Vous êtes sur la page 1sur 1208

I

,
vioogle
Digitizec uy ^oogle
DICTIONNAIRE

FRANÇAIS ANNAMITE

PAR


V

p. J-B. TRU-CTNG-VÏNH-KY.

SAIGON.

IHPftniERIE DE LA MiSSION, A TÀN-IMMI.


'*

1885
*

The CELLAR BOOK SHOP


18090 WyominiT
Detroit, Mich. 48221 .U.S.A.
Digjlized by Google
A

kju,^ jd by Google
Digitized by Google
I

kju,^ jd by Google
PETIT DICTIONNAIRE
FRANÇAIS-ANNAMITE
PAB

P. J-B TUrCTNG-VlNH-Kf

±M

SAIGON.

»ADiERIE AE LA MISSION, à TÂN-B{NH.

1884.

Digitized by Gopgle
I

« * '
. . ' • .
' *

« * • ' . . . i

Digitized by Google
AYBRTISSBMENT. \

iLa
n
1^ paranikèsê qui se trouve immédiate*
ment après le mot principal, renferme le sens lit-»

téral et étymologique du mot. Ex:


Accomplir v,a{ làm cho ddy dA. )
Celles qui peuvent se trouver à la suite du mot,
contiennent ou les synonymes et équivalantSi ou
le sens complétifet ézplieatif.
Exemples:
Làm cho trpn. (
rôi^ xong, cùng. ) =
làm
iron ou làm cho réi^ ou làm cho xmgy ou Uaà
cho cùng.
Ablette $ /• Con ca (
giep, vày tr&ng ngôri
nhvbac ) •

• . • • thié'u ( không c6 du ) •
Bd-lé cuôc-tiêc
§••• hai mxrai tuAi chân^ ( dù ) •
tt»« eông tron, ( c6ng thành danh to^ ) •
La(,) ou le(;) qui sépare la traduction ô'u l'expli-
cation d'un mot piincipaly indique que lè ^i^ns ,est^^
témoin pour toluAttci^ 'iioéc»^^
par différente» èxpipëfe^ibiis syiifki^éà;^ randî
I^tcait —désigne que sépare
l'expression qu'il (ion-
M la signification d'une iMéi^ >àéi^^â(^^^^^^^^
Le — dtt^ lÀ
trait ^ii^éiiektè
'élxeni^ite Hhot 'ft

principal répété.
e caractère = expression en caractères chi-
nois.

Digitized by Google
• «* i • . < •

Trong cai ving* moe ( ) sau tWng flurng*

{î^nç mà ra,. Nhir;.^ r


. >, .r;r n : ^ ri ? " • -

( làm cho diy dA )


Accomplir va. •

C6n sau nira nbir-cp Tùng - méc nbir ihë


JiH^kVlk Mëngigiông nghla^ hsi^ àk cféniq^te
tbOm ahp re liera.! :
- , : vu • .. J.-'^'

t » • • . Làm cho trçn ( f6i) >xong, eàng ) tbl là cht


nôï làm c/io (rùVyl^jfn chq rfSi^Up\ch(^.xong hay-là

'
Ablette ir Cou c& b9c ( giçp, v&y iring

cuvc-ti^c tliirfu
(
không-cô dà ).

liai mvta\ tu64 ( P '


) ti •

Công iron (
công tliành, danh toai ).

Ph^t ( , )
hay-là châm Vfjrijphô't ( ; ) chia nhîrng^ .

tiâfiK.ç4^]igbIa nèngàkw^ ciag làim^t


i\A ebi
n^hta cai nghïa riéng tiéfng, d&n nôi nbiéu cécb
nhjié^. tié^ig giOfag Dghîa>Q^^ nhau; chcir nhir çdi
ngeihs T~ thl dii ^Jb^ sa9(}l^ii8bia,kb^^ t z

Trong vf-dtt, câi dâu ii^ ngang quà*<-éhil4


cai .ti^'n|[ dâu l(ip l^i.
difiig ' ;ii 3£-

jPbâr ^« fbUà.tiâag çbâr { ch& nbu.)

L^iym^cd by Google
aîia'

PETIT

PIÇTIONNAIRE

FRANÇAIS-ANNAMITE

t
Panse d' — , nét chir A '^^ '
~^
B, = khtogr bi«t ehûr nhiH là mft cMtdfc.
A, ( )« U <if né cé.

A privulif . Vô-î '

— Saigon, tai mri ) l^à».


(

Ilae à ..... i^ài vd4 mfkfS •«


f
- '

AiftisoDicfT s m. SijT sut ( ha ) xuitng •


— de l'Etat', vân sujf Nbà-nirorc •

AiAttint v.a. xn(ktg. V


— superbes ha kê kièù
les ,
* ngao xtiùng,
— un store, Oô sào xwSngJi V ' ^"

S*—, fia ndnh mffng; ciAlmékg.


AiAJou i^C&i4âu.( contbu).
a ABA
AlAHlKINim « tf. B& ( di );
— sa maison, bé nhà»
— son pays, bà xur*
S*—, phù (minh ); ngâ làng ( vhn chi )•

AsÂQU£ s m* dàu c^t. — bàa-toàii.

Abasourdir va. lAm eliaâMfe (


ngày) tai.

Aràttâge 5 in. SijT d6n ( cày ); svr làm thii ou gi£i


(
dâp chét ) muông-ihû 1uche»ûc«
Abâtardie v a. Làm cho âôc ou cho lai di.
— des plantes, fàm cho cày lai au dâe âi«
Arbres abâtardis, cây ââc ( di ).

S' ^dâcài.
Abat-FAI» ^ m, Ci^ç tbit Idnj mon nhirt (
trong dd-
àn }. .
• •

Abat-foin 5 m, L5 bd rcrm-cô ( cho irâu bô voi ngira


àn).
Abatis $ m. hông dd ( dft ddn, dft ha, dâ giéft dft
làm thit ra ).

— d'un cochon; thit ( xircmg ) heo sà ra. ( cA


con heo làm thit sà ra )•
Abat-jour s m. Cura là sàch ( cho sang trén séxkg
xudng )• Ghnp dèn cho tu sàng xuting.
Abattkmj&nt s m. Sir yëu sirc — sij" ngâ lông.
Abattbur s m. Hày dâp ( dành ).

Abattoir s m. L6 thit; 16 c^o.

Abattre t; a. lia xuong; diiu


— un arbre, ddk cày.
— un mur, d& vàch, pkà vâch tcuÔng •

g'—I ngâ xuÔnç. Qui xuÔng:,


(
nç^a. } — btt|'

Digitized by Google
ABI .
I
VÙ ( Tu6\, mufii| kiêfn ) #

Le Tent i'abat^ gid lànç.

AiAT-viNT S m. B6 che ( àôn )


gi6.

kuT-ym $m. N6e t&a giâng. ( eko tm^ng .

AiaiiE i/.Nhàdèng.
Avi $ f. Thij eah âàng.
Monsieur V — ,
6ag cha, chiu
AnuB Bà eai dèng iijb>ta«
f /. .
*

ABC im. S&ch vàn; Séchhoc vân* Scr-bçCi'


AidMu V fi. va mut ( mù ) Làinmà* ;

Àaà%* « m. Mut làm mdu


AiDiaTioif i sur titr chârc; Si^ tûr ngAL
AiUQm 1^ a* Tùr ngèi, nhircmg ngùi,
— la eooromie, tir ngôi ( bin )•
^

Abmwi j m. fi^ dirai; bi^ig.


AiMimu e ans. acf; thuôe vê dirdî, ( bung
,
)^
kmihkm $ m. Sâcb bçc cbâ*. bçc yia.
AncQUER V a. dût m6\\ chuyén môu
Aiis I /• L5 mràc chày d^p ebo e((i né zAy di|
Abeille < /• Con ong.
AminoR $ f. l§c, ( Um-l^c } •
— d'esprit, ^\slàngtrx.
Cestune — decroire*.. tin*..» tbllà/(fm«

Aiina « a. Làm dio ra dfi. '

S' —, ra d^, ra khor.


fcunam « a. g<hn; ghétt -

Ailxt im. V^c ràu.


4 ABO
3 La ploie abtme le diemiii^ nura Um kit âkng

S* — , sa vvc; hir di«.

Abject i adj, hèn^^hat.


AbikxiQM s S^.ièèa^h%* ' -

Abjuration 5 / . Si^r bâ diéu Mm45i di.

Abivbbe V a. Thé mà b&.—B&4f^ '

— sa religion, hà â^o minh âi«


'

Ablb $ m. V. Ablittb* -sf.


X^iiùkT s n%. Phé siriâârc-giéo-tông.
Abuebbt s m. cm ;
'
7 ^ ' ^ .

Ablette s f. Con cd b^c. giçp, vây trâng ngdri -


(

nhirbçiG*) j* h -
r -.r^».-. !;/

Ablution 5 /l Si;r rfra; si]r t&m,


Abnégation #/..S\r tùr^bA*
Aboi hay -là Aboiement hayi-là AbpIment fiw.
tiéfng (cho ) sùa. , ,• , . . . . .
.
f

^ Être aux ùboisy cùng


nirde, ting iur4^c«
Abolir v a. Bo di, phà tiôt di. b&i âi* *

ABOUSSBioniT » m* Sir phà di •

Abolition s /. Sijr bô di, triét di, b&i di«^^

— de la torture , sir trièt phép kh^ç


Abominable adj. dàng gdm^gliiéç
ABOMlNA^LGlffHT ^odv. Cach g(hn-ghié(c .

Abomination « /• Sijr ( diéu. ) g<in-fpyéc«

Abondamment flrft\ nhiéu ,


hiéfm-hi^m; ô-hé,
^oNDAMa $f. Nbiétt — Sv suiiir tM,*^^ Auyu

Digitized by Google
ABO '
|^

• II. Cd niiiéu ; è-hk ^

AiO!VNEMENT ^ m. SiT çhiu iién thàng Udn nêm cho


dtf^pjghéj^jui^ , ...
.

Plmdre un — dHm jonialfchia tiéÀ? aho-xd


nhyrt-trinh mà icoi. .

AiHHiijff ) à ekte'ééng g6p cher. . •

S*^ à un médecin, cAiV/ yc^p chocdthàythutfc.


• S'r-ï à ia^ avooal, ^iuéàng gépr ého cd|^iy
'

cung , thfty kièn.

ÀMMft -««1 làiA dio ra ttftun terrain, iiàm cho àH ra tâti


, r /?r^ ia t^ft.hcrn . , .

— dHui portf sv ^KZvào cùu.


» • •

do pi:emi^r r-, ...


Trir^^e Wt,' ddu h^t,
de prune -r^ .

( ^

'
tout d' —, *
j

ÀAûftDABLE adj. ghé du'orc; d§ tdri-lui. :

Homme ~»8giii^<<#/<^iucii.ir
AMtUftA» ^m. Sir ghé lai; sir xàp ubatt, dung
nbau, ( /du, thyyên^ )

C6te d'un — facile, bâi dë ghé.


mm ^ deux vaiwauxi. fixf)^ çjMç M^v^ dun^
rf' ABO *

Abobbir ».n. ghi ( lai, v6 au vâo) .dans une lie, ghé vô cù-lao.

à Cin-già, tau ghé vâ ciSra Cân-giâr.
— Ml rrrage, yArf f>4© Mr
Abobdbe V a. ghé; xâp; dung; Ufi cùng ou vdi
— un ghé vào
rivage, bor.
— un vaissau, lai tàu.

— une barque de pêcheur, d^g cïxiëc ghe


ihufém ciu«
( )
~ quelqu'un, ou cùng ngu'ài
/cH' V(^t nào«
S* — v* pr. t&i cùng nhau«

chS. ( thô sdn )

Plante — ,
cfty vâh smh ra tcichÔ.
AiOliGiu<fi s. m. ngu'ài b&n-thà ou bâi^-dia.

AioBifiiisiiT $.sijT cim ranh.


m.
Aborner V. a. câm ranh, càm m$c-giài«
~
un terrain, càm ranh dàt.
Aboet» - m
adj • schn chu-a iàï kl; sào, hu* di;
Pœtns-— con
, thai Atr; tièu sin. )
Fleur abortive, hoa rung S(hn ( cAtra tâi ki) é

Abouchement s.m. ($w ké tniing ké mat ). sir glPi


81F n6i vci nlian*

Aboucbbe V. a., dem dâi dién (


giàp mai )

— deux personnes, dem hai ngu'ài dâi dièn ou '

giàp mat mà nhau*


noi vori

— quelqu'un nào giépmft


avec.*» ifem ngu'qri

S*— t?./)r. n6i vdi nhau.


itm« âin c4y chip»

. kju,^ jd by Google
ABR^ f
jbouTEE V. a. âàu chip ydi,««

Aboltir v. n. giàp vdi ... ou tdi ou d^u,»*,


—au cheuuii, giàp dircmg-di.
— à BU maraiSy bàu. i&i eéi
—à châng
rien, âàu. tdi éftn 1&
ch&ng ra
( =;= gi . ) •

— on vét dâu, nhon dâiu


pointe,
L'abcès aboutit j mut dft mùi giâp, (ra miôug|
ra xnù, làm mi$ng • • • ) •

AïoirntBAiiT t aa[^'. Giép Kéf vdi..*,,


S.m.pL Les tenants et les aéot//i55an/5 d^une
terre; dâng tdy iit chi {ou ) m$t mîKng

Les tenants et les d'une — afEair^, ,ddu dttâi .

gâe ngon cài viéc. • •


AiomssEXENT s. m. (
cùng dâu, ) St^ tdi nori«
—d'un abcèS| mi^t no mùi, n6 làm mû. -

Aiôm v.a. — 0.19. SAa.


Le chien aboie^ ché sûa^
au voleur
]
après le voleur, (ch6 sûa to4rAmt
contre le voleur i

^à faux, sûa ou ràama ( bông )•

Aboyelr s. m. Chô hay sàa.


Amésà $. m. Sàch t<Sm l^i; ( Sàeh rùt, sich u^d^c

En — , «Hfe. tit; dôn •


Écrire en — , viéft tàt.

Antaa v.a. T6ml^; témtitlai; làm ^vfa|


làm cho tât l^)^. .
(
' ' ' ' *

8" ABU *, ' • n,. A


(TesHfôp lohg^,"flftj*«?yei, dài (Jiâu) quâ, ïifmlàî
di oti n6i /rf/ di. ; .
^ .
__
La conversation 'crWi^e le cheinm; ikôi cUuy^n

— la vie, idm cho vdn âài ( iàm cho ra yéu


mang).
Abeeuver v.a. Cho iiung*.

— chevuly cho ngira


nii uà^nj/i ( nurcjrfi ju .

—un tonneau, rigébh'ntr&ç céi tliùnç.,


— qn de chagrin, làm cho ai ràu-d.
! S'-**-,Thâmnirdc.

Abreuvé de larmes, ddm-dé nirac-mdt. ^ ,

A*iâtàik^'^» m. B£!n cho ( ir4u bè ) u(fnf ^<Src.


Abbéviatel R sm.Kè ,t<Sm (làm cvcang) sich kè khàe *

w. KétdmM. ;
^. .
.
, .
.,_
Abbéviatiôn 5 /. Si^* t6m tât (
Içi ). S\f làm cho v4n
{ouiÂi) lai,
par —
I tit.

écrire par — , vi^t (ai.


^

Jim 9 mj. Ch4 vu n<ri nu]^, cfad tfi^t kh6i«


'à P-- de . • adv. K^n mé khuitt; khiil
.

àr —
du vent, lCi?i ou khndt
Se mettré ^ 4e la pluie, dut mura,
à —de la midère
1' , kAdi ngh^OM^irc.
'
t

ABlucox s m, ( thir ) trai tio ( trdi 1^. )

Abricotibr s m. Cây tào; cây ly,

Aaaim va. Che; d^y*


S'—^ nûp,
v./>r. Bijit;
^

^ .d by Google
ABS J
i* fl. Bô (
luât-pbép, thôi-tuAi]^^^
vlie loi, b(S luât di, b&i di.
Cette eoiUume est^6ro<jce^ Citf^^lxJf

jUftot'Ti IK adj, Bi eân dot (


la, nhinh. • .
)

bois o&y bi t tr&u, dé ) ân dçt, àn là.

Ànvrr mt ô^^. mè <lo; doc aur{ig^^^|m, hô-hinli


rocher — ^ boa 44 {^V^^S"*
*
*

Vojfinm oèrutii Thomme, nba-plyén iàm cho

S»~ ». pr. ra kh*, ra <îa5.


'

n est oAnKi, n6 nhtc bCln. -

C'est im tbâng khâr, dfi«

AsauTimnT z adj, Uay làm cbo rakbà-d^i} (iir-dït.}


ÀnarmasMJ^ $ m. Sijr khâr, lùrnj^^birng, I(r-di^««*

"Tomber dans , ra kbor-kb^o, lù;-iijfif

( vàng )•'

Oavrir eo son—, cô ( »^itj i^j^W^^^


eSngmôrraiiiàcou
— d*esprit, skiing, lo ra khôiig-C(^ trl-y.)*
— de fprtwe, syr ngbèo (
(

khwôiig' pùa. )~

'Les ak^$.io3àSi^g k4Mhig ( ou lùuàk ) mdf/.


- '* .

( s' ) v.pr. Bi vlng, di kb&i*

Cây nçâi-curu ow tbu'fc-cu'Ur B^çfU-^^^


làm bàng n^di-çuru.
W ABS
Absolu r adi. Nhurt; câ; trçn, trot,
nécessité absolue^ sv cén nhûrL
pouvoir — ,
qudn eà, phép^r-j^.
sens —y^nghla tron^ nghïa trét^

AMOLumiiT arf;« trçn, trét» ci.

Il faut — que • • • tron ou trôt ph&i • # • # 0 g

mi^l Aaî phAi*.«««


. —, không gi crf ( h<ft-/r(n .)
Rien
nieir —, chtfi ngay^ chtEi ttiât-ludi

kKMxrvm $f. Su; tha; phép giâi tôi.


donner V — , làm ou ban phép giài t^û
AnoBBiR V a. Notft TÔ; hàt tô. » • *• tMm vA • •

L'éponge absorbe Teau, da n6i hût ou /A^fm


niràc.
Les intérêts aimrbmi le capital, lài n6 ntiA
héft v8n di.

La chaleur absorbe Tean, n&ng ni/ ou Aul


nirdc*
Absorbé dans l'étude, mê-man trong viêc hçc -
hành*
Absoudre va. Tha tôi, giâi tôi,
— un coupable, tha kè cô tôi-nho'a
"
t^i; xfr
kh^iit^k'-
'? »;•» r^.*?^»? V' -

— un moribond, giditôi cho ké gân chét. ^


Absoute s. fi mèffèAk c^^r\^^ linh àW^-
> hey-'lè^ . bét >mà làm phép ^ah-tâï ha:y-là
môlâmbô. : a, V/ «XT^-a^ia/
Chanter r —, hàt md. / .

ABSTiiE <àay. Ké kbông-c6 uong. rtroru, ,


,

ABsnmE ( S' )y pr. Cfr, Idông; tî. ;


.

Digitized by Google
ABS }f
— de la viande, kiéng tbit*

s* — de manger, cît àn.

^ de faire, ti không làm.


ÀBSTEifTioN s f. Syp kiéng, sijr cflir, «yr tf.

AasTEBeKE o a. Oiùi, lau. * -

ÀBSTiNfcTfcc 5 /. Sir kiéng, sur cûr,

Jour d' — 9 ngày Ai^ii^ tbit.

ÀBSTrxcNT e adj. hay kiéng-cû',

( miéng an nûén^ u((ng }«

Amteaction ^ /. ( Sir rit ra ) Si^r biét ra,~Si]r lo


ra, sijr xao-làng.
Faire une — ,
ra; rièng ra.
Avoir des oAfl^iic/ÛMM, h r^^ ouno Ung.
Par —
,
rièng ra,

ABSTMAcmniocRT arfv* Cécb. tvAng; bièt ra, rièng


ra. ' ' y

JUsTRÀiBB V Kùt ra^ kéo rc^ ) pbân Iii^t • • « ra;,

rièng ra;
AasTBAiT e iÊdj ( bi$t, rièng.
)
Tr6ng» bônghlông;
khéhiéu
Idées ahêîrmUs^ diéu tirfrng (
chuyên M»^
/ynj' ) hoan g-dàng.
Homn^ — ,
ngircri l&ng tru
Nombre —
s0 tràng ( kbèng
, ebt tèn gitfng
minh ké ).
wm» e Kb6 biéih - .xe^iKim A

Absuboe adj. s. Trài Jê bàng-^i ipbi l5f.'©iéil'^'' >A

syr phi <m< ngbicb ^n^ni ( iiii>;»(ii-mAl

ii»d h>Y ob ilnisb lAb

Digitized by Google
tè ACA
Dire des absurdités^ n6\ b4!/, Qoi diéu phi-l^.
Cest une —1 th^it Jà %I tHt k4iéu|»M^«
Abus 5 m. Sif dùng Wu (
bày, sài )

~ d'autoritéy 8i;r /tim qudrn-phép mioh 4^^.


«—de confianea, sir <&fih^ra« (sii sir ngirâri*
ta tin-c^y minh. )

C'est un — de croire... tirtog.««. thl là


bdy (
jtaï, llm. )

Aausut V* M. et a. Dùng ching nèn ( • b^y» sàii


.^7. )*Gftv pUah.
«—les esprits faibles, ya/, (
pMnh ) ki dtft-n&t
it-oi.

*d*aa dépôts séi nfpyçriD. ( eMR eàa ngit&t^


ta gM. )

Abuseur .tm. Kè Itromg-gat.


AiOur iTi âi(f S4i, qu&y; trii phép, qui chîrn^f'
»

Abusivement ado. Sài, bày, không nén.


AsciÎnCiucikn f m, Kè ihu^c vifn hiOrlAm.
Vftn-thftn.

AcADJÉMiE ^ ^ Hàn-làm vién. ( hôi ké chfir-nghta


Tftn-chiromg th(^ng4h4i kinh sjr ngiié*
ngbiôp. )

AcÂDàlkQis aâf/. Thu^e vé v&n-ihân;


AoDEMiSTE s m. Ké t^p cal nggra t^ tru^éri^ v4«

AcÀGNiiRBm V a. Ikm dko' ra liir-hèni (


trS-n&i|

làm-biéng) luflng ihây.


La mauvaise compagnie Ta acagnardé^ dành"
dôi déiib dç vdi bfii xtfu idm cAon6

Digitized by Google
Au* tiàn di.

S' — i; luâng thàn, (


ludfngxàc }.

Acajou s m. cây acajou.


Pomme d'— , dào l^n hôi.
AcabiItee adj. Quan-quo^ hay rây-rà.
Femma— , dom-bà hay rdy^rà.
Vieillard — ,
già hay quau.

AcABUTBiT< S /• tinb «ja^u-quOf cburng hay


rdy-ra la-lui.

ArcABi.ATfT B a£(^'« Bè; ch<t n$iig;


poids — ,
gành w^^iy.
ckaleur — £, nàng ni^c-ni^Ti;»

AoCABiBKKiT $m. Sit dè nâng; sir nâng-né.


AcTABï.KR t; a. Bè, ch£t nang.

L'arbre tombé Paceable^ cây ng& ifô n4«


~ ç n d'honnniirs, c/iàt c}io ngircri nào chirc-
qucm sang-trçng.
— de questions, hôi bàn ( rôn )•
Accablé d'affaires, mâc viOc mê-man,
— de dettes, mâc lût ddu lût 6c.

AccAPAHEMENT $m. Si]r trA* hàng mà cho&n mtfi


m^t miûh mot chor.

AccAPABKR V a. Tràr hàng mà giành giâ cher mÇt


minh.
AccAPABXUR, BUSE odj. Kè cbodu (
giành ) mtfi
hàng môt minh.
AcciDBB v a. Tùy theo; img, chin.
— à. • • . chiu ou img theo* • • • •

Dictiotwaire r^A 5
ii ACC
AccÉL^TSUn TRICE adj. bay giiie, thàe.
AcC£LUUTio>' $f. Sif hoi {
giuc, thùc ) cho mau,
AccÉLéREii V a. {
làm cbo ra mau hern }• Giuc,
thuc, hO'i.

— une aifttire, thuCj ( hâi ) vi^c*


— sa mapche, di mau clicm.
— pas,
ses liin/c man (
thoârifj^ lia ).

au pas accéléré^ birurc birdrc, on mau obcra*


Accent s m, Gioni? ( n6i çao lliîip
);
hcrij di(u,
— oratoire, y long giâng.
— Tonkinois, giong bâc.
— aigu, ^•^«w sic.
— grave, dàu huyen.
— circonflexe, dàu mû.
— plaintif, budn, hori ha^i thircng.

ACCE.NTUEB t; a. fià dau; lên giong.

Acceptable aJj, C6 le on nôn cliiu My.


Acceptation s f. Sijr chiu ( lânh )
My.
Accepter va, Chili (
lay ),
knili, nh(in-lâuh.
— paix, chiu hué
la ( liùa ).
— un cadeau, thâu nhàm ( ) 15.
— pour épouse, chiu qwùï m là vçr,

— un emploi, lành phân vi^c.


Accepteur m. Kè chiu lânh
s ( \&\. )

Acception s — nghïa.
f. Sir tAy-vi;
— de personnes, tây-vù sïjr

Un mot à plusieurs acceptions, m»)! tieng ctf

nliiou nylûa.

Accès sm.{s\f iùï ). Corn; cfi*.

Il a — partout, no t&i dâu cûng à\X(fc*

Digitized by Google
•—de colère, eôm giân,
— de fièvre, ci7' réf.
— aux dic&ng honneiu's, daah-lgri.
Par — tûrww; c6c(rn.
,

Accessible adj. djn 1)3 tui ( ). Go lë tai dirçro.


lieu — chô c6 , le t&i dwarc.
— à tout monde, le 'ai t&i cûng dxra^c,
— à la hay colère, giân.
AccssgiON tf. ( Sir di toi ). Sir irng, dành, chiu
( );
sir liin ou dircrc.

à. . • sijr vrng theo. ....


— au pouvoir, sir lèn n5'ôi, ou dwçrc quà'n.
AccsssiT « m. ( d^n )
Xirdrag téa ( hoc-tro hçe
khà g-dn du*orc lanh pMn thu-ôrng )

Accessoire adj, Pliu; tiing. 5. c-di pbu


L* — et le principal, câi phn tinig- v(M cài
. chcinh.

AccEssoiBExcxr ade. Phu.


AcciDKNT 5 m, ( Sir xây d^Vn tlah-ccr ). Sijr hât-
ki; vi$c tinh-cor. Sv rùi (-ro ).
— heureux, sir may.
— fâcheux, sir rùi.
— de terrain, diït gà-nàng. (hô-hûng).

kcauzMi ÉE adj, C6 cao tliup, hô-hâng.


Terrain — , dit glAng, hà-hûng, ( ct5 gtHiAng ).
Vie accidentée^ dfVi trân-ai ba cAim ba taJ/,

AcciDSXTEL ELLE adj. Bcrl tinh-c^.


Caw^ accidentelle^ c&6&iihhrc&.
Accii>E.MELL£3a2iT odv. Tlnli-cor,
AcamnuA i m. U tung-hô.

Acclamation s f.
ti^ng tung-hô.
par — , déu hô lôn ( mà irag }.

Acclamer v a. Tung-liô, lên.On Ta acclamé roi, ngirtri-ta dêu rAp nhau
tung-hô mà t6n ngatn lên làm vua.

AcaiiiATATio.N s /• Sir làm cho quen phong-thA.

Acclimater v a. làm cho phuc thùy-tkA; làm


cho quen thùy-thA.
S' —, t>, pr. phuc thùy-thA,
Sit quen-bWt; siT thftn-thiéft.
AccoiNTANCE S /.

Je ne veux point cV — avec cet homme,


tôi không thèm ( chiu ) làm quen vdri ngirài

«y-
Accointer ( S' ) tr pr. Làm quen, thàn-thiô't vdn
nhau.
Accolade s nét miyc gôm nlûtîu hàng nhiêu
f.

m lai làm m^t si noc. [-j


Accoler v a. ( ôm cA ), choàng vai, Két 1^,
hiêp lai, cOt vào
— la vigne, dây nho choâi. côt t?d

— deux noms, sâ gâm hai tôn mât. lai

— V pr. Ôm (ci) nhau nià hôn.


S' ,

AcGOHHODABLB odj. Can du^orc, làm cho thu$n


dirçrc.

querelle — , sijr rây c6 lô can dito-c,

AccoMMODAGE 5 m. sif don (


u-dp niu ) âd-ftn«

Accommodant ante (uij. Tûr-té, hién-lành; dS,


ph&i-thé.

Digitized by Google
ACC •
It
Homme — , ngircd phâi-thè^ (
tùr-té)
Humeur aecammadante^ tiuh AUn-Jdnh^
ACCOMMODEMENT S m. SlT

tlT-thuâll.
• •

AocoiOioiMCE V a» { làm cho tiôn ), Sdra-soçn


(
don-dep ) —
làm cho thuânj can — làiu cho

vira.
— une afiaire, Siu ( /e», tinh ) viêc.
— une maison, swa-soan nhà iit-ië,

Oa les a (zccommodésj . ngvccri-iai can chùng


né di.
Cela m^aecommode fort, eài nAy vira f i6i l&nu
— de la viande, du poisson; irà'p thjt c&t
— bien son hôte, dâi kh&ch tit-ié',

— V pr.
S* — — Sftm-sA'a tç'-thuftn
— au temps, iùy (tùng quyén
S' ihX - c).

kccimkGiKATEm TRICE 8. Kè hdt hay-là dénh.


dOrn mà hùa vdi cung vdi bàn.

AooQMPAGiiBiiENT $ m. SiT dva-ddn — theo;


( — d6-cuôc, cuôc-tivc — hôa mà Sijr dorn
dira tiéng hat.
— du corps, dura di xàc.
Les — y manquent,
s dtf-léf euâc-tiéc thi^u.

(
không c6 du ).

— d'un chant, dàn-quyén hàa dica ûëng hàt«


Accompagner v theo cho co ban.
a. — di
{ di )

theo — du'a
du'a, di.

Accompli ie adj. (
ddy )
tron, — thành.
mérite — ,
công irony (
cùng thành danh tofii

crime — , t^i dâ thành,


ym^ans — 8, hai mvcri Uxàichân^{ dû)t^
IS ACC
AaoaPLift V a. i.
li'im i lio djiy-dA ). I^im cho trçiA

( • . r6i . . xong. . ciing ).

— son devoir, làm bôn-phân minh* apon<7/iiôc


— promesse, lâm eho iron VA mînh hura«
sa
Les prophéties se sont actompàesy Icri tiôn-
tri dâ trpn ou t^ng-nghiém.

ACC0ilPLliiSE31t.NT S m. SlT lùui clio xoiig, (Uou, roi;.

Accord s m. Sir thuûn (


- tinh ou-hôa ). — Icri

giao-iro-c— Sir ddng long— Sir rap, (an nhau).


Vivre dans un parfait — , an cr thudn-hùa hit
sijre.

• Être
1
Tomber — nliau;
> d' , Thiiàn, niôl y uliir nhau
Demeurer )

Tout d'un — dôug mât ,


long, râp mât y.
D*un commun — déng lèng. ,

Par — theo gtao.


, /éW

Faire
h" "
)

Passer

Les accords^ titfng râp ân nhau.


—des mots, Sir tit^ng hiêp vdi nhau.
AccOBDABLB udj. iSôn ou dang cho, c6 lô cho.
— Làm cho thuân nhau du-orc.

AccoRDAG£ s.m. SiT iôu dàv d(>n.


AccoRDAiiUES 5. /. pl L8 hôi m IS chiu lôri.

AccoKDÉ £S sm. /. Trai hay-là gdi dâ irng nhau}


â§. c6 1§ hôi.

AccoRDLu.N 6-. nu DCru xè'p ( kéo ra kéo vô ).

AccOBDfB V. «. Làm cho thu^n = eau. — làm cho


• *
rAp ( cho fia nhau ). ~ cho, ban. ^ hifp

Digitized by Go
ÂCf! 15
ti^Dg nhau). lén dày don.
lai vôri —
— (

detix ^adversaires, can hai ngircri nghich


nhan.
ils s' accordent chiens et chats, ehûng comme
nô nhau nhir ché vdi mèo
thMiân v&i =
né cV vô'i nhau nhu* mat-trài vtri mat-tràng.
— la permission c/io phép , .

— la voix avec rinstrument ^Aàa titfng hAt cho


né ân vcri ti^ng dorn .

— un piano lén dây ihm piano , .

Agcobbeur s m • Ké ( thor ) lèn dày dorn ,


AccûEDOiaE s m . do dè lôn dày dùn . bô dé sûra dcm.
AccûRT S adj ( lanh-lori , khéo-léo ) hién-hftUp
phAi-th^l
llonune — ,
ngucri hiên-hdu .

AccoRTisE 5 / ténh thudn-thuc


. .
(
phâi-the .
}
AcosTABL£ adj dë ghé .

r lai . • .

Accostée v a . Ghéj vô • •

\ vào . •

Accoter v a , Du a.
— la sur dwa dàu lèn trèn
tête • • • • • •
*

— contre un mur dira vào vàch


S' , •

AocoTOiB S m . dô dif a mà di^'a


; cai dè •

AcGoucHéB f.s. Bom-bà nim Mp« ( nâm cbS


nàm nai ) ou dOru-bà dé •

AococcHBMBNT 5 191 • sijr sanh-dè • S\r làm mu« —


Les douleurs d* dau bung dé» — ,

Opérer , faire un — , làm mu •

^ccoccHift n. sanh ( sinh ) , dA .

d'oa jfarçou , dé ( sanh ) con-tr&i #


90 ACC
—'de deux jumeaux , dé saxihrdùi $

— V. a. làmmu.
Accoucheur euse s • Kè làmmu ;
àng mu , hh mi}i«

Accouder ( s' ) u pr . Dura nfnh; ch^fn^ céiih-cliô«

AccouDom sm.Bà àifa, ;


g6i au irài di^a •

AccoLPLE S dây eut xâu ch6 lai vdi nhau .


f .

Accouplement * m . câp — sijr con thû-v^it uhây


câi,chiu difc.
Mauvais cap — ,
không xirng" nhau.
Regarder 1' — du chien et de la chienne , coi
chô màc leo •

Accouplée a . Hiôp ( nhâp ) lai Bât c$p . — —


g* — ,
dap mdi, chiu irtfng; nh&y céi chiu
dure ; mdc leo
Bœu& bien accouplés bô » bâtximg càp •
Les oiseaux s'accouplent , chim dfp mài , chiu
trô'ng .

Les chiens s'accouplent avec des chiennes, chd


dire iihày eh 6 câi •

Chfens accouplés , ché màc leo •

AccouRCia V a . làm cho vân ( eut ) hcrn \ thâu


lai; bdrt

AccouacissEMET^T 5 m . SiT làm cho v&n hcm«

Accourir v n . Chay ^^-^ ^


|^

— au secours de . . . Chmj dfn cihi • • •

— au feu y • Chay di chira lùra •

Accoutrement s m. dô-mac di-cuc . Ao-quan •


Xccourm v at Mfc 9U b4a**t m-eyci

Digitized by Google
Acd ai
AficoOTOMÂifcs i/. Thôi-quen, iijic,

kccovmmé, ig (utj. Quen; thircmg^.


àV —ée , nhir thw&ng ( -1$ );
AcooonnnDi va. Làm cho qaen; tâp ( cho quen )•
— enfants au
les travail, tâp cou-uit làm viéc
(cAo quen.)*
— un au labourage,
buffle tâp tr&u êày.
v.n — quen
de. . .

S* ^ v.pr, quen; tàp minh.

Accréditer v a. Làm cho tin.


— un mensonge, làm cho tin su* n6i dtfi.
— un envoyé, eàp bàng cho {làm Hn^
làm châc }.

S'— , du-orc tiéng", du-orc tin.

AccBOC $m. ràch (bi m6c mà


Cài rich),
— à un ^môc ràch
habit, sir bi ko,
—à màt
la réputation» sy: tiéng, ( nhtr danhi
xékt ti^ng. )

AccBOCHSMKMT S m. Si^T m6c.


AaROCHER V a. Méc [^^^. J ; Méc lén. — bât liy,

— un habit à un clou, moc ào Un cài dinh.


Plrocès accroché^ viôc kiên cèn treo-ngành d<$,
(lôi-thôi =
lùng-dông). *
^

y—, vdrlày, niuWy, bâtWy.


Un homme qui se noie s^accroche à tout; ké'
chim dung céxgiv& lây cài này, ( duOfi va
lây bçt )
AccioilB ( fiire ) v n. Làm cho tin.

y«nto— , <?<^> ^, (uOnh^),*

Digitiztxi by Google
AccEMâSEXENT S m» SxT tftiig lôu; sijT thàm. — Svf
m oc lôn. .

— de fortune, su* thérn cùa ( giàu ).


— d'une plante, sir cây mpc lèn.
AccûûlïKE va.vn.v.p Thêru lên.

— son autorité^ làm vho càng M^m quom-phëp


bcrn.
Sou bien accroît ou s'accroU tous les jours,
c&a-cài nô càng nghy càng thém,
AccnoLPiu ( s' ) v.pr. ^gôi chôm-hAiu (xo owcho-
hà).
AcciioLPissEAiENT 5 m. SiT Dgii châin-hâm.
Accru s m. Chôi nirt ncri r3.

AccKiE 5 /. Bit bôi — cây moc loâa.


Accueil s m. Su* rœdc, sijr dâi.
Faire — , rird'C dâi iitAf .
^CCUiiiLLiK V a. Ti%-rLnj*c thiet-cîâi tû-téf.

nô nr&c-dài tôi tû'-td.


Il vsï! accueillit^
— uae demande, châp dcm, /lA^fm Idi,
AcctL y m. Ncri cùng, ncri tOt (
không ngâ ra ).

AccuLF.n va. Xô vô ncri tot.

S' — dij'a vô... (


vào...).

AccuMTJLÀTEun TRiCB S. Kè cMt thém.


Accumulation 5 /. Si^* chôft dung, —
sir thâu-gôp*

— de richesses, sir thâu-gôp c&a-cài

AccuilULER v^r. Chîit dù'iig, chông-dcfng, — thâu-


gôp, tich-trù*.

AccusABLE adj. Cào dfforc; dàng cào.


Accusateur trice s.m.f. Kë cao^ tiôu cao^ dàng tiéa
( cào.
*

. kju.^cd by Google
km M
AcLLSATiF S m. Ouyén-biéfn dirng chiu.

àaxsktws s /• S%F cào; âan .

Accusé le a^^/. s. Bi cilo.


— dàng bi ké bi cào
, ( ).

Accuser a Cào; a. — thira trâch.


— quelqu'un Cào de.... ngxrixï vl...

— ou hài vé
d'ingratitude, àâl t^i bàt-liiéfu t^i «

— pèches, câo minli xirng mhih


ses ,
lôi pa.
— réception, hay dâ c/io niinh du'çrc ( câi
gin cho minh
ngtrcri- ta )

- — V cào minh; xirng


S* pr. t;)i.

S' — de tous ses péchés au prêtre, lô cdo moi


ti}i-ldi minh ra vcri thày linh-muc.
Ac^iULfi adj, khôag c6 ddii.

AdiBK adj. Chua, chàt. (


chua-chât)
AcEEBiïÉ S /. Sir ( niùi )
chua, sir chat.

Aciii ée ad;. C6 thép, cô tra-thép, oé c(p thép»


— Sâc; nhon.
lame acérée^ lurai dao sâc.

Ac£B£K V a. Cap thép — làm cho sic ( bén, nhon )

AcÉiccx ense adj. G6 mùi gi&n; chua.


AC£TIFI£E V a. lam cho ra giâm,
ActnQVM adj. c6 giAm; chua.
Achalandage s m, môi liàng; ban hàng.
AcaALATVDKR p a. Ki^m mdi hàng
—une boutique, Lim cho phiî âât mâi hàng.
boutique achalandée^ phOi dài ( uhiéu b^n
hàng idi mua. )

AcBAaxsMs:(T < nu Sif* bàm-bàm» Sv hiUi^.

Digitiztxi by Google
I

avec —, hàjea-hàm.

AcHÀBNER V a. giuc, ( eho néng mât, eho ngiira ^l»* )


S»— V pr. mè, — hàm-hàm, haiii. hftng*.
S'— ndi hung voi hâm-hàm ••• vdri

acharné à Aont hçe.


l'étude,
— au jeu, cOr-bac.

AcBÀT m. Sv mua — cùa ou dô mua.


S
faire— de mua.««. •••

AcHBONSHEiiT S m. Bu'cmg dem âi««( phu'cmg^thd •)


AcH£MI^ËA V a. dàc di, dam di.

S' —© pr. di.

AcH£T£A ûT. Mua, mua-chàc.


— cher, mua mât
— à bon marché, mua ré.
— en gros, mua soât,

à crédit, mua chiu.


au comptant, mua (tién) m$t«
se laisser — , an hdi-lô,

AcBiTEDB euse « m /. Ké mua. — ban hàng.


Achèvement s m. Su* xong, sijr r6i, sur hoàn-thành.
Acheter v a. làm r6i, -
(
xong. )

S' — t? ;?r, rôi; hët, xong.


— un travail, làm râi viôc.
—-de parler, néi vilra rét.
mérite achevé, toàn (
thành^ iron ) công.
l'année s'achève^ héi nâm.
AcBOPPBMBNT 5 iw. Sv ng&n-trdr.

Pierre d'— , ( d4 làm cho v% cho té. J Sv


ngan-irâ.

Digitized by Google '


AGO ji
fruit — , frai chua.
Les acides^ à6 chua.
AOMTi $ f. Sq: chua; mùi ehua.
prendre de V — , ra chua; chua di«
Aamu adj. Chua-chna, e6 hcri chua.
AciDLLEE V a. ïkxa cho ra chua-chua.
AcBE $ m. Thép gircrm-^ao. —
cœur d' làng —
gang da sât.
sons
,

V — d'tm bourreau^ mic gu^<rm tà-dao srs


bi•
chém.
AdÉREH t; a. làm cho ra thép.
S' — , V pr. pa thép; thành thép.
Aa£&i£ s / io luyéu thép.
A001.TTÂT s m chure thur tir trong phép truyén
chiirc thâûh.
AccHLTTB 9 m. Thdy btfn chiirc.

Acojoms s m. A compte. Tién gép, tiéa liëm;


tién trà lin.
àeoovtmsL V a. Rù-q[aéfn; làm cho ghién, cho mét
S' — v,pr. mô.
S* —à la vie oisive, à khdng ( nhung } bUbig
scdc çum thàn.
S* — au jeu, mé cà-b^c.
kùfjictasim, $m. K4 mua. — Kèdirçrc (cé).
Acquérir t' a. Mua; sâm; du'çrc.
— des terres, mua ruOog dit.
— quelqu'un, mua lông ngu'ofi nào.
— de la réputation, dxco'C danh-tiéng.

S* v.pr. dirorc«
L*ai|^t s'oe^tiÂsrl par le trayailj Birjrcbac-
U ÀCR
iièn \ï c6 c6og làm.
Acquêt s m. Câa.
Faire des acquétSy sdiu ciia.

Acquiescement s m. Sir im^ theo.

AcQUisscEA à...vn. Ung-theo; chiu; tùy theo.


—à ' l'avis... lJ*ng theo y . . .

à un jug-ement, chin an ( xiV sao chiu vAy


~ aux désirs d'autrui, tùy theo long kè kh&c

Acquis s m, Sirtirng, sijrbi<^t, sirthao.


Avoir de V — ,
thqo^ (
gtéi^ lich ) dW.
Acquisition sâm (mua),
y/". Sy: cùa. —
Faire des mua^ $âm.e
Content de son —
u'ng bung càa minh , mua
( sdm ).

Acquit s m. Bièn lai; dl.

pour —
vi chwng du trà râi,
,


par manière d' , lày cô , ( là'y réi )•
pour V —
de la conscience, cho chi tinh^ cho
khdihàu hô'i.
Acquittement s m. Sijr trà n^.

Acquitter v a. Trâ ( nor ).

— une dette, trà xong, héft ) n^.


(

— une facture, ky-tèn vô toa ( dôi nor ).

— un accusé, tha ké bi cao.


Bien mal acquù, c&a hoanh-tài.
S* — de ses dettes, trà hit nçr.

S' — de son devoir, làm xong vi$c b6n-ph^


xninh.

Acre adj, Chua, cbua-chât.

Digitized by Google i
ACT ^ 21
Vinaigre fort — , gi£m son. .

AcBETÉ S /. Sir cliua-cliât.


.— d'humeur, tînh qiiàu-ràu.
AcnixoNifi s f. Sir chua-chét; sijr cay-diog*
— des humeurs, tanh quâu-ràu,
— dans les paroî^^s, coy-co trong lài nôi.
AauxoNisux sirss adj. Cbua-cfaat ;
cay-dâng.
JLc&30AT£ s/. Ké leo dây.
Acte s m. Vt^c lànu là. Thdr ( taAng ) — —
Connaître Phommepar ses acUs^ thây viêc làm
thi biét ngircri.
Qn bon — , viée lành.
— de naissance, sA sinh.
— de mariage, hôn thar ( t& cirai )«
— de vente, t& bân.
Pièce de trois actes tuôiig c6 ba tht't* /if/? ).

Faire — de présence,
^ (

iùi cho co mat; trinh


diên*
Prendre — de... chwng //// ).

— daccusation, dan; du'n-trang, tor cao.


(

AcTsn s m. Actbice sf. ( Kè làm ) con hat, ban


liât. ( Ké làm vai tuông ).

Actif ive adj. (


hay làm ); giôi; m^b, hung*
Ouvrier — , ké Aay làm ( siéng )•

C'est on homme — , né fjiôi viêc Idm lém.


Feu — , lùra 77ia?ih ngon.
Remède — , thuuc Aay; vi cdnff.
Dettes ativeSy nor ns^inVi-ta mac minh.
Verbe — ,
ti^'ng cônj-cicoc dàng làm.
L* — et le passif.... cûa \ôi rifr. ( cûa>cAi v<ji
ding công ding nor.M }.
* •
M kca

Action
manh.
s /•

Vi^c
trân
làm;

sir

Kiôn,
làm. ^ Site,
kiôn-th\ra.
êére
— *i

pliân hùn, ( tiân dâu ou cbung vtfn )•

bonne—, viie lành.


•—d'un poison. Site thuôc-dôc.
parler avec — , ndi manh-mé ra ra ticl&#
dans V — .... trong trân....

mtenter une — à y», di ikira ( di ki^n )


ngirài nào.
Avoir, prendre des aeiions dans...*
cd phdn {hùn) ou vâ hùn trong.....
Acttom de grâces, sijr edm cru.
AcTioj(:«iAiiŒ s m. ké c6 hùn.
AcTiONiiBR V a. Cào, di kiôn ( di thira )•

Activement adv. Càch m^nh-mS.


Activer v a. h&\\ giuc; thûo.
— le feu; chtmi lira.

Activité $ f. Sir dang-cô làm*


— —
Syr le, sir mau.
Sirc.

maire en , —
xâ âw(rng niên.
soldat en ,

Unh cùn âang &.
— du poison swc thutfc dôc. ,

-Actuel elle adj. bây-gior nây; (


dtfong kim c. )

moment—, buôi hâij'gi& fiât/.

Le roi — ,
ông vua dang tri bây-gior nây.
péchés, 14i minA làm.
Actuellement adv. Bây-gicr nây.
Acuiri B f. mûi nbçn; dâu nhçn.
— d'un clou, ^dfu nAon( mûi nhçn) cdidiiih*
Acuvnii «0 adf. vlh^XL^ v6t dudi.

Googlc
'

Digitized by
*
I

XuAa m. led pbircmg-ngda, tvic^ngu*, ng^in^ngu**


«

As>Arm V a. lâp, ràp lai; dâu l^i*


—tm cadre, rdp khuto iaL
àmtrm t f. (sir tbém. ) Phép thêm iphép cçag
( »tf ) , phép chdng ngû*.

ABiwinnwBL elle orf/. thém ( vô )«


Centimes addilionnels i'ién b(f thém^ tién

Aliifiiwtmi a. Cong laî thêm ( v6 ). . —


— CCS nombres, cpng mtfy si nây lai .

— de sucre une fi^enr, b6 diràng thém


9â wae&e.
A»n J* Ké d& vào ôu nh^p- ( hç, d^o ), kè iheo.
AmAuetics « /. (Sir dmh ), Sir theo (
phe.... )•

Abubsxt e oc//. Dinh; — theo (


phe ).

Abhcber ( à ). . V n. Dinh theo; theo (


phe ) «

AoBteon f /. Sir dinh; sijr theo.


kbitv s {
m,Phû-dâng cAo Chùa ) lài ttr-giâ.
se dire , —
iit-^ià nhau.
fHre see adfeur, Hc-giâ.
dire — à, . . tir-giâ. .

fciBUJi eose ai/y. Béo, m^p, c6 mfl*.

Ajmacent e adj, Ké, gân, kô'.

Tmes adjacentes j â&i kémOt-bén; dit Uén-eanh.


Amectip « m. Tiéfng phu-triéfu, (mà chi tèn*kêa ra
làm-sao )

âSftCTivE3fsiiT ad». Cach nhir tiéng phu-triéfu.


Dieiêonnain f^x 9.
km
ÀwoiNDEE V a. ( ntfi vào ), tbèm vô; phu ihém«
Anoi:«T sm .
{
phu thôm ) • Pho ( la nhj ).

au inaîr<^ , pM xft .

Professeur — ,
tliuy jj/iu ( P'io )

Adionction sf. Sijr(n/rr) thôm , sv pliu vào 9

siJT hiùp lai .

'Adjudant 5 m ( phu vào mà ^iûp• ) • Cbùrc quan


vô phu ivong ccr
^

Adjudicatairb $ m . U laab du'çrc viôc ; ké


dtù gii difçrc •

Adjudication s / • Sgr d£u già •

.Adjuger v a . { XiV cho dircrc ) Xi'r cko cui ngircri


dàu mua nià trà giâ cao horn hay-là -ngircri
àixx Iftnh mà çhiu gia ré. thtfp h<m ) (

Adjuration s f .èxf My tôn Chùa ma khicu-dçy

phài • • •

Adjitber V a . LSy tôn trong mà khitfn-day,

'Ad hhitum • loc.ado, Mac y.

Admettre va^ choi — ch|u«


(vào.
(vô)
— dans une société hôi , cho^. >
'

vào)
— un principe chin , ly
(
. ,
.

Administrateur sm f Kécai-quànou trice cai'tr|«


— des athires indigènes quan tham-biôn* ,

(
on
Dù'c-ly quâîi-diio . .

— principal, tuyén-phù-sir-quan.

)

Administratif ive adj , Vé chai^h-sijr , vé phép-


cai-tri} vé Khà: Is'irâc.

Digitized by Google
^' •
iUK) .
...... ..^.^1
Chef An service quaii h04àa irqeflm^ •

^ AwiwisTRATîON $/• Nbà^Nurdrç qudc-cWAll^ .4

— Pbép quàn-nghiôp ,..si]r


,

coi-sôc
(

AimiiiSTBATiTEJisifT adv^,Th0olè (pbép^)Nlià«S[tf9[Ct


A]>u:ciSTii£ s J}da ; ké diro^i •

AoxciiSTBSE V a . Cai-tifi ,
eai-qnàa » ^ Cok-ece;

— proviace Cai{
line hay /nmOt^uc ,
coi, ) ,

tfaih
- •*
• ' <
( )•

— sacrements lam i^n phép


les , ( )
bf-tfch %

- — ua purgatif cho vi6ng thudo ba ou xA^ , ( •


— des coQps ddnh âdnh dta " , , •

^
Adjueablb ndj. Mag lày làm la ; la V'I^-lùng •
*
'AranuBiEœrr ado . CAcli la ;
la-lùng ; I&h •

*/
'
Admibatelr trices • Kè lâ(y làm 1^ • ' •
*

AmmiATip ive aâj . CU My làtn 1^ .


^

'
AoMiEATioK 5 / . $ijr.l4)[ làm 1^ r — c^î làf.làm
Adxjrer t' a . Lây làm la ( ki ) .

ÀDxnsiBLB adj . Bdoj^i/itaf XaU cblu» 4^pyvA • 4


Admission 5 / . Sgr chiu cho vào . . - ,»

A»xoiiB8TATioN 5 /• SiT qud'-trécli ; (


rftu-day ) •

ADXo.NESTca V a . Uâu-day ;
quâr-tràçh.

AdxoNiTEUft «m. Kèbâo ; Jcé.dç^yrbAo « •

jyuiû.MTio:f ' • ' ^ • Sir hâo cbohay sijr Jj^uyi/ân-bà^;


'
'sirlachda • , , , . ,

Adolescence s f Xu^i trè .


( tir^ ^^4^çUp^4èiiJ3 ) ;

tuôi moi l<m ïôn .


ADO
AiNHLiKKirt ti adj. t. T«6ii irai; âan^ thl;, trè^tnAi]^
*
xuâa-xanb; trai mcH lorn lén.

kxMm f m. NgrirM hay làm tttt. NgtrM e& mte M«


AooîtisER va. Làm t<^'t; sira-so^in.
. — ,
v.pr» làm itft.
- AooNWR (S') Mé, mê-dâm.
S' — aux débauches, mi t4u*aic«
Sf^ au jm, ecr^b^e.
Adopter t^a. Nuôi làm coq quôL Ch^ l'^Yt
theo.
Adoptif iti adj. Nuôi; Uy làm c&amlnh*
,
'
Enfant — , con ( dw&ng tfr. c ).

« Ài>OPTioN Sir l^y làm cùa minb. — Syr nu6i


làm e<m aaM.
AïKâuiBLE ff///. Bâng thcr; dàng m^n.
ADoaiTBvai raicE Ké tbcr; ké ^'a ( m^n, y^u
Adoration s /. Sif thcr-phirçfng. — Sç yôu-m^u
quÀ.
Adomoi V a. Xhà (
- phiromg, — lay, — kinhf
• '
phu'omg'-thcr. )
— yêu qua, u*a qua.
Ados 5 m. fià àiX 4âp. làijtbep. t^'€rng dè gieo 4^
tr6ng.
Adossement s m. Sir di^a vào.
ADOSisa va. ( d^a lung vào )•

— dvra vô ou
S* à..., vào.....

AdouÔb va. làm cho ngot { ). Làm.chodiu, èm;


— làm cho bât.
•^lapme, Aim evre.

Digitized by Google
A90i'Ciss£M&:(T S m. làm cho ém ( idiu cko hàU
àaÊÊÊà sf. Sir khéo; tài khéo.
Avec —, khéo; hay] giJi.
Tours d' —
phép thudi, tài Aûty.
,

Reeomnr à , duog mni e.

— des mains, svf M lay, m mf iâng hoMty»


Plein d' — ,
khéo\ cé-tài^ giôi,

ImÊsm tf. Tèii4iç và ch6 i$ dé ngoài Unt.


MeHreP— di thcr. ,

Voici mon , niy —


là. tèn-ho và cAtf tûi ^*
ttdi ^ .(d&i...,

^"^•«•.^^«Un'^U
— «I paquet à^«. W$4 ^ «à4».«
— cpielqu'un vers... ^^i à.*,nào ng^irori dc!a«««

— k parole à... ndt a^*....

Icùnj g^dén.... ditdriy


;
voi

Cepaqael s'«A«Ntà vovs, eéi g6i nây ^(W


eho anh.
Cette lettre est adrtssit à.., cài tha n&y g&i

ABMrTia<(^*. Khéo, khéo-léo; — khôn-khéo;


— dans las affaires, khio lo li^a,
—à toot, viêc gi cûng giâi ( khio ).
C'est un —
, no là môt-ngirdi qui^^judi Mok

k^Êmwaan «cb. ( Céch } kh40| khte, qoL


^ujiTiva ma it Ki «-duaî ng\rgri dua-ii{ali|^
34 ADV
AdYIation 5 /. Su* a-dua, str èua-ninh; sir l&a*
AsAiiXk va, A-dua, dua theo... Hùa theo; d&'
'^'^
ou bor...
— les grands, btr ( dd- )
ngirrri sang.
Adulte adj s. Ké dâ khôii-lc/n ou lom-khôn,
d& thành-nhcra, dà d6n tain khôn. ( dft dây

'
-niAy. )

Ai»ULT£BATiON 5 /. SgT già*; sijr iàm già; sy: pha*


trôn. . •
:A
— cVun médii anient, già sic thuCfc ou sy:

làm thuuc già* •

— d'un tnmg ^t-texte, sijr vftn séch.


^
ADULiàuE adj. Ké ngoai-tinh
femme — ^ àiint^ vgoai^tinh*'
AlDHLTKEE s m. Tyi ngogi-tmh. *

eommettre un ,
pham — ngaai-tinhi
Adultérin inc adj, ngoai-Uûh.
Siah ra Lcri

Enfant
»•••'.
— , con pgo0utinh\ con ehai-âc.

Aduste adj, (lhay
' •

— nani.
• . .

*
• •

teint — , nu*6'c da nam. -


.

Adwqr 4^ fi«^
(
xày 4^
4iiih«C(l^ )*
'

^'^
Xày]
Quoi qu^il advienne^ xày ra thé nàp. <n$c
;
Idng; dâu sao . . • di nfrà. . • •
'
.\
Adventice adj* tiuh-ccr ( mà xày dé!n.

Adventip ivc adj, ( n6i *vé cfta khi khdïig ihà


dirac, ching phâi hixi phép àn gia-tài. )

ÀDVERBr 5 m. (
tiêfng giiip nghïa cho ti^ng éông*

. . • • '
JL

Digitized by Go
At^TERttja alé "séj. - thuôc vé béi-nghta.
Locution adverbiale^ càch nùï iheo iiéng btH*

AovERviALKMENT odv, nhif Uëug boi-nghïa.


. Employé — , duug nhit^Xiing béi-nghia.

A&TEB8A1BS B m f. Kè ng-faîch, kè thù.


Advebsc adj* Kghich; chông,
partie — , hèn ûgkich\ phi'a, dàng- nghich.
Aj^vERSirÉ s f. Sir khon-kho ( -cyrc, uau ). Ccra
^ JthCin-khô; lue ( hôi ) SU7.
.

La prospérité et V thanh sui/. — ,

Tomber dans V —, mac khôn-kho.


Dans r exmkhânrkhô. — ,

AÉRÉ ée adj. tii-jug- khi; khoâng-khpàt.


maison bien aérée^iihh tr^ng kAoâng-khodt

AÉRER r a, L-iin cho thông-khi, (


khoàng-khoât|
. .mài-mê ).

AiaiEN K2CNE adj. Thu^ckhi.


esprits aériens, thdn à* trôn khung ( khi ).

AfiBOSTÂT $ m. Lâng dèa khi; tàu khL


Affabilité s /. Sir hic^a-lành, tir-ti. ( dS âa dé nôi
avec — , càch luén-lành tù^-té.

Attable adj. Hién-lành ( -hau ), ngoaa-ngùy, tir*-


'
dë àa-néi tô i-lui.
tô;
ATTABiBUfiiT ado. Càch hién-lành, ti!r-téf.

Affame v a. ( laiii cho lat, già ) Làm cho mât .

ngonî làm cho nhàm, ( krn )•im mets, làm eho dd ftn mâî ngon du
ostomac of/adi^ bipg nhàm ( Ion }•
36 ktt?
Affadissement s m, Sg: làia cho mit agon di.
Sir nbàm-lorn.

' Affaidlir V a, làm cho ra vt(u. — làm cho bdrt...


— le corps, Idm cho xuc ( minh ) ra yéu.
— Tesprit, idm cho tri ra hit, { thircrn^ théii )
— la vue, làm cho y eu coii-niât.
S' — , t; pr. ra yéu, yéu di,

Affaiblissant adj. hay làm cho ra yéfa,

Apfaiblisssmknt s m. Sijr làm cho yâu«


Affaire 5 / . Viec sxf ; diéu chuy^n, chuyên
( tîch )
— kiôn —
;

. tr^tn — ;

— importante , vièc trçng •

Avoir — c6 , vièc , c6 chuyjên •

— urgente, vifc gip •


Se —
tirer d*
*
, gô^ xong viêc ; khài .

^irc au courant des s , bïéi vièc , tîrng vife» —


Faire bien ses 5 , buôti-Mn dit • —
Cela fait bien mon — , câi &^ phài\trùng,) cài
tôi mutfn dé •

L* — de Scrn-tây , trân âdnh Scm-tây .

Une — de rien ,
chuyên ( diéu , viéc ) nhô-
mçn •

*
Affaires criminelles , dn nang ; viic hlnh.
— civile h^, viêc .

'Ce n'est pas une — ,


khdng là viie chi
( không c6 viêc gi ;
không ^ â6 ).

Chargé d' — 5 , ké lânh lo viêc cho ngu*cri-ta .

Accablé d' — s ^ isï&iùméc ,ron-ràngnbiéut;ij$c.

^FAiRÉ ÉE adj , Ké màc nUiéu viéc, ngirori rÇa-

^.d by Google
Al^i^ 37
AlTAttstïcilt S m «. Sir làm cho dé , eho niifp
XMÔng • — Su* lûn ;
sijr dë-dat j
s^* sup x\i6ng •

knuKOL va .Bè xutfng , dftn xutfng ; — • Làm


cho oàn ( oât yxntfng ;
— làm cho dé xutfng •

La pluie affaisst la terre mira dê dât ,

( = mira làm cho dëâét ) •


'

La charge aff'coBse le poutire nang ( làm ) oàn- ,

dà xttâng.
S'— , nhep , dë -d$t , sçp » tAag JsoAtig .
.

ArrALEK V, a . Chay vô ( vào ) bcr chodi dira bcr,


;

— un vaisseau sur la côte . Bé tàu chay té hà •


viiMeau affaU , ttu di Artf b&
ArVAiifi u ac/; . Béi • Ventre — ,
bung dot .

À un — tout est bon , .ifiA\ An ^tfùg-gi cOng


ngon .

— de gloire » A^m sang, ham danh-vçng •

de femmes, mi géi.
AilÀMEH t' a . Làm cho dôi — (
tuyôt ) tiôt lirorngc
— Tennenii ,
iuyii htnrng quàn gifc, ( Uun
dé né déi )
Ecriture affamée , chûr viô't yéu , nhà nét
Habit affamé , éo vân vi hà-tién gié •

AmeTATMHi 5 / . CAch không pb&i tir-nbiéa •

pbO-tracmg ; kboe-kboan • gi&-dd i svr


làm-bO •
Avec —
each khoe-khoan làp di
, .

— de modestie » 9W lâm-bô uét-na •


hnuxi il aaj . Già ,
làm-b^ Mp-di— cam*e4nb|
rdu-rl • — dé mà • • •
;

6«i«M^i iv vtti y«ytî^, (,yût lim-bà bé nf oàij


rDouleof — r é , su? dau ffid^M. •
'

. Style — , vftn ( càch ) néi câu-ki,


j Air — ,
bv-tich (
càch-cliçu )
làp 4i.
.
— de la mort de son fils, rébi vi con chét*
Argent — aux dépenses, biac âè imicbi-tidu
(
xày-duiig ).

KxnfJfXi V a. Làm-le ( g&m-gbé ) =s mutfn.


Giâ-dù; lùm-l)) làm hir — ( bai ). — Lànx
cba c&m ( d^pg lèng )• — dé- mà. • •

,
~ pi»iaières places, mu(fn &n trên ngdi
les
. tpiroc.
— de croire Qiâ'^ù ou làm*bô . • tîn.
— des dehors vertueux, làm-b$
V bé- ng^pài.
nhcrn-dù'c.
le corps, làm hw { bai } minb.
La mort de son- père l'a beaucoup a/fecté,
cha iK) cliè't làm cho no bu(în-rdu qiui.
— des fonds à Tentretien des troupes, dè bçc-
tién mà nuôr Imh câp cbo binh } • ( =
n «'w/yec/e aisément, nô bay mid làng.
Affectif ive adj Ti)àm-tbiët ( bay làm cbo d^n^j^
I6ng).
D'une manière — ve^ céch thàm-thlct.
Nature, — .ve ,tlnh bay mùilùrig.
AFFECTtow ^ A Tinh (
ngai ); lôngthtfcrng (yêu,
mèn) — B«;nh, cbirng.
L' — que j'ai pour vous, tinh tôi mén
[tkitcmg) anh,
ttes — 5 fraternelles, tinh ou ngài anh em»
^ de l'Âme, dông lèng ; sw càm «

eutanéei^ bfnh ngoài da. -


• - i
^

Digitized by Go
— maladive, cf^vrng bêrih . . .
.
*

Ampiomu^ ée pdj.p.p. Mô; .1^, mô. — àvcqe


yéu ( m^fn, tbiro'ng ). — :,
.-^

— à la religion, dao« "


*

— au jeu, m^cà-bac.
'
*— à l*étude, /^ârm hoc-hành.
— de tous, dicçrc ai ai cûûg htft.
'

AfHCTio^Nsa'va. Thtfcmg (ycHi, mtfn); ira, ham,mÔ.


La personne ^we '^"affectionne.... Cai ngirài tôi ~

— l'étude, ?ra ou kam viôe hoc-hành. _


S* k... v.pr. Mua long,lày lùn^j, — ham,mô.
AmcTUEUsnoDiT ad9* Céohtiiutmg-yêu;cébk tiûé(l<«
Hnh • .
-

"
Affectleux egsk adj. Thiéft-tiiib, tiitfa-nghla.~
• • —pMlfÀ tinh-ngMa. lâi ' '
"

kBMkS£S% TRadJ. (dem thuôc vé ^ tâi cho...) ( cùa).


Sa part — p te thuâe vé cûa
ie, 1
1
( ) riô ctii^c; ^
AnnufEa v Cboiiiiran
a-. — Mirdu on (thuê), thuô»*--
— bén boa-chi. . •
. •
i.
— sa terre, cho tmt&n cùa minh.
défi
— des rivières, . mir&n ruAng,
le* jeosy „ bdi^ hoorchi cè-b^. •
.

S'—; cho mu*dii.


ÂfmMui .t; a. Làm cho ra chÂc làmehô ra ; vihig •
— le chemin làm cho châc âvtàns:- dt.
f « ^
*

— quelqu'un dans sa résolution làm cà,o ngix^i

^
• cAtfc .y o?i vir/a^ çJjJU

le pouvoir,
...
iUm cAo quorn ra ?
40 AFF'
S* —, V fifth vtlmgr ; wi ebàc ;

Affermissement sm . Sir làm cho ra vCrng (chàc ).


ArriTÉ SB adj. Cao-kl; dhi-ki; cach-di^u»
Langag'e — , each n6i cdu-kl .

C'est une petite — f , hq là con zdnh-xf ^


câch^diéu lâm*
AsfisKBdL s fm Biôu-hanb; b6-t)cb; nét xAnh-xç«
Afpighaob s m. Si^ dan yât-tbi r— ; Sip raora.

Arricac sf. Yét-tbi; ter rao; ià dan*

Amena v Dan yél-ihi; Ra y^tt-tb}; Rao^


(
cào, bâo c. ) Khoe. —
. W ««visi ta {dén ) yéHh^ raa.
— que • . ratà rao ring • • . •
.

—- le bel esprit Khoe tài-hay. ,

ses actions, khua mâ khoe-khoan vi^


minh làm •
kntcmuh s m . Kè dân-yêt-tbi — kè cao-rao •

Jiffoà és atif/i Tàm-pb^c.


• •

— s. ngirèri tâm-pbyic

AFPui ÉM adj. pp . Sic, bén •

Glaiye bien — ,
gircrm sàe^
Couteau bien — , dao sac ( mdi bén ).

Avoir la langue ( eé lirti ) »


nôi xuôi rôt
. fi^ailUée, kc. adv. kbd^g ditng, kbéngAgdrti
ArviLta ^ 41. Mki ( eho bén , eho s<€ •
)
*~ Un rasoir, mai dao c§io«
AmiATioN êf. Sir nb&p bçn, sijr vô M vio'b^.
Afi^iué ifi o^y. dft vào b^i, â& nb^p bfiu
au comfdot ,
nh^ bon (
iâng )\

Digitized by Go
ÀrttLm t; a. Cho nh$p bon ; cho v6 hôi.
^Wà».;«.^« Iih4pb9ii, uh^p ding vdi
.

AffQua $ m« Sir làm oho ra sfoh, ( ra tinb, rt


rùng, ra nhà. )

~ de Tor, sir Mi vàng, luyén vàng*


Chravra d'--, gai nhd chl déu sori. (çai l^-a-l^)»

•^Gat,pbfaib,
For au feu, thél vàng, lny<^n vàng.
— du
Le iempa
sucre,,
^//m^,
^ Mrl do'àiig cho tràng.
lJiaf»A»

Se laisser —
bi ffctt ( ;?^//îA ), m^fr m&p.
,

Vm-m^af/ine au feu, l^y liSra théi (lujfén) vàng.


( vàng tbét bftng lira ).

AmmiK a ./, tbét; «cri tiab'-lç^

Airavn t m. lé ibéi; ké tmb.


ArrcfiTÉ ^ /• Sir tbân-tbu^; gia^Oi, bà-con;
'8«-gia «-^ iblftig-ibuôe^iftii^tbiia vdiaban.

Affîrmatif ive udj, Quyëi] châc-chAn hân-hoi.


d*«i ton.—y lîéi càckfMif-fiiydir Me-^kâfkhdt^
kèï.
AxrSNUTiVK Câu quyêt; dàng quy<ft, dàng c6,
5 /.
— ( dàng qujfit ^uig jsMi )
et négative,
4dftj7*^'dàng kbéng.
q^-^yét.
A^naMAjioN.i /. Sir
Afm«ATifiMm> ^à». fAch qni^quy^t,
Arriaxsa v a. Quyét, néi quyét, ^qui-^yjt
•• • r** 4pie» • • ^f^uéi râng. • • •

^ose r — , tôi dam quà-quyê't diéu â'y.

Alfi» a m« TiA^ d|t nb^ vé .4iiré:e ^ba^r'^ sm


42 Ai*
tMfej kh<e.

.-A

AmiCTiF ivc adj. Làm cijrcj làm khi; bành-pbat;
"
• • • bành-hà. " • ' '.

Peine —
ive\ blnh-pbat làm kb6 rie '= blnh

• •
khA-sai,

" " •

XmiGTiox $ f. Sijr ciré-kh6, dau-ddn, buAn-rdu,


• *
• cijptf ctrt5 tri.

AmiGsa V a. làm cho riu-rl ctrc-khÂ; làm cvc


S* — , V. pr. rAn ( btiAn, phién. ...')'
'
*'

les affU.fiés^ Vh âu-Io khôn-cwc,


nouvelle affligeante^ tin budn ( làm cho àutfn )
• * -

Afflience 5 /. ( Sir cViAy d(^n, )


- dônpr ngircri-ta
tuôa (t^'n, chny di^n — ddy dû; nhiéu.
En — ,
dây dây, âông nvte.
'
Avec — ,
bôn-])àng, é-hé, kiê'm-fiiêm,
" " *

Apfluent 8 m. ngi sông, vàm sông (


chhy 6u A6
-
Vàos^tt^kbé^ ). '

Affluer v n. Cbày défn (idi). — cbay dén, tuôn dén.


Affoler « o. Lhrà cho mô (
dîèn-cii6ng ).

affol(^ d'une personne, phdi làng ou th%JC(nig^

yèu n^ori nào quà cbùiig*


ir est flr//o/e Je cette feinmej no m/ c6^
SffC.

Affranchi ie 5. Moi dâ pbôhg; â& kh'Ai làmtôi-td*

Affranchir w g. Ph6nîx moi ( cho khoi lànitôi nûra. )

—^Làm cbo 'khài. • \ . cihi cho khôi. ...


'

— un Bscteve, phong moi. *

— un peuple d. cù^u dân cho . . • khàij, . i.


