Vous êtes sur la page 1sur 3

‫‪c‬‬

‫ާ‬
‫ސްާއެންޑްާއެގްރިކަލްޗަރާ‬
‫ޒް‪ާ،‬މެރިންާރިސޯސަ ާ‬
‫މިނިސްޓްރީާއޮފްާފިޝަރީ ާ‬
‫މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‬
‫ާާ‬
‫ާާާާާާ‬
‫މު ާ‬
‫މްާހިންގުމަށްާއެދޭާއެޕްލިކޭޝަންާފޯ ާ‬
‫ޤއިމްކުރުމުގެާޕްރޮގްރ ާ‬
‫ފެންދޭާނިޒމްާ ާ‬

‫‪ -1‬އެދޭާފަރތުގެާމަޢުލޫމތު‪ާ ާ:‬‬

‫ލްގެާނަން‪--------------------------------------------------------------------ާާ:‬‬
‫‪ 1.1‬ކައުންސި ާ‬
‫ާ‬
‫‪ -2‬ޕްރޮގްރމްާހިންގާރަށުގެާމައުލޫމތު‪ާ:‬‬
‫ާ‪ާ -----------------------------------------‬‬ ‫ާ‬ ‫‪ާ2.1‬އަތޮޅއިާރަށްާ‬
‫ާއަންހެން‪ާާާާާާ-------------------------ާ:‬ފިރިހެން‪ާ -----------------------------ާ:‬‬ ‫ާ‬ ‫‪ާ2.2‬ރަށުގެާއބދީާ‬
‫ާއަންހެން‪ާާާާާާ-------------------------ާ:‬ފިރިހެން‪ާ -----------------------------ާ:‬‬ ‫‪ާ2.2‬ދަނޑުވެރިންގެާއަދަދުާ‬
‫‪ާ 2.4‬ދަނޑުބިމުގެ ާބޮޑުމިން ާ(ލޭންޑް ާޔޫސް ާޕްލޭންގައި ާނުވަތަ ާކައުންސިލުން ާދަނޑުވެރިކަމަށް ާބިން ާދޫކޮށްފައިވ ާއަދި ާބިންާ‬
‫ދޫކުރުމަށްާރވފައިވާސަރަހައްދު)ާ‪(ާ--------------------------------ާ:‬އަކަފޫޓުން)ާާ ާ‬
‫‪ާ2.2‬ދަނޑުވެރިކަންާކުރަމުންާގެންދާގޮތްާ(ޙިއްސާކުރާމިންވަރުާ‪ާ%‬އިންާއެނގޭނެާގޮތަށް)‪ާ :‬‬
‫ހ)ާގޯތިާތެރޭގައި‪ާ-------------------------------ާ:‬ދަނޑުބިމުގައި‪ާ ------------------------------------ާ:‬‬
‫‪ާ2.2‬އެވްރެޖްކޮށްާދަނޑުވެރިއަކަށްާދަނޑުބިމުންާދޫކުރާދަނޑުގެާބޮޑުމިން‪ާ --------------------ާ:‬‬
‫‪ާ2.7‬ދަނޑުވެރިންާދަނޑުތަކަށްާފެންދޭާގޮތް‪ާ%(ާ.‬އިންާއެނގޭނޭާގޮތަށް) ާ‬
‫ާށ)ާޕެޓްރޯލްާޕަންޕުާބޭނުންާކޮށްގެން‪ާ -------------------ާ:‬‬ ‫ާ‬ ‫ހ)ާފެންދޭާކުރައިންާ‪ާ -----------------------‬‬
‫ނ)ާކަރަންޓުާޕަންޕުާބޭނުންާކޮށްގެން‪ާާާ-------------------:‬ރ)ާޑްރިޕްާއިރިގޭޝަންާބޭނުންާކޮށްގެން‪ާ ----------------------ާ:‬‬
‫ބ)ާއެހެންނިހެންާ‪ާ ާ-------------------------------------‬‬
‫‪ -2‬ރަށުގެ ާދަނޑުބިންތައް ާމެނޭޖް ާކުރުމުގައި ާކައުންސިލުގެ ާފަރތުން ާގެންގުޅުއްވ ާއުސޫލުތައް ާ‪ާ /‬ގަވއިދުތައް‪(ާ :‬ފޯމއެކު ާއެޓޭޗްާ‬
‫ކުރައްވ) ާ‬

‫ާާާާާާާ‬
‫‪ -4‬ރަށުގެ ާފެންފަށަލައަށް ާމައްސަލައެއް ާދިމވެފައި ާވނަމަ‪ާ ،‬ނުވަތަ ާއަހަރުގެ ާވަކި ާދުވަސްވަރެއްގައި ާރަށުގެ ާމީރު ާފެންފަށަލައަށްާ‬
‫ިމވނަމަާބަޔންާކުރުމަށް‪.‬‬
‫އެއްވެސްާމައްސަލައެށްާދ ާ‬

