Vous êtes sur la page 1sur 108

JANUSZ KUCHARCZYK

ZACZYNAM MÓWIĆ
"POLSKU

Дарунок Міністерства
Національної Освіти і Спорту
Республіки Польща та
Фундації "Освіта польська
за кордоном"

Наукова бібліотека
Університету
"Києво-Могилянська
академія"
Spis treści
3
Podręcznik recenzowała
Prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak
(Uniwersytet Łódzki)
SPIS TREŚCI
Od redakcji 7
Lekcja 1 Nazywam się 9
Projekt okładki
Mariusz Łukawski Rzeczowniki w mianowniku liczby pojedynczej.
Kto to jest? To jest... Czasownik nazywać się.
Lekcja 2 Tu mieszka Damian 15
Ilustracje Co to jest? To jest...
Małgorzata Dziegielewska Czy to jest...? Tak, to jest... Nie, to nie jest...
Rzeczowniki w mianowniku liczby pojedynczej.
Liczebniki od 0 do 10. Czasowniki mieszkać, pamiętać.
Redaktor Lekcja 3 Mój kraj, mój dom 26
Joanna Podsiadły
Kto to jest? To są ...
Rzeczowniki w mianowniku liczby mnogiej.
Zaimki dzierżawcze mój, moja, moje, moi, twój, twoja,
twoje, twoi. Czasowniki wiedzieć, rozumieć.
Liczebniki od 11 do 20.
Lekcja 4 Mieszkam tutaj 36
Co to jest? To są ...
Rzeczowniki w mianowniku liczby mnogiej.
Zaimki wskazujące ten, ta, to, te, ci.
Zaimki dzierżawcze jego, jej, ich.
Czasowniki mówić, uczyć się, robić.
Liczebniki od 20 do 100.
Lekcja 5 Pierwsze zakupy 46
1
Copyright by Janusz Kucharczyk, Łódź 1999 Liczebniki jeden, jedna, jedno, dwa, dwie.
Ile kosztuje ten (ta, to) ...? Czasowniki iść, jechać.
Lekcja б Mój kolega 54
Przymiotniki w mianowniku liczby pojedynczej i mnogiej.
ISBN: 83-910790-2-3 Czasowniki umieć, lubić z bezokolicznikiem.
Dopełniacz posiadacza.
Ile masz lat? Mam ...
Powtórzenie 1 62
Wydawnictwo WING Lekcja 7
ul. Piotrkowska 77
Filip kupuje płaszcz 65
90-423 Łódź Zaimki pytajne który, która, które.
tel7fax (0-42) 633-13-46 Czasowniki kupować, kosztować.
Liczebniki od 200 do 1000.
4 Spis treści Spis treści 5

Lekcja 8 Lekcja 73 Lekcja 17 Luis w Warszawie 145


Czasowniki koniugacji -am, -asz; -ę, isz; -ę, -ysz; -ę, -esz; Czas przeszły czasowników niedokonanych.
-em, -esz w liczbie pojedynczej. Tabela końcówek czasu przeszłego.
Określenia czasu rano, wieczorem, przed południem ... Lekcja 18 Pogodny dzień 152
Czas przeszły czasowników niedokonanych
Która godzina?
i dokonanych czytać I przeczytać, powtarzać!powtórzyć,
Lekcja 9 Poniedziałek 82
pisać/napisać, uczyć się/nauczyć się.
Czasowniki koniugacji -am, -asz; -ę, isz; -ę, -ysz; -ę, -esz;
Lekcja 19 Dzień Filipa 161
-em, -esz w liczbie mnogiej.
Czas przeszły czasowników iść/pójść, wychodzić/wyjść,
O której godzinie ...?
przychodzić/przyjść. Czasowniki jeść/zjeść.
Dni tygodnia.
Lekcja 20 Joanis na poczcie 169
Lekcja 10 Moja grupa 89
Czas przeszły czasowników zacząć, wziąć, zająć.
Rzeczowniki w narzędniku liczby pojedynczej i mnogiej.
Czasownik móc w czasie przeszłym.
Czasownik być w liczbie pojedynczej i mnogiej.
Lekcja 21 Ach, ten język polski 176
Czasowniki chcieć, interesować się.
Czas przeszły czasowników powiedzieć, zapomnieć,
Powtórzenie 2 99
wiedzieć, mieć, chcieć, musieć, woleć, myśleć/pomyśleć.
Lekcja 11 Luis idzie na mecz 102
Użycie nie ma, nie było.
Rzeczowniki w bierniku liczby pojedynczej i mnogiej.
Powtórzenie 4 183
Czasowniki mieć, powtarzać, rozumieć, brać, lubić,
Lekcja 22 W sobotę po południu 185
kupować, woleć, zapraszać.
Czasownik być w czasie przyszłym.
Lekcja 12 Samir jest przeziębiony 111
Czasowniki czytać/przeczytać, robić/zrobić,
Czasowniki musieć, znać, czekać, czuć się, boleć.
telefonować/zatelefonować oraz pójść, pojechać
Określenia czasu w poniedziałek, we wtorek ...
w czasie przyszłym.
Lekcja 13 Bar na rogu 116
Lekcja 23 Kiedy pada deszcz 192
Czasowniki lubić, pić, jeść, brać.
Rzeczowniki w dopełniaczu liczby pojedynczej. Czas przyszły prosty czasowników zostać, odpocząć,
Lekcja 14 Elsa ma urodziny 121 obejrzeć, wziąć
Jest...? Nie ma ... Lekcja 24 Jeżeli 198
Dopełniacz cząstkowy. Czas przyszły złożony czasowników niedokonanych
Rzeczowniki w dopełniaczu liczby mnogiej. pisać, czytać, powtarzać, słuchać, rozmawiać.
Lekcja 15 Koleżanki 128 Zdania warunkowe: Jeżeli, to ...
Rzeczowniki w miejscowniku liczby pojedynczej Lekcja 25 Nowa koleżanka 205
i mnogiej. Czas przyszły złożony czasowników niedokonanych
Lekcja 16 Na dworcu 135 pisać, czytać, Studiować.
Która godzina? Czasowniki jechać, jeździć, iść, chodzić. Rzeczowniki w celowniku liczby pojedynczej i mnogiej.
Powtórzenie 3 142 Tabela - czasy gramatyczne a aspekt czasowników.
Powtórzenie 5 213
OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Państwa nowe - poprawione, rozszerzone i uzupełnione


wydanie podręcznika Zaczynam mówić po polsku.
Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany spotkają się z Państwa akceptacją.
A oto one:
I W każdej lekcji wyraźnie pokazano dwie odmiany polszczyzny - formalną
i nieformalną. Konsekwentnie pojawiają się ćwiczenia skłaniające do
posługiwania się obiema odmianami.
I Niektóre teksty i dialogi zostały zastąpione nowymi - w naszym mniemaniu
bardziej adekwatnymi do tematu, zmienionej rzeczywistości i lepiej
ilustrującymi określony problem gramatyczny.
I Uporządkowano ćwiczenia związane z tekstami i dialogami. Pojawiły się
ćwiczenia z lukami utrwalające słownictwo oraz ćwiczenia w formie pytań
pozwalających zamienić dialog na tekst ciągły.
> Zasadnicze zmiany dotyczą prezentacji czasowników -jest ich znacznie
więcej w początkowych lekcjach; wprowadzane są pełne modele odmiany
czasownika w czasie teraźniejszym w liczbie pojedynczej i mnogiej.
Ь Nowością są lekcje powtórzeniowe.

Zmiany dokonane w podręczniku powodują automatyczną zmianę


w obcojęzycznych komentarzach do podręcznika (angielskim i rosyjskim)
oraz w materiale fonograficznym.
Mamy nadzieję, że wszystkie poprawki, uzupełnienia i nowe elementy
pomogą Państwu w szybszym opanowaniu języka polskiego.

Łódź, 25 maja 1999 roku Autor i Redakcja


Lekcja 1

NAZYWAM SIĘ...

To jest Damian Bielski. To jest Anna Wolska.

To jest Tomasz Wolski. To jest Monika Bielska.

To jest Filip Dler. To jest Elsa Martinez.


Lekcja 1 11
10 Lekcja 1

Kto to jest?
To jest Francuz.
To jest student.
To jest Filip Dler.

To jest Polak.
\
Kto to jest?
To jest Kubanka.
To jest studentka.
To jest Elsa Martinez.

To jest Francuz. To jest Kubanka.

Kto to jest? To jest

To jest nauczyciel.

Jak on się nazywa? Jak on się nazywa?


On się nazywa Tomasz Wolski. On się nazywa Filip Dler.
To jest nauczycielka. To jest studentka.
Lekcja 1 Lekcja 1 13
12
Nazywam się

Jak ona się nazywa? Jak ona się nazywa?


Ona się nazywa Anna Wolska. Ona się nazywa Elsa Martinez.

Filip -Dzień dobry!


Jak on (ona) się nazywa? On (ona) się nazywa Damian - Dzień dobry! Nazywam się Damian Bielski
Filip - Nazywam się Filip Dler.
Damian - Bardzo mi miło.
Filip - Bardzo mi milo.

Formalnie Nieformalnie

Jak pan się nazywa? Jak się nazywasz?


Nazywam się Filip Dler. Nazywam się Filip Dler.

Jak pani się nazywa? Jak się nazywasz?


Nazywam się Elsa Martinez. Nazywam się Elsa Martinez.
Damian - Dzień dobry!
Filip -Dzień dobry!
Damian - To jest kolega Hiszpan. (On) Nazywa się Luis Serrano.
Filip - Bardzo mi miło. (Ja) Nazywam się Filip Dler.
Luis - Bardzo mi miło.
14 Lekcja 1
Lekcja 2 15
T Ćwiczenia

1 Proszę uzupełnić dialog.

Kto to jest?
To jest... ©. TU MIESZKA DAMIAN
Jak on się nazywa?
On się nazywa ... ©

© Polak nauczyciel © Adam Wolski


Francuz student Filip Dler
Hiszpan kolega Luis Serrano

2 Proszę uzupełnić dialog. Co to jest?


To jest miasto.
Kto to jest?
To jest...®
Jak ona się nazywa?
Ona się nazywa ... ®

(D Kubanka studentka ® Elsa Martinez


Polka nauczycielka Anna Wolska
Polka koleżanka Monika Bielska
Co to jest?

3 Proszę uzupełnić dialogi. To jest ulica.

Jak on się nazywa? Jak ona się nazywa?


On się nazywa ... Ona się nazywa ...

Co to jest?
To jest dom studenta.
Lekcja 2 Lekcja 2
17

Co to jest? Czy to jest dom studenta?


To jest pokój. Tak, to jest dom studenta.

Co to jest? Czy to jest paszport?


To jest paszport. Tak, to jest paszport.

I
, ,, i*.«, ty Cmi

j Co to jest? Czy to jest legitymacja?


i ,
To jest legitymacja. Tak, to jest legitymacja.

Co to jest? Czy to jest ulica Mila?


To jest zdjęcie. Tak, to jest ulica Miła.

Co to jest? To jest...
Czy to jest...? Tak, to jest...
Наукова бібліотека
Університету
Lekcja 2 19
Lekcja 2

Czy to jest dom studenta?


Czy tu mieszka Luis Serrano?
Nie, to nie jest dom studenta. Tak, on tu mieszka.

Czy to jest miasto?


Czy tu mieszka Anna Wolska?
Nie, to nie jest miasto. Tak, ona tu mieszka.

CZAS TERAŹNIEJSZY

Czy to jest paszport? mieszkać


Nie, to nie jest paszport.
(ja) mieszkam

(on, pan)
(ona, pani) mieszka (ty) mieszkasz
(ono)

Czy to jest ulica Mila? Formalnie Nieformalnie


Nie, to nie jest ulica Mila.
Сг
У pan tu mieszka? Czy ty tu mieszkasz?
^ a k,jatu mieszkam. Tak, ja tu mieszkam.
Сг
У pani tu mieszka?
Ta
Czy to jest...? Nie, to nie jest...> k,ja tu mieszkam.
Lekcja 2 Lekcja 2 21
20

(my) mieszkamy (my) pamiętamy

(oni, panowie) (oni, panowie)


(one, panie) mieszkają (wy) mieszkacie (one, panie) pamiętają (wy) pamiętacie
(państwo) (państwo)

Nieformalnie Formalnie Nieformalnie


Formalnie

Czy panowie tu mieszkają? Czy wy tu mieszkacie? Czy panowie pamiętają, kto to jest? Czy pamiętacie, kto to jest?
Tak, my tu mieszkamy. Tak, pamiętamy. To jest Luis. Tak, pamiętamy. To jest Luis.
Tak, my tu mieszkamy.
Czy panie tu mieszkają? Czy panie pamiętają, kto to jest?
Tak, my tu mieszkamy. Tak, pamiętamy. To jest Luis.

Czy państwo tu mieszkają? Czy państwo pamiętają, kto to jest?


Tak, my tu mieszkamy. Tak, pamiętamy. To jest Luis.

pamiętać zero -0 cztery -4 osiem - 8


jeden -1 pięć -5 dziewięć - 9
dwa -2 sześć -6 dziesięć - 10
(ja) pamiętam trzy -3 siedem -7

(on, pan)
(ona, pani) pamięta (ty) pamiętasz
Tu mieszka Damian
(ono)
To jest miasto. To miasto nazywa się
Łódź. To jest ulica Prosta numer 9.
Formalnie Nieformalnie
To jest dom. Tu mieszka Damian
Czy pamiętasz, kto to jest? Bielski.
Czy pan pamięta, kto to jest?
Tak, pamiętam. To jest Luis. Tak, pamiętam. To jest Luis. To jest ulica Miła. To jest pokój
numer 5. Tu mieszka Luis Serrano.
Czy pani pamięta, kto to jest? Kto to jest Luis Serrano?
Tak, pamiętam. To jest Luis. est
Luis Serrano to (j ) Hiszpan.
Luis Serrano to (jest) student.
!2 Lekcja 2
l_ekcja_2 23
Sekretarka pyta
3 Proszę uzupełnić.
iekretarka - Imię?
- Luis. Imię?
iekretarka - Nazwisko?
Nazwisko?
.Aiis - Serrano.
;ekretarka - Narodowość?
Narodowość?
aiis - Hiszpan,
sekretarka - Adres?
Adres?
.uis - Łódź, ulica Miła, dom studenta numer 3.
Sekretarka - Numer legitymacji? Numer legitymacji?
.uis - 3-4-2-5
sekretarka - Dziękuję.
4 Proszę uzupełnić.
Jak masz na imię?
Jak pan ma na imię?
Korytarz w domu studenta.) A pani?
Ja mam na imię .
Filip - Cześć! Bardzo mi miło.
Samir - Cześć!
Filip - Mieszkasz tu obok? 5 Proszę powtórzyć dialog z ćwiczenia numer 4 w formie ty.
Samir - Tak, mieszkam tu.
6 Proszę uzupełnić.
Filip - Jak masz na imię?
Samir - Mam na imię Samir. A ty? Czy to jest ulica Miła? Czy to jest pani Wolska?
Filip - Mam na imię Filip. Tak, Tak,
Samir - Bardzo mi miło.
Filip - Bardzo mi miło. Czy to jest dom studenta? Czy to jest Luis Serrano?
Tak, Tak,
Czy to jest ф
T Ćwiczenia Nie, to nie jest Ф

© miasto, Luis, pan Tomasz, pani Anna, student, studentka, Kubanka


1 Proszę postawić pytania do tekstu Tu mieszka Damian.
' Proszę wpisać właściwe formy czasownika mieszkać.
2 Proszę uzupełnić.
pan tutaj? Tak, ja tutaj. Ty też
O co pyta sekretarka? Co podaje Luis?
tutaj? Tak, ja też tutaj. Czy pani Wolska też
Sekretarka pyta o ... Luis podaje ...
tutaj? Tak, ona też tutaj. On też tutaj ?
!4 Lekcja 2 Lekcja 2 25

fte, on tu nie Oni też tutaj ? Tak, oni też tutaj 12 Proszę uzupełnić.
Państwo tutaj? Tak, tutaj. One też
tutaj? Nie, one nie tutaj. Wy tutaj? pamiętasz, © Kto to jest?
4ie, my też nie tutaj. Tak, pamiętam. Jak on ma na imię?
Jak on(-a) się nazywa?
• Proszę postawić pytania kto? co?
Gdzie on(-a) mieszka?
'o jest Luis. To jest pani Anna.
13 Proszę uzupełnić dialogi. Proszę wpisać odpowiednie formy czasownika
'o jest dom studenta. To jest paszport. pamiętać.
\> jest pokój. To jest Elsa.
"o jest pan Tomasz. To jest miasto. (Ty) kto to jest? pan(i),ktotojest?
"o jest ulica Miła. To jest zdjęcie. Tak, To jest Tak, To jest
"ojest sekretarka. To jest legitymacja.

> Proszę przeczytać.

2 4 5 7
: 9 4 3 2

! 2 1 7 9
i 6 4 5 8
! 3 6 7 9

10 Proszę przeczytać.

Го jest pokój numer ©


Ги mieszka ,©

D
',3,4,6,9,8,2,10 Elsa, Maria, Anna, Luis, Joanis,
Krystyna, Andreas, Samir

11 Proszę wpisać odpowiednie formy czasownika pamiętać.

Ja) nie J a k on się nazywa. Czy pan ?


