Vous êtes sur la page 1sur 12

TABLE OF SPECIFICATION

Subject: FILIPINO
Grade: THREE

REMEM UNDERS APPLY ANAL EVAL CREAT


SKILLS Code TANDIN YZIN UATIN
BERING ING ING
G G G
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa. F3PB-Iva-3.2 /
2. Nakapagbibigay ng mga salitang magkatugma. F3RP-Ivd-h-9 /
3. Nagagamit ang angkop na pagtatanong tungkol sa mga tao,
bagay, hayop, lugar at pangyayari. F3WG-Ivb-6 /
4. Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kwentong F3PN-Ive-8
napakinggan. /
5. Nagagamit nag wasto ang pang-ukol (ukol sa, laban sa, ayon F3WG-Ivi-j-7
kay) /
6. Napagyayaman ang talasalitaan sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga F3V-IIIe-11.2
bagong salita mula sa salitang -ugat. /
7. Nababaybay ng wasto ang mga salitang dinaglat. F3PY-Ivb-h-2 /
8. Nabibigyang kahulugan ang graph. F3EP-IV-2.3 /
9. Natutukoy ang kahulugan ng tambalang salita na nanatili ang F3PT-Ivd-h-3.2
kahulugan. /
10. Nasaagot ang mga tanong tungkol sa binasang tekstong pang- F3PB-Iif-3.2
impormasyon. /
11. Nakapaglalarawan ng mga bagay, hayop, tao at lugar sa F3WG-Ivc-d-4
pamayanan. /
TOTAL
Legend:
U- Not Mastered(below 50%)

M- Mastered (75% and above)


NM- Nearing Mastery ( 50=74%)

OSUALDO F. PAZ, Ed.D.


Principal II

NOTED:
No. of Items: 35
Grading Period: FOURTH

Item Category No. Skill Mastery


Easy Ave, Diff. of Item Percenta ex
Placement ge of Description
70% 20% 10% Item Ma
ster M NM U
3 1,2,3 8.57%
3 4,5,6 8.57%

5 7,8,9, 10,11 14.29%


12,13,
4 14,15 11.43%

2 16,17 5.71%

1 18 2.86%
1 19 2.86%
5 20-24 14.29%

2 25, 26 5.71%

4 27-30 11.42%

5 31-35 14.29%
35 35 100%

FLORGINA R. ALMAREZ
Teacher
TABLE OF SPECIFICATION

Subject: MATHEMATICS No. of Items: 35


Grade: THREE Grading Period: FOURTH
Item Category Item Skill Mastery
SKILLS Code Remem Underst Applyin Analyzin Evaluati Creating
Easy Ave, Diff. No. of Placem Percent Index of Description
nering anding g g ng Item age
69% 22% 9% ent Mastery
M NM U
1. Convert time measure from seconds to minutes, minutes to 1,2,3 8.57%
hours and hours to a day and vice versa. M3ME-Iva-8 ü 3 1,2,3,
2. Convert time measure from days to weeks, months and years 4,5 5.71%
and vice versa. M3ME-Iva-9 ü 2 4,5
3. Convert common units to measure from larger unit to 6,7,8,
6,8,9 7 10 5 9,10 14.29%
smaller unit and vice versa. (kilogram to gram) M3ME-Ivb-39 ü
11,12 5.71%
4. Find the capacity of a container using milliliter/ liter. M3ME-Ivc-41 ü 2 11,12
13,14 5.71%
5. Convert liter to milliliter and vice versa. M3ME-Ivd-42 ü 2 13,14
M3ME-Ive-44 15-17 8.57%
6. Derive formula for the area of a rectangle and a square. ü 3 15-17
18,21,
7. Measure area using appropriate units. M3ME-Ivd-43 ü 22 19,20 5 18-22
14.29%

8. Collect data on one variable using existing recorder/ collect 23-26 4 11.43%
and organize data in a table. M3SP-Ivg-1.3 ü 23-26

9. Solve routine and non-routine problems using data presented 27-30 4 27-30 11.43%
in a single bar graph. M3SP-Ivh-4.3 ü

10. Convert common units of linear measure from larger unit to 31-32 2 31-32 5.71%
smaller unit and vice versa: meter and centimeter M3ME-Ivb-39 ü
11. Tell whether an event is sure, likely, equally likely, unlikely 8.57%
and impossible to happen. M3SP-Ivi-7.3 ü 33-35 3 33-35
TOTAL 24 8 3 35 35 100%
Legend:
U- Not Mastered(below 50%) Prepared by:
M- Mastered (75% and above) JESSIE B. BILBAO RHODA P. BADTING
NM- Nearing Mastery ( 50=74%) Principal I Teacher III
TABLE OF SPECIFICATION