— une lettre, ckb ké trà ti^n (roi thcr / dirorc

Digitized by Google
Aftres 5 /. Sijr kinh-hui; sijr so- hoâag-Mt.
tAmtesmn f m mordu tàa, (.tbuô thuyé^^).
Affxiêteb t; a. Min/a tàu, thuô ghe (
tiiuyén ). /

Kmtnn é «t. Ké m«râh tôw, (


thwyéh, ghe. )

Affhelseuent adv • Cach qudi-gà", gdrm-ghiéc,


Atpbeux edsi a///. G(hn-gliii?c/qudi-g** xffliVja.
Figure — se, mat-mûi xdu-xa g&m-ghiéc
Cris—, tiêfûg la g&m-ghiéc*
Cbose — su* qudi-gt^^ '

Temps —
ivJi xdu gud chwng,
, - -""T
Aff&u:<deb tel ( làiu cbo ra ngon, } qi]|(fn-di^; .

rù-quSa. -
*
... !

Affbioleb va Du, dô-dành, rù-qu^n .

Affeoiit $m. (sijp h6 màt). Sur si-nhuc; sirxtfu-hA*


Faire — à • • . làiu xàu Vxm hô cUo . . .

Venger un —, trâ xâu ( trâ ) .

Affuo.nteb t?a. Xông vào: -p- isô cho b&ng. -

Apfcblsb rtf. Bclp, chc, âây, trùm lai . .

Affût sm, Câi xe sûng Icrn ncri rinh, iicri don — ...

Être k Y , rlnh^—chur, âân.


Affûtage s m. Sijr dat (tri) simg lôn xe no.
Affûter va. Répr^Ang xe Mài dtf (làmthçr).

Afln conj. (afiaque... afin de..) bâuclio...ch6


d$xig,...
Afbicjur ne adj , Tbu4)c pbu:cr0g kki^^rtr
f• Kgirài phircrng Afrique.
A^ÇANT X* aélj. Hhay ehoc, hay çbeo, hit^

AMcmniT êm. Sqr khutfy-kbte, iir eb^e-flif^*


AfiACER t?a. Choc, khu/ty — làm cho ghô •

— un mfaat, choc ( ) oou-nit.


— les dents, làm eho gM rftng
Agàceeic sf. Càch-âiôu> bO-tjch*

AoATE sf. Ngoc loài mâ-naio,


A«i TuAi —
itn. dori.

Quel — 7 mfy l»4&*.

Bas — bé-thoTi
I
tuÂi tba ( â[u c. )

— de raison j'\
~ de discrétion,
,
^^^"^
\

j
s
^«^^ •

— d'homme, khôn thành-nhcm c).


tuôi (

Tleur de , T—
Mi xuân-xanli, /wJixanh.
Avancé en —, Idrn liirft, trOng ^w***

À r de sept ans, nèn bây tuôû
Les merveilles de notre nhûTig sy 1^ d&i tiu — ,

Être «ur , già, trông (1dm) tuAi.

Ag£ te o^/. Cù tuôi; trông tuAi, Idrn tuôi.


— de trois ans, niti ba ( iuAi ).

U est — , n<S dà /i^ tu6L


ÂGEiiCB $nk. Sv àp ( coi )
vi$c.

AoENcuAtM im. Sir s&p-d&t.

AawcEB va. Sâp-â|ii, d^n*dçp.


iAGfiî<ï>A 8 m, si nhijrt-ki. (cuô'n s6 biôn tùriqjpày

viéc làm cho nhdr ),


AiiwwiiiutB ( )
Qui gôi.

u kju.^cd by Google
A6I Sé
Â^2lT S m. (cdi hay làm ) Ké làm; kè giûp viôc.
<— s du Gouvernement, ngtr&iîihk'mrèc daL
— consulaire, çui/én cht^c lânh-sijr.
— (le police, llnh tudn-thành; Hnh tuâa-sai,
d'affaires, ké coi viéc thé cbo kè kb&c.
Agglomération s /. Sir nhôm lai.

A^LomiER (s') biôp lai, nbi>m lai; xum*xit; t;i^«

nhau Içi,

Amlctination s /. Sijr gàa l^i«

Langue dV— /tiftiff-nhftp. ( tbâ* tiCfng c6 Uéûg


dôi ti^ug nhâp lai nbiéu vân. )

ÀMLtrmfSR V dAn 1^. Gin keo.


a.

ÀMUV£K t; a. làm cho ra nàng thém.


— sa fiiute, làm cho Idi nùnb ta fiûng hom.
S*—, V pt. ra nàng; thôm h<m.
Le mal s' —
e, bônb ra nang.

AauA adj. Le, nhftm-le; cbdng-vdnh; lanb-chai.


Les tigres et les chats sont très — s, cop vai
mèo le làm,
AfinEXENT Ofh. le; CAch Iç-làng.

courir — ,
ch^y U.
kmni ê f. Sir Iç.
avec — , le.

— sv ^
d'esprit, tri.

— à la course, %\t cbay le.

Agib V n. Làm ( màn )


— àn*dr.

Le feu ûffù sur les méteauz, boà kAâc (


phai )
kim c.
Laisser le remijde — , dé cbo fhâm thiioç ou
Dictionnaire f-a' ^
16 Afiô .
'

Ah cho thttSc ni dâ».


- contre quelqu'un, di kiin ( thtra ) ngir^f» H^.o.

— avec honneur, dn-â- xûrng-ddng.

mani&re —, cô«h
d' ait-d-.


S' tievé. . . , phâi. . .

vé viêc gi, twh viêc gl,


de quoi s'rtjiV-il,
phài hièi
n s'agit de savoir si. . . .

AsissANT te adj. bay làm.


Agissembot * m. CAch * — 8V rûi, gii»c.

AfirrATnnt s m. U xûi, ké xui-giuc.


Agitation » f. Sir d.)n^ {
day-dtog ),^Sv Wc-Wc.
— des flots, sir "O'' song, ba-dùo cAwy^n-dÔng.
— d'esprit, ton 16ng rôi trf.

— de la mer; «r bién «f;^»?.

Asim » «. Rung, d^ng, lâo ( lùc-Iâc )


- làm rtf

— xui-gîuc.
— un arbre, nmq cAy.
— Tesprit, làm loag rôi rôï ixL

— un navire, lâe iàu.


xa
S'— dans son lit, tràn-trâ, tràn troc trto

trôn giir^g.

Agueau s m. Con chiôn con,

doux comme un —, Lién-lành nhir


con cMn
(. quâ sure. )

Agneler V tK dé ( vé con cbièn ).

hôi ngat minh.


AfiOTiiK « A C<m b«p-lr.Ôi;

être à r — ,
hàp-kâî on ngat-minh.

Agoniser v n. hip-btfi, ngp minb.

Agonisant:c e7d[;*. dang h%hC!i; kè ngât nOnh; ké


fin cbét.

Digitized by Google
AGa SI
^ prier pour les agonisants^ cdu cho M gan chét.

h^BMm s 191* Con cbeo.


Ageafe s /. Câi môc { dè gài )•

AfiBAFEB v a, M<Sc« — gai.


— un chapeau, méc non*
— ào.
l'babity ffài
—à
S* diing dâu
toot, vâ' d6.

Agbaiee aflj. yê riii)ng--dat.

mesuTe — , thiràc do dâï do ruông*


AGiu>Din V a. làm chq ra lùn — mô" ra cho rông.
. — le territoire, m&^many bor-côi ( dâCt-nirac )
ra cho l&n cho rdng,
S' — , V. pr. It/n, lorn lôn.

AauimissBmiT^m. Sirl^mchoraldn (r<>ng)borQ.


AtiiABLS adj. dep; xinh — Tui; khoéi.
—à l'œil, dfp con -mât = xinh.
—à l'oreille, ém tai
— an ngon ( khadi khftn e. )

Être — à quelqu'un dep long ngu'ài nào* ij


( )

L' utile et — câi côJob vdi cdi


1' , vui.

A6B£ABL£M£NT ndo, Vui, dep.


AMtai va. ( tùy y ) - ehia My; nb^m ltfy«

— les prières, nhâm Icri ( xin ).

911. Cela ne agrée pas, câi tfy kbông vita f


( ^fP y ) ( = kbông -00 chiu )•

ketM s m. ( kè dft thi du-orc vào sA câc tbiy


dfy-bçc }• Ông tbiy^

Afi&ÉGEA av. (
nb^p b£y ) cbo v6 s&« (
b^ij ty }.
Il
AgjuIme.nt sm. 6\f
m
ung ( cbiu ), ( dành )— si^ vut, sgT

donner V — . âành (
itng ).

L^s — » de la vie champêtre, syr vui thù


sàn-dA •

objet d' — d6 chinig cho âep


, cficri ( ).

jardin d' — viràn cânh Jàèng ( ) .

katiAimpL 96 -lé cu$c*tiéc sëm cho nén mAt


chi()fc tàu .

Ageesseia ^ m. Ké khèu cbiéfa; ké dinh trircj^c ( xâc


và tnr<>c ).

Agression i/, Sijr xông vào; s^* danb trirâc*

Agreste aJj. Rây-bdi, quô-mùa.


mœurs — es^ tliôi qué •

Agbicols aaj. Hay làm ruong, vé nghé làm ruông.


peuple — , dàn hay Idm ruông .

industrie —, ngbé eonb n4ng ( làni ruông )•


AoRiCiLTEiR S m. Ké làm ruôngj ngu'ài nông-phu
( lyre - diôn c. )

A!»ucciTDBi S f Nghé làm ni^ng, ( canh - nteg c. )

se plaire liV — , vui thù (


nghé )
ruông rày*
entendre 1' — ,
th^o nghê canh - néag*
A^RiFFER (
s') 9eo ( bftng mông = ohcm » bfo* )

Agripper va . Lfty, bât l&y; cbi^p, gii^t.


AgnonOiMe sm
Ké day hay -là làm phép cày-cây
,

(
canh-nông )

Agnonomis sf . Phép canh-nông, phép làm ru^ng


làm r3v .

Aguerrir Tâp cho d^, cho quen vi§c vo, viÇc

Digitized by Gopgle
s* — ^ dan pr.
m
âénh gi^e*
giâo; q^im vié6
49

S' — contre la douleur, bâm gan mà chiu dau.


Aguets s m« pr. (
nûp mà rinb ) Sv giCr thâ; . rinh.

être.
-
f„„..
; aux
sa tenir* I
— ,
'
«i^u
rina.

Aa ! inter i. ( clU tùy kbi hoac tui ho^ dau-d&n^


hoSc thranç-hai hoSc /<{fy /é^m A>. 1 ) .

i4// / que vous êtes lent cha-chà là chaxUrI î

ak 1 cela me fiait mal ài ùil dau i&m 1 I

Aheurteb ( s' ) V. ;>r. Ctf-cbâCp; cûmg-cA .

• *
s' à —
son opinion, hay ran rài (
cô-châp theo
^ mhih iirà'ng )•
Ami bay làAjLBlfii//';y. t cba-cbàl &t Ail me ôil
cha ôi î

AHCRia va. làm cho sijrng-8$t


être ùhm^ sAiig*94l.
Aï ^m. Con cù-idn.
An» # /• Si^ gîàp. Syr cihi - giùp.
Al' de — • . . nh& c6 • • . .

. Oier à r — kèu cùu , , la làng-iom.


Tenir à r — , (
\enjren — y ,
j

Au)E s m. Ké criup; phu . • .

— de cuisine, pho i6ng-khâu«


— de camp, cpiMa tâti4^. (MtVtàn, tùy pbài,
trœcrn^ - siV c. )

AuNER V a. Giùp ( giùihdcr ); Ciru-giùp.


— tes amis, giûp anh-em ( ban^bftti )
— de sa bourse, giùp cùa,
(jn giùm tién*bfQ«
Cala mit à • . • Cii i\ né giùp mà , . «

Digitized by Google
— t pr.
S* ,—^^giûp nhau — dung Nii<5r .

S' —conse de(lu nhùr c6 bày-biitt 1 . . . ng^irori

— Tun
S' nhau, l'autre, giiip
— de ses mains, dîwy nhà*
S* tay, tay.
Aïeul m, Ông — Aïeuls,
s Ùng bà. s, pl.

— ông
^paternel,nt^L — maternel, ngoai* cfit^

Aïeule Bà. — paternelle, bà


s f. — maternelle, n^î.
ùà ngoçi.
Aïeux m s Ông-bà — pl. tièn-nhcm tâ-tiên, ( )•

Aigle s m Cbim phung ( phu'çrng hoàng. ) (


diéu, 6).

AiCL02« unÎB smf. ( Aiglette. ) chim phurçrng*


boàng con. ( dieu con, 6 con. )

AiQBE adj. Chua»


Très — , chua le ( lè ).
Un peu — , çhua chua\ c6 bori chua,
— doux ce f, cbua-chua, ngçt-ngçt.
Aigrefin s m. Ké di^m-dàng, qul-quàij lanh-lçri.

Aigrelet r&adj. Cbua-chua.


AiGii£:a£.NX adv • Chua •

Aigrette s f .
{
long chôc-mao c6 diÇc 1% làm }
nî<à , tui ,
long gidt non .

Aigreur ^ / • Sijr chua ; mùi chua •

— d'estomac, si^ chua cA, x6t luOt.


Aigrir v a. Làm eho ra cliua •

— vin làm cho chua txnpi dû


le ,

— pr. ra chua chua


s* , .
, di.
Vin aigri ,
ru'gru ra chua. ( hui gi6, )

Ai6t nx^adj. Nbon


f Très— nhpn hodc , .

Son ~ jfiçng éc^{cao)..


,

' Digitized by Google'


Acee&t —, dâu sâc.
m 51

Douleur —
é , nhu-c^ dau àfi.

AmjâM sf. Nirdrc ngoit lâ'y dem tbeo tàu mà


uung — CM My nxrâe
Fttire — tàu My nvc&e
( ) •

AiwIke 5 / bin h dirng nirurc •

AiGuuxADK ^/ . Cài dét bè •

AiGLiLLE s/. Cây kim — cài Içm .

Pointe d'une — , mûi kim .

Point iV — dircrng kim mSi chl


, •
Cul d'une — im ,Mniim. , d£t
Trou d'une — 13 km , .

Enfiler une — Xô kim xô chl ,

— de montre Kim ààng-hô ,


; ( )

— d'une boussôle Kim dia-bàn ,


.

— de clocher Mu chuông chôi tbip


, c/idl
,
.

.
AiGinufB i f doan , khûc
. chl xô kim .

— de fil , kbùc } cbi vù^a may


sçfi (

AiccatETTE 5 / Ddy c6 tui bit sât hai


.
dâu ( dé mà
danb . ) -
Tui ( dô riông phàm-phuc
quan
v5 ) —
Miéng thit lang dài ( xU doc
) /
AwciLLON s m. ( mui sât nhon ) . Cai dét ( sit ) —
Cai voi con mudi ; Cài noc con ong
o .

— Sir
xui-giuc •
— de la cbair , tinb tur-di/ic , tinb xàc-thit . iie.
kmmam^va.&ôi, dâm-dét; chicb — giuc! xuî-
^ un déi bè«
boeuf,

~ ^eliju'un, ihùc gi^fc (


) ngvW nào«
ts km
Aigliseh V a, Mài ( clio sdc clip nh^n ], Giyic.
— ua couteau, dao. n%ài
pierre & — Viàù ,

— cho
Pai^petit, lùni d6i. [khai vi. c. j

Ail % m. Aulx hay-là Ails pl. T6i


tête d' — , c& iéL
gousse — mûi , iôi,

sentir r yhtAtài.
sauce à V — nu'd^e-mtm , tdi'{ nvtùt cMm c/6
bô tôù)

Aits $ /• Cành (= Ki^ng*. ).

— d'oiseau, cành chim,


étendre les aiks^ sè cdnh.
battre Ie9.ai7(?5, dâp
trémousser les — s, chop cành.

— droite d un bâtiment] vu.
î
^hfiii
)

— gauche^ ^.^^^ a^j^ée 1 ^^j-


— droite Ih&ikd^c.
\

Ailé ée ar/y. Cé cành.

AiURON 5 m. Bâu Cfinh.

AaLBURS ac/v. Ncri kh&c, c& khàc.


d' — , ( bûri chdkhâc ); mà-lai; vi co khac.

Aimable arf/. Bângro^n (thurcmg, yôu).; dë thvcmg^


AiMÀMT ^ m. Dà nam-cbàm.
JLiMANT TE flrf/. Hay thrcnig (
m^n, yôu, ira ), bam,
. . — wa^ ham chir-nglua v&n-^bu'crng«
les lettres,
— la campagne, tra tbu sàn-dA*
AijdAwm v a. Luy^n dà uam-chAm,

Digitized by Google
Am g«
aiguille aimantée, kim 0A.kf^n dà nam^Ut^,
» a. Thirtmg, yêu, méfn; ira,
'

— ses parents, f/iiro-ng


cJia
hart.
me nùnh.
— son prochain, l'éu ngam.
— la Tertu, tff^n sir nhcm-dii
c.
— la viande de crocodile, u-a thit stti.
— la niuîiique, Wab*c (ttét-zveâag.)
—à . . . . tra; mntfn, hay.

-iiii«a...Thà....ira...|,anlà....
Am s/. Ràng; di; k« hâng.
AM <« Sinh ra trirâc; dâu
long; vai anh vai
chi, Idn tu6i b<rn.
con twd trwéUff mm ou
rrere— , anb. . /
• Sœur — e, chi.

Abw ado. Nhu- vây, nhu-


— que... cùuglà....vày; thé nây, thé &v —
Dire — n6i ruhr , t;/^/.

b*. — bin ( dôrn, b«f


).
L- qu." nous respirons,
— malsain, AAi tr&i d^c. Â^/ ta th* vào.
A 1'—, ngoài
En r— , frôn không — bông-lôM,
^
Prendre hdnj Bttfr.

Digitized by Google
S4 Aïs
Promesse ea V lài hira an — , Irçrt,

Sortir de 1'—, ra hai.

11n'y a pas — không c6 d' . gid.


de V— eé
Il fait [mât)- , giô,

Avoir r — coi bé iuéng)


.
,
( ....
Avoir V — coi bô x<c, kiéu.
fier,

Avoir V — de son père, cba* guJfng

Prendre
des airs. . . làm bà sang,• • •
Se donner

Un — de musique, mot hdn d&n.


AuuiM m. B6ng; tbau •
9
Cœur d* —
gan dâng , ; (
long cùrng-côi nhir
déng nbir sât •
Aots f 9 dap lûa. — phin-lich
• Sftn h cbim» •

— ngon gié,
— d'un cbamp phân^tich dàm m^ng , . .

— de à chim phu'ong-hoàng
l'aigle , .

32 aires de vent , ba mirai hai ngon gùS .

Ai8 im. Tâm v&n.


Scier des — , xé van, cira vdn .

— de boucber , th&t , tâm tbort ( ra tbjt ) •

Aisance s f. Sir d8 ; su* sirdrng •

Être dans V — , khâ dà an ^{ stt&ng ) ci dn^


Lieux d^ — i , nbà tiôu , ciu xi •
Am s f. Sir vui — Sir dS ; Sif tiçn — Sgr d& (ko.
(dëxài ,diihà. )

Al' — ihong^ihâ — di.


Ravi \
TranipoM >d' — mdng qufnh ; vm soajr .

Digitized by Google
Am adj. Vui ,
mâng ;
tbong-tbà , bàug-ldngp
( irng bung ) .

bien \ \de

.

Être \ f i , vui mâng vL*. vâ,..


fort \ i^et*.

k\%i ÉE adj. àl, tièn, thong-dong. —cocùa khàâ&


— de làm
faire , •

— à dire di , ndi.
Maison — nhà cà an € , , khd giàu.
AniwoiT mfe • DS •

Aifïif-* 5 / • Nàch .

Porter sons V — , c$p ou etp iulc:A •

Ajocb?skm£.nt 5 m. SijT lin-ii^a ; sir hen l^i,

Afocum f a • (jiftn ra ; hen lai

— à la quinzaine , hen lai mirai làm bûra nûTat


hjmtkem $m.h6{ c&a ) thèm «

Ajoctea t; a • Thêm •

— foi à . • • tin • . • •

AicsTExsNT s m. Sy làm cho vùra.


Ajuster va, Sira cho trûng (virai nhàm). — lip
1^ cho vira —^nhàm,
tme mesure, làm third^e cho déng thâ'o-lf
— un couvercle à une boite, làm nip cho viciik
hop-
VM machine I
làp m&y.
*
»6 ALB
, de» baguettes à ma&ger, 5<) cfôâ.
— oh.oiseau, nhàm con chim mà Ma.

S' t*./>r. Sàm-$ù*a, sùra-so^n — chlu tb^o,
s m. Ké làm cbo vira (cân, àùng • • • )«
-

Alambic s m, Dô dat rircrii — ^ong trûm. .


.)

Passer kV— ,
(âat)=:xétkl-cang..
AxAMBiQiiER V a. Làm clio inC-i tri cho lao VAm ( vl
suy-ngbï, (cûag obir là dat là c£t cao no v$y)«
^LANGUIR V a. Làm cho mèn-iuôi, héo-don.

S' — V. pr. hao-mùn.


ALA!f6uissB«RTrr f m. Sir-baomdii.
AlabûU£R t* n. lia (buông, gàc) kbGri«

Alarme s /. (La ra trân). IliOii, biÇu-lônh; Sir lo sçr.

Sonner —
1' , th6i kèn dành iv6ng ra binh.
Crier I' — , la làng^ kêu cihi.
Donner V— , raliiéu (dành mo h<ii mOt)
Prendre I't-, sç'-'sitj lo^o:
Cessez vos alarmes^ thôi, àirng-cé lo-S4r niSr^
^jOiARMER ^ «. Làai cho lo-sor. — Câp bao c
Ra bien. (n6i mô nÂi trting. • • •)

S' — , V pr. kinh-hâi; lo-so*.

Albâtre b m. Da irâng (mém và irong ngà-ngà)«


Albatros s m, Téa thi'r chhn Ic/n ù* mùi I)9Ci)hirorng
Ai'rique*
*Albinos s m. Ngirùi bac*f ang. (ncrdc da xanh (tài},
toc triing, con -mat clô-dô ).

|Ai«BUH S m. Sàch ddng tôt dé vê^ làm thcr, bièn


bân dcrn, tbirâmg dé hinb chorn-duung.
fixw^ 9 Trông trâng trurnj^àt

Digitized by Google
MJi st.
AlCâM ^ ^* Diôm-ciràng. c.

AicooL $m. Rtroru mçnh.


JUcooLiQUE adj. Cô ch^ rircru maiih.
AuMum 9 a. Chéf (bd, pha) j^irigru ihanh vO.
Alcùve s f. Pliùng, nai dé giirorng nâm.
Alcto?! ê m. Tèn thu* chim kia gitSng chlta tMnf^
c/iài, sd-sâ.

ÀiiATOfRBtfâ^'. M^cmay, may-ri*ii(không-c6chihig).


ALl!fE s,fC'ài dùi s4t dé dùi da(âd tbçrdông g^iày.)
— Cài lem.
AlIniea sm, TluY làm dùi, làm lem.
ÀLcrroim adt. Xung-qnanh (chung-quanh.)
aux a /en (ours sm,pL Lui xui^g-quanh.
kusm ndj. Sè thu'C) lç-làng| mau-m&D.
S. f =
Alarme.
J literj. Crier V — , la làog;, là g iac (âii-cirtrp .
^
Akriel reonemi s'approchel Klal giàc tdrit

gi$c tiHt
Auvix s m.Câ cou Buùi liâ.
Alezan e adj. Sdc hdng (hiràng); (id, dam»
cheval — , ngjjra
hong.
na eon ng^a hdng.
— clair, ktf if/ lort.

cjiise, /idng diéu.


<*-bralé, cliatain, htSng séxxu
Alèze 5 /. Mên x«^p nhiéu Idp dé lot dir.o^i lirng
ké dan (li^i).
Algaram s f. Sir mSng-cluroi liàm-lio l(m-tiô'ng',

faire une -r^ik • v^i fnàng {rjiwi/i) eÂ.


1» AU
AifGàBEE S /. Phép tûda (liob) bàng ebur. (dung
ehflr mà tbéf sti).
ÀLGKBHigLE ûdj, \ê phép todii bàiig* chir.

AiiGiraiSTB .t m. Ké ihôngf kè y phép toén btof


chir.
Algus I /. Rau cÂu; (hài*â^ c.) réu, rong biin.
Aliénable ar/y. Bdn dircrc; c6 le bâu dirçre.
AiiiNATiosi S<r làm cbo ra kbàc. sir bàn di.

Aliéner (làmra khàc) ban. (hoanc.) làm —


cbo ra kbic • • • cbo xa di.
"-Hies riiières, bdn roông- mlnh dû
«—deux amis, làm cho bai ngirài thiéi xa nhau

Esprit aliéni^ tri Idyxg^ tri eMi.


Aligmesunt 5 m. Hàng; dàng mi;rc;mirc Sxf gi&ng
hàng cbo tbâng.
Aligner v a, Sdp cho ngay hàng.
•-*des troupesy s&p, bA bàng binb.
S* — ^i; pr. du'ng ngay nhau mà dénh.
AtimiiT s m. (cùanuôi). Bd ou cùa an (
lirorng
-thvc c. )
— s et breuvages, dô-ân dô-uong.

a/i/nei}/< délicats, cûaxol^yi^ dé-ànngon^ dd


ngon vâi la.
Alimentaire adj, N<5n dô-àn; hay dirô'ng, hay bA.
Pension — , Sijr nitôi bào •cô, (
c£p- pbàt
. liromg • tién.
)
Alimenter va, Nuôi (
câtp-dirorng c. )

— la haine, citu hcru c. nuâi gi^ tkh bom«


Alimenteux EiSB odj. Hay nuôij bi.

Digitized by Google
.

AmA
Alt M
Qua hàng khâc; qua diu bàng.
Aûiiw t; tf . Làm oho liôt giirte^.
— pr. nâm litH giiràng.
afi/é?, lièt gw&ng Uêt chiiu. ( dan nàm dây
kbông dirçrc ).
iuaf Vé gio dông thôi qua tây trong nhi^t
dço.
AtunEMcifT «m. Si)r eho bû.
A'-LAiTEii ra. Cho bù.
— un en&nt,
dio cou bû.
kxh^Ts sm.pl. Kédi.
Les — et les venants, ké qua npr« lai; ngirài
b^bành.
AUÉCHEXENT S m. MÔU
Auiowavif. Ua, d«-dành; quéfn, qu^a-du.
alléché, bi rù - qu^n; bi dô.
Aufa Bu-omg nhô; du-crng di hai bén c6
trtfn/r
«Ay trdng boa,
allées et venues, di 1^ l^i.
Fwre plusieurs ~ et venues, di di l^i I^i nhiéu
Wn ( = chay ngirorc ch§.y xuôi ).
Allégatioji Svtrum^ra.
AuiM Ghe nhô eût theo ghe Wn xoà chà
ir/:
b<H
uô keokhim. Ghe lôi.
AUMEMWT ^1». (Sv làm cho uhe biH
) -~sir vçri.
— «Vbdi. '

— un navire, w bét chotàu.


vo-i
— deriinpdt, ufffiàm mb&t thu*.
AtiisEE Véî. Vçri bol; làm cho
uhe.
—la peine, làm ckû
i&tcvùi

uiyiiized by Google
êd ALL
All^gorie Cach u6i bong ( noi xa, uoi vi -dyt )•
AuÉGORiQUE adj. \i cich nôî b6ng, n6i vi.

AuÉGORiQiTEMENT Cdch boug-dcing, each noi


xa noi gdn, noi y noi tur....

^USûORisTE Ké Lay mi bong -dang — ké. câtj»

ngbïa lài vi-du.

Allkgre adj. Yui, vui-màng; hàm-hif.


AusGRKXEifT adv. Céch vai-mdng; cécb bim-b^j
mau-mân.
Allégresse sf. Si^ vui* mdng.
ens d' — , tiéfng t'tii reo.
AuiÉfiRO t*â Allégretto adv, Càchvui; cacb Làm-b<y«
Jouer un — , ddnh mOt bài (bin) dom giong vui^
Alléhiia.fm, (Ngcri khen Chûa) Vuiâ vuià vuil
Alléguer va. Trung ra — nôi^bâ... Itfy tbéf,

— des témoignages, cbùng trtmff ra.


— un exemple, trwng gircrng.
— sa mauvaise noi M^'minb dau.
santé,

Aller vn, Di.


'

en Chine, âi bên Tàu.
— à Hué, âi Huéf.
Ce chemin va à... cài dtfôrng nây n6 âiiài....
Ce clieval va bien, con ngijra ndy di ( chay )
giôi.
Cela ne m pâs, không ra gi.

Le commerco va, viôc buôn-ban khd.


Cet habit me và, &o ndy vita tôi.
. J'allais partir, khi tfy tôi kdnf/ di.

Comment a/fejs- vous? anh manà khoé thé nàa?


uUermx voix» b6i y tur ngu^l*

Digitized by Gopgle
AIX 61
$6 laisser —, hiding ( eUit, tùy ) theo * • •

Il
Y va de lavie,dai h?, m^ts5ugm0tch2ftdô...f
s'ea -7-, di di — vé — chSt.
V — it U retour, và di yà vè; bAn di bân
Le pis — ( Cho dû* cho x«u Mi siSrc di aura )
=s oho quà di, cho cùng di nira.
Auuet $ m. Sir cM ( sir trôn ). Sur pba. *

— de bien et de mal, pha lành pha dur,


Sans ~, ( kbOa^-çô ehi^ pba. ) rùn^.
AiUAifos 5 /Sui-gia — • Sir giao lân.
Faire — avec làm sm-gia yà\ •
• • . , •

Anneau, ba^e d'— nbtn Mnrj^iU*

uisa V a. pha, tr^n;


Cb((, — biôp-1^; làm ban*
— le sine avec le enivre^ ehét Ûm vâi âông.
— l'indulgence Féquité^tfA/phép côag4bàag
à
nhom-thur.
vdri sur

— Làm làm ban gîao lAn-bthi yài


S* sui; nhaii.
deux familles s*allient^ bai nhà làm vdi nhau.
;

W
U#'est allié k hay^là avec une bonne famille,
ni làm ban ydi cou nhà tdr^téf. ( âung
nhâm nori tur-t^.
)

Les deux rois se sont alUis ensemblci hai vua


IfÎM'MiinAtfv Tdri nhaii.
Cet argent est allié ^ bac nây rôpha,
nous sommes alUi$^ ta là sui^gia voi nhau.
AixiGATOB $ m. Con sftu ( thû: Ir bèn Théf-giii-m<}i
nam ).

AuecATioR s f. Sir eho • Sir c<p-phdt«


ALLOCtTiOii S /. Sir noi kho — hifi giipg vdn-yiln.
'
Dictionnaire r-A
69 ALL .

— lori n6i vori . . .


,

Auo?i6E « /• Cài tbôm vào cbo dài ra.


mettrd une — à un habit, néï thêm ào cbo dài«
ALL3iNG£ilE..Nf S VI, SlI* thôiU cldi SlT dOÎ tUôm.
AUONGBB V a. Làxa obo ra dài.

un vêtement, n^i ko cho dàL
.
— la main, gi(r tay, vôi.
—* un coup d'épée, ddm mOt fprmi.^
Figure allongée, mftt rfài.

S' — V. pr, dài ra; ra dài, ra lâu.


Allouablb adj, Cé lé cbo dircrc*

Allouer v a. Cho; cap ( tien bac nià dùng viÇc gl )

Alluxbr a. B6i\ tb&p — gii^c«


— v/nlm
le feu. lira. .

.

~ lampe; tM/j dèn.


— sa ou di^u
cîg'arette, thâf* âé't thutfc.
— giw' Ibn^ giân.
la colère, „ .

Le feu s'ollnme, Kra rAay.


Ses yeux ^'allummiy con-mât né dé lén.
AuuMETTE S /. Tbè diôm; cây quet ( raè thâp. )

dôm sinh.
Allumeur $ Ké tbâp dèn.
Allure 5 /. Càcb dij diôu di. — tbé di; bcri di.
Nurdc di. •

— d'un cheval, ntt&c ngira.


Allusion 5 /. ( Câch nui bdi câi này mà chi câi kia ).

lori noi cbam y (


ngu y, ) Sv nui géc ( kboé,
cçnb ). .

faire —à . . . néi iigii y vé . . .

Alluvion Bâtbôi.
terre d' —, d«t W«.

Digitized by Google
ÀLausAca 4 m. Lieb» cutfn lich. *

Atoks s m. Cây nha-dam, —


vi lir-h )i.

Ail» «m. ( theo phép )• ta6i v&og tu&i bfo* (


Utt^^
eao. ttft, xCu).
or de bon , —
vàng r<7o ( tii6i ).
or de mauvais ,

vàng thâp { tu&i )•
marehandise de bon ,
hkng tSI. —
homme de mauvais —
ngirori hèn ( xdu
, )

Aims adv. Kbi (thu*, bn6i, lùc ) ây; My-gi*, —


vây-thi, néfu ou nhir-vây tbi,...

Mode d' — , tue lhu& ây..


— il dit... èây-gi&n6 mdi n6i...
— , n'en parlons plus, nhw-vày thï thôi, ( ta
dirng-cô nôi d^n nû*a. )
luaqo'— , c>\o àiu khi ây.
— dâumà...
que.... khi.... —
Au>U£TT£ s/. ( Chim ddng nhô hay làm 6 trong buii
Ite-ml. ) Tbilr ebim cbéo-oaào, (chào-mào
.

T. ) choât-choè, chà-chiôn ou chuyi>n, (scrn


-ma tu'u'c, thiéa*ina, giào-liah c. ) Chim

Aloobmr V a. Làm cho n^ng.


kunkêm. Cbfr dàu chû- céi Grèe6.
Alpbabet s m, Chur câi, chu* g^c ( mà âm vân ),

Sach d§iy cbû: c4i' Sach vân. —
AirSABinOVE adj. BXt theo tbé* tir chA*.
AiFOABitiQDEiiKNT odv. Tbeo tb\r-tyr cbû: a. b. c.m,

AtTfeAUB adj. Hay btr.— bay dAi ra khdc.


Alt^tion sf. (Sir d6i ra kbàc — ) làm Syr bvr;
M ALU
AiTERCATioN SijT cfti-liy, c&M^n; (
câi-co, rây
rà vdi nhau )•

j AtîlBiii vù. ( B^i rt kbàc ). Làm eho bir ~ Ikm


cho khât nirdrc.

S' — V. pr. khéc#


bir; d6î-dâri; ra
Padnitié, nhAn-ng&ié
— le sens, dài ng^'ïa-ly, cât nghïa sdidU

— la monnaie, ldm.iiéab^già.
Le salé altéré.^. à6 m%n hay bât Udi mrdt^
Les mœurs s' allèrent ^ phong:" tijic hic di ou dôi^
d&i.
AiTiniiATiP ivi ii^*< Tbay ou tnftn phiên; ââp-ddi
nhau.
AiTsaifATivK sf. Sijr dÂp-â6i nhaup ~ CMf cbçn
(
trong hai e&i lày ni$t ).

Donn^
P— à.i. chocApf»%to»c^.
I
Vie pleine d* — 5, dcri lao-dao l^in-d^in ( khi
ehim kbi nÂi }•

Alternativement aflv, Thay phiên, dâp-d6i.


kutmx^adj. L^*khoàn, dtfi nhan.
feuilles — li lae*kboAn, so -le.

Alterner va. n. dâp-â6i nhau — Luàn phièii.

Altesse sf, (Sir cao-sanç ) tu'dc tàngkèu càcông


hoàng bà châa.
Son —
votre—, diôn-Ha
,
c. , dite ông, dite bà.
Altier lèRE adj. Kiêu-câch, kiôu-hânh, kiôu-c&ngpi
kiéu-ng^o; hay^m kiéu ( cao )«.

. * Alumineux EDSE ûrf;. C6 phèn. '


. ..

Digitized by Google'
AuHMOM jfft. Thâr nke mà ting nfair bfc.
kum m. Phèn chua. (b^h phào e. )•

AunoER t7a. Nhûng nirdrc phèn; trung phèn.


L5 tàng ong —
12 chcm r&ng.

AjiABiuTfi sf. Su dâiig mêfn ( thircfngi^ yôu, • ).

iHAwm «m, Bùi-nhùi*


Ajudouer va. D5; lày lông.
AwiOTiit 9»a«ii* Làia^dio.ttori — (fan di, sa tfm«

5m. SuT (Km.

iiARDB #/. Trài hd-Sào, mônh-dào. hOt ( trài —


hanh-nhcm. —
hat hot ) trâi cây.
(

AsAHDiiA sm* Cày bd-dàOj m$ah-âào; cây h^nh*,


nhcni.
kMJkSï E 5. NgiTcri trai-gâi. ( tinh-nhaa c. ) — ké
thircmg (
yôu-méfn, ira ).

de. la nouTeattié» ké hay chuôvg 1^ tbiua


xiah.
— - de la gloire, ké ham danh- vçng.
AxjkaA^TB sf. Hoam bông mông-gà; bông but,
boa*bâiig*càn. Adj^ Màu iiUSxig*gà; sâc bdng
but.
AjUEftÂGK 5 m.Sirbôdôimàbu(Jctàu,(thiiyên|ghc.)

AiAÉii t f. Dây b|ii; dôi, dAag d&i»

JUuia&a t)a. Bin(côt, buôc, tàu^ (gbe» tbuyén),


mmntk «dura» MAb' ijin M«
Ams im. Being.

boif à brAtor» dd tbM.


M AM6

ticb, tfoh-trdr; ih&n (thu)— irdr.

S* vpr. Tirii, nliôm, vây lai.

—de Targent, gôp-nhôp lién-b^*


—son à 8oa, gop-nhép âông. tùr

Amàtelk m. KèbaiD.
s

—de ké ham àà
l'antiquité, xira*
—de plaisirs^ kiham vui.
Aiuzoïifi 5 /. Dan-bà m^nb^-mê c6 tài dàuh gi&c.
— ào d^o-bà m&c mà dSt% ngira.
Ambages s f pL Là! noi quanh-lôa..
Parlez sans — , néi ngay ra, dùng nôi quanh
n6i lôn.m

Ambassade s f. Cbirc su* — Sif bô. — Xbà sirow Sur


quàn.
Ambassabsvr $m. Sû*, quan — kè thay m$t dM
sâ*
lori.

Ambassadrice sf.hk sur» (vçr quan — mai-mtfi.


sur)

Ambiant e adj, Bao My; Tair — kbi bao lày


,

xung-quanh.
Ambidextre adj. s, Kè dùng cà bai tay tay m&t
(

tay Irai) cûng dirorc.


Ambigu 5 m. Bû^a-ân don và Ibitvà dô iténg miông
cûng môt lân. (lircrt)

Ambigu ue adj. Hô-ngbi; kbông r5, kbôug chic


ugbla; eà bai nghfa.
Réponse — e, Un trâ Icri çôhai nghîa {phdn ha%)
Ambiguïté s f. Sif c6 bai ngbia.
Ambiûument adv. Cdch c6 bai ngbîa (kbOng cMci

Digitized by Goo<?le
ÀMBiTi&uâEXENT àdv. Càch thaxa^-laooi ham-htf.

Ambitieux edse adj, Tham-lam, ham-htf,


Homme — ,
ngircri ham-àô' danh-lf/ï.
Style — y càch aoi cdt^mo chuiSfi-ngét quà.
Ambition s /. Long tham; syr ham ( danhrvoug
c&a-cài qua)«
Ambitionner t; a. Ham, haoi-ho, uvc-ao; câu (cho
- " ' du'orc).
Ce que /ambitionne^ c^est cài diéu tôi-
%r&(HM {nifr-tràc, tham^ ham) cho dwo-clk...
Amble s in« Nirô'c kiêu (ngijra).
aller 1'
— ,
(di) kièu lûp-xûp.
le cheval a P— - doux, con ngtfa nây ki^u ém.
Ambbb 9 19t. Hà-phicb.
• *
coUier d' — , chuôi hà,
, . boutons en — , nùt AJ.
fin comme T— ,
trong nhœ hé-phéch {tkxi^ f
lém.)
Ambeee V à. Bô h&-phach vô cho thcrm.
Ambboisis » f. Bô-An céc but-thân — àà m!-\i;
A6 ngon vât la. .

Ambulancb s /• Nhà-thu'cmg theo binh dé nuôi


bôah.
Ambiîxant £ adj, Dao (di chô nây châ kia, không
* œ^t chô).
marchand , ké — di bàn dao\ ké buôu gành
bàn biTiig.
Ambulatoimi adj. Vô dinh xur; không châc môt chô,
rày dày mai do. Liru-lônh.
An !/• fldn, h4»-T(a» — Lông, tri» ^ ngiri^
M AME
— spirituelle, \\ïih-h<fn,


végétative, giiic h(fn.
—'86nsiiive,''8anh-A^.
corps sans— xâc không hdn.
,

— mânes,
et hiSn-yidi.

— noble, lèng-da qu&Bg-â^


Lês yettx sont les miroirs de P , eon-mât là —
kiub-soi long ( lèng làm-sao n6 chiéu ra nai
oon^-mit h6i).
Savoir en son — ^ bk^t trong /on^ mînAé
Rendre V — , trût linh-hân.
Salut des Ames, vi$c rdi linh-hân. ...
Les àme$ du purgatoire, cic ding BnhMi à
trong luyôn-tôi.
Je n'ai pas vu une — , tôi không cô ihtfy Uf
m$t ngw&i.
Ville de vingt mille âmes^ tbành b àxxqc hai
muôn con ngw&i-ta.
AHitiOBATioN s /. Sir làm cfao ra tôt lum.
ÂMiLioEfia V a. Làm cho ra tut hem.
ÀioQf Tiéfng hébrètt cbi ngbïa: sem Mo êitçte nhw
i&i ngtiyên I

ÀMENDABtB adj, Cé lê sdra 1^ dur^ ; cô lê làm cho


ra ttft lai dvorc.
Terres — s, dà't c6 lë làm cho ra tôt lai dirorel

AiifiitDS 5 f. Va; tién va.

Payer une— , ra tién va


chay ^a ,

Infliger — bât va
une , ,

^
Encourir V — phài bi «a ( ) .

Condamné à une — mâc phat m , ( bi )


.

«-"^boaoraUoi bit pb&i cbtu Idi mà-tb6i ( t^t

uiyiiizûd by Google
AMÉ t9

AMMMuimt t M. Sir adra Ifû


ÂMKiDEB, V a. Sdra lai; hoén-c&i .c«

— une loi, st'ra tu^t lai.

S* --,9. pr. Sdra liiyiiili 1^; htf^eài,


(dën... ) âëu...
Amknse va. Bemj dâc>
(toi.,, j toi.,,,
qaelqu'tui , <ftm ai
— un cheval, dâc ngira (Mb ....

—à sa maison, dem véiihk minh.

arrêt .1^* fiàâ^jiéi'émnâp*


Un malheur en amène m
satre, sir dfr ndy né
dàe khàc dén.
su* dû* =
hoa vô dcm chi c«
— une mode, àdy tue ( thôi )•
La guerre amine bien des maux, giac-gi& hay
smh ta nhiéu diéu dâ* ( diéu )•
— ha huàm xuông.
les voiles,
— pavillon, Aa c*, = ehiu ( dftu. )

Am£NiT£ i /. Sir vui-vé xinh-ttft, thù vui, cành vui»


Aua lu adj. Bing, dâng-cay*
Très — , dàng chàng,
dUing nghét;
AaiUerie —
e, lài noi chai dan.
Bcfrcohes amers, lài quà-trich nébng.
Prendre des amen^ u0ng dâ d&ng.
L* — et le doux, câi dàvg^ câi ngçt.
L*— d'im poisson, cAi mài ci.

iaàtKkOi ni ad], Thu^c vé Th^-giâi nuH,


fl ÀiMi

ÀMATtitt S /. Sur ââiig>-cay.


Les —
s de la vie, surdâng-cay khôn-khô à ààu

ÀMEUBLEiBMT S m. B^lé tiHmg nhà ( giircrng, glUf^


tû, bàn • • •
)

AM£(iT£a va. ( Kêu nhom cho 1^ cà My ) Tu 1^


Giuc dly loan.
— le peuple, xùi dân làm loan. * •

Ami is sm. /«IKé thiét-nghia, ké c6 tinh-ngfti; bçn**


hâ^, bâiig>hflti, anh-em-ban.'
Les amis^ anh-em bnn-hûu^ chùng ban.
Bon — , ban-hitu thiét.
— intima, ban nghStHhifi^ iri-ém»
*

— de la vérité, ké u*a sif th^t.


vents*amà, gio xtiâi.

Amiable adj, Thiéft, tù'-ttK; phài-thô,

accueil — , syr ru*drc-dâi tù^-tê*

Amiable ( à P ) loc adv. C&chôm. (tu'orngthuân, tur


thuâti-c. )

Arranger un diff^end à V , Hué (=h6a)nhau —


cdeh Aw-rft. (tir thuân c.)
Vendre à 1' —
Ban êm^ (dùng thu^n mua, dàng
,

thu^ bàn). *

Ahiableiiknt adv. Càch thuftn, C&ch 6m.

AttUNTE S m. (Thu* da không cbày du'çrc mà kéo


ra chi diro-c; nô c6 sdrnhu'bông ky làm timâèn
né không lun.) Hôa-cdn bô'-tuyon.c. Hoà-hoàn,
du'crng-khi th^ch. c.
Amical ale a:l/. Tliiù't-tmlij iLi^t-nghïaj Loi tiah,
cô nixcra-ngbïa.
'
AjiiçAWibntJ adv. Gàoh tUéfirn^bïa. . .

Digitized by Google
AMÔ 11

Aiiicï f m. Kh&n tbî (tbAy e& (ehinh t^) m$c vô


tnr<>c Mi rSi mài m Se Ao IS).
Ajodou «in« dé mà hô dô gié (ào quâti tràng).

AvmoNNER V a. H6 (cho trâng).


AMmomaouB s /• Ncri làm b$t hd.
AMiDON^ua s m. Ké làm hay-là ban hùi hd.
AmnaE V a. Làm cho ining.
Amimcisskment s m. Sir làm cho ra mông«
J^MOLàMé tm. (Quan Idrn cai hinh thAy) B^thtfng
thùy-sir. — Chirirng-thùy dô-thông*
Vice-amiral — Thùy-sir dé-djtc*
Contre- amiral. Th&y-sur.
Amirale s /. Bà dMhtfn^ thAy-su-«
Ahouots ê f. BO ou ty âô-thâug thAy-sir d& lo vi^
bô và vi^ binh-tfi&y.
Amission s /. Sir mâît.

Amni « /• Ngbîa <m ngfti, tinh-ngâi; ^ ân-ii.

Lier d' — , K^t nghîa\ làm (két) ban.


Failea-fttoi T-* de . • . hAy làm d^i mà . • • »

Présentes mes amùiés à • • « hây n6i • . . . tôi


. gin lài thàm.
AnmnAQim « /. Cang-sa.e. (nird'c tiéu qui).

Amnistie s /• Ân-xà.
Akcisthb ^ a. Bai xà; tha tôi.

AMfîrr^ a. (affermer) Cho mirdm ruOag-d<t«


AMOUfDim 9 a. L&n cho rm ft hern; bol.
'
S'— t? ;>r. Ra it hcrn.

AwogmsnwiT jçi* SvrlKHy (raitb(m)é.


AtfOKUft V a».Làm eko ra m4m, (tUn).
— ^la cire,Urn eh» sip ra mim.
— ^le cœur intraitable^ Idm cAo lài^g, c|jrpg-i^i^
ra mim-mai,
S' V pr. Ra mém; ra ytfu*
Amolusskhot 5 771. Sir làm cho ra mém.
Akoncblbr V a/Chit ââng, chdng dtfng.
Sacs amoncelés^ bao-bi chât dô'nq^.
Amoi^ckllkmemt % m. Sy: chit dfing.

Aaour 5in. (Ph(alên ngudn) -^Thiforng lira


ngon (nguôn) sông.
* Amobgs </• Hdi (c&u cd). Thudc ngèi.
mettre une —
à Phameçon, m6c m^'vào tifWëfta*
être une pour —làm môu . . .

AnoacBB n) a. Moc môi. —


rù-quén, «âm^d&».~i
gtn hôt n6, oti hbt ttiiiCfe ngôi.
—un hameçon, môc mâi \6 lirô'i câu.
•««om fusil, d 02< bô /At^i? ngdi\ gâa h^t-i^.
Akortir o a. Làm cho b<H dAn-dân.
-—la douleur, làm cho b&t dau,
-—une dette , trà nçr thi-mon^ tr& iSii iis4

Gép (sstsi dto-dâo ou lAo-lAn).


L'âge amortit les passions, càng câ ,tuâi càng
b4:t lùng tu'-dijic.

ÀKOftTttsiiiiifT «m.SvbàiUn-Un.)
par — 5, gdp (liSm c). Thl-môn; Un-lâtf
(=: dân-dàn).
Amove êm. Sir(lông,tinh)thuxmg:L6ttgihtrtmg'^
yén ou yêu-méfn.
Pour r —
de Dieu, vi iàng kinli-min £hàa«

u kju,^ jd by Google i
— filial, làng con i/itro'ng ^d^^ mç.
— coijjugal, 49f^_ fhn phu; ngAta vq ^ihéng,
—^ ïédproque hay-là motneli sw ihfir^g-yiu
nhau.
Répondre à!!' ~, Ihwmg trâ, thtttmgX^.
Faire P — à une fille, ve ^k\ { chpc.gheo g4i),
L' —
du pj^ochain, sw thirçrng^yéu ng\j;ifu
LeUre d'—* ihcr.lra»^4i«
'

Ptelerd'— nôi , iruj^ên Aaa-iink.


— des lettres, 5zr A/z/w chû'-nghia.
— 4êlAp&iri6» làng min qaé-hvtfmg.
Amnucm ( s* ) Mô; phài lôhgr,
v. pr,
S' — d'une ÎQmme ^ phài làng môt ngiroridâm-bàf
ÀMboBim f /l thurcmg qua buM ( qua dkrârng,
khôngbén).
xâp-thl,
ÀMOcmiux EusE ai)ljr /. Hay thu-cmg. Hoa-tinh
— Ké fhircmg ( yéu, wAn ); k* phài lông.
¥emMrmnmtreuse, àrm-hh do-tlnh.
— d'une femme» ké phài làng dta-bà».

Aaoïm-mem tm. ( Sur- yêu riông minh ) Sir kiôu-


ng^o; dxéfi iri ki, tf^M fl^nh, (T.u-tf chi 4àai c% )

AmmuiiM^f. Dâri-dfti4««Ro.
AmiBOLOGiE sf, ( Sijr c&t-nghïa ra hai ph£a dttoe»
li o&a ndi kktoi^ Wl* ) Sir cd hai ngh!^.
AaramoLOGiQUE adj\ Cô hai nghïa; không rô.
oracle —
» Icri atfm ctf Aqi ng/ua ûu û không (

AamoftOGiQCEiisiit aA^« Céeh không rô^ c6 bai


bai ngbia.

Digitiztxi by Google
n AMU
trfrn^ hay-là thu&n o6zày xfty e<p dl lài-lài
xuïnj dè ngAi xem tp5-chori, hoftc coi dua-v^i,
doi xira dàa Grôcô dàn AùmauO hay làm.
AwaoB^ 5/. QUih ( vo, chinh ) dâri xvCà c6 bai (juai
xàcb.

très— râng rinh,


,
rc^n^; thinh ùu fhliih.
— repas, tiôc Id'n, ( mâra cao cô ddy, )

Ampleur sf, S\x rông; bé ngang, bê rong.


habit qui a trop d' —
, ào rôfiç kich qui.

AwuFiCATEiA sm, Ké thèm; kè thèu-vé ra.

Amplification $f. Sif thêm-thira, — sijr làm phû^


bài phâ.
Amplifier va, Tiéu-T8 ra; làm phû.
Ampouls «/• Cài ve nhd — mi^t ghé ngdra»
Ampoulé ée adj, Phong lôn, ciranglén.
Amputation t/. Sv c&t; sir eh^t di«
faire V — d'une jainbey câi 6ng cborn
Amputer va. Cât, chât di.

Amulette sf. Bùa ( deo cA, deo tay, d mà trfir

yêu-ma, thutfc dôc v. v. )

Amusant ante adj. Vui. (


hay làm cho vu! )•
Amusement sm. Sijr làm ebo vui — sijr ch<ri ou syr
vui-clicri.

~ d'enfant, nvF {yi^)e<mHdieAai.


Amuser a. Làm cho vui —khuâ'y chcri —pbinh-phâr*
Cela Vamuse^ cdi âCy làm cho né
S' — pr. vui;chcri.
S' ^ avec des livres, vui-cho'i cùn^-dèn ^idu

Digitized by Google
ANA 78

Aailsette 5 /. Sir \iii-chcri.

AxcsEum 5 m. Kè chcri cho vui — kè phinh-g^t.


Aktgdale /. Cây hô-dào, niônh-dào; hanh-nhcrn,
— H6ii hai bèn céi hong; bdu-long bach c.
A5 < N&m, ( ni-ên c. )
— tuôi.

Le jour de V —, nghy ^^^i


Nouvel —
pâm mdri.
,

Le premier de 1' ngi^y mong mut — iel.

Un —
,

et demi, mût nâm rirdi.

Tons les am^ mSi nSm. *

Bon — mal — \ nàm trft nàrn xâ'u, nàm dirgrc

ndffii mift ( kùr nhau ) bd di châ Içi • é • •

Âgé de six tfn.«, nèn sAn tM*


AHABAPTiSTES 5 m /)/. Phc ké day di con-m't t-ri tuAi
khôn hfty rdra tOi, hay-là dura râratOi khi cèn
nhô thi défn tuôi khôn phâi rfra lai.
Anàcmnkn m« Àn-to; thiy tu rimg; &b*s!, d^M* e.
Vivre en — ,
&n-tn; b tîch-mac vâng-vè..

A^CHRO.^iSMK S m. Sir thuât truyOn sài nâm ( không


trung muc-Ié; Sài nièn-canh iné4h&*
A5ALECTES 5m pl, Sàcb rM-càesich khâc. Sdch don^
sàch u'd'c.
kmjmf. 8 f. Sir giSng, (
tu*cmg-ttra )
La langue italienne a beaucoup d' avec la —
langue latine, tiâig Italia ^iâng Hëng Latinh
nhiéuMm. :

A\AL06iQCfi adj^ Gitfog; turcrng-tçr obau ~ b^p nhau;


wSmg nhau.
76 ANE
AjuiiTttt /• { phtn ra tir phia mà xçm^xét eho
kl. ) — Sir giach 1^ ra cho rô-ràng.
V a. C4ch r^» gi^çb ra. Diu-giài. — ; xée
Gircmg Ifki.

AiunAs f m. C&y thonn, bui thcrm— Trài ( )


thcrm.

Akaichii 5 f. N^i loan, qutfe lof».


luacHiQUi adj. Lo^n. ( KhOng vua cai*-tr| )

AlfAicwm f m. Ké rnada loan không ai cai*tri«

AiUTBiiUTisBE va. Diirt phép tbông-cOng -«r.L<>4Â


ra^ M ra khAi Hôi -tbiiih.

À!UTaàiis «m. 4urt phép tbOng * cdng.


Akatovr 5 /. Phép mA (cit, xè) mlnK cou ngirAri
con thû ra mà nghiôm mà coi. Bài lu^ vd
tbto^ki ngirài v^. Phép ,iuA-^é»
Awftnft nmpt. On; bà; tA-liên c. Tîèn^rnhicrn c
Amghi s/.CÀi lirùi kèa. — Cài bOc u. gîA.
Ancbois f m. T6n ihur ci biin nb4 kit binh nbir
càccrm
Ahcodi nm adj. x«m; Inrd^ —? çû^ cijoi
— temps, dori xtra,
Anekmies .àmi^^ tittb cd ng|U .«irciu
Ilest plus que moi —
né trmfe bcm tôi*

Imiter les — 5 , bât-chirdc (uoi theo }


h^wài
d&i xwa ( trw&c ) .

Les ~
9 cPIsra^U ki Utn {^cà ) trong dfln Israel* ;

Ancienne Grèce, nirdc Grèce {di^-i ) xwa ou


......
thud' trwéc.
~
^ é I

e coutume, tbôi cû^ tac xwa^* I

— Testament, Stfm-truyén cû.


I

Digitized by Google
ANC It
— Gottvefneoie&t, Cipt trào; trào trwh^
— maire, ewu. zft

JbasN.NEii£:(T adv. Xira, thu^ xira» khi ( âài) trirdrc.

kKSVsmi $ f. Sir zira, sir cû; ir Ifta. f

Avancement par —
, Sur lôa cûirc bâri làu h<rti,

Vrwée hatn ng^iruri-ta.

A^^CEAGE 5 m. B^n, ch5 dâu; ch5 neo.


droit d' — y tbuâ bén dàu\ tién àén.
^peisi sOr pour les nâseeâux, (bCHbtf
^< tàu.
Ancas $ /• Cài neo; mô neo.
—de saluii \
~de misérieorde, t \r ^
U grosse, grandi-,
Ïêl maîtresse » — Y

Être à r— , tuo l^^ âàu I^,


'

Jeter .) )^ )

Lever 1*—, >I<y > n«o.

L — dérangée
1
y est A neo càr. 1
;
'

L' — ne veut pas niordre, né không ân n€0, ou


1100 không ftn«

AncsBA V n. Neo laî; bA (x&n, xutfng, gieo) neo.

AxiK^tmK s /• Dâi beo.


Dkiùmnmn t-x 0
fà AXF

k»g $ in. Coq lira. Ngirài dai ( hèn, d((t-nàt, u-mè) •
— ^bâté, Itra btc bành.

Monter sur un , ctfi Kta. —Dos d' , giàp nirdc
En dos d' —
khuni, kliuin mu-rùa.
,

C'est un —
no Jai [dôt^ hèn-ha) nhir con lira*
,

AniANTm v a. (Làm obo ra bif-kbông) Phà dt, ti^


(triêt) di.

—une race, doog iièi di.


— peuple, phâ-ian
^un dftn môt H^x&cmâtâikéi^
Le temps en a anéanti le souvenir, làu dcri làm
chômât {biét) tich di.
S'*- V. pr. Mâ'i di; tiêu di^ fan di» hur-nàti ra«
không".
Rester connue anéanti. Sihig-sô'i.
Toutes les choses s'anéantissent^ moi svr déu
trâ* ra không ou hic-nât-di.

ÀN£AiNTiss£M£ST S m, Si^ hùy di; sg: làni cho naât


biôtdi.
Anecdote Truy^n ou chuy»}n riènpr ou tir (l't ai
s f,

vichu*adem vào sàch-vir). ïich (nç-kia),


biéft,)

Ànék s f. Hôt chuyén lîjra cb^«


Anémie * /. Renh hir huy^t.
Anémique arlj, Bôi b^nh bir-huyét mà ra.
Àneris s f. Sir d^i-d^ty sijr u-mê, sir dtfi-nat.
Ânesse Con ICra cdî.
s /.

Anévrisme $m, (Giân mach màu ra) benh.


AnFRACTUEVX cusc adj. Co khuc c6 din; quanh-quo
(co;) — quanh-queo. '

Chemin — ,
dirùrug quan/u

A>*FRACTT0SîTK S Str qnauh-queo; sir y iô-gîàni.

kju,^ jd by Google
Am lé
—s des rives, Vinh, khûc sông;bâi, gành so-lct
Ax6c s m. (Su'.)Thién-th£n;sijrthdn.
—gardien hay là ttitélaire, thiin^tkân gifr nûnh.
Beau comme im —
i6i nhir thiên-thân (nbvT*
,

tièn —nhir thân-tién.)


Mémoire d'-—^ tri hay nhd làm.
Rire aux anges^ (oMàï \ài thiôn-thdn)= CirO'i

thdm méi minh,


AîfttÉLiQUE, S f. Kfanrcmg-hoat; dôc-hoat-thAo.
ÂJifi£LiQU£ adj. Yé tbién-thân.
Yerto —
nhom-ddrc tron-ldnh. {=zcd, l&n).
,

Salutation —
kinh kinh-mâng.
, . .

AsGFxrs 5 Kinh nhirt-môt: Angélus Dominù...U


Thièn-thàn xutfng* truyén-tin cho
AivcniE s f. Sir suTig hong; b()nh yéfl-bâu.
ANGLAIS AI8S adj. Uông-mao (Xicb-mao) ( Anb c»)
Ëioffe anglaise^ vài héng-mao*
Un— , môt Bdng-mao.
ngirori

L'— ,
li^fng hânQ-mao.
AsiGLAm s /. Tu6ng ou diéu chu* viét kèu là Tuâhg
ehti' btfng-niao. T6c xe Ion x& xutfng.
Porter des anglaises^ dé toc xe Ion bô xà xuô'ng.
AlNSCB f m. 66c; canh; khoé.
— de l'œil, khoe con-mât.
Terminé en — , nhon dâu, sâc cçnh.
— d'bn mouchoir, ehio kbftn.
Taillé à plusieurs — s, cât khui ra.
Les quatre angles^ tu* giàc c jbCfn goc.
AiiGOfSSB s f. Sir cire I6ng cifc tri; si^ sftu-ii&o
khtfn-cijrc.
Poire d'— , trài lê cbét.

Digitized by Google
Avaler des poires d*— , ( rmdi trAi lé chii ) »
dàrig-cny trong \hn^\ cire long, ofc tri.

Être dans 1'


— , bôi-hôi sdu-aâo.
Ansullai» $ f. Net bàag dalircm dacbacb hay-là
khan vfin lai.

Aiguilles/. Conlir(ni;eonchach. (comlOebdi^lich)Eeoroher T — par Lu (jueue, lôt Arer» dàng duôî*

Rompre V au fçeaou, kéi noi dâu ffiï œà


Arcrw = tmh bay,
U y a — sous roche, (c6 lir(rr}^ chach nûp dirdri
dd.) =: eô léo l&m-sao do, eô cbirorc cbi dé,
eh* không khung.
Angulaire adj. Cé goe, c6 canh, c6 giac,
Pierre — di , C(!!t, ( làin cbcrn làm cCtt vak i^y
cho ehâe ). M cbèni g6e ( kboé ).

ANfiULsux £us£ adj. Co goo CO kh6e.


visage — , mat dît (
ngbiôm ). mât chû^ dtén»
Amcroche .9 /. Sir np:àn-tr(V,

aOaire pleine d' — s, vi$c khd nbiéu bé; viéc

f, Ké dâc lùa; kè
Anikr \Lm s. 771 ch;ln lira.
A rude àne rude —
(lira dur thàfxj ^//dit cho
,

dur ) =
Voi dû- ihàng nài eho lanh?
Animadversion a /. Sir la-dirc, quô'-trach, sira-phat.
. Animal 5 m. Conlo&i^v&t, tbù-v^t,gi(iiig«-vftt, mu6ng
ehim eAm thâ,
L'hoiiinie est un — raisonnable, ngu'cri-ta là
cm thu CO tri biét W-ly.
Les animaux^ nhfrng thiiy^vAi\ moAng cMm^
cdm-thu.

Digitized by Google
AM M
— aquatiques, loài tkûy-tôc,
'

— de basse cour, loài lue-suc.


— qui volent, loài eâm ou phi-cdm c.
— quadrupèdes, loi^i thù ou tàu-thù. c.

Obi ranimai! cài tbàag ( coa ) u-mê\ dé daii dâ


chô.
AsiiUiAL ALE Oflj. ( vé thû cô giâc-h6n. ) C6 h6n, cù
sdng; hay tri-giàc; (
thû-phàm. )

règne — , loai cé sw séng; hai tkû»


vie — aie, sif àn-o* tlieo llnh thii, (theo xéc-thit).

Aimiàtcou 1 in; Con nb6-nhô (cokinh bién-vi xaéi


thây du'grc ).

A.MJ4AT10N s f. ( sir làm cho sông ou cô hôn ). Sif


bàng, svr sang.
ÀNiMEii f a, ( làm cho song, c6 h6n ). Giue«
— un indolent, giw dira biéng-nhéc.
— les soldats an combat, gim lèng quân-linh
cho ii6 hâng ( dan ) mk ra tran.

S> —, i;. pr. lên nu'drc; n6i lôn; n6i nông, •

Les esprits ê^anùnérenij IcMigngo'ài-taii^i xung


lên.
S' — au bien, ghic uhau làm lành.
S' — dans la disenssion, nôi néng khi
' e&i»
Le ieini s'anime, dâ mat lên, phicng lén.
Les êtres animée, vât c6 aicsdug, lo^i bay sdag*^
animés Ton contre l'antre, ^ûte nhan. '

AWMOsiTK .ç/. Sir phirng-lên— Sir nông; sif gi^ln-


gbét, (cây nhan. oàn nbau)»
Av««— ,
tânj-bâttg VM*; ràtj hnng.
^
'
Disoater avdc-«*| cài rd/^ c&i Ai^n^. :

Digitized by Google
82 " ANN
Plaider des deux o6tés avec—, â£(i-i^i hai dànff
réi làm.
Par — , bcri long giân (ghét).
Anis s m. Tièu-hôi; Yi* — étoilé, d^-hôi*
Aniser V ff. Bô d^î-hôi, tiêu-h6i vô; bô vi vào.
— un gâteau, bô vi vào bành cho tho-m^
Gâteau wmiy bành cà bô vi.

jkwiSETTE S f. (
Ru*çru c6 vi dai-hôi tiéu-h6i)—Ru*oru
b^h-cûc; Ru"çru Ma-ni.
Aunal ale adj. Nàm m^t,
tùr n&m.

Location— sir cho mvt&n nàm {nâm mât).


Ankales 5 /. pL (Sàch kè truy^n tùr nâm) Sàch sùr;
Sùr, sùr-ki c. — Truy$n«
LesH^des Lé, sà'-'ki nhà L6.
Versé dans les —
thông sil'-sdch,
,

AimALiSTE 5 m. Ké chép (làm) sûr. Sdr-thân. e«

Aj!IN£AU s m. Yong (nién) khoen —^nhâu, cà-ra. deo


tay ; khâu.
— X d'un chaîne, kkoen xà-lfch.

Mettre un— au groin d'un cochon, (deo {neo)


tàn0 ncri mô con heo)= cho h^y; cùa vân
côt cdo.
—^-pastoral, nhà,n giàm-muc (Birc cha).
Porter un — deo nkànichiénrchiên, cà-rà^ khâu.)
,

— ^nuptial, nhàn hôn-ph(fi otiphép giao«


Anniêe s /. Y An. Nam.
Bonne — ,
n^dang mùa.
Mauvaise — nam mât mùa (hung-nién
, c.)
Souhaiter bonne — mâng
la ,
tuâi.

D'une — à nom ndy qua nàm kia» nôi


l'autre,

|r6n^ Tn^t nom-^ ch hugnêm nây tb) nàm kbàci

Digitized by Google
ÀNN ^

D'—en nâmUic nàm,
, tùi . .

— ^prochaine, sang nâm.


—passée, 7iàm Dgoaî.
—précédente, nàm irurdre.

— nàm nhu&n.
bissextile,
K
Aa2«£X£ 5 thêm
/*. Cai (phiji) vô,
—d'un b&limeni mdi-kUu nhà»
eàài^ ffifi,

Ecole— tnràmg phu.


,
. .

Aunsxee V Ish^p a. Sàp-ûhÂp thém


vô» c; t5. .

— à
Bk]ih4hii$iibasse Codiinchine, sâp-nhâp
la
tlnh Binh-lhiiân vé (vdi) dât Nam-kK
Las trois provinces de l'ouest ont été annexées
àSaïgon depuis 1867. Ba tinh j^alây (dirdi) â&
sdp-nhâp vé Gia-dinh là tir nam 1867. •

AittKU02i S /• Sijr sap-nh^p.


AranmATiON s /. (Sir làm cho ra không) Sijç làm
hir (liôu) di mât.
AHKimLEa va.lÂm cho m&\ (tiêu^ti^t) di— Hùy
di; phi di, btft di.

—un acie, bat Icr-thi di, pJû t(V dû


—on testament, bô, bài (không cur) tà trtfi ou
tor ^hûc-ngôn.
A^^sivEESAiRE adj. s. Giap nam. Lë môi nàm mdi
ftn (làm).
y— d'un enfant, ngày giàp iâi44i (
=:luAi-tôij
chàu-tué c.)

Fêter V — dHrne naissance, ftn ngày smh^nlwi*


V—du roi> 18 vm^-tko »

y— d'un mort, ngàj cliôt gidp nàm. Ng^^y 14î


ki-nhât c»
A550j|a s /. rao, UWi bAo, rao, .

Digitized by Gopgle
è4 ANN
—dans un journal, l&i rao iroûg nhijrMrlnh.
Ahsioncir V a. Bern tin; bào tin ( nôi cho hay, cho
biéft ); bào; rao { cao - rao ) , rao - truyéa
(
giing, gi&ag day ) chi ra. —
— une nouvelle, âem tin, nôi iin.
Il m' annonce le mariage de sa flUCi nô nôi cho
i6i hay né g& eon né lày chén;.
— rao
les fêtes, lich.
~ une pièce, giâo dâu^
~layeiliie du Messie, nôitOniri Châa Cvra
thé sé Aên.
— rÉvangile, rao-iruyén d^o yiàng dao» thành'^
— guerre, bào gif
la c«
— quelqu^ln, ehù hay c6 ngu'dî nào
trinA idî.
L'éclair annonce Torage, ch<ïp chi dàu dùng^
mu'a.
La crainte annonce un cœuir fiaible^ si^ sçr chi
ddu non 16ng.
Anwonuation sf, L5 iruyén-tin. ( Lë thièn-tbâa
truyén tin cho ràt tbénh Bijro-Chûa-Bà. )

ANNOTATtOB *m. Kë châ-giài.


Amnotation sJ. Sgrcbù-giii-lài, cbù-gi^i; cbÀucon.
Aî<NOiEii V a. Chù-gi4i.

AmniAiBE etn* Lich, lich thvômg nftm.


Annuel elle adj, Hàng nàm, tbiràng nàm; tir nûm,
n&m m$t«
Revenu—*, 1^ màimôi nâm { hàny nom )•
Plantes — fo, cây sÔng nàm mut,
h»ifvmxikm adv. Mii nftm; thu'orng n&m; quanh
u&m*
f^ptmt if* (Syrtiitirnfoi )• Tiéii§(ipntair(8i|r

Digitized by Go
trà^lûn linôt nfttn mM ft. )

Par — s, trâ lûn, g dp txt nàm,


ÂmeLABLK adj. Bàt ( phi ) di dirçre.
ÀiGfULAiRE adj. { Cé hinh trèn nhtr eéi TÔBg )• Té
nhân, cà-rd, khâu.
Ikiîgl f
ugoa (tay) àp ùt oungùn ULyde^nkdn*

A.NNULATiOK 5/. SirMt, strphidi.


Ajciuue va. di, b&t di.
— » une loi, Mfi hiftt dû
— un jugement, phd àn; bac àn. ( bô di khOng
eur nira }•

AumuE « a. ( L&m cho sang-trong )* PHong-tâng;


ban hrùc tang.
Le roi vient d' — cette famille, vua moi phong*
tang cho nhà
A!ioiiu&S£ME?<T S m. phong-tang.
Arokal ale pl. AUX. ( Không theopbép chung )-
chôi, nghich, khâc.
AsiOMAUE S m. Sir sài phép thiromg; 8t]r s&i, qufiy,
khâc, nghich thirorng (
kbOng theo phép ).
kmwk s m. Lira coq.
ANOHnanDrr $ m. Sir âp-or.

ÀnœuiBa v ». Nôi ^p*a ( ng^p-ngirng )*

AKO!fT« adj. Không-cô dé tôn.


Lettre— , thcr rai.