^ie, ja też nie Czy pani ? Nie, ja nie
A ty Jak on się nazywa? Nie, ja też nie
(Wy) J a k on się nazywa? Nie, nie
Czy państwo J a k on się nazywa?
nie Kto J a k on się nazywa?
nie J a k on się nazywa.
Lekcja 3
Lekcja З 27

Kto to jest?
MÓJ KRAJ, MÓJ DOM To są ...
(nauczyciele, nauczycielki,
koledzy, koleżanki, Polacy)

Kto to jest?
brat + brat = bracia
To jest...
ojciec + matka = rodzice
(ojciec, matka, brat, siostra, kolega + kolega = koledzy
Polak, rodzina, dziecko)

To jest...
Kto to jest?
To są...

Czy to jest twój ojciec?


Czy to jest twój brat?
Kto to jest? Czy to jest twój dom?
To są ... Czy to jest twój pokój?
(bracia, rodzice, siostry, dzieci)
Tak, to jest mój ojciec.
Tak, to jest mój brat.
Tak, to jest mój dom.
Tak, to jest mój pokój.
Lekcja 3 Lekcja 29

Czy to jest twoja matka? Czy to są twoi rodzice?


Czy to jest twoja siostra? Czy to są twoi koledzy?
Czy to jest twoja ulica? Czy to są twoi nauczyciele?
Tak, to jest moja matka.
Tak, to są moi rodzice.
Tak, to jest moja siostra.
Tak, to są moi koledzy.
Tak, to jest moja ulica.
Tak, to są moi nauczyciele.

Czy to jest twoje dziecko?


Czy to jest twoje miasto?
Czy to jest twoje zdjęcie? Formalnie Nieformalnie
Czy to jest twoje imię?
Jak nazywa się pana (pani) ? Jak nazywa się twój ?
Tak, to jest moje dziecko, Jak nazywa się twoja ?
Jak nazywa się twoje ?
Tak, to jest moje miasto,
Tak, to jest moje zdjęcie,
Tak, to jest moje imię.
Czy to jest twój ojciec?
Nie, to nie jest mój ojciec.

Czy to jest twoja siostra?


Czy to są twoje siostry? Nie, to nie jest moja siostra.
Czy to są twoje nauczycielki?
Czy to są twoje koleżanki? Czy to jest twoje dziecko?
Czy to są twoje dzieci? Nie, to nie jest moje dziecko.

Tak, to są moje siostry. Czy to są twoje siostry?


Tak, to są moje nauczycielki. Nie, to nie są moje siostry.
Tak, to są moje koleżanki. Czy to są twoi rodzice?
Tak, to są moje dzieci. Nie, to nie są moi rodzice.
Lekcja 3 31
зо Lekcja 3

rozumieć
wiedzieć

(ja) rozumiem
(ja) wiem
(on, pan)
(on, pan) (ona, pani) rozumie (ty) rozumiesz
(ona, pani) wie (ty) wiesz (ono)
(ono)

Formalnie Nieformalnie
Formalnie Nieformalnie
Czy pan rozumie po polsku? Czy ty rozumiesz po polsku?
Czy pan wie, kto to jest? Czy (ty) wiesz, kto to jest? Tak, (ja) rozumiem. Tak, (ja) rozumiem.
Tak, (ja) wiem. To jest Filip Dler. Tak, (ja) wiem. To jest Filip Dler. Czy pani rozumie po polsku?
Czy pani wie, kto to jest? Tak, (ja) rozumiem.
Tak, (ja) wiem. To jest Filip Dler.

(my) rozumiemy
(my) wiemy
(oni, panowie)
(oni, panowie) (one, panie) rozumieją (wy) rozumiecie
(one, panie) wiedzą (wy) wiecie (państwo)
(państwo)

Formalnie Nieformalnie
Formalnie Nieformalnie
panowie rozumieją po polsku? Czy (wy) rozumiecie po polsku?
Czy panowie wiedzą, kto to jest? Czy (wy) wiecie, kto to jest? , (my) rozumiemy. Tak, (my) rozumiemy.
Tak, (my) wiemy, kto to jest. Tak, (my) wiemy, kto to jest.
У panie rozumieją po polsku?
Сг

Czy panie wiedzą, kto to jest? Tak, (my) rozumiemy.


Tak, (my) wiemy, kto to jest.
У państwo rozumieją po polsku?
2

Czy państwo wiedzą, kto to jest? ak


> (my) rozumiemy.
Tak, (my) wiemy, kto to jest.
32 Lekcja 3 Lekcja З 33

(portiernia w domu studenta.)


glsa - Przepraszam, czy tu mieszka Luis Serrano?
11 -jedenaście 14 - czternaście 17 - siedemnaście portierka - Tak, mieszka tu. Pokój numer 15.
12 - dwanaście 15 - piętnaście 18 - osiemnaście glsa - Jest teraz w pokoju?
13 -trzynaście 16- szesnaście 19- dziewiętnaście Portierka - Nie wiem, chyba tak.
20 - dwadzieścia
(Elsa puka do drzwi. Otwiera Samir.)
Elsa - Cześć! Czy tu mieszka Luis?
Mój kraj, mój dom Samir - Nie. Mieszka w pokoju obok. Luis!
(Luis otwiera drzwi.)
To jest mój kraj ... To jest moje miasto ... To jest moja ulica i mój dom.
Tu mieszka moja rodzina - mój ojciec, moja matka, moi bracia i moje siostry. Luis - O, Elsa! Cześć! Proszę! (Wejdź!)
Ja teraz mieszkam w Polsce. Mój adres: Łódź, ulica ... dom studenta numer ...
pokój numer ... Mieszkam w Polsce krótko, ale już rozumiem trochę
po polsku.
T Ćwiczenia
Tutaj mieszka też mój kolega ... On też mieszka w Polsce krótko, ale już
trochę rozumie po polsku. To dobrze, że już trochę rozumiemy po polsku. 1 Proszę odpowiedzieć na pytania.

Jak nazywa się twój kraj? Jak nazywa się pana (pani) kraj?
Pomyłka Jak nazywa się twoje miasto? Jak nazywa się pana (pani) miasto?
Jak nazywa się twoja ulica? Jak nazywa się pana (pani) ulica?
Jak nazywa się twój ojciec? Jak nazywa się pana (pani) ojciec?
Jaki jest twój adres w Polsce? Jaki jest pana (pani) adres w Polsce?
Czy już rozumiesz po polsku? Czy już pan (pani) rozumie po polsku?
2 Proszę uzupełnić.

(Portiernia w domu studenta)


Elsa - , czy tu mieszka Luis Serrano?
Portierka - Tak, tu. Pokój numer 15.
Elsa - Jest w pokoju?
Portierka - Nie wiem, tak.
(Elsa puka do drzwi. Otwiera Samir.)
- Cześć! Czy tu mieszka Luis?
- Nie. Mieszka w pokoju Luis!
is otwiera drzwi.)
- O, Elsa! Cześć! Proszę! (Wejdź!)
Lekcja З 35
Lekcja 3

9 Proszę uzupełnić.
3 Proszę uzupełnić.
gozumiesz ...©
Czy to jest twój (twoja, twoje) ? Tak, rozumiem ... A ty?
Tak, to jest mój (moja, moje) ja też rozumiem.
(ojciec, paszport, dom, miasto, siostra, legitymacja, pokój,
© po angielsku
brat, nauczycielka, nauczyciel, zdjęcie, kolega, koleżanka, imię)
po niemiecku
4 Proszę uzupełnić. po francusku
po hiszpańsku
Czy to są twoi (twoje)...? • po arabsku
Tak, to są moi (moje)... po rosyjsku
(nauczycielki, koleżanki, rodzice, bracia, koledzy, siostry, nauczyciele, dzieci)
10 Proszę postawić pytania kto? co?
5 Proszę uzupełnić. To jest Luis. Tu mieszka Luis.
Pedro rozumie dialog. To jest paszport.
Czy to jest...?
My rozumiemy dialog. Koledzy mieszkają obok.
Nie, to nie jest...
To jest mój dom. To jest moja ulica.
(dom, paszport, brat, siostra, dziecko, ulica, kolega, nauczyciel, nauczycielka, On rozumie ćwiczenie. To jest zdjęcie.
student, pokój, zdjęcie, ćwiczenie) Oni rozumieją ćwiczenie. Oni wiedzą, kto to jest.
Ona wie, kto to jest. Ja rozumiem ćwiczenie.
6 Proszę uzupełnić. To jest pan Wolski. On nazywa się Wolski.
Czy to są ...?
Nie, to nie są ... 11 Proszę uzupełnić dialog.
(rodzice, siostry, bracia, nauczycielki, nauczyciele, koledzy, koleżanki) Przepraszam, czy tu mieszka ...?
Tak, mieszka. Pokój numer ...
7 Proszę wpisać odpowiednie formy czasownika wiedzieć. Jest w pokoju?
pan, kto to jest? Tak, (ja) A pani ? Nie , kto to jest. Nie wiem.
Ty też nie ? Ja też nie , kto to jest. Wy , kto to jest?
12 Proszę przeczytać.
Nie, my nie Państwo , kto to jest? Nie, my nie , kto to jest.
1
Kto ? Nikt nie 11 9 19 2 12 8 7
8 18 7 17 12 13 14 20
8 Proszę wpisać odpowiednie formy czasownika rozumieć. 3 13 6 16 17 16 15 20
Pedro dialog. Luis też Filip nie Elsa też nie 5 15 4 14 15 17 19 18
Czy pan dialog? Tak, ja A pani? Ja też
(Wy) dialog? Tak, my Państwo dialog?
Tak, my
Lekcja 4 Lekcja 4 37
36

Jak nazywa się ten student?


MIESZKAM TUTAJ
Ten student nazywa się Luis Serrano.

Co to jest?
To jest... Jak nazywa się ta studentka?

(ocean, kontynent, port, wyspa, Ta studentka nazywa się Elsa Martinez.

mapa, stolica, miasto, morze)

Jak nazywa się to dziecko?

Co to jest? To dziecko nazywa się Adaś Wolski.

To są ...

(oceany, kontynenty, porty,


wyspy, mapy, stolice, miasta,
morza)
Jak nazywa się ten kontynent? Ten kontynent
Jak nazywa się ten ocean? Ten ocean ...
Jak nazywa się ta wyspa? Ta wyspa ...
Jak nazywa się ta stolica? Ta stolica ...
To jest... Jak nazywa się to dziecko? To dziecko ...
Co to jest ? J
ak nazywa się to morze? To morze ...
To są...
Lekcja 4
38 Lekcja 4 39

Jak nazywają się ci studenci? Ten student nazywa się Filip Dler,
a ten - Luis Serrano.
Jak nazywają się te kontynenty1] Jak nazywają się ci koledzy? Ten kolega nazywa się Robert
Ten kontynent nazywa się Valeris, a ten - Joanis Dimitriu.
Ameryka, a ten Afryka. Jak nazywają się ci nauczyciele? Ten nauczyciel nazywa się Tomasz
Jak nazywają się te wyspy? Wolski, a ten - Jan Nowak.

Ta wyspa nazywa się Kuba,


a ta - Madagaskar. MIANOWNIK kto? co?
Jak nazywają się te miasta?
To miasto nazywa się Kair,
a to - Montreal.

ten + ten = te
ta + ta =te
to + to =te

nauczyciele
studenci

oceany dzieci
ołówki
morza
imiona
muzea

ten+ten = ci
Lekcja 4 Lekcja 41
40

mówić

To jest Damian Bielski. (ja) mówię


To jest jego ...
(ojciec, kraj, matka, siostra)
(on, pan)
(ona, pani) mówi (ty) mówisz
(ono)

Formalnie Nieformalnie
To jest Filip Dler.
To są jego ... Mówi pan po polsku? Mówisz po polsku?
Tak, mówię już trochę po polsku. Tak, mówię po polsku.
(rodzice, bracia, siostry, koledzy)
To są rodzice. Mówi pani po polsku?
Tak, mówię już trochę po polsku.
To jest ich syn Filip.

(my) mówimy

(oni, panowie)
To jest Elsa Martinez. (one, panie) mówią (wy) mówicie
To jest jej ... (państwo)
(ojciec, dom, siostra, zdjęcie)
Formalnie Nieformalnie

Mówią panowie po polsku? Mówicie po polsku?


To jest Elsa Martinez. ' a k, mówimy po polsku. Tak, mówimy po polsku.

To są jej ... panie po polsku?


mówimy po polsku.
(rodzice, zdjęcia, siostry)
To są rodzice. i państwo po polsku?
mówimy po polsku.
To jest ich córka Elsa.
Lekcja 4 Lekcja 4
42 43

uczyć się
20 - dwadzieścia 50 - pięćdziesiąt 80 - osiemdziesiąt
(ja) uczę się 30 - trzydzieści 60 - sześćdziesiąt 90 - dziewięćdziesiąt
40 - czterdzieści 70 - siedemdziesiąt 100-sto
(on, pan)
(ona, pani) uczy się (ty) uczysz się
(ono)

Mieszkam tutaj
Formalnie Nieformalnie

Co pan robi w Polsce? Co robisz w Polsce?


To jest kontynent. Ten kontynent nazywa się Europa. To jest ocean. Ten ocean
Uczę się języka polskiego. Uczę się języka polskiego. nazywa się Atlantyk. A to jest morze. Tu leży mój kraj - Francja. To jest
stolica Francji - Paryż. A to jest moje miasto - Marsylia. Marsylia to jest port.
Co pani robi w Polsce? Moja rodzina mieszka w centrum Marsylii.
Uczę się języka polskiego.
To jest Polska. To jest stolica Polski - Warszawa. A to jest miasto - Łódź.
Ja teraz mieszkam i uczę się tutaj. Rozumiem i mówię już trochę po polsku.
Tu mieszka też mój kolega Damian Bielski. Nie pamiętam dobrze, jak nazywa
(my) uczymy się
się jego ulica. Chyba - Prosta. Tak - Prosta! Na pewno!

(oni, panowie)
(one, panie) uczą się (wy) uczycie się
Gdzie jest ta ulica?
(państwo)
Filip - Przepraszam, gdzie jest ulica Prosta?
Pan • Ulica Prosta? Oj, nie wiem.
Formalnie Nieformalnie
Filip - Przepraszam, gdzie jest ulica Prosta?
Co panowie robią w Polsce? Co robicie w Polsce? Pani • Niedaleko. Mieszkam tam.
Uczymy się języka polskiego. Uczymy się języka polskiego. Filip Może pani wie, gdzie mieszka pan Bielski?
Pani Doktor Adam Bielski?
Co państwo robią w Polsce? Filip Nie! Damian Bielski.
Uczymy się języka polskiego. Pani
Wiem, wiem. Damian to mój syn. Bielska jestem.
Pilip
Co panie robią w Polsce? O! Bardzo mi miło. Filip Dler.
Uczymy się języka polskiego.
44 Lekcja 4 Lekcja 45

та pani nazywa się Anna Wolska. To jest student.


T Ćwiczenia
To jest paszport.
To jest dziecko.
1 Proszę postawić pytania do tekstu Mieszkam tutaj.
5 Proszę wpisać odpowiednie formy czasownika mówić.
2 Proszę uzupełnić.
pan po angielsku? Nie, nie po angielsku.
Filip - Przepraszam, gdzie jest ? A państwo ? Oczywiście, że po angielsku.
Pani - Ja tam (Czy) państwo dobrze? Tak, dobrze.
Filip - Może pani , gdzie mieszka pan Bielski? A pani dobrze po angielsku? (Ja) dobrze, ale nie tak
Pani - Adam Bielski? dobrze jak mój syn Damian. Damian, (ty) dobrze po angielsku?
Filip - Nie. Damian Bielski. bardzo dobrze.
Pani - Wiem. Damian to mój
7 Proszę wpisać zaimki ten, ta, to, mój, moja, moje oraz nazwy i nazwiska.
3 Proszę uzupełnić podany model:
To jest kontynent. T... kontynent nazywa się ...
Jak nazywa się ten (ta, to) ...? To jest stolica. T... stolica nazywa się ...
Ten (ta, to) nazywa się ... To jest m... kraj. M... kraj nazywa się ...
(student, kraj, wyspa, morze, studentka, sekretarka, Polka, stolica, miasto, To jest m... miasto. M... miasto nazywa się ...
Kubanka, kolega, koleżanka, Hiszpan, nauczyciel) To jest m... rodzina. M... ojciec nazywa się ...
M... matka nazywa się ...
4 Proszę uzupełnić podane modele: M... brat nazywa się ...
M... siostra nazywa się ...
Jak nazywają się te ?
Ten nazywa się , a ten nazywa się 8 Proszę napisać według modelu:

Jak nazywają się te ? To jest stolica. To są stolice.


