Vous êtes sur la page 1sur 35

Score

Ireland : of Legend & Lore music by Robert W. Smith


Trans. by Akira Toda
Boldly (%=88)
# 4 >w w >w w w
Soprano Cornet & 4 ∑
f
œ œ œ œ œ œ œ œ
Solo Cornet & 44 ∑ ∑ Ó Œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f legarto

4 ∑ w> w w> w w
Repiano Cornet & 4
f
4 ∑ ∑ Ó Œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cornet 2nd & 4 œ œ œ œ
f legarto

Cornet 3rd & 44 ∑ w


>
w w
>
w w
f
4 ∑ w w w w w
Flügelhorn & 4 > >
f
# 4 œ œ
∑ ∑ Ó Œ œ œ œ œ œ œ
Tenor Horn 1st & 4 œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
#
legarto

& 44 ∑ ∑ Ó Œ
œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
Tenor Horn 2nd
f legarto
# 4 >w w >w w w
Tenor Horn 3rd & 4 ∑
f
4 >w w >w w w
Baritone 1st & 4 ∑
f
Baritone 2nd & 44 ∑ w
>
w w
>
w w
f
4 >w w œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Trombone 1st & 4 ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f legarto
4 ∑ w w w w w
Trombone 2nd & 4 > >
f
? b b 44 > >
Trombone 3rd ∑ w w w w w
f
4 ∑ ∑ Ó Œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Euphonium & 4 œ œ œ œ
f legarto

# 4
E b Bass & 4 w w> w w> w w
pp f
B b Bass
4
& 4 w w w w w w
pp > >
f
Boldly (%=88)
? b b 44
Timpani
wæ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ
pp f
4
Snare Drum Snare Drum
Sandpaper Blocks / 4 æ̇ œ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑
pp f
Triangle
Toms

/ 4 œ Œ Ó
Bass Drum 4 æ̇ ∑ ∑ ∑ ∑
pp f
/ 44Sus. Cym. œ ‰ Œ Ó Ó œ ‰ Œ Ó ∑ ∑
ppæ̇ J æ̇ J
Cymbals
f P f
/ 4Gong œ ‰ Œ Ó
Gong
4 æ̇ J ∑ ∑ ∑ ∑
pp f
Wind Chimes

/ 4 Œ
Marching Block
œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ
Marching Block
4 ∑
Bodhran(or TomToms)
f
44
Chain
/ ∑ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ
Chain
Bodhran(or TomToms)
Tambourine
Marching Block f
Chimes
b4 œ
Chimes
˙ œ œ ˙.
Glockenspiel
Small Shaker
&b 4 ∑ œ ˙ œ œ ˙. ∑ ∑ ∑
Toms
f
-1-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score

# œ >œ >œ >


3 3 3
˙ w w ˙ ‰ œœ œœ œœœœ œœœœ
7

œœ 6
œ œ œ œœ
7

Sop. Cor. & > > 8


œ œ
rall.
>œ >w
Solo Cor. & ˙. œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ >œ 6
8
œ w >œ >œ œ >œ >
œœœ
>
œœœ
rall.
œ ˙ œœ w ˙ ‰ œœ
Rep. Cor. & œ œœœ œ œ 6
8
rall.
> w>
7 3 3 3

& ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6
8
Cor. 2
rall.
>

œ ˙ 6
œ w> w ˙ œ œ w
7
& œ 8
œ œ œ œœ > > >
Cor. 3
rall.

œ ˙ 6
œ w> w ˙ œ œ w
7
& œœ 8
œ œœœ > > >
Flglhrn
rall.

#
œ œ œ œ œ œ œ œ
> >œ w> 6
T. Hrn. 1 & ˙. œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ 8
rall.
# > 6
w
&
˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ
8
>
T. Hrn. 2
rall.
# œ œ >w
œœœ œ w ˙
7
6
& œœœœ >œ w> 8

T. Hrn. 3
rall.

œ œ œœ œ w> >œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ


Bar. 1 & œœœœœ w ˙ ‰ œœ œœ œœ 6
8
œœ œ œ >œ >
œœœ
>
œœœ
7 rall. 3
œ ‰ œœ
3 3

& œ œ œœœœ w w ˙ œ œ 6
Bar. 2
> rall.
>œ >œ 8

w>
7 3

3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ >
Tbn. 1 & ˙. œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ 6
8
rall.

œ ˙ w w ˙ ∑ 6
Tbn. 2 & œ > >œ >œ 8
rall.

? b œ > 6
b ˙ œ w w ˙ œ œ ∑ 8
Tbn. 3
rall.
> >
> >w
& ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6
8
Euph.
rall.
>
# 6
E b Bass & ∑ 8
œ >˙ œ w> w ˙
rall. >œ >œ
œ ˙ w w ˙ ∑ 6
B b Bass & > œ > >œ >œ 8
rall.

? b ∑ 6
b œ œ ˙æ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ 8
>œ >œ
Timp.
p f rall.

6
S. D.
Sndpr.Blcks / œ Œ Ó ∑ ∑ 8
æ̇ æ̇
p f pp
Trngl.
Toms rall.

/ œ Œ Ó 6
B. D.
æ̇ ∑ ∑ æ̇ 8
p f rall. pp
/ œ ‰ Œ Ó 6
æ̇ J ∑ ∑ 8
ppæ̇
Cym.
p f rall.

/ œ ‰ Œ Ó 6
Gong
æ̇ J ∑ ∑ 8
f ppæ̇
W.Chms
p rall.

/ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ 6
Mrchng Blck
Bdhrn ∑ 8
rall.

6
Chn.
Brhrn. / Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ œ ∑ 8
Tamb.
Mrchng Blck. rall.

b ˙. w >œ
Glocken.
>œ >œ
6
Chms.
Glk.
S.Shkr.
&b Œ ˙. w ∑ ∑ Œ œ œ œ 8
f
Toms rall.

-2-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
12 Delibrerate (%=112) " Brian Boru's March"
# 6 >˙ . ˙. ˙. ˙. ∑ ∑ ∑
12

Sop. Cor. & 8


ƒ> .
˙ ˙. ˙. ˙.
6 ∑ ∑ ∑
Solo Cor. & 8
ƒ
>˙ . ˙. ˙. ˙.
6 ∑ ∑ ∑
Rep. Cor. & 8
ƒ
6 >˙ . ˙. ˙. ˙. ∑ ∑ ∑
Cor. 2 & 8
ƒ
6 ˙. ˙. ˙. ˙. ∑ ∑ ∑
Cor. 3 & 8 >
ƒ
6 ˙. ˙. ˙. ˙. ∑ ∑ ∑
Flglhrn & 8 >
ƒ
# 6 >˙ . ˙. ˙. ˙.
T. Hrn. 1 & 8 ∑ ∑ ∑
ƒ
# 6 >.
T. Hrn. 2 & 8 ˙ ˙. ˙. ˙. ∑ ∑ ∑
ƒ
# 6
& 8 ˙. ∑ ∑ ∑
T. Hrn. 3
> ˙. ˙. ˙.
ƒ
>˙ . ˙. ˙. ˙.
6 ∑ ∑ ∑
Bar. 1 & 8
ƒ
6 >˙ . ˙. ˙. ˙. ∑ ∑ ∑
Bar. 2 & 8
ƒ
6 >˙ . ˙. ˙. ˙. ∑ ∑ ∑
Tbn. 1 & 8
ƒ
6 ˙. ˙. ˙. ˙. ∑ ∑ ∑
Tbn. 2 & 8 >
ƒ
? b6 ∑ ∑ ∑
b 8 ˙. ˙. ˙. ˙.
>
Tbn. 3

ƒ
6 ∑ ∑ ∑
Euph. & 8 >˙ . ˙. ˙. ˙.
ƒ
# 6
& 8 ˙. ∑ ∑ ∑
E b Bass
> ˙. ˙. ˙.
ƒ
6 ∑ ∑ ∑
B b Bass & 8 >˙ . ˙. ˙. ˙.
ƒ
12 Delibrerate (%=112) " Brian Boru's March"
? b6 j ‰ ‰ Œ.
b 8 œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ ∑ ∑
> > > > >œ > œ œ œ œ œ œ œ
Timp.

ƒ pp
6 œ ‰ ‰ Œ.
S. D.
Sndpr.Blcks / 8 J ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
Trngl.
Toms

/ 6 œ ‰ ‰ Œ.
B. D. 8 J ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
/ 6 œ ‰ ‰ Œ.
Cym. 8 J ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
/ 6 œ ‰ ‰ Œ.
Gong
8 J ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
W.Chms

/ 6
Mrchng Blck
Bdhrn 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

>
6 Borhran > >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ
Chn.
Brhrn. / 8 œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
Tamb.
Mrchng Blck. F
>
Chms.
b 6 ˙.
Glk.
S.Shkr.
& b 8 ˙. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Toms
ƒ
-3-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
20 Lively
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
19

Sop. Cor. &


œ
Œ. ‰ ‰ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ J
1 player

Solo Cor. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


F
Rep. Cor. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cor. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cor. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Flglhrn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
T. Hrn. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
T. Hrn. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
T. Hrn. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bar. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bar. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tbn. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tbn. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn. 3 b

Euph. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
E b Bass & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Bass & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

20 Lively
? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timp. b

S. D.
Sndpr.Blcks / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trngl.
Toms

B. D. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cym. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Mrchng Blck
Bdhrn
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

>œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ
Chn.
Brhrn. / œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tamb.
Mrchng Blck. F
Chms.
b
Glk.
S.Shkr.
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Toms
-4-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
28
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
26

Sop. Cor. &


œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œœ
Solo Cor. & J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
Rep. Cor. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cor. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cor. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Flglhrn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
& ∑ Œ. Œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œœ
T. Hrn. 1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
#
T. Hrn. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
T. Hrn. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bar. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bar. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tbn. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tbn. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn. 3 b

Euph. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
E b Bass & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Bass & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

28
? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timp. b

S. D.
Sndpr.Blcks / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trngl.
Toms

B. D. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

/ ∑ ∑ Œ. x. Œ. x. Œ. x. Œ. x. Œ. x.
Finger Cyms.
Cym.