— sàch khôfèg cé di tén


Écrit , ai làm« -

Garder — m. Giéu tén


1'
, s
(
tiéng ), (
không
néi tôa rniub ra )

AiOiiiAi AU ACS. adj. (Thtfi-kiéii) nghicb, sii pbte


86 ANT
Anse s m. Quai, qual-xach ( tai-zàcb ) •
Yase à anses, hÀnh c6 quaû
Aj^tàgonisme s m. Sir tranh nhau, sir giàiili nhau;
sifduanhau.
Antagoniste adj. Nghich.
ANTAacTiQUB cdj. (
chong, ngang, ngay^ plua bâc ).
Nam.
Pôle —
Nam-ciTc.
,

Ant£C£D£Mment adv. Truâc, khi trirc/c, liôi triro-c.

A^iTfeéDBNT TE od/. Tvvc&Cy It imôe. s. Tiéfng à imâcm


Faits — s, vive ( khi ) triru-c dâ qua.
S.m. Avoir de mauvais s, c6 viec xÂu/nr£rr; —
c6 àn ou tiéfng k/ù inr&c xtfu.
Antéchrist 5 m. (nghich Chùa Cliristo) Oui-vircng.
Antédiluvien enne adj. Triràc lut h6ng-thày.
Patriarche —, thành tA-tôug hâitrw&c^t hdng-
ihùy.
Antenne s f. Cây truc buôm — V6i, ràu con ong con
bu'o'm.
Antéoccxjpation 5/. (sirlotru'6c).Sirdè trir<>c,diéu
ngu-ori-ta câu-két mà tày di, mà don lë di, -

Antépénultième adj. Trirdrc câi kéî sau pflt.

Antérieur eure adj. Trirorc.


ma naissance est e à la sienne, ngày sanli—
irwéc ngày sanh 116.
tôi

partie e de la maison phia d&ng Irwéç cài —


nhà.
Antérieurement fl'rft». TnrcrCé
—à cette date, irw&c cai ngày ây«
ANtÉRiORiTi S /• Sif tnrdre hem,
^nthère 5 /. CiU bao nhuy bông.

Digitized by Go
ANT. W
Artbologie s /. ( sif kén bûng-hoa ). Sâch thcr gôp.
1

AmnoFOFBAGS adj s. Ké &a thit ngtrèi.


ÂNTicoAMBBE S f, { tviT&c phông Phong, naiy chi
— )

chyrc Tién-dàng; khàch-diràng... c


ÀHncHoiiEiQUB adj. Tri mtrùrchûrng dich (bênh
dich-khi. )

ÀSTiCHESTiEK enne adj. Mghich cùng phép d^o (Gia-


tô) »&c) Ghâa Giê-giu.
Akticipation s /. Sir lây trirdc dij six choau triract
par — choan trircrc di.

AiTiCiPSR V an. My im&c di Lâiy trii^c di.


— un payement, {

(râ trit&c ki.


)

— un jour, lam trw&c di h&i m$t


d' iigày«
— sur . . . Idn.
— sur le terrain . . . Idn dât.
— sur ce qu'on va néi h&t dire, di.

— sur revenus, àn
ses phân trvdrc cài lori nûnh dît
Veillasse anticipée^ già hâp^ già s&m,
Amicoi^STiTUTiONNEL elie<zû(/. Ng^hich (sài, irai) phép
dA lâp; trài qutfc-lô.
ANTIDATE 5 Ngày dé trirac cài ngày làm giây ( vitft

thcr, viét ta).

AitnDÀTiR t) c( Bé trâi ngày ; dé sAi ngày.


—un acte, làm tor mà dé ngày thâng lôn vé tru'dc,
Artu>ote s m, TiiuCic giài (
trùr, dâ, khu: ) dôc.
Le travail est un — contre Pénnui, vi$c làm nd
là ihuCk giài phién.
AKTnuwK sf. Càu dôi xirô-ng (— sllircrt) (câuhàt
rao trvdrc và sau h&t bài ca-v)nh).
A:iTifiÉvRiL E adj. Hay trûp(tri) chirngrét (uong"

Digitized by Google
88 ÀKT
ÀNTiGOiŒ S f. Biîra g'éî dAc ké già mi-quirig'*
con
(lên con gai ôngŒdipe c 3 hiijfu, cha mà-quang'
bi dày, iinh nguyôn di theo mà dâe eha.)
Antipape $ m* Gi&o-tông soin (tidin) vi; gido4ioàiig*
giâ.
Antipathie s /. Sir tg:-nhiônkhông ira-h^ (khôag-
. biâi vi C(jr. b«.o)«

— pour qn, r^A^/không irangirorinào.


Avoir del'
AflTiPATUiQUK Nghich, kbac, xung-khâc, .

Humeurs— iinh M^éc nbau, nghjch ahau«


Mon humeur — avec lavôire» iinh Uânfihfoh
est
vô'i tinii an h.
Cela est —à mon caraoièrei cùX không hap
vdi tdnh-khi tûi.

Antiphonaire 5 m. S&ch vinh-dui. (Sûch hdt 19 Hui-


tbénb).
Antiphrase « /*• Tiéfng n6i l&y, (iày hu* làm tbi^t,
làm hu*).
Itfy thiêt
Antipode sm.YJt phia bén kia 'is irai ùâi dâi ngay«
giao chcrn lai vdi ta. Trài, ngh)ch»
Votre raisonnement est V — du bon sens, Ly
anb nôi là dieu /m^(/^<7^;V/^) letbu'(>ngthièn-ba.
Antiquaire « m. Ré tbao-btôt nhûng dâ (cùa) ^ira*
Antique ctdj. Xva (ci c.) Vase binh mta. — ,

Simplicité — , sir thièt-thà d&ixica {d&i (nràc).


Copier 1' — ,bât-cbu:drc tbeo {d&i)x\ra, TùngcJ c«
8 f. Une belle — , ââxwa kuéo (tât).

ANTiQurrÉ 8 f. S«r xu*a; sir lâu dm.


de toulc —
xwa là'i lâm; d&i tbirçrng c<J.
,

héros de r-, anh-hùng rfd-t-wa.


Les — s, nhfrng w-rfrA, nhûmg cûa xxra^ la.

yiu^uu uy Google
Faire des—s> làm fiai.
AxnraéTiQUK adj. Ngbich, ch&ag\ A&iy dtfi-d&p*

Amivermineux euse adj, S. Hp-y sàt-tr(ing. — tbuCfc

A11T090XASB s f. Pbép dhng tàëng chi chii-c-tirdc


mà ci.l tôn riôn^ngircri, n^ir noi 0a[ng-Ciru-
Thé (Le Sauf^ear) mà cbi ièn 0urc Chua Giè-

Anto.nymk 5 nî. Tiè'ng d3i nhau, cliô'ng (nghich)


nhau, nbir /ti/^A vdi tôt vgria;^a.v,v,
à^TBK « m. Hang.
A-\uiT&B (S'), v.pr. Lïé\i nùnh phâi let dircrng ban
dôm.
A21CS s m. LSdft, 15 khtt, 15 trôn.—:6iapç môn,
bail n]ôn. c.
kskuiiÈ s f. Sv lo-lâng, ày-này, bâi-béi.
A^xiEUSEUXENT adti. Càch ây-nây, lo-sor.
ksixsxx ELiiE adj^ Uay lo-sor, ày-này, bâi-hôi.
AoàT r m. Tén kèn thâng tim D&m fày.
Mois d' — ,
tbâng tâm.
Faire 1'—, g$t-hdi (tbang tàm.)
La mi-août, néraihéngUni, r&m thdng tém.
Apaisement $ m. Si^ l«\ui cho êm, cbo DguOi| cho
bijrt di.
Apaiser va, Làm cho ém ( diu, ngdt, bdt, iigu6i*«)
dep yen ( an ). '

— uoe sédition, dep an loan*.


— la doulenr, cho m h&i dàu.
làro ^d?
— un enfant qui pleure, dô con-aît kbéc nin.
la colère, làm cho ngu<fi gi(^4
S* — r./w. diu, yÔD, l^lng...
90 APË
Tempête apaisée^ bâo dft dju^ ( ianh ) di«
Vent apaiséy gio làng.
Troubles apaisés j loan dft dep yén.
La colère apaisée^ congiân dft ngudi.
ApaxNage s;w, Phdii àu vua cho cac ông lioàng cou
thilr vua. —
theo, %\f sinh ra bM, su* deo-theo.
Donner une province en —
cât (câp) cho m6t
,

tinh phân an, ( lôc dàn-xâ. )


L'erreur est V —
de rhomme, sijr lAm-15i ià^tr
thxc&ng ngu'ori-ta hay cd»
Les infirmités sont P —
delà nature humaine,
tât-nguyén binh-hoçin là céi né deo-iheo tmh
phâi eé.
loài ngvàî-ta
Apanager va. Cho phdn-ân.
APAifAGiSTE sm. Ké du'çrc phân-an*

Apathie s/. Sir ngo-ngurng, sir \ô tâm.


Apathique adj. Ngcr-ngiSrng, lor-lào, vô tàm.
A PERCEVABLE âf^y. C6 h1 ngo-thâ'y (hrçrc.

Apkecevoir va, Xgô-thây; chçrt thây; trông-tbiy.


— de trông-thdy za>xa; thdy
loin, vpt\
Dès que je Pai aperçu^ vira khi ngé-thây no. tôi

S'— v.pr, ngô-thây; hay,


Th^ïy, biéft.

Sans — s' , kh6ng hay.


l^t-'bàti lui-hui;

Cette lie s* aperçoit du rivage, cii cù4ao này tf

trong bo ngo-lhâ'y,
U aperçoit du piège, (né théy b&y rdi ) = nd
biét mva rdi.
11 sUiperçut enfin qu' on le trompait, nô moi hay
là ngu'ori-ta gçt no.
Apbbçu sm. Sir m*i ngé-thtfy. — CAicvcmg ( séch );
cdi tom Içi, rut lai,.

Digitized by Go
ka premier — , vira ngo^hétjf; mdi nffd-ihéfy
môt cdi...É
Un — des naatières, cicaiig sach xoc lai.
AnniinF ivb. adj s. (Hay màra^ khai ra ) Hay giijic

dôi; hay khaî vi.


Remède — , thudc khni ( m& ) cho thông.
Prendre un — ,
utfng dé khai vi, (
giuc dôi mà
âncmn).
ABETISSEMENT sm» Su* bu t ( clio nlià j.

XpmssER va. Làm cho nh&.


A pui PB£S, loc, adv» Gàn-gdn; ixùc chirng, chimg;
dàu chùng
ÀMiO.MK s/'. (Khong cô tieng ) sif tdt titfng ( tliât

thanh c. , a than h c. )

k^Bomiasm. Lài vân-t&t mà y-tir sâu ( l$-ngôn c.


ÂPiTOTERat?. Làm cho thircrng-hai, Ihircmg-xôt ).

S' — sur le sort de qn, ihurarng-hai


(

c4i vân
ngirori nào.
Aplanir va. Làm cho bànc: miit — Ban-I)àiig.
~ lùm cho
les difficultés^ ra sijr klio dè.
— le ehemin, ban àuràng cho bâng.
Terrain applani^ àHi dâ ban cho bàng,
m. SijT làm cho bàng-thâng,
Aplakissement â
Aplato V «• Làm cho giep ( xep, nhep ) xuCfng.
S* — t* pr, giep di (
xop, xep ).
La terre est aplatia aux deux extrémités, dàt hai
dâu giep.
La tumeur s'aplatit^ mut xpp mu.
balle aplatie en tombant, dan té xuOîng xiô giep di.
Ah ATwmwrr 5 Sg* làm oho giep, sir giep» —
ArioHB i m, Oîly dong —
tbâng, ngay; dirng thing.
perdre son — , xiéu di.
Ce mur tient bien son —, cii v4cb ndy né âilmg
thàng [nf/ay).

Prendre V — d'une
muraille, dông dây m4 C<n
vÂch xÀy c6 âûrng ihâng hay Idiông.
Avoir de P— ( dirng thâng, ngay ), Tlnh-toibi^ ;
,

chdc y, vûmg-vàng,
D'—, thàng, ngay, vOng.
Afocaitpss m. ( 8^ tA ra 4iém la, sur Idn«ahiôm )•
Sdch ùng thdnh Gioang tông-dô cbép vé diém 1^
Chua cho ngirâri ngô-thtfy.
ApocaTm adj. Khtog chAc, không thîét, khOng^
ch.inh, (Không cô tôn ké làm, khôngbi^ft ailàm)^
Auteur —, tén kè làm séch không cô cMc.
Histoire ,

truyôn mâp-mâr không-cô g3c*
Nouvelle —
tin không-c6 châc.
,

Amis s /• Nori m&t-tr&ng b xa dit hom h£t. rtft, —


tôt; cire phim; cao-xamù-mù, t(-mù, voi-voi.
être à r — de sa gloire, vinh-vang dà tàt phdm.

Apologétique adj. Binh, chû'a.


discours —, bài, lài ekita* âiên trAn. e. bién VS o.

Apologie s /. Lcri dura, binh (minhhay-làkékhâc).


— Biéu-trân chôi lây minh»
c. Sir
Faire V — de on. binh nào. ngvtiti
Faire son cnita minh; eMi liy n&Ar
Apologiste s m, Kë binh, ké ch(ira«
Apologue s m. €huy$n bày-biéfn ra mà dçy Id phii*
Cluivt^n nôi
*. •
ti.

Apophtegme f m. PhiroTig-ngôn, tuc-ngir; hVi khôu-

ngoan, cao-kl sâu^nhiôm. Un thành-hiân.


Apoplectiqui adj. Thu$e vé chihig âàm«h6a,
(phong, Utft méu}..

uiyiiized by Google
APO 9S
ApopiKxrc s /. Bènh ir huyôt (uât màu); dàm-^iiac.
phong, chùng phong*
attaqué d* —, mâc phong^ trûng phong,
mort d' —, mâc phong mà chê't.
AfosTAsn « f. Sijr bô o, sç* chdi o; phàn chinh
qui tà c.

AposTASisa t; n. Bà d^o; chtii d^o.


Apostat s m. Kè'b6 dao.
Apostèxs hag-là Apostumk s m. Mut, mtjit dôe«
Se fonner en — , fhành mut âde.
Il faut que V — crève, mut phài làm (ra) mi$ng
di = viôc nây phâi làm cho ra . .

Apoma A. Mt mà rloh ( mà hôr.


f>
)

—des soldats pour une embuscade, dat binh phuc.


—un assassin, dat ngu'ài rinh mà ^ét.
— de flBUiz témoims, dwng churng- dffi.
AponuLE s f. Chir viél ganh vô lé^hay-là sau tha-
ttr mà g^i-gâm. .

Mettre une —à une lettre, mêt ganh vào thor.


Apostiller V a. Viéft g:anh vô.
—un placet, ganh vô dom mà gdi-gâm.
— livre, ganh sàch.
^on
ApomiAT f m. Chû-c tông-dd.
Apostoliqis adj. Thu^c vé tbénh Ttag-dd.
Doctrine — Bao eâe thdnh Tïlfi^^^giAng-truyén;
,

dao (chinh) chânh.


Zèle—, long s<(t-sâng nhur câc thdnh Tàng-dâ.
Bref—, târ Tàarihdnh.
Missionnaire-—, thây giang dao Toa-thanh sai;
Vicaire—, Giàm-miJic thay m|lt Bù-cJ giào-tông,
Dictionnaire r-A 7 . .
eoUsdc dia-ph^n itong mràc ngoai-dao«
AiH)STR0PH2 5/. Sir trô* mh néi ngay vdi ngiro*i c<î

mat vâng m$i cûng vây, vdi vât vô linh-'lut


diràng nhir cô mSt d6 vây. Cài A&n — n^éo
dat cho h'iél da h&l dur Am-vAn di nliir 1' d' • ,

Apostropher t; a. Trà luà noi mà trdch ngirài nào«


Bftt défu ngaéo'»
Apothéose 5/. Sir phong* thdn, phong thdnh.
Faire V —de qn, phong thdn cho ngiràî nào—
tànff'khen ngirôri nào (|ua.

Apothicaire s m. Ké chtf iliutfc; ké bdii thutfc uô'ng*.


Boutique — , tiOm ban «hudc.
ApoimAiBKBiB 5 /• Ti^m thudc.

Apôtre s m. Tôiig-dô.
Douze — tf, mu'cri hai thdnh Tàng-dâ.
AppabaItre t) n. Hién ra; hiôn Idnh ra.
— à. . . hién ra cùng. . .

Dieu apparût k Moïse, Diire Cbùa li^inhiinra


eùng dng fhành Moi-sen.
Apparat 5/??. Sir sâni-sira (sira-soan) don-dep,
(cho lich, cho ughiém.)
Avec — ,
oai-nghi, trong-ihé, '

Un lit d' — ,
giirùiig dé chicng chcfi, (coi cho tôt.)
Apparaux s m
pL Dô-cuôç dvcâi tau (nhu* neo^çci
^

buAm-Iac, chàng-cAt v.v.)


Appareil 5 Sirdou-dop;nglii-liô'l; — ^Jlày; dô-lé/
cuOc-tiôc Bà rit, thuitc d|lt.

—de guerre, ââ-lé sâm dành giac; bhih-khf. c.


—de funérailles, Swdon dam ma; do
àm-công.
— de do sâm di san-I);in.
cliasse,
Faire de grands 5, drm-drp sâm-sà'a huug»—
Mettre V —
à uae plaie, dai tliuoc.

Digitized by GoogU
Mettre pour — des toiles dV^ST^ées, Itfy vixkg
nh^n mk^âp mà àdf Un.
— photographique, dâimày) lâ[y hinb {M^ chorn
dungr). — digestif, (
mdy làm cho tiéu tbijre)

Appab£ii«l£b V a. Bât-G$p.(cho xiTPgchodtfinhau),


CheYanx bien-^s, nfTiT^ bât-cap snSrng n^au*
Voilà un beau vase* îe cherche à V cdi binh — .

dep qua, tôi dang ki«^m cho xû^na (du) râp.


ÂppABAiixiB V «I. Don niÀlui; sâm-sdra lui gbe, tàu«
Appar£Mmi:>'t adv, Diron^-nhir, coi iuông nbur.

Appabkmce 8 f. Bô, binh bé ngoài; ûnb-binh.En , hê ngnài.
Avoir V — de.,., cô hwh n/at.,. coi b^.l^
Qhjeis de belle —,
dé eai Ult mâ.
Ces metihles ont beaucoup d' nhû*ng dô n4y — ,

hào-vhéng l&m.
& Pon découvre la moindre de fimude*... nfe
#
~
Jjdt du-çrc dâti gi gian. . .

Garder les — s, giîr phép bé nçoài.


Appabi!it ente adj» T6, rô; t^l$; bày ra b< ngoJU,
vérité— thât râ-ràng.
e, sir
vertu — nhon-dirc bé ngoai.
e,
AppAina V a. Bit c&p; câfp d6i« •

— deux chevaux de caresse, bit càp ngira di xe»


Bœufs mal appariés^ bù không xû'ng càp.
Choses bien appariées j â6 zAng nhauy â4i nhau.
Apparu ION s f. Sir hi^n ra.
— des esprits, syr qui-thàn lùin ra.
— d^une comète^ si^ sao tua ( sao chÂi )
pioc ra.
faire une courte — , chicù ng mat ( ra mât^ ) çaôt
Appâroie i; n. T6 ra; bày ra.
n ^pperijpM ... râ {Àân) yi.,««

A^ABTBiRifT 8 m. Nhà fr; (di5 à <hS nliiéo ngân nAp)«

San — donne sur la rivière, ehâ pMng né b day


ra sông.
Donner à qn un — chez soi^ cho ai ^ ^^t/ nhà nûnh«
Afpâbtbnancb 8 f. Cài thuOc vé..,. Cài nh^p v&o. • . •
Ce coin est une ^ de ma terre, khoành i& n6 \h
mié'ng thuôc vi dit tôî.

ArpARnafn v n. Thu^ vé; vé; là cAa«.« ~ 6n thoa,


thtfn^thuôc.
li appartient aux pères de châtier leurs enfants,
YÎ^è aùra-d^y c6n-cài là vé cba mf •

Cela,* m^apparfknt^ cài tfy là eùa t(^i.'

Appas 5w pl. Môi; chirac; diêu qu^n-d\i.


AppIt s m* Mtfi ( eftn cA, dành b&y )
garnir un hameçon de V moc m6i ( vô lir&i càu ) — ,

mettre V —à la ligne, méc mài,


AppItie V a. Nhdr, (nhâp). Trao méi, dût mâi (cho

AppAuvAia t; a. Làm cho nghèo ( khô ).

l'interruption dirconuiierce^/sjMitivrà tout un


pays, nghet du*crng buôn-b&n làm cho cà xur
sir

ck^xràc^ra nghèo,
— un làm eho â&t b&t téi 'dî.
sol,

S' pr ra nghèo.
V.
Sang appauvri^ huyét hw,
L'Etat s'appauvrit par Iqi guerre, Nu'dc ra ngkéo
^'
vigiac-giâ.
AppÂirvRiBSEilBMT S m. S\f ra nghèo. (Nd rut bfSrtdin-*
• • •
. « . » . , , . .

Diyiiizea by Google
APP sn
din).
App£AU s m* Cdi tu-hit dé gik iiëng chim mà kêu n6«
Appbl J m. Sit kêu dé(n...«
— à un tribunal, sir kêu nài dê'n tùa khàc Sy: —
phùc an, kéu àn.
Sans —
, không
kiu dén dftu nfiu dcnjrc.
battre — giuc
1'
,
thâu trrfng binh.
laire — diim mue; kéu
, tén, l^i.
— à Pinsnrrection, giuc làm lofii.
Appellant e f Kè kêu àn; ké phùc àn»
AmcLtE V a. Kéu, gçi; kéu tén* Kéu là • , gçi là* •

— du nom de. • • Mu bling,. •


11 rappelle du nom de père, né kêu ngurori 4y

bàng cha.
Comment appeUexryovA cela? anh kiu eii nây&t
càigi?
Comment 5'a;>;)tf/fe-t-il?/^/inôlà gl?ou n6 léfigi?
Oni m'appeUe là? ai AAi tôt dé? •

Ceci appelle . . . cài nây goi là,


-^par signes, ra dàu mà ngo&t*
—en jugement, A»^, thwa.
— en témoignage; chirng, phdn buà.
p/^iân

~les dành vdn.


lettres,
— qn par son nom, kiu tin on hiù xich mé
ngirori nào.

Les appelés^ ké Chûa


La ponle appeUe ses poussins, gà mii tûc con.
— un iiiéciecin, rw&c tbây thuÔc*
AmLBE 9 n. Kéu àn,
n en appelle^ nô A^t/ cfn.

J*en appeUe. , tdi khOng cb^a. , « tOi aûn kéu t6i(


kh&c xét Àn lai.

Appellatif ive adj. Dé ma kêu.


'5. un— ,
myt tiôn^ hiêu-goi.
Appellation s /• Sir kéu. ; — tiéng gçi; tén kêu • •

— de lettres, sir ^friri/i tv/w.

Cette — . . . cài tiétig-goi nây . . . cài tên kêu nây


Appendici 5 m. B& di. c. Thêm vào sau (sàch).
Cui phu-thêm.
Appentis s m. Chai.
ajouter un — , chai pa. ,

Construire un — pour. làm mCAcdichâiàh mà.


. .

Appesantir v a, Làm cho ra nang bGrn dè. =


«— la tête, làm cho nàng diu.
Dieu a appesanti sa main sur cette nation', Chûa
d& dè tay ngu-ùri trên dàn ày.
Tous les maux s'appesantissent à la fois sur lui,
moi sir clir tuôn cli^n môt lurçrt dè Idg né.
Appesantissement s m. Si^ nang-né
Appétence 5 /. Str thèm.
. Appi^Tsa V a. Tbèm.
— la viande, thèm thit.

Appétissant ante adj, Làm cho thèm, trây thèm.—


Ngon.
Mets — , dd ngon (tliâLy mà tbèm)
Appétit s Sir thèm;^Sir ngon mièng (an).
Avoir — , biët thèm^ biô'i d6i\ an biét ngon.
Exciter \ \

Réveiller; ;
Avoir de T— pour. . . ham. . .
. , C6 lèng mtiefn

oUo d^g. • • •

£t(^.^eii*--*de fortune, ham làm giàu.

Digitized by Gopgle
APP 99
Manger av ec — , an nyo7i iniéng, àn dirorc ecrm.
Applaudir t> tay mà m£ng (mà khen).
a yi. V5
— aux vô tay khen con-hat; châu.
acteurs,
On l'a applaudi de cette bonne action, ngiroi-la
déu khen né viôc tôt tfy,
S* — de .... Khœ minh vê. . .

S'— d'avoir*. mâng dâ. . . vi . .

Applaudissement m. vd — dànb, img«


s Sijr tay. Syr
Donner des — vô tay mà khm. s,

Recevoir des — khen. , dirrrc


Applaudisssur $m. Ké vd — Ké dành chiu. tay.
Applicable adj, (Khâ d^ (dut) vô... ); chi vé.
ApniCATioM sf. ( Su* â$t vào).

Avec — , céch siénç-nâng chàm-chL


Mettre toute son — à.... ra site.,,,
— d'un remède, si^ dùng (
dai^ dân ) thutfc.
Appliquer va, (
Xâ'p vô... )
Bat, Bé vào, (tri c.
— ime échelle au mur, bâc thang lén vô) vàch. )

— un cataplasme à poitrine, dan âât môt la (


(

)
mieiig thuôc-dân ncri ng-irc.
— sa main sur sa bouche, dè tay lén miông.
I— an aouâlet à qn« và nào môt ngirâri céi.
— des couleurs à un tableau, bô ou dié/n ntrac
thuiîc.
—qn à la question, 6<f/^m ra mà khâo (
tin, ira).
— malà propos, bây (không nhàm, trûng).
— Son esprit à qq chose, f?ewtrioM/ri y vé sijrgi.
— la peine, chi^u lu^t tri t$i.

On peut — ce terme à beaucoup d'objets, cai


tiéng nây dùng [Idy) mà nôi t'^ nhiéu cài dœ^o.
— une eotuparaison à m sujet, lây [dimg ) yi^
iÛÛ APP
dn mk nài vi,
S* — v.pr. Liy cho minh — ra sûre; chïniHehl,

S* — les louanges d'autrui, lày tiéng khen kè


khàc mà nhdn cho minh*
S» — à Fétude, chuyên hoc; chàm viêc toc.
S' — à perdre un hai autre, lo ngaori.
S' — àson devoir, ra^i^clàmiheobÀn-pIi^iiminh.
AFraftT 5171. C&i thêm Yô cho dA stf; tién chftm.
Faire P — , c/iâm thêm cho dû.
n me devait 100 f. , il m'a donné 18 piastres et
dix centimes d'appoint. N6 mftc tôi môt-trftm
francs^ nô dira cho tôi 18 d6ng bac l^i chàm
thém, mxsàï dâng centimes nûra.

AppoiiNTEMENT sm. Lôc, bSng; bSng-liirdiig, bSng*
lôc. — Tién cung.
Avoir quinze mille francs d' — , àn lôc m^tmnAn
nr&i francs*
Toucher ses —
s, lanh lôc.

' Priver d' — , cât bôsig.


Avoir de gros — s, ftn he to, ân iÔng Idn.
Appointer va. Cho an loc.
Apport sm. CAa dem vé nhà ch6ng. — Cùa dem v^
công-xi (công-ti); tién hùn.
(
dt^n
Apporter va. Bam ou dem < toi.,,,

— des dem
lettres, thof.
— une nouveUe, &am tin« *

— du soin à.... lo cho...,

— des lày
raisons...» lê... dem lé.«., mà...»
— - pour excuse sa mauvaise santé,
dau mà kié(u«
% 18 mlnli

Digitized by Google
— en mariage, dem cùa vé ahà ch6ng, '

— sur des bêtes de sommei ( tiAu, bà)dini

— par Xe
voiture, ch& t&i\ xe,
— par bateau» ch& ghedSnntdi*
AffOSiR va. ( Bat vào )
- B6ng v4o.
— cachet, âôrig con^dâu.
le
— sceau, dông Ân.
le
— une clause à un dàtcontrat, diéu-l^ vâMh^ho.
— niêm^ niém-phong
scellé, lai.

Apposition â$t vào. — Pbép


s /. Sir âj|^tbaitiânglên«
kèu lidn nhau , tîéfng sau ctt nghia tié^ng tnrdc
nhur: Tyr-dicc^ roi d'Annam,
AptaÉciABLE adj. Ck> lê biét sure (biét công) du*^;
dành gii dtfçrc*
AppBtoATSim $ m. Kè dinh (dành) gid; ké hiiX xét
irçng khinh.
AppBiciATioii s f. Sv dành già; sy xét trpng khinh.
Apprécier t; a. Bành già. — Xét công; biéft cho thât
già.
— le mérite, biét công.
— l'arbre à ses fruits, coi trài Jxà,dodnc^^rathi
nào*
—à sa juste valeur, dinh chonhimciidàng nà.
Appréhender v a. Bât. — Se.
On Ta appréhendé au corps, ngu'di-ta dft bât u6.
— la mort, $œ ch£t.
— de parler, không dâm néi.
scr

— pour kéo chét.


la vie,
— que la fièvre ne revienne, sœ rét Ifichàng.
Appr^uensif ive adj. Hay s(jr.
jpersonne n'est aussi — quelui| khôn^-c<i ai
^
Digitized by Gopgle
102 kW
sçr bàng nu.

Apprendre v a. (bât Wy). Bicîft, Hièu-biét, Hoc ( cho

hiéi ). — Hoc
cho biô't, cho hay; day.
lai,

Qu'avez-vous appris de nouveau? anh c6 bîét sijr


gl la hay không?
J'ai appris cela de bonne part, tôi biét diéu ày châc*
• — une nouvelle, biét ( nghe^ ) tin«
— une langue, hec tifng.
— par cœur, hoc thuoc long,
11 m'a appris la mort de sa soBur, né nôi tin cho
ta hay obi né ohtft.
11 m^apprmd que... né c//o loi hay [biét) râng....

. — la grammaire aux eniaats, day con-nit Ape saeh*


meo.
Je vous apprendrai à vivre, tôi së day anh cho
biét càch ân-àr. «

Je lui apprendrai qui je suis, tôi së làm eho né


toi là ai.

Appbekti ie s m /*. Ké dang hoc-nghé. (


d6t, ehxra.
iirng. Ké m&i hoc, hoc-tro.
)

— d'un fondeur, ké dang hoc nghê thor-dûc.


— e d'une couturière, con-gài m&i hoc may.
N'être qu'un — guerre; chu a tinig vièc danh
à la
giac; chtea thao nghé vô-nghô.
n'est pas maître, hoc-trà không quakhAithdy.
Apprentissage s m. Sir hoc nghé.
être en — dang hoc nghé^
,

mettre en — cho dt hoc ughé, ,

faireson — sous qn, hpc-nghê \ùï ngircri uào«

fini?son — ra nghé. ,
• j

Digitized by Google
Afp&ât 5 m. Sir
kpv
don-dep, sûra-soan (â6 kia dô no).
m
— d'un repas, syr don {bû*a) an.
— de guerre, sir«efi»-<si!*abinh-khf màdénhgiâc.
Styleplein — d' , càeli noi bào-chuôï quâ.
Avec — c6 don , ( $âuL ) iv\£Ôc\ sân.
Sans , —
kh6ng iàmrsù^a = SŒsài.
Apprêter v a. Don, sâm-sira.
— un festin, don f it^c,
— à manger, nâu an.
— des peaux, thuôc da.
—à
S' fuir, io trCin, sdm-silra tr6n.

— au combat, idm^sd'a ra
S' tr^n*
Appbêtbub s m.VLè don.
Afpbivoiser V a. Làm cho bién (cho thuân, cho
dan, cho qiien).
— une bôte féroce, tâp con thû dur cho ra hién
(thuân. • • •)

—un chïm cho dan.


oiseau, n?f ôi
'

— tinukhé cho ra hién.


le caractère diiFiciic, tâp
S' V. pr, quen, dan (mat).
Approbateur 3 m. Ké u-ng- (chiu); ké khenj ké Wy
làm phài.
Cette conduite n'aura point d'-^, ân^ nhur^fty
se không c6 ai wng [khen\ lây làm phâi) dâu.
Appeobatif IVK adj. Cbî dâiu xcng {cho^chiUykhen. ,)
Signe, geste-^, dàu (b$) chi urng {chiu^ khen).
Approbation 5 /. Sir u*ng, cliiu. —phe; cijàu-phô.
Avoir r—^e tout le monde, du'çrc ai niy déu
ttng [khm).
Avec r—
du peuple, dân dâng xing»
Donner T-* à» • • tr/i^ chiu ciio. • • jihé-phuçhô.ê
404 KPV
y èfiô. • •

Approchant TEa(f/'.Gân;gii(ng(tira, torjtiro'ng-tijrc.J

Couleur de celle de Tor, màu (mùi) ou 8.âc


e
giâng {to-) sic vàng.

Le faux a q q chose du vrai, cài già né cûngcé
diéu gi^ng céi tb^t. ,

Apfeochant arfo.6«ii,xé.xfcli.
11 est —de midi, gân dumg hông'.
Il est trois heures ou — , dùng giù tbur ba^
khtog thl cûng xi^ieh.
Appeoche gân tcri; SijT tdri g£n.
5 /. SiJT

— gân i6u
de la nuit» sijr

De difficile khô —
lai gân. ,


Lunette d' , kinh coi gân ou kinh hién-vr.
Empêcher les^» ngàn khteg cho tâi gâà*
'Appbocher V a, Bern lai gdn; dé gân;
—une table du feu, dem bàn gân Idra. ^
—des chaises d'une table, di ghë lai gân
•—du but, gân mvrc en m &c,cp bia, gân trûng dich.
;

—quelqu'un, dé'n {lai) gân ngu'ofi nào.


.
— ^les grands, tkdn (cân) vôiki lâa (sang).

Les lunettes approchpnt les objets, kinh thâu


{jîem) dô miidi coi lai aqn.
Approchât v.n. ^
• .
j

'
L'heure de la mort approche hay là s'approche^
fpUt chdt gân din.

AppaoFONDiK V a, (Làm cho sàu; dào cho sÂu). Xét


cho âé[n('tb<u,-càng^tOt).
—un fossé, dào hàm cho sàu d(n di.
^


'
•i**we affairoi xit cho dén \i^c ou cho chi 1^%

^ kju,^ jd by Google
APP I

•>-*une cpiesfion, viéc {chuyén)ehô ra^(éhù


Cling cho tôt.)
Gonnaissaiioe approfondie^ th6ng-thài làm
{sduy caosâu)
Appbofonoissshent sm, Sv làm cho sAu — sijT xét
cho cùng, ( t^t )•

AmwPRfATioif sf. Sv* làm cho ra cAii nteg Sir


chiém-doat.
AfffBOPBnB va. (Làm choracAarièng). Làm (dçn) "

cho ra vùra, (-xirng-hap ittAë..* )


— son appartement, don chô minb à cho sach^

fme loi aux mœurs, ra luftt ximg theo th4i-tijic«


S* — v,pr. chièm lây làm cùa mlnh; 14y My
cbo minh; curàp, doat.
S' — mi bien public, Idg cûa chung làm €ûa
riény minh,
S' — gloire qu'un autre
la acquise, ewifps'est

lén danh-tiéttg kè khéc â& làm âxtifc.


Ai»paoL VER V a, ITng, dành; lâylàmphài. ^phé-phu; —
châu-plié.
Appromei-yom sa conduite ? Né ftn-^ làm-v^y»
anh c6 Idylàm phâi owtrw^ôwn^hay-không?
approuve que. vous fiassiez, UÀ ttng cho anh
'

làmcàiÂy.
On approuve fort votre libéralité, ngirori-ta khen
(
wng bung ) sif r^ng-ràl anh lâm.
Le marché est approuvé^ cài ter giao quan dft
phi{ckochit)v6\.
Le roi approuve, vua châu-phi. l Yua cho^ chiu.
aanh )•
AmovisioififEMcixT trn* Syr dijr*bi (
dijr-phông }• .

Digitized by Google
106 API'
Afi»ROirt8fONintR va. Dur-phông ( dur-bi ) ccrm-tién

(
tiên-gao liromg-phan ).

— une année, h càp ltc(rng-phan cbo binh An.


Appboxiiutip vn adj. Gàn-gdn; ir*c chùng; phông-
tro^c.

Approximation sf. Si^ d^c ( d6 )


cbùrng gân trung;
BIT ph6ng-ir*c.
Approximativement adv, Gân-gân; pbông chCrng...
dftucûn^....
A»m 9m. Cài chtfng (dôr); cây cWi; — nofiniTomjp-
dira; c\\h nhnr-cây.
— d'une plante, choài câm cây.
Scipion V— de Rome. 6ngScipid
était nràmg^ là
côt Nirdc Roma.
Être sans — cô , thé.

Avoir de V — c6 thân-thé.
,

— des malheureux, chÔ kè kh^n-kho vh&-cây.


Appui-main sm, Thu'drc thçf vë dé dô" lây tay càm
viét; thiràc Ait tay.
Appuyer va.n. ChÔng, chdng-chôi. — Khâu, dè ~
Nircrng, dgra. — binh, chira.
— un mur par des lày c^t mà â& {châhg)
piliers,
vAch.
— coudes sur une
ses chông cành-chô
table, (tay)
bàn.
trên
— ébranlé,
l'État Nvdc nghiéng-nghèo.
chô'ngrdch
— ce qui penche, châhg ngft déh xiêu.
— un cachet, con fihân
xuông. dà'u
Marcher sans — pied, nhân^ hxràc nhe.
le di
— sur plume, âè cây xuâng ==
là vîÉft viÔt fo nét.
— une maison contre un coteauj câtnhà(/{ra vôgù.
'

— Téperon à un cheval, thûc ngyra, giuc ngva«

Digitized by Google
1
APH lûï
— qn hinh chita n^àx nào*
J ( )

S'— sur nn Lûton, chông gây; vwcrng cây gây.


y — sur coude, dtta ninh.le
S'— contre une colonne, dtra {\ho) côt.
— sur qn. {nwœrtg-dica ngu^ôi nào) = lay
S* thé
nerinVi nào.
S' — sur qq chose, tin-cdy câi gi.
S' — sur son innocence, rày ^ minh vW^i. ( )

Awii adj. Nhàm. — Gât; chua-chât.


Chemin — h^-hi^nq hhô
,
clirrrng di.

Humeur — tinh (chumg) quàurrâu khé &.


, .

— à la p'orfre, r/ât cA.

Ym — mùi
, ru'oii chat*
— an gain, tham Wi.
AFBEXKfT adv. Càcb gdt; càch chua-chdtgât-gd^m.
Après adv. Sau.
Venir—, tdî 5ati,
Lon^emps — , sau lâu.
peu ' \ .

Quelque temps- |
CAc»^ " '

Li-^firèsi sauniy (dày):


Après prép, Sau rôi ou ctoan*
—que. sau khi. . . . . tir khi. ,

Immédiatement— Kë l&y sau.


— mort, mu khi
^la chêft==: chéft rdiùù daan»
— les semailles, bâc ma (gicovai) .,

— ces paroles . . • • noi b£y-nhièu lori doan...*


— avoir mangé . . . ân rdL ...
— sau
tout, li(}'t.

—Noël, sau lâ Sinh-NbiiTt, ou lé Sinh-Nhvt rdi.


arrivé —
Ilesl oioi, nô iôi sau tôi.
-
— coup, [roi vïèc inù'u • . )~ muon qua,
m mort, médecin,
APT
méi c6 ihij
la le cbéft rdi
ihiitfe= vô-ieh.

Rien n'est plus cher la réputation, Kbông gl
qui cho bâng danh-tiéfng.
««^ Ia peine le plaisir, ci^c rdit mdi sirdng, héê cvo
t<K strong.
Crier— qn, nào*
la {trdch) ngu'ôri
Courir— nr^c theo^ eh«y
, tkeo.
Regarder— ng6 sau ltmg=ng6 ngodù
soi, lai

Sans regarder— (khdng ngé mi^t-dài.


soi, l^i)

Araks (d') Théo nhir... eû^theo...


d' — nature, nhic tir-nhiôn.
d* — ce a
qu'il at-theo lài nô â& néi.
dit,

d'— moi, iheo nhtr f iàu • •


Apres-demàik hc adv. Ngày (bûra) mSi\ dê'n mtft m6U ;

Demain, — , oiraprès... mai, mcf/, hay-làbfrakia.


Apeès-oIner s m. hay-là Après-dlnée. s /. buAi &ii
corn tru-a rii.

Araks-Mmi smf. BuAi xéf, buAi chiéu; xë qua, xi


chiéu, tmra iài MB.)
(tù*

Apbès-souper s m, hay-là Après -soupée s BuAi


ftn corm ttfi rdi (cho défn khi di ngù)«

ApBiii 5 /• Sir nhâm.


— de la peau, sijr iihâm da.
*-^es montagnes, si^ gàp^qhinh nûi-non«
—d'une réprimande, sir qudr-tréch nang (xdng)
'
lài. .

—au gain, s\j:thnm {ham) Içri.

AptI adj. C6 tài, giôi, hay.


—à beaucoup de choses, gtâi nhiêu viêc.
— remplir une fonction, ci! tài {giôi) mà làm

Digitized by Google
ARA 109
chu*c. . . •

APTiTUDfi S f. Syr hay, si^ giôij tài, tàibay, tbiêii*


tir c.
Avoir de 1' — 1\. . . , {iài) mà.
c6 thièn-tw . .

Apc&EiisifT sm^ Sv* dè s6-sàch cho dicb.


Apurer (Làm cho rành). D6 sA-sach cho di'ch
v a.

— un compte, dd si, tinh a6 {giû s6).


AorABiUM $ m. Thùng dong nvrôe mtùi cé; thùQg
non bo; thùng rông câ; Bé can. T.
Aquatil /{«(/.(Y^ifiông durai nirûc). Loài tbùy-toc.
Aquatique adj, SSng dtrdi nirào.
Animaux — loài thuy-Uk,
s,
Oiseaux — ehim hay &n dit&i nur&c.
s,
Plantes — cA-cây & duréi
s, furthc.

Aqueduc s m. Cô'ng nirùc. (Mu'ong cho thùng nu'dc).


Aqcsux idsb adj. Co nirdc; nbiéù nvcâe.
Fruit — , trni 7i/ii/jn nxf&c.
Tumeur — nw&c^ se, mi^t c6
Aoinun adj. Quftm, queo nhu* mô phung-hoàngr.
Nez —inûi queo ou (juam nhir mo ehim, (déu ô.)
,

Aqulo:i ^171. ûio Me (gi6 l)âc ); gio soc.


AiAii adj, fi. Thn(>c vi xit* Arabia. Ng-irdri Arabe.
— Ilà-tit;n, hung-dir, bay cho vay an lui nhir
ngurôri Arabe.
Chifiires — s, stf Arabe (chu* vi^tstf dôm ta dùng
bày-gicr).
Ababesqi e sf. HÔI-vâo, dàng lèo cbam theo kiéu
Arabe.
AiiABiQn adj, RM %{r Arabia.
Gomme arabique, mû dào.
Dictionnaire f-a 8

Digitized by Google
ilO ARB
Arxble adj Cay dirorc.
Terre —
, dàt cày dwfrc.

AlUCHiDB sf. BAu phông, (lac T. l^hoft = e«


Huile d' — s, dâw phônq {phung),

ARAIGNÉE sf. Coa Bhén*nh^n. (TrHbii c.)


Toile d' — ,
vdng nhèn.
tay,ch(rndài ( nhirchcmcon nMn).
Pattes* I

Abatoire adj, Yé cày-câLy ( ruông'-nirorng ).

Instruments — s, dô làm ru&iig ou cày mông


(nhir cAi cdy. tr^c....)*
Arbalète sf. Cai nâ. (
cunp^ ).

Arbaletbier sm. Ké Mn nà; linh càm cung.


Arbitrais sm. Sir phAn-xû* tir.

Arbitraire adj. Tir-y nghinh-ngang ; (


ngang-tàng).
Lois — s, lu$t ra tw-y minh.
Pouvoir — ,
quyén-phép ngang-tàng iu^.
Arbitrairement ndv. Cach tir-y, ngang-ngu'g'.c
Abbitrals aux adj, Tu'-xù* ou xir-tu*.
Jugement — , An (diéu) xà'-tir (lijralAy ngvori
phân-xà* ).
Arbitration sf. Sir dânh (tri) giâ; sir pliông'-dac*

Arbitre s m. Ké (ngirài-ta cbon mà) phAa-xir.


— y riêng; —BAng cAm quàn.
tir-y c.
— d'un différend, kê phân-xir rây. vi()c

Libre — chù-tnca^ng
,
pliép c. du'çrc tyr-y.
— delà vie et de la mort, dângcdmqu&nmùiitt*
Arborer Tréng, dirng
a. lôn.
— un pavillon, dtrng keo c(V, ccr lên.

— Pétendard de la révolte (kéo làm ngbicb) cor

=dçly loan; làm giac.


Abbob£SCb»t ente adj^ Ra nbir cAy; bmb nbu* cAy.

Digitized by Google
ARC
ABBOKictJtmE S /, Sif tràùg cày, l^p wcàn.
Abboeists«m« Kéurcmgcfty.
Abbousi $m. Tpài (quâ) dirorng-môi ou mai.
Arbousier s m. Cây dirorng^mai 02/ môh
Abbbjs s m. Cây, (môcc4y-ctfi. tbo
— c4y An
fruitier, trâi.
c, c.)

— sauvage, câi/ vxrng.


~ de la croix,
cdy
— généalogique, Tbénh-pà.
dô cùni tôc c.
Gros de 1'—, gô'c cây.
— À pain, cdy sa-ké.
— de pressoir, e^t cA\
h6ng'( ép, dong dàu. )
ABBWSKAU5m. Oâynhô(nh;lnh
dâmtirgrfcdâmléu).
AlBUSTE S m. Cày lùp-xûp.
( lùn-dàn iMp ).

"^""^ '^^^ ^^'^i^


Îindr2] ^

Bander l ~ giurorng cung (


jiiiiy, «a).
Débander
"° ~' ^"^^g cw«y (/î«,
(

Wtendre )

Corde de 1' —, dây eung, (nà); lat giàng.


Arc-en-ciel, cdi mô'nç^ c/fu vonq T.
en forme d' —,\ùxùingny^l-cmig.
Cragmailuyén

— de triomphe, (cfra nguyfi-^ng dé Um dâ'u-


tich).Mi-lâu c.
Abcadb $ f. Cà-a vô-vô, cura nguyôt-cung.
AiCiHEfm. Sv Wn-nhiém. (vi-diêu, An-vi c.)
Entrer dans les— s de la science, nhâp dieu.
AacATiRE s f. My
(bàng) cfra xây vô-vô ( nffuyêt-
v o j.
cung) kéfnhau.
AiC-iOinrAXT « m. Côt j^y cam vong nçuyôt bâu vào
us ARC
mà chôi cho chdc.
Arc-en-ciel * m. Câi mCng; câi câu-vông.
Abchal ( fil d' ) « m. Thép àông kéo chi.
Archange s m. Thiên-thân ph4m trên.
Arcries f. (Hôm, riromg). TàuôngNoë nhipcâUi —
— de Noëy idu ông Noé.
— dWlîance. Bdm bia-truvén Thièn-Cbâk;

Pont à plusieurs s, câu ubiéu n/iip.

— du milieu, nhip giijtB,»

Archéologie Phép luAn'ei-licb.


s /.

Arguer s m. Linh çàm cung.


AfiCHBT 8 m. Cài cung ( kéo ) dorn.
Archétype s m. Mîu ( =
meô ), Kiéu ( cào ).
Archevêchk s m. Tùa giàm-muc nh\rt b\ dia-pb^u
m^t ông giàm-muc nhât.
Archevêque s m. ông giàm-muc nhM.
Archifripon s m. Bira gian-giâo tô ( nhâ't ).
Archifou — folle adj. Bién quà cbirng; dièn bê't sirc
là dièn.
Archml s m. Kbâc bièn c6 nbiéu cù-lao (bèn).
Archiprêtre 5 m. Thdv câ dàn anh.
ft.

Architects s m. ( Ké tbao ngbé cài nbà, ra kiéu


pbông boa-dd nbà-cdra) Tbcr cài giàm-tao c. ;

Architecture s f. Phép Mp ( cât ) nhà.


Archives s / pl. Tà-thi, sà-sàcb. —
Nori giû* (dé) sô-
bô tor-thi; nbà cài sA-sàcb. (Tàng tbc^ lâu. c.)
Archiviste5 ?n. Ké coi giû* s6-sdcli tà-thi, vân-bàng*

Arçon s m. Cô't ( minb, su'om ) yên ngijra.


ferme sur ses —
s, cW cbât véf.

P?J^^^« j les
- s, té ngira. (tr^t yên).

Arctique adj. Bàc, vé pbia bàc.

Digitized by Google
AAË lia
pole bâc-cv^c c..

Abldéuon 5 m. Ré làm IsAi bô {ou rôn bô); ké làm bç

Abmmmknt ocb. r4é€h s((t-8âng.


AmDSHT-ente adj, '(Chây lèn ngoii) Nông, nông«
này — Stft-sâng,
Tison —,
cây lira dô ou c/<^/y.
Charbon — , than dd^

Soleil — trài nâng chofhehan.


,

Yeux —
s, con-mdt dû làm {cô ng&i) con*m&t =
ngô br&mrbr&m.
Désif — sir inïc-ao làm (qua).
,

Caractère —
tùih nông-này j^cang-ctf&ng) c»
,

—à l'étude, ham (s^t-$ànjf\ k\f hoc-hành.


\ Soif— khit &fm.
e,

Cheval — ngira hàng {sung minh).


,

poil — lông hue-hm. (hoe-boe).


,

Am>I!it 5 m. Ldra trài, ma-trdi.


Aïa)EL'R s f. Sir nôiig, sir hàng; — long stft-sâng.
la fièvre, hôi rét dang hành.
soleil> nâng mftt-trâri.

—d'urine, dâi sir yi6ng.

Avec— hung;,
sCft-sâng; héft sirc,

Abdolor s m, (Binb giu'a khda dé gài dây da}«


Kim kb6â/
da den-den hay trôc
Aju>0Isk s /. Thii* tir Idp dé
Igp nhà bay-là làm bin mà viét.
Au>oisi£BK s f. M&, him dà ardoise*
Abdit lE adj. Hâm; dtfc; Kho, —
Montagne — e, nùi dô'c (Âdm)«
TirtTail — , \îôc khé*
jMsm. (=100 thu'drc cbiuông)j sào,

Digitized by Google
114 ARG
Dix — s font un hectare^ mxxài sào vù m^t mtu
tfty {hectare).

Arec 5 m, Cau. (Binh-lang c.)

Noix d' — y irai caw^ h^t cau*


AaîiNE s /. (càt-nhù) SâncÂt — BàmduavÇt —
TrLrcrng- dua.
AnÉQiJifiR S m. Cây cau.
Ar&te s f. Xirorng cà. — Canh.
Poisson qui a beaucoup d' — s, cà nhiéu xwang,^
Bois taillé à vive — ,
cây déo sàc canh.
Argent «iTi.BaCy —Tién-b^; tiéansùa. (Ngan c.)

Vf—, bâng bac.Mine d' , mô bojc. '
. .

Blanc comme 1'


— ,
trâng nhir iac, tràng bach^.
—en lingot, bac nén; bac dinb.
Ling^ot d* — , nén bqc^ dûih édw.
Vif — ,
thùy, thùy-ngàn c.

—de bon aloi, bac tC(t. (rông).


— bac
^faux, giâ.

— không* c6 c6 bac.
Je n'ai pas d' , tôi tiên

Faire de T — làm ra , tiên {bac).


Placer de V — cho vay bac. ,

Prêter de V — cho , mu*</ii bac.

Emprunter de V— mirçrn Aac, vay bac. ,

En—comptant, bac ou méi. tiên


Faire — de bùn-dâi (moi
tout, môi bàû l&y cai
bac {lién),

V—àÀi tout, c6 bac gitfng-gi cflng xong.


Jouer bon jeu, bon — dành cbong tiénbaemé,U , ftn

Qui a de V — a des amis, (c6 cobain-liûru} f^ac Ihi

=:pbù-qui danhan h$i«c«


X court d'— , tùng bac.

Digitized by Google
AHG ll&
ABfismn f>bac, xay bac; boc bfc, bit bac«
a*
Cuillère argentée, muAng* ma-bac»
La vieillesse argenté la barbe, giàuo làmcho bac
rftu di.
Argenterie s /". Bâbac. (ve, chén, mu&ng, nia. . bac)i
ARGSiiT£La $m* Thçr ma (xuy) Lac.
Ab6B!IT0I m mdj» Co màu, cé iking nbir bçc.
Toix— tiéng thanh.
^ine,

Son — tiéng kôu nhir


,
értc.

Couleur— sâc (màU| mùi) énb ùu ngài nhur bae.


e,
F1ot8-Hi, dông Âôr, sông 4(Kr. [tràng giâ).
Abgile 5 /. Bât sét.

Vases d'-r-, A6 gém*


Abmscx stJSB adj. Cé dtft sét •

AaGOT s m. Tiiïng quân diém-dàng bày mà nôi mi


bièu vdi nhan; lo§i tiéng Ud, tiéngtrdr.
Aegler V a. Bât lë (ly); bât lôi.
— de faux, bài ly là già.
AmsciiBiiT $ m. Ly ou lé. (lu^nra màkéft) Cbihig*, —
dàu chi. —
Cwcmg (sâchxôc lai).

Fort , ly m^h, lë chàc.
— ad homùwn^ bât quAt 1^; lori cAu; li ch^a
hçng.
Tirer-^-^'un fait, llCy viéc mà làm churng.
l'en tire un—contre lui, tôi Uy dé mà làm déu
ckt né qutfy.
AB6Cii£nTATi0f( sf Sif uéi ly — Pbép luâa lé.

ABSUMBifTKE VU. Néi Iv ; bit lé.

ABfit'ssm. (Tôn biit môt iràm con-màt )• £é té ou


lanh con-mtt. Con gà sao. —
Yeux d' — , té cou-mât nlnr cou mât quç,

Digitized by Gopgle
liG ARM .

Aride adj. Kh6, kUCrkhan.


Terre — , cî4t khâ ( /«fe ).
Lsprit — , tri ctin^

ÀBiDiTi sf. Sir khô-khan.


AuisTOCHAïE sm, Ké thuôc vé (long (phAm ) saog.
AaiSTOCAATUb sf. PUàin sung-giàu quyén-qui.
Arithméticien enne smf.Ké lAëi phép toàa. Ngirèi
thôngtoan,
AmTflMKTiQUE sf. Phép toan ( tinh).
Arleodin «m. Thftng-hé (màe âo may gié khée sâc
nhaii het iiliir âo ca-sa thây sâi ).

ARMATEua sm. Ké xuât vdu mà sàm tàu; chù iàu*

Arme sm. KM-giâi (-gi<H T. ); binh-khi. (can-^a,


coû-vac, dao-thirorng ). Nghê vô.
— oSmsive^ dé mi tdtUi^khi dÛoih.
— défensive, khirçi&i dé nià cijr ( dcr ).

— à s feu, $ùn(j-ô'ng.
Être sous — À les s, linh^ di Itniu
En de porter
état — Mn les ^ tuAi <2ï Rnh (tu6î
Iràag-kien ).

Aux arpml gi§cl gi^c!


Prendre les — s, mang khi-gidi.
Rendre )
uop kh i-gidi^ lai hàng c. hàng-
les— ,
j
Mettre bas Jd^u; chiu thua.
Envenir aux— s, ) pt^i yi.ic dùîig binh.
Par la voie des s,J — ^

Carrière des —
s, nghi^p

Faire des —
s, dunh nghê vu tap vô. ^

Présenter Jes— s, b6ng smg.


Faire passer par les — s, xdr tOi» thém^ bén di,

Mmée sf. Binhj (îao binh,

Digitized by Google
km
en bataille, bink dàn ra trân.
— en marche, bmh kéè dû
— navale, binh thùv.
— de terre, binh bo.
— dé cavalerie, 6mA ki ou - mft.
— de gens ramassés de tous bmh m^. côtés,
Lever une — lâp cbièu binh.
,
binh*^

Commander une — môff dao imhi


, làin tu'drngj'

cai bink, âSc Binh.


Le front de V — , tién dao.
Les ailes de V — , tà rftrc, hCtu dtrc.

Tête de V — , dao di tiên phong.


Queue de 1'
— , dao h&u.


JlBUEMENT^m. Binh-khf. Sir sftm bihh-giàkhi-gi&i

nià dànb giac —


Sir don chiô'n-thuy én (tàu trân).

Faire des —
s, sim-sA'a dânb gi|c«

Abmer va. SimHsdra binh-kM, cfaiètHtftp biiib^Ifiih,


dçn-dep chiéfn-thiiyén, kiôn-tri dôn-lûy,
— un vaisseau, don tàu cAién.
— un fort, kUn-bf dAn Ifiy.
On arme de tous côtés, dAii do sàm dành giac,
—une poutre de bandes de fer, htysât bit c&ydà«
— qn contre un giuc xûi autre, nAy ( )
ngirdri

vd< ngu-ài
lighfeh kia,
— chèo.
les agirons, f/ay

S* d'une épée, mang (deo, câm) gvorm,

S* d*un bon habit contre màe éo dày le froid,'
mà chiu lanh (ngu* hàn c. )

— de patience, dam ou Idy làag


S* iih}n-nhi^Cf
Armé dHme hmee, eâm ^&o«

Digitized by Google
118 . ABR
Àmain arm^^cékht-yidiiTong tay (làm hung^ddr). ,

Armet sm. Mil mâo chWn, ( )

Abmillaies âc//Co yàng.


ARMiLLEg sf. pl. Bàng bât chl trén dâu côt.
Armistices/. Sircliiili (giân, lioân ou hirô'n) chiéfn.
(Si^ ngirng gi^c m(^i it làu). Uda tam (dû).
Armoire $ /. Tu; hôc tù« TA ào; t& sâch*...
ARMOIRIES S /, pl, Dâu rièng* mot nu'dc, môt dùng,
môt Iio.

Armoise s f* ich-miu.
Armon $ m. C&i giàn trtrdrc kep cây v6i-d^ se.
Armure s /. Giàp, giap sdt, mâ-gidp. khi-giai. —
Armurerie Nghé làm (rèn) khi-giài.
« /•

. Armurier $ m. Th^ làm (rèn) khi-giài.


Aromate s m, Thudc tham; hu'ang-lioa.
Aromatique adj. Therm, tborm-tho.
Aromatiser v a. Chë thutfc thcrm. ITdrp hirorng-hoa.
Arôme s m, Mùi thirm —
Câi hu*ang (thcrm).
Aronds s /• Con chim én.

à qaeue d' , hlnh duOi én\ mông duôi vtro-c, âu6i
in\ con cà ira vàn.
Arpent, s m. Cùng, mâu dât.
Arpentage s m. Sijr (phép) do (dfc) d£t.
Arpenter v a. ho dît. —
9i dài burdc, sâi.
— un champ, do ruong. (. Bac dién c.)
Voyei comme il arpentel eoil né sài kia«
Arpenteur s m. Kè do dtft.

ArpEaNteuse s /. Con sâu do,


Arqueruse Sùng xira.
s f.

Arquer t; a n. Bé cong lai. ~Cong, oam, khummu


rùa ( vông nguytt.
^Uiucas - Jtm (d') Iqc. adv, Luftn-luOn (mf-man))

Digitized by Google
mfti; hoài-hoài.
Tmvail — viéc khânç
, Ad- tay.
Étudier d' — hoc , Ivôn-iuôn,
ABB i CHKB V «I. NbÀ ién; rirt ou h\ri ôi.
— un arbre, nhâ cây lin.
— one dent, nhà rang,
— cheveux, nhâ
les téc.
— plumes, nhà
les U^ng.
— Pherbe, nhà c6
— un nhà ou
clou, nii dinh ra.
— les étendards, giitt cor,
— nhà
les racines, rë.
S* — cheveux,
les biiri toc.
S' — d'auprès de qn, ra khài //n ai.
S' — une épine du pied, rut gai nai chou m.
Aerachelr 5 m. Ké nhâ.
— de dents^ A;^ itAd rftng.

ABRAïunniiT m. sâp^àt. —
f Su-
(tmh) Sif li^u
— Sir xir-sijr, sir hué.
viôc.

— "JjJ;^^' wsàjh^âi 8*clMr*cho t6 hàng-ltfi

Prendre des — s avec... tinh ou liéu


vaû..
Faire un — ,
huê, tic-thuén.

''^"^ P (sita-so^n) cho


^^Sh* • •

— des livres,
$àp sàcb lai.
— une affaire,
iinA (liéù) viôc cho èm (xong),
— sea eheveui, nhMoon t6c-tai /th-//.
Je me suis arrangé avec lui, tôi d4 rfiiA vài uô
xong r(ft,

AaauuGM Tiénmvdn dé dôn lai (luu-t Jnlai)

Digitized by Google
i20 ARft
Faire une — , bàt^ di bât.
Pendant son — , hâi ou dang-khi né bi bàl.

Arrêt s m. SirMirng (ngirng) lai An dinh Sir — —


bât (ngu-ài); sy: tich-cùaou tich-phong gia-tài*.
r— des affaires, sur ngttng viéc.
— de mort, dn tfr.
Faire — sur la personne de qn, bât {nà-trôc c,)
ngirâri nào.
Faire— sur biens, côa. les iieh
— giam
Mettre aux {câm)\t\.\.

Maison — nhà giam^ nbà phat.


d' , *

Chien d' —, chô thân {don) bit tbit.

Abbêt£ s m. Lcri ngb^*dinb; phép, lu^t,.lé ra.


Arrêter v a. Ngàn lai, chân lai, ngirng laij_cdm lai.
Bât — —
tînli, dinh châc,

le débordement, n^fi nirdc ngâp. .

la fuite de Tennemi, chàn gi&c kéo no cLay


kbôi.
— ses fBSyfigù^ng Im^ ngirng thm whja:^
— - le sang, câm m&n.
Rien ne peut 1' —, iibùng gi6ng-g^ çam né iai
dirorc*
«M horioge, cém àÂng'M Içi.
— le jour, dinh (hen) ngày.
— regards sur ehâm ngé
ses

-«—Ka ttif
piensée,
— un plan, mwa thih
bé, (th^', phurcrng).
un marehé, €?mA già cA^.
— un domestique, chdm dura (â&y^d)^ it
* ' S' — -, î?. pr, Birng l^j ngirng l^i,

g' jt feire'la fuerre, chA-gugét m nhà'i^fnJ^

Digitized by Google
AUR m <

dành gi$c*
Mr monttes^ arrête, A6ng-h6ià\chét{ï\6âû'nS[lat}'
Abu£8 J /. pL Tién dai Ç9C«
Donner des — , dut cpc.

ÀBBifcn s m. Lài (tàu^ tbuyéu, gbe.) — dàng


saa léi.
PMseï^ àT —, ra »m /sft.
Foc d' —
bii6m an/.
,

Vent d' — y
giô san lai gio tcri, = gié xuôi.
Âuutais adv. Saii, sau lirng, dàng sàii.'

— médisants! ù ké hav noi hànb, chota!


î les di

.
— de moi, SatanI Sa-tông hây di cho
dr qui-dû*,
khôi tao!
En — dàner
, saii.

Tiegarder en — ngo ngodi ,


lai.

Marcher en — di hd. , thjSii

Se rètirer en — , ftit lai dàng sau.


Abrikrk éc pp. adj. s. Muon, chAm-
Enfant —
, con-nit châm khôtu

;
Payement — qué ki (chira
, no* trâ)."
Fermier — d'un terme, tâ-dién côn mâc lai môt
mùa (ki).

Peuple —
dàn (Nirdrc) siit chûnff.
,

XmkKÊrBkv m. Sir AîSi (triéu) cbir-bàu


s laî.

AMrtRE-nTiAs 5 m. Khûc trong cành tay, (Tir cành-


chô vô vai).
AmàBE-com àm« TOià san; bAn^dirÀng (dàng) c.
Arrière-cour 5 /. SAn satr.

Arriere-j^leur s f. Hoa ti A lai (ki sau).

Binh â((o-doàn; dao hân.


AaaiiiiE'^AinE % f.
' AmInE-aoilpr t m* Mài dd an dô u5ng no con lai
trong c6«
m ÀRR
ArbAri-maih i m. Bé iigtDra bàn tay.

AjiBliBE-PENSÉB S /• Y kïû.
Sans — ,
không giiu (chtra, dé)gih#t. (Néingay*
ra hëi.
KhukKg-mn-wuSf i m. Cbii trai« ( cob trai-cbiW
minh).
AsititiiiE-PfiTiTE-FiLLE j/. Chitgài. (congdichàt mmfa)«

AMtiiaK-pomT « m. MSi kim lai; mfii d^i, âhng lé*

ABaiiÊRKR t; a. Bé lai sau; dé quà ki«


— voyage, viéc di
lin ffiân ra.
— un payement, dè quâ ki trâ (nçr)
— V pr. Sût
S' à lai sau; lai sau; sût (Imt) doàn«
ABBikBs-SAisoii S f. ( Ctttfi mua tbn } Cutfi mùai mùa
mu^n*
Fruit de r —, trai muôn,
V — de la vie, tu6i jrta^ lue già.
AaadnB-TBàm $ m. Kbûe «au eiize. ~ Bàng dft cou
ihâ.
AfiEivAGE 5 m. Si^ td-i.

ÀBaivKR t> n. Tdi, tdri ncri (cbtfn); dé!n, xày 9Axi\ Içi*
—du Tonkin, * Bâc-ki foi.

—au port, t&i cira.


—à bon port, téi nni bluh*yèB.
—aux oreilles... thâu dé'n tai...

Il arrive souvent que. • • tburong bay co (xày ra),.


Un malbenr iCixnwt guère sans un autre; Sif dâr
hay t&i dâp; hoa vô dcrn chi c.
Quoi quUl arrive... ddu... tbénào ou làmsao di
nfira m&c lèng.
X qui il arii\)e rarement de boire, uguçri \i hay
uâng.

Digitized by Google
ARR 12â
•^ux bonneim, éwçr chà-e-qu^ clanh-vong.
—à SCS fins /iaf/-/d à son but, dwcrc uhir y.
Quand la nuit arrive... Itfi iiM...,
Qaaad arrive le jour... sang ra....
AlâocAMMENT (zrf(;. Gach kiêu-hàuh (kjéu-cang).
Abboga»cb #/.Sv kiôu-hânh; ca<Hîàcb; (làm
cao) su- xtfc-3nrçrc.
.VwocANT TE adj. Kieu-càng, kiéu-hânb;kièu-càch;

Ton — , gîong kiêu ou xâ'c.


Mine-— e, bô mât xrf/î.
Paroles—es, l*i nôi kiéu, tiéfng n6i ar^fc.
—avec ses inférieurs, kiéu-hành \à\ ké bé-dtroi
(con dàû em) nùnh.
C'est un—, né là ngw&i kUu-càng.

AMOCiR(S')»;;>r.Choén(chiê'm,giành)lâychomm^
S*— tout le mérite delà victoire,
^winAh«tc6ng-
tr^n lày cho minh.
Abboxdib V a. Làm cbo ra trùn.
—une balle, khoan dsn cho trùn.
—sa propriété, iw^idtft isùsk\iV9i chù rôîig
S'—v.pr. Ra tr6n.
Arrondissement s m. Sif làm cho tron.— Bia-hat,
t,
dia-pbân. •

—de Hà4ién, Hat Hà-tién.


d'— dién-tho* trong
Secrétaire , /lai,
ConseU d'— HOi-ddng nôi Aai.
Abeosagb sm.Svrhr6i.
Arroser v a. Iirâi; rirù'u
—un arbre, /trch'cây.
—nn jardin, ttrd-i yxtàn.
124 ART
tête, gi^i ddu.
-HIM terre desséchée, ru'éi nveâc cho im âtU
—un tombeau de ses larmes, rcri luv khdc mô.
Ce fleuve arrose la ville, sông udy cA^y ngang
qua thành»
.

. AjUiosoiK s m. Bin h tiroi.

iUsBNÀL « m. aiix. Rbo sùng-4ng khl-giài; irai .

thân-cor.
Ar8£Kic s m. Th^h-tin. o; vi-sang c; ti-sirajiÇG*

Art s m. Nghé, nghé-nghi(}p; Tài, tài-khéo.


— de peindre, 7i(jhe \ ë.

—devioatoire, nghé boi-kboa.


— nghé vô, nghièp vô.
^militaire,

—de médecine, righê làm


la thuô'c; dao làiu
.
phép tbuO'c.
thutfc,
Arec^, Khé), tài^ c6 êàù
. —
Apprendre un à un autre, day nghê cho kè
kbàc. D^y ngirài hoc nghé.
Apprendre un—d'un autre^ bçe nghê vdi ou
cùa ké khâc.
Beaux arts^ nghê giôi, (thiôn nghô c.) (nhir vë
và\, cbam-trô, dom-hàt, ctft-nhà.)
i4r/5 libéraux, nghê tri (nhtr chur-nghïa, vàn-
chircmg, thi-phù...)
Arts mécaniques, nghêxko; (mày-méc âd-thé[*«)
ArtLue s/. M^ch mâu thông-liru tir thé.

Artésien mxL adj. Thu^c vé xvr Artois*.


Pnits — ,
gi^ng (dào kboan xutfng tb<u m^cbMii
nircrc lèn manh).
Artichaut s m. Rau Ihiir-thé, tilr-tbai c*

Article s m. Long, dô't, lât-léo, khap xircmg —

Digitized by Google
ÀSS iSK^.
Biéu, khoàii~ Luông, lôiig^ lue, h6i TWng —
diém-ddu. h6 hkskg.
—do doigt, Mîg ngôn tay; rfif/ ngôn tay.
-HI du traité de paix, câc khnân (diéu) ià hôa-irdro*
— par — khodn,
, tùr tir diéu.
Àr — da la mort, Me Mi Mp-htfi, gin ehgi.
( )

Les Latins n'ont pas d'— 5, ngirori Latiuh kbônç


c6 diém-ddif.
—défini, diém^défi chi quyéft«
—indéfini, dièm-dâu chi trông.
— de foi, chînh diên phài tin trong d{to (cho '

èxtifc rôi linh-hdn )•


Les—5de Paris, dr)(hàng)\hmid.\ Paris— ^d'tiêfng.
Faire 1'—, làm dé {cùa) bàu. Khoe-khoan, bào-

AiTicoLATioir </• Liirléo, khdp xircrng; ( tîéft crft,

tii}tdîiiic.)mét(cây),dO't,lông.'-Sirnôirati^fng.
eticuler va. Chia ra cd khoia, cô diéu, c6 d((t,
c6 léng, ctf kWc, — N6i Ira titfng pbân-biôt
W5-ràng,
Son mal articulé^ iiéng noi ti-& không rô,
Aetificb Tài-iighé — Muni, miru-kéf, chirdo-
mdc; sur già-te&.
— de la piiroIe,svr khôn-khéo trong- lai noi.
Homme sans —, ngu*ofi thàMhà ( chirn-chàl c.)
( không oé churdo-méc dtfi-trà gi )•
User de mille —
«pour.... dùng tram micu ngàn
éhe&c ch o dftng. . .

Avoir recours )
Recourir p — ^ »
^^^^ ^^'"j d'elle (^hu'ô'c.
Tromper par — g^t Urp^ , làni mwu mà gat.
Dictionnaire f-^x 9

Digitized by Google
lâ« ART
Feu d*-^, ph4o, oây bông.. - • •

Abtificiel elle adj. Dùng nghê màlàm ra ) -Nhân*


(


tao c. minb làiu ahà khûagphài Uû(^a-th4ali
(

Fontaine— eUe^ sucfi nird^c ngttài^ta lèm ra^


Beauté — elle, sir xinh-ttft bdi tai giéi'mài^
Fleurs — elles ^ hoa làm ou già.
Artipiciir Thor lAm phào, làm cây bông.