Ta nazywa się , a ta nazywa się
(paszport, siostra, brat, ocean, kraj, kontynent, ulica, dom, pokój, miasto,
Jak nazywają się te ? wyspa, zdjęcie, student, nauczyciel, koleżanka, okno, adres, numer)
To nazywa się , a to nazywa się , J
ГГО!
szę przeczytać.
5 Proszę wpisać odpowiednio jego lub jej. 20 30 40 50 60 70 80 90
To jest dom. 22 37 41 55 63 78 89 92
Ten pan nazywa się Adam Krajski. To jest książka. 91 76 54 47 56 91 49 77
To jest legitymacja. 24 33 65 87 96 39 99 100
Mój kolega nazywa się Filip Dler. To jest siostra.
To jest miasto.
To jest koleżanka.
Lekcja 47
46 Lekcja 5

PIERWSZE ZAKUPY
gazety żyletki ciastka

Co to jest? To jest... (1) jeden (1) jedna (1) jedno

zeszyt książka ciastko


długopis torba mydło
znaczek koperta

(2) dwa (2) dwie (2) dwa


zeszyty książki ciastka
długopisy torby mydła
zeszyt długopis książka torba znaczek koperta znaczki koperty

1 złoty (złotówka) 2,3,4 złote 5,6,7 ...złotych


22,23, 24 złote 21,25,26,27 ...złotych
1 grosz 2,3,4 grosze 5,6,7 ...groszy
gazeta mydło żyletka ciastko chleb
Ile kosztuje ten zeszyt (długopis, znaczek, chleb)?
Co to jest? To są ...
Złotówkę (1 złoty).

Ile kosztuje ta książka (gazeta, żyletka, koperta)?


2
złote.

Не kosztuje to ciastko?
80
groszy.
Ile
kosztują te zeszyty?
3
złote.
zeszyty długopisy książki torby znaczki koperty
48 Lekcja 5 Lekcja 49

isc
jechać

(ja) idę
(ja) jadę
(on, pan)
(ona, pani) idzie (ty) idziesz (on, pan)
(ono) (ona, pani) jedzie (ty) jedziesz
(ono)
Formalnie Nieformalnie
Formalnie Nieformalnie
Idzie pan na obiad? Idziesz na obiad?
Idę, ale nie teraz. Dokąd pan jedzie? Dokąd jedziesz?
Idę, ale nie teraz.
Jadę do Warszawy. Jadę do Warszawy.
Idzie pani na obiad?
Dokąd pani jedzie?
Idę, ale nie teraz.
Jadę do Warszawy.
(my) idziemy (my) jedziemy

(oni, panowie) (oni, panowie)


(one, panie) idą (wy) idziecie (one, panie) jadą (wy) jedziecie
(państwo) (państwo)
Formalnie Nieformalnie Formalnie Nieformalnie

Idą panowie na obiad? Idziecie na obiad? Dokąd panowie jadą? Dokąd jedziecie?
Idziemy, ale nie teraz. Idziemy, ale nie teraz. Jedziemy do Warszawy. Jedziemy do Warszawy.
Idą panie na obiad? D
°kąd panie jadą?
Idziemy, ale nie teraz. Jedziemy do Warszawy.
Idą państwo na obiad? D
°kąd państwo jadą?
Idziemy, ale nie teraz. Jedziemy do Warszawy.
50 Lekcja 5
Lekcja 51
MIANOWNIK kto? co? Jadę do Warszawy

To jest (Kuchnia. Monika robi śniadanie.)

Monika Damian! Śniadanie!


dziecko Już idę! Co jest na śniadanie?
Damian
zdjęcie imię Monika Jest kawa, mleko, herbata, ser, masło, bułki, szynka ...
pan Damian Dobra ta szynka. Przepraszam, ale już wychodzę.
okno miasto
Polak Monika Najpierw mówisz, że jesteś głodny, a potem nic nie jesz.
muzeum
student Damian Spieszę się. Jadę do Warszawy.
nauczyciel , \ ono Monika Do Warszawy? Po co?
dom zegarek/on \ / ona Damian Dzisiaj jest tam dobry koncert.
pokój Monika Ten sam koncert jest jutro tutaj.
nauczyciele \oni Damian Tak, ale moja dziewczyna mieszka tam, a nie tutaj.

T Ćwiczenia

1 Proszę postawić pytania do tekstu Zakupy.

2 Proszę uzupełnić.

Ta ulica nazywa się Prosta. To jest dom numer dziewięć. Tutaj mieszka
To są ...
Damian Bielski i jego - matka, ojciec i
Monika. Obok domu jest kiosk. Są tam gazety, , długopisy,
Zakupy , znaczki i Niedaleko jest też sklep.
Jest tam '. , , ciastka i inne produkty.
Ta ulica nazywa się Prosta. To jest dom numer dziewięć. Tutaj mieszka Codziennie rano Monika idzie do sklepu i kiosku po
Damian Bielski i jego rodzina - matka, ojciec i siostra Monika. Damian jeszcze śpi, a czasem leży i czyta Monika wraca
0
Obok domu jest kiosk. Są tam gazety, zeszyty, długopisy, ołówki, znaczki domu i robi Damian wciąż leży i czyta. Na koniec
w
i koperty. Niedaleko jest też sklep. Jest tam mleko, chleb, ciastka i inne «ła: -Jest już ? Jestem głodny!
produkty.
"roszę przeczytać dialog i odpowiedzieć na pytania.
Rano Monika idzie do sklepu i kiosku po zakupy. Damian jeszcze śpi. Potem
budzi się, leży i czyta gazety. Monika wraca do domu i robi śniadanie. Damian Co
robi Monika?
wciąż leży i czyta. Na koniec woła: - Jest już śniadanie? Jesteiji głodny! Co jest na śniadanie?
Rączego Damian nie je?
D
°kąd Damian jedzie?
52 Lekcja 5 Lekcja 5 53

Co jest dzisiaj w Warszawie? 9 proszę przeczytać podany dialog w formie wy, pan, pani, państwo:
Gdzie jutro jest ten sam koncert?
Dlaczego Damian jedzie na koncert do Warszawy? pokąd się tak spieszysz?
Spieszę się na koncert.
4 Proszę napisać według modelu:
Ю Proszę napisać według modelu:
To jest długopis. To są długopisy.
Ile kosztuje ten długopis?
(gazeta, ciastko, ołówek, znaczek, koperta, sklep, zdjęcie, produkt, dom,
Ten długopis kosztuje 3 złote.
żyletka, książka, torba, paszport, kiosk, koleżanka, student)
Ile kosztuje t...
5 Proszę użyć formy - jeden, jedna, jedno i napisać według modelu: T ... kosztuje ... złote (złotych).
To jest tylko jeden sklep. (gazeta, znaczek, ciastko, zdjęcie, koperta, książka, żyletka, torba, chleb,
(dom studenta, dziecko, paszport, książka, sekretarka, ulica, Polak, miasto, mleko)
gazeta, koperta, dialog, ćwiczenie, pani, zdjęcie, kontynent, ocean, morze,
wyspa, ołówek)

6 Proszę napisać dialog w formie pan, pani.

Nie jesz?
Nie jem.
Dlaczego?
Nie jestem głodny(-a).

7 Proszę wpisać odpowiednie formy czasownika iść.

(Wy) na lekcje? Nie, my jeszcze nie A ty, już


? Tak, już na lekcje. Luis, (ty) też ?
Tak, Kto jeszcze teraz? My
Dlaczego (wy) już teraz? już teraz, bo mamy test.

8 Proszę wpisać odpowiednie formy czasownika jechać.

Dokąd (ty) ? (Ja) do Warszawy. Po co?


(Ja) na koncert. Monika też ? Nie, ona nie,
, ale Luis i Samir Nie wiesz , kto jeszcze
? Wiem, Elsa i Filip też Naprawdę (wy) też
na koncert? Tak, oczywiście my też na ten
koncert.
Lekcja 6 Lekcja 6 55

To są moi bracia.
MÓJ KOLEGA Oni są jeszcze mali.

To są moje siostry.
To jest mój brat. One są jeszcze małe.
On jest jeszcze mały.

To są moje klucze, koperty i zdjęcia.


One są małe.
To jest moja siostra.
Ona jest jeszcze mała.

To jest moje dziecko.


Ono jest jeszcze małe.
OM i
56 Lekcja i ia 6 57
Lekcja

Jaki jest twój ojciec? umieć + bezokolicznik


Wysoki. A twój? (niski)
Mój ojciec też jest wysoki. (niski) Umiesz mówić po angielsku?
Umiesz śpiewać?
Jaka jest twoja siostra? Tak, umiem. Tak, umiem.
Wysoka. A twoja? (niska) Umiesz gotować? Umiesz grać na gitarze?
Moja siostra jest też wysoka. (niska) Tak, umiem. Tak, umiem.
Jakie jest twoje dziecko?
Wysokie. A twoje? (niskie)
Moje dziecko jest też wysokie. (niskie)
lubić + bezokolicznik
Jakie są twoje siostry?
Wysokie. A twoje? (niskie)
Moje siostry są też wysokie. (niskie) Lubisz gotować? Lubisz grać na gitarze?
Tak, lubię. Tak,lubię.

wysoki, -a, -e Lubisz śpiewać?


-e
Tak, lubię.
niski, -a, -e -e

^^^^^Ш^ШШЯ^Ш ІІ\Л/АГ:АІ ^ ^ I H I ^ H
Jacy są twoi bracia? /—\s^
Wysocy. A twoi? (niscy)
Moi bracia też są wysocy. (niscy) To jest pan Tomasz Wolski.
To jest książka pana Tomasza
(Wolskiego).

Ten obraz jest duży. (mały)


Ta szafa jest duża. (mała)
To radio jest duże.
Te obrazy, szafy, radia są duże.
(małe)
(małe) Щ To jest Hiszpan - Luis.
To jest książka Hiszpana Luisa
duży, -a, -e -e
mały, -a, -e -e
Lekcja 6 59
58 Lekcja 6

Ja na pewno nie jestem taki


przystojny. Nie umiem też grać
i śpiewać, ale umiem opowiadać
dowcipy i dobrze gotować.
To jest pani Anna Wolska. Wieczorem zawsze mamy gości.
To jest zeszyt pani Anny (Wolskiej). Goście lubią słuchać, kiedy
Joanis gra i śpiewa melodyjne,
greckie piosenki. Goście tak
samo lubią moje dowcipy i dobre
jedzenie i nigdy nie wychodzą
przed kolacją.

To jest studentka Elsa.


To jest książka studentki Elsy.

Jak się tutaj czujesz ?

Joanis - Jaka jest twoja rodzina?


Ile masz lat? Ile masz lat? Damian - Mała? A twoja?
Mam 19 lat. Mam 22 lata. Joanis - Moja jest bardzo duża, a mieszkanie jest małe,
więc zawsze jest tam ruch, hałas i bałagan.
Damian - Gdzie mieszkasz tutaj?
UWAGA ! Joanis - W domu studenta.
Damian - Jak się tam czujesz?
(l)rok 2, 3, 4 lata 5, 6, 7 ... 11, 12... 21 lat
Joanis - Jak w domu - też jest zawsze ruch, hałas i bałagan.
22,23,24 lata, 25,26,27 ...lat

• Ćwiczenia
Mój kolega
1 Proszę napisać tekst Mój kolega w formie:
Ja i Joanis mieszkamy razem. Nasz pokój jest mały, ale ładny i kolorowy. Andreas i Joanis mieszkają razem. Ich pokój ...
Na ścianie są plakaty z Grecji, a obok gitara Joanisa. Joanis bardzo lubi grać
i śpiewać. Koleżanki Joanisa mówią, że ma piękny głos. Mówią też, że jest 2 Proszę napisać pytania do tekstu Mój kolega.
przystojny. Joanis jest wysoki, szczupły, ma duże, ciemne oczy i długie czarne 3 Proszę napisać krótki tekst Mój kolega.
włosy.
** Proszę napisać krótki tekst Moja koleżanka.
60 Lekcja 6 іаб
Lekcja 61

5 Proszę uzupełnić. O Proszę postawić pytanie kto?

Joanis - Jaka jest twoja ? Ten pan jest wysoki.


Damian -Mała. A ? Kto jest wysokii? Ta pani jest wysoka.
Joanis - Moja jest , a mieszkanie jest To dziecko jest wysokie.
więc zawsze jest tam hałas i
Luis jest przystojny.
Damian - Gdzie mieszkasz tutaj?
Dziecko jest małe.
Joanis -W
Nauczyciel jest wysoki.
Damian -Jak tam ?
Pani Wolska jest ładna.
Joanis - Jak w domu. Też jest ruch, i bałagan.
Student jest niski.
6 Proszę uzupełnić tekst Moja rodzina. Ona jest miła.
Ten pan jest szczupły.
Moja rodzina mieszka w ... (gdzie?) To dziecko jest dobre.
Moja rodzina jest... (jaka?)
Mój ojciec nazywa się ... (jak?)
Onjest... (jaki?) 10 Proszę uzupełnić dialog.
Moja matka nazywa się ... (jak?)
Ona jest... (jaka?) Umiesz śpiewaćl Umiesz ?
Mój brat nazywa się ... (jak?) Umiem, ale nie lubię. Umiem, ale nie lubię.
Onjest ...(jaki?) 11 Proszę uzupełnić dialog.
Moja siostra nazywa się ... (jak?)
Ona jest... (jaka?) Lubisz ?
Ja nazywam się ... (jak?) Lubię, więc często
Ja jestem ... (jaki?)
Lubię ...
Umiem ...
7 Proszę napisać krótki tekst na temat Rodzina kolegi oraz tekst Rodzina
koleżanki. Proszę użyć słów jego, jej.

8 Proszę uzupełnić dialog. Proszę podać słowa w odpowiedniej formie.


Czy to jest twoje zdjęcie?
Nie. To jest zdjęcie ... ®
Na pewno?
Na pewno.
© Andreas, sekretarka, pan Samir, pani Beata, siostra, brat, doktor, koleżanka,
Kubanka Elsa, Hiszpan Luis, kolega
62 Powtórzenie powtórzenie 63

umieć
£Zy ty gotować? My nie
gotować. Elsa gotować. Jej koleżanki też
gotować. Wy też gotować.

POWTÓRZENIE 1 robić
Codziennie (my) obiad. Czy ty codziennie
obiad? My codziennie obiad.
Moja mama codziennie obiad. Moja koleżanka też
Proszę odpowiedzieć na pytania. codziennie obiad.
Kto to jest Filip? liczyć
Gdzie mieszka jego rodzina? Samir pieniądze. My
Jaki jest jego adres w Polsce? pieniądze. Kolega pieniądze. Oni
Co Filip robi w Polsce? pieniądze. Wy pieniądze.
Kto to jest Damian Bielski?
Jaki jest jego adres?
Jak ma na imię siostra Damiana? 2 Proszę odpowiedzieć na pytania.
Jak mają na imię koleżanki i koledzy Filipa?
Jaki jest jego kolega Joanis?
Co lubi robić Joanis?
Co umie robić kolega Joanisa?

1 Proszę wpisać odpowiednie formy podanych czasowników.

powtarzać
Ja lekcje. Samir i Luis
lekcje. Ty też lekcje? Nasz kolega
lekcje. My lekcje. Wy też
lekcje.
iść
Czy ty do kina? Ja do kina.
My też do kina. A wy do
kina? Dlaczego nasze koleżanki nie do kina? Jak
i jest ten chłopak? Jaka jest ta dziewczyna? Jakie jest to dziecko?
64 Powtórzenie 1 Lekcja7 65

3 Proszę wpisać odpowiednie formy.

To jest pan Adam. To jest syn pana Adama. To jest jego syn.
To jest koleżanka. To jest pokój To jest pokój.
To jest Marta. To jest gazeta To jest gazeta.
To jest sekretarka. To jest długopis To jest długopis. FILIP KUPUJE PŁASZCZ
To jest Filip. To jest dom To jest dom.

Proszę wykonać następujące polecenia:

* Proszę się przedstawić.


* Proszę przedstawić nauczyciela.
* Proszę przedstawić koleżankę i kolegę.
* Proszę opisać koleżankę.
* Proszę opisać kolegę.
* Proszę powiedzieć, czyje są różne przedmioty w klasie.
* Proszę podać numer paszportu, numer legitymacji, imię, nazwisko,
narodowość, adres. but
sweter szalik pasek
* Jakie pan(-i) zna języki? Co pan(-i) lubi robić?
* Proszę podać informacje o swojej rodzinie.

piżama koszula skarpetka czapka kurtka

płaszcz ubranie
Lekcja 7
Lekcja 7 67

Jaka jest ta piżama? Jakie jest to palto?


Długa. Długie.
A tamta? A tamto?
Krótka. Krótkie.

dobry, -a, -e -Є

Jaki jest ten sweter? Jaka jest ta piżama?


Bardzo dobry i tani. Bardzo dobra i tania.
A ile on kosztuje? A ile ona kosztuje?
100 złotych. 50 złotych.
koszule skarpetki czapki kurtki
piżamy Jakie jest to palto? Jakie są te buty?
Bardzo dobre i tanie. Bardzo dobre i tanie.
A ile ono kosztuje? A ile one kosztują?
200 złotych. 200 złotych.

Jak myślisz, ładny jest ten sweter?


