Vous êtes sur la page 1sur 2

l <˚M ø£e#·eTT ÄC≤„ #·Áø£eTT

6. ÄC≤„#Á· ø£eTT
ÄC≤„ #·Áø£eTTq≈£î s¬ +&ÉT <äfie¯ TT\T >∑\e⁄. Ä s¬ +&ÉT <äfie¯ TT\˝À Vü≤+, ø£+å nqT ;C≤ø£så e¡ TT\T >∑*–
j·TT+&ç $<äT´‘Y ø±+‹ düe÷qjÓTÆ , Á|üø±•dü÷.Ô .. e⁄+≥T+~. á |ü<àä eTT jÓTTø£ÿ eT<Û´ä ø£]øí £ j·T+<äT
ªªz+µµ ;C≤ø£så e¡ TT >∑\<äT. Çø£ÿ&É |üsêX¯øÔÏ düV≤æ ‘·eTT>±... ãT~∆ yêVü≤qeTT>± n+‘·'ø£sD¡ y˚T ì\j·TeTT>±...
>∑*– $C≤„qeTTqT >∑\T>∑CÒj·TT#·÷... düø£\ n+>∑eTT\‘√ dü|ü]yês¡eTT‘√... kÕj·TT<ÛäeTT\‘√...
düyêVü≤qeTT\‘√... düXø¯ ÔÏ |ü]yês¡eTT‘√ |üse¡ ÷‘·àj˚T Vü≤+dü' s¡÷|ü⁄&Ó’ yÓ\T>=+<äTqT.
á ÄC≤„#Á· ø£eTT qT+&û... ãj·T\T<˚sT¡ Hê&ÉT\T C≤„q dü+ã+<Ûyä TÓ qÆ eTH√H˚Á‘·eTTq≈£L... eT]j·T÷
ªªfi¯+µµ nqT ;C≤ø£så e¡ TT j·TT+&ÉT #√≥T (|ü\Tÿ#√≥T)q≈£î dü+ã+<Ûeä TT>∑*Z j·TT+&ç düV≤ü ÁkÕs¡ ø£eT\eTTq≈£L...
á ø£eT\ eT<Û´ä eT+<äT+&ÉT $s¡C≤q~øÏ˙... dü+ã+<Ûeä TT\T >∑*j Z T· T+&ÉTqT. ªªfi¯+_ø±µµ jÓ÷>∑ kÕ<Ûqä eTTq
neTè‘·bÕqeTT CÒjT· e˝…qqïq÷ >∑Ts¡Tø£è|ü m+‘√ nedüse¡ TT.
kÕe÷q´ (e÷qe⁄&ÉT) dæ‹ú j·T+<äT+&ÉT Je⁄&ÉT Bìì bı+<äT≥ #ê˝≤ ø£weºü TT. m+<äTe\q nq>±...
Çø£ÿ&É e÷‘·‡s¡´eTT nqT ù|s¡T>∑\ Äs¡e X¯Á‘·Te⁄ >∑\&ÉT. á e÷‘·‡s¡´eTT ÁøÏ+<ä qTqï≥T e+{Ï 5
#·Áø£eTT\˝À >∑\ ø±eT, Áø√<Û,ä ˝ÀuÛ,Ñ yÓ÷Vü≤, eT<ä, e÷‘·‡s¡´eTT\#˚ ì+&ç nC≤„qeTTq≈£î Á|ü‹s¡÷|üyTÓ qÆ
eTè>∑eTT˝≤ (|üXó¯ e⁄˝≤) ô|X’ Ê∫ø£+>± ‘·j÷· s¡>T∑ qT.
|ü<eä∏ TT ø√s¡T≈£îqï yês¡\T $&ÉTe\dæq$. n~Ûø±s¡eTT ø=s¡≈î£ >=&Ée\T »s¡T>∑T#√≥TqT Á|ü<eä∏ TeTT>±
$&ÉTee\j·TTqT. á $wüjT· eTT $X¯«Á|ü|+ü #·eTT˝À e]Ô+#·TqT.
ÄC≤„ #·Áø£eTq>± ˝À|ü\ (dü÷ø£àå <˚V≤ü eTT˝À, eTqdüT‡˝À) >∑\ ªª6µµ X¯Á‘·Te⁄\qT e~* y˚jT· e\j·TTqT.
1. ø±eTeT :` ˇø£ ø√]ø£ r]q ø£Då y˚T, eT] jÓTTø£{>Ï ± ˝Ò#T· ø£+~Ø>∑˝˝≤ sπ >∑T ø√]ø£\T nq+‘·eTT\T.
