Vous êtes sur la page 1sur 3

VOL VOLAR (Frozen)

h = 80 A
j
& 44 .. œ œ œ œ œJ œ . œ œ œ œ œJ œ œj œ œ œ œ œ œ œj ˙ ˙ .. ˙ # œœ .. j œœ œœ
1 2

œ œœ œœ œœ
Piano F P La neu, de nit, té un

? 44 .. ww ww ww ww .. ww œœ j
w w w œ œ œ.
w w œ

j
7

& œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ .. œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
œ ˙˙˙ œœœ ... œ œ œœœ œ œ
Pno.
j j j
to més bo- nic no hiIha tra-ces, tot és blanc d'un reg-ne aï-llat del món, en sóc
? œ œœ j j œ œ œ œ. œ œ
œ œ œ œ œ j œ œ j
œ œœ œ ˙. œœ œ œ œ
œ œ ˙. œ œ

Œ œ œ œj œ œj œj œ œ œ œj œj œ œ œ œj
12

& œ œœ œœ œœ œ œ œ ˙ ˙ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙ # ˙˙
Pno. rei - naIa - quest ins- tant el vent fe - reix la nit per dins la tem - pes - tat

? œ œ œj œ . ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œœ
œœ œ
œ
œ œ œ œ œœ
œ œ œ œ œ
√ √
j
17

& œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œœœ œ œ œ œ P j œ œ œ
œ. œ œ
œ œ œ œœ Fœ œ œ œ # œœ .. œ œ
Pno. heIa - ca - bat fu - gint tot i queIhe llui - tat.

?
˙˙ .... j
œœ ww œœ œ œ œ œ œ œ # ˙˙ œœ œ
œœ œ œ œ
œ œ ˙ .. œ w
B

œ j
& œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œœ œJ
œ j j œ œ œ œ
j
œ
j œ œœ œœ œœj œœ j œ œj
œ œ J œ œ œ œœ
˙˙ œœ P
noIels vull a dins, noIels vull a - "por - ta't molt bé" sem-preIem de - iaIa mi de - sat no pot
Pno.

? ˙
˙ ˙ œ
œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙˙
˙ ˙ œ ˙ ˙ œ ˙
˙
j j
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œJ œJ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ‰œ œ œ
27

& œœ œ œ œj œ œ œœ œ œ œ œ œ J
œ
F
sa - ber nin - gú ja ho sap al - gú vol vo - lar,
Pno.

? ˙ œœ œ ˙. œœ œ œœ œ œœ œœ j
˙ œ ˙. ˙
Ó
œ œ œ œœ œœ œœ Œ . &
œ œœ
C
j œ œ
& œ. Œ œ œ œ ˙ œœœ œ œ œ œ œ œJ œ . Œ œ œ œ œ . Œ œ
dei-xaIho `nar ni puc niell vull a - ma - gar vol vo-lar, dei-xaIho ´nar
Pno.

& œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ

œ œ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœ . œœ .. œœœ
œ ..
37

& J J J J ‰ Œ œ.
ja tan es, ja tan me fa És i - gual
Pno.

& œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ

œœ . œœ .. j
& œœœ œœ œœ œ .. œœ ˙˙ œ œ œœ ..
41

Œ œ. Œ œ. œœ œœ b œœ
el que pu - guin dir dei - vent vent cri - dar -
Pno.
œœ œœ œœ # œ œ œœ
& œ œ œ œ ? œ œ œœ œ œœ œ bœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ

œ œ jœ œ œ
45

& b ˙˙ .... j œ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ ‰ œœœœ œ ‰ œ œ œ


b ˙ .. œ œœ
b œœ œ
Pno. - - el fred no m'ha fet mai cap mal a mi

? b œ œ ww ˙˙ œ œ œ
bœ w ˙
Ó œ œœ œœ œœ
bœ œ
j œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ j œ œ œ
œ œ œ œœœ .. œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ
49

œ
& œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœœ ˙˙˙
.
œœ œœ œœLa neu, deœœ nit,
œ
œ œ œ œ œ
té un to més bo-nic no hiIha tra-ces,
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œœ
tot és blanc
œœ œœ œœ œ œœœ œœœ œœœ
d'un reg-ne aï-llat del món,
œ œ œ œ œ œ
Pno.

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
œœ œœ . œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
&J . J œ Jœ œJ œ œ Jœ œJ œ œ œ J
55

œœ œ œ ˙ # ˙˙ Œ
en sóc rei-naIa - quest ins-tant el vent fe-reix la nit per dins la tem - pes - tat
˙
? œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œJ œ . œ
Pno.

œ œ œ œ œœœ œ œ
œœ œ
œ œ œ œœ
œ J œ œœ œœ

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ # ww #œ œœ œ œ œ œ
& œœœœœ œœ œ# œ œ œ œ œ
61

œ œœ œœ œ
P J J
FheIa-ca-bat fu - gint tot i queIhe llui - tat. noIels vull a dins,
Pno.
j
? œ œ œ œ ˙˙ .... œœ ww j œ . œœ .. œœ # œ œ œ œ œ œœ jœœ
œœœ
œœ
˙ .. œ w œœ
œ œ . œœ .. œœ #œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ. j
& œJ œ œ œ Jœ œ œ œJ ‰ œJ J œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙ œ. œ
67

J J J J
noels vull a - quí "por - ta't molt bé sem-preIem de-iaIa mi de - sat no pot sa - ber nin - gú jaho
Pno.

? j œœœ j œœœ j œœœ j œœœ jœœœ jœœœ œ œj œœœ œj œœœ œ œjœœœ œj œ œœ œœ œœ œœ


œœ œ œœ œ œ œ œ œœœœ
œ œ œ œ œ
œœ j
D

œ œ œ œ J œ ˙ œ ˙ œ œ j œ œ œ
.
73

& œ œ œœœœœ œ œ œœ ˙˙ ‰œœ œœ œ ˙ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ . Œ œœ œœ œ


J
sap al - gú vol vo-lar, f dei-xaIho`nar ni puc niell vull a - ma-gar vol vo - lar,
Pno.

? œœ œœ œœ œœ œœ œœ Ó œ œœ
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

j œ œ œ œ œ j œœ . œœ . œ œ
œ . œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ .. œ .. œœ œœ Œ œœ œœ
79

Œ œ
& œ. œ œ œ œ J œ œ œ œ œ œ œ œ ˙‰ ‰‰ ‰ Œ
J J
dei - xaIho ´nar ja tan es, ja tan me fa És i - gual el que

? œœœ œ œ œ
Pno.

œœœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œœœ œ
œ
œœ . œ U˙ .
œœ .. œ ˙ Œ œ œ œœœ ... œœœ ... b œœ ˙˙ .. ‰ j œ œN œ œ œ œ œ œj
& œ ..
85

œ. œ ˙
œ ˙ .. w
F
pu - guin dir dei - vent vent cri - dar el fred no m'ha fet mai cap mal a mi!
no.

? œœ œœ ˙˙ ŒŒ œœ .. œœ ..b b œœ ww
œ œ œœ œ œœ ˙˙
œ . œ . b œ uw ww ww ww
œ w w w