Który?
płaszcze ubrania Ten jasny.
%ślę, że tak.

Jak myślisz, ładna jest ta sukienka?


Jaki jest ten sweter? Która?
Długi. Ta
jasna.
A tamten?
Krótki.
j * k myślisz, ładne jest to ubranie?
Które?
To
ciemne
68 Lekcja 7 ia7
Lekcja 69

Zaczyna się jesień

kupować Zaczyna się jesień. Noce są zimne.


Rano temperatura jest niska. Dni
są już krótkie, ciemne i
(ja) kupuję pochmurne. Często pada deszcz.
Czasem wieje zimny wiatr.
(on, pan) Luis myśli o Hiszpanii. Tam
(ona, pani) kupuje (ty) kupujesz pogoda jest na pewno ładna. Świeci
(ono) słońce i jest jeszcze dosyć ciepło.
Niestety, Polska to nie Hiszpania.
Formalnie Nieformalnie
Cienka koszula, jasne spodnie i
letnie buty nie są dobre, kiedy jest
Kupuje pan te buty? Kupujesz te buty?
Nie, nie kupuję.
Dlaczego?
Nie, nie kupuję.
Dlaczego?
л zimno i pada deszcz. Luis idzie do
sklepu i kupuje
ciepłe ubranie.
Ponieważ są drogie. Ponieważ są drogie.

(my) kupujemy

(oni, panowie) Filip kupuje płaszcz


(one, panie) kupują (wy) kupujecie
(państwo) (Filip i Monika wchodzą do sklepu. Oglądają swetry, spodnie, płaszcze.)

Formalnie Nieformalnie
Filip - Jak myślisz, ładny jest ten płaszcz?
Monika - Który?
Kupują panowie buty? Kupujecie te buty?
Filip _ Ten ciemny.
Nie, nie kupujemy. Nie, nie kupujemy.
Dlaczego? Monika - Myślę, że ładny.
Dlaczego? Fili
Ponieważ są drogie. P - Ile on kosztuje?
Ponieważ są drogie. konika . Nie wiem.
(do sprzedawczyni)
Proszę pani, ile kosztuje ten płaszcz?
Sprzedawczyni - Niedużo. Tu jest cena.
200 - dwieście 700 - siedemset
800 - osiemset '"P - Pani mówi, że to niedużo? To całe moje stypendium!
300 - trzysta
900 - dziewięćset dawczyni - Tak, ale nie co dzień kupuje pan płaszcz.
400 - czterysta
1000-tysiąc Proszę przymierzyć.
500 - pięćset
600 - sześćset
70 71
Lekcja

• Ćwiczenia -7 proszę uzupełnić dialog.

My
śli pan, ż e . . . © ?
1 Proszę postawić pytania do tekstu Zaczyna się jesień.
Myśl?* ż e -®
2 Proszę uzupełnić dialog. ф і е п sweter jest ładny
jest pokój Filipa
Jak myślisz, ładny (-a, -e) jest ten (ta, to)...? ю

t0 jest tani płaszcz


Myślę, że ten (ta, to)... jest ładny (-a, -e).
tutaj jest lekcja
(sweter, płaszcz, czapka, ubranie, kurtka, pasek, piżama) on mieszka w domu studenta

3 Proszę odpowiedzieć na pytania. 8 Proszę postawić pytania według modelu:

Dokąd wchodzą Monika i Filip? Sweter jest zielony. Jaki jest sweter?
Co oglądają? Koszula jest biała.
Jaki płaszcz kupuje Filip? Buty są dobre.
Ile kosztuje ten płaszcz według sprzedawczyni? Skarpetki są długie.
Ile kosztuje ten płaszcz według Filipa? Płaszcz jest ciemny.
Spodnie są krótkie.
4 Podany dialog proszę napisać w formie ty, wy, państwo:
Szalik jest drogi.
Dokąd pan idzie? Ubranie jest tanie.
Do kina. A pani? Czapka jest mała.
Ja idę do sklepu.
9 Proszę napisać według modelu:
5 Proszę uzupełnić dialog.
Co kupujesz?
Ile kosztuje ten (ta, to)...? Nic nie kupuję.
Ten (ta, to)... kosztuje ... złotych (złote).
(myśleć, powtarzać, robić, czytać, wiedzieć, pisać, gotować, mówić,
u
(sweter, płaszcz, koszula, czapka, ubranie, kurtka, pasek, szalik) mieć robić, lubić robić)

6 Proszę wpisać odpowiednie formy czasownika kupować. *0 Proszę uzupełnić dialog.

Luis, co ty ? Ja płaszcz. Co twój kolega- (-a, -e) ... jest lepszy (-a, -e)?
Mój kolega sweter, a jego koleżanka szalik. Czy ta p
al11
, że ten (ta, to).
też szalik? Nie, ona pasek. Wy buty? Tak, тУ
buty. Państwo też buty? Nie, my rękawiczki- Proszę odpowiedzieć na pytania.
a
jest dziś pogoda w Polsce?
Pan(-i) myśli, jaka jest pogoda w pana (pani) kraju?

у
Lekcja 7
Lekcja 8 73

12 Proszę przeczytać.
200 300 400 500 600 700 800
10O
800 700 600 500 300 200 100 800
300 800 500 200 900 700 400 600
345 879 569 298 973 720 498 621
900 100 124 192 345 746 568 237 LEKCJA

Wchodzę do klasy.

Mówię - dzień dobry.


8 75
74 Lekcja

Piszę tekst.
Siadam.

Wstaję. Mówię - do widzenia.


Słucham i powtarzam nowe słowa.
Rozumiem te słowa.

Idę do domu.
Biorę zeszyt i długopis.
77
76 Lekcja І
pan (-i) uczy się?
C z y

Tak, uczę się.

Luis wchodzi do klasy. r z y pan (-i) idzie do domu?


Mówi - dzień dobry. Tak, idę do domu.
Siada.
CZy pan (-i) rozumie te słowa?
Słucha i powtarza nowe słowa.
Tak, rozumiem.
Rozumie te słowa.
Bierze zeszyt i długopis.
Pisze tekst.
Wstaje. Mówi - do widzenia.
(Czy ty) powtarzasz nowe słowa?
Idzie do domu.
Tak, powtarzam.
(Czy ty) wchodzisz do klasy?
siadam biorę Tak, wchodzę.
ja stucham wchodzę uczę się piszę rozumiem
powtarzam wstaję (Czy ty) uczysz się?
idę Tak, uczę się.
(Czy ty) idziesz do domu?
-am -ę -em Tak, idę.

(Czy ty) rozumiesz te słowa?


-a -i -y -e -e Tak, rozumiem.

on (ja) -am -ę -em


ona siada bierze
ono słucha wchodzi uczy się pisze rozumie (ty) -asz -isz -ysz -esz -esz
pan powtarza mówi wstaje
pani idzie (on, ona, ono)
(pan, pani)
kto? -a -i -y -e -e

Czy pan powtarza nowe słowa?


Tak, powtarzam. J^y się uczysz?
Rano.
Czy pan (-i) wchodzi do klasy? przed
południem, po południu, wieczorem)
Tak, wchodzę.
78 Lekcja 79
8

Co robisz?

- Cześć! Co robisz?
Monika - Cześć. Czytam.
Filip ' Nie przeszkadzam?
Monika - Nie, nie! Dobrze, że jesteś!
pilip - Tak? Dlaczego?
Monika - Ponieważ mam dobre wino i ciastka. Zapraszam.
Filip - O, dziękuję. Ale co to za okazja?
Która godzina? Która godzina? Która godzina? Monika - Moje urodziny.
Pierwsza. Pierwsza piętnaście. Pierwsza czterdzieści. Filip - Wszystkiego dobrego.

(druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta,


jedenasta, dwunasta) T Ćwiczenia

1 Proszę napisać pytania do tekstu Lekcja.

2 Tekst Lekcja proszę napisać w 1 osobie liczby pojedynczej, np.


Lekcja
Jest 815. Wchodzę do klasy. W klasie są już moi ...
Jest 8 l 5 . Luis wchodzi do klasy. 3 Proszę uzupełnić.
W klasie są już jego koledzy.
Wchodzi pan Wolski. Mówi - dzień Filip - Co robisz?
dobry. Siada. Pan Wolski mówi Monika - list.
po polsku. Luis słucha i powtarza Filip -Nie ?
nowe słowa. Pan Wolski pyta, czy Monika - Nie, dobrze, że
Luis rozumie te słowa. Luis Filip -Tak?
odpowiada, że rozumie dobrze. Monika - Ponieważ mam dobre i Zapraszam.
Potem Luis bierze zeszyt i długopis. Р'іір - O, dziękuję. Ale co to za ?
Pisze tekst. Dzwonek. Koniec lekcji- Monika - Moje
Luis wstaje. Bierze zeszyty i książki. F
'lip - dobrego.
Idzie do domu.
4 Proszę odpowiedzieć na pytania.
c
° pan(-i) robi w klasie?
^° robi nauczyciel (-ka) na lekcji?
C
° robi pana (pani) kolega na lekcji?
80 Lekcją 8 Lekcja 8 81

5 Proszę uzupełnić dialog odpowiednimi formami czasowników. joanis kupuje znaczki. Znaczki są drogie.
Nauczyciel pisze tekst. Tekst jest na tablicy.
Co teraz robisz? Nikt nie idzie do kina.
Koleg a idzie do kina.

A co robisz wieczorem? Ц Proszę napisać krótki tekst na temat Rano idę do sklepu.
Nic nie robię. potrzebne czasowniki: wchodzić, mówić, kupować, wychodzić.

Ф czytać, pisać, pisać list, powtarzać lekcje, słuchać muzyki, uczyć się 12 Która jest godzina?

6 Proszę powtórzyć dialog z ćwiczenia numer 5 w formie pan, pani. 8 20 940 10 1 5 1205 130 4 25 535 712 350 345 220
730 935 905 6 40 1155 1215 8'5 1030 455 61°
10
2
7 Proszę uzupełnić dialog.

(Ty)...©
Nie.
Dlaczego?
Jestem zmęczony.

© czytać dialog, pisać listy, uczyć się, powtarzać lekcje, robić ćwiczenie

8 Proszę uzupełnić dialog.

Co robisz?

Nie przeszkadzam?
Nie, nie! Dobrze, że jesteś.

9 Proszę wpisać odpowiednie formy czasownika brać.

Czy pan długopis i zeszyt? Tak, ja długopis i zeszyt.


A co pani ? Ja też długopis i zeszyt. Filip, co ty ?
Ja zeszyt. Kto jeszcze zeszyt? Pedro zeszyt.
Wy też zeszyty? Tak, zeszyty. A państwo zeszyty.
Nie, my tylko kartki.
10 Proszę postawić pytania kto? co?

Pedro jest zmęczony. Student bierze zeszyty.


Ja też tu mieszkam. On wstaje.
Kolega wychodzi z domu. Zeszyt kosztuje 5 złotych.
Lekcja 9 83
82 Lekcja
siadam wchodzę uczę się piszę rozumiem
(ja)
-am -em

(oni, ° n e ) -ają -ą -eją


(panowie,
PONIEDZIAŁEK panie) siadają wchodzą uczą się piszą rozumieją

UWAGA !
(ja) wiem (oni, one, panowie, panie) wiedzą

Kto to jest? Kto to jest?


To są koledzy. To są koleżanki.
Gdzie oni mieszkają? Gdzie one mieszkają? On wchodzi do klasy.
W domu studenta. W domu studenta. My też wchodzimy.
On mówi - dzień dobry.
My też mówimy.
On siada.
Wchodzę do klasy. My też siadamy.
On słucha i powtarza nowe słowa.
Oni też wchodzą.
My też powtarzamy.
Mówię - dzień dobry.
On rozumie te słowa.
Oni też mówią.
My też rozumiemy.
Siadam.
On bierze zeszyt.
Oni też siadają.
My też bierzemy.
Słucham i powtarzam nowe słowa.
On pisze.
Oni też słuchają i powtarzają.
My też piszemy.
Rozumiem te słowa.
On wstaje. Mówi - do widzenia.
Oni też rozumieją.
My też wstajemy. Mówimy - do widzenia.
Biorę zeszyt i długopis.
°n idzie do domu.
Oni też biorą.
Щ też idziemy.
Piszę krótki tekst.
Oni też piszą.
Wstaję. Mówię - do widzenia.
Oni też wstają. panowie powtarzają tekst?
Mówią - do widzenia. (my) powtarzamy tekst.
Ą
Idę do domu. Panie?
Oni też idą. У też powtarzamy.
84 Lekcja 9 85

(Czy) panowie wchodzą do klasy? i bierzecie zeszyty?


Tak, my wchodzimy. Tak, (my) bierzemy.
A panie?
My też wchodzimy. (\Vy) rozumiecie tekst?
Tak, (my) rozumiemy tekst.
(Czy) panowie uczą się po polsku?
Tak, (my) uczymy się.
A panie?
My też się uczymy. O której godzinie idziecie do domu?
O pierwszej.
(Czy) panowie biorą zeszyty?
Tak, (my) bierzemy. (drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej,
A panie? dziesiątej, jedenastej, dwunastej)
My też bierzemy.
(Czy) panowie rozumieją tekst?
Tak, (my) rozumiemy.
Jaki dziś dzień?
A panie ? Xli GRUDZIEŃ 1999
Poniedziałek.
My też rozumiemy.
20 Poniedziałek O, to mamy dziś lekcje.
21 Wtorek Jaki dziś dzień?
22 Środa Niedziela.
(my) -amy -imy -ymy -emy -emy O, to dziś odpoczywamy.
23 Czwartek
24 Piątek
(wy) -acie -icie -ycie -ecie -ecie
25 Sobota

(oni one) 26 Niedziela


(panowie,
panie) -ają •ą •ч -ą -eją
Poniedziałek

(Wy) powtarzacie tekst? jest poniedziałek. Jest ósma. Luis i Filip wychodzą z domu studenta. Idą
na
' kcje. Lekcje zaczynają się o ósmej piętnaście (8 1 5 ). Filip i Luis wchodzą
e
Tak, my powtarzamy tekst.
0
klasy. Tam są już ich koledzy. Mówią - dzień dobry. Siadają. Zaczynają się
(Wy) wchodzicie do klasy? e c
Je. Wszyscy powtarzają, czytają i piszą. O dziewiątej jest przerwa. Potem
Tak, (my) wchodzimy do klasy. H S Z C Z e Są С 2 і е г У tekcje. Filip i Luis uczą się. O drugiej wychodzą z klasy i idą
(Wy) uczycie się? stołówki na obiad. Po południu trochę odpoczywają. Potem oglądają
telewj ZJC i wreszcie zaczynają powtarzać lekcje.
Tak, (my) uczymy się.
86 Lekcja 87
Gdzie jest Luis?
3 proszę odpowiedzieć na pytania.

Co
robią nauczyciele na lekcji?
Co robią pana (pani) koledzy na lekcji?
Elsa -Gdzie jest Luis? . Co
pan (-i) robi na lekcji?
Filip - W pokoju Samira.
Elsa - Co oni tam robią? 4 proszę uzupełnić dialog.
Filip - Uczą się. Jutro mają egzamin. Co robicie teraz?
д wieczorem?
Nic nie robimy. Mamy wolny czas.

5 Dialog z ćwiczenia nr 4 proszę napisać w formie panie, panowie, państwo.

6 Proszę użyć w dialogu odpowiedniej formy czasownika.

(Wy) ©? © iść do kina


Nie. uczyć się
Dlaczego? powtarzać lekcje
Elsa - Cześć! Jaki hałas! Jesteśmy zmęczeni (zmęczone). pisać pracę domową
Co wy tu robicie? robić ćwiczenia
Samir - Słuchamy muzyki.
Elsa - Tak? A jutro macie egzamin. 7 Proszę uzupełnić dialog.
Luis - No, to co?
Co robicie?
Mamy czas - noc jest długa!
Nie przeszkadzam?
Nie, nie. Dobrze, że jesteś.

8 Proszę napisać poprzednie ćwiczenie w formie - panowie, panie, państwo.

T Ćwiczenia " Proszę postawić pytania - kto? co?

Koledzy i koleżanki jadą do Warszawy. Studenci biorą zeszyty.


1 Proszę postawić pytania do tekstu Poniedziałek. My też tu mieszkamy. Oni wstają.
Koledzy wychodzą z domu. Zeszyty kosztują 30 złotych.
2 Tekst Poniedziałek proszę napisać w 1 osobie liczby mnogiej.
Panowie kupują znaczki. Znaczki są drogie.
Dziś jest poniedziałek. Ja i mój kolega wychodzimy z domu studenta i Nauczyciele uczą. Teksty są na tablicy.
Koledzy idą do kina. My powtarzamy.
88 Lekcja 10 89
Lekcja 9

10 Proszę napisać według modelu:

mieszkać Nikt tu nie mieszka.

(czytać, powtarzać, pisać, słuchać, jechać do Warszawy, wchodzić, kupować


iść, uczyć się) MOJA GRUPA
11 Proszę odpowiedzieć na pytania.

O której pan (-i) wstaje?