F
Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Mrchng Blck
Bdhrn
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

>œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ
Chn.
Brhrn. / œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tamb.
Mrchng Blck. F
Chms.
b
Glk.
S.Shkr.
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Toms
-5-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
36
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
33

Sop. Cor. &


œ œ. œ œ œ j œ œ œ œ œ
œ. œ œ œ J œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œœœ œœœ
Solo Cor. & J J J J J
F
Rep. Cor. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cor. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cor. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Flglhrn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ j j œ œ œj j j
œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ j œ œœœ œ œ œ œ
& J œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
T. Hrn. 1 œœœ œœœ
F
#
Œ. . œ. Œ . . œ. œ œ
T. Hrn. 2 & ∑ ∑ ∑ œ. œ œ. œ Œ. œ. œ. . Œ. œ. œ. .
F
#
T. Hrn. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bar. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bar. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tbn. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tbn. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn. 3 b

∑ ∑ ∑ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰
& œ. œ. J œ. œ. J œ. œ. J œ. œ. J
>œ >œ
Euph.
œ. œ.
# F
E b Bass & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Bass & ∑ ∑ ∑ Œ. Œ. Œ. Œ.
œ. œ. œ. œ.
F
36
? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timp. b

S. D.
Sndpr.Blcks / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trngl.
Toms

B. D. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cym. / Œ. x. Œ. x. Œ. x. Œ. x. Œ. x. Œ. x. Œ. x.

Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Mrchng Blck
Bdhrn
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

>œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ
Chn.
Brhrn. / œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tamb.
Mrchng Blck. F
Chms.
b
Glk.
S.Shkr.
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Toms
-6-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
44
#
∑ ∑ ∑ Œ. ‰ ‰ œœ œ œ œ. œ œ œ
40

Sop. Cor. & œ. œ œ œ œ œ œ. œ


œ œ
œœ
F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ. œ
œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œœ
œ œ
tutti
Solo Cor. & J J J œ œ
F
∑ ∑ ∑ Œ. Œ œœ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œœ
Rep. Cor. & œ œ œ œ
F
∑ ∑ ∑ .Œ Œ œœ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œœ
Cor. 2 & œ œ œ œ
F
∑ ∑ ∑ Œ. Œ œœ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œœ
Cor. 3 & œ œ œ œ
F
∑ ∑ ∑ Œ. Œ œœ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œœ
Flglhrn & œ œ œ œ
F
# œ œ œj œ œ œj œ œ œj
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ∑ ∑ ∑
T. Hrn. 1 & œ œ œ œ œ. œ œ
# . œ. . œ. j > j j
& Œ. œ. œ Œ. œ. œ Œ. œ œ. ∑ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰
T. Hrn. 2
œ. . J J
F
# j j j j j
T. Hrn. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰
F

Bar. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bar. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰
Tbn. 1 & J J J J J
F
j j j j j
& ∑ ∑ ∑ ∑ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰
Tbn. 2
F >
? b j > j j
b ∑ ∑ ∑ ∑ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰
Tbn. 3
J J
F
œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ j‰ ‰ ‰ ∑ ∑ ∑
& œ. œ. J œ. œ. J œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ
>œ >œ >œ
Euph.
>
# j‰ ‰ j‰ ‰
E b Bass & ∑ ∑ ∑ ∑ j‰ ‰ . j‰ ‰ j‰ ‰
œ œ œ >œ œ œ
F
j j j j j
B b Bass & Œ. Œ. Œ. ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰
œ. œ. œ. œ œ. >
F
44
? b ∑ ∑ ∑ ∑ j‰ ‰ j‰ ‰ j ‰ ‰ Œ. j‰ ‰ j‰ ‰
b œ œ œ œ œ
Timp.
F
S. D.
Sndpr.Blcks / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trngl.
Toms

/ œ. œ. œ. >œ . œ. œ.
B. D. ∑ ∑ ∑ ∑
F
Cym. / Œ. x. Œ. x. Œ. x. Œ. x. ∑ ∑ ∑

Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Mrchng Blck
Bdhrn
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

>œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ
Chn.
Brhrn. / œ œ œ œ œ œ
Tamb.
Mrchng Blck. F
Chms.
b
Glk.
S.Shkr.
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Toms
-7-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
52 j j
# œ j j œ œ #œ œ œ œ #œ œ
œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
47

Sop. Cor. & œ. œ œ œ J œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ


F j j
œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
œ œ #œ œ œ œ #œ œ
œ. œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Solo Cor. & J J
F j j
œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
œ œ #œ œ œ œ #œ œ
œ. œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Rep. Cor. & J J
F
œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
œ. œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
j
œ #œ œ Œ. j
œ #œ œ
Cor. 2 & J J
œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ
œ. œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ. œ œ. Œ. œ Œ. œ
& J œ. œ. . œ. œ. .
Cor. 3

œ F
œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ J œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ. Œ. Œ.
& œ œ œ œ J œ œ
œ. œ. . œ. œ. .
Flglhrn

j
F j
# œ œ #œ œ œ œ #œ œ
T. Hrn. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ
F j j
# j j > j j > œ œ #œ œ œ œ #œ œ
& œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ œ œ œ œ œ
T. Hrn. 2
> J J J
F
# j j j j j j j . œ. . œ.
& œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ
>
T. Hrn. 3
F
>˙ . >˙ .
Bar. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F
>˙ . >˙ .
Bar. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F
œ ‰ ‰ >œ . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . >˙ . >˙ .
Tbn. 1 & J J J J J J J
F
j j j j j j j
Tbn. 2 & œ ‰ ‰ >œ . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ.
>
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . >
˙. ˙.
>
F
? b œj ‰ ‰ œ . j > j j > >. >.
b œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. ˙ ˙
Tbn. 3
> J J J
F
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰
& œ œ. J œ œ. J
œ> . œ> .
Euph.

# F œ. œ.
& j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰
.
j‰ ‰ j‰ ‰ j ‰ ‰ . œ œ. J ‰ ‰ œ. œ. J ‰ ‰
E b Bass
œ œ œ >œ œ >œ œ . >œ
>œ . œ œ œ
F>
j j j j j j j
B b Bass & œ ‰ ‰ >œ . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . . .
> >˙ >˙
F
52
? b j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ j‰ ‰ j ‰ ‰ ‰ Œ. ‰
b œ œ œ . .
>œ . œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ >œ œ œ
Timp.
F
S. D.
Sndpr.Blcks / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trngl.
Toms

/ œ. >œ . œ. œ. œ. >œ . œ. œ. œ. >œ .


B. D. ∑ ∑

˙. ˙.
Scrape Sus. Cym.

Cym. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F
Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Mrchng Blck
Bdhrn
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

>œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ Œ. >œ .


Chn.
Brhrn. / œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ
Tamb.
Mrchng Blck.
Chms.
b ˙˙ ..
Glocken.
˙˙ ..
Glk.
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
F
S.Shkr.
Toms
-8-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
j œ. œ. œ. n œ. . .
60
# j j œ
œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ ∑
54

& œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ. œ œ œ .
Sop. Cor.
. .
( play upper notes if. possible )
œ
j
œ #œ œ œ
j
œ #œ œ œ
j
œ #œ œ œ œ œ œ. œ. n œ. œ. . .œ . .
& œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
( œ œ œ œ œ) œ œ œ œ. ∑
Solo Cor.
J
j j j
œ #œ œ œ œ œ. œ. œ. n œ. œ. . œ
( play upper notes if possible )
œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ
œ. œ. œ. œ #œ œ
& œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
( œ œ œ œ œ) œ œ œ œœ J
Rep. Cor.
J J
F
& Œ. j
œ nœ Œ. j Œ. j
œ #œ œ Œ. œ œ œ. œ. œ. n œ j ‰ ‰ Œ. ∑
Cor. 2 #œ œ œ œ #œ œ œ
J . œ. œ. œ.

& Œ. œ Œ. œ Œ. œ Œ. œ œ. œ. œ. œ j ‰ ‰ Œ. ∑
œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . . œ. œ. œ.
Cor. 3

& Œ. œ Œ. œ Œ. œ Œ. œ œ. œ. œ. œ j ‰ ‰ Œ. ∑
œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . . œ. œ. œ.
Flglhrn

# j
œ #œ œ
j
œ #œ œ
j
œ #œ œ œ œ œ. œ. œ. n œ. . . j œ
œ œ œ œ œ #œ œ
T. Hrn. 1 & œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ. œ œ œ
. . œ œ œœ J
F
# j
œ #œ œ
j
œ #œ œ œ
j
œ #œ œ œ œ œ. œ. œ. n œ. . .
&
œ œ
œ œ œ œ œ œ J œ œ œ. œ œ œ . ∑
T. Hrn. 2 œ œ nœ œ œ œ . .
# œ œ . œ. . œ. œ. œ. œ. œ. . .
T. Hrn. 3 & œ œ œ œ. œ. . œ œ œ œ. œ. . œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ .
. .

>˙ . >˙ . >˙ . >˙ . >œ . >œ . >˙ .


Bar. 1 & ∑

>. >. >˙ . >˙ . >œ . >. >˙ .


Bar. 2 & ˙ ˙ œ ∑

>˙ . >˙ . >˙ . >˙ . >œ . >œ . >˙ .


Tbn. 1 & ∑

& . . ˙. ˙. œ. . ˙. ∑
Tbn. 2
>˙ >˙ > > > >œ >
? b ˙. >. >. >. >.
b > ˙. ˙ ˙ œ œ. ˙ ∑
Tbn. 3
> >
œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ ∑
& œ. œ. J œ. œ. J œ œ. J œ. œ. J œ. œ.
œ œ. œ. œ
. œ. œ .
œ> . >œ >œ œ. .
Euph.
œ. œ.
# œ œ
. œ. œ. œ. .œ .
& œ œ. . J ‰ ‰ œ. œ. J ‰ ‰ œ. œ. J ‰ ‰ œ œ. J ‰ ‰ œ. œ.
œ œ. œ œ. . ∑
E b Bass
. œ. >œ œ> . >œ œ. . œ

B b Bass & . . . . ∑
>˙ . >˙ . >˙ >˙ >œ >œ . >˙
60
? b Œ. Œ. ‰ j j Œ.
b œ. . . . œ >œ ‰ œ œ œ œ œ.
> >œ œ œ œ >œ >œ œ œ >œ œ œ
Timp.

Sandpaper Blocks
S. D.
Sndpr.Blcks / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ ‰ œ
F
Trngl.
Toms

B. D. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cym. / ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ∑

Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Mrchng Blck
Bdhrn
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

>œ . Œ. >œ . >œ . Œ. >œ . >œ >œ ‰ œ œ œ œ >œ . Œ.


Chn.
/ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
J J
Brhrn.
Tamb.
Mrchng Blck.

b ˙. ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ .. œœ .. œœ .. ˙˙ ..
& b ˙.
Chms.
Glk. ∑
S.Shkr.
Toms
-9-
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score

#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
61

Sop. Cor. &

Solo Cor. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ
J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
œ œ r
œ œ œ
nœ œ œ
œ œœœ J J œ œ œ œ œ. œ œ.
Rep. Cor. & J œ J

Cor. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cor. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Flglhrn & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

# œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œj
& J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
œ œ r
œ œ œ
œ œœœ J J œ œ œ œ œ. œ œ.
T. Hrn. 1
J œ
#
T. Hrn. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
T. Hrn. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bar. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bar. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tbn. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tbn. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn. 3 b

Euph. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
E b Bass & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Bass & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timp. b

S. D.
j
Sndpr.Blcks / ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰
Trngl.
Toms

B. D. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cym. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Mrchng Blck
Bdhrn
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Chn.
Brhrn. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck.
Chms.
b
Glk.
S.Shkr.
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Toms
- 10 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
j j j œ. œ. œ. n œ. . .
68
# j j œ
œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
68