Subject: ENGLISH No. of Items: 35


Grade: THREE Grading Period: FOURTH

Item Category Skill Mastery

Rememberin

Understandi

Evaluating
Analyzing
Applying

Creating
Easy Ave, Diff. No. of Item Percent Index
Description
SKILLS Code

ng
Item Placement age of

g
Mast
62% 29% 9% ery M NM U
1. Identify rhyming words in a poem. EN3WC-IIIh-2.4 ü ü 4 1,2,3,4, 11.43%
2. Spell some irregularly-spelled words. EN2S-Ivd-f-5 ü ü 5 31-35 14.29%
3. Interpret a pictograph. EN3SS-Ivc-d-1.2.7 ü ü 5 5,6,7,8,9 14.29%
4. Use the most frequently occuring prepositions. EN3G-Ivg-h-7.3 ü ü 3 10,11,12 8.57%
5. Use capitalization rules in word and in sentences. EN3S-Ivg-i-2.5 ü ü 3 13-15 8.57%
6. Match words with the appropriate pictures. EN3PWR-IVi-2 ü ü 3 16-18 8.57%
7. Identify cause and effect. EN3RCiIVa-b-2.13 ü ü 2 19-20 5.71%
8. Use the degrees of adjectives in making comparisons. EN3G-Ivi-j-5.2 ü ü 3 21-23 8.57%
9. Recognize adverbs of manner. EN3G-Ivi-j-6.1 ü ü 2 24, 25 5.71%

10. Note details regarding character, setting and plot. EN3RC-IO-2.2 ü ü 5 26-30 14.29%
TOTAL 22 10 3 35 35 100%

Legend: NOTED: Prepared by:


U- Not Mastered(below 50%) JESSIE B. BILBAO RHODA P. BADTING
M- Mastered (75% and above) Principal I Teacher III
NM- Nearing Mastery ( 50=74%)
TABLE OF SPECIFICATION

Subject: MOTHER TONGUE


Grade: THREE

REMEMBERIN

UNDERSTAND

EVALUATING
ANALYZING

CREATING
APPLYING
ING
SKILLS CODE

G
1. Write a 3-5 step procedural paragraph using signal words MT3C-Iva-i-2.7
such as first, last, then and next. /
2. Note important details in grade level informational texts. MT3RC-Iva-1.2.1
/
3. Uses correctly different degrees of comparison of adjectives. MT3G-Ivc-d-1.6.1
/
4. Identifies and discusses information from simple line and bar MT3SS-Ivd-f-12.4
graph. /
5. Identifies and uses adverbs of time, place and manner MT3G-Ivf-g-2.5.2
correctly. /
6. Identifies and uses personification, hyperbole and idiomatic
MT3VCD-Ivf-h-3.6
expressions. /
7. Uses the combination of affixes to form a new word. MT3VCD-Ivc-e-1.5 /
8. Infer important details from an informational text. MT3LC-Ivd-3.4 /
9. Identifies synonyms and antonyms of grade-level adjectives. MT3G-Ivb-2.5
/
TOTAL
Legend:
U- Not Mastered(below 50%)
M- Mastered (75% and above)
NM- Nearing Mastery ( 50=74%)

NOTED:
JESSIE B. BILBAO
Principal I
No. of Items: 30
Grading Period: FOURTH

Item Category Skill Mastery


Easy Ave, Diff. No. of Item Description
Item Place % Index of
64% 23% 13% ment Mastery
M NM U

12,13 13.33
4 4 14,15
3 3 1,2,3 10.00

3 3 4,5,6 10.00

4 4 17-20 13.33

7,8,9
10,11 16.67
5 5

4 4 21-24 13.33

3 3 25-27 10.00
1 1 16 3.33
3 3 28-30 10.00

19 7 4 30 30 100

Prepared by:

RHODA P. BADTING
Teacher III
TABLE OF SPECIFICATION

Subject: ARALING PANLIPUNAN


Grade: THREE

Reme
Unders
mberi tandin Applyi Analy Evaluati
SKILLS Code ng zing ng
g
ng
1. Naiisa-isa ang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa AP3EAP-Ivb-4
kinabibilangang rehiyon. ü
2. Naiuugnay ang kapaligiran sa uri ng pamumuhay ng kinabibilngang
lalawigan. AP3EAP-Iva-1
ü
3. Nakapaghihinuha ng kahalagahan ng inprastraktura ng mga lalawigan at AP3EAP-Ivd-7
naipaliliwanag ang kahalagahan nito sa kabuhayan. ü
4. Natutukoy ang mga tungkulin at pananagutan ng mga namumuno sa AP3EAP-IV
mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. ü
AP3EAP-Ive-
5. Natatalakay ang mga paraan ng pagpili ng pinuno ng mga lalawigan. 10 ü
6. Naipaliliwanag ang dahilan ng paglilingkod ng pamahalaan ng mga AP3EAP-Ivf-
lalawigan sa mga kasapi nito. 12
ü
7. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pamahalaan sa AP3EAP-Ivf-
bawat lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. 11 ü
8. Natutukoy ang iba't ang paraan ng pakiisa sa mga proyekto ng AP3EAP-Ivg-
pamahalaan ng mga lalawigan sa kinabibilangang rehiyon. 13 ü
9. Nakalalahok sa mga gawaing nakatutulong sa pagkakaisa, kaayusan at AP3EAP-Ivh-
kaunlaran ng sariling lalawigan at kinabiblangang rehiyon. 15
ü
TOTAL
Legend:
U- Not Mastered(below 50%)
M- Mastered (75% and above)
NM- Nearing Mastery ( 50=74%)

NOTED:
JESSIE B. BILBAO
Principal I
ON

No. of Items: 35
Grading Period: FOURTH

Item Category Skill Mastery


Creati Easy Ave, Diff. No. of Item % Index of Description
ng Item Placement Mastery
63% 20% 17% M NM U

4 4 1,2,3,4 11%

4 4 5,6,7,8, 11%

5 5 26-30 14%

3 3 9,10,12 9%

2 2 11,14 6%

4 4 17-20 11%

3 3 12,13,16 9%

5 5 21-25 14%

5 5 31-35 14%
19 9 5 35 35 100%

Prepared by:

RHODA P. BADTING
Teacher III
TABLE OF SPECIFICATION

Subject: EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO No. of Items: 30


Grade: THREE Grading Period: FOURTH

Item Category Skill Mastery

g
g
No. of Item Percentag

in
rin

g
g
SKILLS

g
nd

g
ti n
Description

in
Easy Ave, Diff.

be

yi n

tin
CODE

yz
ta
Index of

ua
Item Placement e

em

ea
pl
rs

al

al
Ap

Cr
de

An
m
Mastery

Ev
57% 29% 14% M NM U

Re

Un
1. Nakapagpapakita ng pananalig sa Diyos sa lahat ng
EsP3PD-Iva-7 √ √ 6 1,2,3,4,5,6, 17.14%
pagkakataon.
2. Nakapagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba tungkol 7,8,9,
EsP3PD-Ivb-8 √ √ 6 17.14%
sa Diyos. 10,11,12

3. Pagpapakita ng kahalagahan ng pag-asa para makamit ang EsP3PD-Ivc-i-9 √ √ 6 18-23 17.14%


tagumpay.

EsP3PD-Ivc-i-9 √ √ 12 24-35 34.29%


4. Nakapagpapakita ng kabutihan at katuwiran.
5. Naipamamalas ang pagmamahal sa lahat sa pamamagitan
ng:
* pag-iingat at pangangalaga sa kalikasan √ √ 1 13 2.86%
EsP3PD-Ivc-i-9
*pagtulong sa mga nangangailangan √ √ 1 14 2.86%

*pagpapakita ng suporta sa mga kaibigan o pagiging mabuting √ √ 3 15-17 8.57%


kaibigan

TOTAL 19 10 6 35 35 100%

Legend:
U- Not Mastered(below 50%) NOTED: Prepared by:
M- Mastered (75% and above) JESSIE B. BILBAO RHODA P. BADTING
NM- Nearing Mastery ( 50=74%) Principal I Teacher III
TABLE OF SPECIFICATION