O której pan (-i) wchodzi do klasy?
O której zaczynają się lekcje? Kim jest...?
Kto to jest... ?
O której kończą się lekcje?
O której pan (-i) wychodzi z klasy? Luis to (jest) Hiszpan. Luis jest Hiszpanem.
O której pan (-i) idzie do stołówki? Luis to (jest) student. Luis jest studentem.
O której pan (-i) zaczyna się uczyć? Pan Wolski to (jest) nauczyciel. Pan Wolski jest nauczycielem.
O której pan (-i) kończy się uczyć? Adaś to (jest) dziecko. Adaś jest dzieckiem.
Elsa to (jest) Kubanka. Elsa jest Kubanką.
O której pan (-i) idzie spać?
Maria to (jest) studentka. Maria jest studentką.
12 Proszę uzupełnić dialog.

Jaki dzień jest dzisiaj?


To bardzo dobry dzień. Kto to jest... ? Kim są ...?
Dlaczego? Luis i Filip to (są) koledzy. Luis i Filip są kolegami.
Ponieważ dzisiaj są tylko 4 lekcje. Elsa i Rosa to (są) studentki. Elsa i Rosa są studentkami.
Luis i Manuel to (są) studenci. Luis i Manuel są studentami.
Elsa i Monika to (są) koleżanki. Elsa i Monika są koleżankami.

być

(ja) jestem

(°n, pan)
(°na, pani) jest (ty) jesteś
(ono)
90 Lekcja 1 o ia 10 91

Formalnie Nieformalnie

Kim pan jest? Kim jesteś?


Jestem Polakiem. A pani? Jestem Polakiem. A ty?
Jestem Polką. Jestem Polką.

(my) jesteśmy
To jest pielęgniarka. To jest lekarka. To jest sprzedawczyni.
(oni, panowie)
(wy) jesteście Ona jest pielęgniarką. Ona jest lekarką. Ona jest sprzedawczynią.
(one, panie) są
(państwo)

Formalnie Nieformalnie

Kim panowie są? "Kim jesteście?


Jesteśmy Polakami. A panie? Jesteśmy Polakami. A wy?
Jesteśmy Polkami. Jesteśmy Polkami.

robotnik + robotnik lekarz +lekarz inżynier + inżynier


Oni są robotnikami. Oni są lekarzami. Oni są inżynierami.

To jest robotnik. To jest lekarz. To jest inżynier.


On jest robotnikiem. On jest lekarzem. On jest inżynierem.

ne
są pielęgniarkami. One są lekarkami. One są sprzedawczyniami.
92 Lekcja 10 Lekcja 10 93

NARZĘDNIK kim? czym?

Kim jest twój brat? Mój brat jest inżynierem.


Kim jest twój ojciec? Mój ojciec jest nauczycielem.
Kim jest twój kolega? Mój kolega jest studentem.

Kim jest twoja matka? Moja matka jest sekretarką.


miastem
Kim jest twoja siostra? Moja siostra jest pielęgniarką.
Kim jest twoja koleżanka? Moja koleżanka jest studentką. dzieckiem
studentem
morzem
Kim są twoi bracia? Moi bracia są studentami.
Hiszpanem
Kim są twoi koledzy? Moi koledzy są studentami.
kontynentem
Kim są twoje koleżanki? Moje koleżanki są studentkami. krajem
Kim są twoje siostry? Moje siostry są sekretarkami.
kontynentami
studentami
Hiszpanami

Co to jest...? Czym jest...?

Ameryka to (jest) kontynent. Ameryka jest kontynentem.


Warszawa to (jest) stolica Polski. Warszawa jest stolicą Polski.
Łódź to (jest) miasto. Łódź jest miastem.
Ameryka i Azja to (są) kontynenty. Ameryka i Azja są kontynentami.
Warszawa i Londyn to (są) stolice. Warszawa i Londyn są stolicami.
Łódź i Kraków to (są) miasta. Łódź i Kraków są miastami.

chcieć

(ja) chcę

Pan)
pani) chce (ty) chcesz
(ono)
95
94 Lekcja Ю
W pociągu
Formalnie Nieformalnie

Kim pan chce być? Kim chcesz być? - To miejsce jest wolne?
Chcę być inżynierem. Chcę być inżynierem. -Tak. Proszę!
pasażer
Pan jest cudzoziemcem,
Kim pani chce być? prawda?
Chcę być lekarką. - Tak. Jestem Francuzem.
Filip
pasażer - Co pan robi w Polsce?
interesować się - Uczę się języka polskiego,
Filip
ponieważ chcę tu studiować.
(ja) interesuję się Pasażer - A kim pan chce być?
Filip - Dziennikarzem.
(on, pan) Pasażer - To bardzo ciekawe.
(ona, pani) interesuje się (ty) interesujesz się Jesteśmy więc kolegami,
(ono) bo jestem dziennikarzem. Moje nazwisko - Bielski.
Filip - Mój kolega Damian też nazywa się Bielski.
Formalnie Nieformalnie Jest pan może jego kuzynem?

Czym pan się interesuje? Czym się interesujesz?


T Ćwiczenia
Interesuję się sportem. Interesuję się sportem.
1 Proszę napisać pytania do tekstu Moja grupa.
Czym pani się interesuje?
Interesuję się muzyką. 2 Proszę uzupełnić.
Fi
'ip - To jest wolne?
Pasażer - Tak, proszę. Pan jest , prawda?
Moja grupa Fili
P -Tak jestem
Pasażer - Co pan w Polsce?
To jest ulica Akademicka. To jest instytut. Tutaj uczę się języka polskiego. t "1•
- Uczę się , ponieważ . tu studiować.
To są moi nauczyciele. Pan Tomasz Wolski jest nauczycielem języka pa
asażer - Kim pan być?
polskiego. Jego żona Anna Wolska też jest nauczycielką. Pan Wolski jest ili
spokojny i zawsze wesoły. Pani Wolska jest bardzo poważna. Pa
sażer -To bardzo
To jest moja grupa. Ta grupa jest nieduża i bardzo mila. Tutaj są moje
r
koleżanki. Jedna chce być lekarką, druga - nauczycielką, a trzecia - tłumaczką- °szę napisać według modelu:
Wszystkie są inteligentne i ładne, ale najładniejsza jest Elsa.
^1 nauczyciel nazywa się ... (jak?)
To są moi koledzy. Chcą być inżynierami. Interesują się techniką. Ja chcę jest ' • ~~
studiować medycynę i być lekarzem. Interesuję się ekologią, biologią, n
° Jest (jaki?)
psychologią a także muzyką i turystyką.
96 Lekcja 1 o 10 97

Moja nauczycielka nazywa się ... (jak?) 7 proszę postawić pytania kim? czym?
Ona jest ...(kim?)
Ona jest ...(jaka?) Columbia jest krajem. One są koleżankami.
joanis jest studentem. Pacyfik i Atlantyk są oceanami.
Mój kolega nazywa się ... (jak?) One są studentkami. Eleni jest Greczynką.
On jest... (kim?) Brat jest architektem. Siostry są sekretarkami.
On jest ...(jaki?) Łódź jest miastem. Oni są robotnikami.
Moja koleżanka nazywa się ... (jak?)
g Proszę podany dialog napisać w formie wy, państwo, pan:
Ona jest ...(kim?)
Ona jest... (jaka?) Chcesz studiować w Polsce?
Moi koledzy są ...(kim?) Tak,chcę.A ty?
Moje koleżanki są ... (kim?) Ja też chcę tu studiować.

4 Proszę napisać tekst Moja rodzina według modelu: 9 Proszę uzupełnić dialog.
Mój ojciec nazywa się ... (jak?) Chcesz być ... (kim?)
On jest ...(kim?) Tak.A ty?
On jest ...(jaki?) Ja chcę być ... (kim?)
Interesuje się ... (czym?)
10 Proszę uzupełnić dialog.
(matka, siostra, brat)
Chcecie być ...?
5 Proszę napisać krótki tekst według modelu:
Tak. A wy?
Nazywam się ... My chcemy być ...
Jestem ... (kim?)
Mieszkam teraz ... (gdzie?) 11 Proszę uzupełnić dialog.
Uczę się języka polskiego, ponieważ ... Pan jest cudzoziemcem, prawda? Pani jest cudzoziemką, prawda?
Chcę być ... (kim?) Tak. Jestem ... Tak. Jestem ...
Interesuję się ... (czym?)
12 Proszę uzupełnić dialog.
6 Proszę napisać według modelu:
Cz
Pani Wolska jest nauczycielką. ym się interesujesz?
Pani Wolska to (jest) nauczycielka.
A ty?
Moja siostra to (jest) studentka. . Ja
interesuję się
Manuel to (jest) Kubańczyk.
Kreta to (jest) wyspa.
Bałtyk to (jest) morze.
Elsa i Marina to (są) siostry.
Brat kolegi to (jest) inżynier.
98 Lekcja i 0 powtórzenie 2 99

13 Proszę uzupełnić.

Panowie (państwo) są cudzoziemcami, prawda?


Tak jesteśmy

Panie są cudzoziemkami, prawda? POWTÓRZENIE 2


Tak. Jesteśmy

14 Proszę uzupełnić dialog.

Nazywam się Kowalski(-a). | | | Proszę odpowiedzieć na pytania.


Jest pan(-i) może (N) Adama?
Nie. Nie jestem jego Jaka jest jesień w Polsce?
(brat, syn, ojciec, kuzyn, córka, matka, siostra, kuzynka) Jakie ubranie jest dobre na jesień?
Co kupuje Filip i dlaczego?
Co Filip robi w klasie?
Co robi nauczyciel w klasie?
Co robią koledzy Filipa w klasie?
Kiedy Filip ma lekcje?
Kiedy Filip odpoczywa?
0 której godzinie Filip wchodzi do klasy?
0 której godzinie Filip wychodzi z klasy?
której godzinie Filip idzie na obiad?
której godzinie Filip wraca do domu?
której godzinie Filip idzie spać?

mjest Filip?
4 jego koledzy i koleżanki?
Ki
chcą być koleżanki i koledzy Filipa?
n
interesują się koledzy i koleżanki Filipa?
100 Powtórzenie 2 pOwtórzenie 2 101

inżynier
Ona jest... Oni są... Onesą...
1 Proszę wpisać brakujące formy czasowników. dyrektor, dyrektorka
Onjest... Ona jest... Oni są... Onesą...
ja ty on my wy oni
myśleć myślisz Proszę odpowiedzieć na pytania.
wie
wchodzę wchodzicie # Jaka jest teraz pogoda w pana(-i) kraju?
iść idę idzie # Jaka jest pan(-i) rodzina? Kto jest kim? Czym się interesuje?
słuchać słuchamy # Kim pan(-i) jest?
# Czym pan(-i) się interesuje?
studiować studiujesz
Jestpan(-i) w sklepie.

# Chce pan(-i) obejrzeć buty. Co pan mówi?


2 Proszę wpisać właściwe formy.
# Buty są za małe. Co pan(-i) mówi?
Francuz, Francuzka # Inne buty są dobre. Co pan(-i) mówi?
On jest... Ona jest... Oni są ... One są # Jak pan(-i) pyta o cenę?

Grek, Greczynka
On jest... Ona jest... Oni są ... One są

Kubańczyk, Kubanka
On jest... Ona jest... Oni są ... One są

Arab, A rąbka
On jest... Ona jest... Oni są ... One są

pracownik, pracownica
On jest... Ona jest... Oni są ... One są

sprzedawca, sprzedawczyni
On jest... Ona jest... Oni są ... One są

pasażer, pasażerka
On jest... Ona jest... Oni są ... One są

lekarz, lekarka
On jest... Ona jest... Oni są ... One są
102 ia 11 103

£ g lubi Filip?
Filip lubi rodziców, braci, siostry, koleżanki i kolegów.

Co lubi Filip?
Filip lubi dom.
LUIS IDZIE NA MECZ

BIERNIK kogo? co?

Lubię ...

To jest moja rodzina.


Mam brata, ojca, matkę, siostrę.
Moja siostra ma dziecko.
Bardzo lubię brata, ojca, matkę,
siostrę i dziecko siostry.

ow
"У \ lekarzy
-i \ ^ domy
To jest rodzina Filipa.
Filip ma rodziców, braci i siostry. kraje
Filip też ma koleżanki i kolegów.
Filip bardzo lubi rodziców, braci,
siostry, koleżanki i kolegów.
104 105

mieć + В brać + В
Masz magnetofon?
Tak, mam. zeszyt?
Bi erzesz
(zegarek, czas, dom, zeszyt, brata, długopis, samochód, paszport, magnetofon
radio, dziecko, mieszkanie, siostrę, książkę, gitarę, zeszyty, książki, lekcje, ' Poc0? . ,, , .
chc?powtórzyć lekcję.
braci, siostry, kolegów)
iążkę, teksty, notatki, zeszyty i książki)
(ksi

powtarzać + В
lubić + В
Co robisz? Lubisz piłkę nożną?
Powtarzam tekst. Tak, lubię.
Masz jutro lekcje?
Tak. (język polski, gramatykę, chemię, fizykę, biologię, sport, mleko, kawę,
herbatę, koleżanki, kolegów)
(dialog, język polski, ćwiczenie, gramatykę, chemię, matematykę, fizykę,
teksty, dialogi, ćwiczenia, nowe słowa)

kupować + В

rozumieć + В Co kupujesz?
Kupuję sweter.
Rozumiesz tekst? Po co?
Rozumiem. Je
st mi potrzebny (-a, -e).
Na pewno? c
Oczywiście. nleb, znaczek, długopis, ołówek, płaszcz, mleko, mydło, kopertę, żyletkę,
ks
iążkę)
(dialog, język polski, ćwiczenie, gramatykę, chemię, matematykę, fizykę,
teksty, dialogi, ćwiczenia, nowe słowa)
106 Lekcja 1 1 Lekcja 11 107

Luis idzie na mecz

Środa zaczyna się jak każdy inny


dzień. Luis bierze zeszyty i książki
wofeć + В
i idzie na lekcje.
W klasie czyta teksty, powtarza nowe
(ja) wolę słowa, pisze ćwiczenia, odpowiada na
pytania. Potem ma dużą przerwę.
(on, pan) Następnie ma jeszcze jedną lekcję.
(ona, pani) woli (ty) wolisz Po lekcji idzie na obiad. Je i pije.
(ono) Luis ma jednak ciekawe plany na
popołudnie. Dzisiaj idzie na mecz.
Formalnie Nieformalnie Luis bardzo lubi piłkę nożną, ale nie
lubi chodzić na mecze sam. Zaprasza
Woli pan(-i) herbatę czy kawę? Wolisz herbatę czy kawę? więc Damiana, Andreasa, Joanisa i Samira. Andreas woli oglądać mecze
Wolę kawę. A pan(-i)? Wolę kawę. w telewizji, więc zostaje w domu.
Ja też wolę kawę. Ja też wolę kawę. Luis, Damian, Joanis i Samir idą razem na stadion. Zaczyna się mecz.
Niestety, gra jest wolna i nudna. Luis jest zły. Jego koledzy też.
Tylko Andreas jest zadowolony. Mecz jest nudny, więc Andreas wyłącza
zapraszać+ В telewizor i idzie spać.

(ja) zapraszam
Chcę zatelefonować
(on, pan)
(ona, pani) zaprasza (ty) zapraszasz (Luis i Damian idą ulicą. Luis widzi pocztę.)
(ono)
Luis - Chcę zatelefonować do Madrytu.
Nieformalnie Damian - Masz tam rodzinę?
Formalnie
Luis - Tak, mam tam ojca, matkę, braci i siostry.
Kogo pan zaprasza na urodziny? Kogo zapraszasz na urodziny ? Damian - Macie dom w Madrycie?
Koleżanki i kolegów. Luis - Tak. Mamy duży dom. Ja mam własny duży pokój.
Koleżanki i kolegów.
Ja też zawsze zapraszam kolegów. Ja też zawsze zapraszam koleżanki- Damian - Tutaj w domu studenta też mieszkasz sam?
Luis - Nie. Mieszkam z kolegą.
Kogo pani zaprasza na urodziny? Damian -1 co? Jesteś zadowolony?
Braci i siostry. Luis - Tak, ale ...
Ja też zawsze zapraszam braci i siostry. Da
-... to nie to samo, co w domu.
Lekcja Ц ia 11 109
108
7 proszę uzupełnić dialog.
T Ćwiczenia
Rozumiesz ...
1 Proszę napisać pytania do tekstu Lwis idzie na mecz. jslie rozumiem.
placzego?
2 Po przeczytaniu dialogu Chcę zatelefonować proszę odpowiedzieć na ponieważ on (ona, oni, one) mówi(-ą) bardzo szybko.
pytania. 8 Proszę uzupełnić dialog.
Kto idzie ulicą? placzego bierzesz ... ?
Co widzi Luis? Jest mi potrzebny (-a, -e).
Dokąd Luis chce zatelefonować?
Kogo Luis ma w Madrycie? 9 Proszę wymienić słowa w dialogu.
Jaki dom mają rodzice Luisa? Jaki Luis ma pokój?
Z kim Luis mieszka w domu studenta? Lubisz herbatę?
Czy Luis jest zadowolony? Tak, ale wolę kawę.