Sop. Cor. & œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J


f ( play upper notes .if possible )
œ
j
œ #œ œ œ
j
œ #œ œ œ
j
œ #œ œ œ
j
œ #œ œ œ
j
œ #œ œ œ œ œ œ. œ. n œ. œ. .
& œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ( œ œ œ œ œ) œ
Solo Cor.
J
f ( play upper notes .if possible )
œ
j
œ #œ œ œ
j
œ #œ œ œ
j
œ #œ œ œ
j
œ #œ œ œ
j
œ #œ œ œ œ œ œ. œ. n œ. œ. .
& œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
(œ œ œ œ œ œ) œ
Rep. Cor.
J
f >. >
œœ ‰ œ œœ ‰ œœ œœ œ œ œœ œœ . œœ ‰ œ œ ‰ œ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ ‰ œ œœ œœ œ œœ œœ ‰ ‰ Œ .
œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œ
div.
Cor. 2 & œ œ œ œœ J
f
> >œ
& œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ. œ ‰ œ œ ‰ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ ‰ Œ.
œœœ J
Cor. 3
f
& Œ. œ Œ. œ Œ. œ Œ. œ Œ. œ Œ. œ œ. œ. œ. œ
œ œ. . œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . . œ. œ.
Flglhrn
f .
# . œ. . œ. œ œ . œ. . œ. œ. œ. œ. œ. . .
T. Hrn. 1 & Œ. œ. œ Œ. œ. œ Œ. œ. œ. . Œ. œ. œ. . Œ. œ. œ Œ. œ. œ œ œ
fj
# œ œ #œ œ
j
œ œ #œ œ
j
œ #œ œ
j
œ #œ œ œ
j
œ #œ œ œ œ œ. œ. œ. n œ. . .
& œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ J œ œ
T. Hrn. 2 œ œ nœ œ œ œ
f
# œ
j
œ #œ œ
j
œ œ #œ œ
j
œ #œ œ
j
œ #œ œ œ
j
œ #œ œ œ œ œ. œ. œ. n œ. . .
& œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ J œ œ
T. Hrn. 3 œ œ œ œ nœ œ œ œ
f
œ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . >œ
Bar. 1 & J ‰ ‰ J J J J J J J J J ‰ ‰ Œ.
f
>œ . j > œ ‰ ‰ >œ . >œ
Bar. 2 & œJ ‰ ‰ œ ‰ ‰
J
œ ‰ ‰
J
œ ‰ ‰ œ ‰ ‰
J
œ ‰ ‰ œ.
J
œ ‰ ‰
J
œ ‰ ‰
J J J
‰ ‰ Œ.
f
œ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . >œ
Tbn. 1 & J ‰ ‰ J J J J J J J J J ‰ ‰ Œ.
f
j j j j j j j j j j
& œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ Œ.
Tbn. 2
> > >
f
? b œ j >. j j j j > >
b J ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ Œ.
Tbn. 3
J > J J J
f
œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰ œ. ‰ ‰
& œ. œ. J œ. œ. J œ. œ. J œ. œ. J œ. œ. J œ. œ. J œ. œ.
œ œ.
>œ >œ >œ >œ >œ œ. .
Euph.
œ. œ.
# f œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& œ œ. œ. J ‰ ‰ œ œ. J ‰ ‰ œ. œ. J ‰ ‰ œ. œ. J ‰ ‰ œ œ. J ‰ ‰ œ œ. J ‰ ‰ œ. œ.
œ œ.
E b Bass
>f œ> . œ. œ. œ> . œ> . >œ œ. .
j j j j j j j j j j
B b Bass & œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ >œ . œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ. œ ‰ ‰ Œ.
> > >
f
68
? b j ‰ ‰ Œ.
b œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ œ
> > >œ > >œ > >œ > >œ > >œ > >œ
Timp.

f
j
œ ‰ ‰ Œ.
S. D.
Sndpr.Blcks / œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ
f
Trngl.
Toms

/ œ. œ. œ. >œ . œ. œ. œ. >œ . œ. œ. œ. >œ . œ ‰ ‰ Œ.


B. D.
J
f
/ Œ. œ. Œ. œ. Œ. œ.
C. Cym.
Cym. ∑ ∑ ∑ ∑
f
Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Mrchng Blck
Bdhrn
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

>œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ œ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ œ œ œ >œ ‰ ‰ Œ .
Chn.
/
J
Brhrn.
Tamb.
Mrchng Blck. f
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Chms.
bb œ . œ. œ. œ. Œ.
Glocken.
Glk.
S.Shkr.
& œ. œ.
Toms
f
- 11 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
76 Fading
# >œ
‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
75

& œ. œ œ œ . œ #œ #œ
Sop. Cor.
. . >
ƒ >
rit.
.œ . .
œ œ œ. œ #œ #œ œ
& ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Solo Cor.
>
ƒ rit.
>
œ. œ. œ. œ . œ #œ #œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙.
& ‰ Œ. Œ. Œ œ œ œ œ ˙.
Rep. Cor.
> F
ƒ rit.

‰ Œ.
a2

& ∑ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. 2
>
ƒ rit.

& ∑ œ ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. 3
>
ƒ rit.

& j ‰ ‰ Œ. œ ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Flglhrn
œ. >
ƒ rit.

# >œ
& œ. œ œ œ . œ #œ #œ ‰ Œ. Œ. Œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ ˙. ˙.
T. Hrn. 1
. . > œ œ œ œ
ƒ F
# >œ
rit.

& œ. œ œ œ . œ #œ #œ ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Hrn. 2
. . >
ƒ rit.

# >œ
& œ. œ œ œ . œ #œ #œ ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Hrn. 3
. . >
ƒ rit.

œ. œ. œ. œ . œ ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bar. 1 & > >
ƒ rit.

& ∑ œ ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bar. 2
>
ƒ rit.

& ∑ œ ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn. 1
>
ƒ rit.

& ∑ œ ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn. 2
>
ƒ rit.

? b >œ
Tbn. 3 b ∑ ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ rit.

& œ. œ œ ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Euph.
. œ. œ . >
> ƒ rit.
.
# œ . .
E b Bass & œ œ œ. ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
> >œ
ƒ
rit.

B b Bass & ∑ œ ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
ƒ rit.

76 Fading
? b ∑ ‰ Œ. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
b

Timp.

ƒ
rit.

‰ Œ.
S. D.
Sndpr.Blcks / ∑ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trngl. >
Toms ƒ rit.

/ >œ ‰ Œ.
B. D. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ rit.

/ >œ . Œ.
Cym. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ƒ rit.

Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
rit.

Mrchng Blck
Bdhrn
/ ∑ Œ. œ. Œ. œ. Œ. œ. Œ. œ. Œ. œ. Œ. œ.
ƒ decresc.
rit.

>œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ œ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ ‰ œ œ >œ ‰ >œ œ œ œ
Chn.
Brhrn. / ∑ œ œ œ œ œ œ
Tamb.
Mrchng Blck. ƒ rit.


decresc.

bb ‰ Œ.
Chms.
Glk.
& ∑ œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
S.Shkr.
ƒ
Toms rit.

- 12 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
84 Mysterious (%=80) "Grace O'Malley"
# 4 Hum.
∑ ∑
82

Sop. Cor. & 4 w w w w w


p
4 œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœœ œ œ œ œ œ œ
1 player

Solo Cor. & ∑ ∑ 4 ∑ Ó Œ œ œ œ - -œ


F
˙. 4 w ∑ ∑ ∑
Rep. Cor. & ˙. 4 w

4 œœœœ œ œ œ œ œ œ œ
1 player

& ∑ ∑ 4 ∑ Ó Œ ˙ œ œ œ œ œ
Cor. 2 œ œ œ - -œ
F
∑ ∑ 4 w
Hum.

& 4 w w w w
p
Cor. 3

∑ ∑ 4 w
Hum.

& 4 w w w w
p
Flglhrn

# 4
& 4 w ∑ ∑ ∑
T. Hrn. 1 ˙. ˙. w
# 4
∑ ∑
Hum.

T. Hrn. 2 & 4 w w w w w
p
# 4
∑ ∑
Hum.

T. Hrn. 3 & 4 w w w w w
p
∑ ∑ 4 w
Hum.

& 4 w w w w
p
Bar. 1

∑ ∑ 4 w
Hum.

& 4 w w w w
p
Bar. 2

∑ ∑ 4 w
Hum.

& 4 w w w w
p
Tbn. 1

∑ ∑ 4 w
Hum.

& 4 w w w w
p
Tbn. 2

? b ∑ ∑ 4 w w w w w
Hum.

b 4
p
Tbn. 3

∑ ∑ 4 w
Hum.

& 4 w w w w
p
Euph.

# 4
∑ ∑
(Bass continue to play)

E b Bass & 4 w w w w w
p
∑ ∑ 4 w
(Bass continue to play)

B b Bass & 4 w w w w
p
84 Mysterious (%=80) "Grace O'Malley"
? b ∑ ∑ 4
Timp. b 4 wæ æw æw æw æw
p

4
S. D.
/ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
Triangle
Sndpr.Blcks
4 x x x x x x
Trngl.
Toms p
/ 4
B. D. ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

/ 4
Cym. ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

/ 4 Wind Chimes
Gong
∑ ∑ 4 æ̇ æ̇ æ̇ æ̇ æ̇
p
W.Chms

/ Œ. œ. Œ. œ. 4
Mrchng Blck
Bdhrn 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

>œ ‰ >œ ‰ œ œ 4
Chn.
Brhrn. / œ œ œ œ œ œ 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck.
Chms.
b 4 ˙˙ œœ ˙ ˙˙ ..
&b ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ Œ
Glocken.
Glk.
S.Shkr.
4 ˙ œœ
Toms p
- 13 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
94
89
# Ahh
& ˙. w w w w w
œ
Sop. Cor.
p
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ
2 player

Solo Cor. & ˙. œ - -œ w w


p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ahh

Rep. Cor. & w


p
œœœœ œ œ œ œ œ œ œ
1 player

& ˙. ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ w w
- -œ
Cor. 2
p
Ahh

Cor. 3 & ˙. œ w w w w w
p
Ahh

Flglhrn & ˙. œ w w w w w
p
# œ œ œ
T. Hrn. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ
œ œ œ œ œ #œ
p
#
œ œ œ #œ œ œ œ
T.Hrn.

& ˙. w w w ˙. œ œ
œ
T. Hrn. 2
p
# T.Hrn.

& ˙. w w w ˙. œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
T. Hrn. 3
p
Ahh

Bar. 1 & ˙. œ w w w w w
p
Ahh

Bar. 2 & ˙. œ w w w w w
p
Ahh

Tbn. 1 & ˙. œ w w w w w
p
Ahh

Tbn. 2 & ˙. œ w w w w w
p
? b ˙. œ w w w w w
Ahh

Tbn. 3 b
p
Eupho.

& ˙. œ w w w w
w
Euph.

pAhh
# w
E b Bass & œ ˙ w w w w
œ p
(Bass continue to play)

B b Bass & œ ˙ œ w w w w
pw
94
? b
b œ ˙ æw æw æw æw æw
œ
Timp.

S. D.
Sndpr.Blcks / Œ x Ó Œ x Œ x Œ x Œ x Œ x Œ x Œ x x Œ ∑
Trngl.
Toms

B. D. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

/ Œ ˙. œ ‰ Œ Ó
Sus. Cym.

J ∑ ∑ ∑ ∑
æ
Cym.
p
Gong / ∑
W.Chms æ̇ æ̇ æ̇ æ̇ æ̇
Mrchng Blck
Bdhrn
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Chn.
Brhrn. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck.

b œœ ˙ œ ˙
˙˙ ..
Chms.
Glk.
S.Shkr.
&b Œ ˙˙ Œ ˙˙ œœ Œ ˙ œœ Œ Œ œ ˙ ∑
Toms
- 14 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
98 Flowing
# œ #œ
Cor.
œ œ œ œ
95

& w w ˙. nœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ - -œ
Sop. Cor.
slight rit. F
tutti œ œ œ
rit.

ww ˙˙ .. #œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
div.

& ww œ - -œ
F
Solo Cor.
slight rit.
œ #œ œ
rit.

˙. œ œ œ
Cor.
w w
nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Rep. Cor. & œ - -œ
slight rit. F rit.

œ œ œ œ œ œ œ
tutti

& œ #œ œ œ œ œ œ - -œ
Cor. 2
w w ˙. nœ œ œ
œ œ
slight rit. F rit.

& w ˙. Œ ∑ ∑ ∑
Cor. 3 w
slight rit. Flgl. rit.

& Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Flglhrn
w w ˙.
slight rit. F rit.

