qi
cetetenii statelor membre aIe Uniunii Europene, ai statelor
apartinAnd Spatiului Economic European qi ai Confederatiei
Elvetiene.
1n cazul dublei cet5!enii candida!ii vor opta pentru una
dintre cetiteniile cu care vor sd participe 1a concurs qi aceastd
optiune nu poate fi schimbatS pe parcursul admiterii din anul
universitar respectlv.
inscrierea Ia concursut de admitere se poate face, in numele
candidatului, si de citre o altd persoani pe bazl de procurS.
Pentru inscrierea 1a concursul de admitere sunt necesare
urmdtoarele acte:
a) EiqS-tlp de lnscriere.
b) Diploma de licentd 1n original sau copie certificata conform
cu originalul sau adeverin!5 de licen!5 pentru promolia 2078 ;
c) Diploma de bacalaureat sau diploma echlvalent5 cu aceasta, in
original sau copie certificata conform cu originalul ;
d) Certificatul de nagtere, in copie certiflcatd conform cu
orlginalul;
e) Adeverinta medicalS-tip, din care sE rezul-te ci este apt
pentru facul-tatea 1a care candideazS;
f ) Trei fotograf ii 3,tr cmi
g) C.f sau pagaport 1n copie;
h) Chitant5 de platd a taxei de lnscrlere la concursul de
admitere 1n conformitate cu taxele aprobate de Senatul
Universitd! j-i din Bucure$ti;
i) Documentul de recunoagtere a studilfor efectuate 1n afara
Romdniei, conform prevederilor legale in vigoare la data
lnscrierii;
j ) Numai pentru persoanele care solicitS scutirea de taxS Ia
inscriere la concursuf de admitere, Se va prezenta unul din
urmatoarele documente:
. copie legaItzaLE, de pe certificatele de deces ale p5rintil-or
(1n cazul celor orfani de ambii p5rinti);
o adeverintS de la casa de copii (in cazul celor aflati 1n
ajlrr:]_ia\.
-^^-^rX Ld. >r
ducd> L*d.v) - I r

o adeverinti din care sd rezulte calitatea de personal didactic


sau didactic auxiJ-iar, in activitate sau pensionat I a
sus!indtorilor legali;
o adeverlntd din care sd rezulte calitatea de personal incadrat
1n Universitatea din Bucureqti pentru sus!initorii legali ai
candidatului.
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
METODOLOGIA concursului de admi--ele Studli ur.iver.srtare de masterat

coplii personal-uLui didactic Sr didactic auxifiar aflat in


activitate sau pensionat sunt scutif.i de plata taxeLor de
inscriere l-a concursuriLe de adnitere in invdldmAntul
superfor.
FacultSfile pot prevedea si faciliteti onllne pentru
inscriere, 1n metodologiile proprii. in acest caz facuJ-td!iLe vor
dezvolta platforme on line fiind necesar s5 se solicite datele de
identificare personale, conform cSrtii de identitate/pagaportului.
O persoana poate beneficia de finantare de 1a buget pentru un
singur program de master. Costurile aferente depSqirii duratel
invStSmAntului gratuit, prevdzute de lege, se suport5 de cdtre
studenti.
Un student poate urma concomitent cel- mult doua programe de
studil, indiferent de ciclul de studii.
Orice alte detalii 1n legdturd cu admiterea la masterat pot fl
obtinute Ia secretariatele facultS!ilor organizatoare Ia care
candidalii doresc s5 sustin5 concursul.
Conducerile facultdtilor vor lua m5suri pentru aducerea 1a
cunogtinta candidatilor, prj-n af i-qare 1n termen legal , a
tematicilor gi bibliografiilor pentru programele la care se
organi zeazE concurs de admitere.
V. Desfd.gurazea concursului

Concursu-l se organizeazd numai pentru programele de studii


universitare de master acreditate, cu respectarea tuturor
conditlilor stabilite prin acreditare.
Pentru programele organi-zate intr-o limbd stralnS, admiterea
va contine, obligatoriu, o prob5 de competentd lingvisticS,
eliminatorie, notat5 cu admis/respins.
in cazul concursului- cu doud probe, ru se vor programa dou5
probe de concurs 1n aceea$t zt pentru acelagi candidat.
Eacult5tiIe vor elabora metodologii proprii privind
organizarea gi desflqurarea concursuJ-ui de admj-tere, care vor fi
aduse la cunoqtita candidatilor prin afigare. De asemenear Se vor
constitui comisiile de admitere. Comisia de admitere pe
Universitate este conduse de Rectorul- uni-versltatii qi este
compusA din membri, desemnati prin hotdrArea Senatului. Comisia de
admitere pe facultate este condusl de Decan gi este compusd din
membri, desemnati prin hotdrArea consiliului facultltii. Comlsiile
rlspund efectiv de buna organizare qi desfdgurare a concursului de
admitere, lncepAnd cu inscrierea candidatilor qi terminAnd cu
rezolvarea contestatiilor qi afigarea rezultatelor finale.
Decanii f acult5f ilor pot f i lnlocuit.i, ca pregedinti ai
comisiil-or de admitere, numai din motive de s5natate sau cAnd se
afle intr-o situa!ie de incompatibilitate. Aceea,gi prevedere este
UNIVERS I TATEA DIN BUCURESTI
METODOLOGIA concursului d.e admitere Studii universitare de masterat

vaIabiI5 $i pentru membrii comisiilor de admitere sau pentru


cadrele didactice examinatoare.
Programul de desfiqurare a concursului se afigeaz5, cel mai
tArziu in preziua lnceperii probelor, indlcdndu-se denumirea
probei de concurs, data Si ora inceperii, durata de desfdsurare,
repartizarea pe sIIi a candida!i Ior.