3 Proszę uzupełnić dialog. film - teatr mleko - jogurt


teatr - dyskoteka wino - piwo
Chcę zatelefonować do ... sport - film piłka nożna - boks
Masz tam rodzinę? film - telewizja mięso - ryby
Tak, mam tam ... sport - muzyka
4 Proszę napisać tekst na temat Moja rodzina według modelu: 10 Słowa w nawiasach proszę napisać we właściwej formie.
Mam dużą (małą) rodzinę. Mam ... (kogo?) 00
Wstaję o 6 . Sam robię (śniadanie). Robię (herbata), czasem (kawa)
Mój ojciec nazywa się ... On ma ... On jest... (kim?) z mlekiem i (kanapki). Potem biorę (torba). Mam tam (długopis, zeszyty,
Moja matka nazywa się ... Ona ma ... lat (-a). Ona jest... (kim?) książki, gumka, ołówek i papierosy). Wychodzę. Idę do klasy. W klasie piszę
(teksty, ćwiczenia). Powtarzam (gramatyka). Wychodzę. Idę do sklepu. Tam
5 Proszę dokończyć następujące zdania: kupuję (chleb, mleko, herbata i kawa). Wychodzę. Idę do domu.
To jest mój pokój. W pokoju mam różne rzeczy. Mam tam ... (co?)
To jest moja torba. W torbie mam różne rzeczy. Mam tam ... (co?) 11 Tekst z ćwiczenia nr 10 proszę napisać w 3 osobie liczby mnogiej:
To jest moja szafa. W szafie mam różne rzeczy. Mam tam ... (co?) i koledzy wstają o szóstej. Sami robią ...

6 Proszę postawić pytania. Tekst z ćwiczenia nr 10 proszę napisać w formie:


Pedro zaprasza koleżankę.
Kolega ma dwie siostry. j kolega i ja wstajemy o szóstej. Sami robimy ...
Samir rozumie ćwiczenie.
Siostra lubi dzieci.
Andreas wyłącza telewizor.
My wolimy piłkę nożną.
Fatma bierze zeszyty.
Studenci powtarzają chemię.
Elsa je obiad.
Oni kupują książki.
110 Lekcja 1 Lekcja 12 111

13 Proszę uzupełnić dialog.

Idziesz na ...
Nie idę. Jestem zmęczony (-a).
Szkoda!
(koncert, mecz, dyskoteka, obiad, kawa, film) SAMIR JEST PRZEZIĘBIONY

musieć

(ja) muszę

(on, pan)
(ona, pani) musi (ty) musisz
(ono)

Formalnie

Muszę iść do lekarza.


Dlaczego pan(-i) musi?
Ponieważ jestem przeziębiony(-a).

Nieformalnie

Muszę iść do lekarza.


Dlaczego musisz?
Ponieważ jestem przeziębiony(-a).

(my) musimy

(oni, panowie)
(one, panie) muszą (wy) musicie
(państwo)
112 Lekcja 12 Lekcja 12 113

formalnie Nieformalnie

Źle się czuję. Muszę kupić lekarstwa. j\ja kogo pan (-i) czeka? Na kogo czekasz?
Jakie? Czekam na pielęgniarkę. Czekam na pielęgniarkę.

(aspirynę, witaminy, tabletki od bólu głowy, krople do nosa)


UWAGA ! Jak się czujesz?
Musisz kupować. -> często, systematycznie Źle. Boli mnie głowa,
Musisz kupić. -> raz, właśnie teraz (ząb, brzuch, ręka, noga, oko,
ucho, serce)
Jak się czujesz?
znać + В Źle. Bolą mnie zęby.
(ręce, nogi, oczy, uszy)
(ja) znam

(on, pan)
(ona, pani) zna (ty) znasz
(ono)

Formalnie Nieformalnie
Kiedy jest lekarz?
Zna pan tego lekarza? Znasz tego lekarza? W poniedziałek. (we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek, w sobotę)
Znam. Znam.

Zna pani tę pielęgniarkę? Znasz tę pielęgniarkę?


Samir jest przeziębiony
Znam. Znam.
Jesień w Polsce jest zimna. Często
pada deszcz, czasem pada śnieg.
Ludzie ubierają się ciepło. Wkładają
czekać na + В ciepłe płaszcze lub kurtki, grube buty,
szaliki i rękawiczki.
(ja) czekam na Samir ma już ciepły sweter, kurtkę,
czapkę, szalik i dobre buty. Wszystko
(on, pan) to leży spokojnie w szafie. Samir
(ona, pani) czeka na (ty) czekasz na wkłada jasne spodnie, cienką koszulę
(ono) i letnie buty.
114 Lekcja 12 ja 12 115

Tak ubrany wychodzi na ulicę. Rezultat jest taki, że Samir jest przeziębiony. pielęgniarka - Czy pan na lekarza?
Ma katar, kaszel i temperaturę. Musi teraz szybko iść do lekarza. cjjjp - Tak, bardzo boli mnie
Lekarz bada Samira, daje receptę i to, co Samir bardzo lubi - zwolnienie pielęgniarka - Pan doktor jest
z lekcji. 4 proszę uzupełnić dialog.

Możesz wyjść?
Filip idzie do dentysty Nie-
Dlaczego?
Luis Źle się czujesz?
Tak. Boli mnie ząb. Muszę
Filip
Luis Musisz iść do lekarza. 5 Proszę uzupełnić dialog.

Zna pan tego (tę) ?


Pielęgniarka - Czy pan czeka na lekarza? Oczywiście, że znam.
Filip - Tak. Bardzo boli mnie ząb.
Pielęgniarka - Chwileczkę. Pan doktor jest zajęty. 6 Proszę uzupełnić dialog.
Filip - Luis, ty znasz tego doktora?
Luis - Znam. On bardzo dobrze usuwa zęby. Jak się czujesz?
Filip - O! To ja idę do domu. Źle. Boli mnie
Luis - A ząb? Już nie boli? Musisz iść do doktora.
7 Proszę postawić pytania.
Pedro czeka na list z kraju. Luis zna już Polskę.
T Ćwiczenia Oni powtarzają ćwiczenie. Andreas pisze list.
Filipa boli ząb. Pan Wolski lubi gramatykę.
Studenci rozumieją ćwiczenia. Elsa bardzo lubi Manuela.
1 Proszę napisać pytania do tekstu Samir jest przeziębiony.
Pani Wolska rozumie studentów.
2 Proszę napisać tekst Samir jest przeziębiony w 1 osobie liczby pojedynczej:
8 Proszę uzupełnić podane dialogi:
Mam już ciepły ...
Na kogo czekasz? Na co czekasz?
Uwaga! Lekarz bada Samira. Lekarz bada mnie (ja). Na Na
Długo? Długo?
3 Proszę uzupełnić. O* już godzinę. O, już godzinę.
Luis -Źle się ?
Filip - Tak, boli mnie ząb.
Luis - iść do lekarza.
116 Lekcja із Lekcja 13 117

Bierzesz nóż?
Nie biorę noża.
Dlaczego?
Nie jest mi potrzebny (-a).

(widelec, widelca; łyżkę, łyżki; łyżeczkę, łyżeczki)


BAR NA ROGU
a
Proszę (o) chleb.
lubić + В Proszę bardzo.
nie lubić + D
(ryż, ser, sok, jajko, mleko, mięso, rybę, sałatę, kiełbasę, herbatę, ziemniaki,
Lubisz ryż? owoce, jajka)
Nie lubię ryżu.

pić+B
nie pić +D
Pijesz mleko?
Nigdy nie piję mleka.

DOPEŁNIACZ kogo? czego?


jeść + В
nie jeść + D Nie lubię ...

Co jesz? -а
Kiełbasę. Chcesz?
Wiesz, że nie lubię kiełbasy. dziecka

(ryż, ryżu), (tort, tortu), (sałatkę, sałatki), (rybę, ryby) /-a/ryżu\ mleka
/ х
/tortu \ mięsa kiełbasy
/ / \ chleba І

A
\ A herbaty -1
brać + В 1-2,1 P a n a ^ ^ s e i
/ / ^^ Anny
nie brać + D І Luisa * sał
118 Lekcja із Lekcja 13 119

Bar na rogu у Ćwiczenia


Na rogu ulicy Jasnej i Akademickiej jest nieduży bar. Klientami tego baru są
\ proszę postawić pytania do tekstu Bar na rogu.
głównie studenci, ponieważ niedaleko jest uniwersytet.
Filip jest głodny, ale nie ma dużo czasu najedzenie. Wchodzi do baru i prosi o 2 Proszę napisać tekst Bar na rogu w 1 osobie liczby pojedynczej:
herbatę, bułkę i sałatkę. Filip bierze łyżeczkę i widelec, zaczyna jeść. Patrzy na
zegarek. Jest późno. Filip nie kończy herbaty, bo jest bardzo gorąca. Płaci Jestem głodny, ale nie ...
rachunek i już wychodzi.
W tej chwili do baru wchodzą jego koleżanki i koledzy. Witają się z Filipem 3 Proszę napisać tekst Bar na rogu w formie: Jesteśmy głodni, ale nie ...
i zapraszają do stolika. Filip tłumaczy, że nie ma czasu, ale koledzy nie
4 Proszę napisać tekst Bar na rogu w formie: Moi koledzy są głodni, ale nie ...
słuchają.
5 Proszę odpowiedzieć na pytania.

Co zamawiamy? Co zamawia Filip w barze?


Na co ma ochotę Luis?
Damian - Co zamawiamy? Dlaczego Samir nie chce bigosu?
Filip - Ja - zupę pomidorową, Co bierze Samir?
schab, ziemniaki, sałatę Dlaczego Monika nic nie chce?
i piwo. Kogo kocha Filip?
Luis - Mam ochotę na bigos.
6 Proszę napisać krótki tekst w odpowiedzi na pytanie:
Damian - Samir, a ty nie chcesz
bigosu? Jest bardzo dobry Co pan(-i) zamawia w restauracji?
z piwem!
Samir - Nie lubię kapusty, nie piję Zwykle zamawiam
alkoholu i nie jem mięsa Czasem mam ochotę na , więc zamawiam też
wiep ... wiep ..
Wszyscy - Wieprzowego! Niekiedy biorę
Nigdy nie zamawiam bo
Samir - O! Bardzo trudne słowo.
(po chwili) Aha, ale jest ryba. Biorę rybę. 7 Proszę uzupełnić dialogi.
Monika, a ty? Dlaczego nic nie mówisz? Co jest na obiad? Jesz (B)
Monika - Ja nie jestem głodna. Nic nie chcę. Tak, bardzo lubię (B)
Filip - Może ciastko z kremem? Proszę tylko (B) O, jak ja nie lubię (D)
Monika - O nie, nie! I tak jestem za gruba.
Filip - Podobasz mi się, jaka jesteś. Kocham każdy twój kilogram. Pijesz (B)
Tak, bardzo lubię (B)
O, jak ja nie lubię (D)
Lekcja 14 121
120 Lekcja 13

8 Proszę postawić pytania.

Studenci nie jedzą obiadu. Ten Wietnamczyk nie zna Samira.


Koleżanka nie rozumie pytania. Luis nie lubi zupy.
Student nie rozumie nauczyciela. Pedro nie bierze noża.
Sekretarka nie lubi Samira. Samir nie lubi sekretarki. ELSA MA URODZINY
Klient nie kupuje kiełbasy. Elsa nie pamięta tekstu.
Ona nie je sałatki.

Jest ser?
Jest.
(chleb, ryż, cukier, herbata, kawa, mleko)
A są ziemniaki?
Są.
(cukierki, ryby, zapałki, ciastka, owoce)

Jest ser?
Nie ma sera.
A są ziemniaki?
Nie ma ziemniaków.

DOPEŁNIACZ kogo? czego?

Nie lubię ...

papierosów koleżanek
~°w owoców nauczycielek
nauczycieli / ciaste k zapałek
pieniędzy ryb
foteli/ z d jęć
122 Lekcja 14 Lekcja 14 123

Co dziś kupujesz?
£ilo sera i paczkę masła.

(kilo ryb, kilka ciastek, butelkę wina, dużo cukierków, paczkę zapałek,
paczkę papierosów, kilka jajek, 2 kilo owoców)

chleb pół chleba tort kawałek tortu Za co płacisz?


Za kilo owoców.
(kilo ryb, kilka ciastek, butelkę wina, pół kilo cukierków, paczkę zapałek,
paczkę papierosów, kilka jajek, 2 kilo owoców)

'» • * • • d

Elsa ma urodziny

kawałek ryby ciastko pół ciastka Dzisiaj Elsa ma urodziny.


Właśnie kończy 18 lat.
ryż - kilo ryżu ryż - trochę ryżu Z tej okazji Elsa robi kolację
cukierki - kilo cukierków zapałki - paczka zapałek po kubańsku i zaprasza
ryby - kilka ryb ciastka - dużo ciastek koleżanki i kolegów.
Najpierw oczywiście Elsa
idzie do sklepu. Kupuje 2 kilo
ryżu, kilo mięsa, półtora kilo
kawałek, trochę, litr, kilogram, kilka, dużo + D fasoli, chleb, paczkę masła,
ciastka i butelkę szampana.
Potem wraca do domu
i przygotowuje kolację.
O szóstej wieczorem
Proszę (o) kawałek sera.
wszystko jest już gotowe.
Proszę. Co jeszcze?
Paczkę herbaty.
- elegancka i przejęta czeka na gości. Pierwszy wchodzi Luis
(paczkę masła, kilka ciastek, kilo ryb, butelkę mleka, pół kilo cukierków, 2
kwiatami. Całuje Elsę i mówi - wszystkiego dobrego z okazji urodzin.
20 deka cukierków, paczkę zapałek)
124 Lekcja 14 Lekcja 14 125

Przyjęcie u Elsy 4 proszę opisać swoje zakupy w sklepie spożywczym.

Monika - Chyba wszystko już jest na stole. Zwykle w poniedziałek robię zakupy. Idę do sklepu spożywczego. Tam
Elsa - Nie ma jeszcze masła.
5 Proszę odpowiedzieć na pytania.
I nie ma widelców. Już podaję. Proszę do stołu.
(Goście siadają.) Czego nie ma jeszcze na stole?
Luis, czy możesz nalać wina? O co Elsa pyta Luisa?
Luis - Oczywiście, proszę bardzo. (Nalewa.) Czyje zdrowie piją goście?
Zdrowie naszej kochanej Elsy! Jaka potrawa jest smaczna?
Elsa - Dziękuję bardzo. Proszę się częstować. 0 co prosi Andreas?
(Goście jedzą, piją, rozmawiają.) Co proponuje Elsa?
Joanis - Bardzo smaczny jest ten ryż z mięsem i czarną fasolą. Dlaczego goście nie chcą już jeść i pić?
Elsa - Może jeszcze trochę ryżu? Czego życzą goście?
Joanis - Nie, dziękuję bardzo.
Andreas - A ja proszę jeszcze trochę ryżu i sałaty. 6 Proszę uzupełnić luki.
O, dziękuję. Nie tak dużo!
Monika Chyba wszystko już jest (na stole).
*** Elsa Nie ma jeszcze
I nie ma Już podaję. Proszę do
Elsa - Kto jeszcze chce herbaty lub kawy? Luis, czy możesz nalać ?
Goście - Dziękujemy Luis Oczywiście, proszę bardzo. (Nalewa.)
Elsa - A może jeszcze kawałek tortu. Zdrowie !
Damian - Nie, dziękujemy bardzo.Wszystko jest bardzo smaczne, Elsa Dziękuję bardzo. Proszę się częstować.
ale naprawdę nie możemy. (Goście jedzą, piją, rozmawiają.)
Monika - Już późno. Musimy iść. Dziękujemy i jeszcze raz życzymy Joanis Bardzo smaczny jest ten ryż z mięsem i czarną fasolą.
wszystkiego najlepszego. Elsa Może jeszcze trochę ?
Joanis Nie, dziękuję bardzo.
Andreas A ja proszę jeszcze trochę i
O, dziękuję. Nie tak dużo!
T Ćwiczenia
* **
1 Proszę postawić pytania do tekstu Elsa ma urodziny. Elsa Kto jeszcze chce lub ?
Goście Dziękujemy.
2 Proszę napisać podobny tekst w formie: Elsa A może jeszcze kawałek
Dzisiaj mam urodziny. Kończę ••• Damian Nie, dziękujemy bardzo.Wszystko jest bardzo smaczne,
ale naprawdę nie możemy.
3 Koleżanka zaprasza pana (panią) na urodziny. Proszę opowiedzieć, jak pan Już późno. Musimy iść. Dziękujemy i jeszcze raz życzymy
(pani) przygotowuje się do tego.
126 Lekcja 14 Lekcja 14 127

7 Podane słowa proszę połączyć w sensowną całość, a następnie wpisać \% proszę uzupełnić dialog.
w model dialogu:
^asz dzisiaj imieniny (urodziny)?
kilogram jabłka Tak.
butelka ser Życzę Ci (D)
paczka wino
(zdrowie, szczęście, sukcesy w pracy, radość, pomyślność, wszystko
pół kilo zapałki
najlepsze)
kilka ryby

Proszę (o)... 13 Proszę napisać według modelu:


To wszystko? Filip je ser. Filip je dużo sera.
Tak. Ile płacę? Filip je fasolę. Filip je ...
złotych (złote). Filip je mięso. Filip je ...
Filip je ryby. Filip je ...
8 Proszę uzupełnić dialog.
Filip je cukierki. Filip je ...
Jest (są) ... (M)
Nie ma ... (D)
Dlaczego?
14 Co jest tutaj? Czego nie ma tutaj?
Tego nie wiem.
-V,

9 Proszę napisać krótki tekst według wzoru:

Na śniadanie jem ... (ile?) (czego?)