# œ
œ œ œ #œ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
T. Hrn. 1 & œ œ œ œ
F
œ œ œ œ œ œ œ œ
rit.
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
slight rit.

T. Hrn. 2 & #œ œ œ œ œ ˙ œ # œ œ œ #w
F
œ œ œ œ œ œ œ œ
rit.
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
slight rit.

T. Hrn. 3 & œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ w
F rit.
œ #œ œ
slight rit.
œ
Bar.

w w ˙. œ nœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ -œ
& œ -œ
F
Bar. 1

Bar. œ # œ œ œ œ œ
rit.
nœ œ œ œ œ œ œ œ -œ
slight rit.

& w ˙. œ œ œ œ -œ
Bar. 2 w
slight rit.
F rit.

w w ˙. œ
Trb.
˙. œ ˙. œ ˙ œ œ
Tbn. 1 &
slight rit.
F rit.
Trb.

Tbn. 2 & w w ˙. œ ˙. œ ˙. œ ˙ œ œ
slight rit.
F rit.

? b w ˙. nœ
Trb.
˙. œ ˙. œ ˙ œ œ
Tbn. 3 b w
slight rit. F rit.

& #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Euph.
w w ˙.
F F rit.
# slight rit.
w ˙.
Bass
E b Bass & w ˙. œ ˙. œ ˙ œ œ
œ
slight rit. F rit.

B b Bass & w ˙. œ
w F ˙. œ ˙. œ ˙ œ œ
rit.
slight rit.
98 Flowing
? b œ
Timp. b æw æw ˙æ. ˙. œ ˙. œ ˙ œ œ
slight rit.
F rit.

S. D.
Sndpr.Blcks / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trngl.
Toms slight rit. rit.

B. D. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
slight rit. rit.

/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p æ̇rit.
Cym.
slight rit.

Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
slight rit. rit.

Mrchng Blck
Bdhrn
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
slight rit. rit.
Chn.
Brhrn. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck. slight rit. rit.
Chms.
b
&b ∑ ∑ ∑ Œ Œ Œ
Chimes
Glk.
˙. ˙. ˙.
F
S.Shkr.
Toms slight rit. rit.
- 15 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
101
#
"Courtly Dance"

∑ ∑ ∑ ∑
101 a tempo
Sop. Cor. & w w
f
∑ ∑ ∑ ∑
a tempo
Solo Cor. & w w
f
∑ ∑ ∑ ∑
a tempo
Rep. Cor. & w w
f
∑ ∑ ∑ ∑
a tempo
Cor. 2 & w w
f a tempo
Cor. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ
a tempo
Flglhrn & w ˙. œ œ ˙.
f
F
# w a tempo w
T. Hrn. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑
f
# w a tempo w
T. Hrn. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑
f
# w a tempo w
T. Hrn. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑
f
∑ ∑ ∑ ∑
a tempo
Bar. 1 & w w
f
∑ ∑ ∑ ∑
a tempo
Bar. 2 & w w
f
> a tempo
œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. >œ œ. œ. > > >œ œ. œ. >œ >œ œ. œ. >œ
Tbn. 1 & œ œ œ. œ. œ œ. œ. -œ œ. œ.
f P
a tempo
Tbn. 2 & >œ œ. œ. œ
>
œ. œ. œ
>
œ. œ. œ
>
œ. œ.
>
œ œ. œ. œ
>
œ. œ.
>œ œ. œ. >œ œ. œ. œ
>
œ. œ. œ
> -œ
œ
>
œ. œ. œ
>
œ. œ.
f P
? b >œ >
œ. œ. œ œ. œ.
>
œ
>
œ. œ. œ œ. œ.
>
œ
>
œ. œ. œ œ. œ.
>
œ
>
œ. œ. œ
>
œ
>
œ. œ. œ œ. œ.
a tempo
b œ œ. œ. œ œ. œ. -œ
Tbn. 3
> >
f P
a tempo
Euph. & w w ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
f P
# a tempo
E b Bass & ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
f P
a tempo
B b Bass &
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
f P
101 "Courtly Dance"
? b a tempo j j j j j j j j j j j
Timp. b œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ
f P
S. D. a tempo Triangle
Sndpr.Blcks / Πx Πx Πx Πx Πx Πx Πx Πx Πx Πx Πx Πx
f
Trngl.
Toms P
/
a tempo
B. D. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

/ œ ‰ Œ Ó
a tempo
Cym.
J ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
/
a tempo
Gong
W.Chms ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

/
a tempo
Mrchng Blck
Bdhrn ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Chn. a tempo
Brhrn. / œ
Tambourine
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tamb.
Mrchng Blck. f P
Chms.
bb ˙˙ a tempo ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
Glk.
S.Shkr.
&
Toms f Glocken. P
- 16 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
111
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
107

Sop. Cor. &


œ. œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ #œ
1 player

Solo Cor. & ∑ ∑ ∑ Ó Œ œ œ


F
Rep. Cor. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cor. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cor. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Flglhrn & œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. Œ ∑

# r
#œ ˙
r
œ ˙
T. Hrn. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑
F
#
T. Hrn. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ˙ ˙
F
#
T. Hrn. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bar. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bar. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

>œ œ. œ. >œ œ. œ. > > >œ œ. œ. >œ >œ œ. œ. >˙


Tbn. 1 & œ œ. œ. œ œ. œ. -œ ∑

& œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ. œ. ˙ ∑
Tbn. 2
> > >œ œ. œ. >œ œ. œ. > > -œ > >
? b >œ >
œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ.
>
œ
>
œ. œ. œ
>
œ
>
œ. œ. ˙ ∑
Tbn. 3 b > > -œ

& ∑
Euph. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
#
E b Bass & ∑
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙

B b Bass & ∑
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
111
? b j j j j j j ∑
Timp. b œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ ˙

S. D.
Sndpr.Blcks / Œ x Œ x Œ x Œ x Œ x Œ x Œ x Œ x ∑
Trngl.
Toms

B. D. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cym. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Mrchng Blck
Bdhrn
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Chn.
Brhrn. / œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
Tamb. æ
Mrchng Blck. F
Chms.
b ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
Glk.
S.Shkr.
&b ∑
Toms
- 17 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score Boldly
115 3 3

# œœ œ œœ œ
œ œ #œ ˙
7

∑ ∑ ∑ ‰ œœ
112

& œœ œ
Sop. Cor.
œœœœ
f
œœœœ œ ˙. œ #œ œ œ
œ œ . #œ œ œ œ
tutti

œœœ. œœœœœ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
Solo Cor. & œ
f
œœ œ œœ œ
‰ œœ œœ œ œ œ #œ ˙
Rep. Cor. & ∑ ∑ ∑ œœœœ
f 3
#œ œ œ
3 7

& ∑ ∑ Ó Œ œ œ œ œ œ œ
Cor. 2
œ œ œ
f
∑ ∑ Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ
Cor.
& œ œ œ -œ -œ
Cor. 3
f
∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Flglhrn & œ
f
# r r r r r r œ œ œ œ œ œ ˙
#œ ˙ œ ˙ #œ ˙ œ ˙ #œ ˙ œ ˙ œ nœ
T. Hrn. 1 &
f 3 3

# œ œœ œ
‰ œ œ œ #œ ˙
7

& ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œœ
T. Hrn. 2 œ œœ œœœœ
f 3 3

# œ œœ œ
‰ œ œ œ #œ ˙
7

& ∑ ∑ ∑ œ œœ
T. Hrn. 3 œ œœ œœœœ
f
œœ œ œœ œ
‰ œœ œœ œ œ œ #œ ˙
Bar. 1 & ∑ ∑ ∑ œœœœ
f 3 3 7

∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Bar. 2 & œ
f
∑ ∑ Ó Œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
Tbn. 1 &
f
Tbn. 2 & ∑ ∑ Ó Œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
f
? b ∑ ∑ Ó Œ nœ ˙ œ œ ˙ œ œ
Tbn. 3 b
f
∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Euph. & œ
f
#
E b Bass & ∑ ∑ Ó Œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ
f
B b Bass & ∑ ∑ Ó Œ ˙ œ œ ˙ œ œ
œ
f
115 Boldly
? b ∑ ∑ Ó Œ œ
Timp. b ˙ œ œ ˙ œ œ
f
S. D.
Sndpr.Blcks / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trngl.
Toms

B. D. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cym. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Mrchng Blck
Bdhrn
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Chn.
Brhrn. / œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Tamb. æ
Mrchng Blck. f
bb œ
Chms. Chimes
Glk.
& ∑ ∑ Ó Œ œ ˙ œ Œ ˙ œ
S.Shkr.
Toms f
- 18 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
119 Theatening (%=64) "Battle of Cahir Castle"
Uw U
3
#
‰ œœœœ œ œœ œ
3

∑ ∑ ∑ w 5
117

Sop. Cor. & œœ 4


Uw P
œ œ U
rall.

Solo Cor. & œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ 5


4
Uw
œœ œ œœ œ Uw
rall.

‰ œœ œœ ∑ ∑ ∑ 5
Rep. Cor. & 4
P
Uw Uw
rall. 3
œ
3

œ œ œ œ œ ∑ ∑ ∑ 5
& 4
P
Cor. 2

U U
rall.

œ œ w ∑ ∑ ∑ ∑ 5
Cor. 3 & œ œ œ œ 4
U U
rall.
œ ˙ w ∑ ∑ ∑ ∑ 5
Flglhrn & œ 4
rall.

# œ ˙ Uw U
œ ∑ ∑ ∑ w 5
T. Hrn. 1 & 4
P
Uw U
rall. 3
# œœ œ œœ œ
3

‰ ∑ ∑ ∑ w 5
& œœ œœ 4
P
T. Hrn. 2

Uw U
rall. 3
# œœ œ œœ œ
3

‰ ∑ ∑ ∑ ∑ 5
T. Hrn. 3 & œœ œœ 4
Uw
rall.

œœ œ œœ œ U 5
Bar. 1 & ‰ œœ œœ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
U U
rall. 3 3

œ ˙ w ∑ ∑ ∑ ∑ 5
Bar. 2 & œ 4
rall.
Uw U
˙ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ 5
Tbn. 1 & 4
U U
rall.

˙ œ œ w ∑ ∑ ∑ ∑ 5
Tbn. 2 & 4
U U
rall.

? b ˙ œ œ w ∑ ∑ ∑ ∑ 5
Tbn. 3 b 4
U U
rall.

œ ˙ w ∑ ∑ ∑ ∑ 5
Euph. & œ 4
U U
rall.
# 5
E b Bass & ∑ ∑ ∑ ∑ 4
˙ œ œ w
U U
rall.

˙ œ w ∑ ∑ ∑ ∑ 5
B b Bass & œ 4
rall.

119 Theatening (%=64) "Battle of Cahir Castle"


? b U U 5
b ˙ Œ Œ Œ Œ Œ Ó 4
Timp. œ œ wæ >œ >œ >œ >œ wæ >œ >œ >œ >œ >œ
rall. f
S. D. U >œ >œ
Toms
>œ >œ >œ U 5
Sndpr.Blcks / ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ Œ Ó 4
Trngl.
Toms rall. f
/ U∑ >œ >œ Œ >œ >œ Œ >œ Œ UÓ 5
B. D. ∑ ∑ ∑ 4
rall. f
/ U∑ U∑ 5
Cym. ∑ ∑ ∑ ∑ 4
rall.