A]iTiFici£Ux £vss ae/y. Gii-tré; muii-mô, qul-quéi;


lircm-lço.
Artillerie 5 /. Sûng 16'n; thân-cor. — Trai thân-ccr
( à la capitale ) trai pbào-tbù ; ( dans les pro-
idnces — ) Ccr thân-ccr; ccr ph4o-tii&.
Pièce — sùng
d' ,
l&n^ stmg dai bac.
Faire jouer —bân on phdt sûng l&n.
1' ,

Aetiuxur sm, LinhoticfQftnphéo-thà,linhthéQ-ccr«


ÀBTiMOM 5m. Côt buâm lâi; c6t u'ng.
Voile d'—/ \
Foc d' — > buâm cuil. (
, buàmc^t 14i ). —
(Foc d'arrière).)
Artisan «m. Thor.
À l'œuvre, on connait F thtfy dô-làm thibiéft — ,

sirc (tài) ///p*.

— de sa fortune, minh tanhlâp ra cho cô cùa.


Aktison sm. Sâu-bo mCfi mot hay dijic da cân do qudn •
, ,

Artiste sm. /. Thor giii ( thién nghé c. ) (


nhur thor
vé, thor cham... )
en peinture, tho* ve khéo (
giôi ).

— en sculpture, thçr cham khéo [tài).


Main — y khéo.
, ta

C est un
grand , n6 là chânh — thcr giÔi.

Artistwnt adVf Khéo, tài, gièi.

L.iyiii^ijd by Google
ASI 187
ÀtnsTioim Vé nghé-kbéo.
Abum sm. Nam-tinh.
«-«-esculentum, môn; mAn nirdrc.
Amwick im. ( Thky ooi ru^t vât ttUt mà bôi )
Th*y coi gi6.
M *m. Môt môt nût trong
(
con-cor, la bài hay-là
tào-céo mà âtob chcri }*

AaaDmàirr Aim adj. Lèn.


Ligne — e, cénh ông-bà; tièn-nhân, thirorngtOc.
AsciNDAirr $m. Quyén^thâ; thiu-thé; hori trén.
6ng-bà, tiéiMihcni.
Avoir de V —
sur... C6 quyén.,. chiè'm thwçrnjf
phong.^.. àvcqc hari trin....
Les — 6ng-bà, tô-tièn, tièn-nhàn.
Ascension s /. Syr lén. — Lë Duc Cliûa Giè-giu thàng
thién.
AscENSioiiKEL ELLE odj. C6 siTC lèO} làm cho lên.
Force làm cho lên.
elle, sure

Ascète 5 m. Kè liàm miuli, tu-tri, hay lo làin viéc


pbirdc-dirc.
Ascingins adj. Vé dàng nhom-dirc.
Vie — , each ôn-cr 7ih(rn-divc\ dcri /tt-^ri.

Ouvrage — sàcb d^y di dàng nham-dÛTc.


,

Auteur — kè làm séch day vé nhan-^û^c.


, vièe
AsciEN S m, (yxich-dao trougnhi«t-dao,nèn trira
bong nu (îû*ng no trùn.
AsuTiQUC adj. TbuOc vé pbu'omg (Asie) &6ng.
Mœurs — 5, phong tue phinmg Béng.

.

Les 5, ngircri phicarng Bôrtg.


km s /• Pbu'cmg Bông.
Asile bay-Ià Astle $ m. ChS trù; ncri nûp; ehS ebâc.
Être en lieu d' — , à hq i choc (
không ai làm chi
las ÂSP
dirorc).
— de la vieillesse, ntri dtc&ng già.
Salle d' chô nnôitofHoii^ ké làm phird^«
Aspect i m. Mât; hinh; bô, dang, tiroDg; cành.
Au premier — ,
chçrt thây^ vira nrj&'thày*
agréable à la^vue, tành eoi sircrng côn4iiftt«'

Maison d'un bel — , nhà etA Wt (dep).


Homme d'un — repoussant, ugirôri bô-tw&ng
(di^n-m^o) xtfu-xa.
\V — de l'ennemi, vù*a thây giâc,
~ de cânh thành-trât
la ville,
~ sévère, bd {mât) nghiêm.
Changer — dAi thUhê\ Ra M^khàc.
d' ,

AsPEBGE s f. Mâng tây; long tu thè ( thdi ) c. Ng<S


rftu rdng; (thidn môn dông c.)*
Asperger v a. Ràv: ru*dri.

AsPEBGÈs S m. Cây rây nirô-c thành; que rây nu*drc


phép T. — Hôi (khi) rày ntfdro-phép (thành).
Aspérité s f. Sir nhdm, ô-dé (u-nân, giô-giam, hô-
hùng....)
— de caractère, tlnh côc-càn (cuc-càn T.)
d'un chemin, àirànf^ hé-hûng^ (g^gbé T.)
— de parole, sw xdng trong Icri noi.
Aspersion s /• Sir rây, sir vxxà'i,

AspERSom 9 m. Cây riy nu'dc thành; que r&y nvd^o-


phép. T.
Asphalte 5 m. Chaijtich-phu'aug-thach c, Tam-hap
th6 c.
AsPHixiE $ f. (Mt-mach) Sir ngôt; sir chét già.
AsPHixiER V a. Làm cho ngôt; làmclio bè't thcr (chét

Asphisié, ké mâc bênh ngd(] ké ckét gid.

Digitized by Google
ASS iâ9
Aspic s m. Ran doc; tt)Ai-th6n-zà c» Cây ài-hu'Griij;
jthào c. Cam*i6ng c.
Langue d' —
ngirofi hay néi hành; miông lân
,

iro'i mui.
AftPiaAKiT s adj sm hori Kè lo cbo
Hùt; (rut)
dirorc churc-pbÀn; ngirâri tùng chânh.
*
Pompe — mây thut n\T&c]6ng hût (rùt) n\r&c.
Al^l&ATiûiii s /. Sir tliâr vô ( vào) — Sir nôi già (h<ri).
— nhic lông^tri lèn cùng Chûa,
Sijr

A$Pi&ER van, Thif vô (vào); hùt, hit (nirdc) — —


irdrm, giorm. . . —
nôi cho cô giô (hori)*
-^l'air» Ùi& vào; A&p khi.
—^l'eau, hûi nvrâcXehonô lôn).

—à la couronne» muôh làm vua; gâm-ghé ï^ài


trori.

Je v^aspire qu^à vivre tranquillement,^ UA ur&e-


4Ê0 b cho bàng-yén vô sir mà-thôi. Tôi muén
cô mot cài là cho dircrc nhàn mà-lhôi,
Vh aspiré, ch(r h nôi co giô {h<ri).

f. A-ngùy.
AssA F(ETiDÂ $
Assaillant m, Ké xông (xoc) vô; ké dânh (hâm).
s


Les s, ké hàm dôn (thành, •) .

AssATum va. Xông(xe[c,a) vào (màdành mà b&t),


-^qn, xông vào mà dânh, bât ai.
—un vaisseau, xàp lai tàu.
•—au passage, chdn mà dàiih; dén mà àdt.
Assai/ti pur une tempête, ^/ bâo, [dông-t^)

Assainie a. Làm cho ra hién^ xà khi â^ç di,


—un pays, làm eho xdr dôc ra hién*
Assainissement s m. Sir làm cho ra hién, cho h^l àÇc.
AsSAJSOiNKEU&KT S m. bô gia-vi (dô nôm, u'op).
La ]^saiiiepi« est r~de to convemtion; ci

uiyiiizod by Google
130 ÀSS
pha-lr6 moi vui tmiyén.
La faim est P—des mefs; (sir âài là g-ia-vi
cho dô ân); bung dôi tbi an ngon miêng, (B6i
&n-d6 gi cûng ngon).
Assaisonner va. Gia(bô) vi; ir<5rp,n6m. ^Pbtt,ch0, —
—des mets, gia vi \à dé-àn — nê'm dô-àn,
—*ses discours de plaisanteries, My lori pba-
lâ^g giSu-cort mà pka vào tbêm vi-vàîig cbo
lori niinh noi.
«--de joie les amertumes de la vie, Idy sijr vui-vè
mà pha {ché) stf dâng-cay dM nây.
Assassin s m. Ké gi^t ngu'cri; kô sat-nhoîi.
Main assassinCj tay sât-nho-n.
Assassinat s m. Sijr giéft ngirài; t^i s&t-nbcm; àn
nhan-mang.

Accusé d' , mâc nho-n-mang.
-^volontaire, prémédité, cd-icil €•

—involontaire, ngo-,sd/.
AssASsiN&B V a. Giét. (sàt c.)
—qn, ^léï-ngu'dri.

— le roi, /Aî vua (tbi-nghich c.)

— ^parde longs discours, noi dai khd chiu.


Il rxi?aisas9ine de ses lettres, né vitft tbor di tb<r
lai m&i tôi râu chéL

Assaut s m. Sir xông vào (x<5c vô, nhày vô).Donner T à un fort, hàm dôn*

Donner un ^génîéral, hûm tur pbia, xâng-vô
mot lirorr.

Prendre d' une ville, kâm Wy tiiànb.
Faire — d*habileié, tranh {dua)khéo (tài, giAi)«
Absembugi s m* S\f btdp Ifi; gqr nbém (nb^p, ti;)

^i— sir rip Içi,

Digitized by Google
ASS 4$1
A&UbiiBLi& $ /• Uôi; dam; c6ng-dâ^«
-^nationale, hâi dftn-viêii.
—de gens sages, hâingxrcrihiên, anh-hùngA()tc.


Tenir une , cJ/iy-luân, công-dông.

Convoquer une , mài hdi^ lùïàmhâi.
Dissoudre une — , bfti h4i.

As8£iiBLEB V a. Nbôm (bôi, biôp, tu) — Ràp 1^. lai.

— des notables, nhém eào-ehure


(hu'cmg-chdre)

— des
m

binb thâu quÀn.


troupes, tu lai]

— peuple, nhôm dân laL


le
~ des pièces de charpente, rdp nbà (vày.) •


S' (hop, nhôm,
9. pr. Tiru, Quâniùm b^i) l^i«
lu ngû. c.
— la
S' dèm*hOm.
nuit, ty^tâ^
Assener Bànb, ddp manh (hung).
t; a.
— un coup de poing, dotn cho m^t dàm (thoi)
(thai).
— des coups au hasard, ddp bây ddp bd phanff
ngang.
— un vd
soufflet, cho m^i và{bai toi) {bal toi),
AssENTUiEXT i m. Sur ung, sir dành.
Donner son —
à.... icng {dành) theo*

AssnTia V n. U'ng, dành*


Asseoie v a. Dé (dat) lên.«« Lup, di^mg.,.*
— un enfant, dè con-nft ngô'i.,.
—les fondements d'une maison surf«« nén
nbà lén trên.**.
^ — on camp, êdng {Idp) tr§i.

S» — V pr, Xgôi»
Asseyez-vous, ngdi di; h&y ngdi^ mcri ngdii

Digitized by Gopgle
I3i ASS
Asseyons-nous, )igôi he; ngâi ta ngéi,
S' —à côté. . . Ngéi ké (k6) bén.
S* —à td>le, iigâi bàn, ^i^dz lai bàn.
ASSERME.NTER V Û. Bdt thé.
Interprète — ,
thông-ngôn cJ bât thé*
Assertion s f. Sir quy^t. —
Biéu minh binh (chfra)
và Wy làm tt.ât (chdc); lài luân (bàn).
AsssaviR^v a. Bât pbuc; bât làm tôi.
— un pays par armes, âânh Ky mà
les nird>e tri.
— qn à sa volonté, bât ép nào tùy y ngircri theo
niinh.
— làm eho làng
les coeurs, (m^, xiiu ou ngu-ori
phài làng.
Asservir ses passions, Aaw tinh tir-duc minh.
S' — un peuple, làm cho dân môt dâu-phue Nurdrc
niinh.
S' — aux usages, tùy Theo tue. thôi.
S' — à qn, iùng-phuc ngirdi nào.
{làtn-tâi)
AssERVisSBKENT « m. Sif làm-toi; phân làm-tôi.
AssiiSSKUR Sm. (Ké ngéi gân). Ké dijr xi!r, hi$p xdr.
A«8EZ adv. BA —
khâ thôi. —
Avoir —
d'argent, cô dû bac ou cà bac dû.
Avoir asses de mérite, c6 công-nghiêp Mtf.
Être —
riche, khd giàu.
— I ne parlez plus, /Adt, dimg-co néi nûra.

Assmu e adf. Chuyôa, chuyôn*c£n; Siông, slông-


nàng, siông-sdn; Cân, cân-mân, càn-quyén.
— à Tétude, chuyèn nçc; $Ung hçc.
— au cdn-guySn viôc làm,
travail,
— auprès d'une femme, dduh-deo theo '
dw-bài
à vettir^ wd/»y (Aay) Mu.

Digitized by Google
ASS 1^3
Visites assidues^ kb&ch luôn-hiôn^ {kén-xi.)
ikmmmi s f. Sir:ehuy6n-c4p;'Si9- siéng-n&ng.
AssiDûuENT adv. Câch siêng-nàag', cân-mân^ luôn-
luùn.
AssiÉGEAiiT B màjn Vây; kè vây.
Armée — dao biiih vAy\ binh vây.
Repousser les —
9, giài vây.

V a. Yây, vAy-phù; vày zung'>*(c]3Liuig^)


AssiBGift

—4me ville, ^ây fhànb.


Les affaires m^assiègent^ viéc-yàn no bd Ivdy)
lày tôi.

Les eréaneiers Vassiègent^ ncr nd vây vA dèi.


Assiégé par les vents, bi gi6 ph&i eâm dông.
— l'oreille, néi diê'c {om^ ^^ffdy) tai.
As8iSTT£ S /. Sir ngâi, càch ngâi; sijr d&t (dé) yên-—
dia-thtf. — ^Dla bàn.
—d'un cavalier, cach-dihtugirai cùi (ngâi) ngi^at
—d'un camp, nœi dông trai.
—d'une ville, dja-thi thành-phtf.
— blanche, dîa sach, dïa không.

Piquer r , (mà rffa)=àn chi^c.
Pique- assiette, ngvôri &n ehiro.
Son esprit n'est jamais dans la même — , tri né
không c6 dÇng thxt&ng mât mire»
V— de l'impôt. Phép ehmh thué.
Assiettée s f, Dïa dây.
J'en ai mangé deux — s, ii^i dâ an héft hai dïa^
'
AisiGHATioif « /• Sir dàî tdi hàu kiên.—Sir ctfn nçr.
Assigner va. Chl ra — cât (phiôn); hen — dùi di hdu.
—à chacun ce qui lui revienti pbiii c&a ai| chut
[chf) ra ebo nay*
W4 ASS
•^une place à qn, ehi cb6 cho ngirài nào. :

—un rendez -vous, hen ch3 tdi (tiru}.


— qn en justice, ffiAîV?/?, (rfï Mîra) ngu'ori nào*
Au jour assigné^ toi ngày hen. (dâ cM),
Tour assigné à. phiôn dâ cat cho.
. . .

L' —
0 non com])rirant est condamnable, ngu'ori
d& cé dài mà khôur Un Udu thi dànff bi ph^i
(cétôi).
Assimilable rt^// . lë sdnh durorc; giô'ng, (urcfng-
tor (tira).

AssunLÀTiOM $ /• Si^ làm cho gitfng— sif so-sành.


AssiMiLBE V a. Làm cho gitfng So-sdnh. —
L'ivrognerie assiinile Thomme à la brute, sir say
rircru làm cho con ngirài giiSing nhir ihù-v^t*
— une chose à une autre, s(h^$ânh céi này lai v&i
càikia.
. —aux grands, sdnh mmh
S' vori ké Idu cô danh«
AssisB s Ldrp âà gach xây.
/.
— de pierres, l&p dd.
à la 2^— dén , id-p ihû hai.
Assises s f. pl. H$i-hàai. (kl céc quan tàa, h^i mà
xur an nang).
Tenir les — s, Bâi-hàm.
Assts ISE p. Asseoir, Hgàu

sur une chaise, ngéi trôn ghé.

Las d'être , ngâi môi.
Restez—, c* ngâi.
Ville —
e sur une colline, lliành /dp trên nànj«
Assistance a /. Sif giùp (-dcr). dô-hôi. —
Aveç 1'—de Dieu, cà (m Cbua giûp...
Manquer d' — ,
tât-tiriri, không ai giùp-â&.

l^'^ tout entière applaudit à ces paroles, tight

uiyiiizûd by Google
nôi nhûrng
ASS m
lâri ây, dô-hôl ngw&i-ia à dé h&i
th&y ai ntfy déu v tay mè khen.
Droit d' — , phép dirac t&i mà. .

Assister vn^a, Tai cé m$t; Mu, ch4u, cMu-chi]re« •

— Giâp, giùp-dd.
—à imeséaDce, rfthdî {câmâi khi h^i nhôm.)
—à Messe, xem M,
la r/^r/?/

—À un enterrement, ift dtra dém, (<ft dàm ma);


éi âtta xàe.)
—au festin, an ti?c; rftr yéfn,
— à une audience châu vua. royale,
— à une audience de mandarin^ hâu quan*
— les pauvres, giûfhdâ' ké khô-khàn.
S' — mutuellemeut,922i/> ('d& ) nhau.
Dieu TOUS assiste! xin Chûa giûp anhl
Maire assisté de notables, ôngsftcif hu'cmg-chù'c
yiM/? V(H.

U était assisté de ses parents, né di c6 cha mç nô


ditheo.
Les assistants y nhûrng ké cd mât.
Association s/. Sir hiep (ho-pjhop)!^ —H^i,b9n,
c6ng-xi (
c6ng-ty )•

—des idées, sur ckung [hçrp) y. Bdi y.


Faire une — avec... '«A(^iobQn(hOi).o
hùn vd4
công-xi ou vé
AsiOcdS iKsmf.U làm ban v(K... Ké vô hôi, nhâp
bon, vô hùn, công-xi; ngirori hùn d^u vôn
buôn chung.
Mon — ,
ngird*! làm cAung vôi t6i.
AssOGnft V. a. Nhâp lai, hiôp I^i — Chonh^p bçn,
vô hôi, công-xi,
— iu idées^ hpi ft

Digitized by Gopgle
136 ASS
dan& im commerce^ cho ai càng-xi (!;<) hùn)»
--*rqn

S'— qn dans une entreprise^ dio ai làm- ^hung


vdri minh môt viêc. • *

.
S' — à qn pour faire le commerce^, t;^ l^im ( công-
xi ) vdi ai mà buôn-bàn,
S' — jivec toutes sortes de gens, âungai JUiii
quen nâiy; âânh dùi dành dp.
jLssoiJMUNt m. Sur àlÀ giâng trâng mà dtffiiigâàt.
Assoler va. Thay gWng tr6ng mà dirôrng dât cho
tat(lçri).
AssoMBiUB m. Làm cho ra ttfi ( sàm, nhâm ).

S» — ^
tgi, s&m, nhâm; ra sàm.
AssomiAitT E adi, Khô chiu; ci^c qué.
C'est —
khô làng tbi thôit cwc qud di thôil
!

Il est —
nô là ngtr&i khô chiu qud.
5

Assommer va. Bâp chôt; dành vùi. Làm cyc. —


—- un hœuf, ââp chéi con bè.

de coups, ddnhrââp qud lay; ddnh lên dành
xuàng.
— de questions, hôi ho^ii hèi hûy, (hèi làm-sao
\h.\x^ichiu khéng diro'c).

Il TcC assomme avec soa babil éternel^ nônoilu6n-«


lu6n, khô chiu qud.
AssoMMELR sm. Kè dâp chéft.

AssoMMom-sm. Bd dàp cho cbéft«

Assomption LS mong-triêu Birc-Cliûa-Bà. ou Lé


5/.

B.C.B. lên trm, Ânh mong-triôu B^CB.—


AssoîiANCE sf. to vân; sir vân v*i nhau, nhw:
.
sombre, iondre\ n\\\x\ ngày thàng du-crng thoi

cbàng chor ta y khuyên ooadi b9a chordin-6U«


^iionrn Tt udj, ÀQ vînt
ASS- UT
Mots «-*8, tiéfng ân vàn.
JLswbtiment nm. Sç* xirng, (
cân-xûrng )
— B^;
bân, ma«
des eôalears, sç* sic ârthij7 nliatf.
— complet, ngiiyôn môt bô ( m&),
—de marchandises, m^^- ( bân ) hàng.
Cn d'oatils, â6 ng^hé.
Assortir va, Ilii^p (dat-dé) cho xù'ng- nhau.
— des couleurs, /tra cAe* arthwy sâc vdri nhau*
• ~ un cheval à un autre, bât nj^vra ecm niyvdi
con kia cho xHcng càp.
Cette couleur n'assortit pas à l'autrCi sic niy
khOng xtbi^ sic kia.
Cette couleur s'assortit mal avec l'autre, sâc nây
kliùng xùrng [cdn^ dôi) vdri sàc kia.
Ëpouzbien at8oriiSfy(fc\ï6ngxû^gâdi{wira/û'a).
Mal assorti. So-k, không déu^ không" x&ng.
Boutique bleu assortie ^ pbâ ban dà cdc mon hàng.
Couleurs bien assorties, sic ( màU| mùi ) xtthg
nhau.
Doublure assortissaniekldLVohe^ êiôléiœitng gid do.
AssOTsa V a. Làm cho thirçmg diôn tbu'cmg cuéng;
làm cho mé.
Jamais on ne vit pèrè "plûH OSsoié de ses enfants,
chira thây ai là cba mà con-cài no iriu dur
làiu-vây bao*gior.
— d'une femme, dvcrc dàn-bà no muâh {phài
S'
long) min h.
— de sa personuei ttrng {irong^
S' tncçmg).ïxùxi3x
qui.
Assoupir v Làm cho
a. — làm cho
ngft (^ni di.

Les fumées du vin l'assoupissent^ hori rir^ ra


138 ÀSS
tàm eko né buân ngù.
La doc ( coi } sàch nô
lecture est assoupissante^
hay bât buôn ngû,
la douleur, làm cào ém b&t dau dû
—- un différend, can sir râv-rà bftt-binh du
S' —
V. pr. Ngù quôn di diu (èm) di. —
AssoDFissBiBifT S HI. GKc ngà mcr-màng. Sv tri* —
nâi bô xuôi; sir sav-mê.
Assouplir v a. Làm cho ra mém (diu).
~ une étofie, ùim cho b&ng ra mém; mde hkag.
— - le caractère d'un enfant, 6e, /{i/? tinh-nêt con-
nit (cho no ra mém-mai diu*dàng).
S* — V. pr. Mém, diu di.
Assourdir v a, Làm clio di^c tai.

Ses crh m'assourdissent^ iiëug no la tôi dam diSo


tai.
Assourdi par le bruit, om*sôm chai tai,
n m'assourdit les nô làm tAi éK£c îaii
oreilles,
S' — v. pr lâng tai^ dite.

Bruit assourdissant^ tiéng chai 6c chai iai.


Assouvir v a. Làm cho no (phi, -â&, -bô).
— sa faim, làm cho no bung- {dâ tkèm),
— ses passions, làm cho pA/chi, ioailony. (tinb)
Pour — sa haine, cKo bô ghét.
— sa vengeance, làmcho phi[dà) long cini-oànk
Assouùi de dà ihèm ru'çn.
vin,
S*— pr. No, dâ, phi.
V.
Assouvissement s m. Sir no, sir dâ, sir phi.
Assujettir hay-là Assujétir v a, Bàt*phuc (vÂng*
phuc, chiu-luy).— Bat, dé cho yèn (châc) chô.
— un peuple, bât dàn dâu-phuc [chiu-phép).
$6s passions, hdm-dep tiub nét x&u minh.

^ iju,^ jd by Googl
ASS ^ i39
à Tobéissance, bât vdng-phuCu
•~ ses passions & la raison, bât long iht vâng^
phuc long thân,
— une planche, vàn (cboyénchA).
— une poutre, dut [vô) dà (trfnb, xuyên, xà).
~ au pouvoir d'un
S' autre, vâng-phuc [ddu-luy)
quorn-phép ké khdc.
S'— aux vâng lois, iheo luâtt-phép»
Açsu^ETTissEMKNT sm. Sif chju-pbuo — sif ép (bât )
tuân-pbijic.
— aux lois, sttvâng-ffiit luât-phép;
La gr.indeur a ses 5, ké quyéii-qui — (
quàn-
qudri) cûng co chà phài iudn-phue.
Asscxsa va. l&y cho minb; Iftnb, chiu.
AssuBANCE s/. Sir châc y; sif châc-tb^Lt; sijr vÉrng
( y )•
Avec —
, càâe
( ^ );
quâ-çuyéi.
Plein d' —, di dan-dï ( châc y ) không sg. ( vé
con tbù-vàt ).

Avoir P — j
^^^^^ i^à^S-—
Compagnie d' —s, công-ti ùào hièm (. . , tho-mang.
hôa-chùc...)
Prime d'— s, tién gop dong cbo công-ti {hâng)

AssuBÉMENT a^e;.
TliAt-thi.
Ciich vûDg-vàng châc-cbén —
Connaître — récriture; biét chéc là ch* ai.
— il s'est mal comporté, thât-thï no dâ ân-ô- xàu.
Marcher — , di manh-më {vitng-vàng).
AsscBEB va. Noi cbâc ( th^lt quà ), quâ-quyéft. —
Làmchoracbâc(-y<hig, ) Lanli, bâo-lanh. —
h vous assure que... Jdi Mithâiy {'quyét,qud-
140 AST
quyèt ) vai anh râng...
Je ne le ferai pas, je vous auurt^ t6i sfi oh&a^
cô làm dâu, Mi néi îhdi.
— la table avec un tesson, Wy miéug $ànb mà
chim cho vû'ng ghé. cai
~ conscience, tâm cho
la lircrng<-ttm vûmg.
Assurcz'le de mon estime, hâv n6i cho nô bié't

châc toi trtrçrng (irong) nd.


Qui peut s' — d'être toujours henveux ? Ai {biét)
châc dirçrc ràng m\nh së c6-phir6*cluôn-luôn?
S* — en quelqu'un, tin-cdy (
lày làm châc )
uÀo.
ngu'ori
S* — de la promesse de... A'n-eçtylèibû'aoûa...*
JXous nous sommes assurés quç... Ta dâ biét chic
ûTtTfrcràng,...
S' *— d'un coupable, Ml kè c6 tôi»

S* — d'une ville, bât (


lay ) thành.
Assuré contre les dangers, châc kbâng s^ luém-
ngbèo.
Tenir pour assuré^ lâty ISm chêc ( thât }.

ll(est) a5S^^rc que... châc râng..


D'un pas mal assuré^ chcm bu:dre ng^p^yirng
(. kh6ng-cô vitnff )•

Main assurée^ uûmy tay; cbn tay<


Faire i'ûwittre, làm-bô vwng.
Maison assurée contre l'incendie^ nbà. c6 hing
bàù hod'Chûc cho t6u
Assureur 5m. Ké bâo hiém.
AsTÊusQus sm. Mu ngôi sao, dtfu boa^^thi: ( ^ ).
AsTHXATiovB s. C6 bônh suyën.

Cheval — ,
ngira co chû'ng hen.
Un m^t ngurcri bènh suyén^
AST 141
ÀSTMMK m, Bénhsuyën ;chù'ngow tât suy^.n.
S

ASTiC s m. Xircmg 6ug ngijra thcr dong giày lây mà


A mà ém da cbo sàt cbo lâng*
Asticot 5m, Giôi (trong thit ih6\) clé môc môi câut
AsTiQOfiR va. Bésih ( cbùi, nghè, cà, chà)eho léngf
cho sàog.
Astragale 5/. Biràng hit chi tron,nhir xàu chuAi
cbay quanh diu c^t. —
Thu* d^u vén hoaog
( àaï T. )

Astral le adj, Tbuôc vê sao, tinh-tû.


hdhimcQs asirakSf diéu bô iainaisao {'imA-tû)»
Asm s m* Sao; tinb-tû, c.
— du jour, mat-tr&i.
— des mat-tràny.
nuits,
Jusqu'aux — ^ cbo cbo
tdri trin ir&i\ ibtfu Irdt.
Sous quel — êtes-vous né? Anh sanh ranhêm vi
sao (nào)?
gi
Beau comme un — nhu* sao\ xinb nbu* ùén.
, tôt
AsTBtniDRi V bu^c yào.«,,Ëp.
a. B&t,
— qn à de nouvelles bât pbâi theo
lois, (buôc)
luât-phép mai.
à fiiire**. ép làm...
S' — au minh mà làm
travail, ép viôc.
S' — par serment, buâc minh hài l&i thé ou thé
mà 6ufk minh.
AmucTiON s /. (Sif ép, buôc). Su* bén, — Sur ép (bât-
buôc).
Hay câm; hay làm cbo chat (bung)
Astringent e adj.
bay làm cho bon.
Substance —
e, mén (vi) hoy làm cho bôn dàng
dai-tiôn.
JHciionmire f-a iO

Digitized by Google
i42 AtH
Remède ~, thutfc crfm; thutfc làmchochàtbung,
AsnotoGiB $ f. Pbép coi (xem) sao mà béi; phép
thiôn-vàn.
Astrologue % nu Tbdy ibién-v&Hi tbày tinb^sî.

AsTROKOME 5 m. Kè hay (giôi) phép tbiên-vto, Tbiy


thiôn-vàn, fînh-sï.
AsTRONOMiB 5 /• Pbép tbièn«v&a (d^iy vé tmh4a tr6n
trtri).

AsTRONOiiiQiiE ûrf;. Thuôc vé thiên-vàn.


Carte — , dâ-vé chA và dircmg^di lâH^ càc tinh*
tâ trèn trtVi. B&n-d6
Astuce s /. Syr qui-qudi, trd-triuh; uiiru, miru-mô.
AsTUcnusEMBMT oAg. Càcb qul-quéi.
Astucieux EUSE miru-mô, sâu-hiém.
Qul-qiidi;
Femme asttieieusefdom-bà lanh-lçriy ( qut-quài ).
Paroles astueieum^ ïin n6i tpd'-quyèt (bmh.)
Asyle. y. Asile.
Atelier s m. Gbd làm vi$c; tr^, thcr làm nghé.
— bon
tythçr,— Hoc-trè dang hoc nghé,
thor,

W — en — s& qua s& , di iiây kia,


Chef — chu
d' , irai (coi tbor-thây).
L' — ch6me, câ ndi nghl làm.
ty thcr ( 5<f, trai )

Son — nombreux, hoc-trd thcr âîy dOne*.


est

Atermoiement s m. Sijr ben n(/; sijr xin ki (nor) lai.


Atermoyer van. Hen nor, Id lai* — Cho ki lai.

Athée s m adj, Yô ttao; ké khong tin 06 Chûa.


không co Chûa-bà nào.
Athéisme s m, Bao tin
AthU^tb s m. Ké manb-mé, cé tài. Li^cd €• Yô-sl c«
Ké hay nghé vô.
— à coups de poing, ké ddnh qu&n.

I

de la foi... Ké xung dtrc tin manh-^né — Ké

Digitized by Google
ATR 143
tir [\ï) dao,
ÀTIJ^TK S m. Hinh ngirori d^i hay-là àà cài gl
(trong (M cham nhà-c(ta). Mô t ham hinh nh<rn
, ,

làm con-dôi.
Atlantiqus adj\ Tliu$c vé bién c& Atlantique.
Mer—, hay-Ià Océan — , tén cài bién à giû*a
phircrng dàng và Thë-giài-m(>i.
— jf./. bién Atlantique.

Atlas s m. Séch hôi bàn-dd càc phu-orng cAc nirdrc.


AiMOspuEBE S f. Khi bçc ( bao xang-quanii) trài
dtft. — hcri, khi.
— vicié d'un hôpital encombré, h(ri, khi ââc
nhà-tbu'orng c6 dông kè bônh.
àTHOSPBâuQUE odj. Thuôc vé khi-bçc trài dAL
Atom£ s m, Trân-ai; bui trân-ai.

Atonie s f. Sijr yéu (vô-iijrc c); churng hay môi-


mêt chorn tay, bâi-hoâi gàn-c/^t.
Atokique adj, Bô-i yèu không khoé.
(vô-lirc)
Atoor ê m. Bd nô-'irang; dô làm tdt.
— nuptial, A6 trang-diém h6i 18 cirâi.
Beaux, brillants — s mt-trang qui dop.
'

Dame d' , ddrn-bà coi vi$c càc ââ diém-irang^


sftm-sA'a cho bà hoàng-hftu
ÀTOUR^^iEA a, ïrang-diém, sîiui-sùa, làm tôt.

Atout $ m. Là bai àn; là tori (dori) (ti^p yôi là bài


tnrorng.)
Atre s 7)1, Lù lua.
Atroce adj^ Dur-tan; dôc-dia (de); bung-àe.
Crime — ,
tc)i g&m-'gkiéc.
Douleur — , dau hung qué,
llomme — ,
ngu'ài dw-Vra.
U4 ATT
Il fait un temps — , trori xàu quà^
ATiOGBifiUfT Gich dfr-dftn; càch dOc-di&;~
lâm, r4t-myrc.
Atrocité s f. Syr (viéc) dùc-dû*; diéu hung-àc;
làng ddc-dû*.
Atrophie 6 gày-môn.
/. Sir tfm-o

Attache Dây buôc (côt).


s

— d'un chien, dày cdt ché.


Chien d* —
chô irông [côt lai.).
,

un chien à r—, tréng chô lai, cdt chàlçLi.


j^^^l
Être à r— ,bi (niâc) côt—mrfc [buôc ehm'=^
khôag rành}.
richesses, thamrlam {ham^-
iaux
ail jeu, me (nam) ccf-ii^c.
l'étude, ham hoc.
Attàciument s m. (Su* buôc, côt, trùi), Syr trîu-

mën] Sijr ham(-mè).


Mon —pour vous, lông tôi triu-méh ai|h.
—au travail, su* ham viOc làm.
—au monde, sy mé (dmA-bén) théi-gian*
Rompre les—s, iit-h&nhÛTigstc nùnh triu-méh^
dirt f})i/t.

Attacher va. Buôc, côt, troi, ràug lai.


—à qn les mains, irdi t^y ngurjri nào lui.
—les mains derrière le dos, tréiké lai.
—la vigne aux échalas, buôc nho vô (vào) choâi.
—de l'importance à l^y. • • . . • • làm trong.
—un sens, nghïa, lay cât nghïtf.

—avec un clou, dông dinh, gàmdinh. (lâîy diuh


màdéng, gftm..**)

Digitized by Google i
ATT 443
L'^Hode Tû?àiiathe, (sgr hçc né buâcitS) sur hoc
làm cho tôi ham, mè.
Le jeu Vaitache^ (cor-b^c o4t- né mi {ham)

La natàre notts atiaeke d'abord à nos parents,


tinh tijr-nhièn bât ou àuàc tu triu-mén cha me
tainréc bèt.
—qn à son service, dùng ngurài nào, cho ngu-ài
ûào vdi minb.
c/*

La poix 8'€U(ach$ aux mains, chai dinh iay.


S? —
qn par ses bienfaits^ il)» iorri eA> ngu-ài- fa

phuc {cam, mên) mînh.


S'—à l'étude, ham hçc,
S' —
à un parti, theo phe,
S' —à perdre qn, ra-sicc [lo) mk hai ngiroi nào.
Attacok ££ /'.p. Bi (màc, phâi) troi, buôc, çôt vô^«.
ouvko... — Trfu-mën;xnè, ham; theo^ deotheoa
—à un pilier, bi trôi vào cây cot.

11 m'est attaché intimement, né triu-mén téi hii

—aux Français, theoim e&long vdi (cùng) ngœài


Phalangsa.
—à l'argent, ham ( mê ) bac-tién.
Teox attachés k. . hay-là mv. . con*mât cAdSm- .

chi\ ngô chàng-chàng

Attaqus t /. Su* dânh; syr xùng (xôc) vào; sif xàp


tr$n. —
c<m (bênh).

Donner V à une ville, ddnh hàm thành.
L' —
qu'on ne peut parer, cài ddnh thlnh -ilnh
khOog trér (trdnh) dirç'c.
Fausse —syr ddnh giçrm«
,

•--de maladie, c(rn b^nh.


146 \TT
Attaquer v a. Ham; xdp; xông vào. • ; dành.
— line ville, dànà (hàm) thành.
Bes pirates Pont attaqué^ àn-cirdp ddnk nô.
— la religioQ, ndi dao. rujhick

—qn en di kién (thwa) ngtrài nào.


justice,
—un nâi vé vtôc
sujet,
— un plat,
gâp^ dô-âu. {vti)

—à plus fort que soi, kinh {chéhg) vori ké m^h


(c6 quyén-théf) hcrn inlnh.
Attarder va, Làm cho chàm, (muôn).
Ai^TEiNBBE V a. Trùng (ah&m), —Théo kip — Toi,
àën.
— but en
le visant, nh&m bin (phong) trûng
[nhàm) ou \ni\ dich.
—son but, ditçrc nhu* y dâ quyét.
*_le voleur, theo-kip dura ta-trôm.
Nous atteindrons le village avant la nuit, ta 3ë
* làng tru'ôc
t&i ( dén )
tiïi.

— rÀge de raison, t&i ( dén ) tu&i khOn.


Atteint d'une maladie, bi ou mâc bônh.
Atteint de la foudre, bi set dànk.

Atteinte sf. ( Syr dénii nhàm ) si]r m&c ( bi )«


— de fièvre, s te &n (
giûn ) rét
Premières —
s du chaud et du froid, sif moi giûn
minA mutfn néng lanh.
X Pabri des —s de la calomnie^ sur khôi bi
{
mâc)
phao-vu ou bô-va.
Légère —
, vit nhe.

Porter ~
à la réputation, làm cho htr danh xâ^
*tié!ng.

Hors d*-*, khèi ( ai làm â^ng) bf ou mâc sa


Cb4c, vftiig.

uiyiiizud by Google
ATT 147
Attklàoe s m Str bit àch; sir thing vào xe. ss
ngura ( tràu b6) thâng xe.
— de deux chevaux, ngû*a cap (
song mâ c); xe
song mâ, bai ngira ( ).

— de bœufs, bù kéo xe.


Avoir de beaux — s, cé ngwa (bà) kéo xe
(hay giôi).
Atteler rcr. Thâng bdc, miio, n»dng, ) àch.
— des chevaux à une
(

carossc, bac [^Uiâtig) ngif a


vô vào
( ) xe*
— des bœufs à une charette, bâc i^mdng^) bô
VÀO xe.
— une Thâng
voiture, (
bâe^ gâc ) xe.
Voiture attelée de deux chevaux, xe thâng hai
ngifa (
ngira cap ); xe di song mâ.
Attslls 5 /• Sirorn (cfit) càivôngc&ngi^a(b6...)kéo
xe. — Cây bô mà dâng (xu^ong gây).
Attenant e adj. Ké, ké, môt bên... lién
Terre — e à la maison, ké'mdi bin nhà*. dtft

Maison — nhà kf mât bén.


e,
Mur — de hay-là à porte, v4ch la (turorng) ké'céi
cura.
AmiCDftE V a. hcfi, cher; trông*
— l'arrivée de qn, dm, [ch&) Mn ai (,tdî),

— de jour en jour, ngày, ngày dçri i\x này qua


ngÀy kia.
— avec impatience, â^i léng-nhong.
Attends-moi ici, do-i [chô') fao dily nghé.
Attends! Khoan-dâ, thûng-thàng.
Aiiendezl je vais m'en souvenir, Khoan! tAi
nhdr l^i.

^ à hay "là dé sâ convertir à Theure de la mort|


148 ATT
dcridën gïà chëi mà (moi) ivlr lai.

L'âge ne nous attend pas, tu6i chèing ci& ta.

Faire — , làm cho trdkg {dai^ ch&).


S> — t; pr, Jîgùr, dè, trông-dçri.
Sans qu'on s'y atiendU^ kbùng dèy [ngor)'j ai ngir
(

A cpioifoii ne s^atiend pas, diéu iàink-Rnh^ tinh'-

c& ou khâng ai de.

Je joà'attefids à ce que..., tôi trông sê...


ATTBNBBift a. Làm cbo mém (non).
La rosée attendrit le choux, svcmg làm eho câi
bàp ra tném,
— le cœur, làm cho mài (dông) long.
Voix attenèbrisiante, tiéfng nghemà tkitcmg.
Viande attendrie, thit mêm.
Attendrissement s m. dông ou mtii long; sif Oiiëir
tha.
Attendu prép. Vi, nhorn-vi, Wri-vi.
— son infirmité, il fut exempt de la milice, n6
dir^c kbôi di linh nho^n^^vi né cô t^t.
— Vi (bài
yM'il.... vi) n6...

Attentat m. pham
s Sir d^n...
—à d'autrui, swpàam déh qudu-phép
l'autorité
*
'
ké khàc.
— à la pudeur, xâm-p/tam dén tiél-banh
tôi
dorn-bà con-gài; Sir hâm dorn-bà con-gâi.
Vie en butte à des attentats^ bi chûng lo mu'u
mà hai mà (jiéi di.
Attentatoire adj. Pham on xûc-pham dt^'n. .

Parole —à l'autorité, Icri néi xûc-phamdé'n kè Idrn*


Attente $ f. Sir âçri, sir ehà; sir trOng.

f;tre dans V — de... ngông-trdng ou çh&'dmt

^.d by Google
Contre P —
... (sâi lông trông-dçri) JdUông; ai =
dé ou ng&; ai /loy? ai nyy? ai dè^
Salle d' — , j^ông chire.
Werres d' dâ — , xâj; di gio ra hor sau c6 xây:
ti^p cho châc.
JIttekt£B V n. Pham défn....
— aux biens pham déh d'antrui, cûa-câi ngirài.
—à de
la viepham dén mang-sÔngyn, ngirgi-
nào = .lo àai {gié't) ngirori nào.
— à personne dn
la i£^thénh-thé vua roi,/>Aam
= lo thi vua.
Attentif m: adj. Co y-tur, chtot-chi*
— ehàmrcM vé,«.,
à...

n n*est pas —
nd không c6 j-ch^jAhray
,
s
ldng-
xao . '

Soyez — ,
hây cam tri lai] hây cho cé ^-tit.
Rendre l'auditoire — , làm oho ai n&y Idng-tai
ehànhcM mà nghe.
Attention sf. Y, y-tur, y-chi.
Faites — ,
hây cho co y; hây çtû*.


On n'y fait pas ,ng^âri-ta kh6ng-c6 nghf{xét^
Êw&ng ) tâi ou êén.
Cela mérite — , cai ây dâng lo.

Combler qn d' — s, lo-làng dâi^buùi ai hét sù'c.


ATTKimvEiiBNT ofifo • Céch c6 f-tu»; cich chàm-chl;

cho chm-chân, cho kï-cang.Regarder , ngé cham<hf.

Examinez ,hây xét ekoMn^kén^mcho kS^ang^
Atténuation 5/. Sir làm cho ra nhe-bdi.
ATTimnEE m. Làm cho ra nhç (
yéu); bcH,
I.e repentir fUÊéimt le faute, ftn-nSn làm cho
l.nrt ATT
Circoasiaaces atténuantes^ Nhirng cài (ca-quan)
Idm cho nhe b&i tOi àu
Attwiiugk, sm. Chfl tàu ghé vô dtft (Wr) dir^c.
ATTKBREft va. Vâi »AÔng dàt.
Celte nouvelle m'a atterri^ c6i tin y nô làm cho
lôi Tîti di.

Demeurer jx|u,sù-ng-sdt;bâttlnhnL(ynsi?- c,

Attebrissembst sm. »<t Mi


AimïATUKN sf. Giây làm-chirng; loi lùin chirng
ter vi-bàng.
( cho biét. )
Bût-tich
Attester t> a. Chûng cho, làm chthig — phân
hua, phân chirng.
— véracité
la d'un fait, làm chvrng cUâc là

chuyên th6t.
— le ciel et la terre, kôu trori van à&ixinchûrng
cho*
J*en atteste tous ceux qui sont ici, lùïphânchurng
( vdi mtfy ngirâri it dây hét-thày.
- 6«<i )

Attikdir va, Làm cho ngiu)i (-lanh ).


— Tamitié, làm cho phai ( Iqt ) tinh nhcm-ng&i.
S'_ v.pr. Ba nguôi, nguôi di.

L'eau s'attiMit^ nvrcrc nyu&i di,


ATTiiDissKMENT $m. Sif uguOi-i^nh tli.

— de la dévotion, sw ra nguôi-lanh^ ( b&t lông


sut-sâng di),
làm tôt.
ATTÎPEBt'âr. Cbâi-gô", trau-tria,
Attiqde adj. Yé thành Athènes, (theo nhirngurâri
Athénien thuà" xu-a).
Sel—) si]r man-mèi (hay) (nhir ngu'ài Athénien
xu:ac6v4y).
politesse e&ch h lâm% ^eh^

Digitized by Go
i

ATT 4SI
ATinmL sm. B6 dem theo; dô iiiy thânt
— de guerre, hinh-khL
— d^une armée, âââem theohivlh.
— de voyage, dé tiiy-than^ [dem theo dtràng )•
— de chasse^ Bé<uâc di s&ii-b&n*
Athber Kéo
ver. —lai... rùt nhâr, rù-quéfn.
Il né kéo tôi lai ncri n6.
attira à lui,
L'aimant attire le fer, da nam-chàm rût s&t.
— l'ennemi dans unç embnseade, nhit giac v6
chS binh-phuc.
— les yeux sur... làm cho trùng (ngô) v6«.«*
Un malheur en attire un autre, n^n nity n^n
kia ( hoa dcrn cU c. )
La vérité attire des haines, néith^t \xg\xàiA^ hay
ghét; Icri thÂt mât lông*
S' — l'envie, làm c& cho ng^ài-ta phÂn-bi.
Les corps célestes s'attirent les uns les autres,
tinh-lù trêû trcri keo nhau, vl ndy kéo vl kia,
Attke V a. Ghçro, nhûm (lira).

— le feu, ehym Idra.


— la colère, giuc (xùï) lông gi^n.
— le feu de la guerre, ( chum Idra gi^c ), giuc^
(xùî) dành giac.
Attitude s /. B5-tu'(rng; càch, ph^t di-ch'rag,
— de sauter, sg* gio'm {xâm-râm) nbày, .

Prendre V — d'un combattant, dûmg thi-4hgbô


nhu* ngvM dành trân«
Attocch£Ment s m. Sur màn (ro*); sir da dè'n.

AtTEAGTir IVE adj.Hay kéo, hay rut hay rù-qu^n« —


Force attractive sfrc hag rût, kéo,
,

Attbaction 8 /. Sir kéo lai; sire rut, sure kéo»


^ planétaire, tioh^tu rût {kio) nhAQi

Digitized by Google
132 ATT
— moléculaire^ svrc cbâi v^t rul {hU} nhau 1^.
ATiUjUBi V a. Kéo, rât — rù-quéfn.

Attrait tk pp. Bi kéo, bi rût — bi dô-dànli rù-(]uéu*


ArnuiT 5m. Cài làm cl|o mè; diéu cpién-du; môu
La gloire est pleine d' —
s pour l'homme, danh-

vong nô c6 nhiéu dû^^ hay qiiê'n làng ngircri-


ta Aam {mê) no.
ArnuFEit V a. (dành bày mà Mt) Bit dur^e.

un voleur qui fuit, hàidxrçrc dura àn-tr<}m chay,
— un coupable sur le fait, bài dwçrc dira ph^
t^i tr^n.
—* des oiseaux au piège, dành biy Michim*
Attrape qui peut, ai bât du*crc Ihi bât.
— une maladie, mâc {rnong) bônh.
.
— but,le nhvt Ûnh sà-nguy^n.
dtrçrc
— manières de qn, nhâi [bàt-thw&c) càch-
les
dieu nào giông
ugu'cri in.

Se — bi gaî {phinh m&c Iw&ny.


laisser , );

On ne Pattrapera j^as, ngu'dri'-tà th^ nà không


kip dâu
Atteapoib£ s /. B«\y — chu-dc,
AmuLTANT % adj. Hay Icéo (rùi); hay qnéh-du«
Yeux — , con-mât th% mà tra»
Attbibler va. Bancho;dd cho... ké cko... Bêm
cho.««.
-«•desémoli]m6ntsà«.ton(eAo)ouci^ lôe cbo...
— au hasard, nôi
... là tqi tinh-cor.
— ses malheurs à fortune, dà kh<{n minh
la syr

m&c cho stf-phftn.S* tiSm, {giành) hiôu cho minh.
le titre de...

Attribut s m, (Gdi diéu riéag chongu'orihay-Iàoho


vÇt nào); tbé-tbtfnçt e.

Digitized by Google
AU 183
Les — de Dieu, iih(hig*5t/«/rpii/(£ii»À.B(ri(tro]ig)
s
Bdrc-Chûa-TrM; Thè-tÙng Chéa Mi^m.
Les —s de la royauté, qu&n-phép nhà vua. Thé-
thô'ng nhà vua.
Attbibvtion s /. Phàn-yiéc; phâa-sif ; churo-pb^;
qu^n-phép.
Les —s S!\mmm%soïii^...phânviê€[chânh viie)
ông xâ là....
Cela n'est pas dans mes s, céi Ay không phii —
phân-viêc tôi =
tôi không c6 qnyên ( qu&n).
Attrister v a. Là m cho l>uôn (rdu).
S' — ,
v.pr. Buôm
Cette nouvelle attrista les cœurs, c&i tin &y Idm
cho long ai nâty déu butfn,
S* — pour une bagatelle, buân vi chuy^n thàm-
thàm, c= mSi ebét mfli bwhîn
Ne vous attristez pas, anh c/i<r (dinig) -cô buân
{rdu) làm chi»
n est aitristéy jïà'htdn {ràu).
Attbïtïon s //. Su* •
CO nhau

mà môn. — Su*

àn-nân
t^i vi mlnh (vi scr hinh-kli6....)

AnnooFnniiT .sm.S^ h^î (nhém) ou tu 1^ (quin


tam tu ngO e. ).

Attrouper v a. Nhôm (tu) laî; vây do^


'^le people, t^ (uàém) dàn lai.
On s*atfrovpe^ ngirài4a doàn lai (tukn).
— autour de q vây /«ixung-quanli ngu'ài nào.
S' n,
Au Aux
s. (Tiâng dâiTut (t&tjthèchoà
pi. Zr, d/«f.}

— lit,giu*^g«
/r^n
— ehamp d'honneur, lai trân.
— marché, ngoài Tm ch(r. diç*..

—couchant, pà^a (bén) m&t>trdî lân, PWa tây.


io4 AUC
Fait—tour, â6 tifiissdétt*-d^t
pot — lait, binh ditîiff sira.

Mai aux reius, dau lirng.


Mai aux dents, nhirc rftng; dau ring*
Jouer aux cartes, dành bài.
AvBAiN s m, Ngirclri ngoai-qutfc lâp nghiôp à dât-
Nvdrc ngu'ài, mk khdog-cé nh^p tich dàn b&n-
quuc.
Xnw s /• Rang dùng, tâng-sâng, rifug chaa trori,

mung-dOng; bçeh^ting, bù'iig-dOiig.À r du jour, sdm-mai bàng'tàng.
Avant r —
hdi chu*a sâng.
,

AuBB $ /• Âo trâng dài (làm lé Misa).


Aube $ /• Ydn làm cành bdnh xe nu'orc.

AvBBiiGB S f. QuAn^ nhà-qudii. (Quin-xé).


Toucher à V , ngù qudn. —
Tenir —
ban quân.
,

Descendre à V , dô (à, — trç) nhà-quén.


Aubergine s f, Cây cà; trâi cà,

AuBBRGiSTB S m. Ciià quén, ngvori bén qudn. (ông


quAn, mu quàn).
AvBTER S m. Thit non eày trâûg-iràng {à giira 16m
vdri da).

Aubin $ m. (Nu'^c ngira Id^, chcm twdc sAi (nhiy)


chan sau ië ki»Hi. )

Aller l' — , di ch(rn ba^ chay lup^hup.


Auction s f. Nhà bàn (dé) dflu già; cb5 bén tranh
mai.
Acheter à V —
mua tai nhà dàu già.
,

Aucun unk adj. Ai;nào; không, • • ai; không... nào.


—ne... — jkhùng... (//.khong... gi, ;iàt/...Mt.

Digitized by Google
AUD m
Je n^en eoimais ouckii,^ t6i kliông^eé hiii l&j
mât ai {nào) hét.
—ne met en doute, không ai hô«nghi.
~de nous, khAng ai trong ta*
San» — s frais, kh6i i6n dông nào.
En — lieu, khânff nai nào hét,=không dàu hô't*

Qu'—n^entre ici, dirng ai vào dây,


AlTXNEMENT û/fv. Clll'lt nào.
Cela ne vous regarde — ,
cAàng phài vi<^c gi dén
anh cAûi nào.
At DACE S f. Sir dan-dï, si^* c6 gau^ sif cà lông.
Plein d' — ,
dan-dï^ cà tjan.
Avoir de X — de... cà gan. • • dâm..*
AimACiBf»Kii£NT adv. CÂch dan-dï.

AuDACiKiiiL fiusE odj. Dan-dï, cé gan, gan-ru^t.


Audience s f, Sinighe — Sirnghe thira viéc. —bu6i
xur-doén. —
^Khdch, kè tdi nghe.
Donner*-è qn, nghe ngircri nào ndi. . •

Donner — ,
(du roi), lâm triéu»
« » (des mandarins), ra khâch,
— solennelle, triên-^it^ (du roi)
— privée, dièn tâu (du roi).

Demander-
j
jd'unmandarmj^j^^^^^^^
.xin dén hdu. ou

Jour d' — ngày xit ,


xû* doàn. viàc\ hixii

Tenir — Adi-hàm
, mà xur-doén.
Salle d*— héi-hàm xùr
, chft viic.
Lever — Lai hdu.
1' ,

Devant une — respectable, m^t k/idcA iké tru'orc

t&i nghe) t«r-ttf.


136 AUG
AuomicnA #, kèu àn, (d6i tièn bij.
a. Thôi-tkào
Huissier — ,kèu ân vô trircrc toa xi3r«
thôi-thào
Auditeur sm. Kè nghe. Chàu-nbimg. —
Qoaa —
thi-sy (tôain).
Emouvoir ses —
s, làm cho dùug ( mùi ) long

nkihiff ké nghe*
Faire remonter m
àa rang des élus, cho
chân-nhwng lôn ( vô ) hàng ké, dirçrc c hçn mà
chiu phép rùra t$i*

Conseiller — ,
quan thiw tèa.
— des comptes, kikiim^sdt sA-sdch,
chi'rc

Auditif adj Thuôc vé


ive sir iighe.

Nerf — gàn làm cho


,
nghe. tai

Audition nghe.
sf. Sir

A la première — khi nghe. , mdri


^ des témoins, nghe ekurng str khfti.
— de compte, xem-xét s6-sàch. s\t

Auditoire s m. Ilôi ngurori-ta xùm lai mà nghe =


NhOtig ké nghe.
Nombreux —
ngir&i-ta t&ingheddng on dô-hôi.
,

Un immense —
se presse autour de lui, tnôtddm
ngur&iria nghe dông nurc chen (U^) nhau vAy
chung-quanh ngircri.
Auge sf. Alàug (cho ân, udng ).

— pour les pourceaux, eéi méng heo, cài tndng


*

cho heo ân.


AuGEE $/• M$t mâng*
Manger une —
de son, 6n h#t m4i mdng cAsn.
Al ofci Cài mâng nhô.
AuftMBNTATlOIV sf, SljT thèm.
— de solde, sw thâng bông, sijr ân ( lôc ) lèn.

Digitized by Google
— de forlime, BXf giàu tMm, $wpAdiik\\$tt ihém
cùa-cài.
Augmenter va. n. Thêm, gîa thém.
— la force, ihém siire.

— fortune, fkêm
sa thêm giàu, càng gîàu.
ci\a-câi,

— un employé,cAo kè làm viôc àn thêm \cho to lên.


n sera prochainement augmenté^ né sijâxnfc én
lên [thàng bông) bây-gièr.
Le riz augmente^ gao ICn già.
Le mal augmente de jour en jour, b^nh càng
ngày càng thêm,
— de paresse, càng làm-biéfng han,,.
Le feu s^augmente par le vent. Idra càng ihém
(ehàylên)hàigi6.
Augurai ale aux aàj, Yé diém; vé phép bôi.
Science —
e, Phép coi dtêm mà bûi\ phép héi«
Livres auguraux^ sAeh béi*
Aqgure s m, Biém, sir bôi; phép bôi-khoa (coi
chim kêu chiin li^ng bàn diém mà héi» )

TliAy bôi chim; Ihiy c<h giô*
Oiéean de mauvais ( chim x&xx diém ) chim
diém chim hê.
dû*,
— favorable, diém lành ( tôt ).
Prendre à bon —, l£y làm diém Vit.
Augurer va. Coi diém; bôi.
Que faut-il —
de ce fait ?}^bô*i vi^c ày ph&i bdi
( bàn ) ra diém gi bày-già ?

Atousti adj. Oai-nghiêm, oai-nghi; sang-trong.


Visage —, m^t-mûi oai-nghi.

Augubd'hui. âdv. Hômnay,ngày (bfl-a)h6mna7«


Nay, dài nay, ngày nay; bây-gior.
Dictionnaire f-à //
i58 AUP
C'est — hôm nay là ngày ràm.
le quinze,
Le jour d'—, ngày b(ta hém nay.
— dans Topulence, demain dans la misèrei nay
giàu-c6, mai nghèo-cif c.
Les hommes d'— , ngirài â&i nay.
Jusqu'— cho , dêfn bây'gi& [ngàymy)\ ^btj
nhân nay«
làu, tir xira
Ce n'est pas d' —- que nous nous connaissons,
cbâng phài mà'i bày'gi& mà ta bitfl nbau =
fa quen-biét nhau dâ lâu.

— (
(
que....
\nay\kâ&i....V^khi
)
^

D'— enhuitjtàmbûranM-a (kè ixtngàyhômnay.]


Il ya trois jours — , dft ba bflra rày.

Aumône s f. Cùa bÔ-thi.


Faire T— à... bô-thi cbo... làm phw&c cho^.*
Demander P— , di a:m, àn mày.
Vivre d' — , àn xin (di xin (inmày) mà ân.

Aumônier s m. Thdy câ câp tlieo vua, quan, binb-


Unh mà làm lé làm pbvdrc.
AtJMÔNiÈRE S f, BSy, tûi, hdu-l)ao (deo trong lirng).
Aune s f. Tbu: tbu-drc do vâi (xira).

Une—de drap, môt thtt&c ni*


Mesurer les autres à son — ,
My minh làm iht&C
mà do kë khâc.
Aune s f. Cây bach-du*oiig.
Altaravant adv, Tru-dc, khi tnrdc.

Longtemps , trw&c dâ làu.
L'année d' , céi nàm irw&c kia.
Auprès adv. Gân; gân môt bên.
Là — ,
gdn d6.
•^il y a une grotte, gân do cô m^t cdi hang.

Digitized by Go
AUS 13Ô
-*da rivage, gdn bdr, méi bén mép sông.
—de la route, gân mâi Mn du*àng-di.
Je suis un ignorant— de lui, sdnh v&i no, thl tôi

là môt dijra dtft.

Avoir du crédit —de qn^ ixrqc tin (thâa-th(() nati


{p&ï) ngœcri nào.
AuafotB s/. Hào-qaang.
Tète ceinte d'une—, ddu cô hàthquang rnxk^-
quanh.
AuBicuLAiRE adj, ThuOc vê tai.
Témoin— , chung dà nghe.
— xvng
Confession ,
tôi îhâm.
Doigt— ng6n,
ùt (tay,) hay l^y mà ngoày tai.
AuaiccLS s f. Trdi tai.

AuBiFkBB adj. C6 vàng.


Terrain—, dâ't cô vâiig.

Fleuve , sông cô vâng.
AuBOEB $ f. Rijmg-d6ng, rang-dông; mftng^dôngi
hirng-dông, rirng chcrn Irai, tàng-sâng.
Voir lever ,
T — dà hwng-dông^
tUây trôri

De r — au couchant^ tijr dông chi tày.


Ote la —
première de ma vie, tù* tbuÀ bé {binh^
sanh) tôi

Couleur— sâc (màu, mùi) vàng ânh.


,

—boréale, cânh'tinh hay c6 bén bâc. pfaia


Auscultation s f. Sir nghe; (sir kô tai vô lu'ng vù
ngi^c mà nghe hai th6 trong ph6i trongtrài*
tim ••.•)•

Ausculter v a, iXghe trong miiih ngu'ôi-ta mà


doén b$nh.
Awici $ f. Pbép coi chim bay chim kèu mà bôi
(nhu* coi gi6| xin keo •••)
m Prendre les —
Ans
ôdi; coi già.
s,


Sous d'heureux s, \Ai moij Uti diim.

Sous les sjde ^qn, [nhà ngirâfi xAô binhrvwe\
nhof phép ngircri nào,
kvmljadv. Cûng, oûng... nfra. Nû'a.— chb-nèiit
oflng... bftng... nbu*... — cùng lft...ss Ou'j^g*
ây... làm-vây.
Je vais — , tôi cûng di nt^ha.

n m*a donné un livre et celaf-*, clîo tôi


curfn sâch, lai câi nây nû*a.
Cette soie est beUe|-^coute-t-elle cher, hàng
(
lua) nAy ttft, ehthnên nà mât-tién.
Je suis — âgé que vous, tôi cûîig Ida tuôi bdnff
(«Air) anh.
L'Ame — bien que le corps... linh hdn cùny là

. Etant —pauvre, joue tous il les soirs aux cartes.


Né nghèo {dw&ng ây)^
lim-i^ây mà dém nào
dêm n&y nô cûng dAnb bài.
Aussitôt adi\ ïirc-thi; lien. Yira, vira kbi.

J'irai tûx-thi
, tôi së di {(idy-gi&),

—dii— Uun tUrc-thl^nii réi thl


fait, (néi tûrc-thi

làin noi
r(Si\làm lién liên,

— jour venu... vica sang


le ra...

— ^uej'ai reçu la vita Mttôi dir^c lettre...


cài thcr...«
AusTER $ tn. G\6 nam.
ArsTÈRE adj. (Chat) nghiém-nh^t.
Goût — , mùi châL
Vie — , câch ftn-fr nhat^ khôAïwA.
Front— trân nhàn'^ châu mày.
,

Mœurs ^ nét nghiémrnhàt^ s^ if

Digiù^uu uy Google
Airr i^
Juge — quan xét nghiêm-nhat.
,

Ai;&T£R£if£NT adv. Câch nghiôm-nh^U

mlnh (xâc).
AvsTBAL e adj. Nam, phfa (hirihig) nam.
Pôle — , nam cire.
Terres —
es, dâjt phia nam-cxrc.
Signes austraux^ sàu cung huinh-dao phia nam.
Autant adv. Bây-nhiêu, cûng bâ'y-nhiêu — Cûnp
bâng — Cûii|^ viàêvk bàog (nhir.*.) — Bao-
nhiétt. . • eling My nhiêu • • •

Deux fois —, bàng hai bày-nhiéu\ hai cài bày-^


*
nhiêu.
Noi^s ^ioioûs — nos amis 'que nous mêmes, ta
thircrng b^n-huii ta eûng bâng ta vây.
n en a tont — , nô cô cûng bay-nhieu ou cùng
^
bàng nhir-vây.
— d'eau que de vin, bao-nhiêu ru'cru, bây-nhiêu
nurdc ou rirçru bao-nhiêu^nvcàccûng bOy^hiiu.
— qu'on peut, diryc cAirnylndo lèmcAùHg nây.
W — plus ^
- moins
)

m
I
^ 'ï"''- "^^'^-^'^
, .
.

Avm s m. Bàn-fhfr; gbéf thor.


^t^û^ cliAuli.
Mal^ |~[

lieIL'rH-'^*P*^*-^**^
Auteur 5 m. Kè làm (m<5f) diu; Chu; Kè bày ra* kô
làm Scich.
— de la nature, dàng tao-h6a\ bda-công, tbiôtt-
công c.
Oieu est V — de toutes choses, Ghùa là {kilàm)
4éu e(U-ri mçi mf ou mqi loài mçi y{Lt,
162 ALT
Les miewrs de ses jours, {chûs\f stfng nûiih) ^
Cha me rnlnh.
— de guerre, ké làm dâu {gdy)
la giac.
— de alphabétique, ké bày ddu ra
l'écriture
th* chfr âm-vân.
— d'un kê làm sàch.
livre,

Q^el — anh doc


lisez-vous, sâch ông nào? (coi)

Un — sâch
difficile,khé (m&t).
Authenticité 5 /. Sir chinli g<Kc; sir châc (quâ).

Authentique adj. Cbâc, thàt, chinh b6n (bàn) cô


gôc tich; c6 vàn-bâng ân-tfch.
'
Histoire—, truyôn thàt {châc, cô gôc.)
Acte — , tor-tbi châc làm theo phép (c6 quan tbi).
Autobiographie s f. Truyôn minh nûnh cbép ra.

AuTOCHTOftK S m. Y. Aborigène.
Peuple —
dân th6, chành biu-dia.
,

Autocrate 5 m. Yua toàn-quâm (quyên).


AuTOCBATU^ s /. Quorn cai-tri môt minb làm chù.
Autographe adj. Tay minh viét Wy.
Altographie s /. Sur in lai chflr tay minh vift ra,

Si|- in bàn dà.


AuTOGBAPHiER t> bàn dà,
a. In

Altomate s m. Méy (dông Wy mây, nhu: dông-

AuTOswAi ALE adj. Vé mùa thu.


Maladies — aies, thu bviili c. bOnh mùa-thu.
Vents automnaux, giô mùa thu\ thu phong c.

AuTOMi«E S m. Mùa thu; tiét thu.


Commencciiient de V — ddu mùa thu.
,

Milieu deT— ,
mùa tnu\ trung thu Ct
giûra .

Fin de r— , Otttfi màa îhu.

Digitized by Google
AuTOMtË kbin-nghiôm.
s /. Sif
Alt m
— cadavérique, sijr mà thây ra mà coi cho rô
e& bénh.
AUTOBISATION S /. Phép.
Demander une xin phép»— ,


Donner une , cho pA^.
Obtenir une —
âxrcxcpkép.
,

Agir sans—, làm ngang (kh>ng c6 pAép)ii^f


chuyôn c.
AuToaiSEE V a. Cho (han) phép.
— ^ime chose défendue, cho phép làm diéu dâ câm.
—qn à qq chose, cho
faire ai p/iép mà làmsijrgl.
S*— de l'exemple de vin lây ... gurcrng.,..
AuToarré Quàn- (quyén)-phép.
s f.
— qmjêv cha me.
paternelle,
Exercer T — hành quyén
, c.

Abuser de V— làm quà phép^ ,

Homme de grande —
ngirài oai-qu&n.,

De sa propre—, tyy nùnh; \i,^phép riêng minh.De pleine , c6 quyinj cô phép»
Les autorités^ kêc6 ç-wy^n; viên-quan, chirc-sic e.

Agents de 1' , kè quan sa-.
Alléguer des—s, tmmg sàch-v^ làm (làm
m^h)«
AoToaiTAnix *• adj. Hay j quo-n {qîij/én)..{fnghiém^
hay dung oai-qiiyén.
AuTOua prdpadv, Chung- (xung)- quaah.
— du soleil, chung-quanh màt-frM.
—d'un marais, xwig-qitarih h& (mép) bàu.
Rôder —de la maison, di râo chung-quanà nhà.
Tourner—du pot, xây zung-quanh ohâuss néi
manh-quanh l^n-l^n.
ÏOQt~| thung-qmnk b0n phia.
«

164 AUT . . .

Ici—, /ft d4y.


Regarder— ngô quanh ngô ,
queti,

— est une balustrade, xnng-quanh c6 scr-ly.

AuTOua s m* Con 6, cOn diéu.


Autre adj-pr. Khéc kîa. —
Une autre personne, ngu'ciri nào klidf,

Ud/C — lois y lÂû (khi) khâc.


L'un et r — ,
nAy và kia= cà bai.
L'un V —
n/iau.,

Us se haïssent l'un V , chùng né ghét nhau. —


Les uns se plaisent à une chose, k$ auêres à une
autre, ké [îigwôù) tht ura câi nây, ké {jigur&i)
thi u^a cài khàc {kia),

Vnn dit oui, P—dit non, ngurài niy ndi c6^


ngic&i kia nôi không.
Vautre ÎQMV y ngày (bura) /:ta,=bura AJm, hûm
trur&c.
Mous autres j ta nefy*
Causer de choses et d^auim^ nài ehuyên nây
chuyçn kia,

Vn , kè (ngacri) kAàCm
V— , câi (ngirori, su*) kût^
— part, nai (chÔ) khàc,
'Autrefois adv. Thuà (khi, bu6i) Irirdrc; thu^ (khi)
xira kia.
Les hommes
d&i xica,
d' — ,
ngu-cri thud* tricâ'c^ ngirài

AUTBBMENT odv. Cécb (thé) khàc — Bàng cbing vày


thi ... Nhu" không tbl. . ,
Il parle — qu'il ne pense, nô noi khàc khôn^
pbài nhu* né iu'àng,
pbéisseiEy— je vous punis, hfty wng led, bàng

Digitized by Google
khdng UU ta ph^t â&.
— que... AAidehcni là
AuTEUCHK 5 /• Chim lac-dà,
AuTRih ;»rim. mii. Ki kh Ac; QgirïPi^a»

Ken d* , cA^ki khâc [ngtt&irta)*
Nuire à—, làm hai cho kê khàc.

L'homme a besoin d' , ngiràjî-ia ph&i ^ngsfài'
ta eùàg jojàsiii*
Auvent 5 m. Mài hiên.
Auxauuis adj. s. Giùp, phyi, p^^rlff^v
Troope—, bioh ii^*
Interprète — de 2i classe, th6ng'ngAB^ lilMat
hqng nbi.
un grand , eài dô' Uni*
verbe
thi
— iiéng
kép.
»
công*caOc phu-litt mà lâp cic

Aval s m. Haliru c. XujCdig.

——xuK,
Aller , di ocuéing.
En ^1
sçuéing (iheo ii^h^}.
Pour — ,
dumg bdo'lânh.
AvAiANGHE 5 /. Tuy(](t dôug li^ trèn nui lAxàt
xaSng c&bftngci vé.
Av>LEa V a. Nntft vào {y6.*.}rrâkm(h^e» ^^r^^S*
— un os, nuât xirang.
^ tout entter, nufit. U^^ng.
— d'an trait, uâ^g {nue) môt hori*

—à petites gorgées, uông tir hdp.


•i— la mer et les poi^ns, HÙiig (iii4<^2).<^ l^ién ci
cà. s=? KbÂt niréc qnî.
^
— des couleuvres, nudit trùn yiwd'/ rdn = chiu cyrct
— ses tristes destinéesi càiu (màc) v^n xàu.
-».dji vin datts la om» dem ruvu Wj>;dé durdi

Digitized by Google
i66 àVA
him.
Ce bateau avuk, chiéc gbe nAy di xudng.
Joues avalées, mâ thung.
Ventre avalés^ bung sà xuâng. (ngyra).
xi (tràp) tai (ch6).
Oreilles avalées,
Croupe avalée, thàp hàu, hâu xuôi (ngira),
AvAHCK «/. Trirdrc; tr6i.
Prendre, gagner de V , di trur&c, irài iài. —
Prendre V —
sur.... trài ha-n, (lai sau). M
Faire les premières avances^ tai trwd'c
Faire des avances à... cho itin tnr&c^ cho lành
tnrâe.
D' — hiay-ld par— tnrôe» ,

Préparer d' — don (sdm) trw&c.


,

Prévenir d' — cho hay trw&c.


,

AvANGi is adj. trirdrc, iâi trirdrc.


argent — , tién (bac) cho lành trxc&Cn
— en âge, l&n tuoi.

dans ses études, hoc dà khd^


nuit avancée^ dêm khuya*
ouvrage — dôn ngành^ dôn
, tién.

poste — phin,
(gin hôr gi&e).
fruits— ehin {mùi).
5, trài

poisson — cà itang, I

Ayâncement sm. Sijr tdi; sip t£n lèn; si^ lên chiirc,
(thftng qucrn, t<n churc c.), si^ lên chârc; su*
ân ién.
dirçrc

Pour P de sa iamille, cho du'ç'c tànphtr&c nbà.
Il a eudeP —
Ngœori ây du^orc tân [lên) chû'c.
,

•Avancer van, Bi tdi, trii Bu*a (gio) ra —


cho —
l&nh tién trirdrc. — làmgAp(trirdcdi) — dimau
# C[u4— teônn (çio) —tto fob ~ ndi (bày) ra
ra.