Na obiad jem
Na kolację jem

10 Proszę uzupełnić dialog.

Może jeszcze trochę (D)


Chętnie. Jest bardzo smaczny (-a, -e).

11 Proszę uzupełnić dialog.

Może jeszcze trochę (D)


Nie. Dziękuję bardzo. Już nie mogę.

I
128 Lekcja 15 Lekcja 15 129
- - — • —

obraz Gdzie jest plama? Na obrazie.


wiza Gdzie jest stempel? Na wizie.
Kraków Gdzie mieszka twój kolega? W Krakowie.
Warszawa Gdzie chcesz studiować? W Warszawie.
piwo Gdzie jest alkohol? W piwie.
KOLEŻANKI
męski, nijaki, żeński

b
Gdzie jest zeszyt? f
m
n -IE
P
s
w
z

w torbie na torbie przy torbie stół Gdzie leży zeszyt? Na stole.


szkoła Gdzie jest twój brat? W szkole.
mydło Gdzie leży żyletka? Przy mydle.
teatr Gdzie spędzasz wolny czas? W teatrze.
klub Gdzie są nasze koleżanki? W klubie. Gdzie mieszkasz? Na górze.
góra
Kuba Gdzie mieszka Pedro? Na Kubie.
piętro Gdzie mieszkasz? Na piętrze.
niebo Gdzie są chmury? Na niebie?
zeszyt Gdzie jest to ćwiczenie? W zeszycie.
sklep Gdzie kupujesz ubranie? W sklepie.
poczta Gdzie tu kupić znaczki? Na poczcie.
wyspa Gdzie leży to miasto? Na wyspie.
konto Gdzie masz pieniędze? Na koncie.
Wietnam Gdzie mieszka kolega Li? W Wietnamie.
obiad Gdzie są teraz koledzy? Na obiedzie.
Lima Gdzie mieszka ta Peruwianka? W Limie.
woda Gdzie stoją butelki z piwem? W (zimnej) wodzie.
pasmo Gdzie jest Mont Blanc? W paśmie Alp.
rondo Gdzie jest największy ruch? Na rondzie.
magnetofon Gdzie stoi radio? Przy magnetofonie
męski, nijaki, żeński
ściana Gdzie wisi obraz? Na ścianie.
kino Gdzie oglądasz filmy? W kinie.
t •• -CIE
autobus Gdzie są pasażerowie? W autobusie. d -> -DZIE
r -> -RZE
klasa Gdzie się uczysz? W klasie.
ł -» -LE
mięso Gdzie jest kość? W mięsie.
130 131

kiosk - w kiosku stołówka - w stołówce


akademik + akademik Mieszkamy w akademikach.
Meksyk -w Meksyku Ameryka - W Ameryce
ulica + ulica Mieszkamy przy dwóch ulicach.
biurko - w biurku łazienka - w łazience
piętro + piętro Mieszkamy na (różnych) piętrach.
łóżko - na łóżku Polska - w Polsce
Kupuję gazety w kiosku. Jem obiady w stołówce.
Roberto mieszka w Meksyku. Samir kąpie się w łazience. MIEJSCOWNIK o kim? o czym?
Zeszyt leży na biurku. Meksyk leży w Ameryce.
Koc leży na łóżku. Jestem w Polsce.
męski, nijaki żeński Gdzie ...?
W, na, przy ... +
k k -• -CE
g -u g -> -DZE
ch ch •• -SZE

koc - na kocu stolica - w stolicy


grzebień - na grzebieniu kawiarnia - w kawiarni
ćwiczenie - w ćwiczeniu pracownia - w pracowni
osiedle - w osiedlu aula - w auli przy oknie
kraj - w kraju Azja - w Azji w zeszycie
Damian leży na kocu. Mieszkam w stolicy. w kiosku
Gram na grzebieniu. Filip jest w kawiarni. na kocu
W ćwiczeniu jest błąd. Lekcja jest teraz w pracowni.
Mieszkam w nowym osiedlu. Koncert jest w auli. w teatrach
Moja rodzina jest w kraju. Hamid mieszka w Azji. w zeszytach
męski, nijaki żeński w kioskach
c c i u / w biurkach
na kocach/
dz dz
sz sz -Y na łóżkach
rz -U rz
ż ż przy oknach
cz cz
I I -I
j j
miękkie (ś, ń,ć) miękkie (ś, ń, ć)
Lekcja 15 kcja 15 133
132 Le

Koleżanki f Ćwiczenia

Monika Bielska i Magda Milewska są przyjaciókami. Mieszkają w Łodzi. \ proszę postawić pytania do tekstu Koleżanki.
Monika mieszka z rodzicami i bratem w domu przy ulicy Prostej numer 9.
Magda mieszka w akademiku. 2 proszę napisać krótki tekst na temat Moja koleżanka.
Monika i Magda studiują filologię polską na uniwersytecie. Obie są na
3 Proszę wypisać formy miejscownika z dialogu Mc nie można znaleźć.
pierwszym roku. Rano, a czasem też po południu, Monika i Magda mają
wykłady. W czasie przerwy od 2°° do 4 0 0 jedzą obiad w studenckiej stołówce. proszę wykorzystać je w zdaniach.
W środę i w piątek nie ma wykładów po południu. Monika i Magda spędzają 4 Proszę napisać tekst Moja rodzina według wzoru:
ten czas w bibliotece. Przygotowują się tam do kolokwium lub do egzaminu.
Sobota jest wolna. Monika i Magda idą wtedy do kina, do teatru lub na Moja rodzina mieszka w ... (gdzie?) przy ulicy ...
dyskotekę. . Mój ojciec jest (kim?) On pracuje (gdzie?)
W niedzielę Monika zwykle odpoczywa w domu, a Magda jedzie do rodziców, Moja matka
którzy mieszkają na wsi.
5 Słowa w nawiasach proszę napisać w odpowiedniej formie.

Joanis i Andreas są Grekami. Mieszkają w (Grecja) w (stolica). Teraz są już


Nic nie można znaleźć w (Polska), bo chcą tu studiować. Mieszkają w (Łódź) w (akademik). Ich
pokój znajduje się na pierwszym (piętro). W (pokój) stoi szafa, dwa łóżka
Damian - Gdzie są moje notatki? i krzesła.W (szafa) wiszą ubrania Andreasa i Joanisa. Na (stół) leżą ich zeszyty
Monika - Może na biurku? i książki. Przy (okno) stoi jeszcze małe biurko. Na (biurko) stoi radio Joanisa
Damian - Nie ma. i magnetofon Andreasa. Na (ściana) wisi obraz i gitara Andreasa. Joanis
Monika - Może na stole, w szafie ... codziennie chodzi do kiosku. W (kiosk) kupuje gazety, papierosy i zapałki.
Damian - Nigdzie nie ma! Potem idzie z Andreasem do stołówki. W (stołówka) koledzy jedzą śniadanie.
Monika - Może leżą gdzieś na łóżku Potem idą do klasy. W (klasa) uczą się. Po lekcjach idą do stołówki. Wolny
pod gazetami? czas spędzają w (kino), (teatr) lub (dyskoteka).
Damian - Szukam już wszędzie!
Monika - Spokojnie! 6 Proszę opisać swój pokój. Co i gdzie się tam znajduje?
Muszą gdzieś być.
Damian - Nic nie można znaleźć ' Proszę uzupełnić dialog.
w tym bałaganie! Gdzie spędzasz wolny czas?
Monika - Dlaczego krzyczysz? Najczęściej w A ty?
To nie ja robię bałagan J
a-W
w twoim pokoju!
134 Lekcja 1 5 ia 16 135
Lekcja

8 Proszę uzupełnić dialog.

Gdzie jest mój zeszyt?


Może w
Tam nie ma.
To już nie wiem, gdzie on jest.
NA DWORCU
9 Proszę uzupełnić dialog.

Gdzie chcesz studiować?


W A ty?
Jaw
Dlaczego? Która jest godzina?
Ponieważ to jest bardzo ładne miasto (piękny kraj).

1245 1305

Warszawa - Kraków Polska - Francja za 15 pierwsza 5 po pierwszej


Łódź - Poznań Anglia - Hiszpania
Poznań - Lublin Belgia - Szwecja 1250 ІЗЮ
Opole - Gdańsk Grecja - Norwegia za 10 pierwsza 10 po pierwszej
Toruń - Wrocław Rosja - Bułgaria

1255 1315
za 5 pierwsza 15 po pierwszej

1300 1330
pierwsza wpół do drugiej

za x ...a x po ... ej
Lekcja 1 б Lekcja 16 137
136

O której godzinie jest pociąg do Warszawy?


Za 20 siódma.
(25 po pierwszej, o pierwszej, o drugiej, o trzeciej, o czwartej,
o wpół do pierwszej)

jechać
kasa informacja
(ja) jadę

(on, pan)
(ona, pani) jedzie (ty) jedziesz
(ono)

Formalnie Nieformalnie

Dokąd pan(-i) dziś jedzie? Dokąd dziś jedziesz?


Do Krakowa. Do Krakowa.
Jak długo jedzie pociąg do Krakowa? Jak długo jedzie pociąg do Krakowa?
Trzy i pół godziny. Trzy i pół godziny.
przechowalnia peron
(my) jedziemy

(oni, panowie)
(one, panie) jadą (wy) jedziecie
(Państwo)

formalnie Nieformalnie

°kąd panowie (panie) jadą? Dokąd jedziecie?


0
Krakowa. Do Krakowa.
Q
kąd państwo jadą?
restauracja postój taksówek Q
Krakowa.
138 Lekcja 16 16 139

jeździć

iść
(ja) jeżdżę

(on, pan) formalnie Nieformalnie


(ona, pani) jeździ (ty) jeździsz
(ono) pokąd pan(-i) dziś idzie? Dokąd dziś idziesz?
Do kina. Do kina.

Formalnie Nieformalnie

Jak często pan(-i) jeździ do Krakowa? Jak często jeździsz do Krakowa? chodzić
Trzy razy w tygodniu. Trzy razy w tygodniu.
Czym? Czym? Formalnie Nieformalnie
Jeżdżę pociągiem ekspresowym. Jeżdżę pociągiem ekspresowym.
Jak często pan(-i) chodzi do kina? Jak często chodzisz do kina?
Bardzo rzadko - nie mam czasu. Bardzo rzadko - nie mam czasu.
(my) jeździmy

(oni, panowie)
(one, panie) jeżdżą (wy) jeździcie
(państwo) Na dworcu

Formalnie Jest wpół do siódmej rano. Na dworcu jest wielki ruch. Ludzie wchodzą
• wychodzą. W poczekalni siedzą pasażerowie, którzy czekają na pociąg i mają
Jak często panowie (panie) jeżdżą do Krakowa? już bilety. Inni stoją przy kasach. Za kilka minut jest pociąg do Warszawy.
Trzy razy w tygodniu. Ludzie kupują bilety normalne i ulgowe.
Czym? Pasażerowie z biletami wychodzą z dworca, idą na peron. Przy peronie drugim
Jeździmy pociągiem ekspresowym. stoi pociąg do Warszawy. Pasażerowie wsiadają do wagonów. Zajmują wolne
miejsca.
Nieformalnie Luis często jeździ do Warszawy. Dzisiaj też jedzie. Jest już za jedenaście
s
'ódma. W tym momencie Luis wbiega na peron i wsiada do pociągu.
Jak często jeździcie do Krakowa? "ociąg rusza. Luis szuka wolnego miejsca.
Trzy razy w tygodniu.
Czym?
Jeździmy pociągiem ekspresowym.
140 Lekcja Lekcja 16 141

Luis jedzie do Warszawy 5 Proszę wykorzystać w zdaniach przykłady z ćwiczenia nr 4, np.

a dworcu Rano jest duży ruch na dworcu.


Luis - O której godzinie jest pociąg do Warszawy? n

Informatorka - Za 5 minut. 5 proszę uzupełnić dialog.


Luis - Przy którym peronie stoi?
Informatorka - Przy drugim. O której godzinie wychodzisz z domu?
Luis - Trzeba kupić miejscówkę?
Informatorka - Nie. Tam nie ma rezerwacji. Tak wcześnie?
Mam pociąg o
(W wagonie.)
7 Proszę uzupełnić dialog.
Luis - To miejsce jest wolne?
Pasażerka - Tak. Proszę. Pan jest cudzoziemcem, prawda? Gdzie jest Luis?
Luis - Skąd pani wie? Tak źle mówię po polsku? W
Pasażerka - Och, nie! Mówi pan bardzo dobrze, ale ... O której wraca do domu?
Luis - Mój nauczyciel też zawsze mówi - bardzo dobrze, Luis,
ale ta fonetyka!
8 Proszę postawić pytania.

Hiszpanie spędzają ten wieczór w domu.


T Ćwiczenia Luis jedzie do Warszawy.
Koledzy szukają wolnego miejsca.
1 Proszę postawić pytania do tekstu Na dworcu. Oni przygotowują się do podróży.
Wsiadamy do pociągu.
2 Proszę napisać tekst na temat Jadę do Warszawy. Pan Adam bierze bagaże z poczekalni.
Chcę jechać do Warszawy. Idę więc na dworzec. Tam ... Studenci dzisiaj odpoczywają.

Proszę wykorzystać czasowniki: pytać o, kupować, płacić za, szukać, iść na, 9 Proszę wybrać odpowiedni czasownik i użyć go we właściwej formie.
wsiadać do.
iść, chodzić, jechać, jeździć
3 Proszę napisać tekst Moi koledzy jadą do Warszawy. Luis bardzo lubi oglądać mecze, więc często na stadion.
My prawie nigdy nie na spacery.
4 Proszę napisać według modelu:
•Ja zawsze na wszystkie lekcje.
pociąg -w dworzec - na dworcu Mamy rowery i codziennie za miasto.
kasa -w bilet - na Wieczorem jest mecz, więc Luis na stadion.
wagon -w miejsce - na Jestem zmęczony, nie do dyskoteki dziś wieczorem.
restauracja -w postój - na Dlaczego ty nigdy nie do teatru?
poczekalnia -w peron - przy ^ poniedziałek studenci do Warszawy.
142 Powtórzenie з powtórzenie 3 143

kupować lekarstwo, ser, masło, dom, samochód, zeszyty

kupujesz? Kupuję

2 Proszę napisać pytania. W odpowiedzi proszę użyć rzeczowników


w odpowiedniej formie.
POWTÓRZENIE З
pytać o koleżanka, Zofia, pociąg, godzina, egzamin, twoje urodziny

pytasz? Pytam o

Proszę odpowiedzieć na pytania. czekać na matka, brat, pociąg, obiad, rodzice, śniadanie, bilet, koledzy

Co boli Filipa? czekasz? Czekam na


Jak czuje się jego kolega Samir?
Dlaczego Samir jest przeziębiony? 3 Proszę napisać pytania. W odpowiedzi proszę użyć rzeczowników
Co zwykle je Filip w barze? w odpowiedniej formie.
Z jakiej okazji Elsa zaprasza gości na kolację? nie pamiętać pytanie, słowa, profesor, film, aktorzy, aktorki, lekcja,
Co jedzą goście? kolega, Luis, słowo
Kim są Magda i Monika?
Gdzie mieszkają Magda i Monika? nie pamiętasz? Nie pamiętam
Gdzie studiują?
nie kupować lekarstwo, ser, masło, dom, samochód, zeszyty
Gdzie czytają książki?
Gdzie odpoczywają? nie kupujesz? Nie kupuję
Dokąd jedzie Luis? Czym?
Co kupuje na dworcu? 4 Proszę wpisać właściwe formy rzeczowników.
Czego szuka w pociągu?
Z kim rozmawia w pociągu? Pociąg do Warszawy stoi przy (peron) pierwszym na (tor) drugim. Odjeżdża
Jak Luis mówi po polsku? o (godzina) dziesiątej. Luis ma miejsce w (wagon) drugiej klasy. Siedzi przy
(okno). Na (stolik) leży książka Luisa. Na (wieszak) wisi jego płaszcz. Torba
stoi na (półka). W (torba) Luis ma sweter i papierową teczkę. W (teczka) są
dokumenty, które Luis musi zostawić w (ambasada). Ambasada w (Warszawa)
1 Proszę napisać pytania. W odpowiedzi proszę użyć rzeczowników znajduje się przy (ulica) Wodnej. W (kieszeń) Luis ma bilet i legitymację.
w odpowiedniej formie. W (drzwi) staje konduktor. Bierze bilet Luisa. Stawia znaczek na (bilet). Inni
pasażerowie szukają biletów. Mają te bilety w różnych (miejsca). Szukają więc
pamiętać pytanie, słowa, profesor, film, aktorzy, aktorki, lekcja, w
(portfele), w (kieszenie), w (teczki), w (walizki) i (torby).
kolega, Luis, słowo

pamiętasz? Pamiętam
144 Powtórzenie a | Lekcja 17 145

# Jest pan(-i) przeziębiony(-a). Idzie pan(-i) do lekarza. Co pan(-i) mówi?

# Chce pan(-i) kupić witaminę В і С, aspirynę, syrop, wapno, krople do nosa.


Jak pan(-i) prosi o to w aptece? LUIS W WARSZAWIE
# Ma pan(-i) imieniny (urodziny). Zaprasza pan(-i) gości. Jak pan(-i) to robi?