/ U∑ U∑ 5
Gong
W.Chms ∑ ∑ ∑ ∑ 4
rall.
U̇ œ >œ Œ >œ >œ Œ U∑ 5
Borhran
Mrchng Blck / ∑ œ ‰ Œ Ó 4
Bdhrn æ æ̇ J
rall. f
U∑ U∑ 5
Chn.
Brhrn. / œ œ œ œ Œ ∑ ∑ ∑ 4
Tamb.
Mrchng Blck. rall.
Chms.
b U U 5
Glk.
S.Shkr.
&b Œ ˙ œ w ∑ ∑ ∑ ∑ 4
Toms rall.
- 19 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
123 Building (%=144)
# 5
& 4 ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙.
123

Sop. Cor.

5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Solo Cor. & 4

5 ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙.
Rep. Cor. & 4

5 ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙.
Cor. 2 & 4

5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Cor. 3 & 4

5 œ #œ œ
Flglhrn & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ #œ œ œ œ #œ
F
# 5
T. Hrn. 1 & 4 ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙.

# 5
T. Hrn. 2 & 4 ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙.

# 5
T. Hrn. 3 & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bar. 1 & 4

5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bar. 2 & 4

5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn. 1 & 4

5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn. 2 & 4

? b5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn. 3 b 4

5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Euph. & 4
# 5
E b Bass & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B b Bass & 4

123 Building (%=144)


? b5
b 4 œ
> >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ
Timp.

p
5
S. D.
Sndpr.Blcks / 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trngl.
Toms

/ 5
B. D. 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

/ 5
Cym. 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

/ 5
Gong
W.Chms 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

/ 5 > >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ
Mrchng Blck
Bdhrn 4 œ
p
5
Chn.
Brhrn. / 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck.
Chms.
b5
Glk.
S.Shkr.
&b 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Toms
- 20 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
132
#
˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙.
128

Sop. Cor. &


muted div. F
∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ. ˙ œ. œ œ œ
& œ œ œ >œ . œ.
>œ >œ ˙ œ œ œ
Solo Cor.
F
˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. œ #œ œ
Rep. Cor. & #œ œ œ œ #œ
F
˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. œ #œ œ
Cor. 2 & #œ œ œ œ #œ
F
∑ ∑ ∑
muted
& œ œ œ >œ . œ.
>œ >œ ˙ œ œ œ
Cor. 3
F
r r œ
Flglhrn & #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ
œ #œ œ œ œ ˙ ˙. ˙ ˙. ∑

#
& ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. œ #œ œ
T. Hrn. 1
#œ œ œ œ #œ
F
# ˙ ˙.
T. Hrn. 2 & ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙.
F
#
T. Hrn. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑


Bar. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ #œ œ œ œ #œ œ œ
F
Bar. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tbn. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tbn. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn. 3 b

Euph. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#
E b Bass & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Bass & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

132
? b
b œ
> >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ
Timp.

S. D.
Sndpr.Blcks / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trngl.
Toms

B. D. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cym. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Mrchng Blck / >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ
Bdhrn

Chn.
Brhrn. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck.
Chms.
b
Glk.
S.Shkr.
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Toms
- 21 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
136 Aggressive
# 3
˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. ∑ ∑ ∑
133

Sop. Cor. & 4


f >œ j
˙>˙ œœ œœ œœ œœ œœ ˙>˙ ˙˙ .. œ œ œ œ œ œ 3 ∑ ∑ ∑
& J œ œ œ œ >œ 4
>œ >œ
Solo Cor.
f
#œ œ
r
œ œ r
œ #œ
œ œ œ œ 3 ∑ ∑ ∑
Rep. Cor. & œ #œ œ œ œ œ #œ œ ˙ ˙. 4
f
#œ œ
r
œ œ r
œ #œ
œ œ œ œ 3 ∑ ∑ ∑
Cor. 2 & œ #œ œ œ œ œ #œ œ ˙ ˙. 4
f
j œ j 3 ∑ ∑ ∑
&
>˙ œ œ œ œ œ >˙ ˙. >œ œ œ œ >œ 4
> >œ
Cor. 3
f ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
∑ ∑ ∑ 3
Flglhrn & 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
# 3 œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈
& #œ œ
r
œ œ r
œ #œ œ œ œ œ 4
T. Hrn. 1 œ #œ œ œ œ œ #œ œ ˙ ˙.
f f
# ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
˙ ˙. ˙ ˙. ˙ ˙. 3
T. Hrn. 2 & 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f f
# ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
∑ ∑ ∑ 3
T. Hrn. 3 & 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
#œ œ
r
œ œ œ #œ œ œ œ
r
œ #œ œ œ œ œ 3 ∑ ∑ ∑
Bar. 1 & œ #œ œ ˙ ˙. 4
f
∑ ∑ ∑ 3 ∑ ∑ ∑
Bar. 2 & 4

∑ ∑ ∑ 3 œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈
Tbn. 1 & 4
f¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
∑ ∑ ∑ 3
Tbn. 2 & 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
? b ∑ ∑ ∑ 3 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
Tbn. 3 b 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
∑ ∑ ∑ 3 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
Euph. & 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
#
∑ ∑ ∑ 3 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
E b Bass & 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
∑ ∑ ∑ 3 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
B b Bass & 4
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
136 Aggressive
? b 3
b œ 4 œ œ
> >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Timp.

ƒ P
3 œJ œ œ œ œ œ œ œ œ
S. D. Toms
/ ∑ ∑ ∑ 4 œ J œ œ œ œ
J J
Sndpr.Blcks

f
Trngl.
Toms

/ 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B. D. ∑ ∑ ∑ 4
f
/ ˙ ˙. 3 œ Œ Œ
∑ ∑ 4 ∑ ∑
æ æ
Cym.
p ƒ
/ ˙ ˙. 3 œ Œ Œ
∑ ∑ 4 ∑ ∑
Gong
Gong
W.Chms
æ æ
p ƒ
/ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Mrchng Blck
Bdhrn 4 J J
ƒ P
3
Chn.
Brhrn. / ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck.
Chms.
b 3
Glk.
S.Shkr.
&b ∑ ∑ ∑ 4 ∑ ∑ ∑
Toms
- 22 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
140
#
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
139

Sop. Cor. &

Solo Cor. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œ >œ
& ∑ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
Rep. Cor.
#œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ
f
Cor. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cor. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
Flglhrn & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

# œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈
T. Hrn. 1 &
# ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
T. Hrn. 2 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
T. Hrn. 3 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

>
& ∑ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
Bar. 1
#œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ
f
Bar. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Tbn. 1 & œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
Tbn. 2 & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? b ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
Tbn. 3 b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
Euph. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
# ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
E b Bass & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
B b Bass &
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
140
? b
Timp. b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

S. D. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
/ J œ œ J œ œ J œ œ œ œ J œ œ J œ œ J œ œ
J J J J J J
Sndpr.Blcks
Trngl.
Toms

B. D. / œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Cym. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Mrchng Blck / œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Bdhrn J J J J J J J J J J J J
Chn.
Brhrn. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck.
Chms.
b
Glk.
S.Shkr.
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Toms
- 23 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
148
# 5 3 > n 12
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ œ #œ #œ œ
146

Sop. Cor. & 4 4 8


ƒ

open

5 ˙ œ. œ œ œ ˙ œ. œ œ œ 3 b 12
a2
∑ ∑ œ #œ #œ
Solo Cor. & 4 ˙ œ. œ œ œ ˙ œ. œ œ œ 4 ˙. ˙ 8
f ƒ
œ >œ 5 œ #œ œ #œ r œ >œ
& œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ 4 #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ # œ œ œ œ 34 œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ b 12
8
Rep. Cor.
#œ œ #œ œ
f ƒ
5 œ #œ œ #œ r >œ
Cor. 2 & ∑ ∑ 4 #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ # œ œ œ œ 34 ˙ . ˙ œ #œ #œ b 12
8
f ƒ
5 3 >œ
∑ ∑ b 12
open
œ #œ #œ
Cor. 3 & 4 ˙ œ. œ œ œ ˙ œ. œ œ œ 4 ˙. ˙ 8
f ƒ
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ >
5 ∑ ∑ 3 #œ œ b 12
Flglhrn & œ œ œ œ œ œ 4 4 œ œ œ œ œ œ #œ 8
ƒ
# œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ 5 3 œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ > n 12
& 4 œ #œ œ #œ r œ
T. Hrn. 1
#œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ 4 8
f ƒ>
# ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
5 ˙ 3
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ n 12
T. Hrn. 2 & œ œ œ œ œ œ 4 ˙. ˙ ˙. 4 œ œ œ œ œ œ 8
f ƒ>
# ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
5 ˙ 3
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ n 12
T. Hrn. 3 & œ œ œ œ œ œ 4 ˙. ˙ ˙. 4 œ œ œ œ œ œ 8
f ƒ
> #œ œ #œ >œ
œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ #œ œ œ
5 r
& œ œ œ œ 4 #œ œ œ œ œ # œ œ œ œ 34 œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ b 12
8
Bar. 1
#œ œ œ #œ œ
f
5 œ #œ œ #œ r
& ∑ ∑ 4 #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ # œ œ œ œ 34 ∑ Œ Œ b 12
8

Bar. 2
f ƒ
5 3 œ̈ >œ
Tbn. 1 & œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ 4 ∑ ∑ 4 œ̈ œ̈ œ̈ œ̈ b 12
8
ƒ
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
5 ∑ ∑ 3 b 12
& œ œ œ œ œ œ 4 4 œ œ œ œ œ 8

Tbn. 2

ƒ
? b ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5 3 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ > 12
Tbn. 3 b œ œ œ œ œ œ 4 ∑ ∑ 4 œ œ œ œ œ œ bbb 8
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ƒ
5 ∑ ∑ 3 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
b 12
& œ œ œ œ œ œ 4 4 œ œ œ œ œ 8

Euph.

ƒ
# ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5 3 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ n 12
E b Bass & œ œ œ œ œ œ 4 ∑ ∑ 4 œ œ œ œ œ 8
f >œ
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ƒ
5 ∑ ∑ 3 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
b 12
B b Bass & 4 4 8
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ
f ƒ
148
? b 5 3 12
b œ œ œ œ œ œ 4 œ 4 œ bbb 8
> >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ
Timp.

f ƒ
œ œ œ œ œ 5 3 œ œ œ œ œ œ œ œ 12
œ œ œ
S. D.
/ J œ œ 4 ∑ ∑ 4 J œ œ 8
J J
Sndpr.Blcks

f ƒ
Trngl.
Toms

/ œ œ œ œ œ œ 5 3 œ œ œ œ œ œ 12
B. D. 4 ∑ ∑ 4 8
f ƒ
5 3 C. Cym. ^ 12
Cym. / ∑ ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ Ó œ 8
ƒ
no ring

/ 5 3 12
Gong
W.Chms ∑ ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ ∑ 8

5 >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ >œ >œ >œ œ œ >œ œ œ 3 œ œ rK


Mrchng Blck / œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 4 J œ œ œ œ œ œ œ >œ 12
8
Bdhrn J J J
f ƒ
5 3 12
Chn.
Brhrn. / ∑ ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ ∑ 8
Tamb.
Mrchng Blck.
Chms.
b 5 3 b b b 12
Glk.
S.Shkr.
&b ∑ ∑ 4 ∑ ∑ 4 ∑ ∑ 8
Toms
- 24 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
152 Building Each Entrance
12 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
152

Sop. Cor. & 8

12
Solo Cor. &b 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

12
Rep. Cor. &b 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

12
Cor. 2 &b 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

12
Cor. 3 &b 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

12
Flglhrn &b 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

12 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Hrn. 1 & 8

12 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Hrn. 2 & 8

12 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
T. Hrn. 3 & 8

12
Bar. 1 &b 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

12
Bar. 2 &b 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

12
Tbn. 1 &b 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

12
Tbn. 2 &b 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? b 12 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn. 3 bb 8

12
Euph. &b 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

12 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
E b Bass & 8

12
B b Bass &b 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

152 Building Each Entrance


? b 12 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Timp. bb 8

12
S. D.
Sndpr.Blcks / 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trngl.
Toms

/ 12 œ . Œ. Ó. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. Ó. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. Ó.
B. D. 8
P
/ 12
Cym. 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

/ 12
Gong
W.Chms 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

/ 12 one
8 œ‰ œœ‰ œœ‰ œœœœ œ‰ œœ‰ œœ‰ œ‰ œœ œ‰ œœ‰ œœ‰ œœœœ œ‰ œœ‰ œœ‰ œ‰ œœ œ‰ œœ‰ œœ‰ œœœœ
two all
Mrchng Blck
Bdhrn
F
12
Chn.
Brhrn. / 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck.

b 12
Chms. Small Shaker
Glk.
S.Shkr.
&bb 8 ∑ ∑ ∑ ∑ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
J J
Toms
F
- 25 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
160
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
157

Sop. Cor. &


>˙ .
#>˙ . œ>œ .. ˙˙ .. ˙.
div.