Digitized by Gopgle
AVA 167
tnrdrc.
Avancez^ âit&i di; hfty bw&c dû
n avance vers moi, nd di in Mi.
Ne pouvoir ni —
ni reculer, không bé tân ih6u
— la main, gûr tay ra.
— la hors du
tête diu ra ngoài
carosse, thà {16) xe.
— gages à un domestique, cho àlành
ses dira tiên
tnr&c,
— son làm hôi
travail, vi$c.
— son dp
départ, di y ngày tnrdrc cAi tinh di.
— Pheure du repas, âii /rircfcbCra.

Ma montre at;^nc6, dông-hô tôi nàdimauquà


{dilnc&cdi).
Cette maison avance trop sur la rue, c&inhàniy
tr&m ra ngoài du*crng quà.
— dans ses études, hoc tân tch.
levfavance pas cela comme un fait certain^ t6i
không-c6 nôi cdi %
là vi<;c chdc.
Il s'avança et dit... né bw&c t&i né néi.,«

Le temps s^avance^ ngày-già rdp tdi.


Notre vie ^avanc^ tous les jours, mfng^sông ta
càng ngày càng tàn t&i.

Les fruits e^avaneent^ tréi chin s&m.


AvAmE s /. Su* nhuc (xtfu, xâtu-hA).

Essuyer une , bi nhuc\mâc xâu.


Faire une —à qn, làm xâu {nhuCy sf-nhuc) cho
ngu-M nào.
Avant adv. Tru*drc.

Longtemps — trtr&e
, làu*
L'année d' — nâm irwdv.
,

Plus — , trtrd'C niraL,

Digitized by Gopgle
Bien —dans la nuit, khuya lâc.

En—, ni arch el t&iid^ t&i\

AvAMT prép. Trirdrc, trirdrc khi.».


Avant qu'il pleuve, tne&c khivam.
— rie jour, tnc&c sdng.

— iovX^ trw&c \iéi.


— la naissance de JésuarÇhii^ti tncâc Chûa ctjru-

\3àA ra âài.
Avant 5 m. )Am ^be; mOi tàu*
LVr-du bateau, mâ/ghe (thuyén), I9|âîtàtt«
SupI' — tru^orc mâû

L'étude a de gra|i4a— sijr hçc-l^jS^b nbiéu .

ich'hi lâm, j

Avoir r—d^... nAd*..««.


Donner-^... ehdp^n..
Tirer — de.,.. nh&,.., diiffckh
Avoir Ft-su^f. Ao*»*...

AvAUtiUïsa a.
Avantageusement adi\
(vi.)
Cho
...
hoti-^ffiuh-irvrc.
Çàch cé-ich-lorL— Càch vi

Parier—de ipi^ nôi, vi {4àï) yi ngurqri nào.


Avàhtagrox scss adj. C6-fch,
Occasion — euse, dip tôt {tié?i).

Avant-bec s m. M^t c$t càu day mà chiu nurde


(cbày.)
Avant-bras s m. Bâp tay (tùr cành eb6 stfp ra.)
Avant-corps «m. Nbà tpu*dc; mai chcrm ra tru'o'c.
AvANT-coua s/. Sân tru-dc.
AvANT^ouRBUR $m.adj. (Chfiy trunde), cb^y hifuj
yoi^ m6i^ diém, dtfut

u kju,^ jd by Google
ÀVA
Nuage —de Torage, mây moi d6ng.
frisseii est r—de la fièvre^ bè minh(già]i
minh) là dà'u gdn d^n eu: rét.

Couleur avant-coureuse ds^la mart/syr dau^don


î6 ida ehél.
Atant-courrière (L') du jour (du soleU). Rang dông,
mâng-dông.
AvAirr^Eiuom iIre aâj. Ap rfft, 8au Mfc M
L»— jour du mois^ ngày àp ngày rtf/ [sauMi)

iroDg tbàng.
ATAHîHiAiiin ^ /. fifiô ,tiéâ; bioh tida d^o; d^
tiên-phong.
Atamt-goùt 5 m. Mùi biét fru^dc.
Atâkt-hibe adc. kia« ngày h6m Ida.
Hôm kia, bû'a
Avant-port m. Ncri ng-oài ciSra Wèn; oâ'axép*
5

Ayant-poste sm. Phân-hor (ncri dâu giàc).


Atant-pbopos e m« Tijra, tièu-dSû.
AvANT-QUAiiT 5 m. iHéfng chutog ddttg-hô dàilh
trurdrc giof, Irirorc khâc, tru*d*c nira gior,

AvANiHMiiiiK e f. Cb5 thâti ngoài ncri gido diu làm


fu^ng; thtn irgoài kliCa. sM
AvANT-TOiT S m. Mài-hién.
Atart-train sfà. Khùcxe dàngiru'drc; phiatrvorc
e& xé*
AvAST-vEitL* * f. BiJra tnr*c ngày âp.
Ayabe adj s. Hà-tiên; Ham-cùa. Bon-cbeUi bôn-d&i|
bôn-déii.
tJn hemme — ,
ng^rin hà-tiên , kê' ihaM4(imw
V — se prive. Ngw&i hà-tiênkhàng dàmëxkd&m
^ dn Heu tka^- e&a ngirài-là
d'autnii^-
— de louanges, ki ham'IAtn^ (durçôo tiAag)

Digitized by Google
170 AVE
«— d0 fempsi ki hay die ngày-giâr.
Ataeici i f. Sv tham-lam, \t>ng tbam (ham) e&a.
AvARiciEUSEMENT adv, Cdch tiôn-tàn, hay b6n-chen«
— Tinh hà-tiêa; chumg rlirtàng.
AvARicnrox adj. Tién-t$n, rit-rdng.
Avarie s f. Sir hir (tàu-bè ghe-cô, hàng-hôa}.
Avarié ée adj. Hir. (m((C| irdrt, àm)«
paddy —, Ida tt&U
Riz —
gao àm.
,

Bateau ,

ghe Atr, {phd mr&c).
À-yau-l'eau, lœ. ado. Trôi^ tbeo dèng nirdc chày;
trôi theo niro^c.

Aller — , trôi theo iw&c^ = hiTi kh6ng nên,khOng


xong.
kyiêm. liasàk kttUirmdng.
Cinq — et crnqpaiernoiter^ nêmkinhUnh^mâng^
nàm kinh lay cha.
Xm^prip. Vdri (vtfi, vu<!(i)| cùng.
Tin mêlé «— de Pean,*nrçru pha vài nirdc.
L'un —
Paiitre, càng nhau.
Couper —
un couteau^ Aiydao ma c&t ou ciX
hâng dao.
— raison, phài^ phài M; nkâm, trûng^ trûng ly.
— peine, khô [khôii].,. gân không.,. cyrc.
— - de Dieu, c6 an Chûa giûp*
l'aide
— respect, lông kfnh* ctf

— votre permission, c6 phép ông...


Discernement de Tord'— cuivre, syr-pbân*bi$t
^le

àng m loi vâi tbau.


Avenant e adj, ^ep, ttft; xurng.
Manières es, ho{Qéj(i]i'à\é\i)dep^é{f6duyén)^

tû^ti thaiihriich*

Digitized by Google
AVE ni
Le dessert fut àt — du repas, dà trdng miêng
xûmg {vira) bfra &a*
P ayer kV — du travail, iùy M«ovi$e dft làsimè
tr4 cùug.
AvisniiSNT s m. Sv toi {dën).
— du Messie, sw Chûa cihi thtf âéh {ra â&t).
K sou — au trône, khi ngircri lènngâio\x lirc-vi.

Atesie V. imp. Xày dén.


U ne m'est rien avenu de fl^heux, tfti kli6i màe
syr-gi dur hët.
kyvm s m. Sir sau, hâu-lai e.
A V —, àën foVy iir n<y vé sau] (stfp t<H.)

Prédire P — nôi tiên-tri (trirdc) \é$tr hâu-lau


Juger de 1' — par le passé, Itfy si^ tru'dc d& qua
mà doin vd 9W sau chtra âén {tâi).
AvENT S m. Miia Ap-ven-t6. ( h6n tuân chùa-nhijrt
tru'drc lë sanh-nhgrt &.C.G. )•

Atsntubs s /. Sir finh-edr. —


Sir dànb liéu (ho^ may)

chuyôn la, ki-cuc.
Par — —
, d' ,
tinh-ctr^ thinh-linh.

k V —, vô î^, tinh.
La vie est sujette à bien des — 5, dori ngu*ori-ta

mâc nhiéu $w bât thinh-linh.


m

Homme d' —, ngiràicd gan^ hay dénh-Hiu^ ngirâd


Héu tnang
S*il arrive d* —
... nhir rôt ou may mà..,.

Les — 5 de Télémaque... ixkixngchuyénlarkitïïf^


Téiémaque*
Dire la bonne — coi tw&ng mà néi eho ai*
,
Mi,
Ave:<tlrer V a, Liéu, dânh liéu m(ic may macr&i«
—sa vie, liéu mang, liéu sÔng rfi.
—tout son bien, liiu Mi càa-eAi mlnh tfi.
172 AVE
S'—dans...* iiiu^inh ài d^n..*.
Argent bien aventuré, bao Uiu.
AvENTiREui KUSE odj. Hay liéu-<*Oà gan.
Esprit — , tinh hay Uéu.
—an jeu, dành bac étf gan, dénh ihi*
Aventurier ière adj, s Kè hay liêu m^ng; — hoang-
dang; hoanh. :

C'est un , né là nffw&i Hêu mang.


Yie avanturière^ dori hay ddnh liêu, t&i dâu hay !

AvsNTURiNE % /. Kim-sa ou Cang-sa.


Avenu vi pp. Xiy d£n.
Regarder eomme non*-, c^
bàng khâng\ coi
dircrng nhir không c6 vây,
yvKNUB $ f. diromg ou ngà di fori (nhà, c6 trông i

cây im-màt). —
Sir défn (toi).
Ouvrir des —
s dans un bois, vàb (d^p) dur&ng
|

vô rirng.
Toutes les $ étant fenn^esi cûA néo (ngâ)
dw&ngâên bit lai h(ft.*.«

L' — de rhopital.... càingô {ngd) dw&ng di dèa


nhà-thu'crng..**
k r— de Jésus Christ, khi hicc Châa Gi6-g^u
xu^ng ou ra do L
thé'

Avérer va. Chirng là thât (chic, quà).


—de ses yeux la fraude de qn, thâ'y quà tnrdrc
con-mdt cdi diéu gian ngu*ài nào. !

Un fait avéré ; vi$c quà [châc, thât).


. Avnsi s f* &ém mira Idn (to). Mva ztfi (â6| dm
xutfng).
Aversion s
f. (Syr day di.) s\f gi^m (nhàtn,) ghét);
sv khOog u'a*

. kju,^ jd by Google
AVE i7à
«r de 1'*^ pour qp, qq oboa6| ghii {kMng
ira,kkéng chin) aî hay^Ià su* gl.
Aversion pour écrire, không wa {chiu) viëL
Avoir.**.
I
— _

gihn, ghét, không ira*»:


Prendre.
Amm va. Bào (nhû), nôi cbo hay (bié!i)*

— de qq chose, hào eho hay


qii {néi) ai (biéft)su'gi.

~que..,, bâo tin ràng..*.*

AverîissezAe de prendre garde à lui, b&y hiiu


n6 phfti giâ* minb.
Nous sommes avertis, que..,. ngu*àMa lào tin

cho ta râng.«.««
AviRTissEMEiiT « fil. SiT nbtfc-bflo; sir béo cbo mà
hay.= Lcri bào-d2n. Tor dôi (thùc) thuéf. —
Atiu $m. Si]rcbiuo6..* Lorikbaithâ^jnmgthâira*
Faire 1' —de ses fautes, chiu lôi (tôi).

De r de tout le monde, ai này thày déu chiu
{umçj lâm ekùTig) nhu'-vây.
Homme sans — ,
ngirori kbông-cô gô'c^ = ugvcin
km&é% adj. ]^ui, mû, mù-quAiig, t<5i (con-) mât,
(xâm, xoan. T,)= Ttfi-tàm^ mù-mit, ttfi tri khôn.
En— r&f , mil.
À V— ,
m6, (kh6ng nght tnrdc ngbï gau.)
Sui\Te en — vùng theo, nhâm mât theo.
,

Marcher en — , di vong {vong mang), vut ra di;


di het^ir.
Ccst un—qui en conduit un autre^ mu dâc mit.
Jeu des— b&n cdu. s>
Crier comine un—qui a perdu son bâton^ la
Diclionvaire 12' f-a
nhvt kê mu, {xdm) mât gây=la Ifra, la um/
L'homme est—pour ses défauts, et clairvoyant
pour ceux des autres, viêo mlnh tfal fudng^
viôc ngircfi thi sang.
La passion le rend , tinh tv-duc làmcho nd
tâî iri-'khôn.
Soumission — sir chiu luy riu-riu moi bL \

AyEV6LiME!(T t m. dui-mùy sir mù-quàng;


'

ttfi-tAm. •

Aveuglement adv. Càch mù-qudng (không nghî


không xét làm cbi).
Croire—, tîn ngang (phdé).
AvEroLER V a. Làm clio dui (mù, quàng con-mât,
tÔi-tàm)
— Pesprit, Inm eho tôt tri-khôn.

Les éclairs aveuglent^ chdp Uim cho cAâa (Ida)


con-mât.
S* —sur ses défauts, quéng {con-mdi) không thtfy
nëi xtfu minb.
Aveugle-né ée or/j. s. Bui, mù tir mai sinh ra*
AvEUGLETTE (à 1' •) loc adv. Râr-râr.
Chercher... à 1'—, kîéfm rd*-rd*.

Agir à V —
làm bât-tic.
,

Avide adj. Tham, tham-lam; Ham, ham-htf; vdre*


ao.— Léu (hàu), méftn.
Homme —ngirori tham-lam
,
ngircri ldu{mê^, —
hàii) an
—de gloii^e, ham danh-vong.
—de gain, ham loi.
—de richesses, hrnn {tham) càa.
Avoir l'air — , coi bO fham {ham),
Esprit^e savoir, làngmué'n biét; {hamhçe^ !

Digitized by Google
kn il*
ham hiët)
AnMimiT adv. CAch tham-lun, hani-hâ.
Manger—, ftn ngon^Umh.
Avidité s f. ?>\f (lông, chûrng) tham-lam, ham-htf;
lèng tham.

Avec , càcb ham-htf.
—ÎBsa<iable,/o;i.7/A^mkhông hay no(ciing), vira

AmiB V a. Làm cho ra b^; làm cho ra nhç (rè)


gid; làm cho nhe thé. —Ha, ha mat.
L'orgueil tft?iVi/ Pbomme, tinh kiôu-ngao/àmcAa
hèn dû
ngircri ra
—sa dignité, làm eha nhe thA minh di.

—une marchandise, làmcho hàngrû f) du


S'— w. pr. Ra-bèn.
AmissEMnrr tm. Sif làm cho rahèn. siphèn, —
nhe thé di.
AviLissEua s m. Ré lo h§, ké khdc.
AviNER 9 a. Tim (ngâm, thtm) nrçru.
— un tonneau, âô rtrçru vô cho thàm tbùng.
Aviné, say ru'oru; thâmru'oru.
Corps é, minh îAm rurçru, (bay ra nhâng htn
rireru)
Cuve avinée^ thùng hôi ritcni.
Jambes avinées, cbcm di ngd xién ngà té. (chorn

Atib05 $ m. CAy (cài) chèo.


Arrêter V —
ngirng chèo.
,


Armer 1* , gay chêo*
Avis $ m. t-tirirng, y.
A mon — ... theo nhu* y tôi tu'à'ng

Dire^donner son — , n<Si ^ mlnb ra.


Changer d'*—, âài ^.

Digitized by Gopgle
I

Je suis d*— que... ^ tôi tbl muô'n eho.*»*


Donner^ qh, Mu^ bdy-bUuj
Prendre—de qn, hôi y ngu*Wiià6«
Autant de têtes, autant d' —
| m5i Dgu'ài mil
^;
'b& nhcm bd /ifnA c.
— au public, hi&Q^bi»
yéft-thi,
— au bà(hdàn]
lecteur, lôi d&n tiéu c. Ttca sich«
'
Bon ner — de. nôi Im •• vé. • «
Avisé £s kbôn, c6
a(//. Biéft, y*
Bien — hhôn^ ,
dà laiih\ giôi tinh*

Mal — ,
vd^vâtit»
€r'h&^ dai\
C'est un mal — nô d&a , là dai*
Aviser va, Ngô Ihây — bâo
ra, (biêu) , cho tin,
cbo bay — va. Tinb,
(hiéi )• iifu, lo*
~ qn, ngô-thây ngwM nào. |

AvisezAç: que je suis ici, hây n6i tin cho nd hay i

tùiàdày...
— à un moyen,
!

Uèu tînh tbtf, bé.a.


Nbns aviserons^ fa së lièu {tînh).
S*— d'un mauvais expédient, tinh pbiromg bây
(léu).
Aviso sm. Tàu iib& nhe dem tor-bdo, cbfy. bi$u,
tniyén lênh.... i

jAviTÀULËMENT sm. Lu'orng-ph^ cho <àu àn.


AviTAiLLER V a. C&jf lu'Ong-phan kbi-giài (cho binh
cbo tàu). i

Aviver oa.Làm cbo sàng(ng^i). i

— le feu, thdi lira cho hire, I

— Tori mï vàng, ddnh bông vàng.


Avocat sm. Tbây cung, thây kiôn (trang-sir c. ) — ;

Ké bàu-chira, binh-virc.
«-^ consultant, thâij (
kièn,) bày. muxi, cbi-bào I

Digitized by Google
(mà-th6i).
m ill.

— plaidant, thdyi^cung di kiôn mirora.


— du—mensonge, bmh
Profession d' n^hé làm thây eung.
,

Se faire sir dtfi-trà.


Avocate des pécheurs, bà bàii-chita \ik cô-tôi*

kfom s/. (
Aykinb), Hircq[ig*mfM)h} tùr-m^ch-tliijio c«
( ihur lûa dé cho n^ura âu )•
Avoir a. Cô.
~da mérite, cé cùng.
* —
de Paient* ed bac ( tién-càa ).
Chacun a sa maison, ai cô nhà n&y«
— soin de... lo vé«.,
(cho*..« )

— &tm, dài bung^ ( )•

— khât soif, (nu'd'c).


— besoin cÂn, cé viôc cAn.
de...
. — besoin d'argent^ tûng b^.
— intention cô y mà«...
de...

— peur de... sa,,.


— bonté, mit-côr (mtft-câr).
— compassion
pitié (
thurcrng x6t; ) de... deia
long tbu'ang-bai.
coutume de... quen.
ordre de... cô lônh day phài....
— le droit cô phép mà...
de...
— égard nghï à... d<?^n... ( iâï,,,, )

— envie désir cô y juudn.«.«


de... ( )...

— raison, phài, ph&i lé.


— quây, cô
tort, lôi.

la patience de... hay nhin...»


de la persévérance... cô chf«
— chaud, nông, nifc.
^ Ifohi
froid.
,
1*18 AVO
— froid aux niaius, lanh tay.
— chaud à nàng diu.
la tète,
Pair (xem
de... coi ho... hinb ra... nhir..,)
— bonne mine, mat khà.
coi b()
— des nouvelles de... du'çrc tin vé...

— lanh (khôn), c6
l'œil, chirng, y-tir; coi
— courage
le dam, cô
de... gan....
— làm.
lieu, cd, ( )
—à mâc ou phAi
aller... di....
— à
aÛ'aire cJ viôc vori...»

— chance may m&...| gdy vi$c


la de... vdi...
— mal, dau.
.
— mal à nburc ddu.
la tête,
— mal aux yeux, nb|m con-mlt.
— mal au ventre, dau bimg.
— de quoi cô dà
vivre, àn.
— pour lAj làm chic.
certain,
— en horreur, (en aversion),
g(/m, ghét....
— beau cûng không.... (làm
faire, làni làui-sao
vù icli ).
— par dessus mâc dàu
la tête, lût lût ôc«
không cd gi
'S^avair rien, bét.
N' — que...mà-thôi.
erf...

— c6 mot
qu'à... cài...

y a longtemps que... dâ làu....


Il

11 y a trois jours, dft ba bû*a rày.

Avoir s m, Gua, cùa-cdi.


Voilà tout mon ,

â'y cùa tôi là cé b<y-nbiéu dé

AvoisiiiER va.tF gin.

la mer, ^^ çdn bién.
les cieux (cao) t^n ou tyt trori.

Vwfle avminant^ d&n làn-c^ ft g4n«

Digiii^LLi L/y Google


AVO lîÔ
AvoRTEMfiNt 5 m. âijT sào, SIT nftm b^p d6i] sir hir thai,

Atortek V II* Sào, bir thai, nim bép^dtfi; sAy con.


Elle avaria an bnt de 5 mois, con me tfy c6 thai
nàm thâng sâo di. (nàm bêfp dui.)
Faire — un dessein, làm cho d& viôc ( hir syr. )

Ses desseins sont avortés^ mmi né dft lâu t6ï\ syr


no tinh dâ không xong.
Les fruits at orient^ trài nô dfJ [chqy) di héft.
Atirton s m. Ngirài hay-là v^t sinh non, sic di.
Avoué s m. Ké thôngluât-lç lânh lo viôc^ kiônmurdra,
làm dcrn làm tir cho ké khàc.
Atouir V a. Nhin biét^ chiu, xung ngay ra.
— son cvimt^chiu tôi; khai thât ra.
— sa faute, biét nxiàc lôi minh, chiu minh Ifii.

— pour son fils, nhin là con.


Il avotte ravoir fait^ né chiu nô dft (c6) làm âiôutfy*
Je vous avoue, tôi xicng thài voi anh.
— qn de tout ce a qu'il fait, cAiu (^nA) mçi viêc
né d& làm.
— coupable, chiu mhih
S' lii.
— vaincu, chiu thua.
S'
Avril s m. Tén kèu ihdng tic nàm tày.
Mois d' —, thing tw.
Poisson d' ,

[cklhdng Iw) = sif gat, sijT phlnh-
pliô*.
Avulsion $ f. Sir nhô ra.
— d'une dent, ^ nhô ràng.
An truc; ngat;
I /. Ctft; — Trung tim. chtft.
( turn,
xe.tri^c )
— d'un moulin à paddy, h^g xay lûa, ctfi
— dHm édifice,
» irung-tiin eéi nhà«
AxilUlBE adj. Thu^c vé néch..

Digitized by Google
i80 BAB
Axio»« fif Sir tti^t i6"ràiig.(Kbteg ai clU^^ âvcçc)

Cbành âé-li]ftn.
mù heo lôi^.
ÀxoiiGK s /. M^; nxïàc]
Kià»T p.'prés. Avoir. Cé. (dft).
— dit cela, noi diéu ây domu
AYAKT-CAUSE^m. KédirçrcphépngiTcrikhàcsangcho.
ÀTAMT-BRÔiT S m. Kè cé (diTOTc) phép.
AZOTE s m. a^; (ièn khi kia nhâp v<H khi hao tràt
dit là kill nhan vât ihà cho dang stfng).
Azur s m. Sâc xanb biéc Da trori — —
xaah bièu,
xanh-lè.
Nuée d' — ,
mây xanh^
Ciel d* — , trài tkanh (không mây).
— de cuivre, ten d6ng.
Pierre — ngoc
d' ,
biée.

Jiimi ée adj, Xanh.


Voûte azurée, ivài xanb«
Plaines azurées {dông âranA) =s bién.
AxîME adj. Không men.
Pain —, bànb hhông men.

B
Babil m. Sg* nhîéu 1*1 nôi; hay nôi qui»
U a trop de babil, n6 ha?/ iwi quâ.
des oiseaux, tiéng chim kêu liu-lo*

Babillabb e adj. n. Hay nôi qu4.


Babillage 5 m
Sir hay noi.

Babillemint 5in* Sif nôi lia-lia.


JÎAPaM» ^* Hay nôi; nôi dai*

Digitized by Google
BiiiNE sf. Mép; môi ( coa thù
Mb
vât).
m
Se lécher les babine^ li^m mép»
BIbord $m. B6n eçy ( phiacètchèoUt),
À— cay! cqy lây I
I

— la barrel bè cay! cay! lài


— unpeal^ieiy m$t cbûtl
— tout I cay riiBftI cay \(ii binhl
BiBOucBE sf. iàx\ giày kh6ag. g6t«
Giày hàm
Bac Bô, dô ngang.
5111.

Passer le —
« di (qQa)ttt.

Baccàlaurbat $m. Bftc tâ-tài. ( r. m; fflnh-tfd).


Se préparer pour le —
, \o'\io(imkihibâc tû'tàù

Baccarat im. Thur bài Ma,


BicHB $f. Yâibuâm to dA dây d6 ch& xe^ chOr- ghe
kèo mira irort di.
BACHiLiEa sm. Tû-tài. (kë thi d^ii tû^lài)*
BicBia vm, ctti d(y.
— une cbaretie , che (
dây ) xe cbflr^
Bachot ghe nhô, dô nhô.
s m.

Bachotiur s m. Ké chèo dè nhA* —


Ké dira 4d*
Btcu 5/. Cfty gài ( cbân ) ein..
Bâcler va. Gài, chân cura —
Làm h<Ji chomaar<Si«
— une porte, chân [gài) cilra iaU
— un travail, làm hâi vide (cho mau.râi }•
Ouvrage bâclé, viéc làm Idi-dât ( A^i-Aïf).
Badaud aude adj. LùTig-khirag} nga-ng4o, (hay.
dèm hay ngô).
BAiiAin>xRv.n. Lùrng-khîjrng,nga-ngfttttg^ngAki-ng(r,
Babavdbrie sf. Tfnh-nê!t, bO-tich ngirorilùmg-khùrng.
Badiake 5/. Gây dai-hii.
Badigion «191. Nvdc vàng tboa vàch tu^g.
B4DiGEO!4rcAO£ M, Sif ttloit Xiyx<fc (sÂc) ving — Yi$c

Digitized by Google
iS2 bÀÛ
• tboav&ch.
Badigeonner;» a.Thoa sâc ( nirùc ) vàng.
Badigeokneur sm. Kè tboa vàch ( sâc vàng-vàng ).
Badln ine «r/;. 5. Hay chcri (-giom, bcrn, coft) —
. Uéa, liën-xào.
Eprit —, tinh hay chcri (
gi&n )#
Badinage sm. Sirgièu-cçrt, ( bcrn-ccrtT. ) — Làigiëu-
C43rt, Icri noi chcri — each noi lién.

Badine sf. Roi nhô ( dqrc ) càm tay.


Badlner t\ n. Giëu-cçrt; noi lièn — chcri (bfln), néi
trâît, pha-trù.
Yous badinez j anh cAtri cbà?

Ne
*
badinez pas, âirngH^6 Up-lûrng; (dCrng-ed
tw&ng là chcri).
Badinnebib sf. ( Lori néi, viôc lÀm mà chcri ) L*i —
giSu, nôi chcri. — Viêc bà-lâp,
ibàm-rthèm sijr

Bafouer va. Cirài-chô, nhao-bang, nhiéc-nbôc.


Bâfrer v. n. kn vô dO; àn-utfng sa-dà.
Bafreur euse sm. f. Kè liu àn làu VL6ng. Kè mè te
.qua chirng.
Bagage sm. Bâ-dac (bè vô rircmg ho^c géi lai Um
mà dem theo). Bd tùy-thte.

Plier, trousser — , cuùii gôi— tron di=chô'tdi.

Bagarre 5/. Sijr riy-rà om-sèm. Bàm (chô) dang


rfty-rà«

Bagasse 5/.M£abâ (mfadftdapr6i),xàcmia,bAmia.


Bagatelle 5/. Sir (viôc, déu) tâui-phàoj dô thàm*
thàm, (bà-lëu bà-ldp ).
. S'occuper de —
, lo vièc tam-ldp {bdrldp, vd-kh).

S'amuser à des bagatelles^ Ihmviêc bà-lé'u bd-lap^


Acheter des bagatelles^ mua dé tâm-bày.
. .Pu^e dçs — nôi i^huyèn tàdnHAàm^

Digitized by Google
I

Bagne ^m. Ch6cim iôi-nhan (ncri ci5ra bièn), Chi


dày tù bi dii khA-sai,
lAfiinE s/. (khoen) CirH, chiên-cliiên^khâu, nhlii.

Metre une —
au doigt, dec nhin (cà-râ, khâit..)
— de mariage, (d*épousée), nhàn hôn-phfii
(
phép giao ).
Retirer sa —
, côi nhàn ra.

—gravée en cachet, chiéc €on*dâu*


Une —
môt chiéc cà-rd, nhàn...
,

S'en tirer bagues sauves, ( ra khôi mà cùn ( khôi


mSi ) chiên-chièn cà-rÀ } = màc nçn mà g!Ï
khAi không-c6 gi.
Baguenaude $f. Irai ubir trài tàm-phAng bopnénô;
trài toan-tirom^. — chuy^n tam-l&p, viÇc
tâm-phào.
Baguenauder hkm viéc tâm-pliào ( tam-Iàp,
v. n.

bÂy-b^y ) ( nhir bép trâi tàm-ph6ng chcri vây ).


Bagokxaudibr fm. Kèlàm viôctdm-phào— Gâytôaa-
ttrcrng ( trài nhir tàm-phAng bép né nÂ
)•
làkjBXXÊLva. Chàn; lir^c, may lir^c.
Baguittb sf. Roi (ligue, que)— ftûa; dùi.o.
t
— de tambour, dùi trying.
— cày thông-héng
fusil, (sùng). -

— à manger, étûa ta ccrm*


— magique, (divinatoire, tournante ). roi^gây
phép thây pbàp, thdy bôi.
Coups de baguettes^ dàn ( rot, — vpt. )
• Commander ( mener) à la —, cai-tri xâng-x<hn;
(
Wy roi mà tri ).
Baguier sm. Hop dirng cbiôn-chién cà-ri«
BahI interj. ah àahl aê{lo) chi! kbl-mtfcl khl-kh^I
Bauvt m. Ru'crnç, h6m.n4p môn^, Xù, —

Digitized by Google
184 BAI
Bai m.iN(r. (SAe) tia. (vé n^ifa
Qieval ,
—ngira /ta.

—- fauve, ngira tîa séo.


^ DgV'a
cérisoi hâng. tia
— foncé, ngira sàm. /fa
— brun, ngura khvr&u.
\
icbataio
marron > 1x^9^ lia chiy.
brûlé. )

Baii Tinh, vûttg.


—V-de Touranne, vûng" Hàn.
— d«s vûng
cocotiers, (dOra) Tàu*

—un enfant, lâm (nha) eon-nft.


—un cbeval, tâm ngira.
---Klans^'eau, iiAtin^(n^dm) nirdrc.
Le fleuve baigne la ville par le milieu, 9ông 4m
vô giira thành.
Cette arbre baigne dans Pétangy cài.cAy. Ay .«4l
(^te) duTiiri bàu*
Le pied de cette montagne baigne dans la^ner,
cbo'û nui nây & kê mép bién.
~de sueur, dA môrbûî dàm-dé.
—-dans la joie, say vui»
Se — V. pron, Tâm.
Aimer à se—dans la rivière, bay tàm sOjag.

Les poissons u baigneni leur vie entière^. c4;(jtfit


mrô'C (fr dtfdfi nu'drc) câ 4W.
Baignoibe .1 /. Tbùng tâm.
BaiIp s m. Baux pL cbp nurdUi
ppuner à— , eho mtr<te,^ ...

Digitized by Google
Prendre à—, mirchi.
iu m
Passer un—» làm i& mur&n oni&ehé mt&n.

Rompre un , tbôi mxr&n^ thôi cho mir&n (hùy
tà ai).
Résilier un — , id..,t

Bàm.mf.wT «m^ Sv ngép»


BiouR t> tf, 9va, trao, ph6«
Bailler v n. Ngdp.
On àdille en voyant-<-Ies autres, tb£y nguràri-U
f^Pf mfaib cûngr /i^cfp theo*
L'hultre bdilie au soleil, con hàu trori n&ng n<S

La porte A<lî2ff, cdra hd [hé) ra.


Bailleur else m /.
Ké cho mu'orn.
s
—de fonds, kè bao^ kè chiu y6a.
Biium susB smf.U hay ngàp.
BtiLLoif S m. Bd(cây, gié...) nhét miÇngkéola;
Thé ngâm.
Bâillonner v a. Nhét
mîông lai (bum, khdp miêng).
Bain m. Nirdrc-t&m-—Nbà tim.
s
Vider un—, thio mtâe thùng tâm nu
Prendre un , tâm, di tâm.—
Prendre un —
de pieds, ddm eh<m«
— de mer, tâm mrét hikn (man).
—chaud, tâm ntrcrc nong.
— ^froid, fâm nirâc lanh.
— s pi^lies, nM-tàm oho mirdu.
II est au — , no (Îangp-c6 tâm.
Le —est sain, tâm no kb&e.
—de vapeur, xôngr, mrâc x6ng.
Cuire au — ^marie, chicng^ clutng càch thày.
Baïo.nm;tte 5 /• Lu-ôi-lè (giât dâu sùng).

Digitized by Google
18« fiAI
'
Charger à la—, du chiéfn, dtfu thiTcmjf,
Baiskmàim % m. Sir bun tay.
Bâiscr V a« Htm (hôn).
•^qn sur la joue, hun mà (mftt) ngu'cri nào.
— la croix, Aui? cây thdnh-giâ, hun ânh cbuôc l^i.
^l'aimeau de révèquOi hua nhân Giém-mijié
(diîrc-cha).
— la mule du pape, hun cbcro (mûi giày) dire
GiàO'tông.
Les ilôts baisent les flancs de ce rocher, sàùg bà
{ddnh) vô hông hôn dâ.
Deux tisons se baisent^ bai cày lûra gium lai vdi
nhau.
Baisbb s m. SijT hun (hôn); cài hôn.
Donner un à —
^^J^i môt cdi.

Donner force baisers ^hân di hôn lai, AJn chijii-chijit*


Imprimer un— sur... hân môt cii m^nh.
Un —
froid, sir hôn chirng-dôi ,(lù'u-lâo;lâLy c6).
— de paix, hôn mà làm hué (boa).
— de Judas, hôn dôi mà n^p» ( nhu* Junlà hôn
mà nAp thây minb ).
Baisotter V a, Ilùn-hit-boài.
Se — , hôn nhau hoài.
ba (xuCfng) giâ hàng.
Baisse s f Sir
Le riz a éprouvé de la —
gao xuôhg ( ha ) già.
,

Faire la hausse et la —
, làm cho Un (thàng) già,

xuâng [ha) già =


môt minh môt cher.
Baisser van Ha xurfng; bô xuftng.
— pavillon ha cor =
chiu dàu (pbép).
— le prix, hq già.
~ un store, bô sao xuô'ng»
^ la tète, cui dâa xuô'fig*

Digitized by Go
— les yeux, ng6
BAL m
^wd>î/7.
— sâp
Toreille, xuéfng^ (mât-cS)
tai
— voix, M nhA*
la
Les eaux baissent^ nirdc rac xuôhg\ nvcàc gwt\
nxrâc rong.
Le jour baisse, ngày â:^ cft (àc tà p.)
Le riz baisse^ gao xuông {ha) giâ»
La viie baisse, con-mdt /à- [làng^ yéu) âù
Une corde baisse^ dây qiàn.
Se — vers la terre, eùi xuâng dirdi 6&i*

Ne se hausser ni ne se , không trôi cûng không
sut = cir mOt mire
Binsikiis s /• Rirou cta; rtroru gin tdri cftn.
Baisure^/. Plu'ahaicâi bdnh 6*trongl6dung'nhau.
Bajoue /. Ma du-u^i (b6, heo tùr con-mât xuCtng hàm
r&ng trôn.)
Bu s 191. Bâm (h<)i) mua, (nhây-mâa).
Donner un —
làm hôi mûa-hât.
,

Aller au — , di coi hôi nhây-mûa^


Balafre. Vil dàng rach (triy) dài trèn mU,
Balafrer v a. Làm cho trdy (x4, rach, là) mât ra.
Visage balafre d'un coup de sabre, mât bigacrm
chém xi {là, rack) ra.
Balai sm. Cai ch6i.
Bomier un coup de dans... — Itfy cAài mà quét...
— de plumes, e/tài lông*
Balance s /". Cài cân, càn thàng-bâng. Cân tiéu-ly.
Peser à la — ,
cân^ nb&c cdn^ h& vù ou My cdn
mà cÂn.
— à deux plateaux, eàn hai vi.
— à un Ijassin hay-là — à un crochet, câicân taài
vé; cdi cân moc.

Digitized by Google
Fléau âe la ~, âbn eân^
Aiguille d'une —, kim cân itiu-ly,

Contre*poids d'une — , dô dicb, trài cân*

Basiin k^ld platem d'une *<^, v& cAt.


Tenir la— égale, câmcd/ï ihàng-bàng. (=* côngf-
blnh, ngay*thing)«
La — penche, vie.
Être en — ;
lu-ôrng-lir.

BiXAMci s m. C&i burdrc kè mua (theo nb|p dàm nhip


trfeg).
Balancement 5 m. Sir dânh dông-dira.
Balancer v a. Bành dông-âu-a. (Du-a , lâc qua léc lai).

Làm cho Ivdti^liTt dùng^d&og Làm cho —
cân ( déu ) nhau. Cûu nhâc, so-sàuh, xét di
xét lai.
Le vent balance les arbres, giô lay cây.
— son épée, hwr (hoày) gu'cna.
— bras^ dénh â4ny<Mié
• les
— un hamac, vông. ûfira

n'y a plus à — khùng cèn ph&i^t«-^tr {Iwùng-^


Il ,

bc ) nfra.
-^les dépenses et les recettes, làm cho cdi s&'phi
vdi cài sà'lçri dông-ééu (cân) nhau.
La victoire 6iriSEiiifcnV..é sir tbâng-ti:^ cèn long-
dàng, chira cbdc.
— pour ^le contre; so-âdnh
et le phài trài, d&c-
'
thtt:^ $0 hem ttnh thi$t.
'
— raisons, xét
les lê.

Les oiseaux se balancent dans l'air, cbim Uêng


irènkhông (trori).

Les profits et les pertes se balancent^ kri hai (lài


Vb, dâc Ihât) trir nhau {càn^ bàng^ déng nhau)*

Digitized by Google
BAL 189
Se—d*uû côto et d'autre, Idc b$a nây bôa kia

Bauj«cier s m. Céi dânh ddng-du-a (làm cho mdy


ch^y ). —
mày duc tiéa. —
cây g^ty quân leo
dfty cim.
—dhine horloge, crffrfrfnA ââng-dwa d6ng-hô«
BALA!«aER $ m, Thçr làm cân.
Balançoibi «/. Cài du; du ngô^ du b^u.
BmsT hay-là Balust $ m. C&t, sôi d6 dirômg sit "

xe lijra cho cbéc.


Balayage s m. Sijr quét.
BiUTia va. Quét.
—une maison, quét nhà.
—^la
poussière,
— araignées, guéi
les
bui.
quét vàng nhén.
Le vent balaie les nuages, gi6 (quét) t;.^/ mây.
—rennemi, ddnà tan giàc di hêft.
Sa.robe éa/e}i> la terre, ào dài nô quéi dit
Balateub eusi stn f,Kè quét.
Balayures s f.pL Ràc,ràc-rén. (racquétnhoml^i).
Balbutiement s m. Sijr n6i 4p-^, (u-cr, cà-làm).
BuBUTiSR vn. Ndîn-a, (ap-çr,) nôi cà-]<im.
Un enfant commence à—, cou-nit mai nôi ^-é
m<)t bai tiéfng.
La langue balbutie^ IxrSi u^et.
Balcon s m. Càu-lcrn, so-li con-ti()n ncri sân cira
iing trèu (dé dimg ugdi mà ngô. mông).—
Uiên Wu.
Boarder du haut d'un—, * trên hiin Uu mk
ngô jratfng.
Baldaquin s m. Céi tàn, tràn, màn, tru-(hig (che
Dtctiomaire f-a /5

Digitized by Google
IM bal'
mùng, trên ngai| tôa giàng^ bàn-tho' v. v.).
irén
Bauimi s /. Cà voi.
Fanons, barbes de la —
gân (xircrng), rkuedvoL ,

Les baleines d^un parapluiCi kèo dû, (bàng ràu


• (gÀn) câ voi.)
Balbineau $ m. Cà voi con (nhA).
Baleikière i /. Thuyén d^i mà hep dé di ddnh cà
'
voi. —^Tam-bàn nhô dài.
BAtkvRi $ Môi dircK.
f.
Balise s Phao, trdi nôi hay-là bông (hoa) tièu,
/.

néu cho biét ehi Itf-ran.


Baimeb V a. Bftt IrAi (pbao); câm bông-tièu
(cho biô't chô biém màtrành).
Rivière balisée ^ sèng cô ciim bông-iiiu ou c«f

;>AffO (iréi nài).

Baliste (Mày ngirori dcri xira diing mà bâa


5 f.

dan v. v.) Cung; nà; càn-b|LL...


dà, tèD,
Bauvbau s m. Cày, lihicây khi dCfn chijralaidâ
dành.
• Balivernes/. Lài nôi thàm-tbàm, chuyên tam-Mp.
Ballant E «flf/. Toông-teng; d6ng-dira.
Aller les bras ballants^ di âdnh âéng<ca.
Ballb s f. Ban sûng; vién otihèndan [Ah iSn, bûn gp,
dânh — B6, bao hàng (bàn). — Y6;tr4u.
chcri),
— de dan sùng tay.
fusil,
— de plomb, dan chi.
Il d'une — nô
est atteint môt viên dan. , bi
Jouer à la — dénb dan (nbu*
, dànb cu-li).
À vous la — dành , di tién
di di, di; di.

Renvoyer — hxmgdan
la ,
= noi
(làn, lai) Irâ-lai;
mâng lai.

Attendu que la — nous vienne, châr cho dçri ( )

Digitized by Google
BAL 191
dan tâi ta = àëa dâu hay dô.
Prendre la — au bond, bât dan yàng (nbây) —
nhorn dip ttft.

Enfant de la — (con chù tnrànglàn)= con dông


,

cbéu dôi.
Une — de thé annamite môt ehiéu trà Huéf*
,

Une — de soie, môt bao ter.


— de paddy (riz), trâu^ vd lûa«
On poli des objets en enivre avec de la —
de
paddy, ngirori-ta l^y iràu mà chùi ( dành } dd
tbau dô ààng.
BiUBE n. Nbfty mùa.
Bauon s m. Bong-bong thAi dé dôi dà mà chcri ).
(

—L6ng-dèn khi; tàu kbL —


Cbôtnûi nbpn
(cÂi binb trùn-trôn).
Jouer an —
, chcri bùng-bàng. (dtfi trâi mà chcri).

Monter en — , lôn (di) tàu khi.


Bàuo.n^emeîït sm.^xj: sinh bung.
Balu>nii8R V a. Làm chophinhra(nhu*b6ng^b6ng);
Les fourrages verts ballonnent les chevaux; an
cô tirai làm cho ngira l&n bung ra.
Le ventre se ballonne j bung no binh-rhih ra.
Ventre ballonné; bung binh-rin/i.
bung cbè bè.
Bauot sm. Goi ou hô hàng.
fiAuoTTAGK nu. SiT bât thftm lai (cho biéft ai trong
bai ngu-m d6ng ti(^ng cir din/c bàu lôn).
BjULLOTTEMEiNT sm. Su* lùc-làc, (luug-lay ).
Ballotter va. Lâc (rung, lay).
Les flots ballottent les navires, ^ôïiglâc {d(fi) tàu.
— une affaire, bàn vi^c.
qn. ,
nhao-^àng ngtrài nào.
'
^ dent candidats, bài ihâm coi ihit hài ngirÀi
ai dtrorc nhièn iiëng cir hem.
Cet<e porte ballotte^ cai cîra nây né lung-lay.
Bo Ilot té par la fortune, ( 6s vân Aiv)m^cv4na?<fo«
Baloibd ^ tmf. Ngirèi què-màa dtft-nat,

Baloubdise sf. (Lori nôi hay-là vi^c làm dai, tbàm,


bây..«.) Sir qitè-mùa Ivrng-kbârng. — • Viôc
thàm, cKuyônbé-làp, (tam-làp)... Lcrinéi —
xàm ( bây ).
fifre d'une —
extrême, u-tné qua chirng'.
Débiter mille s. noi xàm néixua,n6i bdy nôi b^«
BUAAMIER $m. Cfty tô-hap; tbây-an-tû*iS c. (mû câf
tA-hap ).
Balsamine 5/. Iloa ou bông méng tay,
— simple, bông mong-tay dcrn.
— double, bâng méng-tay kép.
Balsamique adj Tbcrm nhir tô-hap.
Balustrade 5/. Scr-ly; hàng sor-ly; song.
BAtusTRfi sm. SoDg^tièn, cÂu-lom,con-tién;chuy£n*
song. ( = con song ),

Bambin e 5m/. Con-mtnhô(bé).Thângnho,connlu>.


Bambocbs sf.— lùn
Hinh* — an Ngircri (tbtfp }• Sir

chcri, târu-sftc.

Faire jouer des — mày Idnh^ (làm cho hinhs,


nomày).
Spectacle des — dàm-hàt hihh. ^

Faire des — mô-d^im , iiHru-sâc,

Bamboghkue £use smf. Ké hoang-dàng; ngu'ài ttn*»

dheri v6 dô.
Bambou sm» Tre — (
truc, tru*dc c. ). Cây Ire.
£n — bâng
,
tre.

Liens de — , lat tre.

Digitized by Google
I^^N 193
Touffe de —, tuî ire.
Pousse de— mâng , tre.
Nœud de — mât , /re.
Entre-nœud de — lông ,
tre.
Ban sm. Lcri rao.—CbSchicho tùdàythavê àcho
pgu'ori-ta coi chirng.
— de mariage, rao hôn-pb0i. l&i
Publier — rao
les s, liôn-phdi.
Rompre son — ph^ phép , là ra khôi turi

Banal k adj. Thu-omg, tâm-thirâmg; thô,quô-k§ch.


—Chung.
Expression —
e, lài (tiéfng) théouqué-kich.
Banauté sf. Sir quô-kôch. Sijr lien (thtràng qué).
Bamame sf. Irai chudi..
Régime de —s^ quày ( buiîng ) chuéi.
Partie d'un régime de — , nâi chuô'L
Ba!<anieb sm. Cây chuO^i.
Fleur de — , bip ehnéi.
Banc sm, Gbé ngôi hep ma dài
Les — s
(

d'une classe, ghéngàï


).

mà hoe.
Être sur les —
f , b trtt&ng hoc; hoc irtr&nff. mà
—s d'Eglise, (jhê'ngôi xem IS trong nhà-thà.
—s da théâtre, ngdi coi hàt; giàn hé,U
—«^d'oeuvre, ghé céc-çhvte hç ngdi ( trong.nhà-

— de nage ( de rameurs ), ehâ ngdi mà cheo ( xac


tam-I^àn ).
Bakc $m. C6n.
— de sable, c<Jn céi.
— de glace,.v/ mrât dông.
— de pierre, Idp dé hisn). (
trojig

Digitized by Google
194 BAN
— de poissons, bây cà.
Bancal e adj. s. Linh, queo cbcrn. Ngircri uiuh

(
queochcm. )

Bancrochb ai/y. Quço, uinh.


Banco adj. Gié theo già bâng bac.
Faire ) ) làm cài, hdt cài, ngâi c4i (âénh
Tenir ) > i cor-bac ).

Bandage sm. Dày rang ( rit ); dai.

Bani^kV* — vành; dàng miên; bia réo.


S^^
Attacher avec une — Uy mà l£y dày ,
ifat nit;

( mà ràng.
rfeo )

Mettre sous — lây


... /A^ mà phong, 1^. ^aiày (goi)
— de vành fer, s&t.
Mettre des — à nne roue, snién bành xe. nity
— rèo
d'étoffe, ùiây gié.
Mettre à la — trinh thuyén, tàu mà
, mà( ) siVa trét.
Bande Lû (dàn, doàn, dao, bon....); — bây
s /.
Bam, v^.
— de voleurs, dàng bon) ân-tr^m àii-cu'àp« {/il,

Former en — viy doàn vày ,


lû.
—d'oiseaux, bây chim.
—de canards, ùài/ vit.

—de poissons, bây cà.


Par^, tùr bây {doàfi, lû).
Faire —à part, lë hp?i, rïèng va.
Bandeau s m. Kbàn bit dàu, (birc càn.) — hô bit
con-mât*
Retenir les cheveux au moyen d'un — Uy khân
bit xwâc i6c lên.
—royal, mào {mû) vua.
Lever le—, d^ khan bit ntâi di.

PAiNDER V a. BuÇc, rit, ràjig. — Giiranç léUi

uiyiiizûd by Google
—une blessure, rit vît
BAN
lai.
m
— ^les yeux, bit con-mât kiù
—on arc, ghrtmg cung, lén giàng (nà).
— caisse de tambour,
^une can mat trông ra cho
thàng.
Le vent bande les voiles, giomn bu6m tb&ag ra.
Cette corde éoiuie trop, càidàynàyné IhAng^çA.
Se—contre.*., làm ngbich;cir lai...chtfiigvài.t«
Bjl>D£R£al s m. Dây mang kèn.
Bakdibols sf. Cà nhô (Id cà). — Dây mang bao«
iâvL. —dây mang sûng.
Bandière s /• Cà, ccr-xi. (cà kéo trén cbot côt buôia
tàu).
Front de —
hàng c& ph4t trirorc d^io binh.
,

Bandit 5 m. Ké
dû*, quân gian-dfl* (trôm-cirdp);
quàn hoang, (vô ddu vô vi).
BANDOULiiRB S /". My (dai) mang sùng; dây dai.
Porter en—, mang xéo (lai bèn hông).
Banian $ m. Cây da; cây b6-dé.
Banlieue s /. LÔi cbung-quanh tbành-phtf.
Bannk $f. R6,giô;—bèng-bongcbe(âây).M.,
BANNites 5 /• Cor, c^-xf.

Marcher sur... les—s déployées, phât c& kéo


thàng dén
A—^levée, nghîch chàn-chu-ô-ng.
Se ranger sous la— de... theo phe
Cent ans — cent ans civières, prov. (Trftm nim
«-«t, trftmnâmsé àch)=cu$c dii-dori, cuôc
bé dàu; khi thanh khi suy.
BiRNiR V a. Bày âx, du&i di.
la maison, âuAi ra kbôi nbà.
L'in<]uiétude bannit le sommeil^ wf lo-sç' ni

Digitized by Google
196 BAP
khétig eho ng&« ^

Banni de son pays, hi dày (duâi) pa khôi xiT.Se de... /awA cho khoi
BANNtssBHBin*' stn. Sir dày (duôi) di.
Banque s f, Hâng bac (nhà buôn-bén h^c) cbô d6i
bac-tién.— Cai, nhà-câi; vdn cùa câi (ccf-bac),
—de rindo-chine, dông-phiraûg ngân-phl c.
Hâng bac (Nam-ki).
Je vais àla— , tôi di lai hâng hae.

Les Malabars font la—, Ngircri Thiên-trurdrc làm


nghiâiibae*
Faire sauter la —
ftn' hé!t bqe nhà^céi,
,

Bakquiboute .s/.Sif kbâ'ûh-tân(hoac lhit)t hoacgian).


frauduleuse, sur khénh-tân gian (ddi),
Faire —, khânh^tdn\ khuynh gia-tài\ (dè e&a cho
ngu*M-ta tjch mr, tiii nçr, xiét ncr).
Faire —
à jn, dâi {gat) ngu-ài nào; thâi-ngôn vdri
ngirM nào.
Faire —
à l'honneur, tJiàt [mât, fur) danh.
BANQUEROUTttR ififtB Kè khành-t^û, kè kbuynb gia-
tài.
Bawquvt 5 m. Yén; tiôc.
JJoiiiier un —, dâi yé'n (tiêc).

— d'amis, hoi-hiru. tiêc

— sacré, thàiLb=sir
iiéc ou cbiu cm trçng.
rirdrc li

— nuptial, {dam) tiêc cvcôi.

Banqubtte Gh^S dâu c6 d6i — cbô dira danh xe


s /.

ngôi. — Hàng rào th&p-thàp.


Banquier m. Ké budu-Miibac. — Tay
s nhà c4i, cài,

kè làm (danh) câi.


Baptêxe s m. Phép riSra tôi;
-
*
Recevoir le —, chiu phép Hha tpi.

Digitized by Google
Faire un — , làm phép nta tôt, rira tôi.
Nom de— r, ièiiihé]ih(chàokhichiuphéprlSri»t^i).

Fons du — ,
giêfng thành; ncri rùra tôi,
Baptjs£r t; làm piijép rura tyi,
a. Rura tôi; chào t$n, —
kéu (d^) tén là...
— un enfant, nta tôi ou làm phép ru'a tôi cho
con-mt.
— sous condition. . . rwa tôt hcr, rùra tôi hô-ng^hi.

Baptismal k aux adj. Tiiuôc vé phép rûra


Eau — nirac rica tôi,
Fons baptismaux, nori (chd) l'ù'a tôi.

BAFTiBTkBB $ m Ncri rura tôi, giéfn^ ihénh.


BiQUBT 5 m. CÂi thùng' bàng cây nhô.
Baragouin $ m. Tiéng nôi sài, (quâyhiéukhông ra).
Je ne puis rien complrendre à ce , n6 nii long- —
Ru tôi nghe không biêu gi hdt.
Parler — , nôi ti^fng qnây {sài, bay),
BABAfiOViKAGEtf m. Càch nôi sài b^y , nghe kbông hiéut
BAAAoooncEa Dan. N6i tiéfng mà sài (bây, quây).
— le français, nôi tiêfng Lang-sa trât-trâl hôt-hôt.
f* Cboi,
Baeaqus s irai, léu.

BAAAQmMBMT S m. SiT làm trai, c<t chèi mà fr.


Baraql'er van. Cât trai (léu). — Ô* Irai ir léu.
— des soldats, cât irai cho linh à.
Babathb «/• Thùng dé dénh sflra.
Baratter t; n. Bành sl^a (cho dac).
Baebacane s f. Lô chàu-moi. —
Lft chùra cbo nurdrc
cbây,
Babeacols 5 m. Thây-giào; tbày dçy hfC*
Baibaii aàj. t. Ngoai-qutfc (eude)- Manrdi, mçi-rçr*
dfr-lom, dôc-dûr.
Feuple saavage et dàn in?^?^ (mnHft)*

Digitized by Google
198 BÀR
Les barbares^ ké ngoai cuô'c^ qu&n mpi-ro' matt"
di c.)
C^est uu homme — , no là dû*a dôc-dit.
Barbâbbmknt adv. Càch moi-rçr; càch dôc-dfr.
Barbarie 5/I Sir moi-ro*; sur dfr-forn, dôc-dû*.
— de langage, sir ûëng noi côn moi-ro".

Acte de , su* làm déc-dit.
Barbarisiib 5 m. Tiéfngnéiqutfy (sài luât sàiphép).
— de mots, de phrase, sif quà) tiéng nùi càu nàu
Babbe 5/.Mu, ràu-ria,
— râu xanh (den).
^noire,

—rousse, râu hue-hue.


—blanche^ râu b^.
— râu bac boa rftm.
^grise,

Manier, caresser sa — , vuiît râu.


Se — , c^o
faire la râu.

Faire sa , cao râu.
Laisser pousser sa— dè râu. ,

Rire dans sa— thâm.


t <^urài

Insulter qn. à sa— m&ng , tru'd^c mat^ (tac mjit)*


Barbeau 5 m. Ca dui, ca Ijuôi.

Barbelé ee adj. C6 ràu (lông), cé gai, c6 rang


(khia,) vè, ria).
Flèche — e, tên cévè {ria).
Barbette s /. lémnhà-phu'dfcchengyrc. ^Thi-sorn —
tri sùng.


Tirer le canon à , tri sûng trén thi-S€rn trtfng
mà bân.

Coucher à la , nàm không (không c6 giâng,
mdng).
Barbiche s f. Cbèm tAu d^dri (dé ncri càm mà-thOi).
Barbier s m. Ké c^o ràU| thdy hù} thçr xén T,

Digitized by Google
liAK 199
Baiboi4 s m. ùag gisi, (l&o ou thàng cha gia) •
Babbotkr p n. Rûc âvcài nvt&c àxcôi bùn—L^i bùn;
(dàm, lôi),

Bâbbotkuk $ m. Vit nhà«


BâiBOuiLUR V a. Bôi bây; vë thô; quêt*
—le visage, bôi [vê] mat.
«—du papier, {bôi giày) vé cua vé cong; viét
quich-qaoac.
Barbu e adj. C6 ràu.

L'o , chu* <r CO ràu.
LHi y chflr tr c6 râu.
Barbue s f.Cà phu'orng-xa, (cà bién hinb nhir ci
cbim).
Baabue£ s /• Du'crng \ëi\ dô mai duc (chu'a giûa).
Babciloiqietti s Céi nôi (cài tréng T«) dura con
*
nit.
Babd 9 m. Xe d&y tay (d& cb^ â6 n&ng).
Bâboot i m. Con la con. — ^Ké khor (d^i, dCtt).

BARGUiGîfEn V. n. Lu-ôiig-lv; (khôn-phân); dùng-


dàng.
Baiul 5 m. Thùng nhô,
— d'huile^ thùng dyrng dàu.
Babiolcr V a. Yë giàn sic.
Champ bariolé, dôiig giàn^sàc\ dông dû sâc
bông'hoa,
BABOXàTBB 5 m. Âm-tinh bîÂu, (dng kbi dé mà
cbo biéftkbi trài nang iihe n£ng mira...)
lu'orng
Baron onne s. Tw&c ba (dirc'ri tircrc Mu).
Baboquc adj. Méo; l^n-b^y, bi^borm, di-ci^c; ki-cviCt
Perle baroque j b^i trai ntéo»
Expression — ,
tiÔng noi di-cuc.
C'est une idée -*|««» tb^t là bdy^f* (ki«««),»;

Digitized by Google
aoo b.vii

Babqck i /. Thuyéu; ghe,


— do pè6becir,.$Atf
— d'avis, thayên sai [ghe Iruyén vif c)«
— à Car on, do âm-ti.
— £iitale, 4à t^héa, {4à 4ak-ti ai cAOïÇ phii di)
= sir chét.

fiAiuutiË S m. Kào, công, hàii [àxxùi sông).


Babeb $ Cày (sât, g5 ohô mà dài). Cày ^ài cùra
/• —
Nén ( bac... ) —
Nét gaoh ngang câu-lfom —
toa; toa xûr àn. l>y lài, —QÔn cat ( ncri —
cù'a bién}«
— de cdy
. fer, sât.
Mettre une — à une porte, cày ^ài c^a lâty lai.
— d'argent, n^n, dinh bac.
Argent en ^orw, bac nén (ifinA).
Tirer une — gmh ngang qua.,

Paraître à — toa b&u kiôn;


la , iài icri trirdre toa
Imét q^ian).
~ du gouvernail, iay léi.

Jouer aux eût


barres^ chcri bât.
Baereau m. Song. — ghè tbây cung
5 (
ti^ày Jti^n
ngôi mà cung. ~ Ngbé, bçn (bây cpng.
)

— de fenêtre, sojig câra si.


~ d'une chaise, song ghéf.
Fenêtre à barreaux ^ ciSra $ong.
Tout le • ... Ci hAi thây cung.
Babrer V a, Gài ( chân, rào, ràp,.. ) lai» — gacb
ngang; bôi di,
- ^
une porte, gài cfra laL

le passage, rà^ {rip^ ehàn) diromg^ loi.
Barrez ces trois mots, hây bôi La lii^ng nây dû
Le d barréj cbu* dç6.n^/ gach ngang ^ (C|iur d ^

Digitized by Google
BAS 2«i
ngang).
BAniiÊTTE s f. Câî mû (mfto) thdy"c4 dôî.
BmiCADE s /. Hàn (Ic^p dircrng di làm déa mà cif ).

Faire une — , bii (kàn) âirâmg lai.


BàRRiCADKR V a. Bit (hfp, dông) lai; ngân ngang quâ,
— une chân)
porte, bity {ddng, cfra lai.
Se — dans chambre, vô phèng
sa hd âônff eùra
b trAng.
Se — lâp AMhê mà
,
(cir).

Barrière Rào dô
s f. ngàn, ( râp, bit dirirag-di ) . • •

Cdra eAng — diéii ngftn-trfr.


Forcer nne — phà ,
rio, ltr*t rào.
Fermer — dong thânh
les ^5,
công) cica (cfra lai.

Opposer une — chân 1^ ngân laL


à..»

BiABiOins $ f. Thting.
— de vin, thùng rtrçru nho.
BaetâvxuîI s /l Con da-da dô.
Bas sse adj. Thftp.
Maison basse, nhà thàp^
Lieu bas^ cfa& Ihâp.
— sur ses jambes, ibn.
Marée basse nircrc rô/?^ sdt^ ntrâc
^ cû/?.

Ton ~, giong thâp, giong /rdfm.


—- peuple, tké^ dto c*
— âge, nhonlai*
tuAi /^cr, th(r-âit^
— moudej phàm trdn c*
— prix, ihâp fpik {ré, Aef^)*
— commerce, bwôn-bân nhô {val),
— quan dw&i =: nhô).
officier, (

Basses cartes, bài réc.


Basse classe, ^pbim; hang fhat, ( ^ hên).
Basse condition, ph()n hcn.
202 BAS
Voix basse^ ûéng nài nhà^ n6i ihâm.
Le temps est bas^ ivài (kéo mây thdp) vin^-vÛ •
Au has mot...n6icho;?2^/dinira.... ddnhou cim
mat cbo ré hét sirc...
di;

La Messe 6ai>5f , Ihnf^yhàngyXhihw&ng ( không


c6 bàt ).
Marcher la tête basse ^ gàm ou eùi diu xuângm à
di —
di ddu dtc&ï ( vé ngira).
Oreilles basses^ tai IrdjD (^dp )•

Avoir l'oreille basse, iràp (


sâp ) tai ( = bi çp,
then-thuéiig").
Faire main 6(7556, circ/p-phd chém-giét.
Avoir la vue i6aj5e, cân thi. c.
Âine&is^e, lèngmpn-may (tiéu tAmc.)
Style — , cdch nôi ihap (
không hay ).
Bas adv. Dirdri; xuô'ng; th£p.
Plus — dw&inùn:*.»
•••dont nous parlons plus ta sê nôi dê'n —
dàng sau nây.
Mettre chapeau —
, cât non xuâng.

Voler— bay thâp. ,

Couler — chim ngdm* ,

Être — bi , ep.
Tenir — câm , ihàp (=bàt chiu phép
clko ).

Ce malade bien — ngu*ài bénb n£y nang lâm»


est ,

Mettre — bô dé ha
, xnônr/\ xuô'ng.
Mettre — armes, hà giâo chiu dâu^
les
Mettre —toute rancune^M hét càc diéu cùti^oAnifi*
La chienne vient de mettre — trois petits jolis
chiens, con ché câi moi dé àxrqc bacon cho
dire ngi) quà.
Mettre habit — . cài ao ra.
Mettre pavillon — , ha c^r = chiu phép»

Digitized by Google
BAS \ 20S :

Parler — , n6i nhâ^ nài thdm.


Faire sa prière tout — , doc kinh thdnty ( doc
kinh riéng ).
Ici — , dird-i thêf-giau (dât )
ndy.
Les choses d'ici —
, vi$c d&ixAy^ vi^iAé-giatu

Jeter une maison à —


phi nbà, d^nhà xuônff. ,

En —dirai, phi'a dirai,


, à dirai.
Creuser — , dào sâu.

Tirer en — , kéo xuCfng.


l^basm haut, tir âtr&i lèn trén*
Regarder en ,

ngô xuffng.
Là — ,
dàng kia; bàà.
k —I ha xctfngl hAy di I diétl
À— lesTrinh! diôt Triahl • • •

Bas im. Pbia dirdi.


Le — d'une montagne, phia dw&i ou ehim nûi.
Le — d'un arl)re, gô'c cây.
Au — de la lettre, àâw&i v6i hàng cài thcr.
Il le fait rouler jusqu'au de Pescalier, n6 xô
ngirôri ây (é làn cù xu^fng dit&i chcni thang.
11 y a du — et du haut dans la vie, trong dài
ngirâricûngcécAjinnôi ( rtitmay, th^nb suy )•
Notre argent est au —
, bac tadâgân/id/ (raotùi).

Bas sm. Vdr, tât, bît-tâ't T.


Paire de — â6i tM (v&).
,

Porter des — mang v&).


,
tât (

Basane Da chièn ( triroru ) thuôc.


Livre relié en —^, séch déng hoc da chién ihude.
Basake e adj Nâm; ( cbdy nÀng T. ) den-den
ngàui-ngàm.
Visage ,

m|t nâm {nâm dèn);mlii den mày ndm.
ïlains basanéei^ tay nâm ( bi nâng ân ném di ).
I

m BAS
m&y hé nh^n ûin udy
Bascqu $f. CAn-vçt (
xxiAag
'
ihï dâu kia vAng lén ). Bu ngô. —

Faire la ,làm cho vAnglén haxuâ[ng;xiidungd.
Basb sf. Bëj chàn»
nén. eftordÂ
gtfc, ( c. )
De la — au sommet, dîttH iir ffâè lêto tài ngoru
~ d*un piédestal, dé tu tàng orng; c^t»
d*iiDe colonne, gâà (cA<m} c^t.
— - d'une montagne, cham nûU
— des cornes, ddu gâc sirng.
Les bases d'un traité, nhfrngtft^ti dairkhàicéXiif
giao-irdc*
La justice est la — d'un ]É%at, phép eôog-blnb là
nin Nirdc.
Multiplier sa — par sa hauteur, nhon céi dàng
nô \è\ rai dàng chinh trung no.
horhtccrt
Bioni V tu ( Lâp lèn; dé lén. ) L£y làm g0c ( nén }•
Se —
sur... ntrcmg [nh(rn) Wy...
L'art du devin se base sur des conjectures, nghé
thây bôi lâ'y (mto'ng) sir dinh-chirng/àm g(k,
Ba8-foiU> s m. Bit thip, hâm-htf hé-hAng.
BAsaïc s nu Cây ran é ( Ion Id ); humig-hoa thé c*
Basilic s m. Con long-xà. *

Yeux de —
con-mât dtt-içrn ( nhu: long-xà né
,

ngothi dû chéf.
Basuique s f% (Nhà vua). Bén 1cm, trong-thé nhu*:
— de Si Pierre, âin4hà (nag ffatoh YdrO.
Basin s m. Hàng canh ter chl vài.
Basque s f. Giu ào; (cbéo do,) v^t ào*
Tirer qn par la nAm éo mà kéo; niu ifo»
S'il touche seulement la —
de mon habit.., néu
no dà-dê'n cài cliéo {gék) ào t6i..«

n est'toiqoiirs péndu à me» basques^ u&âénhrdeo


ibeo tdi hoài. (N6 không râri iéi.)
BAS 203
m. Bà ch§Lm nÂi.
fiifl-BSLiSF S

Basse s /. Giong trdm; phin rim.


Chanter la —
hàiphdn rdm. •


,

Basse-cour s /. Sân nuôi gk vit luc-sùc.Basossi s f. Sir thtfp-hèn. Sir chiu lèn dAu luy qui*
— de l'origine, dông hèn.
C'est une — de*., làm... thi là âiêu hènmatqud*
Bassui $ m.TSlBL sftn; chân. — Và càn — htf, ao —
Vûng — Mi^t, vùng dA ra sông.
— à mettre viandes, dîa dirng
les thit.
— à laver mains, les tay ^ ihtnhbaU
chémniidi,
— de balance, vd cân.
— dans un hd trong
jardin, ao, vu'crn.
— d'im vûng»port,
à baigner,
se tâm. thfmff
— d'un dô ra mé sông.
fleuve, xir trién
Bassoib s f. Thur eéi xanb, cài vac.
Bassiner « a, H<y bftng cài Itfng-àp côetfn (
dijrngldra
than). — Rudi nu'dc.
— un habit, givdrng ntm cho ém.
— une
' ihoa^ rur&i cb5
plaie, vit.
— pâte, ru'&i nit&c vô bôt mà sû
la su; bôt.
Bassuist $ m. L8 chèi ngôi. (Chô sàng dé dô thutfc
ngèi cây sûng cô-m^à.)
ncri

Bassinoire s f, Cài lô nhu* léng âp nâp c6 xoi lô mà


c6 ira càn' dé bô lura thanmàbcrgiu'orngnàm
cho ixa,
Bastk ùaerj. (Chl không-cé vu...)
—I je m'en moque, kM mâb âtfl ULOCôsqrtr dftu.
—I laissons ce travail, thôi nào! ta bô quachcài
vi^c fty di nào!
Dieiiannmre f-a 44
m
Bastiiigagk 9m. Be tàu.
DAT

Bastion sm. Mang cd thànli (dtfn )•

BASTOimADE sf. Bàn, dèn-d&nb.


Donner la — , ddnh dàn,
Recevoir la — , chiu (bi, phài) dàn.
Bas-itentbb sm. hqràxrôi.
Bât $m. Bành.
— d'éléphant, bành voi.

Mettre le— sur l'ftiie, b&c MivA cho con


> liira*

Cheval de — ngira ( bành ) chif ( dô ).


,

Bataclan sm. B6-dac.


Bataille sf. Tr^n» tr^n-m^u).
Livrer — ,
xâp trân, xurft ou ra (rân^ giao chién*
Gagner — dàng ou thdng
la ,
(rân.
Perdre la — thua, bi au iràn.
,
thtft

Champ de — ch8, , chrfn


ckién-tnrànff.
( ncri )

Ranger une armée en — sâp binh ra Irân^ dèu ,

bày binh b6
/r4it; irân.
Corps de — dao trung. ,

Tomber sur champ de — ,chét trdn^Ur Iràn*


le
— de trân Scm-tÀy.
Scra-tây,
Batailler vn. B6nh trân dành — câi-co«
, lôn. ^Rây-rà ,
— à font propos, chût gi cûag rdy-rà (la-lôn^
cài-l(hi).
— sur des không viôc gi cûng rây-rà
riens, cài-cp.
BataUiLEUB sm. Ké hay r£y-rà, c&i-co, kinh-dich.
Bataillon sm, Bao (co*, vô, toân, cành) binh,
— carré, dao binh dàn ra bôn mat.
Chef de —
quan quân-lành (
, bân vành
( khoanh ); quan tu*.

Batabde sf. Thùrc ehû* lô, chfir viéft nhu ( nh'o ),


Bataapj&au sm. Bâp, hàn»

Digitized by Google
BAT âOt
Construire un —, xây, dâp âàp, xây hàn.
BÂTABB18B s/. Sir khdiig chinb dèof^; sir con gfnh»
Bateau sm. Ghe, thuyên; tàu.
— à vapeur, /</w lura, tàu khoi.
Manquer le— , but ghe^ hut tàu.

Un— de sel, môt ghe muâi.


BiTAaD £ arf/.s. Không (châng)chmh,— Cong^nhj
con ngoçi-ûnh.
BàTuiB sf. Chuyéfn ghe (tbuyén ) chjr«
— de bois, mât ghe cùi.
— de voyageurs, mât ghe {bân) hành.
BàmiER $ m. Ké chèo ghe, ban (di ghe).
BiT£B V a. B&c bànli,
— un éléphant, bâc bành voi.
L'âne bâiiy lira bâe bành.
Batifoler vn, Chcri, gi(rn nhu* con-nit*
fiiTiM£NT S m. Nbà Tàu — .