VI. Rezultatele concursului


Numdrul de studenti la fj-ecare program de studii va fi
stabilit de consiliul facultS!ii, cu condifia incadrdrii 1n
finanfarea de bazd reparti zaLZ. facult5tii $r cu respectarea
capacitdtii de Ecolarizare prevdzutd pentru domeniul respectiv.
La admiterea la studii universitare de master nu este permlsd
depigirea num5rului de locuri repartlzaLe.
in caz de medii egale, departajarea candida!ilor se va face
printr-o procedurd anuntatS anterior lnceperii. concursului, cu
stabilirea a cel putin doua criterij- de departajare.
Media mini-m5 de admitere va f i stabilite de consiliul
facult5tii, dar nu poate fi mai micd decAt 6 (qase) .
Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia
centralS de admiterer Se aduc Ia cunoqtin!5 prin afiqare l-a sediul
facurtSlii si pe pagini web in termen de cel murt 48 ore de Ia
data desfigurdrii acestuia.
Afigarea rezultatelor obtinute 1a concursul de admitere se
realtzeazd. 1n etape, generAndu-se doui tipuri de liste:
a) liste provizorLt - cu ierarhizarea candidatilor, generate
dupl admitere,'
b) Iiste finale - cu ierarhizarea candidatilor, generate
dupd solutlonarea contestatiilor.
Listele contin urmdtoarele categorii de informalii:
a) Lista candidatilor admigi pentru locurile cu finanlare de
la buget, in limita num5rului de locuri repartizate
b) Lista candidatilor admigi pentru locurile in regim cu
tax5, in fimita num5rului de Iocuri repartizaLe
c) Lista candidatilor respinqi
CandidaIii
declarafi admiqi sunt inmatricula!i Ia studii uni-versitare de
master in baza rezultatului concursului pentru anul universitar
20L8- 2A19, prin decizia Rectorului.
DupS afigarea rezultatelor finale, dosarele candidatilor
respinqi sau a1e celor care renunt5 Ia gcolarizare se restituie,
la cerere, in cel mult 4B ore de la depunerea cererii, obligatoriu
gratuit, pe baza actelor de identitate.
Eventualele contestatii in cazul probelor scrise, se depun
la Secretariat, in termen de 24 de ore de la afigarea
rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunice in 2 (doua) ztle
dupd incheierea termenului de depunere a contestati-ilor.
UNIVERS I TATEA DIN BUCURESTI
METODOLOGIA concursul-ui de admitere Studii uniwersi-tare de masterat

Examenul este val-abil- numai pentru programel-e pentru care s-a


sustlnut concursul Si numai pentru anul universit.ar 2079-2020.

VII.Dispozitii final-e
Universitatea din Bucureqti percepe taxd de lnscriere 1a
concursul- de admitere de fa candidafi pentru organizarea qi
desflqurarea concursului de admitere. Informatiile privind nivelul
taxel-or gi conditiile de plati se afiqeazd la secretariatele
facultS!ifor sau departamentelor gi pe pagina web.
Taxefe nefolosite, din motive obiective, pot fi restituite,
Ia cerere, cu avizul conducer j-i f acultitii, a1 Directorul-ui
General Administrativ gi cu aprobarea conducerii Universitdtii din
Bucureqti.
Nu vor f i supuqi taxelor de lnscriere l-a concursul- de
admitere candidatii orfani de ambii pdrin!i, cei proveniti din
casel-e de copii sau din plasament familial-, copiii personalul-ui
didactic 1n activitate sau pensionar si personalul-ui lncadrat 1n
Uni-versitatea din Bucuresti.
Scutlrea de platd a taxelor de inscriere la concursul de
admitere se face de pregedintele Comisiei de admitere pe
facultate/departament, numai pe baza actefor prezentate de
candidati,din care sd rezul-te cd fac parte din una din categoriile
enuntate mai sus.
UNIVERSITATEA DIN BUCURE S T I
METODOLOGIA concursului de admitere Studii uni-versitare de masterat

Legislalie:

Legea educatiei nationale Nr .7/20II, republi-cati gi


modi-f icat5.
Ordinului Ministerul-ui Educa!iei Na!ionale si CercetHrii
Stiintifice nr. 5L02/t5.L2.2016
o Ordinul ministrufui nr.3062/L6.0L.20L8 privind modlficarea
Anexei la Ordinul 6L02/15.12.201G
. Legea 2BB / 2004 prj-vind organizarea studiilor universitare

o HG. 582 /2014 privind domeniil-e de studii universitare de


master acreditate, programele de studii gi numdrul maxim de
studenti- ce pot fi gcolarizali

o HG 827 din 6 oct 2074 pentru modificarea HG 582/20L4 privind


domeniil-e de studi-i universitare de master accreditate.