2. Áø√<Ûeä TT :` ø√]ø£\T (n<äT|ü⁄˝À qT+#·Tø=q˝Òø)£ rs¡ø,£ düe´~X¯˝À kÕ~Û+#·T ø=q˝Òø£ e#·TÃ
ø√|üeTT.
3. ˝ÀuÛeÑ TT :` ˇø£yfi˚ ¯ ø√]q~ <=]øÏq#√ me]ø£+{≤ |ü&≈É î£ +&Ü <ë#·T dæ‹ú . <ëìì ‘êqTø±˙...
eT¬se«s¡÷ ø±˙... nqTuÛ$Ñ +#·˙j·T≈£î+&Ü #·÷#·Tø=qT dæ‹ú . n+‘·Øq¢ eTT>± <ë>∑T+&ç, nedüsêìï
ã{Ϻ ãj·T≥≈£î e#·Tà Áø√<Ûeä TT Bì ‘√ãT≥Tºe⁄.
4. yÓ÷Vü≤eTT :` n˝≤ <ë∫q... e´øÏj Ô ÷Ó ... edüTyÔ √... Ädæj Ô ÷Ó ... ˝Òø£ eT] jÓTTø£ uÛÀ>∑´|ü<ës¡yú ÷Ó
<ëìô|’ yê´yÓ÷Vü≤eTT... ~q~q Á|ües¡e∆ ÷qeTT ø±>±... ≈£îø£ÿ e˝… ø±|ü˝≤ ø±j·TTdæ‹ú .
5. eT<äeTT :` n˝≤ <ë∫q yê{Ïø¬ ’ (e´øÏj Ô ÷Ó ... n+<äyTÓ qÆ ø±+‘·j÷Ó ... nq+‘·yTÓ qÆ ÄdæbÔ ÕdüT˝Ô À...
ø°]j Ô ÷Ó ... <˚V≤ü ã\yÓ÷... $<ë´ã\yÓ÷... $$<Ûsä ø¡ e£ TT˝…q’ ã\eTT\T n~Ûøe£ TTø±>±) <˚ìì

- 220 -
l <˚M ø£e#·eTT ÄC≤„ #·Áø£eTT
˝…Kâ #˚jT· ì dæ‹ú ˇø£ Á|üøÿ£ nVü≤+ø±s¡eTT Áb˛‘·‡Væ≤+#·>± ãT~∆e÷* Ç≥Te+{Ï$ Ç+ø± kÕ~Û+#ê\H˚
ø√]ø£#.˚ .. Ä‘·è‘·#˚ ã\e+‘·eTT>±qsTTHê kı+‘·eTT #˚dTü ø√yê\H˚ dæ‹ú .
e÷‘·‡s¡´eTT :` ˇø£ y˚fi¯ nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#·˝øÒ £ b˛sTTq≥¢sTT‘˚, y˚s=ø£]øÏ <äøÿ£ >∑÷&É<Hä ˚ ndü÷j·÷...
<˚«wüeT÷... |ü>±... Á|ürø±s¡eTT\T n~Ûøe£ TTø±>±... Áø√<Ûeä TT ã÷ì eT<äyTÓ øÏÿ HêX¯yTÓ Tq]+#·T, ãT~∆V≤” q
dæ‹ú øÏ, |üsêø±wü̃≈î£ , eTè>∑s÷¡ |üeTTq≈£îq÷ eTs√ù|sπ e÷‘·‡s¡´eTq>±.
á ÄC≤„ #·Áø£eTT eTqdüT‡, ãT~∆, ∫‘·eÔ TT nVü≤+ø±s¡eTTq≈£î kÕúqyÓTÆ j·TTqï~. Çø£ÿ&É JeX¯ø,ÔÏ
yÓ÷ø£Xå ø¯ ÔÏ s¬ +&É÷ ã˝≤ã˝≤\T ‘˚\TÃ≈£î+{≤sTT. JeX¯øÔÏ >∑T]+∫ eTT+<äT>± ‘Ó\TdüT≈£î+<ëeTT. nVü≤+ø±s¡
|üP]‘·yTÓ qÆ eTqdüT‡‘√ ãT~∆ì Á|üøÿ£ q u…{,ºÏ eTT+<äT #Ó|ü ≈£îqï≥T¢ ncÕº<Xä ¯ <√wüeTT\˝À... #ê˝≤
ã\eTsTTq n]wü&«É s¡eZ TT\≈£î ˝Àã&ç #˚jT· T ø£sà¡ |ò\ü eTT\qT yêdüHê s¡÷|ü+˝≤ |üPs¡«»qà ø£sà¡ |ò\ü +˝≤
dü÷øå±à‹ dü÷ø£àå yÓTqÆ ∫‘·eÔ TH˚ (k˛ºsY s¡÷yéT, bÕ‘· kÕe÷q¢ >∑~˝À) C≤„|øü £ X¯øÔÏ bıs¡˝À¢ >∑\ ns¡˝À¢
(yÓTyÓTTØ ∫|t ˝À) <ë∫ eTq eTT+<äT »qà\≈£L... ÁbÕbÕÔÁbÕs¡ãe∆ TT\≈£L ø±s¡DyÓTÆ e⁄+≥÷ eTq
\˝≤≥+ô|’ (bò˛sYôV≤&éô|)’ áX¯«s¡T&ÉT uÛ÷Ñ ‘·, uÛ$Ñ wü´‘Y, es¡eÔ ÷q ø±\eTT\≈£î ø±s¡DyÓTqÆ CÀ´‹wü´eTTqT,
(uÛ$Ñ wü´‘Y #Ó|Œü >∑\TZ |ü+#· n+>∑eTT\qT) |ü+#ê>∑eTTqT ÁyêkÕÔsT¡ . Çø£ÿ&É |üse¡ ÷‘·Tà&ç (áX¯«s¡T&ç) s¡÷|ü+˝À...