Subject: MAPEH No. of Items: 40


Grade: THREE Grading Period: THIRD

Item Category Skill Mastery

Rememberin

Understandi

Evaluating
Item Percen Index

Applying

Creating
Analysis
Easy Ave, Diff. No. of Place Description
SKILLS CODE of

ng
Item ment tage

g
62.5% 22.5% 15% Maste M NM U
ry
MUSIC
1. Mimic animal movement according to speed. MU3TP-Iva-1 ü ü 1 1 2.50
2. Sing songs with proper tempo following basic conducting gestu MU3TP-Iva-2 ü ü 2 2,3 5.00
3. Demonstrate the concept of texture by singing twoppart
round and partner songs. MU3TP-Ivd-f-2 ü ü 2 4,5 5.00
4. Uses the terms fast, moderate and slow to identify tempo
changes and variations. MU3TP-Ivb-6 ü ü 3 6,7,8 7.50
5. Distinguish between sinle and multiple melodic lines which
occur simultaneously. MU3TX-Ivd-f-3 ü ü 2 9,10 5.00

ARTS

11,12,
1. Identify the different styles of puppetds in the Philippines. A3EL-Iva ü ü 6 13, 14, 15.00
15,16

2. Designs and creates masks or headdresswith the use of


recycled and natural objects inspired by best festivals. A3PL-IIIe ü ü 4 17-20 10.00

Prepared by:
NOTED: RHODA P. BADTING
JESSIE B. BILBAO Teacher
Principal I
TABLE OF SPECIFICATION

Subject: MAPEH No. of Items: 40


Grade: THREE Grading Period: THIRD

Item Category Item Percen IndexSkill Mastery

Rememberin

Understandi

Evaluating
Applying

Creating
Analysis
No. of
SKILLS CODE Easy Ave, Diff. Item Place tage of Description

ng
g
ment Maste M NM U
ry
PHISICAL EDUCATION

1. Describe locomotor and non locomotor movements. PE3PF-Iva-h-16 ü ü 5 21-25 12.50


PE3BM-IV-c-h-
Familiarize manipulative skills with relationship to objects. 21 ü ü 5 26-30 12.50
HEALTH
1. Explain the meaning of traffice signals and road signs. H3CH-IIIab-1 ü ü 3 31-33 7.50

2. Display self-management skills for road safety. H3IS-Ivg-25 ü ü 2 34-35 5.00


3. Follow safety rules/ guidelines to avoid accidents in the commu H3IS-Ivi-27 ü ü 2 36-37 5.00
4. Identify hazards in the community. H3IS-Ivh-26 ü ü 3 5,6,7 7.50

TOTAL 25 10 5 40 40 100
Legend:
U- Not Mastered(below 50%)
M- Mastered (75% and above)
NM- Nearing Mastery ( 50=74%)
Prepared by:
RHODA P. BADTING
NOTED: Teacher
JESSIE B. BILBAO
Principal I
TABLE OF SPECIFICATION

Subject: SCIENCE No. of Items: 40


Grade: THREE Grading Period: FOURTH

Item Category No. Skill Mastery


Reme Unders Applyi Analyz Evalua Creati Item
SKILLS Code mberi tandin ng Easy Ave, Diff. of % Index of Description
ng g ing ting ng
Item Placement Mastery
67.50% 25.00% 7.50% M NM
S3ES-Iva- 1,2,3,4,5, ,
1. Describe things found in the surroundings.
b-1 ü ü 10 6,7,8,9,10 25.00%

2. Relate importance of surroundings to people and other S3ES-Ivc- 4 2.50%


living things. d-2 ü ü 1
S3ES-Ive- 12,13,14,
3. Describe the changes in weather over a period of time. f-3 ü ü 6 15,16,17 15.00%

4. Communicate how different types of weather affectactivities S3ES_Ivg-


in community. h-4 ü 19,20 18,21 4 18,19,20,21 10.00%
5. Enumerate and practice safety precautionary measures in S3ES-Ivg- 7
22,23,24, 17.50%
dealing with different types of weather. h-5 ü ü 28 25,26,27,28
6. Describe the natural objects that are found in the sky S3ES-Ivg-
during daytime and nighttime. h-6 ü ü 2 29-30 5.00%
7. Enumerate safety measures to avoid the harmful effects of S3ES-Ivg-
the sun's heat. h-8 ü ü 10 31-40 25.00%
TOTAL 16 10 4 30 30 100%

Legend:
U- Not Mastered(below 50%) NOTED: Prepared by:
M- Mastered (75% and above) JESSIE B. BILBAO RHODA P. BADTING
NM- Nearing Mastery ( 50=74%) Principal I Teacher