Solo Cor. &b ∑ ∑ ∑ œ.


f
Rep. Cor. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Cor. 2 &b ∑ ∑ ∑ #>˙ . œ. >œ . ˙. # >˙ .


f
Cor. 3 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Flglhrn &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

T. Hrn. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

T. Hrn. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

T. Hrn. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bar. 1 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Bar. 2 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

>˙ .
Tbn. 1 &b ∑ ∑ ∑ #>˙ . œ. >œ . ˙.
f
Tbn. 2 &b ∑ ∑ ∑ #>˙ . œ. >œ . ˙. >˙ .
f
? b n>˙ . œ. >œ . ˙. n >˙ .
Tbn. 3 bb ∑ ∑ ∑
f
Euph. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

E b Bass & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

B b Bass &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

160
? b ∑ ∑ œ. Œ. Œ. œ. Œ œ œ œ ‰ œ ‰ œj ‰
Timp. bb wæ . œœœ
p f
S. D.
Sndpr.Blcks / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Trngl.
Toms

B. D. / œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. Ó. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ.
f
/ .
œ ‰ ‰ Œ. Ó.
Sus. Cym.
Cym. ∑ æ̇ ∑ J ∑
p f
Gong / ∑ ∑ . œ ‰ ‰ Œ. Ó. ∑
W.Chms æ̇ J
p f
Mrchng Blck
Bdhrn
/ œ‰ œœ‰ œœ‰ œ‰ œœ œ‰ œœ‰ œœ‰ œœœœ œ‰ œœ‰ œ œ‰ œ‰ œœ œ‰ œœ‰ œœ‰ œ‰ œœ œ‰œœ‰ œ œ‰œ‰œ œ
Chn.
f
Brhrn. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck.
Chms.
b
Glk.
S.Shkr.
& b b ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
J J
¿ ‰¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰¿ ‰¿ ‰
J J
Toms
f
- 26 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score `~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
œ `~~~~~ œ œ `~~~~ œ œ œ
œ œ #œ . œ œ. œœœ œ œ #œ . w. w. œ œ #œ . œ œ œ.
# œ œ #œ
162

Sop. Cor. &


f >˙ .
w .. w .. ww ...
w w #>˙ . œ . œ>œ .. ˙˙ .. ˙. w
a2 div.

Solo Cor. &b


f
`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ. œ œ œ
Rep. Cor. &b œ œ #œ . œœ œ œ œ # œ œ #œ œ œ # œ . w. w. œ œ #œ . œ œ œ.
f
&b w. w. #>˙ . œ. >œ . ˙. #>˙ . w.
f
Cor. 2

`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ. œ œ œ
&b œ œ #œ . œœ œœœ œ œ #œ . w. w. œ œ #œ . œ œ œ.
# œ œ #œ
Cor. 3
f `~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ. œ œ œ
&b œ œ #œ . œœ œœœ œ œ #œ . w. w. œ œ #œ . œ œ œ.
# œ œ #œ
Flglhrn
f `~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ. œ œ œ
œ œ #œ . œœ œœœ œ œ #œ . w. w. œ œ #œ . œ œ œ.
T. Hrn. 1 & # œ œ #œ
f
`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
& œ . œ . œ . w. w. œ . œ .
T. Hrn. 2
œ œ #œ œœ œ œ œ œ œ #œ œ œ # œ œ œ #œ œœ œ
f #œ
`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
& œ . œ . œ . w. w. œ . œ .
T. Hrn. 3
œ œ #œ œœ œ œ œ œ œ #œ œ œ # œ œ œ #œ œœ œ
f #œ
> >˙ . >˙ .
˙.
Bar. 1 & b #˙ . ∑ ∑ Ó.
˙.
f> >˙ . >˙ .
b # ˙. ˙. ∑ ∑ Ó.
Bar. 2 & ˙.
f
w. w. >˙ . >w .
Tbn. 1 &b #>˙ . œ. >œ . ˙.
f
Tbn. 2 &b
w. w. #>˙ . œ. >œ . ˙. >˙ . >w .
f
? b w. w. n>˙ . œ. >œ . ˙. n>˙ . >w .
Tbn. 3 bb
f
&b ˙. ∑ ∑ Ó.
# >˙ . >˙ . ˙. > ˙.
Euph.

f >˙ .
E b Bass & # >˙ . ˙. ˙. ∑ ∑ ∑
>
f
B b Bass &b ˙. ∑ ∑ ∑
# >˙ . >˙ . ˙. >
f

? b œ. Œ. Œ. ‰ j ‰ œ œ œ œ. j
bb Œ œ œ œ. Œ œœœ ‰ œ œ œ œ œ. œœœœ œ œ ‰ œ ‰ œj ‰ œ œ œ œ. œ œ œ œ.
Timp.
œ

œ. ‰ ‰ œ œ œ. Œ. Œ. œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ. Œ. Ó. Œ. œ œ œ. Œ.
S. D.
/ ∑
Snare Drum

J
Sndpr.Blcks
Trngl.
Toms f 2

B. D. / œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ.

Cym. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Mrchng Blck
Bdhrn
/ œ‰œ œ‰ œ œ‰œ ‰œœ œ‰œ œ ‰ œ œ‰ œ ‰œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ‰ œœ‰ œ œ‰œ‰œ œ œ‰ œ œ‰ œœ‰ œ‰œœ
Chn.
Brhrn. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck.
Chms.
b
Glk.
S.Shkr.
& b b ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿‰¿ ‰ ¿ ‰ ¿‰ ¿ ‰¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
J J J J
¿ ‰ ¿ ‰¿ ‰ ¿‰¿ ‰¿ ‰
J J
¿ ‰ ¿ ‰¿ ‰¿ ‰ ¿ ‰¿ ‰
J J
Toms
- 27 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score

w`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
168
. ˙. ˙. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙. œ.
167

Sop. Cor. & ˙. œ.


fdiv.
˙˙ ... œ. œ. ˙˙ .. ˙˙ .. œœ .. œœ .. œœ .. ˙˙ .. œœ ..
˙ ˙˙ .. œœ .. œœ .. œœ .. œœ ..
a2

Solo Cor. &b


f
`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ j œ œ œœ
Rep. Cor. & b w. œœœœœ œœœœœ J œ œœœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ.
f
Cor. 2 &b ˙. œ. œ. ˙. ˙. ˙. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙. œ. œ.
f
`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ j œ œ œœ
Cor. 3 &b w. œœœœœ œœœœœ J œ œœœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ.
f
`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nœ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ j œ œ œœ
Flglhrn &b w. œœœœœ œœœœœ J œ œœœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ.
f
w`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œj œ œœœœœœœœœ
œ œ œ œœ
œ œ œ œ œ œ œ.
T. Hrn. 1 & œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ J
J
`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ f œ œ œ œœ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œj œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ.
T. Hrn. 2 w. J
`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ f œ œ œ œœ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œj œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ.
T. Hrn. 3 w. J
f
w. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ j œ œ œœ
Bar. 1 &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œœœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ.
f
w. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ j œ œ œœ
Bar. 2 &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œœœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ.
f
˙. ˙. œ. œ. œ. œ. ˙. œ.
Tbn. 1 &b w. ˙. œ. œ. œ.
f
Tbn. 2 &b w. ˙. ˙. ˙. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙. œ. œ.
f
? b ˙. ˙. ˙. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙. œ. œ.
Tbn. 3 b b w.
f
w. Ó. œ.
Euph. &b ˙. ˙.
˙.
˙. œ.
œ. œ. œ. œ.
f
E b Bass & œ. œ. œ. œ. ˙. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. ˙. œ. ˙. œ. œ. œ.
f
œ. ˙. œ. œ.
B b Bass &b œ. œ. œ. ˙. œ.
œ.
˙. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.
f
168
? b œ œ œ œ.
bb ‰ j‰ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. ‰ j‰ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. ‰ j‰
Timp. œ‰ œ œ œ‰œ œ œ‰ œ œ
f

Œ. œ œ œ œ. œ. œ. Œ. Œ. œ. Œ. œ. Œ. Œ. œ œ œ. Œ.
S. D.
/ œœ œ œ‰œ‰œ ‰ œœœ œ œ
J
Sndpr.Blcks
Trngl.
Toms f 2 2

B. D. / œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ.
f
/ . œ ‰ ‰ Œ. Ó. ∑ ∑ ∑
Cym.
æ̇ J
p f
Gong / . œ ‰ ‰ Œ. Ó. ∑ ∑ ∑
W.Chms æ̇ J
p f
Mrchng Blck
Bdhrn
/ œ‰ œœ‰ œœ‰ œ‰ œ œ œ‰ œœ‰ œœ‰ œ‰ œ œ œ‰œœ ‰ œœ‰œ‰œ œ œ‰ œœ‰ œœ‰ œ‰ œœ œ ‰ œœ‰ œœ‰ œ‰œ œ
Chn.
f
Brhrn. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck.
Chms.
b
Glk.
S.Shkr.
& b b ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
J J
¿ ‰¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰¿ ‰¿ ‰
J J
¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
J J
¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰¿ ‰
J J
Toms f
- 28 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
176
œ. œ. œ. œ.
172

Sop. Cor. & ˙. #œ . œ. ˙. n˙ . ˙. œ. œ. ˙. #œ . œ.