Je⁄&˚ e÷] Hê´j·T ìπsí‘·˝≤ e´eVü≤]+∫ $~Û$<Ûëq *œ‘·>± e÷s¡TŒ #Ó+<äT‘ês¡T. Je ÁuÛÑeTD
#·Áø£+˝À q\TZ‘÷· e⁄+{≤s¡T.
yÓ÷ø£å X¯øÔÏ ` ÁbÕbÕÔÁbÕs¡ãe∆ TT\T s¬ +&ÉTq÷... »qà ø±s¡DeTT˝Òqì eTq≈£î ‘Ó*j·TTqT ø£<ë ! nsTT‘˚
` nC≤„qeTT, ˝Ò<+ä fÒ ` C≤„qeTT. Ç$ s¬ +&É÷ düs«¡ yê´|üø‘£ êÔ«ìï ø£*Z e⁄+≥&É+ ≈£î<äs<¡ Tä . s¬ +&É÷ ˇø£
#√≥T qT+&˚ e#êÃj·Tqï~ ‘Ó*j·÷\+fÒ... JeX¯ø.ÔÏ .. <Óe’ X¯ø.ÔÏ .. <ëqeX¯øÔÏ ø£\sTTø£\ $\Te\qT
‘Ó\TdüT≈£îì ãT~∆ ã\eTTq≈£î |ü<Tä qTu…{,ºÏ nVü≤+ø±s¡eTH˚ nC≤„qeTTqT |üøÿ£ qu…{,ºÏ ‘·\|ü⁄\H˚ ‘·\T|ü⁄\≈£î
‘êfi¯+u…{,ºÏ ñ#êëdü ìXÊ«düeTT\≈£î }|æ] _>∑ã{Ï,º eTqdüT‡≈£î >∑\ eTH√H˚Á‘·eTTH˚ <Ûqä TsY u≤DeTTqT
m≈£îÿô|{Ï,º >∑T] ‘·|Œü ø£ \ø£å ´ kÕ<Ûqä eTTq≈£î |üìô|{Ï,º >∑Ts¡Tùdyê ø£èbÕ Mø£Då eTT #˚ã{Ï,º n<∏√eTTK düV≤ü ÁkÕs¡
eT<Û´ä eTTq≈£î >∑T]ô|{Ï,º C≤„q ;C≤ø£så e¡ TH˚ Äπ>ïj·÷ÁdüeÔ TTqT e~* ô|≥º>±...
JeX¯øÔÏ q•+∫, ∫‘·eÔ TT U≤∞ø±>±... düV≤ü ÁkÕs¡ ø£eT\eTTqT <ë{Ï, Je <ÛësêeTè‘· e]¸Dj Ï TÆÓ q
$s¡C≤q~ì <ë{Ï, s¡ø<Ô£ ë«<äX¯ <äfi|¯ <ü àä eTTà q+<äT Á‹ø√D dæ‘ú ˝· q’… •eX¯øÔÏ $T[‘·yTÓ qÆ , ÁãVü‰àq+<ä
ø±s¡øy£ TÓ qÆ ì»>∑Ts¡Te⁄˝À ø£\j·TT≥ ‘·<´ä∏ eTT.
Çø£ÿ&É z+ j·T+, z+ z+ nqT ;C≤ø£så e¡ TT\qT ø£\T|ü⁄≈£îì kÕ<Ûqä #˚jT· e\j·TTqT. Bìô|q’
#·+Á<äeT+&É\eTT >∑\<äT. ø£qTø£ Á>∑V≤ü D düeTj·TeT+<äT C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø=qT≥ ÁX‚j÷Ó <ëj·Tø£+.

- 221 -