C'est un beau —
nhà ttft Mm.
,

Chef du service des civils, giàm-taoi


dô'c công,
— du mach
pouls, sir dt (tihây).
— des rames, chém mià chèo.
sir
Battbbic rây-rà dénh lôn dénh
sf. Sir — Sting lao.
— phép dunh trông; hôi
Idrn tri ra. — trô'ng. f)(S

niu &n. trdch) — Chirdrc-môc, miru-ké.


(Nâi,
Battoir sm. Dùi dâp (môc) hàng. — Cdi thé dé
(danh, dô*) trài ciu.
Battologie s f. (Sirl&pdilâplai(mOt y hoàivôich).
Sir lâp trùng tiéfng, trùng y nôi.
Battre va, Bdnh.
—des œufs, ddnh trùrng gà.
— ^l'ennemi, âdnh dirorc (thâng) giâc.
808
•—l'eau, chém nircrc [khuày^
m dàp).
^la viande) dân thit.
—-le tambour, ddnh trtfng-, [ban^ hâittir^f).
—le fer pendant qu'il est chaud| dâp sit khi
né c6n nong (d6).
—la mesure, ^f^ip^ nhip.
^monnaie, âùc tién.
—les cartes, trôn bài, xéc bài.
—les bois, eàn rùmg; ddikh oA«
—le pavé, di /cbi-t/iân^{bo'-v(r, h-ldo)^ di cà-r&n.
—en retraite, tbCd bink^ thào lui, (ch^y gi^c)
hdi-binht*«
—des mains, v6 tay.
—des ailes dâp cành, ch&p cÂnb*
—le blé, dap lûa nû.
— la campagne, di bây, (nôi lâng).
Le cœur lui bat^ no phâp-ph6ng\ tim n6
Les artères haiient^ mçch n/i^«
Tant que Pâme bat dans le corps, (hë h6n côn
cira-quây trong xac là bao-làu)=bè cèn sâng
bao-lâu....
Il m'a battu aux échecs, né dânk ccr dfn i6i«

Être baiiu^ bi dânh\\A ihua.


Les yeux battus^ con-mât Iw-dic.
Chemin battu^ diromg màn.
Battue s f. Sir dâp bui-bà, càn rùmg cho thit né
ra mà sàn.
Bau s m thâ ngang sân tàu.
Baudet s m. Con lira— ^Kè mè-mu$i dât-ndt.
Baudrish s m. Bai mang gu'crm.
Bauge s /. Vûng heo-rirng nàm, — chônai huroti
nàm* — B^t irOn ram mà trét vâch*
'

Digitized by Google
BÉA 2d9
Bâl'31£ f n. Mùi ihcfm, mù cây thcfm,
s Tô-h^p* —

Fleurer comme , tiunn ohtr tâ-hq^p^
Bimfm 5 m. Oây c6 mi thcrm. Cfty tft-h^p.
Bayabd £ adj, n. Hay nôi (léo mép, nhay miêngi
ngoa ngôn c. Içri-khÂu c. )• Ké hay n6i quà,
Bâyâbbagb s m. Sç* hay nôi; sijr nôi dai«
Bavarder v n. Hay nôi; nôi thàiu, nôi bâ-lâp.
Bave s /. Nirdrc miéfng, nirac d&i^ bçt-dâijbçt-
mém boi-miéng; bop-quoàp.
Baver v n, Nhéu dâi, nh^u nirdc miéfug, d6 (sôi)

bût môm bçt miéng.


L'en&nt 6we, con-nit hay nhéu.
Bavette s f. Cài xây, cAi y^m, cài d6n d&i (che
ngirc con-nit kèo û6 ûhéu dcr âo).
Être à la —
, (cèn mang cii xày) cèn nhi-dfi =
(thor-4u).
TaiUer des bavettes^ ngdi lé â6i mieh.
Baaiux euse adi. Hay nhéu; bay chây (dA) nirorc dâi«
lî^nfant —
» con-nit hay nhiu.

Bouche — mi^ng boy nhhhnhào,.


Lettres — se*, chû* in làa^ dâm ou lem-nhem.
Bavochsr v n. In lem-nhem; inkhôngdirç'crôchû't
Bayout i m. D&i nén.
Batorb t f. ©irorng yêfn (trong d<5 duc).
fiAT£A V n, Ngé
sûmg (màt-ngô, mi^ng bà.)
(nbin)
— aux corneilles, ngô kr-lâo trôn không...
Bazab s m. Ch^. Phtf bin dû c4c dd, cAc mén hàngt
Vh6 hàng-xén,
BAiST I aij. H& rai chàng^hoac,
Gueule béante^ mi^ng hà ehàng-^hocus.
Demeurer bouche béante^ hd miengsssùroji sihig«
âiO BEÀ
BfiATiFiER V a. (Làmcho tlianh-nhàn vui-vé). Phong;
à-thành ou phCli-ihénh.
BiATiPiQUB adj. Hay làm cho thanh-nhan vui-vé.
Vision — ,
pliic&cdaag xemthây mat Birc-Chùa-
Trâri luôn.
BÉATITUDE 5 /. PhiTo'c, phiTorc thanh-iihàn vui-vé«

Huit s, tàm môiphw&c ihâi.
Beau (Bel), Belle, adj. Xinh, dep, tôt.

Un — cành dep {vui)^ phong-càuh t^L


site,

Bel arbre, cây cao-l&n.


Belle femme, dâm-bà defhdè^ [lich-sw^ xmk'tâi).
Le beau sexe, dorn-bà, con-gâi.
Le beau monde (les gens de bel air), dàm ngirâi
/th-/^, Uch'lâm.
... de belle apparence, coi dep.
Beau temps, trc^i tôt.,
Beau nombre, nhiéu.
'
Belle fortune, cùa-câi nhiéii, giàu-cô.
Beau poème, vân-thi hay\ tha hay.
Les belles leltres, chû'-nghia voi^chu'crng.
À la belle étoile, ngoài trài, à ngoài mira ngoài
nâng.
Belle âme, lùng quâng-dai.
Belle action, viéc. tâi (c6 công, e6 tiéng).
Cela n'est pas beau^ diéu ây không tw-tê^ [hay).
Belle peur, sçr làm,
-Belles destinées, vân M.
Beau parleur, ké hay noi câu ki.

Beau mangeur, ngirài cà &n.


Un bel âge, tuÂi cao.
Le bel âge, tuÂi xanh.
Vn beau jour^ (matin)^ m$t ngày kia^ c6 bOra, cd

Digitized by Google
BAT SU
thuir.
Une belk main (plume), chfr viéft tât.
Il fiaii ieoii voir, coi thi sw&ng.
Déchirer à belles dents, xé tôt ràng = chirW-rùa,
mdng-nhiéc hung-quà.
Avoir beau j eu, (c6 b&i ttf t) ; /d-/ bài, d« bài; c6 th«,
'
c6 dip Wt...
Avoir fteaii faire, làm làm-sao cùng không àxxqc.
Faire le beau, la làm /dît,

La manquer beUe^ hut, hâng.


Le beau est rare; cat tôt thi it c6.
De plus belle, càng thôm... hcrn'nû'a.
Tout beaul khoan-kboan vây; ii-Hr vâyl
—deguerre,/atitrân,/d?icbiéfn (chiéfn-thuyén c).
— marchand, tau buôn.
Bim va. Lâp^ dipag.
— une mwon nbà; lâp cift nhà.
— une église, càt {lâp, iiây
nhà-tho*.
(

)
)

Je me suis bâti une cabane,


chèi(léu).
tôi cdê iehe)
\ ;
môt
.
«
cii

— à chaux, xây h6 vôi.


— sa fortune, lâp nén cor-nghiép.
— sa renommée, lâp côngnlanfa.
*— un nid, làm A t6 lot A.
( )

— un habit à grands points, râp ix>,^Ar(re &o

— sur le sable, làm viôc không cô bên-bi


(nhir
dvngnhà trên càt).
Maison bien bdtie^ nhà cdt châc.
Homme bien bâti, ngirâri
châc-chân vàm-v&.
Je suis ainsi bâti, trài sanh ra
tdi làin-vdvf céi
m Knh tôi Dhir-vây.
BAT

Bâtisse s/. Sir xày (lâp) nhà. — Nbà.


Une — solide, 7ihàxây chdc.
Batiste sf. Vii d$t bàag chi gai hd-ma.
liÀTON sm. Oily, hèo, roi, trirçrng.
— servant d'appui, gây dé ch6ng«
— de gày tuÂi gia = mn nhor-cAy,
vieillesse, ( )
dur&ng gia.
Aveugle sans — Xâm dui) không gdy» (nui,
S'appuyer sur un — gdy. , chtfiig
— d'enere chinoise, cày mqrc tàu«
— de cage, cây câu gàc lông chim.
Condamné à cent coups de — bi ph^t m^t ,

tràm trwcrng*
Donner un coup de —,âànhmôt gây, (mÇt A^)*
Jeter des — s dans les roues^ (dût cây vô bành
xe ) = ngân-trâr, gàng-trà*.
k bâtons rompus, tù: ch§.p, tùr hâi; diH khûç,
hàr-khoin.
Tour de — , ciia lioanh-tài; sirlàni trdi phép.
BAtonn£B va. Bành ( don ) — bôi di.
—qn. trwmg^âéxAi bàng ,bing
xAr ai ^(ty trtrpTiffm
— un mot
article, bôi di dîêu.
sm. Cày
BÂTor(N£T nhô; làng-cang. — thu'drcvuôngt
— à manger,
s dûa &n«
Batraciens sm. pl. Loai c6c-nhâi.
Battant 5m. B(M chuông canh cù*a. —
— de cloche, àài chuông.
porte à deux —
s, cfra hai eânh.

Battant e adj. Bành, hay dành.


Pluie —
e, mu*a Id^n (/o), vâi (do, dm). —
forte — e, ciSra »^ ddng [khép) 1^ Ifiy nô,

Digitized by Google
BËA âl3

• 1

ni

Sortir tambour — , di ra c6 trrfng dduA dwa^


( di cd trdiig cô pbàclx).

Faire une chose tambour I^um chdnrchw&ng^


Batte 5/. Chày, v6 ( dé dâp, dé nôn ) gMdé dâp —
dâ gi^t. —
Cây dành sîïa bô. —
Battbmbnt. sut. Syr dành (rdfp^yft).
— des mains, stt vô tay,
— d'ailes, s\f chà-p {dâp ) càih,
•»du cœur^ syr dành irSng ngifci sijr pi^
pMng troi^ bvoig.
BiAucocp adv. Nhiéu. Lâm. —
— de gens... nhiéu ngirçri (ké)..»
Devoir — ^ mic ngr tihiéu^
Aimer — tfivcmg
,

Pas • — không bao-nhiéU| khÔAg bap pu n^£y


. •
I

C'est — bân {khà^ may) dà,


que.».,.*., tfy là
Btâu-piLS « m. Con ghè. r£, ehàng ré* —
B£AU-FRÈRE S m, (Aiih em chdng, anh em
vç"). Anh

ré, em ré; em vçr. anh vor,

Des beaux-frères^ anh em bèn chdn^; anh em bén

BiàU-pi^ «m. ChacMng, chavcr (Ad'ehôngbtf vorT.)


ông gia, (Nhac phu c.) Chaghé, giu-çrng ghè*
Bbauprk s m. Yùi-dcm tàu; côt nga.
Bbiuté s /. Sir dep-dë, sir xmh-ttft. — Nhan-ste,
dong (dung) nhan, hdng (hu*orng) nhan.
— achevée, remarquable, cpi6csàc c. JrmÂ(dçp}
la xinh lùng.
D'un^accompliie , lich-str (dep) mçi bé
{fiHn aurc),
Ainat^ur de -*-| kè vAm^

Digitized by Google
214 . BEC
Biùuiés furannéesy Hoa tàn; dte-bà eoii-g^i qui
thi (16- thi, héft thi).
Une jeune —
dcrn-bà trè lich-str,
,

BéMi s m. V. Babt. Em^ ihàng bé.


Bic s m. MA (cbim) môm àHU —
— de perroquet, md kéc.
~ de plume, ngoi viét.
de lampe, ngpn dèn«
Lampe à trois becs^ dèn ba ngpn,
— — à dàu mrf, giô miéng; d6ï diùa»
,

— de ûùie, de trompette, àûp kèn.


Aroir bon — ,
mi«)ng^-ltr*i 14m; nài zftng.
Donner un coup de —
, mô mùi ciu

Avoir =
et ongles, (c6 mâ c6 màng) -«-m^inb thé«
Témoin à qui on a fait le—, cbâ'ng dirng^ cbâmg
mwôni (dà c6 day-bièu trirdc rôi).

Avoir le dans Teau,.. (mâc niô du*drinu*drc}=!
mftc dékbônglàmgidu'Ç'c = dfr-dang =s
BkABBi $m ^ Dtfu cbi pbéi nbfin lai cbo cUhh
giong tir-nhiên.
Bécasse sf, Chim mô-nhâc (thir Ic/n con).
BécA&sEAL S m. Thur loài cbim mâ-nbéc; cbim mA-
nbàc con.
BfiCAtsiMB 5 /• Cbim mô-nbic.
Bbc-db-corbin $ m. (B6 sit làm nbu* càimAcon qua)
Céi mô-nhâc (dé cay, nay...).
Canne à hec-de-corbin, gAy quéo (nguéo) queo ddu.
BfiC-DE'LiÈvRE 5 m» (Môitrén cbéhairanhu'm6iib6),
Surt môi, ngu'ài mrt mOi*
Bec-figue s m, (Tèn thir chim nhô hay an irai (quâ)
vâ) - H^)a-hoa tœdrc c.
Bec^pIn fm. Tèn kèu cbung eào thiirchim m&th&ug
nbon (sic), ngon tbit.

Digitized by Google
BÉL Hi
Bicttt $f. Céi mdc^ eéi mai.
Bâcher v a. CuSc âii] lât (xdri) dàt.
— la terre, cuôc diU
BICHtUR $ m. U CU0C dAU
BÉCBiQtK ndj. n. Vé binh ho; —
thuÔc (utfng) ho.
BscQLÉE hay-là Baquek s /. Uâi (chim dût cho chim
con).

Donner la ^ dut (chuyén, trao) mdi.
BBCOtvm (BÉQVim) v m. Mi; fia.
BiDÀiNK * /• Bung Idn (to),
Bkdom s m. l^girori mâp (phi c.)
Evraoi s m. Lâu ehuông hiêu-lênh» Cha6ng.
Sonner le —
dông (dàiih) ehuông.
,

Bécaiemkwt hay-là B£gateme!it $ m. Sir (tât) cà-lâm«


BiSATia V Cà-lâm (néi eà-l&m; néi Up T.)
It.

n biifaye si fort qu'on ne peut le comprendrCi


no càrlàm trét-trét nghe không du*çrc.
— ^une science, mài hçc biii nham-nAern ebât
dinh v^y.
Bicus adj\ s, Cà-lâm; ngu^cri cà-lâm.
BicuEULS s f. Dàm-bà hay dài-c4c» làm cich làm
diéu quà di.
BicuEULERiK 5 /. Chihig hay dài-càc; cich-diêu.
Beignet sm.Wm trài cây zdt lân bôtmàchiên

mà &n.— Bành rén.


BiiAViiB s 191. (MA cèn vàng). Chim con, chim chu'a
ra ràn, chu*a dù lông. —
Sif khof-d^i, (chu'a
tùmg chira biât).
BiL BCAII.
Bf LKMENT i m, Tiëng con chiôii con trim kéu,
B^ua n. Kêu, hé-hé (be-he ss be-be T.) (chién, dé)
Brebis ^ui bib perd sa goulée, chién m&c kiu

Digitized by Google
m tbi mit ming i&.
BÉM
La chèvre bik^ dé bé-hé*
Belette s /. Loai con soc (- Tào thù* c. hoàng ihit
lang c.) — cà ihiét-liah,
BiuiR s m. Con chién âç*e. tèn ihiir mAy dé phi—
lûy pha thành (dOri trirorc). Tôn cung kia —
trong 12 cung huinh-d^io: Bach-dw<mg cung
ou cung tuât*
Le retour du—, qua xuân, ivfr vé xuftn«
BfoikEB 9 f. Cii khoen (vèng) treo bèi ehuông.
BfiUTRB S m. Ngircri không ra gi, không .daab-£ii
g^; ugirori bu*, à& hv, dâ khdiu
Belladonb 5 /• Tén-chi-tb&i c.
BcLLÂTEE 5 m./« Licli-su" (dep) iiià vô duyÔA.
Belle-d^-joue s Iloa (bông) nis ngày*
Bellb-de-mvit f /• Hoa (btog) phAn.
Belle-fille s /.Dàu (vçr con minh) con (gai)ghé. —
Bellement adv. Thùng-thtnb; kboau-ibai; tbiuk-

tho&ng. C6 cbùmg cé ddi.
Belle-mère s f. Me chông; me vor (bà-gia); meghè.
Belle-soatr $ /, Cb^ cbông; cbi, em vçr; cbi,
em dàu.
Belligérant, ante adj, Bàab giftc*
Puissances belligérantes^ hai nu'd^c étang âânh
giac \à'\ nliau.
Belliqueux eiise adj. Hay dànb gi&c; ham gi|lc;
m$ vi$c v5; hay giuc hftng*gi$c; dîch-khii c«
Bbllot ottb aaj. Ngô, c6 duyèn.
Enfant — , con-nit ngô,
Bblluaibk s m. Ké ibuÂn tbù-v^t.
BELViDiBB Aay-iUBELvlDEB*# m. Lâu eiocoi xalâm;
thftn-trông.
PijuoL $ m« Cai dj[u ^ dât mà chl pb&i
.
bf-xuCiug

Digitized by Google
gîong aî gipng thircmg.
BsMOLiSfiR V a. àÉa bémol.
Bikt
BjfauBBB sf. 6ûg kh6a hai hê eting dircrc.
Bénédicité sm. Kinh an cam ( Aoc trir6*c khi ân ccrm).
BiNiDiCTiON sf, ( Su* chue lành ). Su* làm phépiàab.
— OTn Châa pbû-hô, ban phép lành...
— d'une (église, sir (IS) làm phép nhà-thor. L6
khdnh - tan thânh dàng.
Donner la làm phép lành.
— nuptiale, sir làm phép giao (
hôn-ph^(i ).

Pays de —, cbân phiêU'hoa\ xù* dà no moi vé.


Un nom qui est en — , tèn ai eûng khm eûng
ngai\ danh ihom titfng Mt,
Dieu Ta comblé de — s^ Cliûa d& ban (rn-lành
cbo né dây-d&y.
sm. Lài (loi )
BiiiiriCB ÔTn. —
(ch, ich-Iori. —
Vendre avec —
bân c6 l&i.,

— du commerce, hi trong viôc buôn-bàn.


Faire du bien pour tirer m
, làm <m mà trông —
dirgre Içri.

Les chevaux courent les bénéfices^ et les ânes les


attrapent. (
ngira chay lot qua Içri, lira lai

glp Içri ) = ké tim khtog ra, ngu'ài khi


kbông mà dirorc.

Ne chercher que son — , tim m^t sif tcA-/<n cho


min h mà-thôi.
— ecclésiastique^ churc l&nh sfr ( viêc tbiy ci )
c6 lAc hirà-ng.
BfaÉFiciAiR£ adj. s. Ké dirçrc nhcr lôc (nhir ké du-çrc
fin gia-tài mà phài chiu trà nçr cho ké trdi
cAa lai; hoàc ké ngirài-ta hit mà lAy tién
chô cho.... )

Digitized by Google
ais BÉo
BiwiFiciER vn. Birorc ich (lori).

— sur une marchaadisse, dwo^c l&i vê cài ro<Sa


hàng nào,
BiNÈT 9. adj* Khcr, dfki»

Bénévole adj. C6 y lành, lông-lành.


BÉNÉVOLEMINT adv. Cdch tiV-t^f, c6 y lành.
BiNiGiOEHENT adv. Céch hién-lành, nhcm-tvr.
BÉNIGNITÉ sf. Lông lành; lông nhftn-tÛTi bién-hftu.

BÉNIN IGNE adj. Co nhân, nhân-tùr; hién-lành.


U n'est pas d'homme plus —, không cô ai c6
nhân hem ngirori nira.
Humeur bénigne, tfnh Aién-hâu.
Ciel —, trofi iô't [hiên).
Remède — , thu<5c diu (it công-pbat).

BiNiR va. Làm phép; làm phép lành —- Phù-h6,


— Ngori-khen.
phu-orc.
— une làm phép
église, nhà-thcr.
— un mariage^ làm phép h6n-phdi. ùu làm phép
giao.
— ses enfants, chûe lành cho con-câi.
— Seigneur, ngoi-khen [câm-ta) Ghùa.
le
Bien le bénit, Chûa xuô'ng phw&c-lành cho no.
Bien vous bénisse l Xin Chûa phii-hô choanhl
Eau bénite^ nu'drc thânh (nu*dc phép).
Eau bénite de cour, lori hira mà không c6.
Béni de Bien, âwm Chûa pkùrhô.
BÉNITIER sm. Binh nirdc thânh, Cài dirag nu'drc phép.
Benjamin 5m. Con cirng ( nhir ông Benjamin là con
ùt 6ng Jacob ihurang hon cung^hon ).
Benjoin sm. An-turc hu*cmg c. ( mA cày ihorm ).
BÉQUILLE Gày c6 ira guô'c ngang dé ké tât nircmg
5/.
mà chông mà di.
Marcher à béquilles^ nurang (chô'ng) gày mà di.

Digitized by Gopgle
DEE 219
BfQuiLiEH vn. ChSng (nirorng) gây mà di.

BsacAiL sm. Chuông chién.


Ramener au — une brebis égarée, dem cbién
lac vé ehuéng ( dem ké cd t^i, kè l^c-lài trif
vé dàng chành).
Bebcuu $ m. Môi — tha <u; bétâi.~
(din, tréng c)
Gdc (d4u, — Giàn*
c«)i-r5).

Dès le — , tir thii& bé.

Étouffer le monstre au — giét d$c ihuâ déu


,
giéft

(mdri sinb).
Enfant encore au — con-nit cùn nâm
, 7iôi,

— de son enfance, /J-quén.


dtft nhau-^rtin^*^
Faire monter la vigne en — bdc dây nho leo giàn^
,

Dîner sous un — an co'm , giàn iréng hoa*du'o'i


Irai mât.
BsBCfiE V a. du'a -(con, em ngù).
— un enfimt pour Pendormir, âita em ngA.
— qn de vaines promesses, hira chirng dwa-dSi
nào.
vdri ngu'cri

Se — dans son hamac, nàm vông mà dwa,


Bbbcbusb s f. &âm*bà dva con-nit ngà. — Gftu hit
dira em.
Béret hay-là Berret a m. Mù (mâo) giep.

Berge t bâc sông hâm.


f. Bàr, Bia, 16, mép, mé, —
phfa xoài mâi bdr dé.
Berger ère 5 m /. Ké chan chiên (muc-déng €.)•
Etoile du —
, sao Kim.

Bergerie 9 f. Ch5 nhtft chiên. Chudng chièn« Thcr —


muc-dông.
BiRG£R0NNETTE5/. Chlm choi-choi; (diém-thày tirdcc*
di&m dièn di&u c.)
Perloque s f.{\. breloque ). Ilôi, chap trông danh

Digitized by Google
220 BEd
mà kéu ftn cofm.
Battre la — , dduh Xv6ng &n cam; rOn-ràng, l^n-

Bmui i f. Sijr lôa (chôa) cou mit; 8i;r cMp-choàng,


choâng-vdng.
BfiBNS s f. SijT khuAv chai bât ngirài bô y6 méa mà
d6i.
Pavillon en — , cor kéolén mà concutfn (chira x6
dé cbl cAu curu-cl[p hay-là chi tang-kh6).
B£R:<i£R V a. Bât ai bô vô nién mà dôi lôn trên kliông.
— Khinb-di, nbao-b4ng.
BnimoDB inUf]. (Cbi trông-cÂy vô-fch).
Vous comptez sur — anh trông-câ y no, không
lui, !

c6 xong dâu.
Besace s /. Bi (c6 2 tûi); ru^tngi^a, ru^t tirgng, (bi
ftn-mày).
Porter la — mang = mang nghio*
,
hi
Réduit à la — , ra ngJièo-khô.
Mettre, réduire à — làm cho mang
la , bi ( ân-
mày) =
làm cho tàn-in^t.
Besàcier 5 m. Kè mang bi.
BssAiGEE adj. Cbua di, hôi gi6«
Vin —
, nrcru chm ift, hài giô.

Ce vin tourne (tombe) au —


ru'çru nây chua di. ,

Besas hay-là Beset s m. Uai m$t tào-cào m$t nût


â6 dirac môt lirot.
Besicles s /. pl. Kùih (con-miit) cô càng*.
Besogne 5 f. Viôc, viôc-vàn.
J'ai plus de —
que je n'en peux Caire, vi^cnhiéu
qué toi làm không xiéft.
Tailler de la —
à... (châtviôccbo..,) làmkh6, =
làm cu'c cho
Aimer la —
faite, chiu (n'a) sftn mà-th6i.

Digitized by Google
Besogkse V It* Làm (mdn).
BssoGMBUx KU8C odj. Tung^-iig^t, th((n*thié(u«
Famille besogneuse^ nhà Mcf, iûng àn.
fifisoiN s m. (viôc) câu; sif thtfn-thi^u (tûng«
ngat).
Avoir — de... thiéu..^ tàng... can^,. càviécdùng..^
(ciiw,.)
—d'argent, gix tûng bac.
Il a —de vous, no cân cho c6 anh...
J'ai —
de le voir, tôi cân ou phéd p nd«

Av , khi ein {tùng)\ khi nào ciS cdn.,.
II —
est de... que... cdn^phâi...
Tous nos besoins^ moi s^Uk cân dùng.
Aller faire ses besainsy âi niie ctfn=di tièu di
tiéu (dai ti«;n, tiéu tiôn e.)
Destlubx 5 m. Ké ddnh vdi thû dû*.
lliSTiAL ALB adj. Thu$c vé thA-vât.
Yie bestiale^ svr ân-à* wAtr <?on Mîî.

Penchants bestiatiXt sif mè*ââm M^o nhw ioài

BssTULnnQiT odb, Nhu* thù-v^t.


Vivre —
à nhw thà-vàt.
,

Bestialité s f. Tành thû.


Crime de — , tôi thông dâm vdri thû-v^t*
Bestiasse 5 /. Ké dai.
Bestiaux 5 pL Trâu-bô, luc-sûc.
Garder les , giu- (cb&n) trdu-bo bussûe.
BItâ 5 m. Chu: b là chu: thir hai Irong bân chflr

céi Grécô.
BtTA $ m. Ké d^i d^M), khôr không.
C'est un gros , nô là mAt

dura dai qua chitng
Dictionnaire f-a . 15
SSa BÈT
qud ââi.
Ce n'est qu'un~, là m^i tbàag dai œà-ibûi.
BiTAii* 5 m. Trftu«b6 luc-sûe.

Pays riche en cé nhiéu tràu-bo , xir lijic-sùc*
• Gros— hiy trèu-bd nggra
I lùra...
Menu— luc-sûc, chién, dé, heo, lom.
,

Bête s /. Con thù-vât (con muông]|


—à cornes, loai c6 siTng*
—4i poil, loai cé lông.
—de somme (de charge), (hû dè cbif-chuyôn.
—de thû dé kéo
trait, xe.
~ féroce (sauvage), thû dû*, thû rùmg.
La bétc est dans notre filet, thit dâ vô lirai ta
=n6 dâ mâc tay ta rôi.
C'était ma-*-noire, (nô là cen tM g&m hom htft)
= n6 là ngirori iôi ghét hom hëi.
— (no
Une bonne mà ,
là) ngirr/i l't tri tbi$t-tbà«

— d(u
Faire sa àn thi
, tién (ai trût).
adj. Un — bô air bô , khor-dai, lor-khàr.

Il pas — n6 không cô dai dâu.


n'est ,

Suis-je — de...? co dai mà.... à dàu? tôi

Pas — dai dé dS không


si I dai gi? I I ai
Bétel m, Trâu.
s

Feuille de , là trdu. —
Chiquer du àn (nbai) — , trdu.
— fris, Irdu rang.
Une chique de — , môt miéng i^du.
Bêtehent adv. Càch dai-dôt. • •

Bêtise s f. Sir dai (vô tri). — sijr bây-ba (bà-lô'u,


bà-lâp).

Avoir la de. . dai mà. ... .

Débiter, dire des ùéiiseSj nui diéu bây-ba.

Digitized by Google
Quelle— I %nào! lêuxiko ! %thithôi(dirbayî)I
-BéTON s m.Bà g^ch dàp nhô tr^n vôi cat làm hà
màxây.
Bkttb s /• Quftn-dllt thé Bai hdng la bd c. Badi-
hong*. c,
B£TT£iUY£ S /. Cù hông quâu-dàt-thé; cù bach-
hxmg. (sic né â6 tïm.)
Nez rouge comme une — ^ mûi 46 lôm nhu* eA
hdng-gudn-dat.
Bkuguuibnt $ m. Tiéng bè rtfng.
BBU6LBR V n. Rtfng (b6).
Beubrk s m. Mô" sira. mâm siba.
— de coco, cài {carm^ vâng ) dù'a»
BiCBBER va. B6i (b£t, phéft,) môr sfl'a.

— du pain, lâfy mer sura mà thoa (bôi) bauh mi.


Pain beurré^ bdnh c6 bôi m& sita.
BsuBRiEa Ibe $m. f. Kè bàn mô^ sita, mâm sfra.
BiURRiER sm, Binh dirng môr sira.
Bévue sm. Mm; sg: quAy.
Faire une — , Idm^
Quelle I —
léu^ l& dfr bay brly là chimg nàol I

Biaissm. Xién, xeo, xéo, vç^y; ngang. chu'd'c; —


Couper. de , cftt xéo. —
En —
de ,
,

xéo^ ngang xién. ^

Prendre des , —
l^p chir&Cy làm M/.
Biambr vit. Xièn-xeo; xço. Dùng ehw&e; néi —
quanh.
Ce mur biaise^ cài vâch ndy xién.
Chemin qui \diQii biaisant yù.\xàïi^di quanh-queo.
J'ai paré le coup en biaisant., tôi nghiéng mifiA
mà trânh kbéi né dành.
Dis nettement Palfaire sans ,
hây néi viéc cbo —

Digitized by Google
'S24 BIG
ngay dirng-c6 ndi quanh.
BnnsEOT im. chirng trên g^d. %6 v^i. -^B4 tliàm*
fhàm, dtf bdy-bây.
Biberon sm. Blnh cé v6i dé ng^m vak yxdng. Blnh —
eho eon-nit utfng sfra.
Biberon onne sm /. Ké hay udng* rircru.
; Bible ^^^^ thdnb ( Thénh kinh c. ). Sàch S£m-
trayén ( và mài và cû )•
Bibliographe 9m. Ké thông ( thao ) viêc séch-vir.
Bibliographie 5/. Sir h\éi (
thao) viOc sâch-và".
BiBLiOGRAPinoiiE a//;. Thuôc vé sàch-vjr.
BiBLTOMATiB 5m. Ké ham ( mè ) sàch-v^.
BiBLiOMANiE s/, SijT (tinh, chirng) mô sàch-vir,
BiBLiOTHiGAiBE sm. Ké coi (
giû* ) 8àch-vfr.
BiBUOTHfcQtJE sf. Ké sàch ; ch8 ôh sàch .
(
Thcr-rphèog c«
Tàng-thof lâu c. )
— Sdch-v(V.
Une — en bois, m$t cài kè {iû) sâch dông b&ng cÂy.
C^est là la — du Gouvernement, d6 tàng-iho^ là
Idu cna Nha-mrdc.
Il a une — n6 c6 sach-vd nhiéu.
belle , tôt
BiBLiQins adj. Thuôc vé Sàch thành.
Style — , each noi trong Sâch thanh.
BiBUS sm. bô thàm ( b^y ), không ra gi.
C'est une affaire de — »
chuy^n thàm-ihàm bdj/*
hâij.
Bes raisons de — , lé yén^ ly tâmrbéjf.
Bicéphale adj. C6 bai ( eài ) dâu.
Biceps adj. s. Con chuôt tay.
Avoir du —, c6 sûrc^ manh.
Biche sf. Con nai cai.
Ventre de , —
sâc tràng hôag-hông nhir bung
nai cài«

kju,^ jd by Google
BIB 1^
BicOLôRË adj. tà hai sdc (màu, mùi ). Nhi thé c.
BiGOQU£ sf. B6n nhô nhà nhô, léu, chdi. —
Bidet sm. Con ngi^a nhà.
BmoN Blnb thiéc (binh dirng rircru dirng nirac.)
BisN s m. Sg- tôt, sgr lànb, s^- phài; Sif khrlqi—
C&a, cùa-cèi.
Faire le — , làm Unh.
Le — et le mal, sijr lành sir dîr.

Y«^àilànhMnhm4^.
f^r'
Gens )
bien,
»
IngiràiftH^.
Le — public, chung. 5U* ich
Faire du — làm m cho... à...
Dire du — n6\ de,..
{khen) tû'''té vé...
Faire — pour —, ISy trâ(r«, {àldn dàp*
le le o-n
ân c.)
— patrimonial, cùa cba mç d lai.
Dissiper son — pbà , eàa.
—mal acquis neprofite pas, aÎ2hoanh-tàibâtlgi.
Les biens temporels, c«la dori, cùcHiài théf-^an
{cùa dâri tam niy).
Les bipns de la terre, ihii-san.
BuuN adv. Tôt, hay, — Lâm, nhiéu.
tiSr-téf, giôi...
Parfaitement — lâm. , tôt
Être — avec qn^ ff tù^-tévà'i ai.
Faites — hây làm cho mau, cho àân-Aài
vite et ,
tùr-té.

Parler — néi hay, {giôi).


Homme— khéo day, ngu-àiLi^t diéu.
élevé-, ngu-ori

Se porter — -(m^h) khàe.


, sirc
— dessiné, v6 khéo.
. ~ khé lâm.
difficile^

Jele connais — né ldm% ^ t6i hijft

Digitized by Google
— véndre, ban dât nhiiu). j^diiac
— nhiéu Idn, ghe phen.
'des'fois-,
— des gens, nhiêu {lâm ngiri/i ngirài).
Avec — de peine, phâi khô-nhoc lâm.
la
Nous étions — deux cents, khi ta dâu eûng fty

{ehtmg) hai dirrrc trftm.


On Ta puni, — ngiroi-ta pb^t né, dÂng
c^est fait,
lâm.
'

. . Très — ,
hay làm^ phài, giôi, tât làm*
C'est— ^...je... Thâi^ tao...
— ddu (dâu)
que... nià...

Hé — que 1 vous? nào? anb néi làm-sao.


dites
Si— que â&n dôi (n5i)...

Aussi — cùngque... là...

Le — que
vin aussi blé cher année,
le est cette
nftm nay nào vxtipà nho, nào lûa-mi gl eûng
m£t-mùa héft.
Bnof-AiMi ÉB adj. Téu^ thtfomg-yêu; cu'ng.
Fils — , con cwng, eue yêu.
BiEN-BWE S m. Tài nôi hay; khoa-ngôn-ngOr.
Le —
ne dispense pas du bien-feire, sur nâi hay
eûng khôngcbuiuchokhôiphâilàmcho hay,
BiEN-DiSANT ANTE odj. Noi hay.
Homme — ,
ngvdi c6 tài néi.
Pour les bien-disants... cbo nhirng ké cé mièng
lircrL
Bien-être s m, Sijr an-nhàn. Sij* suug-su'o'ng; s\f nhàn-
thi\n.
Bienfaisance s /. Su* hay làm crn làm pbu'orc.
Bienfaisant ante adj Hay làm crn làm phu'érc.
Bienfait s m. (Tn, (m-lành (o'n-phu*(Jc). ^
\

Un — n'est jamais perdU| o^i cbâng hé mfit di I

bl^o-gidTt • .

Digitized by Google
Parler de Sès hien faits, c'est annuler sa bienfai-
sance, minh noi vé khoe ) crn minh làm thi là
(

làm mât cdi làng bay làm doan làm phiràc


cAa minh di.
Bienfaiteur, trice $m f. Ké làm crn ( làm phiro-c ).
Les bi€7ifaiteurs et les obligés, ké làm (m vdi ké
man g- crn.
Bi£N-FOKDS ^ m. Càa
(
nhà-cft'a, wârn-dtfi, ruông^
niromg);
gia viôn dién-s&n c.
BiExNHELREUx EUSE aûj S, C6 phuvc lâm. ké c6 —
phirdrc cà; càc thunh dr trên trcri:
— ceux qui... Nhû'Dg ké... thi là cd phiràv.
Séjour des —, Thiôn-dàng;
(chrfn ké lành hu-ÔTig
chân thiên-thai, coi tho.
phirdrc),
BiSNRAL AU, AUX, odj. Hai nàm; mSi hai nàm.

Charge tf, chtSrc làm nâi hai nàm (i6i thôi).
Emplois biennaux, viôc làm dû hai nàm thi thôi,
BiBNsiANGB êf. Si^ iich-sir; sir phàiphép. Lënghi.
Garder la —
giîr phép, giîr phép lich-sw.
,

Cela choque la diéu — thât ié.


,

Bienséant amt£ adj. Lich-sijr, phài phép.


U n'est pas—de dire không nén néi... néi...
thi không- phài phép.
Bientôt adv. Bây-gior, chtfc nfra. — it lAu nfra.
Il —
viendra , n6 sé dën bây-gi& dây.
— vous le verrez revenir, chô'c nûra Idu ntta)
anh së thây no vé.
À— , ti làu nita (sê gap nbau),
BîENVEILLAiNCE S f. Lông tlt-t^.

Recevoir avec — , rirdrc dâi tà''tê\


Avoir de la-*ponr... cô làng tû^té mà... (v<H...)
BlENVEiLLAUT iRuadJ, Tiît-t^, hiéu-làuh, C(il6ûgttft^

Digitized by Google
328 BIG
—envers qn^ eô long tHr-tè vdi ngirôi nào.
Bienvenu ue adj. B^fn (tdi) phâi thi (vira).
Le — ,
ngirài iài d&u dirç'c mdng trw<rng^dài

BoNVENUB 5 /• S%f tôt bàng-an (co phiréc).


Repas de
bang.
— , tiée ming khi nhftp hôi; tiôc khai

Bière s /. Rirçru mach-nha(rtrçru bot, rirçru dâng.)


Cette —mousse beaucoup, nro'u mach-nha nây
cé bçt nhiéu lâm.
Bière s /. Uùm (hàng), quaQ-tèi» sàng (tbo du'cmg c.)
BiEFÀG£ s m. Sir bôi di*

Biffer v a. B6i di.


Bifteck $ m. Thît hb ikvtâng (ram).
BiFUBCATiOM S /. (Cbô câi chi cbia ralàm bai). Nang,
—d'un chemini ngd ba diromg di.
—d'un arbre, thâng hai efty.

Bifurquer (se) v. pr, Cbia ra làm bai, rê bai ra.


Bigame adj s. Cé hai vçr.

Bigamie s Sur My (cu'd'i) hai vor.


Bigarré ée ot//. Giàn sâc; co ràn; lA-d6; ràn-ri^C|
boa-buè.
Bigarrer v a. Làm choragiàns&c, (rin-rqrc hoa*
hué,,»)
Bigarrure s /. Sir giàn sdc, ràn-rirc.
Bigle adj^ s. Lé, lé mât (hi^ng màt T.)
Bigler v n. Lé, lé con-m&t.
Bigot e adj, Nbcm-dù'c, stft-sing qui di.
Bigoterie s f. Sir nhan-dirc qué di.
BiGOTisuE S m, Churng hay làm b^ stft-stngqui
cbùrng di.
. Bigre 1 mtery . Charchi n&y I
BiHE S
f.
Cây côt dê rut lôn hay-là chiu âô n^ng.

Digitized by Google
filL 220
BuQH i fn. B6 nfir-irang. (V6ng vàng chttii hôt...}
— Bd kin; d6 qui.
C'est un
vrai —
que cette maison! c4i nhà ndy
ngô qud (tôt, dep quà).
— de femme, d6 nih-irang.
Cet enfant est un vrai , CQn-nit nÂy ngô qu4 — *
chicng. •

BuouTSEis $/. nghé làm (


nghé bdn ) d6 nfr-trang.
Bijoutier lïnEsm.f. Thçrbac.
( cân ) SÂ ké sâ thâu
fiu^AN 5in. xuit ( na ngvdi*
ta mAc^minh vànçr minhcèn mïe ngtrdi-ta) nhà
hàng (bu6n-bàn). —
Sô tinh nhà khdnh tân. •

Déposer son — , khành-tân.


BiBLOQusT sm. hà chai, ( trài cé 15 ddilên Itfy cây
hâng cho trung).
Bile sf. Bàm dorm ), ( dàm-danh.. Mât xanh. — S\f
gi^n, sy nông giân.
Purger la— , x6 (ha) dàm.
— noire, ( âàm den ) = sijt bu6n-rdu.
— huôn-râu.
Faire de la ,

Remuer la — choc , giân..


Echauffer — làm... cho n6i nôngf^giàn)^
la à...

Bu^uiBS €uij. Thuôc vé dàm.


Bilieux msg adj. Cé nhiéu dàm.
Homme —, ngirori hay néng giân*
Les bilieux... nhîrng ngirài cà dàm.
— bàn — Chô ddnh l&n.
Billabd $m. Sgr dành la n làn.
iouer au — déah , làn.
Faire une partie de dônh mô/ bàn làn.
Queue de — cây dành , làn.
BoLB Trài l&a — B^lu con-ait bûng chm
$f. (

Êtrç & ^/(feî égales (pareilles dông chang ^irc),


(
S30 BtQ
Billet sm. Thor — Tor — giâfy.

Le — qu'il m'a envoyé... céiihtrnôgài cbo tôi.»«


— doux, tho* ini-gài ( hoa-tlnh ).

— d'invitation, ((r
(
t/iiêpj yiày ) m&L
— à ordre, t& tam (
vay).
Tirer au — , bit th&m.

Billion sm. Mot ngàn tràni van ( = milliard).


sm. Youg dtft; vông dàng cày.
BiLLOi^

BuxoiWÂGB 5m. Sir cày nên vâng.


BniOTsm. Cài thdrt, tàm thdl,
'

Bimanë arf/. 5. C6 bai tay.


BiMBELOT $m. Bâ chod con-nft.
BiMBBLOTisii lÈBE 5m Ké làm kè bàn dd con-nit chai
Bimensuel elle adi. Môt thdng hai ki lân).
Binage 5m. Sijr làm dtf t lai — Sijr làm hai
(

Ifi trong^
môt ngày.
Binaire adj. Bôi; hai.
Nombre — , stf ^fd/.

BiNSB m. Làm â<t l§i — làm môt ngày hai IS hai


chA hhàc nhau.
BiNET sm. Chông, dài, n6 dèndè cdm à6c dèn mà
tbâp cho bât*
Dînette sf. Thur cii cntfc ( làm dâlt ).
Binocle sm. Kinh ( soi ou con-mât hay xép chông
lai vcri niiau ).

Biographe $m. Ké chép b^h ngu:âri-ta.


Biographie $f. Hanh ngvâri-ta; trayon riéng m^t
ngirofi nào.
Biographique adj. Thuôc v<î truy^n vé hanh riông*
Bipède adj. 5. C6 hai cài chcm; loàidihai ch<m.
Bique s f. Con dé céi.
{fiQÇET % m« Con dâ coa«

Digitized by Google
BIS Mà.
Bm It èdj.màu. SSftt
Pain —
ban h sam mdu.
,

Bis adv. (hai lân) =


lai môt Un nCral:

BiSAÏsuL $ m. ùag c0 (ông* ki, ông eu T. ) Tftng-tA


phu c.
Bisaïeule sf. Bà cÔ(bà eu, bàki T. )Tàng-t6mâuc,
BiSAMMUfiL ELLB odj. Uai nàm môt Id (Un).
BiSBiLLiK ^ /. Sir rây vé viéc nhô çion,
BisciïEN 5 iTî. Ban sât nhô,
BiscHOF S tn, Y. Bishop. b6 utfng chéf nrgru, âirdng
vdri cbanh.
Biscor.nl le adj. (C6 SLrng c6 nghanh chà-rinh
chà-rang ra). B^y-bq. (khôog cé dàng gi cho

Bncmr ^ m. Bânh khô â6 sành dé stfng không


ntrdc men.
BisB s f. Giô bâc, giô bâc. — mùa dông»
Bissau sm.Bà lài-lài.
Biseauter v a, (Cât xiên)
— des cartes, làm dâfu là bài mà dànhlân.
Cartes biseautées^ bài iân {eé làm dàu).
BiSER V a. Nhiiôm lai. (vé vâi.,.) v. n. dôc di^ hir
di (vé cây-cÔi)
Bison s m. Bô ràng (bén bic Th«-giài-m<H).
BissAC s m. (= Besace) Bi, ruôt tu-çrng, ruùt ngi^a.

Être au , pbâi an mày au xin.
BissExm s adj. Nhuin. année —
nSm nhuân. —
BiSSBXUBL ELLE Odj. Yà dlTC và C&î,
Bistouri s m, Dao ehieh (m6},
BiSTOOfiNEE V a. Xày, v$n trài.
Jambes bistcumies^ chcm vân irdi, gueo^ uinh.)
J^m s m, M[ô-h6u£ kbutfy lôn^ mà. vëè
.

Digitized by Gopgle
S3i BLÂ
BisiniR V a. B6i, vë mrâc miy-hông.
Bitume s m. Chai; chai-rdi.
BiTUMiHEa V a. Trét chai. i

BiTUMniBiix EU8E udj. Cé chai, cô hcri chai.

L'eau — bitumineuse, nvr&e héi ehai^ cé chai,


BiVAC haij'là Bivouac 5 m, Phân-hor, quâa-hcr.
Ch5 dinh (tru, nghi) binh.
BiYALYB 8 m. Con c6 hai yA (nhir héfn, vop.....)

BivouAQDER V «. Dong binh giCra trcri (ûgoài trCing'Jf

BiZABBS adj^ YA-cixQj ki-cuc.


Homme
di-€uc*
d'une humeur — ,
ngurài e6 tinh-kfai

Expression — ,
ti^ng la (không thiromg dùng)
Fortune — , Sir may rùi không thur&ng.
BizAfiREHBNT odv. Gàch di-thu'd'ng.
Bizarrerie s f. Sir di-cuc, (ki-cuc) su* la thu'âmg.
Blafard e adj Bac-châng; trâng chart.

Blague s f.Céi dfty thutfc.


Blaous s f. Sir
nôi dtfi, n6i huyén, n6i
chori cA-pfrn.

Blaguer v ?i, Nôi cMi, noi huyén, noi chai .va. yn, —
nh^o^bàng (nôi chori) ngircri nào.
m
|

Blaoveur BU8E J Kè nôi thàm; nôi chuy èn sa-dà, ^

(bâc câu); ngu^ori hay noi chcri (giëu).


Blaireau sm« Tbù* mèo rCrng. Cày cç mà (tbép) — j

vàng. —
Cây co lùag ehà xà-bong cao rftu;
Blâmable adj. Dang trach; dâng quo".
Blamed m. L&i qucr-tràch; Iciri chê.
ftlHEB f> a. Tréch) qufr-tréch; chè^ cbè-bai.
— paroles
les et les actions des autres, trdch^ bât
an
lôi Icri tiéfng noi, viôc làm kë khàc.
» — qn Irâchde... ai vé.».

On le,Mime d'avoir*.^ deee ijue,,. ng^ir04-U t^M^

Digitized by Google
BU 233
n6 sao e«S...

BuMCj Blahcab adf. Tvtng (baoh c)


— comme la neige, irâng nhir tuyéît.
Teint —
, wrâc da tràng.

Cheveux —t<Sc bac, .

Barbe blanche râu bac. ^

Vin — piTGTu nho iràng.


,

Mains blmches^ tay sach.


Monnaie blanche, bac nhô (tién trâng).

Arme blanche, cang-quai klif-gi4i, mûi nhpn»


Carte blanche^ gifty trâng ( Aû^r// ) phép r^ng; =
toàn-quyén. ^
Nuit blanche, cî6m khônir nsrô; fhirc sàng dêin*
Il n'est pas — , no không-c6 $ach tôi dàu.
Papier — ,
giây trâng (khtfng chl c.)

Les blancs^ (ngirài trâng) = ngirori Tây«


vôtu 4« —, mac dé trâng.
BuRC » m. Sic (màu, ;mùi) trftng — phfo. — Bicb;
mat gô, bia.
Distinguer le — du phânbiôt trâng vàiden« noir,
Tirant sur le — trâng-tràng* ,

Mettre à — phà ,
mat)^ rui^ {tàn,
Chauffer à thét (dut) cho qua dô ra trâiig,
^ de l'œil, irong trâng con-mât.
— d'cBuf, ipàng trâng itvcng (gà, vit).
'

Laisser en — , dé chira(chô khôngkhông c6 \iëi).

Se mettre du — phàn. ,
giôi
Peint avec da — hài (vô) phdn. ,

— de chaux, niréc vôi dành.


De but en — — vùng^.. , cr-hcr vut...bât-li3r..(birc).

BiJkNC-BBC êm. ( Mô trâng j Cop (ré kbor-dQi chira


tiirng-trài.
m
BiANCHAïUK S /.
BU
Câ nhô trâng-trâng.
Bu^CHÀTRS adj, Trâng-trâng.
Blanchs $ f. fitfu hét trâng (dài bàng h«i dtfu âen)«
Blahchement ér<fo. Sach, sach-sê,
Blanchet $ m. Mat rây; giè I9C.
BLANCBinR S /. Si^ trâng; màu (mùi, sic) trâng.
La — de la neige, $âc trdng tuytft.
Une — , môt cài diém (d(5m, dém) trâyig.
BiiAifCHniBNT $ m. SijT (nghé) làm cho rairâog; ngbA
phi(?a hàng.
'
BiANCHiB van. Làm cho trâng.
— dents, âdnh r&ng cho trâng.
les
— un vêtement, giai ào (cho trdng ^ cho sach).
Il né dà bac dâu.
blanchit^
Ses cheveux commencent à —, toc nô dà mutfn
bae di*
L'Age bhnchitl^^ cheveux, tuAi cao/!(lmeAot6c bac.
Elle s*est blanchi le visage, né giâiphdn ix^nml^i
né.
Rien ne peut le — ,
không cd mà làm cha nô
sach 15i cho du*€rc*
— la soie, phié'u hàng (lua).
Blanchissage s m. (nghé) gi^t d6 (éo quin).
B1.AKCHIS8ANT B adj\ Tring (ra).
L'aube blanchissante^ bach tàng tâng-tâng; séng
dâ trâng Irori.
Les flôts blanchissaniSj sing bac^ séng cuôiMu^n
irâng giâ.
Blanchisserie s /. Chô (nori, bô'n) giat.

Blamchisseue suse smf. Ké giit dô (quin io),


BiANG^SEniG s m. Tèn kf hay-là con-diu déng vô
khtfûg-chi.

Digitized by Google
BLE aw
Burnt U adj. Nhàm, nhàm-ldrn, chàn, ngdû.

Ilomme — ,
ngircri nham-l&n (khôngmu^tn gi nura).
' sur la viande de bœuf. 6n ihit bd<?à nhàm là
^
v6ï).

sur la viej nhàm [ngdn^ chart) dori.
Blaser v a. Làm cho nhàm (dâ thèm, chàuj nj;4n)»
— le palais, nhdm mi$ng (hông^).
Se — sur... Nhdm vé...
Blaso.n s m, Con-d^u hiêu riêng nhà quy(în-quf.
BiA&PMEiiATSUA trice s m. /. Ké ndil4ng-ngôn(ph^

BLASPuhiE S m. Lofi lông-ng-ôn, ou lori pham-thtrç'ng


Blasphrmml van. Néi lOng-ngôn, phçm-thu'omg^
^ — la religion ^ ndi xtic-pham dao.
— contre la religion] noi lông-7igdn nghichdao.
Blatise sm. Kè bén lua mi (- mién T.).
Bii 5 m. Lâa ml. (Lûa miéfn T.)
— de Turquie, bâp^ lùa ngô*
Un sac de — m^t bao luormi.
,

Se cacher dans un— ir6n (nûp) trong ddm Ua


,

fui.

Farine de — bôt , m/'.

Manger son — en herbe, &n àia mi c6n xanh (

chtfa trô chva gat)= Sn dumg, àn irvdrc di.


Blême adj. Xanh-xao, met, (mét cbàn mét u'irng).
Blêmir v it. Mét; xanh.
Son visage blémii, m(t no xanh {mét chân mét
ur&ng)
La lumière hlcmit^ dèn ko-lét.
BLésfia V It. N6i dot; néi tr^ (sdi) chû* di.
ftunsAXT K adj. Mtft lèng, mtfch long.
Paroles blessantes^ W\ noi (titfng) mtfch I6ng.
m Être — hay n6i méch
BU
long,
,

Blsssé it pp. s. Bi vit, bi dâiu; bi gai, bi thircTAg,


Il y eut beaucoup de blessés j bi gai h6t nhiéu.
— de... h&fi vi... rnêch long (
giân ) vi...

Bl£S8er va. Làm cko phài (bi) dàu (ihircru^ticht


vtt).
— qn d'un coup d*épée,
. dftm ngwài nào phM
ddu ( bi vît),
U fat b/essé au bras, né bi vU ncri cành lay.
La selle blesse le cheval, yèn ii6 làm îrdy hmç
ngira.
— nghich
les oreilles, (
irai) tai.
— qn au cœur, làm mât ( méfch )
làng ai.
Se — l'un l'autre, dàm chém nhaii.
BubSSURE s m. Dâu, dâu-ticb; vit, vit-tick; tbu'ang*
tich c»
Bleu eue adj. Xanh , xanh da trori*

robe hleue^ ào xanh»


conte — ,
chuyén bdy-dat.
œil tout —, con-mtt bdm âen.
( màu^ mùi ) xanh.
Bleu 5m. Sâc Du'crng-Klinh.
— xanh tirori ( bié^c ).
clair,

Un , vit bâm ( ncri da )•
Eau imprégnée de , —
nurdrc c6 khuCy ( bA )
dwo'ng-dinh.
Passer du linge au — hâ Ao quin c6 durcmg-^inhM
,

Bleuâtre Xanh-xanh.
Blindage sm. Sir dong khai; sir che (bit, bit).
Blinder va. Cbe cho khôl tên âan««*.
— un magasin à poudre, xây ngàn khé thutfc
sûng cho châc,
— un navire, bit tàu bàng sàl\ dât tàu cho ch&c«

Digitized by Googl
BLO 237
nhvir^bHndS^ tàu bit sdt^ ddt sdt.
BuN0E8 sfpL kb^i.
BifOC $m. cue, hèn, irién; dtfng.
—de -çime^cuc {hdn,vién ) dd.
Faites un —
de ces livres, hây sdp n6 sâch ndy

En — , Q^yêu câ âô'ng^trum.
Acheter eD — ,muà sadi^ mua trum^ mua tré^ mua
ngang-ngdra.
Bi^GB M lun-vun— chir lât trài cijra sâp thtf
cho.cbû* thiéfu (
ivonu; bân in ).
Blockhaus sjit BAd nbA; phdn-hà.
Blocus sm Sir vfty —
Sir ngir giSc.
Etat de — , Sir câm tdi trong dàt-nu*dc, buAi
dang c6 giac.
Blow s adj. Yàng-vàng, hoe-hoe.
Cheveux hlànds^ téc hœ^hoe (hue-hue).
Un blond^ ngirori c6 toc hue-hue.
Cette dame est blonde^ bà £y Aoe iéc.
Blonde 5/. Ren chi ter.
Blondîn k adj, C6 toc hoe.
fiLO«Dia vn. Ra vàng, ra hoe.
Les épis commencent à —
, lûa dà ^àag gié.

Bloquer va. Vây ngur ( gifr ) giac.


;
Bauh tiâi lân—
vô 13 —
Ém, dên.
— un port, ngit cira bién.
Blottir (se) v pron. (Co, khoanhmïnh l^ii mà nép)
nép, nép min h.
Blouse s /. Lô bàn làn.
Blouse s /. Tbùr do kia.
Blouser va. Binh tréi Ito v615.— G^t, phiuh, gat

Didionnaire f-a 16
836 BOI
Blqbt m. (ssBiitiàu) Tèn ihA hoa xanh nhir
9
bông trai hay moc trong lùa-mL
Bluett£ s /• B6m (ikn) lùra.
Blutage s m. Sir gidn, sir rây b^t.
Bluter v a, Rây bôt, gïân bôt, sàng bot.
BLUTOia hat/'là Btumu s m. Cài sàng, c4i gido^ c&i
rfty rAy b^t.
Boa 8 m. Con trftn. (lAn xà e. )

Bobèche s f, Cài n6, cdi dài mà câm dèa cây«


BoBiNR f /• Ông quây ter.

—de fil, ^(ng tor, tfng chl, bûp vàî.


BoBiNEa V a. QuAy chi vô tfng.
Bobineuse s /. Bdrn-bà kéo vài, quÀy tor.

Bobo « m. (Tiéfng con-nft-nôi: ) dao.


Bocage 5 m. Chômât; bui ram-rap miit-mê.
Bocal %m. Ve (th^p c6 mà r^ng miôug).
BocARO 5 m. May dé dAm (nghién) loçi-kim Itfy
dir<H mA cho nbA mà thét.
BocARDER va. Bô VÔ mdy mà tdn (nghiéa).
Bœuf s m. Con bè — tbit

bô«
—de labour, bd cày.
—de boucherie, bô àn thit.
Manger du— àn , t/iû bà.

Viande de— , Ihit bà.


Œ\\ de — , ciVa sA trèii-frèn.
Bohême s m. Ngucri co tài mà vô-sif bmb-bông
trdi-nôi gap dàu hay dô*
Boire va. Utfng,
—de Peau, uâng mràc lâ.
—un verre de nông vin, m^t chén (ly) ru'çru.
— uéng rào
sec, (rtfc).

Ce papier boUy gÙy ndy ddm.

Digitized by Google
Boi' sâd
^comme une éponge, [uông nhir dâ n5î.)
uô'ng nhir hû chim.
Qui £ftii la faute, la bait^ ai làm nty chiu; bung
làm da chiu.
Qui a bu^ boira, (ké dâ uOîng tbi cûug sê uÔag)=:
quea thâu; ngtfB, quen dtfômg cû.
Le—, câi uâhg^ sir uâhg] âô uông.
Bois s m. Cây, gô; cùi —rirng. — gac.
~de construction, gÔ {cày) ctft nhà, dông ghe
dông thuyén....
Meuble de — , d6 (bàng) gô. •

Boite en —
, bOp bàng
cây.
Marchand de , kè mua bân cây.
Bouquet de —
chôm cây cao
, Ida.
—à brûler, cM tbâi.
—de chauffage, cM chum (th6i).
— sacré, ncri huyên-vû.
Chemin à
truûng.
travers le — ,
du'orng ritng du-omg

—de lit, ihanh [xàc^ khuôn) giu'omg,


—de lance, can gido.
—de cerf, gac nai, sù^ng nai.
Ne savoir de quel — ^faire flèche^ không h\6% My
cây gi mà chuut tôn.= hô't phu'orng, cùng théf;

không h\ii tinh thé nào; bét sû^c tinh nû'a.


Le —tordu fait le feu droit, ctît vaychay lùra
ngay =
phu'crng-th^f nào cûng hay het.
La faim fait sortir le loup du doi làm cho cho — ,

s6i ra khAi rùmg =


dôi sanh kè cu'dp; déi
dâu gtfi hay bè.
Boisé is adj. Co nhiéu càj -cdi; c6 rirng-bui vàni^
rçp.

Digitized by Google
m ROI
boc) vàn. — Trdng
Boiser a, Dvrng; (lot, cây cho
r^m, choim-rop.
n fit — toute sa maison, nôâjrngc&nhàndbàng^
van.
— une montagne, trtfng cày cho ràm nui.
BoiSEBU s /. Ydn, vin lua dùmg nhà; cây vin boc
ngoài.
Boisseau s m. (Cai lircrng' eu dé dong lùa gao, dâu,
mè...)- Gia, liràng, thùng...
Un —
de blé, môt Iw&^uj (gin) lâaml(lâa mî^n).
Lumière sous le —
(dèn ûp gia) ,
éo gdm mac =
dôm.
BoTSSBL^B 5/* MOtlv^g (gia...).

Une — de terre, môt dam dât gieo dacrc môt gia


lûa gi(!(ng.

BoissELiEB 5 m. Tbçr làm Ivdnng (gia) — thor làm dd


môc.
Boisson s /. Bô (cùa) utfng.
La meilleure — c'estl'eau, dôuângràvisiïkrx^tàc 1&«
Adonné à la — ,
hay ntfng ru'oru; hay ru*oru-trà
say-su*a
BoIte s /• Hôp (trip,..*).
— à tabac, hôp i\m6c.
— de biscuit, hôp bànb.
Une — de lait, môt hôp sfra.
— en or, hâf* (bàng) vàng.
— aux lettres, thùng tho* {hôp dé bô thof vào mà
gcri trçim).
Boiter v y?. Què, di nhâo-nhic, di gieo.
Il hoitft du pied gauche, no di gieo cborn trài (tâ)«
Boiteux euse s. adj, Què, gieo, nhâc-nho.
Table boiteuse^ ghâ chhih (chéch).

Digitized by Google
BO.H Sil
lîn — ,
ngirori què.

BoItub $ m. Hôp c6 ngân (ô). —


Th^làm v6 dâng-liô.
5 m. Chén, bât.
Un —de riz (cuit), mot chén [bât) ccrm,
Deux bols de riz (cargo), bai bât gao lirt.
Bombardement s m. Sir bin, thâ trai-pbà, boi-lôi-
âdng... mà h&m thànb, dân...
Bombarder v a, Bdn vào.
— une ville, bân [vào) thàrnh.
BoMBB S f. Trài phi-d6ng. (hoà-ldi-ddng); tréi phé.
Arriver comme une ,

[iùï nhu: trài phi-dông)
— Un thinli-linb.
La va crever, {trài phi-dâng gân ni ra) == sé
c6 sir rùi (dû*) chi do, không không dAu.
fioj^É ih p.p, Khum. khuiu mu-rùaj coug liinh mai-
luy^n.
Bomber van* Làm cho ra khum.
— làm du'crng khum (mu rùa).
la route,
Ce mur bombe, cài vàch này vay. (Nô nûng).
Bombyx s m. Con birdrm tàm.
Bon, Bonne adj. T<j>t, ttft-lành hay, giôi. —
Bonne réputation, tiéng lût {jlmhrtho'm.)
Bonne iem^ âAi iâi*
Bonne nouvelle, tin Aànk.
— augure (présage,) diém lànA.
— cheval, ngira Aay {giéi).
— ami, ihiA
ban-hfiru
Bonne prononciation, nôi it^a•
*— ouvrier, ihç khéo ( giôi )•
—• coup, iijàk-manh ( nàng ).
Bonnes gens, ké pho-'pfiào [hay ngàe
Bm metSi d4 fta ngon.
âi2
— ngon
vin, riroru (
tô't)^

— tabac, ngon.thutfc
Trouver —, làm {ngon).
lâ[y tôt
— à mancrer, ngon,
k quoi — làm chi (gi)? ?
K'^tre — à không ra gi hëi.
rien,
Bon nombre, nhit^u.
Bonne famille, nhà iir-t^ ( tràm-anh ).
De bonne foi, thiét tinh; tinh ngay.
— sens, le hàng.
Une bonne demie heure, trét nfra gicr.
À la bonne heure! Aay al vày cbdrl
De bonne heure, sdtn*
À bon marché, rè.
De bonne volonté, s&n I6ng, c6 lèng«
Bon adv.
Sentir— tharm. ,

Tenir —, cdra chat vitng ( ).

Allons — je encore trompé en


I suis calculant
coi klal ( co'-khàl ) tôi tinh cùn Ion nîra nâyl
C'est — ! t/iôi.

Pour tout de —, thiét cher; ngay.


Coûter — . mât, mât gid.
Bon 5m. T(V biôn ph/ii...,
• —
de pam, t&[giây ) cho lânh bành,
— à payer, t& ( giày ) phâi trâ....
— à tirer, cho ( nén ) in thîêt di,
— sur le trésor, giây cho tdi kho mà lânh bac.
Bon «inCài tdt; céi diéu {syr^vUc)
Le —
de Paffaire c^est que.... câi hay [ngô, la)

trong cài viôc éty là...«

Yoilè ce (jui est de bon... hhà'n { ctfc ) o,u hay ( ngf)

Digitized by Google
[
BON 243

k U fait bon ici , ip-dây tw-té {tôt).


f Les bans^ nguràri làtUi.
f Qwe dites-vous de — ? anh nôi chuyôn-gi hayl
\ Bo.NACE sf. bién làng, êm trôri.

BoNASSs adj. ( tôt tijr-nbiên ). Thi^i-thà; ït-oi.


I

j
BoK-BEC s/. ( tdt mé
). Borii-bà già hàm, ngoa-ngônj
1
hay néi, miêng-lirôi.

j
Bonbon sm. Bành dircrug'; dé ngot.
BoMBONE $f. Ve nbô.
'
BoxBOMNiÈRE sf. Hôp diTiig bdnh dirorng. — Nhà nhà
vén-khéo.
BoifD sm. Sif v6ng;sir nhây.
Faire un —
nhàyvâng.
,

Arriver d'un , —
nhày môt cdi t<W»
Du premier ,
—tù'c-tbi, liéu.
Faire faux , —
tUtày \à (trâi, b$y)ss sài (không
> nhim, không dvorc nguyên y).
Par sauts et par bonds ^ {nhây dai, chay a)=a
^
thàn-phii.
BoNOB 5 /. Là lù, (câng)— Nui, giè bit lù.

Lever la d'un bassin, thào (d<îr) là thùng nircrc.
Lâcher —à
la ses larmes, klioc oà[miii^ dam).
' Bonder v a. Chà cho diy (héft sure) cho khim,
^
Navire bien bondéy tàu (ebA*) khébn lû'-làr.
Bondir v /i. Nhây, nhây-nh6t.
L'eau bondit^ nirdc {nhây) vot lên.
Faire —
le cœur, làm cho nhom, cho gcrm, (ghét),

^ — de joie (vui nhây dirng) —


vui-mdng phâ-Kt.
Agneaux bondissants ^ chièn counhày^nhùtn
'
BoNDisstMBNT S m. SiT nhày-nhôt
BoM)û2i s m. Cdi nùt (chCft) lù.

Digitized by Google
BoNDOiiKSR » a. Bit (bit, déng, nhét) i$ lù
Tonneau ljond({nné, thùug 4â déng bittÔiàkd

BoNBEiB 5 m. riiirdrc; Sif surorng; sir may-phircrc.


n n'est pas de plus grand
'
— ,
kbông c6 phur&c
nào \&n hem nfra.

Le éternel, phw&c dori-d(ri.
Il a eu le —
de vous rencontrer, né cé pkw&c vi
gftp ông.
Par — ,
may dâu.... may phur&c...
Porter — , hên.


Quel pour moil phur&c cho t6i là chilrng nào 1

mâtytôidfral
Je vous prie de me faire le — .•. Tôi xin Ong làm
phur&c cho tÔK.*.

Jouer avec , dành bac may^ hên tay.
Le comble du —
fr>\x phînguyên^ [phîchî
, ).

Bonhomie s /• Sijr cô lùng tât; càcb (s th^t-thà — tinh


phcr-phào hay tin.

Bonhomme s m, Ké c6 long tôt lai thât-thà cho'n-


châl —
Lâo, thàag cha.... liinli vé bây-b^. —
Fahre le—, làm bô ngur&i U-K^i thâi-thà.

Le ... Câi lào,,, (cài thàng cha,..)
Bonification s /. Sir làm cho ra tôt.

JoHiFUER va. Làm cho ra ttft.


— la terre, làm cho d<t ra Mt.
Le vin se bonifie^ rirçru ra tô't [ngon).
^ONiouR 8 m. ( Ngày ttft ). tiéng dé chào ban ngày.
Je vous souhaite le — , tôi chào anh.
— , Monsieur... Chào ông...
Mon — à... tdi gin i&i thàm....
|)o:q^£ s
f.
&ârn-bà cpi vi$ç trong nh,à; —^dft-H^

Digitized by Google
tùa-gài giâr.
m
em (con-nft).
2iH

BoN.NEMENT adv. Cdch tliiôt-tinh; tinh-Agay,


fio:u«ET s m. Mû (mâo dôi clÂu).

—de mû lông chién.


laine,
—de mû dôi ban dôm mà ngù,
nuit,
—doctoral, mû tân-sï.
Gros — (mû lora)=sngirài quyén-quiy.ôngl^n»
,

ké ck.
Avoir la tôle près — hay quau, hay nong gian.
du ,

Deux tètes dans un — bai dÂu dùi moi mti = bai


,

ngirâridàng m^l y nhir nhau lu6n.


Bonneterie 5 /. NghÔ làm (may) mû.
Bonnetier ère s,m,f, Ké may ké ban mû.
Bon-quart! » m. tiéng linb ihùy eanh tàu ban dêm
mSi khi dànb pif hay-là ndra gidr h6 lén nhir
kliac canb).
Bonsoir $m. (Cbiéu(tdi) t(ft)tiéngdécbàobuâicbiéu,
itfi.

Dire — à... iûr-gift.

Bonté s f. Su* tôt — bung (long) lànli, - nhorn-tiTi


-ti5r-t«.

La — de Dieu, làng-Idnh Cbùa.


Homme d'une extrême — ,nglro•icô/((Jwy/^^-/^quâ•
Ayez la — de... hây lây long tôt mà... xiu*.,

Bom $ m. S&i, IhAy sfti; th£y chùa. (Thiénsir; fftng


A6 c.)

BoNZsais s f. Chùa (cbô sâi vâi tu). •

Smizna « /. Bà v&i, mu v&i. Su* nûr, sv-cô, e.


— be. — Bâc,
Boan $ m. Bia; nié bor, mé, mép,
— d'une ngoài bàa*
table, bia câi
— d'un chapeaui ^ành néUt
— de la mer, nU biin»

Ogitized by Google
216 t^Otl
— d'un fleuve^ bdc mé) sông. \^b&y

— mip giéng.
d'irn puits,
— de la roate, mé {mip) dirorng.
— des lèvres, ngoài mép (môi). inôi-mi*]fng;
— d'un navire, be tàu.
Aller à — xutfng tàu.
, di
Monter à — lèn , tàu.

Vaisseau de haut — cao = tàu làn. ,


(tàu 6e)

Courir bon — chay


le ,
lèo l&i.

Mauvais — , ico 15.

Être sur le bord desafosse (du tombeau), (ir trôqL'

mé buyêt (lô) = g&a miéng U = g&a dSX xa


trcri = gân chét.
BoBDEAUX 8 m. (Tén thànb, xvr). Kirç'u bài xù: xung-
quanb thành Bordeaux.
Le — , raç^u liordeaux.

Un verre de > m^t ly (chén) rwo'u Bordeaux.
Bordée s f. Sy x6 (bân) sûng frf môt bên (be tàu)
mOt lurort. —
Môt lèo (du-crug) chay vàt.
Lftcber une —
, xA môt hièp sûng môt bén.«.

Débiter une —
d'injures, m&igHibi0e cbo môt
câp [hiêp).

Courir la même — , di m$t lèo = où* m$t mvrc;


(mot dirôrng) mfti.

Faire plusieurs bordées^ di nhiéu dw&ng (lèo) =s


d&o.
Bordel s m, Nhà df; x6m dl (diém); Idu xanh, chtfn
lâu xanli, àng nguyôt-hoa.
Border t> a. Bao, boc — vién ào — chay gdn bd*.

.
— de haies, rrfo.,, lai.