ƒ
œœ .. œœ .. œœ .. œ.
˙˙ .. # œœ .. œœ .. nœ . ˙˙ .. n ˙˙ .. œœ .. ˙˙ .. # œœ .. œœ ..
Solo Cor. &b ˙˙ .. œœ ..
ƒ
œ #œ œ œœœ œ œ j .
&b œœœœ œœœœ œ œœœœœ œ˙ nœ
œœœœœ œœœœœ J
Rep. Cor.
œ #œ œ œœœ œ nœ #œ œ #œ œ nœ œ #œ œ œ œ
ƒ
.
&b ˙. œ. œ. œ . œ nœ . œ . ˙. ˙. œ. ˙. œ. œ.
Cor. 2
˙. œ.
ƒ
œ #œ œ œœœ œ œ j .
&b œœœœ œœœœ œ œœœœœ œ˙ œœœœœ œœœœœ

Cor. 3
œ #œ œ œœœ œ nœ #œ œ #œ œ nœ œ #œ œ œ œ J
ƒ
œ #œ œ œœœ œ œ j .
&b œœœœ œœœœ œ œœœœœ œ˙ œœœœœ œœœœœ

Flglhrn
œ #œ œ œœœ œ nœ #œ œ #œ œ nœ œ #œ œ œ œ J
ƒ
œ #œ œ œœœ œ œ .
œœœœ œœœœ œ œœœœœ œ˙ œœœœœ œœœœœ j
T. Hrn. 1 & œ #œ œ œœœ œ #œ #œ œ #œ œ J nœ œ #œ œ œ œ nœ
ƒ
œ #œ œ œœœ œ
œœœœ œœœœ
œ œ œœœœœ œ ˙. œœœœœ œœœœœ j
T. Hrn. 2 & œ #œ œ œœœ œ #œ #œ œ #œ œ J nœ œ #œ œ œ œ nœ
ƒ
œ #œ œ œœœ œ
œœœœ œœœœ
œ œ œœœœœ œ ˙. œœœœœ œœœœœ j
T. Hrn. 3 & œ #œ œ œœœ œ #œ #œ œ #œ œ J nœ œ #œ œ œ œ nœ
ƒ
j
&b
œ #œ œ œœœ œ
œœœœ œœœœ
œ œ œœœœœ œ ˙. œœœœœ œœœœœ nœ
Bar. 1
œ #œ œ œœœ œ nœ #œ œ #œ œ nœ œ #œ œ œ œ J
ƒ
œ #œ œ œœœ œ œ j ˙. nœ
&b œ #œ œ œœœ œœœœ œœœœ œ œœœœœ œ #œ œ œ œ œ œœœœœ œœœœœ J
œ nœ #œ œ #œ œ nœ
Bar. 2
ƒ
˙. #œ . œ. ˙. ˙. ˙. n˙ . œ. ˙. #œ . œ.
Tbn. 1 &b ˙. œ.
ƒ
&b ˙. œ. œ. ˙. n˙ . ˙. œ. ˙. œ. œ.
Tbn. 2 ˙. ˙. œ.
ƒ
? b ˙. œ. œ. ˙. ˙. ˙. ˙. œ. œ ‰ ˙. œ. œ.
Tbn. 3 bb ˙.
ƒ
œ. w.
œ. œ. œ. Œ. œ. ˙.
Euph. &b ˙. œ. œ.
˙. œ. œ.
ƒ
E b Bass & œ. œ. ˙. ˙. ˙. œ.
˙. œ. ˙. œ. ˙. ˙. œ.
ƒ
˙.
B b Bass &b ˙. œ.
œ.
˙. œ.
œ. ˙.
˙.
˙.
˙. œ.
œ.
ƒ
176
? b œ œ œ œ.
bb œ œ œ œ. œ œ œ œ. ‰ j ‰ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. ‰ j ‰ œ œ œ œ. œ œ œ œ.
Timp. œ‰œ œ œ‰œ œ
ƒ

œ. Œ. Œ. œ œ œ œ. Œ. Œ. œ œ œ œ. Ó. Œ.
œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ. Œ. Œ.
S. D.
/ œœœ
J
Sndpr.Blcks
Trngl.
Toms ƒ
B. D. / œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ.
ƒ
/ ∑ ∑ ∑ . œ ‰ ‰ Œ. Ó.
Cym.
æ̇ J
p ƒ
Gong / ∑ ∑ ∑ . œ ‰ ‰ Œ. Ó.
W.Chms æ̇ J
p ƒ
Mrchng Blck
Bdhrn
/ œ ‰ œœ ‰ œœ‰ œ‰œœ œ‰œœ‰ œœ ‰œ‰ œ œ œ ‰ œœ‰ œ œ‰œ‰œ œ œ ‰ œœ‰ œœ‰œ‰œ œ œ‰ œœ‰ œ œ‰ œ‰ œœ
Chn.
ƒ
Brhrn. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck.
Chms.
b
Glk.
S.Shkr.
& b b ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰¿ ‰¿ ‰¿ ‰¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰¿ ‰ ¿‰¿ ‰¿ ‰
J J J J
¿ ‰ ¿ ‰¿ ‰ ¿ ‰¿ ‰¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
J J J J
Toms
ƒ
- 29 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score

˙. œ. œ. œ. œ. ˙. œ. œ.
177

Sop. Cor. & ˙. #œ . œ. ˙. œ. œ. ˙.


˙˙ .. œœ .. œœ .. œœ .. ˙˙ .. œœ .. œœ ..
˙˙ .. # œœ .. œœ .. n œœ .. ˙˙ .. œœ ..
Solo Cor. &b œœ .. ˙˙ ..

œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ j œ œœœ œ #œ œ œœœ œ
&b œ œœœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œœœ œœœœ œœœœ
œ nœ # œ
Rep. Cor.

œ. nœ . .
œ nœ .
Cor. 2 &b ˙. œ. œ. ˙. œ. œ. ˙. œ. œ. ˙.
˙.

œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ j œ œœœ œ #œ œ œœœ œ
&b œ œœœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œœœ œœœœ œœœœ
œ nœ # œ
Cor. 3

œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ j œ œœœ œ #œ œ œœœ œ
&b œ œœœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œœœ œœœœ œœœœ
œ nœ # œ
Flglhrn

œ œ œœœ œ #œ œ œœœ œ
& œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œœœ œœœœ œœœœ
T. Hrn. 1 J œ #œ #œ
œ œ œœœ œ #œ œ œœœ œ
& œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œœœ œœœœ œœœœ
T. Hrn. 2 J œ #œ #œ
œ œ œœœ œ #œ œ œœœ œ
& œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œœœ œœœœ œœœœ
T. Hrn. 3 J œ #œ #œ

œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ j œ œœœ œ #œ œ œœœ œ
&b œ œœœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œœœ œœœœ œœœœ
œ nœ # œ
Bar. 1

œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ j œ œœœ œ #œ œ œœœ œ
&b œ œœœœœœœœœœ J œ œ œ œ œ œ œ. œ #œ œ œœœ œœœœ œœœœ
œ nœ # œ
Bar. 2

˙. #œ . œ. ˙. œ. œ. ˙. œ. œ. œ. ˙. œ. œ.
Tbn. 1 &b œ. ˙.

Tbn. 2 &b ˙. œ. œ. ˙. œ. œ. ˙. œ. œ. ˙. œ. nœ . ˙. œ. œ.

? b ˙. œ. œ. ˙. œ. ˙. œ. œ. ˙. œ. œ. ˙. œ.
Tbn. 3 bb œ. œ.
˙. ˙. ˙. ˙.
Euph. &b ˙. ˙. œ. œ. œ.
œ. ˙. œ. œ.

E b Bass & œ. ˙. ˙. œ. œ. ˙. ˙. ˙.
˙. œ. œ. œ. ˙.
˙. œ. ˙.
B b Bass &b ˙. œ.
œ. ˙. œ. œ. œ. ˙.
˙. ˙.

? b œ œ œ œ.
bb ‰ j‰ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. ‰ j‰ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. ‰ j‰
Timp. œ‰œ œ œ‰ œ œ œ‰œ œ

œ. Œ. Œ. œ. œ. Œ. Œ. œ œ œ œ. Œ. Œ.
S. D.
/ œœ œ œ‰ œ‰ ‰ œœ‰ œ‰ ‰ œ ‰ ‰ œœœ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ
J J J
Sndpr.Blcks
Trngl.
Toms

B. D. / œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ.

Cym. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Gong
W.Chms
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Mrchng Blck
Bdhrn
/ œ‰œœ ‰ œœ‰œ‰ œ œ œ‰ œœ‰ œœ‰ œ‰ œœ œ‰ œœ‰ œ œ‰ œ‰œ œ œ ‰ œœ ‰ œœ‰ œ‰œœ œ‰œœ‰ œœ‰œ‰ œ œ
Chn.
Brhrn. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck.
Chms.
b
Glk.
S.Shkr.
& b b ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
J J
¿ ‰ ¿ ‰¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰¿ ‰
J J
¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰¿ ‰ ¿ ‰¿ ‰¿ ‰¿ ‰¿ ‰ ¿ ‰
J J J J
Toms
- 30 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
184 Bombastic
˙. œ. ∑ ∑ ∑
182

Sop. Cor. & œ. w.

˙˙ .. # œœ .. œœ .. ww ..
Solo Cor. &b ∑ ∑ ∑

œ j .
& b œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ∑ ∑ ∑
Rep. Cor.
nœ œ #œ œ œ œ

Cor. 2 & b ˙. œ. œ. w. ∑ ∑ ∑

œ j .
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ∑ ∑ ∑
Cor. 3
#œ nœ œ #œ œ œ œ
œ j .
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ∑ ∑ ∑
Flglhrn
#œ nœ œ #œ œ œ œ
œ .
œ œ œ œ œ œ œ ˙
T. Hrn. 1 & œ #œ œ J nœ œ #œ œ œ œ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
T. Hrn. 2 & œ #œ œ J nœ œ #œ œ œ œ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
T. Hrn. 3 & œ #œ œ J nœ œ #œ œ œ œ ∑ ∑ ∑

j
&b œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. ∑ ∑ ∑
Bar. 1
#œ nœ œ #œ œ œ œ
œ j ˙.
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
∑ ∑ ∑
#œ nœ
Bar. 2

˙. œ. œ. w.
Tbn. 1 &b ∑ ∑ ∑

Tbn. 2 & b ˙. œ. œ. w. ∑ ∑ ∑

? b ˙. w. ∑ ∑ ∑
Tbn. 3 bb œ. œ.

Euph. & b ˙. œ. œ. w.
∑ ∑ ∑

& ˙. ∑ ∑ ∑
E b Bass ˙.
w.
˙.
B b Bass &b ˙.
w.
∑ ∑ ∑

184 Bombastic
? b œ œ œ œ.
bb œ œ œ œ. œ œ œ œ. ‰ j‰ œ. œ. œ. œ ‰ œ ∑ ∑
Timp. œ ‰ œ œ > > > > >
ƒ
> > > > >. > >
œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ. Œ. Ó. Ó. Œ. œ œ œ œ œ œ.
S. D.
Sndpr.Blcks / œ œ œ œ œ ‰ œ
Trngl.
Toms ƒ ƒ 2

/ œ. Œ. œ ‰ œ Œ. œ. Œ. œ ‰ œ Œ. >œ . Œ. Ó. Ó. Œ œ œ œ œ >œ >œ .


. > >œ . >œ ‰ >œ
B. D.

