Vous êtes sur la page 1sur 4

Bewonersvereniging Kikkenstein

BvK - Kikkenstein 2015-2016 - 1104TA Amsterdam Zuidoost - Kikkenstein@Gmail.com


Facebook/Kikkenstein - KvK 4053.3267

Statuten - onveranderd sinds oprichting in 1981

Heden, de achttiende juni negentienhonderdéénentachtig (18 juni 1981), verscheen voor mij, Mr. Klaas Eelco Jan
Dijk, kandidaat notaris, wonende te Amsterdam, hierna te noemen notaris, als plaatsvervanger waarnemende het
kantoor van Mr. Johan Cornelis Ynze Roze, notaris te Amsterdam: de heer Daniël van Eunen junior, meester
carrosseriebouwer, wonende te Amsterdam, Kikkenstein 178, volgens zijn verklaring geboren op zestien juni
negentienhonderd tweeënvijftig (16 juni 1952) te Amsterdam.

De comparant verklaarde: In de algemene ledenvergadering van Bewonersvereniging Kikkenstein, gehouden te


Amsterdam op één juni negentienhonderdéénentachtig (1 juni 1981) is besloten daarvan bij notariële akte de
statuten vaste te leggen. Comparant werd in deze vergadering gemachtigd de volgende statuten conform een
door de vergadering goedgekeurd ontwerp vast te stellen.

NAAM, ZETEL EN DUUR.


Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: 'Bewonersvereniging Kikkenstein'.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
3. De vereniging is aangegaan voor opbepaalde tijd.

DOEL..
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel:
Het welzijn van de bewoners van het flatcomplex Kikkenstein te bevorderen en het stimuleren van hun sociale en
culturele activiteiten.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Beheren, doen beheren of mede beheren van de collectieve ruimten van het flatcomplex Kikkenstein;
b. Onderhouden van contacten met of aansluiting zoeken bij maatschappelijke en sociaal-culturele
organisaties, woningbouwverenigingen en de daarvoor in aanmerking komende instellingen en
gemeentelijke diensten;
c. Alle andere wettige en geoorloofde middelen, met welke het gestelde doel kan worden bereikt.
De vereniging neemt de vertegenwoordiging van alle bewoners van Kikkenstein op zich tegenover de
woningbouwverenigingen, gemeentelijke en andere instanties, zonder de individuele bevoegdheden en
verantwoordelijkheden der bewoners aan te tasten.

GELDMIDDELEN.
Artikel 3.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Contributie van de leden;
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal
worden vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van een
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
b. Bijdrage van donateurs;
c. Subsidies;
d. Schenkingen en vrijwillige bijdragen;
e. Overige inkomsten.
2. Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijvingen worden aanvaard.

LEDEN, BUITENGEWONE LEDEN, DONATEURS.


Artikel 4.
De vereniging bestaat uit:
Gewone leden, buitengewone leden en donateurs.
1. Gewone leden der vereniging kunnen zijn alle bewoners van het flatcomplex Kikkenstein, die de leeftijd
van zestien jaar hebben bereikt.
2. Buitengewone leden der vereniging kunnen ex-bewoners van het flatcomplex Kikkenstein zijn, die
daartoe binnen drie maanden hun verhuizing schriftelijk de wens te kennen geven aan het bestuur.
3. Donateurs zijn zij, die zich voor het donateurschap hebben opgegeven bij de secretaris van de
vereniging en die een minimumbijdrage betalen, als vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

TOELATING.
Artikel 5.
1. De aanmelding als lid geschiedt door een van een handtekening voorziene schriftelijke kennisgeving aan
de secretaris.
2. Toelating geschiedt door het bestuur.
3. Bij niet-toelating is beroep mogelijk op de algemene vergadering.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.


Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door de dood van het lid;
b. Door opzegging door het lid;
BvK 19810618 Statuten-4p.doc 1
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaat-
schap onmiddellijk worden beëindigd, wanneer van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren. Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap een
sluit, waarbij verplichtingen van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit het sluiten.
c. Door opzegging namens de vereniging;
Deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij
statuten gesteld te voldoen. Tevens wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
dat redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren,
staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep
open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
d. Door ontzetting;
Ontzetting kan alleen uitgesproken worden, wanneer een lid in strijd handelt met de statuten,
reglement of besluiten der vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit
het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. De betrokkene heeft het recht de algemene
vergadering te verzoeken de beslissing van het bestuur te vernietigen, waarbij door hem en het
bestuur dient te worden gehandeld, als in artikel 6, lid l.c. is omschreven.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het vereniging jaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd.

BOEKJAAR.
Artikel 7.
Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt van heden tot met éénendertig
december negentienhonderdéénentachtig (31 dec. 1981).

ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 8.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan
de adressen van de leden, volgens een mede daartoe ingericht ledenregister. De termijn voor oproeping
bedraagt ten minste tien (10) dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Alle algemene vergaderingen zijn openbaar. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit nodig acht. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaats-
vervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden,
door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Van het
verhandelen in elke vergadering worden door de secretaris of een ander, door de voorzitter aanwezen
persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die
de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De
inhoud van de notulen of het proces-verbaal worden ter kennis van de leden gebracht. Het ter algemene
vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is
beslissend. Wordt echter onmiddellijk de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid der vergadering, of – indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde – een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ver-
vallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Voor zover de statuten of de wet niet anders
bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene jaar-
vergadering gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording van de vermogenstoestand van de vereniging. Het
bestuur is verplicht van die vermogenstoestand zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen
tijde haar recht en verplichtingen kunnen worden gekend;
b. Het verslag van de commissie als bedoeld in artikel 15;
c. Verslagen als bedoeld in artikel 15;
d. De benoeming van de commissies van artikel 15 voor het volgend verenigingsjaar;
e. Voorstellen van het bestuur of leden, aangekondigd bij de oproep voor de vergadering.
4. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op schriftelijk verzoek
van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der
stemmen. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, door oproeping overeenkomstig artikel 8, lid 2 of bij
openbare kennisgeving in het flatcomplex. De kosten van de advertentie en de aanschrijving van de leden,
komen voor rekening van het bestuur.