^ des souliers, f>iên giày*

Digitized by Google
^ Un vâisSMtt ennemi, chay
fiOR
ihéo tàu giac* f>i^tè
m
— une ivông cô-hoa hai bôa mépdàngdi.
allée,
BoBD£a£Au S m. S6 bién \k mén iùr kho&n.
B0BDI6UB5/. Bàng^r^o (cam ngoài bftibiin mà
dtinh cà).

BoHDURfi £ /• Bia rào.
— d'un chapeau^ vành hay-là dàng
c&i [vè] viên
non* '

— d'un mép
bois, [me] rù*iig-,

— d'un khuùn^ àxsàag chay


tableau, bia hitc
tu-ong,
— de âàng hàng hoa tring
fleurs, ( ) cif niép
du'ô'ng di,
BoBéAL e adj. Bàc, bêa (hu:drng,phia) bàe.

Le pôle , bée eijre.
Climats boréaux, khi trori-dât phia bâe.
BoBSB VGiébâc(6^).
adj s mot con-mât, dui môt con-mtt
BoBfiNi
( dôc
mât, chôt mât T. )
Cheval juywa m^t con-màt.
Au royaume des aveugles^ les borgnes sont rois
(trong nw&e kè dui(mii, t^li mât), thi ké cd
=
mât con-mât là vua ) kbông voi ttii trâu l<hi.

Maison , nhà xéu^ lài<cài^surS<r.
Bomb $f fidn^i, han, giài-han; ranh; mùc-giâi —
chirng-dôi iuirc
,
( biên c. )

Les bornes d'un royaume, b&^ôi Nu-dre; gidi-han


{cwcrng-gidi c.) Nu-dc. •

Les bornes à'nwe terre, ranh {mâc-çidi) dit^ déng


'
tdy tùr chi ( cdn ) m$t miéng âSX.
Sanft bornes^ vô bièn.
Dans les justes bornes^ vira chxcng^ ^
ti8 BOS
Au delà da toutes bornes, quichitng, qfïkdit^
Mettre une —à •••• ng&n....
Sortir des bornes^ ra khôi wwr, qu4 micc»
PoANi ÉB adj. Uçp ( cé ranb bcr.)

Un —
esprit , tri hep^ (
không c6 trt*tniilg bao-
nhiôu ).

, Un homme — ,
ngirdi U tri.

Vue bornée par un bois, con-mit mâe eàn dim


rirng (coi không" th^ïu nura).
Ce terrain est — à PEst pai* un chemin public.
dàm dtft âCy phia dông giâp du'àng cài....

Borner va, Câin ranh; phân gidi. thàu lai; —un champ par des ]>ambous, trâng tre mà
làm ranh dàm ruông.
— la vue, choân kkuâi coi kbftng do'çrc xa nûra«
11 ne sait pas se borrier^ nô không co hiil câm
'

minhj giit tiêt-âô cho vwa,


9ogQtiET fif^i, cbèm c4|f ~ rCmg nh6. •

Bosse s/. Bwcru, câi u — tài, tri; thiên-tir c.

Chameaux à deux bosses, l^Crdk cà hai u.


Avoir une — eé , bîtif'U,

Se faire une — à la tète, ti dâu.


.
Avoir la — des langues, c6 thiên-ttv mà hoc n6i
tiéng.
Vaisselle en — , bdt-dïa vê nài ra*
Bosseler va, Làm (dô sành àà sâ*...} lioa n6i.
làm mop.
Argenterie bosselée, d6 bac cham ndù
1
Cette théière d'argent s^esi bosselée en to; 1
câi binh trà bac nây té xuô'ng m6p di,

Bossoia sm. Cây (


dà) dé treo ueo lân«
K adj Cd bvdrUf

Digitized by Google
DOT 24à
Un homme — , ugu-ài cd bitâu*
Rire eomme un — ,
(evcrî nhu* ngirài c6 btrchi )
= ctrài rà-râ (
rac-rac^ hà-hà, cùm-càc, )

Botanique s f. (
Phép luân tành cây-c6i thâo-môc)
B6n- (b&n) tbào; séch bén-thào» Tfaio m^
cùng nguyèn. c.
BoTANiguK adj, Thuoc vé bAn-lhâo.

Jardin , Yircrn thào-m$c (vurcm l^p ^ông cic
thir cfty ebo bitft).
Botaniste s m, Ké thùng bôa-th&o.
Botte s /. B6.
— de paille, m$t bé rorm.
—de navets, M
cû câi.
— de soie, bd ter.
Mettre en —
, bô l^i»

Botte s /. Hia.
Une paire de bottes^ m^t dôi hia.
Avoir du foin dans ses bottes (cé rcfm-eA trong
hia) =giàu^ c6 céa,
A propos de bottes^ khikhông; ch&nglành Ihi
ebdr; \i chuy^n bà-ldf^.
Graisser ses bottes (dành hia ininb)sstm-8iSrm
ra di; dçn minh chéft; gin ch^t.
Graissez les bottes d'un vilain, il dira qu'on les
lui brûle, (dénh hia cho dura xiu, né ndi mlhh
dâi cua nô di ) =làm cm mâc o&n.
BoTTELAGK « m. Sijr b6 lai.

Botteler va, B6 lai.

BOTTKLBTTI s/i, Bd uhA.


BoTTELElfi 6- m. Ké bo.
Boma tr %* B6àg bia cho....
wo BOU
Se—, mang hia vô,
BoTTini s m. Tbçr âàng hia.
BoTTiNB $ Hia (vàn, toi c6 chcm mà thôi).
Porter des bottines^ di hia
Bouc $ m. Dé di^c; dô x($m.
Boucaner v a. Làm khô, xè khô (thii, cé...)
Bouchage s m. Sir dông nùt; dô tràm. —
Bouche 5 /• Miéng (m^m) (ktà&u c.)
Ouvrir la — , mb (hâ) miêng ra.

Fermer la — ,
ngâm miéng.

Avoir mauvaise , hôi (dâng) miéng.

Faire la petite
ra=làm khô.
(làm mi^og ,
DhA)=:nhçii md
Faire venir Teau à la — , làm cbo cbây nird'c
miéng =: làm cho thèm.
close I (ngâm miéng) = cho kïn miêng
(— (îiVng- cô noi ra).
déesse aux cent bouches ( bà cbùa m^t tram
miêng) =
danh-tiéfng, tiéng ttit, tiéfng vang
danb ddn.
— du fleuve, vàm sông,
—d'un four, miéng lô.
—de chaleur^ là hori,
—à feu, sûng, miêng (A^^lw) sûng.
—d'un canon, miéng sûng.
Provisions de — dA-àn, , (
lircmg-thirc, ho4
thijrcc.)
Officiers de la —
quan thu*orng thit}n.
,


Gouverner sa selon sa bourse, co nhiéu du
nhiéu, c6 it àn ft=li$u corm gâp m&m.
Bouchée s /. Miéng (àn).
Ne manger qu'une—^ &n c6 môt miéng inà-tbOi*

Digitized by Google
Bou
Prendre trois botickées de potage, hùp ba nùéng
m
châo.
Boucher v a. Bit, lâp, déug lai.
—le passage, bii dirômg-di.
Le trou est bouché^ cdi 15 dâ fo/j-lai rôi.

—uue bouteille, dông nùt ve l^i.

—une fente, trét (nhét) âœàng niirt lai^


Se — le nez, les yeux et les oreilles, 6//lômûi,
con-mât, 15 tai lai.

Enfant bouché^ con-nft /^t éa — (it-tri)

Bot'cuER ÈRE s.rn.f.Kè làm thit, bàn thit; hàng


tbit, thçr thit.
Boucherie s f. Chô làm thit, bàn thit sc)!ng.--hàng
thit. —
nci tir-dia; sir chém-gitft hung qué#
BoLCHE-TROu S m. traui (bit lô). — Kè hay-là
âô thé vào au cho...
BoncHoiR 9 m. Ttfm sât dfty cA'a lô.
Bouchon 5 îsût, nùt ve.
—de liège, nti$ cÂy.
—de cristal, nût thAy-tinb«
Bouchon m, Cou-cùi rorni
s nêu nhà quàn. —
Un— de paiUe, m^t nâm (nam) rorm; m^t conr
ctarcrm.
S'arrêter à tous les bouchons^ mSi qudn mSi ghé
lai.

BoucHor<:<£& v a. Lây ram mk dành (chùi,lau).


— ^un cheval, làff r(rm mà ehà con ngira.
Boucle s /. Khoa (dày lu'ng, giày, tât.) Bông (hoa)
tai. — Lon toc.
—de ceinture, de souliers, Mhàa dày limg, khéa

— S d'oreilles, hoa {bông) tai.


252 Bon
Cheveux en — 5, toc (xe,vàn) Ion»
Boucler va. Khéalai (gàilai).
—ses souliers, khôa {gài) giày 1^*
—ses cheveux, /Âa/lçn toc lai.
Ses cheveux bouclent naturellement, téc n^ M
Ion lai lir-nhién làm-vây.
Souliers qui se boucknt par le côté; giày mà
^^ti loi mOt bèn.
Bouclier s m. Kbièn; môc; thu&n.
Faire — de son corps l£y uiinh làm thudn
un à...
ââ*
cho...
Levée de— (dây khièn) =sloan bmfa*
BotDHiQLT: ad/. Thuôc vé cîao PhAt.
BoUDHiSMB s m. Bao Phât, dao Thich-ca.
BouDHisTK S m. Kè giûr (theo) dço Ph4Lt (Tbieh*ea)«
Bouder v n. Chàu-bau raàt lai.

Il boude, no chàu-bau mat no lai (nô quau)^


Ils se boudent^ chûng nô quau {rdjf) v&i nbau.
BotiDEBiE s f. Sir quau, sur chàti-baù;
*
Boudeur euse adj. Hay cliàu-bau, hay qu^u«
Boudin s m. Ddi heo (dAi Içrn).
Boudin lÈRK s f. Cii muAng dé th4n ddi mà làm ddi.
Boue s f, Bùn, bùn-lâm. —
Phân hèn (thâp-hèn).
Couvert de — vtfy 6àn â£y minh.
Aujourd'hui dans le trône, demain dans la—,
nay trôn ngai, mai du'd'i iwn =nay sang mai
hèn. = Chim n6i lénh-dènh*
BouiB n trài nAi làm b6n]e^-tiêa (chi chi hi8m«
f.
nghèo M-ran).
BouEUR S m. Ké hM bùn-Ûm ngoài duromg-di.
Boueux euse adj, C6 bùn; Mm.
Chemin —, diràng di e6lAin\ éKC&ngd&.

. kju,^ jd by Google
BOU 283
Impression boumse^ sàch in jern-rtihem.
BocJPPANT K odj. Bùm-sùm, bùng^rén ra.
(3ieveiix6ati//i3tn/$,dducA<hn-6<hit9 t6c bùm~sùm
ra.
Bouffe €idj. Thiiôc vé thâng-hê, làm trô.
Opéra — , thir tu6iig hàt c6 pha trè g^Su cho vuit
Chanteur — ,
ih&ng-hé.
Bouffée s /. Hori.
— de chaleur, h<ri ndng thoàng qua.
— vin, h<ri nrçni ra (ncfi miông).
11m'envoyait des bouffées de tabac à m^étouffer,
né phà hœi {khoi) thuâc ra tôi dém ngOt*
— de fumée, ngpn Ixhôu
Une —de coliques, mot hdi [chap) dau bung.
Le vent souffle par — gio thài ttc chap {tir Mt).
Faire... par $^ làm
— tit chût tie chût (môt khi
môt it).

Bouffer v n, Bùng ra, nô* ra.


nây no bùng*
Celte soie bouffe, lua (hàng)
Ce pain avail d^à bouffé, bénh nây né â& nâ

Bouffi ie p.p. Bây; sirng lên.


— de colère, {ddy long giân-dû')=: gi^n no.
— de vanité, {âdy Idng kiéu-ng9o)= kiêu-câng
Mm.
Style — , each nôi dài-câc, ngoai-rach, câu-ki.
Bouppm V a. i». Làm cho diy, làm cbo sung lên —
Su'ng lên, d3y lén.
L'hydropisic lui a houffiiowi le corps, bênh thùng
né làm cho no phù {sicng) cà vàminhno/iéit*
Le visage lui bouffit, m^t né sàmg lin*
Dictionnaire f-a 17
254 BOU ft

Bouffon s m. Thàng-hê.
BoDFFON ONNE odj. (Tbuoc vé thàng-hé) Mii, dë turc-
cirori.

Uine bouffonne^ bô-mftt dS tiSro-cirài.


Boi'FFONNER V w. Hav giSu, hay noi (làm) cic-cù d5
tirc-circri (nhir thâng-hé).
BoDFFOiiifSRiB «/.I^néiyviéclàmcic-cdrdfitilrc^irdrL
Bougeoir 5 m. Chcm dèn soi (c6 quai).

Bouger v n, i^O^g (day, Me), nhùc-nhich, cuc-kich.


Ne bougez pas, vous tomberez, nhûtynhkhiïàiÂàà.
Je n'ai pas bougé d'ici, tôi kbông cô n&i ta khôl
dây.
Les rebelles n'osèrent plus ,
quân làm lo^n —
không c6n dàm ruc-rich nû'a.
VM. Ne bougez rien ici, dàmg-c6 d&i-4ôi cii gl
b dây hët.
BouGiB sf. Bèa cÀy ( dèn mâr cé voi, dèn gi$i, dèn
sép««*» )
Moucher les bougies^ bât tim dèn.
Pain de — (=rat de cave), câi roi.
Bougonner vn^ Néi lép-dàp, kè-nhè, càn-ràng (càn-
nhing).
Bouillant e û^//'. Sôi (dang sôi).
Huile — e, dàu sôi.

Jeunesse — ( tu6i trè )=:con tré eôn dang hàng


(dang ])ay-nhày).
— de colère, gi^n suc-suc ( cam gan ).
BomLE M6n canh
• ABAISSE hoy-'ld Bouillabaisse

nghè
nâfu cà, cua... y&i
Bouilli sm. (kbùc) tbit nâu ninb (hâm); nu'dc
bung (xào, b£m).
Bouillie 5/. M6n sfra vdi bôt luôc di vdi nbau.

Digitized by Google
Bounxm an. S6i, sôi lén.
L'eau bout^ mvâc sôi.

Le riz a bouilli^ ccrm sôi nây gicr.

Faire — cho sdi)=lu6c.


(ntfu
— ,

de colère, nông giân, n6i iiong^ nAi xiing,


BouiLLO» m. Cdi âiin (cai siêu) nâu nirdc.
Bouillon sm. ^u:àc thit nia ninh ra. Bçt, tftm; —
tim ( sôi )• —
Giot nirdc chÀy cuôn-cuôn
Làn cOm ( nôi ) hàng-gié; con ào ( x^p).
— de veau, nvr&e thit bô ter ndu ninh ra,
— aux herbes, ntrâT earth rau.
Bouilli à petits — 5, sôi Idm.
« à gros — sôi sue^suc.
Couler à gros s, cMy giot ciiôn-cu&n.

Les —de la colère, sir5z/c-5wcgan, sir càm-gan.


^5

Boire uo —
, ( uâug cho m^t h&p to ) =r bi môt cài

nàng ( nhff
15 l*n, thiêt-b^i nhiêu ).
Bouillonnant e adj, NAi bot.
BouuxoNNSMKNT sm. Sijf s6i lén.
BouiLLOinfBR rn. Sôi bot; lên
( nAi ) bot, nAî tftm léu.

Cette source bouillonne^ cài suÔi nây né chây


cudn-cudn,
— de càm-gan.
colère, gi^in
— une robe, may ào xàp
va. (xê'p) ean.
Bouillotte sf. Am nhô, siêu nhô.
BotTLANGER ÈRE sm. /. Kê làm bâiib, ké bdn bành.
BouLANGKE V a. Nh6i bôt, bip bành (mi).
BOULAK6ERIB if. Nghé làm bdnh — ncri làm bànli—
cbA (nhà quân) bàn bdnh.
BoLXE $f. (cuctrôn), Viôn dan.
Une — de neige, m^t cué^tuyét.
Rouler en — , khoanh trôn lai, v6 vién lai,
25Ô BOU
— blanche, vién trâng (d£u cbiu, ttit, kbà)=iru«
noire, vtî^ 4en, (dtfu không chiu, bSt, xâu)
r= noc.
— rouge, vién dô (dâu kbd= binh).
Jouer ambouks^ (chori€faii)= âéxùilàn{dçncihi£)^
Bouleau s m. Cây bach-dircmg.
Boulet s m. Ban, vién d^n.
— de canon, âan sûng l<hi«

Boulette s /*. Yiên nhô-nhA (bôt; chà vôvîôn).


thit,

Faire une — (vô vién) = làm bây (l^u); (trÂt,


không xong).
BocuvABD hûy-làBowKvjar s m. M&t-giaithànhlûy.
— B6n,lûy. — Birorngquan, diromg cdi (du*omg
lan rOng trông cây im-rorp màt-mê dé di dao
chai.)
BoiiLKVEBSiMEiiT S m* Sip hiT-nàt, tan-tành»
Mettre le — dans
l'État, làm cho rôt ( bân-loan )

trong Nu^c; làm cho nghiéng ihành dd Nurdc.


Bouleverser va. Làm cho bv-nàt, cho loçn-lçc.^
Day-dông.
La tempête a tout bouleversé^ bao phà hw h^t troi.
— un État, làm rô'i-loqn trong Nurdc.
Cette nouvelle lui a bouleversé Tesprit, cdi tin tfy
làm cho no r6i tri.
Le vent bouleverse la mer, gio làm cho bièn dôûg
(nÂi sông).
Nouvelle bouleversante, tîn làm bâî^râi.
Figure bouleversée par la terreur, m$t-mûisçr/ai-
xanhf m&t sor diéh nffdt.
Boulon s m. Chtft (dinh) sât, diu bén kia cô khu 0c
van i&m sdt vô cho chat.
<~ d'écartement, néo tbang*

y , ,^ jd by Google
BOU 257
[LOiMR t)<i. h6ng ch0t kh6a lai.
Bouquet 5 m. Barn, chôm; chùm. — Mùingon virçvt
nho. —
CÀy bông ddt sau hëU
— d'arbres, chdm (dém) cfty.
— de fleurs, chùm hoa kéft.
C'est le —, (éfy là Adwy rtfi d&i rôi thi m&n
1Ô)= 4y là (r^î, viôc.
— de barbe, c/t(5w râu.

Offrir... pour —, dâng (cho) làm qua (cùa 16.)


Avoir le — sur l'oreille, nêu bàn.
Fille qui a — surle l'oreille, con-gâi tdi /ira,
kén ch6ng.
fipuQUETiER S m. fiinh (càm) b^ng,
fouQUBTitRE S f. Bdm-bà bén hoa \Ai chùm.
Bouquin m. Sach cû ( sâch rach); sdch bây-bây
5

(khôngbao-nhiêu tién, khôngrag^ chomky).


Bouquiner v ti. Hay tim-kiéfm sàch eû.
BouQUiNERiE 5 SiT gôp Sir bân sdch cii.
BouQUiMEUR S m. Ké hay tim sach-và* où.
Bouquiniste s m. £è mua di bân lai sàch-vfr cû.
Bourbe 5 /. Bùn, bùn non ( do-dri h6, dirai ao.
)

Bourbeux euse adj. Cé nhiêu bùn, dày nhirng bùn.


Rivière iourbeuse^ sông cd àûn»
VQng bùn; chS lây.
Bourbier s m.
Tomber dans un
long, bi nan.

sup vûng Âùit.=m&ckhd-
,

Bourde 5 /. Syr nôi d(ïi (tror-trinh).


Conter des —
, nôi chuyôn déirtrd^ irâ^trinh.

Bourdon s m. Gây ( hèo ) ké di du-o-ng. con ong —


nghô (-vàng)— chuôngl(/D,dai-d6ngchung c.
— sir s&p chfirin M
sét, nhày tiéfngi Ong —
6im di giçng trim (phdn râm},

Digitized by Gopgle
i

2U . bou
BouRBONNsxciVT Ê Tiëng kèu yik'Vh
fit. Titfng x6t^—
xao, loll \<}n lào-xào, om-sùm, —
Ti^(ng lùng-
bùng troûg tai.

— d'abeilles, tiéng ong kéu vù^vû.


— cl*opeille, làng-bàng trong tai.

— des demoiselles, tWng chuôn-chuôn boy


rec-rec.
BovBDONNER V n. Kêu vù-vù, rec-rec,
'

lùng-bûng,
V a, hat nliô, nôi thdm.
Les abeilles bourdonnent^ ong vù,
La mouche bourdonne à l'oreille, con mu5i rë^e
bén tai.

Bourg s m. Làng, xâ (Ion) c6 chçr-bùa).


JBouBGADB S f. Làng, x6m ( làng nhô nhà b rfti-ràc).
Bourgeois^ e adj. $. Thuôc vé bftc btft phàm, bâc
trung; vùra-vira, tdni-thin/ng (khd-khà) — Kè
à thành-(thiéng) tbi, làng lorn; — cbù.
Bourgeoisement adv. Càch thât-thà, dcm-sai tâm-
tliiràng.
B:>uaG£oisi£ sf, Phân (làm) dàn; bàng (bâc) thur dâa«
Bourgeon s m. Mut, cb6i; màng (mâm — T.) mut
(
mpc trên mât) , mun.
— de bambou, màng tre.
Bourgeonner v n. Bâm
(dâm) niy cbdi.-—
myii,
Moc mut, mun.
nôi
Les arbres commencent à , cây n6 dà dàm —
chéi^ này muU
Son visage bourgeonne mSt n6 mpc mut^ nôi mun.
^

Bourgogne m. (Tôn xùr). Rurçru (xir) Bourgogne.*


s

Bouteille de —
vieux, ve (I9, chai) ncou
Bourgogne àk lftu«
BovmciiE (Tênraukia li c6 lông), gi&i-d^o

Digitized by Google
ùu nga-tcr thé c.
Bourrade s f. Sir tîâûh, cai dânh (lit daiih T.
)
Bol HRAsyuE Giô rnanh VBit qua mà không bao
s /. (

lâu)-Gié Indng, trân giô, trân dông.


lucnônggiâm
Ifâ, — '

Par bourrasques, tir fi6i, tir ccr/j (/«k).


BoufiAE sf. Lông (dâ) d6i nôm.
— de soie, (kén tang-..) gdc tof, sâi ta.
— d'un fusil, d6 /^a^y (^/f^w^) suiig.
Bourreau 5»4 Ké xur tù, tâ-dao c. Quân ly-hinh. —
Ké hung^û*.
fiouRRÉE sf, B6 cuinhô ( chà).
Fagot cherche bourrée, prov, (bé né tim Içn
)=5
ngirâri môt bçn né tim nhau déng thinh =
tiTGmg irng, d6ng khi tircng câu Ci
BoiîRRELER t;a. Làm cifc (
kh6).
La conscience bourrèle les méchants, lirang-
tàm n6 Aim /<)w«7 cân-rûc ké dir. ( )

Bourrelé de remords, A/ lirang-tâm cânr-rûc.


Conscience bourrelée, lircrng-tâm âaurd&n^ c6
///.
Bourrer va. dông (sung ), nhét, nh^u; ààu
— un dông sûng.
fusil,
— un coussin,
déi gdi.
— un en&nt de dông Lành-hàng cho
pâtisserie,
con-nft.
Sè — de gâteaux, dông Idy («icA%)bànb-tréi;
ân hàng qui.
Bourriquesf. Con lùra — Ké mô-muui, dai-dôt,
BouRRiQUET sm. hxvix nhô con.
con; lira
Bourru, % adj. (BÔi no) c5 tûah nông và hay
vin.
Bourbe $f. Tûi, dây (dirng bac); hâu-bao Tién- —
b^j — tién chiu cho 4n di hçc * twônç,

Digitized by Google
I

Ch5 bdn gicty-ta nrr-ndn.


— pleine d'or, tm dây nhirng dâng vàog.
—à ( de )
jetons, Itlt dxpig thé vl.

De sa — , l^v tién-bac cûa minh nià....

Avoir, tenir la — , les cordons de la — ( câm


dày^ cAm dây ( dfti } /tii )=s Tién-bac trong tay
mftc siirc ( r^ng) xài.
Donner la — à garder au larron, hay-là Au plus
larron la bourse ^{nhh dira gian mà tin dira
tûi-bae cho n6 giû* ) = 6M trumg cho àc.
Loger le diable dans sa — ( bac qui bô vô tûi
minh {=dây kbông, rao (m, sach tûi nghèo =
chày /tit, không cé Itfy m^t dàng dfnh tay. )
Faire —
commune, àn chung (r chung.
Demander une —
pour son fils, xin tién-càp
dur&ng mà di hoc cho con minh.
BouBSiCAUT sm. (Tûi nbô) Tiên (bac) chât-16t dè
dành dé dap.
BouRsiEP ÈRE $m /• Hoc-trè dircrc tién nuôi cho &n
di hoc.
Boursoufler va. Làm cho phùng ra (
su*ng lên ).

Cette maladie lui a boursouflé les yeux, bônhây


làm cho né stmg hip con-mât lén«
Boursouflure sf. Su* simg lên ( phùng, bùng ra).

Bousculer va. Xuc-xào bây-ba — Lân, xô-dây.


— tout, xâC'Xdo Idn-lao bdy-ba hét.
La fonle nous bouscula horriblement, Bàn-lfl n6
lân [xô-dày) ta hung quâ.
Us SB bousculent^ chung n6 lân nhau.
BousB sf. CtH bè; phftn bô.
Boussole s /. Bia-bàn.
9ocT ^ m, ILbuc chét, diu (dàng) du6i« — Cutfi

Digitized by Google
fiOV Ml
(mût dàu).
—des rames, mai chèo, chét
—de queue, cAéi.duùu
la
Bâton à deux— s, gây c6 hai dâu.

Deux s d'une corde, hai dâu{môï) dây.
——à y giao ddu^ gîàp mûi.
D'un—% l'autre, ââu niy toi 4du kia«seùlig,
khâp; tùr ddu i&ï duôi {cuôi).
— —
De en , khâp h^ft (câ) tùr 4du iùi duûi.
À— portant, tradrc €f€ft« sûngi (gin).
— de la lan^e,
- chét lu*fli.

Le—du pied, dâu ngon chcrn (ciog).


Rire du— des dents, cvM gwfng^qo^ (/s/).

Savoir sur —du doigt, biét


le rô^ biéft tànrtàt^

th£u ruôt non.


—du sein, nnUfm vû.
Un—de môt câi
lettre, môt thcr, hfSec thcr*

Un—de corde, môt khm [doan) dây.


Un—de messe, m^t cAdfn^lS*
Un —d'homme, môt can nguM»
—de chandelle, dôc dèn, khùc dèn.
—de l'année, cu6i nàm.
—de l'an^ lë giàp n&m (xin cho ké ch^t).
Brûler la chandelle par les deux bouts (tUàp môt
cây dèn hai ddu) =
xa-xi quâ.
Pousser à — (xô cho =làm cho héisftc*.
^<^l)

Mettre à — ,làm cho ninnoil^ikhông dirçrcnira.


Venir à — , dwo'C*...
Être à—, cùng^ tûng^ tdu
Au —du compte, (tinhxong
rtftlçii rp/dông- rôi),
hô lai*

Juscpi'au— , cho dén (tdi) dmg.


263 BOU
*

Boutade 5 /. Chirng (nô't/ kl-cuc. * •

Boi TE-EN-TRAiNS 7)1, Kè liày (gay) ddu va clio ké

khàc cdu-vui theo— Mdi.


BoL TEFEu s m. CêA cây c6 côt hoa-mai mà châm
ngôi sùng. —
kè xui miTU làm loan.
Bouteille s /. Ve, chai; lo T.
Une—de vin, m$t ve {chai) nrcru.
Boucher une — ,
Aông (nhét)Tiût ve lai.

une—,
Décoili'er dà" (cay) cai dô bit miông ve ra.
Déboucher uné — , mà (dà, rût) nùt ve ra.
Boire une — ,
utfnç hét môt chai (ve) ru-çru.

Aimer la — ,
hay u^jng riro-u.

C'est la —à l'encre (nô là cài ve dirng mire) =né


kûi không thây dirorc= không hiéu (biéft) dirçrc.
Les bouteilles, chô di tiôu (dirdi tàu).

Boutique s /. Pho {hAn hàng xén) cura hàng, hàng


phrf.— Hàng bân phtf— hô nghê thor.

Avoir, tenir — , bân pfiô\

Ouvrir — , khai p/iô bau bang; mà c<ca hàng.


Fonds de , hàng déy.
Quelle— 1 (pAtf dffàngnào! ) r=nhà-ci!ira gi vây
â[y I

Boutiquier s m. Ngu'ô'iban ph^, ngu-cri hàng-phd


BouTOK sm. Myit (cây) Nu, bûp hoa —
mut (ghé) —
— —
Nùt ào eue trôn-trèn dây khéa ngira. —
La plante ouvre ses boutons^ câyn&y(dâm) mut.
— de rose, bùp hoa b6ng (tu'ÔTig vi).

Fleur en , hoa (bông) bûp.

— de s variole, mut trài.


— de l'enfance, den (con-nit).
d'un habit, nût ào.
cle la bride» (%,AWa ngifa* :

Diyiiized by Google
DOT S6|
— âe porte, (nûi c*a) = eue cénh trin tra Acri
cam mu khép
cira (iàni tay mit)»
— de chuôi sûng (eue trèn sau
culasse, cdi dit
kh&u sûng^)«
BouToiWKB V n. Moc mut; dâm (nurt, nây) mut.
Cet arbre boutonne^ cây nây dâm mut.
Visage bauionné^ m^it mpe nhihig là mui.
Boutonner v a* Gài nût, gài lai.
— sont habit, ydi nût ko lai.
Cet enflant, ne sait pas encore se — , dura eon-nlt
nây ehira bilft gài nût do.
Habit boutonné sur la poitrine, do gài nûi gitra
(dàng tru-orc ngirc).

BoDTOimiSR s in. Kè Utm, kè bân ndt âo.


BoLTONNièRE S /. Khuy ào, khuy gài nût âo.
BoLTURK s /. Nhdnh cât mà giâm (trông).
Planter de — , trâng nhành^ giâm ngçn.
BouvERiE 5 /. Chuéng bô.
0OUV1KE £E£. $m f. Kécbân(giû') b6.(Mi^c-d<Sng c.)

Ngirài qué-kich.
Bovine adj. f. Thuôe vô bô.
Race —loai bô
,

Boxe s /• Su* dânh qnôrn, (dénh à^m dânh cû)*


Boxer v n. Bénh quorn, ddnh dàm, lhoi«
Ils se sont boxés^ ehàng né ddnh lôn {ddnh âdm
dânh eu) vdri nhau.
BoTÀU s m. Ku^tj ruôt triràng.
Petits boyaux^ ruôt non; tiéu trw&ng c«

Gros boyaux, ruôt già; dai trw&ng c. ruôt eùng


c6-hû, iùug t9.p.
Aimer... comme ses petits boyaux^ tbirimg.* nhir
ruât nm » tbircm; Um*

Digitized by Google
m BRA
Corde à (de) boyaux^ dây dôm (làm* bàng ruôt).
Bracelet s m. Yong deo tay vàiig (vành-khuyêa T.),

;

Un en or, môt chiéc vàngi {vàng vàng).


Une paire de braeekts^ môt AtA vàng.
'
Braconnage s m.Si^ sân-bâulén (cài ngày cài cliô
câm).
Bbaconnik V It. &i 8&a«Mn trôm (lén).
Bbaconnibr sm. Kè di bin ( sin) lén.
Bramanisme sm. Bao Brama.
Braillard, e adj. Hay la, bay 4ùrc-làc,hay riy-rçiCy
ci tiéfng.

Braillement sm. Sir la-Mi om-sôm {inh-6i ).

Brailler vu. La, hét; riy-rac, la choie.


BBAïKiiBiiT nn. TUfng con lûra kèu.
Braire on. La, kêu, tting.
Braise sf. Than lijra dô; lira than. Than tit.

Gigot à la — y thit dùi quay bita than (dc$).


Tomber de la poêle dans la , (— trong chio
vài ra* ngoài l^a )= chay do mie là.
*^

Bramer vn. Bét.


Le cerf brame^ eoh. nai no béi*
Brancard sm. Cii sé Gong xe. —
Porter en —
bô vô sé khiông di.
,

— d'une cbarette, vài xe b6.


— ' d'une voiture, t/ong xe ngira.
Branchage 5m. Nhanh, (nghàiih t.), lihinh-nhôc
(hét tbày trong m^t cây ).
— nhành^nhéc sum-si.
touf&i,
— du chà con
cerf, nai.
Branche Nhành nhàoh). Mginh, (nginh)
sf. ( t.
— d'arbre, 9iAdnA ciy*
Menues s, nhânh nhô.

Diyiiized by Google
BRA 26S
Mève —, nhành me (
Ion, cii )•

— s d'un fleuve, nçpn {ngâ) sông.


Chemin partagé en deux — , diromg ohia ralàm
hai ng4*
Lunettes à — s, kinh (Iding) ed.cdnff.
Les — des connaissanees humaines, c&e rAi (câd
nhdnh trong càc phép tri-cdch thtf-gian,
— alnéei cdnh
)

) dàn anh; con nhà anh.


( vai
Brânchbr m. Dâu
d5 ) trén nhành cây.
(

Le faisan ne branche pas, gà-lôi n6 không-c6


dâu ( trên nhành cây ).
Beanchettk $f* Nhénh nhA.
Branchu, e adj, C6 nhiéu nhành sum-sô,
Ârbre —
, cây
sum-sé ou cd iihiêu nhdnh.
Brandoxer V. a n. Vung-vcr^ dành dông^u'a, da*a
qua du-a lai; phtft-phcr.
— les jambes, ddnh ddng-dura chom.
On voit un mouchoir rouge à une branche —
d'arbre, ngu-ori-ta ng6-thfty môt cAi khftn*
vuông dô phât-phor trên nhânh cây.
Brandir v a. Euo* giTixm; l&m-le, lo-le, x&m-rdm.
n brandissaU. son sabre, nà hwr gu-orm (n6 cim
cây gu'orm nô làm- le).
—un javelot, xâm-râm phéng lac
BnAia>0N s m. Bu0c (bé b&ng rcrm dành). Tàn —
lira —Nêu (rcrm dânh côt dau cây câm màchl
d&t hay-là hoa-lori dà xi^t da bài di rôi).
Branlaiit, s adj. Lung-kfi lûc-léc, xuc-zich.
Téte branlante y dAu hmg-kr lûng'Utâ'ng:=snïï^
da, không dinh tinh.
Branlb s m. SijT dành ddng-du*a, famg*Icr (dira qua
duu 1^).

Digitized by Google
266 BRA
Sonner en — , lâc chuông.
Branle-bas $ m. (MA* v5ng nàm xuâng) &\f dçn-dçp
sim-sdra mà cijr-chiéfn dirci tàu«
Branlement 5 m. Sir lùc-lâc, lung-lay,
Bbanler V a, Lâc, d^nçy rung. Lùc-lâc.
—-la tètei làe diu.
Le plancher branle^ râm n6 rung lung-l(r,
t.. personne ne branla^ khûng ai ndigi lai (oTi

Ne pas oser —
không dém rw^fieh.
,

BfiAQUSRt; a. Day vé,.«


~un canon, day sAng Té««« sûng.»..
yeux sur.» day mà ng6..«
«-^868 .

Canons braqués contre le fort, sûng day ngaj


d6n.
Les yeux braqués sur.,. con-mSt chàm-cM ngd^.m
Bbas i m. Gành tay (dirçrng tay T. )

Avoir les longs (cô cdnh tay dài)= cô ihé'{thân-'
thé, thê''thân).
—de iauteuil« tay vin gh& ngdi.
Siège à — ,
ghéf ng6i c6 tay vin,
—de rivière, ngâ (ngàch) sông.
—de mer, p/ià bién.
—de l'écrevisse, do scorpion, càny Mm, eàng
bà-c^p.
—d'un aviron, guâc, công chèo.
—de la vigne, vài nho.
Ne vivre que de —
ses , làm iéy mà An; toy làm
hàm nhai.

Le de Dieu, tay Chûa, phép-lâc Chùa,
Recevoir à —
ouverts (gûng tay ra mà nrdc) «
tîtfp-wd^o vui-vé*

Digitized by Google
^ BftA è6l
Couper—et jambes à qn, (chàt /ûy chât chon
iigirGrinào)=làm cho ngirdi nào
cô thg (htft
phircrng trông-cây hay-là làm gl
n*a dirçrc).
Avoir qn sur les —
(c6 ai trôn c^'/j^ ^^y) mâc =
pbâi lo cho ngirài nào = mâc khàch.
Demeurer les— croisés, (ngéi khoanh iay Iqi
dé ) =
ir không, không làm gi hëi.

Les-- m'en tombent,


rai, sirng-sô't.
(
tay tôi rung)
'
= iôi rungv ^

Tendre le —
à qn, (gicr eânhtay choai)^!» n
giôp-d* phù-hô ai.
Il
y a beaucoup de rizières, mais les— manquent,
ruông thi c6 nbiéu mà thiéu tay {ngic&i) làm,
A—, bâng tay.
Porter... à—, khiêng tay.
À force de—, dùng (nhà) s*c tay.
A tour de— manb, m^tay. (dan
, tay^ nai
sfrc, nai lirng kôt).

À—le corps, giûra minh, ngang gi*a minh.


—dessus—dessous, cap kè, d«c nhau, nâm tay

Beasier^ ut. Lira than dô (hire, chdy).


Son corps est un —, (minh no là than lù^a hyc)
= minh no néng hdm (ndng nhu» Uea).
Bbassb $ /. Sâi. — Phép lôi sâi.
Combien de—s a notre ligne? Bu-ongownhg-cau
ta dirçrc mây sâi hé?
Profondeur de 8 —
^, sâu dff<?rc nftm zài nwdc.
BBASsiE s f. Mot ôm* —
Môl sâi (lôi).
Une — de bois, môt ôm cùi.
Colonnes de 2 braisées de grosseur, côt l<hi
(ôm
dirorc) hai dm» .

Digitized by Google
268 BRA

nputàpeine&ireqoelqaes&fVtts^f dtilenfoa^i
né bori (lôi) dircrc môt it sâi, rôi nô cbim,
BRASsea V a. Lâîy tay roà Jic (d^ng) —
TrOu lai; pha.,
— de la bière, (trfn mçeh-nba vdi mrâe mà)
làm rirçru mach-nha (rtrçru bot).
de Tor et de l'argent fondus dans le creuset,
iâc majrfin vàng vdi bac thài obAy ra troog
cài ddt.
^EASSERiE s f, L6 (ch3) làm riroru mach-nha*
Brasseur euse5 m f. Kè làm, kè bân rirçru mach-nha.
Bbavàde 5 f. Sif noigiôi (dànhphàcb) — hài tbàcli*
tbirc»
Bbavs ad;. Dan, d^n-dl; cô-gan, gan-da; manbi
manh-mê.
Soldat — , linh dan-dî^ cé-gan.
Un homme — ,
ngirdi mçmhrmë^ danrdl^
Un — homme, ngu'oi tû'-té, (phâi-thÔ).
Bravement ado. Càch manh-më, d^n-dï.
Beaver v a. Làm (bô) daii> làm gan, kh6ng sor, —
Choc; tbàch-thii'c.
— la fortune, hrd't
vân.
— péril,ûâ^mang môt (khôngsç'liiém-ngbèo).
le
— la mort, chét nhic không.
cot
— qn par paroles, kêu thAeh ngirW nào.
ses
Qu'est-ceque cela? non me —? giâng-gi d^7
Si

kbông pbài là thâch tao à?


— qn, khinhrkhi ngirod nào.
Bravo interj 5. Hay dol giôi dol tôt lâml
Les bravos retentissent, nghe tiéng khen giâi ràa*
Bravoure ê /l Sijr dan-gan; si^ manh-mS*
Brebis s /. Con chiên câi.
Faire le repas de — , àn mà Ich^ng udng (nli\r

Digitized by Google
BRE 269
eon cbién cài).

galeuse, con ehièn oé ghè ké in-fr xtfu ngirâri*


ta trinh.
BaicHE s /. Ch8 surt (bé) di; cài chô mé di. — Syr
làm (bur).
Battre en — bin phA (cho cho Ung
, sârt di).
Faire une — à un couteau, làm mé dao.
C'est une — à l'honneur, iy làmhw danh« là cdi
BRKDOuni.E $ f. Mu ehl bàn minb
&n (tdi) rôi, mà
kê dành minh chu'a an dircrc lâ'y
(chcfi) vcri

môt. =
sach khOng, tay không, không gi h&i.
—di bin vé tay không.
Revenir , di bân (sàn) vê tay không (không
dirgc gi hét).
Se coucher — , di ngA mà không-c6 àn corm*
Bbedouiller V n, N6i làiig-liu (lua-lâu không rô),
nôi lia (lia-lia).

L'un qui allonge les mots^ l'autre qui bredouille^


môt ngu'di thi n6i chftm dfti iir tiéfng, côn
môt ngu'ài thi iioi lia hân-cung [nôi câ'p Ibih),
BREDoriLLELR, EUSE S. Ké uoi lia^ noi càp-linh (lua-
lua làu-làu).
Bebf, àve adj. Ci^t; ng&n, vin, tit.
Dire d'une manière brève^ n6i eut ngûn.
Discours bref^ \à'i noi van [tàlj.

Parole hréve^ lài néi tât ngang^ (n6i mài môt).


Bref^ adv. tit, néi tit niAt IM.
— , je ne veux pas, nôi tât di môt cài là tôi

kbông-co mutfn.
Le — , diu ngdra.
Une brève^ vân vâti^ tiéng trâc.
Dwtiomiaire f-a 48

Digitized by Google
270 BRI
'
Observer les longues et les brèves^ giur via dài
vAn vdn] giâ* binh trâe.
Bref s m. Thcr riông Birc giao-tông (giâo-lioàng).
Brelam s m. Bài— chfi déiih bài dàoh bac, nhà
chtjra, nhà thA.
Tenir — chez soi, cliira bài (bac).

•Breloque s /• Bâ deo theo dông-hà.


Bretelle $ Day da (giong) mà khiéii dtf nàiig.
/.

Dây cboàng trt^n vai.


dai quaii bac
Breuvage s m. DÔ u(5ng, nirdc uong.
Oui te rend si hardi de troubler mon—? ai cho
mtiy dàmcâ gan mà vAy-duc nw&c\Muffng
di vây?
Brevet s ni, Bàng-câ'p, bàng.
— bâng-câp
d'instituteur, làni tbày giao.
— de bachelier, bàng-câp tû-tài.

— d'invention, bàng Nhà-Nircrc câp clio ké bày


dâu ra tru'drc cai nghé gi dirçrc phép mà làm
mà bin môt minh môt it lâu.««.
Philtres et brevets, ngAi-nghô phù-c/iù.
Breveter v a. Ban bâng-câp cho,..
Bréviaire s m. Sàch kinh, sàch nguyôn (càcthAy
câ tlc70 Thiên-Chiia doc hâng ngày).
Dire son — , doc kinh, tirâfûg kinh (vé tbày câ).
Brick s m. Tàu (cé) bai cùU
Bricole s f.
Câi nài cA (trong à& ngira kéo). —Dây
dai,dAy giông quân déu. —
Sif thao (giôi),

sijT lanb, muii-mô.

La — s'est rompue, céiwdtVJ ngwadSidvci dirfi.

La — d'un porteur d'eau, ddy dai {dây (/id?ig)kè


gùnh nu'o'c.
De —, hay-là par — ,
cçnh kboe, céch bâc câ

Digitized by Google
BRI 271
Jouer de — , n'aller cpie par —
Sj di mmi, di ih6
(nhir dành Un âành btc dlu).
Le boulet a frappé de — , vièn dan no ddi lai no
tning.
Donner une —
à... gçit, phlnh.
BmcoLni t> n. Trdr-trinh, dimiéfng, aithtfCnhu-diiih
lân each b^le câu vàv).
Brîbe s /. Khdrp, hàm tbiét, cu'cmg ngira.
Mettre la — à un cheval, kh&p ngira.
Aller à tonte — à — , cho aljattue, sài ngy*a, ugijra
mxôCy chay mau.
sâi, di \ÙTk

Lftcher — à passions, budng-lung theotinh


la ses
mè xAc-thit.
Tenir la — haute^ courte, {gociro-ng^ rié't ciccrng
lai)= lèm rat, à nghièm-nhât.
Lâcher la — ... buông cwctng^ thÀ ew(mg= th&
luô'nsr, dé mïic y.
BaiDER V a. Kh(rp, bâc khdp, traliàm-thiét vào•..—
Cdm, kém lai.
— un cheval, kh&p ngijra.
BaièvBMRNT adv. TAt.
Brikveté s /. Sir vdn-voi.
La —
de la vie, sy* vàn-^véi dcfi ngu'ài-ta.
Rechercher la — du style, hay tim càch nôi vân^
tât qua.
BaiGADK 5 /. Lu, doàn (dàn), bon, tâ>p, ty. (Môt An*-
gad^ là bai ccr quftn), dflio bmh. — Hôtdôi Ilnh
tr<n-phà, tuân-thành, — Môt bon (Jy) thçr
(c6 ngirài quân-suA't).
Général de —
> pho thtfng-ch£f, phé dé-ddc m m
chành Iftnh binb.
Bbigaweb ^ m. (Chirc cai trong binh-Jd (mâ), Unh
S7S BRI
tnAn^hàiih...) Cai^ dôi coi vi^c.
BniGAND 8 m. Quàn àn-circrp, ké àn-cirdp.
Bbioanbage 5 m. Sir &Q-cirdrp; tôi, àn àn-circ^.
Brill AMHENT adv. Câch sàng-làng, ch6i-16i; rirc-r*.
BaiLLANT E adj. Sing, ngài, bong, làng; riyc-rfr,
chôi-l6i.
Couleur brillante^ sic(màu) béng-léng.
— de gloire, (sàng-lôadanh-vong)=»a/i^ danb,
danh.
: Un — fait d'armes, công-trân (viôc vô-công {c6
tiê'ng.

Une 6rt//ein^eféte,lë /rpri9-M^(d9n tôMçpr;r0^<^)«


Brillant s m. Nird^c b6ng-ldng, nvd^c ngài*
Le —de l'or, nic&c béng-làng vàng.
Le —d'une pierre précieuse, mr^c ng&i ngoc*
Brillant s m. Ngoc thAy-xoàng (cftt né nhiéu mat
cho né chiéfu).

—d'une très belle eau, Mt-iàûy xoàng tôt nirdrc


Iftm.
Briller v n. Sûng, chôi, rire; Kinsr, ngnri, (sdne^-
ngài (lôa), cli6i-16i , rirc-rô*, làng-boiig, m. d. ).
—comme iàng-làa nhu*
le soleil, mât-trcri.
—à l'examen, dâu dank. thi co
—de vàng chôi {û'ngra)^ngài
l'or, (chôi) uhùrng
yàng.
Brin m. Uni mông (mâi nét
s — ra) Sçri.

Un — d'herbe, mût Sfri cô.


Un—de môt công rata.
paille,
Pas un— kbông cô Wy mdt chût
d'air, gi6.
Il n'y a môme pas un — de bois à brûler, kbùng
c6 lây mât hanh cùi thài.
Brioche $ /. Thù: bàiih kia. —Sv Mu-*léo qii^y-quà«

Digitized by Google
m 273
Faire des biioches, làm viéc bà-làp; làm bé-léu,
làm ibàm.
Briqce s f. Oach (viên, tttm gach).
— crue, gach silng {f/och phcr)

— cuite, (/ach chia, {gçcà héxa râi)


Un cent de briques môt trfim gach.
^

Trente mille s ne siiffiraieat pas, ba muôn

gacA cûng không dû


Bbiquet s m. Dao (danb) lûra.

Battre le — , ddnh
Beiql£TAG£ s m. Sir xây gach.
Briqusteb, V a. Già gacb, vê sic gach.
Mur briqueté^ vÀch awiîy (vë) y^A.
BaïQUETERiE 5 /. Lè gach; chô làm gach.
Bbisant s m. LÔ-ran (bày trèn m|it mxàa séng khôà
(và).
Brise s f, Gi6 hra^bin và mAt.
Bbiséss s /. pL Dâu ngiràri di rirng bé cô nhdnh
cfty xutfng cho nhdr dirorng-di, bay-là bô r&i tùr
cb$ng.
Aller sur les —de qn, theo rfda, ddnh mù theo;
bât-cbuvc; tranh-dua.
Brisck V a. fié-gÂy, dàp bé.
— ^an bftion, bé-gây cây gay (hèo).
— la glace, ddp hé già (nu*orc dông) di,
La voiture m'a brué^ tôi di xe méU
Je suis bmiy mèt lâi di.
tôi '

— une institution, phd [bô) phép dâ lâp ra.


— ^le courage, là^n cho s&n lùng rûn çh£.

— ses fers, {bi xiéng)= tbAo ra khôi.


—le joug [bi éch)= vuôt khôi làm tôi.
i^les liens d'amitié, bô dwi tiab«
i14 fiRô
— le cœur^ làm cho dau-d&n longé
Cœur brisi de douleur, lèng dau nhtr ddn\ ndt
rudt ndt gan; bén-biu.
— qn de coups, dành mêm (xircrng ).

— avec qn, hét ( thôi ) ia\ lui voi ngu^ori nào.


Brisons là, âtfn dé tMi (không nôi nû-a).
Se — , V, pr. Bi^ gfiy di.

Un verre 56 /»me en tombant| cài ly té (rdt )


xutfng bé di.
Tant va la cruche à l'eau qu'à la hn elle se brise,
(hû di mûc
n&ug lira c6 ngày pbài 6i )
nu*drc
=chai dao c6 ngày durt tay.
Bbise-tout sm* Ké cr-hor v6 y dung cài gï àà-hé
cài ntfy.
BaiSEim^m. Ké dÂp lé.
Broc sm. Binh c6 môt quai xâch dè dij*ng ru'çru,
nirac
Brocanter vn. Mua-ban dôi-chac.
BaocAKTEun sm. Kè hay mua hay bàn hay àài (bèn
tro d&i trftu )•
Brocard sm. Lin chélm-cbfch^ Idri n6i cbcri nâng.
Lancer des — s, buôug l&i nui chad ( noi khéo )
nanrj.
Brocarder Nôi chai, nôi xâm.
Brocart sm. Gtfm ( dâ dêt cbl vàng cbl bac ).
BROCUAGE^m. Sijrâéng (séch) scr-sài (k^tdfl^nô
lai dô ).
Broche 5/. Nèng quay (cây l^i thit ma quay ). —
Cây dé xô xâu lai.
Mettre un gigot à la — , lui dùi thit mà quay.
Un tour de — , trir (
xây) cdy quay môt bAn,
Filature à 200 —
chô kéo chi (ircrm ta) cô bai
^,
tram mûi quay.
— ^ tricoter^ kim dé mà két mà mang^.

Digitized by Google
liEOGUER va. hèigtim.
— une étoffe d'op et d'argpent, dôt gim chl vàng
chibac.
Bbocher va. Hay sàch, dong sâch (bô hia dô" vây)
— Làm My My rôi c6, My dirçrc ).
— un dàng sàch
livre,
(

scr-sài.
. Livre broché et non pas relié, sàch ddng s<r ch&
không-c6 ddîKj thiêt {châc).

ses devoirs, làm bài str-sài [Idy c6-lày âtrac)»
Bbocu£T sm. (Tên cà sông (nurdc ngot) hâc-ngu-,
mac-ngir, h<lu-ngtr c.

Bbûculre may, dàng sa sàch lai.


s/. Sir — Sàch
màng và déng scr-sàî.
Broder va. Thêu, thêu-thùa, th<^u-dôt.

un mouchoir, thêu khan vuùng.
— d'or^ ihéu (chi) kim-tai«n.
S'user la vue à — , làm hu- (yéfu) con-mdt vi hay

—une histoire, ihéu-i/iùa (thôm-thât) câi chuyôn


ra.
Il brode à merveille, (né thêu giôi qud) =n6n6i
no nôi tliùiu-thât giôi qud.
tutft-ludt;
Habit brodé, ào i/iêu.
BaoDEBis $ f. Bâ thêu.

Les s du Ton-Kin, dâ thèu Dde.

Les s chinoises, dâ-thêu Tàu.
iiabit chargé de ko théu dày.
i,

Bbodbur, eusb smf. Thçr thêu; ké hay thêu.


Broiement s m. Sir dâp giap (iidt); sgr dâu.
BaoNCUfi «/. Lô hông trong phÂi.
BftOitCHER V n. Lot bu'drc, vÂp (chon)*

Prenez garde de , giû: kéo \)àfy
276 BRÛ
Cheval bronche, ngira vdp {Iç hvtâc)

Marcher sans , âi châm-hâm kbôngHnS vép.
11 n'y a si bon cheval qui ne bronche^ khOng* c6
ngv'a nào bay mà cho khôi vàp {kr bur&c)= hay
(giôi) bâc nào cûng c6 khi lâm-vâ'p {lâm-Uh),
Bronchite s /. DiriVna hông ph6i nô sirn^^ lên(nôa
né hài ho, bât ugira c6...). Bênh ho.
Bronzb s m. B6ng (than ch0 thiéfc vdri kém).
Colonne de —
côt ddrig (d6ng-tru c, )
,


Canon de , sùng ddng.

Gœnr de , lèng cûmg-cii nhir ddng.
Un beau —
dâ étâng ttft (nirde).
,


Le tonne, sùng n6 âm-£m.
Bronzer v a. Làm da déng.
— une statue, làm câi tirorng ra mc&c da dâng.
Statue bronzée^ tu'orng da déng.
Cœur bronzéy 16ng ra cùmgrcâi.
Visage^ teint bronzé^ m&t ndm\ mt&c da ném
(sftm).
Brossage s m. Sir châi.

Brosse sf. —
Bàn châi. ngoi vi6t dé kéo nirdc thutfc*
— à habits, bàn-chàiko*
—à bàn-^hâi dâu.
tête,
—à dents, bàn-chài danh rang.
—à barbe, bàn-châi râu.
Brosser v a. Chài (b&ng bàn ch&i).
Brossez-moi Thabit, hay cMi cài ào cho tao.
Il est couvert de poussière, brossez le, nô dày
nhû*ng bui^ hây châi (bui) di cho nô.
Nous avons joué aux cartes, je l'ai joliment
brossé, chûnç tdi â4oh hài \ài nhan^ tôi àn

Jlà d*.

Digitized by Google
Brosseir s m, É.é châi (ào qùdn) — Lfah c4p hâu
(quan)
Baouettk /. Xe tay (môt bành cé 2 tay dày dé chir
(xe) M.
BnoDBTTKE V tf. Xe, ch& xe tay«
Du fumier brouetté au jardin, phân xe vô trong
vu^om.
BaouHAHA s m. Tiëng néi cbào-rào (lào-xào); tiéng
lno-xao Itf-xtf •

Ouel — ! ào-âo di dû* bay! r% tbl ih6il


Beouillard s m. Mù, surcrog-mù.
Il fait du — , trcri strcmff-mù*
BaoL ILLARD S m. Giây chain mire.
Papier — , cham myc (kbi viétcbirakbô).
Brouille s /. Sv* bftt-binb.
Il y a de la —
dans le ménage, Trông gia-dad
không yén (c6 diéu bài-binh^ kbông tbu&n-
hèa vdi nhau).
Être en — avec... bét-binh y<H«
Brouiller v a. Trôn (xào-bdn).
— des œufs, dânh {khuày) trirng gà«
On a brouUU mes papiers, ho œéh bây ( lôn-Iao )

giây-ma tôi di h(]ft.

— làm cho
les affaires, râi viôc.
— la cervelle, la tète, là$n Un éc, HH tri.
— deux amis, làm cho bai ngu'ori tbi^t-nghïa xa
{bét bir&ng) \ùi nhau.
La mémoire sé bromUe^ tri nhdr né lén mèo ( Un
bây) = làng.
Le temps se broui/le, ivàtï vân-vû^ kéo mâyu-âm.
BiomLLON s m. Nhip, nào^ tb&o.
d'une lettre^ cii nâo [nhàp) tbor.

Digitized by Google
m iàui cho Uay
BRtî
vièc^ cho i>4y
Brouillok, û2<N£ adj* litr

hay làm cho Mt-binb.


sijr;

Broussailles s { pL Bui, bui-bôr,


BfioUTfia t? a» An cô, lâ, dot cây.
BaoTBR f> a. Nghién, tàn, dàm (cho nàl ra).
— du poivre, dàm tiôu.

f — des médicaments, tan thii^c.

Bbv Dâu, nàng d&u, con dâu; dÂu-con*


s f.
Beuine s /• Sircmg méc (mira tro phày-phdy lanh
(rét) l*m.

BauiitEa i; imp. Sa sirang méc.


BaoïRB ^ n. Ra iiân^» n6i tié!ng«
Le vent bruyait dans la forêt, giô àa^o [vut-vut)
trong rirng.
Les torrents ùruissettt, suui cliây âm-âm.

Bruissement s m. Tiéng àm-àm, rdin-râm. .

. ' — des vagues, tiéng song bA dm-âm,


— làng-bùng trong
d'oreilles, tiêfng tai.

— d'un carosse, xe chay râm-râm. tiè'ng

Bruit m. Tifog
$ Am*£m). (ào-ào, Tié^ng-âdn•
— de marche, nghe no
sa di thich-thich.

Entendre du — nghe ,
tiêng...

Faire du — làm dtnrdm làm um.


, ac-ac,

Se du —
retirer (vivre) loin chô tich-mac , di (f

vâng-vè khôi nghe liéng rây-rà [lao-xao).


X grand-:-, âm-im, ào-ào, dùng-dùng, ràm-râm|
um-cà-tum, om-sôm, rân, inh-ôi, rân^rô.
Sans —, len, lang-lë.
£,e— court tiéng-ddn que... rftng...

Un faux — tiéng-ddn huyén.


,

U y a eu du — entre eux, chùng no cô rây-rà


V(/i nlxau.

Digitized by Google
fiaÛLÀNT l^adj. Cbày, nông.
m .$-9

Un bois — , m^t câyJàra (dô, chày, bén).


Ciel — , nâng (hanh).
trâri

Tète — dàu nông hài {-^trc, hâm).


— d'amour, phài ièng (stft mtfn)*
«
— du désir de...) , ,

fiaûfié s m. Hùi (hori) khét.


Sentir le — , khét,
BRÛLË-PAaFUM s m. Lir-htrorng.
BaûLB-POUR-POifiT (à), hCj adv* chày ào) Gân, (= gin
(ké) môt bén, tan (tân) mât.
Tirer un coup de feu à —bân gân xûn.
,

Dire une choseà — ndi/{mma/. (N6i ngay không


kiéng).
Raison à — ,
ly n6i xât-dê, -

Baûlea V a. Bât, thiôu, ch4y«


— du parfum, de Pencens, dô't hvorng*
— des cierges, thâp dèn sâp.
Le soleil brûk les plantes, nàng {khô) chày cây*
cÔi di.
— pavé, chay mati,
le di (lia.

— - à qn, bin
la cervelle cho ai chtft di [bided!).
— à qn, chào
la politesse mà ai hfi^i-hà rôi dit
— une étape, qua mà không ghé i^.
di
— une amorce, châm ngèî.
Se — la minh bân My aiinh cho bé ôc
cervelle,
mà ch^t.
Se — main, chdy
la tay.
La fièvre le brûle^ né dangstft-rét vùi (n6ng h£m}t
V n. La maison brûle, nhà chdy,
lé^ sOti brûky thjt nu'cmg chdy (kbét).
280 Mit
11 brûk d'être à Hà-nôi, né w&c-no (nao-néc) if

tai Hà-AOi.
Ce bois brûle bien, cùi nây chdy Itm.
d'euvie de revenir.., ngong-trdny aa-wd^cho
âirçrcvé.,..
Une lampe brûlait dans le sanétuaire, trèag eung*
thâiih cô cài dèii chdy ( thâp ) leo-lét.

Les pieds lui brûlent^ né néng câng.


Brûlot sm. Thnyén béi ( hôa-công ) dé thà mà dÔt
iÀugiuc. — Rircrii manh chi'ch (
dôt) \âï dirôrng.

BaûLUBK6/! Sirphông lia, pbéng (chày) da. Sif


dôt, chày,.néin.
Brume sf. Mù, sircrng-mù.
Bhumelx euse adj, Mù, cé sirorng-mù.
Temps —, trài m à.
Brun s adj. Tia, héng-huân; màu cénh àc,càuh giàn.
Cheval —, ngira tia.

BaûNE sf. Buâi cbiéu, hôi sâm trori^ gin 'i6'u

À. ( sur ) la — , héi gân t ^i.

Brunir v.a.n. Ihm cho ra Làm cho


hdng-hdng. —
nâm (
den-tlen) — nâm
sam di. di,

— une voiture, làiu xe mr&c [màu)cdnh gidn.


— Pop, dànk béng vàng, làm da long vàng.
.
Son teint bninit, nirdc-da no nâm di ( sam di ).
BauNissAGE sf.m.Si^' làm cho saui cho denj sy:
dàuh béng.
BrUNisseuk luSB sm./. Ké mï { dành béng ) dô vàng
dé h^.
Brunissoir sm. Bâ câm mà dành béng (ml) dé vàng
â6 bac.
Brusque «rf/. Mau ,1e ; vut-chac—TMnh-Bnh~b4t-tùr,
Brusquement adv» Le, vut-chac, bât-tû*, thlnh-linh.
j^usQuia va. Làm b((i-bà l^i-d^t (jb&t thlnbrllnhj,

Digitized by Google
DRU Mi
— Noi iûé!ch lông ( xâng ).
Bbusqibbib sm. \ïèc^hay-là lài vi^t-ch^, cùng-
'quîl,ng, Mt-tiir.

BaUT, Brute, adj. Thô, thô-tiic, ô-dé, kich-corm —


vô tâm vô tri; quô-mùa, mQ.i-rçr.

Matière brute j â6 (vât) ttnh khôi(chiragi6ira).


corps bruts^ loq.\ kUôag co véc c6 thé ( nhir dà,
sdt....).
Animaux ùruiSj bétes brutes^ giâog-v^t vô iinh"
Hnh] thû yftt v6 tàm x6 tri.

Terre brufe, dHi Ircr-trcr,

BaoTAL, £ adj. Thu^c vé thù-vât vô liah-ti'nh.—


néng-này, hung-dû*; mè-muôi.
Instinct — , tCnh thû-vàt,
Aclions brutales^ viôc nong-này^ hung-dû*.
Un j des brutaux, ngtrài mé-mudiy ngu^dfin.
Bbutalement adv. Càch hnng-dit, eécb md-^muAi
(nhir thû-vAt).
Bbutaliser V a, d^c-dia, làm biing-dâ*.
Si Ton ie brutalise.... n£u ngtrcri-ta i!jm hung
làm dit [& doc-dia) \ù'\ mây thi....

Bai'TALiTÉ s f. Sif mè-muôi nhir thù-vât.— Sv doc-


dia hung-d<t. — Lori néi viÇc l&ni hnng-dû*,
mé-nmoi
f !.

Brute s /. Con thù-vât, v^t vô linh-tînb, — figu-ài


v6 tâm vô tri.
Bruyamment adv. Uni, om-som, inh-ôi.
BRLYA^T, £ adj> Làm um, rân, iuh-6i; c& tiêng.
Ua bojQine —
xtgirài néi rdng-rdng, om-sàm.
,

Rue bruyante^ dirômg ddy^dy [rây-rdy).


Flôts — 8, song 4m-dm.

Digitized by Google
282 BUI
BBinrkiit s f. C&<Ay lùp-xûp (moc chA âHi hoaiig)^
Bûche s f. Ci\i dôn, c&i cftf .
— ngirôri ii-mé.

BûcH£E s m. Chô chât cùi; dâng cùi« — Giàn tliiêu«

BûcB£R V n. Làm lu6n-luôn*Se , ddnh lôn.
Bûcheron s m, (Ké di d(jn (hdi) cùi trên rùmg)*
Tiéu, tiéu-phu c. ông tiéu, lâo-iiéu.
BûcmvR s m, Kè hay (siêng) làm*
Budget s m, Sù tbâu sà xiiftt n^i m^t nâm.
—des recettes, sAthâii.

— des dépenses, S(S Xdft.
Buffet s m, T6 dé mâm bàt dïacbén, kkàn bàn.^t
(sông (cQi) bàt). — Bàn dçn dd nirdc màd&i
(bành tréi nrçru trà).
Buffle s m. Con trâu — da trâu.
Les gardiens de — ,
quAn (trè) cbàn trâu. *

Bugle s m. Câi kèn Idn; loa; bâ-Iênh.


Buis Cây ngâii; gft ngâu. lluinh (hoàng) dircrng.
s //j.

Le — gd ngâu min thit làm#


est très dense,


Haie de , hàng rào (bàng) ngdu.
Buisson s m, Bui gai; bui-bor, rirng-bui,
A travers les —
ngang qua bui-bœ.
Battre les â$p bui (mà âu6i thit siin).
Sj


Guerre de 5, giac ckdm giac khém.
Se cacher dans les nùp bui nùp —
Buissonneux xuse adj. Bày nhfi'ng bui-Mr.
Pays — , xur hoang-nhàn^ tinh nhîrng ricng-rû
bui'h&4
BuissoNNncH, liRE adj. & bui-bdr, hay lât vô bui.
Lapin — , thô thâ lang bui).

Faire l'école btUssonnière^ di hçc tbi kbûo^ di,

Digitized by Google
BUR 285
hà di xeo di di chofi.
BuLBK s f. Dàu, ành (giénh nhftug loç.i c6 cA).
BuLLAiRE 5 m. Sdch gôp cdc chl-dij, cào-truc Dure
giào-tông.
Bulle $ /. Chi-du, cào-truc Birc giào-hoàng.
Bulle s f. Bot nird^c.
—d'air, {bot,) càixô'plà'àà (trong âà duc, Irong
dô chai, dô thùy-tinh).
—de savon, bot nœdrc (xà-bong Wy 6ng thAi nô
nài lèn).
Bulletin s m. Gitfy bA (bit) tbâm. — hOi-dién. —
Gi^y biôn công-cu()c.
Mettre son — dans l'urne, bô gidy bat thàm vào
hfi (binh).
—des lois, luât-lô hôi-dién.

Bleeâu s m. Ghë (bàu) vtôt. — ty, nba, phong viéc


qiian; ty-tbuôo.
Chef de — thù-lânh; Mn phông.
,

Sous-chef de — ph6 thù-lanh.


,

Sur le ,— trén ghé {bdn) vié't*

—d'adresses, ohS hAi thSm cho bié't... Kè tço-


niach hay biét viôc ngu'ài-ta.

Garçon de , tay sai phàng viic*
BuREàucRATfQUB odj. Thuôc vé kè thuôc ty coi viÇc
gîtfy viyc lai.
Boeette Ve (lQt.)nhô (dirng dàu, giàm...};
s f.
Ye din^g wcôo làm IS.
rirçru,

Bcein 5 m. Cài chàng cham- dao tach. (dd cham


dàng sât).
Burinée v a. Ch^, kh&e«
Burlesque adj. Trd-trêu, dë tirc-cu*ori.

BuALESQUEJkiEM adv. Cacb tra-trôu, dë turc-cirài.

Diyiiized by Google
S84 BUY
Buse s /. Loai chim irng.
kè d<3ît-nât, khcr-dai. —
Buste m. (Phia trên minh ngircri-ta tir vai s&g
s i

lèn) —
Turçmg, hinh cham, vë tir ngijrc stfp lèn. I

But s m. Bia, dlch; mure, (cdi minh nhâni) y, —


chinh y.
Frapper, toucher au — trâng bia^ co
»
bia.
La fortune est son
mu^n.
— làm giàu là chinh y n6
, tfy

_4 — j
d6ng Qbau (không ai hoTi ai).
De — en blanc, ngay\ btft-tiSr; khi khtag.
BuTÉK hay-là Buttée s /. Ba cir bai bên ddu câu
kéo 1* d^t.
Bum V n. Trûng dich. — Ch&m, cé y.
Se — , V pron. Cir, rân-gan, cirng cA.
BuTiM $ m, Cùa dành lAy dirgrc. — Cua, cùa-cài*
BuTiiŒR V a n. Bành mà Itfy.

Les abeilles &2//i>2en/ les fleurs, onghût{7iùi)m^i


hoa.
Les soldats se dispersent pour quân linh rA — ,

ra mà di Idy ct\a chung.


Butte s f. Mù, gô, nàng; mô sûng.
Monter sur une —
, lôn gà {nàng).

Être en —
à... làm bia chc, mftc pbài...
\

Butter t; a. Yun dât; ddp mô lén.


— un arbre, vun ddt cho eày. j

V n. Vtfp,
Cheval à — ngira hay vâp^
sujet ,

— contre une pierre, vàp dd*


'

BuvABLB eutj. Utfng du-orc; nén utfng*


Buvard s m. Gidy chàfa (myrc) chur.
BiJvms $ /. Qudn nhô, quén nu'dc (ru'çru).

Digitized by Google
298

C
«

Ça, pron dém» fhay-vi Cela.


Donnez-moi — , cho tôi cdi âd eho.
ÇÀ adv. Bây.
— et là, dây àà^ dàng (bên) ndy ôhxxs
yiens —
, lai dây.

Ça! mangeons, hèl ta ân hè!


Cabale Phép cât-nghïa sàcb sftm-truyén dod
Ju-idèu. —Phép tbu^t thông YÔi qui-lkdn.~
Miru^ ohiràc«
Former des cabales, lâp mtnt.
Uomme de — ,
ngircri mwu-mô.
Cabalie V n. Hiép mira, tâp-lf'P*
Cabalistique adj. ThuAcvé thuât-phàp; phù-cbû«
Cabane s f. Chôi, trai, léu-tranh.
Çabason s m. Chèi nhô. — Ngijtc-tlKi.

Cabamst 9 m. Quàn nroti. — Bô dtf u<faig trà(dd*trà)«

Hanter le — ,
hay toi quân^ hay ngôi quàn ngôi
lêu.
Cabab£t1£B| i£E£S. Ké hàu qudn; chù quan.

Cabbstan m. Cài trijic neo, toéa-xà-lai.


5
Virer le —
quày truc.
,

Barre du — ,
tay hoa, cành hoa.
Phèng (nhô ngù dirdri tàu).
Cabinb s f.
CABiHBT^m. Phông, phèng viéc; nori riéng. — BÇ,
viên, câc, ty ( trong nhà vua ).
— de travail, phong viêc.
— d'étude, iÏLa^phàng^ ch5 hQC.
Honmie de — ,
ngirài ham hoc-hành.
Dictionnaire F- A 19

Digitized by Google
S8fi CÀC
— de phong
toilette, mît. ri5ra

— d'aisances,
iiôn ).
— de chô dé d6chai(d6xinhvAtla%
curiosités,
Les du —
secrets m^t trong viôn-càc
, syrkiu, sijr

nbà vua.
CAbuc sm. Oày Idrn; dây neo.
— sous-marin, dir&ng dAythéptrAmdirdinirdo
( bién ).

Cableb va. Bânh dây {


vàn>a bÔn cdi dénh lai vdi
nhau ).

Cabotage sm. Sir di (


tàu, thuyên) di^a bcr bién.
CABOTiBtyn» Ch^y dçc theo mé bièn.
Cabotbuii sm. Kè di ghe bdu, ghe cjra,
Cabotier sm. Ghe cîira, thuyên (dinh, giâ).
Cabotin sm. Con hdt gi^ di h4t d^.
Cabrbr ( SB ) t;. réfl. CAi ( vé ngi]ra )•

Le cheval se cabre^ ngira cât.


Se — au moindre mot, néi dOng tdri nô né gi^n.
Cabri sm. Con dè con.
Sauter comme un — ,
nhây lia nhu* dê eon*
Cabriole sm. Nhây lia (ly-làu nhir dô con ).

Faire la — nhdy eàrtûmg.


,
nftào^
Cabrioler vn. Nhào; nhAy (nhu* dê con).
'

Cabriolet sm. Xe hai bânh.