ƒ ƒ 2

/ ∑ . œ ‰ ‰ Œ. Ó. ∑ ∑
Cym.
æ̇ J
p ƒ
Gong / ∑ . œ ‰ ‰ Ó. Œ. ∑ ∑
W.Chms æ̇ J
p ƒ
Mrchng Blck
Bdhrn
/ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ >œ . >œ . >œ . >œ ‰ >œ
∑ ∑
Chn.
ƒ
Brhrn. / ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck.

b Ó. Œ. œœ œœ œœ >œœ >œœ >œœ .. >œ . >œ >œ


Chms. Toms
Glk.
S.Shkr.
& b b ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿J ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰ ¿ ‰
J J
∑ œ. œ ‰ œ
Toms
ƒ 2
- 31 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
U # 4
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
187

Sop. Cor. & 4


U
Solo Cor. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n 44

U
Rep. Cor. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n 44
U
Cor. 2 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n 44
U
Cor. 3 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n 44
U
Flglhrn &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n 44

U # 4
T. Hrn. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
U # 4
T. Hrn. 2 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
U # 4
T. Hrn. 3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4

U
Bar. 1 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n 44

U
Bar. 2 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n 44

U
Tbn. 1 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n 44

U
Tbn. 2 &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n 44

? b U
bb ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ b4
Tbn. 3 nb 4
U
Euph. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n 44

U # 4
E b Bass & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4
U
B b Bass &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n 44

? b Ó. >œ > >œ > >œ . U


Œ. œ ‰ Œ. œ ‰ Œ. Œ. Ó. b4
2 2 2

bb œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ. nb 4
Timp.
> > > > >
Ï
> >. > > >. U 4
Ó. Œ. œ œ œ. Œ. Œ. Œ. Ó.
S. D.
Sndpr.Blcks / ∑ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ 4
Trngl.
Toms 2 2 Ï
B. D. / ∑ Ó. Œ. œ œ œ œ œ >œ . >œ . œ œ ‰ >œ Œ. ‰ >œ Œ. >œ . Œ. UÓ . 4
4
2 2 Ï
/ U∑ 4
Cym. ∑ ∑ ∑ ∑ 4

/ U̇. 4
Gong
∑ ∑ ∑ ∑ 4
Ï
W.Chms

/ Ó. Œ. œ œ œ >œ . >œ . >œ . œ œ >œ . œ œ œ œ >œ . >œ . Œ. >œ . Œ. >œ . Œ. UÓ . 4


Mrchng Blck
Bdhrn 4
2 2 2

U∑ 4
Chn.
Brhrn. / ∑ ∑ ∑ ∑ 4
Tamb.
Mrchng Blck.

U
b Ó. Œ. œœ œœ œœ œœ œœ >œœ .. >œ . œœ œœ >
‰ œœ Œ.
>
‰ œœ Œ.
>œ .
Œ. Ó. b
n b 44
Chms.
Glk.
S.Shkr.
&bb ∑ œ. œ.
Toms 2 2 Ï
- 32 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
193 Mysterious (%=80)
# 4 w> w w œ ˙
7

& 4 Ó Œ œœ
œ œ œœœ
192

Sop. Cor. œœœœ


f
œ œ
rall.

4 œ œ œ œ œ œ
& 4 Ó Œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
a2

Solo Cor. œ œ ˙.
rall. f
4 >w w w œ ˙ œœ œ
Rep. Cor. & 4 Ó Œ œœœœ œœœœ
rall. f 7

4 œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cor. 2 & 4 Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙.
rall. f
4 œœœœ w
& 4 Ó Œ w w œ ˙
7

œ œ
> œ œ œœœ
Cor. 3
rall. f
4 œœœœ w
& 4 Ó Œ w w œ ˙
7

œœ œ
> œœœœ
Flglhrn
rall. f
# 4 œ œ
& 4 Ó Œ œ œ œ œ œ œ
T. Hrn. 1 œœœœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ
rall. f
# 4
& 4 Ó Œ
œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙.
T. Hrn. 2
f
>w
rall.
# 4 w w œ œ œœœ œ
7

T. Hrn. 3 & 4 Ó Œ
œœœœ œœœœ
rall. f
> œœ œ
Bar. 1
4
& 4 Ó Œ œœœœ w w w œ œ œœœœœ
f
œœ œ
rall. 7

4 œ
& 4 Ó Œ œœœœ w w w œ œ œœœœ
Bar. 2
>
rall. f 7

4 œ œ œ œ œ œ œ œ
Tbn. 1 & 4 Ó Œ œœœœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ œ
rall. f legarto

4 œœœœ w
Tbn. 2 & 4 Ó Œ
>
w w œ ˙ œ
f
>
rall.

? b4 ∑ w w w œ ˙ œ
Tbn. 3 b 4
rall. f
4 Œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Euph. & 4 Ó œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ˙.
rall. f legarto

# 4
E b Bass & 4 ∑
w> w w œ ˙ œ
rall. f
4 ∑ w w w œ ˙
B b Bass & 4 > œ
rall. f
193 Mysterious (%=80)
? b4
b 4 wæ ˙æ
>œ >˙ >œ œ >˙ >œ œ >˙ >œ œ œ
Timp.
p f p
rall.

4
S. D.
/ 4 æ̇ œ ‰ Œ Ó ∑ ∑
J
Sndpr.Blcks
æ̇
p p
Trngl.
Toms
f
4
rall.
/ 4 æ̇ œ ‰ Œ Ó ∑ ∑
J
pæ̇
B. D.
p f
4
rall.
/ 4 æ̇ œ ‰ Œ Ó ∑ ∑
J
pæ̇
Cym.
p f
4
rall.
Gong / 4 æ̇ œ ‰ Œ Ó ∑ ∑
J
p pæ̇
W.Chms
f
4 >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
rall.
Mrchng Blck / 4 œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
pæ̇
Bdhrn
f
4 >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
Chn. rall.
/ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ
Marching Block
Brhrn.
Tamb.
4 ∑
Mrchng Blck. rall. f
>w ˙.
b4
Chimes
Chms.
Glk.
&b 4 ∑ w ∑ ∑ Œ ˙.
f
S.Shkr.
Toms rall.
- 33 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score
200 With3power
# w >œ >œ > # >w
3 3
w ˙ ‰ œœœœ œœœœ œœœœ w
197 flutter

Sop. Cor. & > >


œ œ >œ >w # >w w
œ œ œ œ >œ
rit.
œ œ œ œ œ œ
flutter
œ œ œ
Solo Cor. & œ
> > > # >w
>œ >œ œœœ œœœ œœœ w
rit.
w w ˙
flutter

Rep. Cor. & ‰ œ œ œ


> w>
rit. 3 3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
flutter

& œ œ œ œ œ œ œ œ # w> w
Cor. 2
>
rit.
flutter

& w w ˙ œ œ w # w> w
Cor. 3
> > > >
rit.
flutter

& w w ˙ œ œ w Ó #>˙ w
Flglhrn
> > > >
rit.

#
œ œ œ œ œ œ œ > >œ w> #>˙ w
flutter

& œ œ œ œ œ œ œ Ó
T. Hrn. 1
œ œ œ
> #>˙
rit.
# flutter
w
w Ó
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ
>
T. Hrn. 2

# >w #>˙
rit.
w ˙ w
flutter

& Ó
>œ >œ w>
T. Hrn. 3
rit.

w> w ˙ >œ >œ œ >œ œ >œ œ >œ


‰ œœ œœ œœ ∑
flutter

Bar. 1 & # w>


œ >œ >
œœœ
>
œœœ
rit. 3

‰ œœ
3 3


flutter

& w w ˙ œ œ
Bar. 2
> >œ >œ # w>
rit.
w>
3
>œ #>˙
3 3

œ œ œ œ œ œ œ > w
flutter

œ œ œ œ œ œ œ
Tbn. 1 & œ œ œ Ó
rit.
∑ ∑
flutter

& w w ˙
Tbn. 2
> >œ >œ # w>

? b >w
rit.

w ˙ ∑ ∑ Ó
flutter

b œ œ
Tbn. 3
> > #>˙
> >w
rit.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑
flutter

& œ œ œ œ œ œ œ œ # w>
Euph.
>
rit.
#
∑ ∑ Ó
flutter

E b Bass & w> w ˙


rit. >œ >œ #>˙
∑ ∑ Ó
flutter

& w w ˙
B b Bass
> >œ >œ #>˙
rit.

200 With power


? b ∑ ∑ ∑
b œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ
>œ >œ
Timp.

f rit.

S. D.
/ œ Œ Ó ∑ ∑ œ ‰ Œ Ó ∑
J
Sndpr.Blcks
æ̇
pp
Trngl.
Toms
f rit. ƒ
/ œ Œ Ó ∑ ∑ œ ‰ Œ Ó ∑
B. D.
æ̇ J
f rit. pp ƒ
/ œ ‰ Œ Ó ∑ ∑ œ ‰ Œ Ó ∑
J J
ppæ̇
Cym.

f rit. ƒ
Gong / œ ‰ Œ Ó ∑ ∑ œ ‰ Œ Ó ∑
W.Chms J æ̇ J
f rit. pp ƒ
/ Œ >œ Œ >œ Œ >œ Œ >œ Œ >œ Œ >œ
Mrchng Blck
Bdhrn ∑ ∑ ∑
rit.
>œ >œ >œ >œ >œ >œ
Chn.
Brhrn. / Œ Œ Œ Œ Œ Œ ∑ ∑ ∑
Tamb.
Mrchng Blck. rit.
Chms.
b w >œ >œ >œ random ala church bells
Glk.
S.Shkr.
&b w ∑ ∑ Œ œ œ œ · ·
Toms rit.
f ƒ
- 34 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/
Ireland : of Legend & Lore
Score

# Uw Uw b œ n >œ
molto rall. to end

Œ Ó
203

Sop. Cor. & œ #œ


ƒU Ï
Uw ww div. n>œ
œ #œ b œ
a2

Solo Cor. & Œ Ó


ƒ Ï
Uw U n>œ
> >œ #>œ #>œ œ #œ b œ
Rep. Cor. & Ó œ Œ Ó
ƒ Ï
U U
& w #w œ Œ Ó
Cor. 2
ƒ >
U Ï>
U > >œ #>œ #>œœ œ #œ b œ nœ
tutti
div.

Cor. 3 & w Ó œ Œ Ó
ƒ Ï
U > >œ Uœ
& w Ó œ œ Œ Ó
Flglhrn
>
ƒ Ï
U
# Uw >œ >œ œ >œ
T. Hrn. 1 & Ó Œ Ó
ƒ Ï
# Uw Uw >œ
T. Hrn. 2 & Œ Ó
ƒ Ï
# Uw U >œ
T. Hrn. 3 & w Œ Ó
ƒ Ï
U>˙ >œ
U
Bar. 1 & w Ó Œ Ó
ƒ Ï
U U
& w #w œ Œ Ó
Bar. 2
>
ƒ Ï
Uw U >œ
> >œ #>œ #>œ
Tbn. 1 & Ó œ Œ Ó
ƒ Ï
U > >œ #U>œ
& w Ó œ œ Œ Ó
Tbn. 2
>
ƒU Ï
? bU >˙ >œ
Tbn. 3 b w Ó Œ Ó
ƒ Ï
U > >œ Uœ
& w Ó œ œ Œ Ó
Euph.
>
ƒ Ï
# U
E b Bass & w ∑ Œ Ó

U Ï
B b Bass & w ∑ œ Œ Ó
>
Ï
U
molto rall. to end

? b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ U
b > œ > > > > > œ > œ > > > > > #œ Ó # œæ œæ.
Œ Ó
> > > œœ >œ
Timp.

f > Ï
p
U >
œ.
S. D.
Sndpr.Blcks / ∑ Ó œ œœ œ Œ Ó
Trngl. æ æ
Toms
p Ï
/ Ó œ Uœ . œœ >œ Œ Ó

æ æ
B. D.

p Ï
/ Ó U œ ‰ Œ Ó
Cym. ∑ æ̇ J
p Ï
/ Ó U œ ‰ Œ Ó
Gong
W.Chms ∑ æ̇ J
p Ï
/ Ó œ Uœ . œœ œ Œ Ó
Mrchng Blck
∑ æ
Bdhrn
æ
p Ï
Chn.
/ Ó œ Uœ . œœ œ Œ Ó

Borhran

æ
Brhrn.


Tamb.
Mrchng Blck. Ï
Chms.
b U œ
Glk.
S.Shkr.
&b · · · œ Œ Ó
Ï
Toms
- 35 -
Teeda publishing http://www.teeda-japan.com/teeda_publishing/