‫‪----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ާ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ -2‬މިނިސްޓްރީން ާކަނޑައަޅ ާލޭއައުޓއި ާއެއްގޮތަށް ާދަނޑުތަކުގެ ާއިންވަކިކޮށް‪ާ ،‬ޕްރޮގްރމްގެ ާދަށުން ާޤއިމްކުރާ‬
‫ކންކަންާކުރުމުގެާޤބިލުކަން‪ާ:‬‬
‫ބންާސފުާކޮށްދިނުމުގެާއެންމެހާ ަ‬
‫ބނުންވާ ި‬
‫ރންާއެކަމަށްާ ޭ‬
‫ވަޞީލަތްތައްާޤއިމްކުރުމުގެާކު ި‬
‫ާ(ށ)ާކައުންސިލަކުާނެތްާ‪‬‬ ‫ާ‬ ‫(ހ)ާކައުންސިލްގައިާއެބަހުރިާ‪ާ ‬‬
‫ްޙ ‪1 | 3‬‬
‫ޞަފ ާ‬
‫‪ -2‬ބިންާސފުކޮށްދިނުމުގެާޤބިލުކަންާކައުންސިލުގައިާނެތްނަމަާއެކަންާކުރުމަށްާކައުންސިލުންާވިސްނަވގޮތް‪ާ:‬‬

‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ާ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫‪ -7‬ޕްރޮގްރމުގެާދަށުންާފެންދޭާނިޒމުާޙަވލުކުރާސަރަޙައްދުންާދަނޑުވެރިކަމަށްާބިންދޫކުރުމަށްާގަސްތުކުރާގޮތް‬
‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ާ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫ތ ާ‬
‫އގައިާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާވިސްނފައިވާގޮ ްާ‬
‫ތނިވިާގޮތެ ް‬
‫‪ -8‬ޕްރޮގްރމްގެާދަށުންާޤއިމްކުރާވަޞީލަތްތައްާދެމެހެއް ެ‬
‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ާ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬

‫ގ ާމައުލޫމތު ާއެއްކޮށްާ‬
‫‪ -9‬މިޕްރޮގްރމްގެ ާދަށުން ާފެންދޭ ާނިޒމު ާޤއިމުކޮށްފައިވ ާދަނޑުތަކުގެ ާބޭނުން ާހިފަމުންދ ާގޮތު ެ‬
‫އަހަރުގެާފުރަތަމަާ‪ާ 2‬މަހުގެާރިޕޯޓުާއެއަހަރުގެާޖުލައިާމަހުގެާ‪ާ 2‬ވަނަާދުވަހުގެާކުރިންާއަދިާދެވަނަާ‪ާ 2‬މަސްާދުވަހުގެާ‬
‫ރިޕޯޓުގެާޖެހިގެންާއަންނަާއަހަރުގެާޖެނުއަރީާ‪ާ2‬ވަނަާދުވަހުގެާކުރިންާމިނިސްޓްރީއަށްާފޮނުވުމަށްާ‬
‫ާ(‪ާ)2‬އިންކރުާކުރަންާ‪ާ ‬‬ ‫ާ‬ ‫(‪ )1‬އެއްބަސްވަންާ‪ާާ ‬‬

‫‪ -11‬ޕްރޮގްރމްާކުރިއަށްާގެންދިއުމަށްާއެއްބރުލުންާދިނުމުގެާގޮތުންާހަމަޖައްސދެވޭނެާކަންތައްތައް‪ާ.‬‬

‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ާ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫‪ާ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬
‫ާ‬
‫‪ -11‬ފޯމއިާގުޅޭާގޮތުންާއިތުރުާމަޢުލޫމތެއްާސފުާކުރަންާޖެހިއްޖެާހިނދެއްގައިާގުޅނެާފަރތްތައް‪ާ:‬‬
‫ާ‪ާ)a‬ނަން‪-----------------------------------------ާ:‬‬ ‫‪ )a‬ނަން‪----------------------------------------------ާ:‬‬
‫ާ‪ާ)b‬ފޯނުާނަންބަރު‪--------------------------------ާ:‬‬ ‫‪ )b‬ފޯނުާނަންބަރު‪-------------------------------------ާ:‬‬
‫ާ‪ާ)c‬އީމެއިލް‪ާ --------------------------------------ާ:‬‬ ‫‪ )c‬އީމެއިލް‪-------------------------------------------ާ:‬‬

‫ާ‬
‫އިގުރރު‪ާ :‬‬
‫މި ާފޯމުގައި ާދީފައިވ ާމައުލޫމތަކީ ާތެދު ާމައުލޫމތެވެ‪ާ .‬ފޯމުގައިވ ާއެއްވެސް ާމައުލޫމތެއް ާނުވަތަ ާފޯމއިއެކު ާހުށަހަޅފައިވ ާއެއްވެސްާ‬
‫ލިޔެކިއުމަކީާސައްހަނޫންާއެއްޗެއްނަމަާމިފޯމުާބތިލްާވނެކަމަށްާއަޅުގަނޑުާގަބޫލުކުރަމެވެ‪ާ .‬‬
‫ާ‬

‫ޞަފްޙާ‪2 | 3‬‬
‫ނަން‪ާ---------------------------------------------------------------ާ:‬ސޮއި‪ާ ާ-----------------------------------------ާ:‬‬
‫ާ‬
‫މަގމް‪ާ--------------------------------------------------------------ާ:‬ތރީޙް‪ާ ----------------------------------------ާ:‬‬
‫ާ‬
‫ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާސިއްކަ‪ާ -----------------------------------------ާ:‬‬
‫ާ‬
‫ހުށަހަޅަންާބޭނުންނަމަ‪ާ،‬މިާފޯމއިއެކުާއެޓޭޗްކުރުމަށްފަހުާފޮނުވޭނެވހަކަާދެންނެވީމެވެ‪ާ ާާ.‬‬
‫ނޯޓް‪ާ:‬މީގެާއިތުރުންވެސްާއިތުރުާމައުލޫމތުާ ާ‬
‫ާ‬
‫ާ‬

‫ޞަފްޙާ‪3 | 3‬‬