Cabus €Ldj. m. C6 b&p.
Chou -B^, cài bâp.
Caca sm. Cirt (phân) ( tiê'ng con nlt).
Faire — , yâ.
Fi I c'est I uel du — ctSrt dô bayl
Cacao sm. Trdi cù-làc.

Digitized by Google
CAD 287
. Cacatois sm. Côtbu6mdiêu(chdpthêmtrêndâucôt).

Cache-cache sm. Ye-ve, eût-Mt.


Jouer à — ,
ve-ve, eût-bât.
Cacher t?a. Gi£u, che.
— soa giàu jeu, bài ( ffiAi nghé ).
Où me—? hiëi trdn {dn^ nup) dù.u bây-gior?
— pensée, giâu
sa y.
Ce bois cache la vue de la maison, ch6m c&y nAy
né ehe {àn) eti nhh âu
Il se cache, nô irô'n nûp^ giâu m^t)«
(

Ecueils cachésj ran ngdm.


Haine cachée, sir ghét thâm.
Cachet sm. Con-dâu, fin; con cMm t.
Mettre le— dông con-dàu sur.... yt ou vào..«.
— dHm fabricant, con-déuhUu thor.
Lettre de — co àn vu , tor a.
Cacaeter va. {Bàng con-cbKm) Phong (mém-pbong)
Içi.
— mie lettre, phong [gàn) thcr laù
Cire à— sàp gân tha.
,

Pain à — banh gân , thcf.


Cachette s ChS kïn.
f.
En — , céch Mn\ lén, vung.
Rire en — , ctrcri lén^ cirài thâm.
Cachot s m. Nguc ttfi.

Cacophonie $ f. Tiéfng n<5i lap ( nhai ) khô nghe. —


Tiéfng bat không râp (àn) nbau.
Cactier )
- \ s m. Gày xirongrâng.
iiACTUS I

Cadastral, £,ai;x âfi(/.Tbuôcvégiém*tbành-ty,(âia*


àô ruông-d4t).

Digitized by Google
S88 CAO
Les registres eadaêtraux, (s6 thut(rU$ng-déft),
thuÔ dién-tbô.
Plan — , dia-dâ.
Cadastre s m. Hoa-dA dién-thA. (Sir dac dién-thA
ruông dât chia sào luâu vë hça-dô ra).
du
Service ,

Giàm-thànb-ty c.
Cadastbbr V a. Bo (dac) ruông-dit.
Rizières cadastrées^ ruông dâ dacthànhsào-màu.
Cadavéreux, euse adj. Thuôc v^xac cbé!t (thây-ma)«
Teint —
, sic chét^ nirdc da thây-ma chét.

Odeur cadavéreuse^ boi thây^ma.


Cadavre s m. Thây, thây-mj); xâc, xéc-chét.
— ambulant, (thAy-ma biét di) 6uk nhom (nhir
ihây-nia.)
Cadeau s m. CAa lë, lë-vât; dd oho^ dS làm quà.
Faire — ,
cho; téft, di lë, làm quà T.
Cadenas bm. 6ng khéa.
Cadenasser a. Kh6a lai.
Porte cadenassée^ cijra c6 fing khéa khéa l^i.
Cadence s Y^n^ nbip.
f.
— harmonieuse, vân hay (xuôi, émtai).
Battre la — dành nhip, ,

A la — d'un theo nhip dorn-hàt.


air,

Frapper en — lesflôts...chèo r(^/>màichém sông


sac-sac.
'

— du pas, sir râp bu'd'c, chcrn di rdp-rànq.


Cadencée v an.M v^n, ngàm-nga., dành nhip r^p*
ràng«
— un vers, ngâm tbof.

Pas cadencé^ birdc râp-ràng.


Cadet, stte. adj. (Sanb (dé) sau), em, thu^,
FUs — , con thû'.

Digitized by Google '


Frère —em trai.,

Sœur cadeUe^ em già.


Branche eadeUêj dông (hiti vai em. C&nh em.
Cadkan 5 m. Trâc-ânh.
— solaire, tràc-dnh (coi béng m$i-tràri)«
— d'une horloge, d'une montre, mai dtfng^htf.
Faire le tour du — ,
giàp vong.
CàSOJLtsm. Bô chêm (lôt) chii*... (Miê'ng sât, chl
ngftn chûr sâp in cho déu kho&ng, l^i cijrkéo
n6 xeo hàng di).
Cadrature 6 /. May làm cho kimd6ag-h6 di (chay),

chi giè", danh gior.


CiDBE sm. Khu6n,(khuônbién,lién«..) ^HOcgiéfng« —
— ô riêng, phông riêng câc quan dirai làu,—
Cir, b§in, lire (nhiéu it m$t cuôn} s4ch.
Cadre rcmd, khuôn tr6n.
— oval, khnân thu&n.
Cadrer v n. Xirng, dtfi, àa, hap.
Ces deux choses cadrent bien, haï c4i £y scûiftg
[dôï, hap) nhau Um*
Caduc, Caduque adj. Bor, ùi-nuot. — Phù-vàn,
Âge — cao , tuii {già).

Feuille hay ââ
eaduqtie, là [rung).
Mal — bônh ddng-kinh.
,

Biens — cùa phù-vân.


5,

CADUdTi $ yéu di (gâa


/. Sir tàn); tuÂi già.
La — commence à 70 ans, iuôi già (som) ké tù:

hày mirai sâp lôn.


Cafard, s adj s. Hay làm«bO giâ-hinh nhaa-diirc 8(rt*
sing.
Ciri âin.Trà-phe.
Uae tasse de — |
m^t cbén nw^c trà-phu^
Tasse à — , chén uCîng trà-phe*
— au lait, Irà-phe bô siîra.

Prendre du — uting ,
irà-pAe.

Café m, Quân trà-phe; quân


5 riroru-trà.

Aller au — nhà-quàn utfng , di riroru.

CàFÉiBR S m. Gây trà-phe.


CafetiIre * f. Blnh trà-phe.
Cage s m. Lông, chiiôiig', cûi.

Mettre en —, bô ,(nhôt, thâ) vô lâng; dàng eût;


v6 ehuâng.
nhtft B& /à. —
— d'nn escalier, chô làm thang lên.
Il vaut mieux être oiseau de campagne qu'oiseau
de cage^ (thà làm chim dâng ching thà làm chim
16ng) =
thong-thâ thi là hem.
Cagnard, e adj. s. Bi^fng-nbdc, b không (cf nhuTiç).
Vie cagnarde. àài à- k/iông {luô'ng xàc).
Cagnarder t> n. O* không (nhtfng); cà-r4rn.
Cagneux, EUSE ûc?;. Uinh,uinh chân (chan, câng).
Cagot, s adj s. Kë s6t-sâng già.
Cahier «m. Tâp (gi%).
— d'un cours, tdp hki hoc.
— de iâp
frais, biôii tién sô*-phi,
— des charges, tdp bièn thè-l$ viéc Unh làm^..
Cahot s m. Sir ghinb (lâc,d6i)(xe chay du-crng gâp-
ghinh hô-hung).
Cahoter v a. n. lJ6i, làc.
Une voiture cahotante^ xe hay lâCj hay déi (không
êm).
'
'Cahotépar la fortune, (bî vân ddi-Uc) sinhlén =
XQp xu^ng ba chim ba n6i, bi v^n xÂu.
8 /• Chèi, léu.
Qaux s A Con (ohim) cûtt

Digitized by Google
CAI 291
Châsseï^ aux cailles^ sâa eût (bin, dành, àatichùn
eût.
Caillé s m. SCta Içi»
Câilia-lait $m. Huinh-tinh (
cây ).

Cailler va. Làm cho dùng ( dac ) lai.


Caillet£A vn. Néi chét-chét; néi xàm.
Caillot sm. Cue dông (dac) lai.
— du eue sira dae dong eue lai.
lait,

Craclier des caillots de sang, khae méu eue ni


Durcir en caiUoîs^ ddng eue lai.
Caillou sm. Bà, sôi, dà ddi.
Caillouteux, £us£ adj. C6 dà, cé s&i, diy nhCtng
dérsii.
Sol —, dit «Affti **• ( ?i AîVfw dâ).
, Chemin — -,
du-crng-di dày îi/iwng dâ-sôi.
CAnJx>uTis sm. Bông da ( sôi) dé bô ( d6 ) du^dug^di.
Caïman sm. Con s<u.
Caisse sf. Ru^crng, hom — thùng bàngcây.—Ru-crng
(difng) bac. Kho, ehô — dé tién-b^e, — H^c
xe. — Cai trâng.
RempUr les caisses, h6 cho dây r%r(rng{hàm
^
thùng).
Planter dans des caisses, tréng trong thiingcây^
Une — de mot ihùng 12 ve
vin, ( rurçru nho.
— à eau, ihùng dirng, ch*a) mr&e. (
)

— forcée par des rwo'ng bac voleurs, bi àn-trôm


nô cay {phâ^ hê khôa ).

Aller à — la (dén) Mo , di toi hqe.


— de tambour, giàm trtfngj cài trô'ng.
Grosse — ,
trâfng Ichi.

Battre la — d&nh dh^. , /r

Caissier sm. Ké coi kho; ké giir tién-bac; chù-thù.


CAI86O4N m, çh^ thudc dfin iiranç-jph^iitf.-*^

Digitized by Google
292 CM-
H6c khoang
X6, xe.

CiJOLBR va. Timg; nirng; dô; d&-d&ah; mcra^trdrn»


— qn, dô-dành ngirài nào.
— grands, lày làng ké
les Idrn.

— un enfant, dô conrnit.
— une ve
fille, choc [gheo)
gai, gdi.

Cajolerie sm. Sir dÔ-dànb, Ifty lông lây bé.


Cal m. Chai (da).
Il vient des cah anx mains à force de travailler^

làni lâm nô chai tay di.

Calamité sf. Syr hoan-n^, sijr tai-h^, (-tai-bién,


tai-nan, tai-àch ).

Les caiamz/e5 publiques, 5ir /«f-W/ntPongNirdc.


Conjurer les —s, nhircmg tai t6ng dcA.
Calamitbvx, eiïsb flrfy. Tai-nan, khtfn-khé.
Temps — , lue hoqnrnan khâhrkhé.

Calao sm. Cbim hong-hoàngj chim bù-cât.


Calcahie adj. C6 vôi.
Pierres cakaireSj dé hâm (làm ) vM.
Calciner va. lUtm ra vôi; nung vôi t.

Un rôti cakinéf thit quay (


nu-dmg ) chày dm.
Calcul sm. Sir tùib, s^ tfnh-toàn; sir tùih-ra, s^-lo-
liêu tinh-toan. —
Bt)nh trài-ké, bônh kén t.
— exacty 5ir t'inh nhàm (
Irûng),
— faux, sur tinh l^n (sài, quây, bày).
Faire d'avance son — , d& tinh-tàdn ( bhUiu
triro'c di.
urinaire, trài-ké^ bênh kén.
Avoir le — mâc bènh kén (
trâi-ké).

Calculateur, trice^ s Kè biét tinh-toén.


Calculer va. Tinh, toàn; tlnh-todn.
^la distwce, Hnh obo biéft xa lA ba<>-ttbi4u«

Digitized by Google
CAL 293
^le sort, to4n 8((-m§aig,
—combien son argent rapporterai^ tinh coicho
bitft bac minh sê dé (té) IM ra dircrc là bao-nhiêu*
— ^les éclipses, /oan(^2n^)nhirt-thirc nguyét-thi^c»
— les avantages de«.« tinh {cân) l^i h^i..»
—de tète, iinh rçr.
Cale sf. B6 chém (dô kô) — - Lircm (day) tàu.—
cbô cât hàng lên bo*.
Être à fond de—, {à dirdri d&y, rfit ddy, t^t déy

tàii)=:nghèo khô, rào (chây) tûi.


— d'un quai (port)^ hën cât hàng lên bof»
flALiRASSK S f. TrÀi b£u. (pbcri khd dé dxftx% nirdc,
nroru, hay-là làm trài ndi ôm mà tfp lôi).

Une de vin, môt bâu ru*oru.

Nager à l'aide de , ôm bâu mà l^i»
Caleb AS8IKR $ m. Cây ou dây biu.
Planter des — 5, trông bâu.
Un —donne une dizaine de calebasses, ïs^tdàjf
bâu T9k àxr^fc trét cbuc tréi b<a«
Calèche s f. Xe (Id^n) bÔn bânh.
Caleçon s m, QuÂn mac lot trong.
—de bain, gudn m$c di tim, hay-Jà quAn zà^lAn
mftc mà I^i.
Calembour s m. Tiéfng néi giëu (tiéng gidng nhau
mànghXa khéc).
Caudidbs s/, pl.Tôn cblngày mtfng môt (sôcnhirt)
dân Rôma, mà dân Grécô khôag-co cô, cho-nén
tue nôi:
Renvoyer aux — Grecques^ (hen d^n ngày mdng
m$t grècd)^ ngbïarià, c/iéng M.*, khi nào héi.
Calendrier ^ m. Licb.
ÇtàiMm ê m. Cuân sà nliA (d J bita ç)^o n^kà^^ .

Digitized by Google
CAL^
Mettre sur le — , bién {gM) cho nkô.
Caler v a. Kê, chèm.
— la voile, La buoiu: chiu dâu.
'
V n. Khàm.
Le navire eak trop, tàu khdm hëm (dû*).

Caler v n, Nhùc-nhdt, thÔi lui.

Calfatage s m. Sir, vi()c xàm, trét.


Cavatbe v a. Xim, trét.
Calfeutrage sm. Sir nhét (tràm, bit) lÔhir ci3ra, véch..
Calfeutrer va. Trâui (nhét, bit, pliât) lô h^r cura lai.
Calibre $ m. Birorng-kinh (
trung-tim ) céi tfng
(nhir lèngsûng.) — Thurc (mire) âol6ng sûng,
v6c dan, xoàt cot...

Tuyau de 10 centimètres de — ,
tfng m^t t£c
rông [mièng).

to lông.

pièce de gros , sùng l&n^ sùng dai bâc^ sùng

Fusil de , —
sùng tay vira thitc.
Boulet de ^ dçn to (vira lèng sùng).

Colonnes de même —
côt môt véc yài nhau.,

Gens de même —
ngu*ôri môt bçn (phe) nliu'nhau.
,

Calibrer t; a, Cân-phân cho vù'a.


— des balles, cân-pbftn d§tn cho déu (bftng) môt
thurc v(Ti nhau.
Calice s m. Bai hoa (bông).
Cauce 5 m. Chén thành.
Elever le — ,
(dâng chén thdnhlèn) = Dàngcbén
thânh.
Boire le —
(uCfng chén déng)= chiu si^kh(in-khé«
,

Calicot s m. Yài (HAng-mao).


Califoltichon (à) /oc. adv. Chàng-hâng,
Se mettre à — chàng-hdng ra« .j

Diyiiized by Google
Câlin, e, adj. $. LiP-nhù*.
CAL
— Hay mcm^tfdti.
m
CiLLEUX, EUSE adj. Chai di.
Mains calleuses^ tay c^ai (da l^i).

Peau calleuse, da cAaî cihig.


Conscience calleuse^ lircng-tàm chai-ââ.
Calligeaphe s m. Ké viét chu* bay; t^t hoa tay«
Caixigraphix 5 /. Nghéy phép \\éi châ* hay.
Calligraphique ffrf/. Thuôc vé phép viéft chû* hay.
Exercices — 5, sir tâp vi^t, sir tâp chu* cho hay.
Calmant s m. Tbutfc êm. (Thutfc dat hay-là utfng
cho êm cho hôi dan).
Calme sm. Sir tinh; sir l(ing giô.

— plat, (bièn) Img nhir trV,

le — des nuits, sw tinh {thanA-vâng) ban âém«


le — d'un malade, hdt (ccrn) bônh êm [yen).
Calme adj. Tinh; laug; yén. (binh-tinh, l^g-lé.)


mer , bièn long»
homme — ,
ng^dri dàtn.
Le malade est — > ngu-cri bênh êm [nhe).
Calmer va. Làm cho tinh, làm cho làng.
— la colère, làm cho nguôi-ngoai lông giân.
— l'esprit, làm cho yén tri yên lông.
La mer calmée, bièn long.
Calomel hay-là Calomélas « m. Khinh-phfin ou bâng-
svcmgphtfn c.
Calomniateur, trice, sm f, Ké bô-v§i (noi thêm n6i
thira); ké vu-thâc.
Calomnie sf* Sgr bà-v^(vu oan, vu-thàc), syr noi thêm
n6i thàra, sirvu-oan hoân-trâi.
Calomnier v a, Bô-va, n6i thù'a. Vu-oàn. c.

CALOEiviRE adj. Hay dân hâa, hay dem khi nôngt


I mt ((n; ohuy èn hoi n6ng (oho fttn}«
296 CAM
CAL0TTfi5/.Mû j[jïiao).— Cù, gioidàu; vàm^t, bçt tai.
Porter la —, dôi mû {mào).
— des cieux, (mû trcri) = Trài.
Sous la— des cieux, dixùi = tr$ntrori dirdri dcri^

trong dài»
dcri,

Donner une — dâu, v&-m&i, bat


gioi môt cdi. tai

Recevoir une — himùt


,

gioi {-vu
,
— cû — bat-tai.).

Calquai J91. Nét dô.


Calqusr V a. Bd theo.
Cajlvitie s f. Sir soi dâu.
— précoce, dâu sùm.
su* soi

Caiuil $ m. ko choàng vai (^iàm-miiic eùng thdy-


cà cô phép riêng mac).
Camabade s m. Ban, bâ,u-bç.n.
'
—s d'école, àan hçc.
— d'enfance, ban vdi nhau thufr nhA.
s chcri
— de bureau, dôngliêu, liên-hCru dông ty vdi
s c,

nhau (ké làm viôc môt chô vdi nbau),


Camabader» s f. Tinh-nghîa, b^-1Ac. Sir quennhau

Camaïu), e, adj. s. S«?p mûi; ngu-di sôp mui.


Cambbsr va. Lkjoï cho cong (v6ng«nguyôt); làm cho
ra uinh di.

une pièce de bois, déo contf khûc cfty.
Cette poutre se cambre^ cài dà nây nù oàn [oat^

cong) xuâng.
Une taille cambrée^ hmg eo {càm^ khàm).
Cambuse s /. Chô ph^t d6-an do-utfng du-di tàu. —
Quàn nhô.
Cambvsier 5 m, Ké pbàt dô-àa dô-uC(ng dirdi tàu.
CAMiL<0K i m. Con c4o-ké; con ki-nhông.
CAàiBiiOTE $ /. Hàng xàuj dô xâu, dô hàng.

Diyiiized by Google
CAM 297
CAMÉtuER im. Kè hAu phteg Burc^iAo-TôAg*
CimRLiKcnrB ông Cardinal nhfp-chAnfa (hic Bu*o-
Giào-Tông lich di mà danglo chon ông khàc).
Camion s m. Kim gèm nhA. Xe difr cd hën b&àh —
thtfp.
Camomille $ f. Hoa (bdng) eue.
Camp m. (Tân thi'r c.) Trai quân; dinh-co*;
s binh —
ddng. —
Pbe (bè T.), phe-dAng.
Etablir, asseoir le —
dông trai^ déng bùdi. ,

Lever le —
{àb trqi di), dori di.
,

Divisés en deux —
cbia phe ra, pb4a ra bai bi
(pbe).
Aide de —
, fin ly c. (Mô-tto, tnrimg-sù*, tùy-
phdi c).
Campagnard, e 5. Ké ruông-nircrngrày-bé.i;ngirài
(îr

nhà-qiiê.
Campagne 06ûg nOi; cành dông. Bâng-ruOng, hc a-
màa, ruông-r&y. — Cbié(n-tFàQg(trirârng). Syr
di dânh giac.
En pleine — dâng^ ngoài âéng.
,
giîra
Une rase — don g
, déng trô'ng, nôi.
Aller à la — nAa-gué (nhàvtr&n) ra tkùrquin
, di di
Être à la ruông-nu'(rng rày-bm%
j'ànhd-gtiê,] Is

Gens de la — nhà-quê^ ngirài ruông rày^


,
ngircri à" tr

Maison de — nbà vu^&n^ nbà9ué(dé à'cboicbo


,

vtng^vA).
Battre la — (duAi chim du6i
,
= nôi lâng thit)

(quanb), noi sàng (bâ.y)«

— di ddnh
Entrer en , giâc.

— ,8Ûng Idn nhe dem tbeo binb kïu kéo


Pièces de
£ dành bd.
Faire ses premières campagnes^ (mài di dânh giac
lÂn dàu)=scbu'a tbao, cbva quen , ohtra tàng.

Diyiiized by Google
%96 -CAN
Campanile sm, Lin (gàc,thàp) chuông <^^(ng•
. CAMPASiULK sf. DÀy bim-bim; hoa bim-bim*
Campbihwt sm. Sir àông tr^, dông binh*
Gampeh vn. Bong (rai.
U campeUij ngircri ng wng binh ou déng binh l^i d6«
Campib va. éông 1^9iig£rng(dinig)l^*
—son armée, déng binh fat.
Icinos gens se campèrent^ dén dày quÀn ta déng
Içdj ditng hi.

Se--dans un fanteuil, ngdi xS trdn ghë dijTft.


Il campa droit devant moi, né dïtng chén-n gdn
5e
m^t tôi*
trirdrc
'
Camphre sm. Long-nfto;bâng-phU(n.
"

. Camphré, ék adj, C6 hà long-nâo, bâng-phiéfn.


Eau de vie — e, rirçru m^ob bô long-n&o oubàng-
phién.
Camus, e adj. {C6 mûi vtn và
giep)^ sép mûi.
Canaille s f, (BÔcho), quân bd-làp; ngircri hèn-h^.
Ces canaiiies-lkl quân cho-chét âyl dâ khCfnX
Cahal sm. Kinh, (kènh), kinh-dào. Sông dào;
mu'ang, c^fng.
Creuser, percer un —
dào kênh^ xè rành.
,

— de dérivation, kénh khai Itfy wxàc.


— d'irrigation^c^hy khai cho nu'dc sông vô ru^ng
mà tu'dri.

—de dessèchement, kénh rânh^ mircm; kbai cho


'

rào nurdc.
Nettoyer, curer un , vét kénh.
Par le — de... nhor bà"i

La Basse Cochinchine a beaucoup de canaux^


Mi Nam-ki cé nbiéu kénh.
Cakausation sf. Sif (viôc) d(lo kénh xè rânh.

Digitized by Googl^
'
CAN 299
(Lu<ALiS£E va. hko kinh, khal kênh.
— nnfajs^ddoMnhwérânhivong xvt nàocho
thông.
772. Gh^dùi (ngôi dirgc nhiéu ngirài,nâm
Ca>'apé 5
nghi cûng dirorc nCra).
Canard sm. Conjdt.
Mouillé, trempé comme un , u'dt loi-ngoi Ict- —
ngôt nhu: vit.
Cette nouvelle n'est qu'un —,câi tin tfylà tin
huyèn [chtiyin bày ^df/)mà-thdi.
6ng quyèn nây
Cette flûte fait des canards^ cài
né kèu và cAàt-chûa.
tiéng sdi gipng
Canarder va. Nûp,(rinh)mà bin. H4t-qu£y. —
, Cakabi 5m. CLim bach-yô'n, chim hoàng-yén (xir
Canaries).
Cancam sm. Lài nôi hành^ (néi chuyên ngtfM nAy
ngu'ori kîa ).
Faire des cancans, néihànli;néichuyùaugtrcri-ta.
CANCAifER vn. N6i faành.
Cahcanibr, tes adf\ s. Hay nôi hànb; hay xoi-béi

chuyôn ngu'ori-ta.
Cancer sm. (Cua, cuabién). Gir-giài (Mùi cung)
là eung thûr bân vàng huinh (hoàng)âao.
Le tropique du —
dàng huinh-dao bâc (bachf
,

quy^n bàc.dai c. )•
Carccr sm. Sang^^c; ung-nhû, nha-cam
CARciBEiii, EU8E aàj. Thu^c vé ung-dôc, sang-dôc,
nba-cam.
Tumeur mut âôc.
cancéreuse,
Ulcère —
ghè hay &n là tim-huây ra.
,

Candélabre 5W. Chom-dèn c6 nbiéu ngon(chftnntfn t. )


Candeur 5/. (Trâog iinb). Tinb ngay-lànb, thât-

Digitized by Google
300 CAN
thà) trong-s^h.
C vNDi adj. fw. Trong nhir thùy-tinh.
Sucre — ,
diroTig phen.
Fruit — , trài cày c6 rim ( râc) dtt&ng phèn bâo
xung-qiianh.
Candidat sm. Ké chay ( xin ) chi'rc — Ké vô irng th£
( dfid xura nbuTDg ké chijrc thé ây tU m$c ào
tring c& )•
Candidatlre sfy Sir lo ( xin ) churc ph|n*
Poser sa —
, ra m&t chiu bàu-cdr*

Camdidb ad], (
Trtng b^ch }
cbcm-chCt» th^t-thà;
Tinh (rông).
Cane sf. Yitméi.
Marcher comme une — , di lét-bèt nhu* vit méi«
Canevas 5m. Thir vâi gai thira dè mà thêu làm
— Phongy pbÂc d^-kbii ra
;

nAm . ( làm dé,làm !

cbirog).
j

Cahgub $f. Gông, gông-^ùm*


Mettre à la — dong gÔ7ig ,
lai.

Porter la — mang gông. , \

Canicule Tèn tinh-tû cbôm,


sf. (
dàm sac, dtfng»
sao) kia. — Mùa mrc trârî.

Canif 5m. Dao nhà (dé cdt viét iông ngông, dé v6t
viét clii).
Canw, b, adj. s. Tbu^c vé cbô. RêLn^p cbé. — |

Race eanine^ dông ( loai) ché. \

Faim canine^ xâu chùng doi; déi hung qud.


Dents canines^ râng ché, , *
-

n a perdu une eamne, n6 dft rung di héft môt c&i


rang cM.
Les canines servent à rompre et à brise ries corps j

durs, rang ché dé mà çftn cbo giÂp cho n&t i

Digitized by Google
CAN . 301
nhâng A6 cvcng.
Càsm m. ( Thâr tre trùe kia, lau, âë^ sây... ) Gây
câm tav.
V

— à sucrci cày mfa.


fioimer un coup de — dành cho m^t gây , {cây).
Lever — sur
la gây. ... gi'a

Biarcher — à main, xàch gây di cà-rimj di


la la
d^o xdm m&i.
Canhelsii m. Xoi cho 16i du*àng chi ra. Xoi 16ng nd'a*
—une colonne, xoi c^t cho c6 du:o'ng chi diirng
chung-quanh.
Colonne cannelée^ côt am lèng nita.
CaiN.nelle s/. Quë, hanh (Uianh) qut^f, mi^fng quê',
làng quéf. — Gai mô vit ou câi voi (làmbàngcày
bftng ddng d mà ra ïurçru thùng)«
Cannelure sf. Bu'orngchi xoi dirng xiing quanhcôt
iron, du'cmg xoi doc côt. Lông nvra.
Canhetti sf. V. Cariuxxk.
Caroii sm, Sûng Id^n, sûng d^i b&c.
—de fonte, sûng gang,
—de fer, sûng 8&t.
—de bronze, sûng âông.
Un —
môt khàu ou vi sûîig.
,

Un coup de —
môt mûi (tiéng, mâi,
, ]phéi)sûng.


Portée du , lÀn sûng,
—d'un fusil, long cây suiig ta//.

Canon, m. Luât-phép. Gbi(ïu-chl llôi-thdnh.


s

—de l'Eglise, Lé-phép, hi^t-lè nôi-thénb.


— de la Messe, nliû'ng tftin kinh chinh lë Mi-sa.
Droit—, Luât-lô H^i-thànb.
Cà!fO5i0UB adj. Y-theos&ch thành, luât-lè H$i-thdnh«
Dù^inaire f-a SO
SOS CAN
Droit —L6-phép, luât-l$ HOi-tbânh.
,


Les cinq livres s chinois, sich ngû*kinix Tàu.
Cahoniquemewt ado. Théo phép, y luât-lô.
Canonisation s/. Sir phong thanh.
Canonisée va. Phong thénh, phong làm thành.—
Bern vèo s6 sich tbénh«
Canonnade s f, Tiéfng sùng It/n bàn mot lirgt. Sijr —
xA sùng lorn.
Le brait de la^, tiéfng sùng bin (n6) im-im.
Canonner va, Bân (sùng Idn).
—une villo, hân thành.
Les deux VioiX^it canonnèreni longtemps, bai
dao thi\v hân nhau lia,
Canonnier s m, Linh câp v6 viêc bin sùng lan; linh
phio thi^.

CAJiONNiiRB S /• L5 chiu mai (nùp mà bin). — Tàu


trân iihô tn' sùng Id'D.

Canot sm. Tam-bân.


Canotier s m. Ké chèo tam-bàn —^Kéham dichcri
tam-bàn«
Cantatrice sf. Con bit; ngirâri nfi* ca-xtr<hig, hii*
xtrchig.
Cantharide 5 /• Ban-miéu.
Mouche —
con ban-mféu.
,

Cantine sf. Quin c<rm (rirçni, nird^c) cho guftn-Unh,


"

cho t()i-nhcrn, cho J)on làm niiron.


Gantinier, £y s mf. Ké bin quin.
Cantique s m. Bài ca, ca- vinh.
Canton sm. TAng.
Un — ,
m^t tàjig.

Chef de —
ông t6ng; chinh tÂng, cai tAng.
Sous-chef de phô ting.— ,

Digitized by Google
CilP 303
Caîcto.nal, e, adj, Thuôc vê ting.
Ecole — a, trirorng tàng.
Cartonnemeivt, 5m. SijT rft binh ratrong tAng-hat.—
Ch5 dong binh.
—de pèche, su*Jphâû thùy sir lçri.

R& binh ra trong céc tAng.


CiNTONiiEE va.
— troupes, cho binb râ ra trong t6ng-hat.
^les

Cantoî<mer s m. Kè coi viêc tu-bâ (bôi-b6) dirorng-'CiouTCttOuc im. Nhyra thun (ràn,nô dài ra» buônç
né giùn lai nhir d6-tron,g).
Cap 5 m. Bdu (thiràug dùûg trong nhîrng càchnéi
sau nây):
De pied en — , tùr diroi chom lèn toi trôn dâu^
Mettre le — au large, clii mûi tàu ra khorit
—à— , cbàu dâuy giao ddu.


Doubler un , gac (qua, lAn) mOi bièn.
Capable ndj. Chira (dtrng) dirçrc. —^Hay ,
gioi c6-tàî«
,

La forme ronde est la plus — , cài hinh trôn,


ehû*a duttre nbiéu horn héft.

—d'une eppeup, cé lë lAm rftror.


-^de tout, làm câi-gi cûng dircrc.
Hommes capables^ ngu'ori giôi {cdiài).
Faire le — , làm tàihay [tàikhôn) ou làm-bô giéi%
(làm phach).
Capacité ^ /. Sirc chira. —
Su* giôi, tài hay (Scr nàugc.)
Mesures de — , A6 lur&ng (cho biét chu'a-chtft
du'crc bao-nhiêu).
Marmite d'une grande — , nôi dirng dwo'C nbiéu
làm; nâi lâ'n»
Selon ma— , theo site tôi.

—hors ligue, (ài {giôi) khùng ai bi.


304 CAP
Brevet de — ,
bàng-ctfp.
I

Caparaçoniiir va. Che, phù (bàng U-phù).


Cheval caparaçonné^ ngura c6 phù Id-phû»
Cape s (Dâu) tbir ào cô phù ddu.
/". Buôm Idu çôt —
làng.
Sous — ,
(dirai ào phù dâu}=kin; lén.
Rire nom — , circri cirài lén.
Être, se tenir à la — ,
(xuôi buôm lai không cho
tàu ch^y maa)=cbAm-ch<m, eâm-chùng dé.
Capharkaitm <m.(Têiithành). Gb5 dé ddtii-tâpchft
buy-ba.
Capillaire adj. (S^itéc) Mànb nbir sçri toc. Kê-
cirdrc ihào c.
Vaisseau — , mach màu nhé nhut $ai tée* Buyét-
quân c.

Les capillaires, dàng nbô mau cb^y; vi tu* buyâi


qu&u c.
Capitains 5 m. (Kè làm diu cai-quàn). Quan«eai,
cai-dôi. — Quàn-thuyén, châa-tàu*
—d'infanterie, Cai-dôi (quan-ba-ren (vànb) vàng^
cal môt dôi binb bô).
—de vaisseau, quan quàn-dtfc tàu ehitfn-ldu. i

(quan nâm kboanh(vànb) vàng quàn tàucbiën


l&n).
— de frégate, quan quân-dtfc tàu cbié!n trung
(quan nftm ren 3 vàng 2 b^c quàn tàu chi^n
trung).
— de navire, ehûa-tàu (buôn) (tbuyên chû c.)
— au cours, chûa-tàu buôn.
long"
— de port, qiLan thù-ngCr.
— de voleurs, ddu dàng (àn-trôm ftn-cvdrp).
Chfnh,
Capital, e, aux, adi, d4u, — Hô câi, nbù't.
tryng, b$ dén mang (mônb T.), dàng tîr-binh.

Digitized by Google
CAP
Poiat —
, ehinh chArch6i. {bièvLchinh, nhttt^ viéc

doanrdâu).
Ville — thành nhitt, {dâu) Kinh-dô. Thành ki-
cher,
Sentence
m

— c, àn xl^-/t^.
Peine — àn Iti*.

Lettre — chfr cdi, chû* Ao^, eliû* ddum


Grinie — , tôi dàng chèt^ tui cJièt-cliém,
Capital $ m. Vtfn (b6n c.), vân-liô'n. — Viéc (diéu)
frong (- nhurt, — chfnli), cài chinh, cil cân»
câi nhirt.
Manger rentes et capitaïuc^ &n hêt cà lori cà viSfv.

— destiné à un commerce, vffn xutft-ra miàbuôn-


bén.
Les intérêts dépassent le — , lài (lai T.)quà t;(^i.
Le — est de... viôc nhû't [câi nhûri) là.*.
Capitale s f. Kinh-dô, dé-kinh, kinh-thành; kè-chor,
ch^(n triràng-an.
Hué est la —
de l'Annam, thành Hué là Kinh-dô
nirdrcAnnam.
CAPiTAListR V a.Thôm vô, nhâp vô làm von. Thâu- —
gôp, tiqMrfr bac-tién.
Capitalists i m. Kè c6 v((n. Kè to vtfn (c6 nhiéa v0n);
kè giàu-cô, c6 nhiéu cùa-cài.
Capitation s f. Tliuéf thân. (Thué dong T.).
Payer sa ,
—dong timé ihân»
Capitiuz, eusb adj»Ha y công lén trên dAu.
Vin —,ru-mi utfng vô hay sa?/, hay phicng lén.
Capitonnée v a. Dôi bàng ta gâc; lét» dôi.
Boite capitonnée^ h^p trong cô Uî giê^ d^ bâng
Capitulation s /. Sir lai-hàng, (sir ddnh kliông \^
ph&i j^ao thànb-lûy cbo gi^ mà bàng-dAu)«

Digitized by Google
800 (!AP
Capitllee vn. BÂu, hàiig-ddu, lai-hàng| chiuphép*
Capobal s m. Cai, béfp (trongbinh bô, cai môt tbâp
quân).
Capots s f. kaeà cài phà dàu. Hui xe. —
Voiture h — xp , jjïuL

Baisser la — sàp rma xuung.


,

Caprice sm. Chijrng«(Yinuâiikbikhôiig^ââuthinh-


linh vut tdri);
y riêng, corn vièng.
Par — ,
tir-y, không thAt cliirog (khi muô'n tbé-
ndy khi muân ih6 khàc).
Faire à son —
làm theo p ritng mlnh.
,

N'écouter que son —


theo y ricng min h mà-thôi.
,

Les caprices de la fortune, syr bié'n-d&i không


ehicng-ââi câI stf mang.
L'enfant a l)eaucoupde — 5,con-nitbay/rrfiVAi^ny,
CAPRiciKLSE:ki£NT adv* Cacb không th^t tinh, i\f y; tùy
churng riéng minh»
Capricieux, ixsKodj. C6chirngjtir-y,hay traichirng,
cbùng-chirng.
Les femmes sont caprieieuseSj dàn-bà cé nhiéu
'
cki'niç, [hay irâichûmg),
CApaicouKE s m. Cungthu: mirài vông huinh-d^o.
Ma-kiât ou SiSru-cung c.

Tropique du ,

dirdug ma-ki£t cung; dông chi
quyên nam dai c.
CÂPRIERS m. Cày bûn, cây chùy-cô.
Capsule s f. Yô, bao hôt (trài cÂy). Hôt n6 sûng. —
Capter v «• Ltfy lông; dS-dành.
— la confiance, lay lùvg cho ngircfi-ta tin.
Captieusbmbnt ado. Cacb muni-mô.
Captieux, buse adj. Muii-chvérc, kbu&n-khtic; hay
Jvra-dèo, qui-quaij hay dô (ri^i, quïn)l4in cho méci

Digitized by Google
Raisonnémenl —
CAR
ly nài ehtt&c hay
m
làm cho mâcn
,

Captif, iye adj. s, fii bdt, bîcâm. Kè bi bàtlàm-tôi«


Oiseau— cbim nhôï^ chim
, ùfnj.
BiIIon — tàn khi eàn bin
, (chira thi).
Racheter chu Oc ké phài làm
les captifs, tùi.m

Captivsr t; (câm i).


a. Bât
— sa femme, càm cung yçr lai.
Les affaires me captivent entièremen<, viôc-vànnd
ràng biiôc tôi hiôn,

— l'attention, làm cho ngircri-talingtai (mà nghe

— mà
coi).
l'esprit, mua 16ng.
Captivité s /. Sir bi bât — Pbânkè phài bât làm tôi.

Tenir en — , cdm lai\ bât câm lai.

Racheter de — , chuôc cho kh6i làm tôt.

Capture s f. Sir bdt; cùa bât durofc.


Capturer v a. Bât, lây.
— un débiteur, bât ncr.
— des marchandises de contrebande, bât hàng
dô càm.
l<jlu,

Capucoo:! <m. Lup dàu. Khan trâp; ào phA-dAu.'


Caquet sm. Tiing gk tuo-tàc. Svc nôi phàch, su-
fa aynôi um.

Tu m'étourdis avec ion^— , mây âành phàch néi


um tAy tai lâm.
Rabattre, rabaisser le —
(làm cho hô't tiic-tàc di)
= làm cho hét khua mièny tidi Héng di.
Caoubter vn. Tuc-tâc, (cuc-tdc). Hay nôi, nôi —
om-som.
Caqueteur, EU8E, sm f. Ilay tue-tâc; hay nôi dai..
Car, con/. Vi, bW-vi, vi-chung.
Carabin sm. H9e-tr6h9cnçhé cbâm-eUch mA-zé«

Digitized by Google
308 CAH
Cababinb sf. Sung via nhç iong zoi I6ng nvriu
Carabinier s m, Linh cdm sung Carabine.

Caracoler vn. Chay v6ng nong.


Caractkhe sm» Chir. — Tanh-in^'t, tanh-khi. — LÙLg
manh-mê. — Dâu chi — Tirdrc, churc, quyén*
|

— $ d'écriture^ chit viét.


— chinois (idéographiques), cAir nhuownho.
Trails de — 5, net chit.
Bon — , iénArkht tôt.
— irascible, chicng hay giân (hern).
11 fit — no ra no cé long manh-më
preuve de , tô
vitng-vàng*
Homme sans— khOngdu^grc trîchâc-chân
,
ngu'cri
vitng-vdng,
— indélébiles, dâu ching hay mtf
s inejffaçables,
(phai, lu) du*çrc.
C'est le — de la jeunesse, ây là tanh-khi {chitng^
nét) kë cèn nhô tuii.


Avoir pour... c6 ^wyAimà...
— de juge, quyên [qu&n) quan doàn-xiï.
Caractériser va. Chidâu... chirô ra.
Ce qui caractérise une maladie, céi c/d dduh^nh
ra làm sac.
Le règne de Tif-dirc est caractérisé par de nom-
breuses calamités publiques, dââ vua TijT-âurc
tn-vl thl cé déu nây làm khàc là cô nhiéu tai- .

biéfn làm.
CARACTiRiSTiQUB ùdj. 5/. Muriéng; dâu(cbl)phAn«
biôt.
La lettre s est la lettre caractéristique hay-là est
ia caractéristigue du plurieL.** cbtt* s là ohft*

Digitized by Go
chi riéfig ctw biét làXiéng b sâ*Ahiéu,
Cabafb sf. Binh, ve (bàng chai hay-là thùy-tinh dé
diriig nirdc dirng riroru ).
Une — d'eau, m^t binh nirdc.
Cabaxbolagb m. Sijr âành Iftn d&iih m^t cdi trûng'
haîtrài»
Jouer le — , dành clio trûng dôi,
(kaÀMBOLE sf. Trài l&a dô dé chinh giâra mà chçi*

Trdi khéf.
Gabambolir «m. BÂnh ( làa ) trûng ààu
Ma bille a carambolé^ trài ULd cùa t6i nô trûng âài.
Carambolier sm, Cây khêf.
Caramel sm* Biràng thing, diràng xén.
Cabapagb m. y&j mu (rùaTànhângconcârngda).
— de mu rùa.
tortue,
— de crabe, vd cua.
Gabayans sf» kè di dvàng, b^hành )•
Lû, bçn (

Partir en — , môt A/, câ /i?.


di cd doàn^ di
Faire 5e5 caravanes^ di hoang, hoang-lung*
Cabbonate sm. Hoa-nhuy thçch c.
Carbohe 5m« ( v6i ) Môi-thach c.
CABBomQUS adj. Thàn-chât c. (c6 than).
Acide —
, khi khinh-thén-du-dmg.

Cabbohisaton sf. Si^ hdmthan, sir dtft cho ra than,


thành than.
Cabboniser va. Làm cho ra than.
Se — , ra than.
h^so^carboniséSy xu'ong à&ra than (thâm dendi).
Cabcan sm. Khoen ( vèng ) sit déng èOt dé tr6i t^i-
nhan ( tii-pham ) vô dé. Hinh troi vôcôt. —
Cab^se sm, Xu'O'Qg bOng. ( hài-cCit c.) Xacmg-ctft
c6n nguyên.
^ d« cbevali cSt ngifa (cônnguydn}t

Digitized by Google
;ho car
Cardàgx sm. Sijr vi^c )
cbài lung chièû.
Cabbi s/. C<)agrau. — Bàn châi châi lông chièn.
Carder va. Châi (
get )
lông chiôn {ïAng bàn-chii).
Cardeur, else smf. Ké châi.
Cardinal, e, a€X adj. (ChOlt, dây-chrft). Chinh,
céi, tri^.
Les points cardinaux^ ehinh hirdrng.
Quatre points cardinaux^ bôn hiromg chinh^ bon
phurtmg trài (thiên-ha).
Vents cardinaux j già chinh hw&ng (dông, tAy,
nam, bâc).
Quatre vertus cardinales^ tùr dijrc(b6n dure thirorng
là công-blnh ,kh6n-ngoan,tiêt-kiêm,manh-mê)
Nombre cardmal, s6 âëm câi»
Cardinal sm, Bîrc thày tbâtt thâp tru, tông-niai té-
tirdrng. (Chùrc bây murori ông 1dm trong-triéu
Iloi-thânh nhiT viôn "nôi-câc ccr-mât ^ilreGiAo-
hoàng). —
Tôn kôu thur chim d6 lông, {nhxr
chim hÂt bùi).
—évêque, giâm-muc sung calmât,
— linh-muc
^prêtre, sioig ccr-mât,

—diacre, phô-të mng cor-mât.


CAKDiNAtAT 5IW. ChijrctÔDg-mai té-tiTcrng (tMt-th^p
tru).
Carême m. Mùa chay câ.
s

Rompre le—, pb^m mùa chay^ (không giîr mùa


chay).
Le — vào chatj sdrm.
est bas,
Le — vào chay muôn.
est haut,
Face, visage de , m&t mét, âm-o.
Arriver comme Mars en —
tdi châc (ch&ng sai ,

phu* tliàngMars làm-sao oûng nhâm mùa chay.]

Digitized by Google
CAR 311
JlABteiGfi $m. Sir siSra hrim tàii.

Car^ke sf, CÂi lirâm tàu(ti:r dirdi ddy lirdn lên tdi
mat iiirdrc).

Mettre un navire en —
Irinh tàu mà siSra.
,

Donner la —à un vaisseau, sdra Ittàn idu 1^.


Caressant, e adj, Ilay nâng, hay vuô't-ve, mcrn-trdm*
Un chien — , chô Aa// mâng^ hoy gurn»
Paroles caressâmes^ lori ndi dtu-nyot.
Caresse 5/. Sir nAng^niu, vuSt-ve, mcm-trdn.
Car£SSCB va. Nàng-niu, vu6t-ve, vô-vé.
—son enfant, nâng con«
— bouteille {vuài-ve
la câi ve)=hay udng riroru»
Cargaison 06 cher môt chiffe tàu; dôtàuchâr»
s /.

Cargub i/* Dày l&n buâm vào truc.


Cargcbr V a. Xéfp, cuSn lai.

— les voiles, làn bn6m, cuôn biiém iaû


Caricature s/. Hiab vê ra mà nhao-bàag.
Carie s Sftu, siSi &n r&ng; (bônb làm hir lûa, gao,
xircrng, rang).
Carier v a. Xoi, duc, phà., làm hu: (bà^i sàu, siét..)
Os earié, xtfcmg Air*.
Dent cariée^ rang sdu {siét) an»
Arbre ,

cây bi sâu xoi^ mot (bo-xè...) duc.
Carillon s m. Tiéng chuông ra nhiéu giçng. Si^ —
dành (dOng) chuông nh at tiéfng và c6 n bip-nhàng.
Sonner le —
dành (dong) chuÔQg khoan nh$t
,

nbip-nhàng.
Sonner à double , —
dành chutog lia-lia ( lién
thinh).
A double, triple — ,
làm, qua, qud sire.

Cariuonner V n. dành cbuông c6 ca c6 giçnç. ^


lÀm um»

Digitized by Google
Pour quelle f^te a-t-on cariHonné? L2 gi mà ^nh
chuong co ca c6 giong kia?
J'ai eu beau —
à sa porte*. • tôi toi cfra né tôir^
*
tôi kêu hii sijrc...

Carmélite 5 /. Bà nlià dong Carmel.


Cabmim s !»• adj. (Màu (s&c) dô diéu ntosoiiili^ng-
dom, cành-kién, rftm,nhurtphâm h^ngaukvcmg. )
Lèvres de —
moi son. ,


Robe , ao dim [dé).
Carnage 5 m. (Sir làm thit). Stjr cbém-*gié!t.

Carnassi£Hi lÈRE adj. Hay au thit sUng.


s.
*

Animaux s, loài hay &n thit stfng.
s m. Les carnassiers^ Loài c£m-thû.
Carnassière 5 /. Tûi dirng chim dâ bân dirorc,

Cabnaval s m. Lë vui-chai ( tùr lë ba-vua cbo défn


mùa cbay cà).
Carnet m, Cudn s6 nhô (bô tùi, dé biên
s vat).
Carnivore, adj s» Hay ân tbit.
Lliomme est — ,
ngvcrr^a là loai hay ân thiL
Les carnivores y loai hay an thit.

Carotte sf\ Ilông (hiiinh ow hoàng) la-baC| (où


nghô (ây}« — Cudn thuCtc là.
— en salade, cû Mng^la-^de tr^ giâm xôi ou ftn
bop xôi.
— de tabac, thuÔc cuô'n lé.

Tirer une — à qn, gat, phinh, l$n ngirM nào.


Carotter v a, «. Lu*ômg, gat; lân-mat.
Carottier, ièhe s.m.f. Ké hay dànbliTGmgyàngiaa
lân.
Carp£ sf, Cà chép, cà gày (ly ngu* c.)

Saut de —, cài nâm stfp mà nhày vâng lôn (nhir


c4 gây}«

Digitized by Google
CAR 513
Muet comme une , (càm

nh\r cd chdp) ngàm =
cftm, không hay nôL
Carquois sm, Cdi giô(cai (jng) giât tên.

Le se porte sur le dos, câi gui (câi giô) tèû
thirâni§^'iiiaiig. dàng sau lurng.

GàHRi) E, adj. Vuông, (vuông-virc).


Figure carrée^ hinh vuông.

Bonnet , mfl vuâng c6 btfn géc.
Former — bùa biah ra b^n-mât.
le ,

Bataillon— binh bùa(t;wJw^)


, ccr bô'n mat.
Nombre—, stf minh nhcm ra vcri minh.
Racine carrée^ s(l(-gtfc minh nhcm lai v<H ndnh*

Quatre est la racine — e de seize, s6 bô'n là sô'gâc


minh nharn vdi minh cài sfl mirori sÂu.
CàSBi 8 m. Hhih vntog. ^Ttfm, milbg vuông. —
Sô b(Vi sô' minh nhrrn vcri minh ma ra.

Faire un , vé ra môt cdi hinh vuông»

Scier en , ctfa (xé) vuông ra»
Un — de papier, mot tâm [imeng) vuông. giâ[y

Tailler,couper en— cdt vuông , xât, ra.


Le—des phdngriéng d choquan
officiers, cftn
(churc-viôc)du-di tàu.
Le — d'un nombre, s8 sÔ minh mà nhon vdi
biri
minh ma du'çrc (ra).

Cabbiâu $m. G^ch tin (gfcbBéMring, lét(lài)


nhà). —^Klnh 16ng ci5ra sA. —Bàn Ai. \A bài
cô chilim vnùng dô. —Bênh tru'(rng(dày da bung),
— (n^m) vfi6Bg, (màngAimà qui). —pL Sét«
Paver... de earreaux^ I6t (lit) gach tàu (-di|-
cim-tbach...).
— de vitre, vuông kmh 16ng cira.

Rester sur le — , bi giôtt^ tràn.

Digitized by Google
314 CAR
—de tailleur, bà$irûiihç may ùi do (àà).

Mettre le cœur sur le — , mû*a.


Je n'ai pas de—, tôi không c6 lâ bài carreau^

Les carreaux de Jupiter, séi, (trcri ddnh).


S'agenouiller sur un — ,
nim-wAng.
cpii trôn
Etoffe à carreaux^ hàng bông mûng{hàtmèy
sa hôt),
Cakbefo'ur sm. Ngâ ba, ngà tir (dircrng).

Caerelagb s m. 16t nhà.


Carrelé» va. L6t (lât) gacb.—Và giày.
Carreleur s m» Thçr lét gacli,

CARRiMCNT adv. Vuông-virc. Ngay (hân-hoi). —


Dii>e ^némgay n6ïhân'hdi(châ(H:kdn)yCkàm'bâm.
,

Carrer va. Làm cho ra vuông; dëo vuông.


— une déo (ghé, duc viên dà ra vuông.
pierre, )

— un nombre, Uy inôt mà nhcm nô. sfi lai vdri

Se — , di bô lâu-xdu, x&c-xxrcrc.

Carrière sf.(Chôràol^démàdua)— Tru-crngdua.


Je laisse à quiconque l'honneur de la , m^c
ai —
chac loi dua danh,,,*
Donner —thà mac y... cho rông....
Se donner —
à... buông-lung theo»..

Ouvrir et fermer la —, ( m* dông tru^omg dua


mac y) =
môt minh môt cher; c6 iài vô song.
Fournir toujours la même — cir àà,m(^idu:&ng
Ay mfti (luôn).
Courir dans la — ,
dua, chay dua.
Entrer dans la — , vô ( vào) inc&ng dua*

Digitized by Google
CAR 318
La — militaire^ des annesi nghi tôj (vd bién c.)
Entrer dans la —
du Gouvernement, tùngcArfnAc.
Vô hàm quan io viÇc cbành-sif Khà-Nirac.
= Ra làm quan.
Carrièbb 9f, Hdm dé.
— de Dièn-iiùa, hâm dd ong bôn Biên-hôa.
Condamné aux carrièt^es^ bi (m&c ) àn ph&i di
khii md (hâm dà).

CAiiROssABLt «(//. Di xe dirçrc.
Route — , du'àng dixe dtrçrc ou d\ràng xe di dtcac.
Careossb sm. Xe ( bdn bânh cô nbip cé mui).
Chevaux de — ngira di xe.
Rouler —
di , xe.
Carrosskris sf. Nghé làm xe, bân xe.
Carrure sf, Bé-ngang vai bêniidy qua vai bônkia)
— Ki'ch âo.
(

Homme large de — ,
ngu'ài nâ vai ou c6 bé-ngang,
Uabit étroit de —
, âo hep Mch.


Cartes/, (tâm git<v) Bài, la bài. — To*, gi%.
Thiép —
Bân-dô.
—à jouer, bài, là bài^ bô bài. .

Jouer aux cartes, dénh bài.


Battre, l>rouiller, mêler les — 5, xoc ùdi^ ivùnbài.
Faire la —
, àn (bài ngu'ài-ta).

Perdre la —
, bi ehûng àn là bài minh di.
Donner, faire les cartes^ chia bài.
Payer eu caries^ chông ( vori ) cài.
Jouer cartes sur table, ( dành dé 6éif trénbàn)s=
làm chàn-chu'ô'ng.
Tirer les cartes, rut ùàimk hài,
— de visite, f/tiep (gic^y c6 dé tôû) thàm*
— d'invitation, thiép mcri,

Digitized by Google
3L6 CAR
— d^électeiir, gidy cho ngirM 6xt<ft bàu-cdr.
— d'entrée, giày {t&) dirçrc phép vào.
Donner — blanche, cho quyên làm n4c y;
J'ai — blanche là-dessus, fôi dirorc toàn-quyên
(cô phép r$ng) vé déu ô!y.

Dîner à la —
, &n theo i& bUn môn àn.

de la Basse-Cochinchine, bdn^é dit Nam-kl.


Dresser, faire la — d'un pays, vë bàn-dâ xir nào.
Cartilage $ m. Xirong sun; cdt non.
Carthagineux, kuse âc/;. YéxiTcrng snn, ctftnon.
Cartomancie s f, Phép coi con bài mà béi.
CAETOMAfiGifiiN, Thây col bài mà bôi.
ENNE s,mf.
Cabton «m. Bla (giây bâi dày dé làm bia). ^Ilôp
. —
— —
bàng giây. Bi dé giây. Tor in thém màchCra
hay-l4 mà thôm cho sàch dâ in vàu

Reliure en , sàch déng bia (cûng).
Roi de carton^ vua bàng giéy^rviB. già, vua
hât-b()i.
— à chapeau, hôp giày dirng non.
Affaire restée dans les cartons^ vi^c dé trea
ngành dé (trong bi giày).
11 y a un —^pour le livre imprimé, c6 môt i<r

. phu thém cho sàch dâ in rôi.


Cartonnage Sijr dông bia, sir làm bia.

Cartonner v a. Bông bia, bô (tra) bia; làm bia.


Le mais pas encore cartonné^
livre est cousu,
sàch d& may r6i mà chira bà bia {déng bia).
Livre cartonné solidement, sdch déng bia chic.
Cartouche s /. Liéu thuâc nap sung (dâ làm ra bi
c6 thudc dan du).
CartovghiIrs s /• Tûi da dijrng thutfc dan (dà làm
liéu rôî), Bao-tâu,
CAS 317
Cas im. {Si^r x&y té ra). Ccr-h^i, cu^o (hài, Itfi,
làc, khi).— Yiéc Mt-kl, sir tUnh-Unh.
—^fortuit, chuyên bât thinh-linhjvi^c thinh-liiih;

viéc bit-ki.
En—de guerre, làm lilc c6 gîac; rûi mà c6 giâCt
Selon — tùy
le ,
thi [khi^ c<r).

Faire — ké,det.» sà.


Que £ûre en pareil — ^? TrongMt (c0*-Adi...) nhir^
vây biet làm làm-sao?
En ce— nhur-vây thi... tbl.,.

— dâu làm-sao, làm-sao thi làm-saô.


En tout ,

Dans —contraire, nAtr ra


le khàc; nAirching (hé!

phâi nhir-vâiy.
En—de besoin, nAu* c6 cân; nh&m lue c£n,..
En—qn'il vienne, nhtc mà né défn.
Un en — , d6 dé h&.
Les — du substantif, nhûmg qw/én-bi^n tiéng
tén-kèu.
Casanier, ière adj\ s. Hay à nbà, lue-duc à nhà.
Casaqui sf. ko r^ng tay*
Tourner — ,
phân; trir lông.
Cascade 5/. Thàc ( nu'dc )•
Faire — nhào.,

Par — $^ ldn<-h6i, tùr AAt, tilr dàc.


De — en — vong mdng; nhiéu
,
nôi.
Ca88 sf. Nhà nhô; nhÀ — Hôc. — là» Miro'c cor tu'dmg.

Caser va. B&t-dé.


Co^ezcela avec soin, bay dé ( cà't ) cai ây cho tùr-téf.
Casez cela dans votre tête, h&y dé d^ Hây nhd^. =
— yn, h eho ai «ftrovchfilàm-viôc (chirc-phân).

DicHmnaire f-a SI
dl8 CAS
Casez-vous là provisoirement, hây & A6 vây

Caserns sf. Tr^ linh, ir^iquan(binh-xà6.)--QuAii-


Ifnh b traî.
Casernement sm. Su* d6ngtrai; sijr if trai.

Cas£RNSR va, Cho à irai.

Casob sm. UOc, ngftn, 6.


CAsmo^m.Nhà nhém nhau chcri bÀt-xirdngdâni*dich*
Casql£ ^^7». Mû mâo ).(

Marcher — en téte, di diu eô d^i mû.


En — , c6 dôi mâo.
— militaire, mû chi^n; nôn gô (
-dâu).
Casquette sf. M&o ( mû ) cé t<m datràmrachem&t.
Cassant, s adj. Hay gây, hay bè; gion; bir, mém.
Poires cassantes ha y-là à chair cassante ^ trai lô
bir thit. Sa-lè c.
C'est un homme — , n6 là ngtrdri hay trâotreo
(
hay eùr-kkâï).
Un ton — giong xàc^ rây.
,

Cassation sf. bé, b£tàn


Sijr sijr di.
Cour de — Tam-phàp,
, viôn dai-ly c.
Casse sf. Sir bé(va, gây). — Hôcchir(dé sâpitiàin).
Dans le transport d'objets fragiles, il y a de la
casse j cbà dd gièn bay bè tbi làm-sao cûng
c6 bè khôi dâu.
Haut de —
hôc trôn ( dirng chu* Ion, chithoa).
,

Basde , Adcdu'dri(dipigcbùrnhô, cbù'thu'àng).


Cassb-cou sm. ( cài gây cA ) Ch5 hiêm-nghèo c6 M
té gây c(^. —
NgircVi liéu-mang, Tiénglakbi —
chcri làm thâng mù.
C'est un —
que cet escalier, cài thang ndy di
Mèm-nghèo té gây cé di chor pb&i chori gi.

Digitized by Google
CAS 319
un
C'est — celui-là, cai thàng nây nô là âxreLliéU'
mang.
CASSfi-iioi8£TT£ $m, Cài kém dâp trài tr&n 024 phi-tt9r«

CA88IB va. Làm bé (vd-), dâp bé; làm gây, bëgây.


—un verre, làm bè^ làm vcr^ ââp bè câi ly.
Cela me
cûTsse bras et jambes, cài âiy làmgây

tay gâjf cbcm iùi dt=icéi tf y làm cho tôi rung*


r&i tay chcm.
Qui casse les verres les pftye, ai dâp Wly û4y
thirorng.
—-un bâton, àégây, làm gây cày gây.
—un jugement, bé {bât) dn efi.
— ^on mandarin, cài ckùrc quan cft*.

—la voix, làm cho bè (vâ*) titfng du


Se —la tète, dâp dàu; bè àin^giàp dàu* —Ra sure

mét tri-khôn.
Un pot se casse cài binbj

Un verre se casse, câi Iv bé.


Un bÂton se casse^ cây gây gây.
n commence à se — né dâ giàyéu di réi.
,

Cassé de vieillesse, g'ih'7/êu lum-cum.


Payer les pots cassés^ thiràng dâ niinh làm-bè*
Cassebolb s f. Thur cbio b&ng dit dumg hông nbior
céixanhnhA cd tay câm ⣠chiên-xào ntfu*
nu*(hig ftn.

Càsse-tète —
sm, Dùi, tréi dtfm. Roi tua c6 tuicbi

dé mà danh dèn. Sii* môt-trî , tiéfng riy long ôc.
Cissis sm. Cày tiAu-kf ou linb-dang (trdi den cô

chùm) Thi'r ru'cru làm bâng trâi cày â[y.

Un verre de avec de Teau^ môt iy ru'cru cassis
ché nvdrc*
Cassolette sf. Lir-bu'omg, binb-binmg.

Digitized by Google
Sao CAT
Cassonade 5/. Du crng con.
Cassube s/. &iro-ng (dàng) bè, àvtàng nût»
€a8TA^itti $f. Sanhy su'a*
Jouer des — nhip ionh ou nhip sita»
Une paire de —
môt cap sita [sanh).
5,

Casts sf. Thû; môn, bon, phôn, dông (4 thù ngcrâri


bèn Thiên4nr<^c, là t^d^, vê^ thtttmg^ nông).
Castor 5m. Con hâi-loa. Da con hâi-loa.
Castrahétatiom Nghé (pbép) coidi5d6ng (r^^
â6ng binht
Castration f f. St]r thi^n.
Casuel, elle, adj. s. Bât-ki, tbinh-linh, tinh-ccf.
Cùa-c&i hin thi-may mà dirorc (c6).
Cataclysme $ m. Tai-bilfn Idrn — Lut Mng-thûy.
• Catacombes s f, pl, HàinlâLV dd. Uaag{dir(>idâLtrung-
rinh bay cbôn ké chét. )
Catafalque s m. Bàn m6y lâm-bô. — Bô chungtrén
hèm quan-tài.
Catalepsie s /. Bônh tê-bai.
Catalogue « m. S6, sÂ-ké; muc-luc.
Cataplasme s m. Thutfc dàn.
Cataracte, s /. Thac, nirdc théc; nirdrc dA. — Mây
(kéo trong con-mât làm ch o mà hay-là diii di ) . .

Catabrhs s m. Bénh ho n&ng (kéo dàm kbè-khè).


Catastrophe 9 f. Sur hu--tàn; edi biéfn \àn.
Catéchiser v a. Day-dô vê pbép dao.
— les enfants, d^y con-nit bçc sàcb phân (pbép
dao).
CATtcHisMR S m. Sàcb-phÂn; sach ngbïa tin-kinh; sàch
bAn T.
Faire le — ,
day sdehrphdn.
Aller au — , di nghe day.

Digitized by Google
CAT 32*
Catéchiste s m. Kè (thây) day s4ch-pfaân. Thây
giâng.
CATÉÇHCMàNE 5. ChÂu-nhuiig; ké dang (mdi) hçc dfio.
CAiicoRiE s /. Hang, thijr, loai, dirdug, \ài^.
Il ya trois — s d'hommes, ngiràri-ta cé ba dw&ng
{hang) ngirori-ta.
Plusieurs —s de viandes, nhiéu hang thit,
De même —, cûng môt thûr (môt hot) vdî nh'àû.
Catégorique aaj/'. ( Phàn-biet ) rô-ràng, hién-hàch,
ph&Q-minh, minh-bach.
Réponse —, Idi trâ W\ rd-ràng minh-bâcb.
Cela n'est pas —, diêu tfy không-cô chinh rô-
(
ràng hièn-hdch).
Catégoriquement adv. Rô-ràng, pbân-minh.
Cathédrale s /. (Tôa), &to théah chi'ah: Nhà-tho'
ebinh.
A la — ,
t^i Nhà'lh& chânh,
Catholicisxb sm. (B^o cbïnb kh&p moi ncri là) d^
tbénb Biirc-Cbûa-Tpari; Bao tbiên-Chùa.
Catholicité 5/. Bao chinh (truyén khâp
mçi ncri
tbién-b^). —
Dàn c6 d^o cbinb.
Catholique adj. s. (Khâp câ) Tbuôc vê d^o chung
=dao thânh Chua-Tro-i.
Pays —
xir cô dao chinh.
,

Religion , dço chinh. —


Sa Majesté—^ (tirdc kêu nia nu-dc Iphanbo).

Un , môt ngu'cri cô dao châniu
Un— à gros grains, (ngu-W c6 dao to (Wn) h^t)
=kitédqo s6n-s6n nii*a nac n\5ra mô*.
Catir va. Gi6i cho làng. (Môc, d^p bàng).
—du drap, étâip^ giéixdeho làng.
(UmACK m. (viéc) gi6i Ung (môc bàng),.
322 CAU
Cauchemar sm, (Chiêm-bao thây hi dè), m^c^è.
Avoir le bi —
môc dè.
,

.
n est mon—, nô là ngirài tôi ghét tdi ii (At).
Caisatif, ive adj. CM c*; làm c*, dît cà.
Conjonctious camatives^ tiêfng câu-kôt chi-c&,

CAm sf. Cor, cdr-ti'ch, duyèn- (-duan)-cdr, sfr-dl^


duyôn-do, cân-dô, càa-nguyên (nguan); cor-hôi,
nguôn-con, nôi.
Dieu estla—première, Buro-Chûa-Trâd là ddu
eài-rê,

Défendre la —de l'innocence, binh dàng {viéc)

vô tôi.

Hors de — , khôi vircrng-v4n viêe ktènrtkita*


. —finale, y, chut-y, chdnh y\ nguyên cd.

Être , làm c&.

Sans , vô c&\ khi không.
Avec connaissance de — c6 biét c&'tich {ifôc
ngoUf ââuduôù)
•••et — mà phAi(nhàm) chdr(khôngphAi
pour ,

vô tich dàu).
là vô tinh,
Gagner sa— (dang) Mèn.
,
durçrc

À cause de., yi, vi hbï vi..,


À came de lui^ vl nô.
À came de cela, vï diéu ây.
Causer v <!• Làm cdr; bày diéu.

de la peine à... làm cire cho...
Vous savez ses malheurs; vous les avez causés^
anh biéft nhûrng sijr kbtfn-nan nô, anh âft làm
cho nô mâc mfty sir ^[y dô.
Incendie camé par un accident| cbày b&i rûi
(bSra Icr-dinh),

Digitized by Google
CAU
Ckvnsi i> n. Nil chuyén, chuyên-vttn, trà-chuyên«
m
— avec qn, néi chuyên vdi ai.
U^au^itlmsembleyChûngii6n<ftcAtfyj^ivdiiihau.
De quoi catis«n/-ils ? chAng n6 wSi chuyên vé

— de choses chuyên nây chuyéa


et d'autres, nôi
chuyên
kia; ndi bao-d6ni^, noi xa câ.u bi$t sijr*
— nùi vé chur-nghia
littérature, v&a-chu*<nig.
Caussrib s /. Chiiyên<>vftn', trè-chuyén.
Causeur, euse smf.Kè hay nôi (chuyên). — Kè nhay
mi$ng, hay thçp-thep.
Caustique adj. Hay dtft; hay &n (nhu* vôi), hay phi
miông", hay curu.
Substance — , âô hay d6t^ hay an da.
Langage — hay , hành,
lirdi gièm-siém.
n<Si faay
Humeur — tành , hayn6ihành^gièm<hê*
(chvirng)

s m. Un — gidnghay hay hay phâmiông.


,
îin dôt,
Cauteleux, Hay
euse adj. dè-d&t; hay phèng,
gin-giû*,
hay — Lanh,
lo. qui-qiiàî.

Cautère m. Thudc
s thudc thuâcphàmiông,
dô't^ ciru,
— (chô)
vit cihi| vit dtit.
Cautéhiser V chftm,
a. Btft, câ*ii.

— une dôï chô ghé


plaie, \lf.

Conscience cautérisée^ lu'cmg tâm dà li di râi.


Caution $ f. Sijr bào-l&nb; ngu'ài bâo-lftnh*
Être^ se rendre, se constituer, se porter
idirng —
bàO'lânh cho...
Mettre.» en liberté sous hay-Jà moyennant ^

tha ra (thâ) mà pbài eô ngur&i bào4ânh.
... à la —d'un autre, c6 ngurH khâc bào-lành.
Homme sujet à — ,
ngu'ori phâi cô kébào-lânh =z
ngirài không ehfto, kb6ng tin âvorc (dàng nghi}|
324 CAV
Cautionnement s m, Tiên dut coc, tiên tbô'-chcm; tiéa
dàng kbC(«

Verser un , dem tiên dàng khô\ déng tiin dàt coc.
Cavalerie $ f. Binh ki, binh mâ; linh (quân) ki.
Cavalier 5 m. Ké ngtra —
linh (quân) ki.-~ Cou
ngi^a (mâ c.) ban co* tirdng. ôcrn-ông. —
Tên thur giây kia (dé mà in sàch).
Être bon — kè cdi ngu'a giôi.
,

Chapeau de —
, non ngvra.

Un piquet de —môt doàn linh ki,.


On ne couvre point Péchec du —
bi chi^unvdc ,

ngura di kliông dirorc (phài an né di hay-là


ch^^y tirdrng di, không eô càng du'orc).

Chaque — conduisait une dame, mhingw&ii&n


dng dâc môt ngircri dOrn-bà.
Imprimer sur —in bàng giày cavalier.
,

Cavalier, Are adj. Thong-dong, phong-luTi.


Air —
, ho
phong-litti.

Réponse cavalière^ Icri trâ Icri cohcri xâc [kiêu).


X la cavalière, cé.ch le-làng (
nham-le).
Cavalièrement adv. Càch phong-lu'u, thong-dongj
câch le-làng.
Cave ^/.Hâmjhâmdè ru-çru Ti ên da t m à dành bài b ac
. ,

Avoir du vin en —
, c6 ru'gu dè trur du*ori Mm.

Avoir une excellente —


, c6 nrçru ngon.


à liqueur, lidm dirng bô ve chén nhô u(Jng ru*oru,
CkV^adj. (tàm-bOng) Sùng,côp, top vô,
GBil —
f con-m&t sdu vô.

Joues caves, mâ cdp.


Lune, mois cave, thâng thié'u.
Caveau m. Hâm nhô, —
liuyêt^ mà^ m6; thi-m^t

tlAVER va, Xoi, dào khoét.

Digitized by Google
CE
Vem etwe la pierre, nird^cn6 kkoét sùng â&.
m
Ses yeuxsecauen^jcon-mâtn^stînj'vào [sâuvô).
Cavirme $f. Hang dà ( irong nui hay-U dirdi dtft )•
La—au lion^ hang sir-tdr.

— devoleurs, hang (ch5 tu-tâp) quân tr^m-cirop.


Câyibhiox, IU8B aij» C6 nhiéu hang.
Montagne caverneuse, nui cf) nhiéu hang,
Axbre caverneux, cây cé bâng.
Cavité sf. Tim-bOng, rdng ni^t*
C^, pron, dem. ky.
Ce sont les^parenls^ dy là cba me (bà-con)»
Ce sont eux qui... éy chûng né là ké
C'est nous... d'y là ta....
C'est l'hiver*, dy là mùa dông.
C'est moi qui le dis^ ày là tôi néi dé.
Sont ce là vos souliers? Ce les sont. C6 phâi là
giày anh do hay không? Phài, né dé dé.
Qui est-ce? ai dtf ? ai vây'l
Qu'est-i^e que c'est? gi6ng-gl dé vâ^
Ce qui est vrai c'est.... câi diêu thiôl (ûh&c) là...

Ce semble, coi tuéng (b^)...


Ce faisant... dang làm nhtr-vdy...
Sur ce,... thôi...

C'est pourquoi, vl vây,bà'i d6 cho-nôn, cho-nén.


Ignorer ce que c'est que le fer; kbéng biéft sâtià
digi.
C'est-à-dire, nghïa-là.
Ce me semble..., téi coi dé ixA coi thi...»
Ce, cet, m. cette f. Ces pL mf. N4y, ày.
Ce roi, ông vua ndy.
Çe$ homme, c&i ngu^ ndy {dy).