STEMRECHT.
Artikel 9.
1. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is heeft één stem.
2. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan als
gemachtigde niet meer stemmen uitbrengen dan drie.

STEMMINGEN.
Artikel 10.
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen
worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een
tweede stemming tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd, of in

BvK 19810618 Statuten-4p.doc 2


geval van een bindende voordracht een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats,
totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen tussen twee personen is gestemd
en de stemmen staken. Ingeval bij stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot
wie van beiden is gekozen. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van
personen, dan is het voorstel verworpen.
3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijk stemming gewenst acht of
één der stemgerechtigde zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden altijd schriftelijk.
4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn die niet in vergadering bijeen, heeft mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van een algemene vergadering.
5. De algemene vergadering neemt geen rechtsgeldige besluiten over voorstellen welke niet op de agenda
van die vergadering voorkomen. Bij huishoudelijk reglement wordt geregeld op welke wijze leden punten
aan de door het bestuur vastgestelde agenda kunnen toevoegen.

BESTUUR.
Artikel 11.
1. Het hoofdbestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf leden, die door de algemene
vergadering uit de leden worden benoemd. In functie worden gekozen een eerste voorzitter, een eerste
secretaris en een eerste penningmeester, die tezamen het Dagelijks bestuur vormen.
2. De algemene vergadering kan besluiten, dat maximaal een lid van het hoofdbestuur niet uit de leden
wordt benoemd.
3. De kandidaatstelling voor nieuw te kiezen bestuursleden, geschiedt door het bestuur. Zij maakt dit
bekend zoals in artikel 8, lid 2 is vermeld.
4. Tot voor het begin van de algemene ledenvergadering kan men zichzelf of anderen kandidaat stellen, als
tenminste vijf leden de kandidatuur steunen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK AFTREDEN


Artikel 12.
1. Elke bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een
schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
2. Elke bestuurslid treedt af uiterlijk twee jaar na zijn benoeming volgens een door het bestuur op te
maken rooster van aftreding. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid, dat uit de leden is benoemd, door het eindigen van het lidmaatschap
van de vereniging.
b. Door bedanken.

BESTUURSFUNKTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR


Artikel 13.
1. Het hoofdbestuur kan ten behoeve van een tijdelijk vakante plaats in het dagelijks bestuur uit zijn
midden een vervanger aanwijzen, voor een periode van maximaal zes (6) maanden. Elk bestuurslid kan
meer dan een functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door
de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering en de besluitvorming door
het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 14.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening van de
vacature(s) aan de orde komt, binnen twee maanden.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor eens schuld van een derde verbindt.
5. Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:
a. Onverminderd het bepaalde onder artikel 14, lid 5, punt 2, het aangaan van een rechtshandelingen
en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfhonderd gulden (f 500,-) te boven
gaande;
b. Het verhuren, huren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende
goederen;
c. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
d. Het ter leen verstrekken van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik van een aan de
vereniging verleend bankkrediet;
e. Het aangaan van dadingen;
f. Het optreden in rechten, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch, met
uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechts-
maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
g. Het sluiten of wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

BvK 19810618 Statuten-4p.doc 3


6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur,
met uitzondering van het bepaalde in artikel 16, lid 4.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in artikel 8, lid 3, punt a. Tien jaar lang te bewaren.

KASCOMMISSIE.
Artikel 15.
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks twee leden, die geen zitting hebben in het bestuur, om
rekening en verantwoording van het bestuur te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen aan het
algemene vergadering. Zijn kunnen zich door een deskundige doen bijstaan indien het onderzoek van de
rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist.
2. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch
slechts door de benoeming van een andere commissie.

WIJZIGING VAN STATUTEN.


Artikel 16.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van
een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met mededeling dat aldaar wijzigingen van de
statuten zal worden voorgesteld, behoudens het in artikel 10, lid 4 en 5 bepaalde.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien
wordt een afschrift als hierboven bedoeld aan alle leden gezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordig is. Is niet
twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals in de vorige
vergadering aan de orde is gesteld, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden ,
kan worden besloten, mits met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het
doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING.

Artikel 17.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de
leden 1, 2 en 3 van artikel 16 is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid ware.
Iedere hunner ontvangt een gelijk deel. Hij besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming
aan het batig saldo gegeven worden.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT.
Artikel 18.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijke reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING.
Artikel 19.
In alle gevallen waarin de wet en het eventueel huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur onder
verantwoording aan de eerstvolgende ledenvergadering.

BIJZONDERE BEPALING.
Artikel 20.
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
1. De comparant, de heer D. Van Eunen junior, voorbenoemd als eerste voorzitter.
2. De heer Josephus Henderikus ten Have, fotograaf, wonende te Amsterdam Kikkenstein 341, als eerste
penningmeester.
3. Mevrouw Maaike Geertje Tjerks, administratief medewerkster, wonende te Amsterdam Kikkenstein 289,
als eerste secretaris.
4. Mevrouw Jacobje Anna Boendermaker, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Kikkenstein 188 als lid.
5. De heer Daniël van Eunen senior, trambestuurder, wonende te Amsterdam Kikkenstein 145, als lid.

De comparant is mij notaris, bekend. De akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam op de datum
in het hoofd vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. De comparant heeft met mij, notaris, deze akte
onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend.

(Getekend:) D. Van Eunen; K.E.J. Dijk.

<

BvK 19810618 Statuten-4p.doc 4