# Jak pan(-i) zachęca gości do jedzenia i picia?


CZAS PRZESZŁY
# Jest pan(-i) gościem na przyjęciu. Jak pan(-i) prosi o coś do jedzenia i picia?
Gdzie jest dzisiaj Luis?
# Jak pan(-i) pyta o pociąg do Krakowa? (rodzaj pociągu, tor, peron, godzina W Łodzi.
odjazdu, godzina przyjazdu) A gdzie był wczoraj?
Wczoraj był w Warszawie.
# Chce pan(-i) kupić bilet drugiej klasy do Gdańska. Jak pan(-i) prosi o taki
bilet? Gdzie jest dzisiaj Elsa?
Jak pan(-i) pyta o miejsce w wagonie? W Łodzi.
A gdzie była wczoraj.
Wczoraj była w Warszawie.
To dziecko było z mamą w Warszawie.

Gdzie są dzisiaj studenci?


W Łodzi.
A gdzie byli wczoraj?
Wczoraj byli w Warszawie.
Gdzie są dzisiaj studentki?
W Łodzi.
A gdzie były wczoraj?
Wczoraj były w Warszawie.
146 Lekcja 17 Lekcja 17 147

(ja) -łem (ja) -tam


Kto był w Warszawie? Wczoraj był tam Luis. (ty) -teś (ty) -łaś
Wczoraj była tam Elsa. (on) -ł (ona) -ta
Wczoraj było tam dziecko. (ono) -to
Wczoraj byli tam studenci. (my) -liśmy (my) -tyśmy
Wczoraj były tam studentki.
(wy) -liście (wy) -tyście
(oni) -li (one) -ty
być

(ja) bytem
bytam
robić
(on, pan)
(ona, pani) (ja) robiłem
(ono) robiłam
Formalnie Nieformalnie
(on, pan) robił (ty) robiłeś
Byl pan wczoraj w Warszawie? Luis, byłeś w Warszawie?
(ona, pani) robiła (ty) robiłaś
Tak, byłem. A pani? Tak, byłem. A ty?
(ono) robiło
Ja też byłam. Ja też byłam.
Formalnie Nieformalnie
(my) byliśmy
Co pan robił wieczorem? Co robiłeś wieczorem?
byłyśmy
Nic nie robiłem. Nic nie robiłem.
(oni, panowie) byli (wy) byliście Co pani robiła wieczorem? Co robiłaś wieczorem?
(państwo) Nic nie robiłam. Nic nie robiłam.
(one, panie) były byłyście
(my) robiliśmy
Formalnie Nieformalnie robiłyśmy

Byli panowie w ambasadzie? Byliście wczoraj w ambasadzie? (oni, panowie) robili (wy) robiliście
Tak, byliśmy, a panie? Tak, byliśmy. A wy? (państwo) robiłyście
My też byłyśmy. My też byłyśmy. (one, panie) robiły
148 Lekcja 17 Lekcja 17 149

Formalnie Nieformalnie O dwunastej w południe Luis


był już wolny. Tego dnia była
Co panowie robili wieczorem? Co robiliście wieczorem? piękna, słoneczna pogoda,
Nic nie robiliśmy. Nic nie robiliśmy. więc Luis był w Warszawie
Co panie robiły wieczorem? Co robiłyście wieczorem? cały dzień.
Nic nie robiłyśmy. Nic nie robiłyśmy. Luis spacerował po Warszawie,
oglądał ulice, pomniki i pałace.
Co państwo robili wieczorem?
Nic nie robiliśmy.

Kiedy pan był w Warszawie? Wczoraj.


Przedwczoraj. /
2, 3,4 dni temu.
Tydzień temu.
2, 3,4 tygodnie temu. Tłumacz
5,6,7 tygodni temu.
Miesiąc temu. Pan Wolski - O, jest pan Luis! A gdzie to pan był ostatnio?
2, 3,4 miesiące temu. Luis - Byłem chory. W poniedziałek i we wtorek.
5,6,7 miesięcy temu Pan Wolski - A w środę?
Rok temu. Luis - W środę byłem w Warszawie, a dzisiaj rano u dentysty.
2,3,4 lata temu. Pan Wolski - Bolą pana zęby?
5,6,7 lat temu. Luis - Nie, nie! To Elsę bolą zęby.
Pan Wolski - Nic nie rozumiem.
Luis - Elsa źle mówi po polsku. Byłem więc jej tłumaczem.
Pan Wolski - Czy to była trudna praca?
Luis - Skądże! Elsa cały czas miała tampon w ustach,
Luis w Warszawie więc nic nie mówiła.

W poniedziałek Luis był trochę chory. Tego dnia nie był obecny na lekcji
języka polskiego. W środę był już zdrowy. Koleżanki i koledzy byli w klasie, • Ćwiczenia
tylko Luis był nieobecny. Gdzie więc był Luis? Oczywiście był w Warszawie.
Luis ma kłopoty z paszportem. Był więc najpierw w ambasadzie, aby
1 Proszę postawić pytania do tekstu Luis w Warszawie.

I
rozmawiać na ten temat.
150 Lekcja 17 1 Lekcja 17 151

2 Proszę przeczytać dialog i odpowiedzieć na pytania. g Podany dialog proszę napisać w formie ty (forma żeńska),pan, pani,
państwo, wy (forma męska i żeńska):
Dlaczego Luis był nieobecny w klasie?
Kiedy Luis byt nieobecny? Byłeś wczoraj w kinie?
Gdzie Luis byt w środę? Tak, byłem.
Gdzie Luis byt rano? Na czym?
Dlaczego Luis był u dentysty? Na Nożu w wodzie.
Dlaczego praca tłumacza nie była trudna?
9 Proszę uzupełnić dialog.
3 Proszę odpowiedzieć na pytania.
Kiedy byłeś (byłaś) w
Gdzie pan(-i) był(-a) wczoraj rano? A ty?
Gdzie pan(-i) był(-a) wczoraj w południe? O, już nie pamiętam!
Gdzie pan(-i) był(-a) wczoraj po południu?
Gdzie pan(-i) był(-a) wczoraj wieczorem? 10 Proszę wpisać odpowiednie formy czasownika być.

Elsa, (ty) już na filmie Kobieta i mężczyzna? Nie, nie A ty,


4 Proszę napisać, gdzie wczoraj byli pana (pani) koledzy rano, przed
Filip, ? Nie, nie Dlaczego pytasz, czy (my) na tym
południem, po południu i wieczorem.
filmie? Pytam, bo ja też nie , a chcę wiedzieć, czy warto iść. Kto
5 Proszę uzupełnić dialog. na tym filmie? Myślę, że Joanis i Andreas O nie! Oni na
pewno nie Wiesz, że nie lubią chodzić do kina. Może Monika ?
Kiedy pan (pani) był(-a) nieobecny(-a)? O, tak. Monika mówiła, że wczoraj w kinie z Magdą. Dziewczyny,
czy (wy) na filmie Kobieta i mężczyzna! Tak, (my) To bardzo
Dlaczego? dobry film.
Ponieważ byłem (-łam)
11 Podany dialog proszę napisać w formie pan, pani, państwo, wy (forma
6 Proszę postawić pytanie - kto? męska i żeńska), ty (forma żeńska):
Luis był w kinie. Pani Z. była u dentysty. Co robiłeś wczoraj?
Studenci byli w ambasadzie. One były w dyskotece. Nic specjalnego - oglądałem telewizję.
Ja byłem chory. Oglądaliśmy pomniki.
Elsa nic nie mówiła. Matka Damiana robiła obiad.
Koleżanki były w mieście.

7 Proszę uzupełnić dialog.

Gdzie byłeś (byłaś) wczoraj?


W.: A ty?
Ja - w
152 153
Lekcja- I L.e№

powtarzać powtórzyć

is powtarza! lekcję. Luis powtórzył lekcję.


(20 minut)
POGODNY DZIEŃ

I pisać napisać
czasownik
niedokonany dokonany Luis pisał list. Luis na koniec napisał list.
(kilka minut)

czytać przeczytać

nauczyć się

Luis uczył się. Luis wreszcie nauczył się.


(bardzo długo)

2,3,4 minuty 5, 6... minut ^ч


2,3,4• godziny 5, 6... godzin
Luis czytał książkę. Luis przeczytał książkę. Jak długo? godzinę 1 dzień 2,3, 4, 5, 6... dni
(10 minut) 5,6 ... tygodn
2,3,4 tygodnie
3, 4 miesiące 5,6 ... miesięcy
2, 3, 4 lata 5, 6... lat
^

І
154 Lekcja 18 Lekcja 18 155

Jak długo Manuel czytał książkę?


10 minut.
I już przeczytał? czytać przeczytać
Tak, już przeczytał.

Jak długo Manuel powtarzał lekcję? (ja) czytałem


20 minut. czytałam
I już powtórzył?
Tak, już powtórzył. (on, pan) czytał (ty) czytałeś
(ona, pani) czytała czytałaś
Jak długo Manuel pisał list?
Kilka minut. Formalnie Nieformalnie
I już napisał?
Tak, już napisał. Długo pan czytał tę książkę? Długo czytałeś książkę?
Tak, czytałem długo. A pani? Tak, czytałem długo. A ty?
Jak długo Manuel uczył się?
Ja czytałam niedługo. Ja czytałam niedługo.
Bardzo długo.
I już się nauczył?
Tak, już się nauczył.
(my) czytaliśmy
czytałyśmy

(oni, panowie) czytali (wy) czytaliście


(państwo)
codziennie (one, panie) czytały czytałyście
co 2, 3, 4, 5 ... dni co 2, 3, 4 tygodnie
Formalnie Nieformalnie
2, 3, 4, 5 ... razy (w roku, w miesiącu ...)
co 5, 6...tygodni co 2, 3,4 lata Długo panowie czytali książkę? Długo czytaliście książkę?
Jak często? czasem nigdy zawsze Tak, czytaliśmy długo. A panie? Tak, czytałyśmy długo. A wy?
co 5, 6 ... lat My czytałyśmy niedługo. My czytałyśmy niedługo.

czytać przeczytać

Jak często Luis pisał listy? Luis pisał listy co dwa dni. (ja) przeczytałem
Jak często Filip pisał listy? Filip pisał listy co tydzień. przeczytałam
Jak często Andreas pisał listy? Andreas pisał listy co miesiąc.
(on, pan) przeczytał (ty) przeczytałeś
(°na, pani) przeczytała przeczytałaś
156 Lekcja 18 Lekcja 18 157

Formalnie Nieformalnie

Przeczytał pan już ćwiczenie? Przeczytałeś już ćwiczenie? pisać napisać


Tak, już przeczytałem. Tak, już przeczytałem.
A pani? A ty? Formalnie Nieformalnie
Ja też już przeczytałam. Ja też już przeczytałam.
Często pan pisał listy do domu? Często pisałeś listy do domu?
Dosyć często. A pani? Dosyć często. A ty?
(my) przeczytaliśmy Ja też pisałam często. Ja też pisałam często.
przeczytałyśmy
Czy napisał pan list do domu? Czy napisałeś list do domu?
(oni, panowie) przeczytali przeczytaliście Tak, napisałem. A pani? Tak, napisałem. A ty?
(one, panie) przeczytały przeczytałyście Ja też już napisałam. Ja też już napisałam.

Formalnie Nieformalnie

Przeczytali panowie już ćwiczenie? Przeczytaliście już ćwiczenie? powtarzać powtórzyć


Tak, przeczytaliśmy. Tak, przeczytaliśmy.
A panie? A wy? Formalnie Nieformalnie
My też już przeczytałyśmy. My też już przeczytałyśmy.
Długo pan powtarzał lekcję? Długo powtarzałeś lekcję?
Powtarzałem godzinę. A pani? Powtarzałem godzinę. A ty?
Ja powtarzałam kilka minut. Ja powtarzałam kilka minut.
uczyć się nauczyć się Powtórzył pan całą lekcję? Powtórzyłeś całą lekcję?
Tak, powtórzyłem. A pani? Tak, powtórzyłem. A ty?
Formalnie Nieformalnie Ja też powtórzyłam. Ja też powtórzyłam.

Długo pan się uczył? Długo się uczyłeś? Pogodny dzień


Kilka godzin. A pani? Kilka godzin. A ty?
Ja uczyłam się cały dzień. Ja uczyłam się cały dzień. Wczoraj dzień był pogodny i ciepły. Ludzie chodzili po mieście, oglądali
w
Czy nauczyłeś się lekcji? ystawy, robili zakupy.
Czy pan nauczył się lekcji?
Tak, nauczyłem się. A ty? Po lekcjach Luis i jego koledzy też byli w mieście. Spacerowali po ulicach
Tak, nauczyłem się. A pani? 1
Ja też się nauczyłam. Parkach. Robili zdjęcia. Rodzice i znajomi w kraju na pewno czekają na listy
Ja też się nauczyłam.
•fotografie z Polski.
Wieczorem po kolacji studenci uczyli się - czytali i powtarzali lekcje, pisali
Pface domowe.
Уіо już bardzo późno, kiedy napisali ćwiczenia i powtórzyli wszystkie lekcje.
158 Lekcja 18 Lekcja 18 159

Miałem egzaminy 6 Proszę postawić pytanie - kto?

Filip - Cześć! Kolega napisał list.


Gdzie byłeś tyle czasu? Ludzie chodzili po mieście.
Damian - Cześć! W domu. Koledzy robili zdjęcia.
Filip - W domu? Kobiety oglądały wystawy sklepów.
Ty chyba chorowałeś? Długo czekałem na tramwaj.
Damian - Skądże! Uczyłem się. Razem kupowaliśmy ubranie.
Filip - Miałeś egzaminy? Filip długo uczył się lekcji.
Damian -Tak. Koleżanki i koledzy spacerowali po ulicy.
Przygotowywałem się.
7 Proszę napisać według modelu:
Czytałem, powtarzałem,
robiłem notatki. napisać Kto napisał list?
Filip - Nie byłeś nawet Nikt nie napisał listu.
na ostatnim koncercie
w filharmonii. (chodzić, spacerować, kupować, czekać na, oglądać, robić)

Damian - Naprawdę nie miałem czasu. A kto grał? 8 Proszę przeczytać dialog Miałem egzamin w następujący sposób:
Filip - Orkiestra z mojego miasta. Z Marsylii. Wspaniała! Genialna! Filip zapytał - Gdzie byłeś tyle czasu?
Damian - (ironicznie) Jasne! Jak wszystko z Marsylii! Damian odpowiedział - W domu.
Filip zapytał - W domu?

9 Podany dialog proszę napisać w formie - pan, pani, panowie, panie:


T Ćwiczenia
Jak długo powtarzałeś lekcje?
Godzinę.
1 Proszę postawić pytania do tekstu Pogodny dzień. I już powtórzyłeś?
Tak, już powtórzyłem.
2 Proszę napisać, co pan(-i) robił(-a) pewnego pogodnego dnia, np.
Wczoraj dzień byt ciepły i pogodny. Po lekcjach byłem ... 10 Podany dialog proszę napisać w formie - pan, pani, panowie, panie:
Wróciłem do domu i tam ... Wieczorem ...
Jak długo pisałeś list?
3 Proszę napisać tekst na temat Kilka dni temu byłem w Warszawie. 15 minut.
Potrzebne czasowniki: chodzić, spacerować, oglądać, robić, czekać na, Już napisałeś?
kupować, rozmawiać. Tak, już napisałem.

4 Proszę napisać tekst na temat: Wczoraj mój kolega i ja byliśmy w Warszawie-

5 Proszę napisać tekst na temat: Wczoraj moje koleżanki były w Warszawie.


160

panie, wy (forma męska i żeńska).

Jak długo pan się uczył?


Lekcja 18

11 Proszę napisać dialog w formie - pani, ty (forma męska i żeńska), panowie, 1


Lekcja 19 161

Uczyłem się 2 godziny.


Już się pan nauczył? DZIEŃ FILIPA
Tak, już się nauczyłem.

12 Proszę uzupełnić.

Jak często chodzisz do biblioteki?


pójść
(do kina, do teatru, do dentysty, na lekcje, do restauracji, do siłowni, na basen)
(ja) poszedłem
13 Proszę uzupełnić.
posztam
Jak długo zwykle się uczysz?
(on, pan) poszedł (ty) poszedłeś
(ona, pani) poszła poszłaś
(piszesz listy, czytasz lekcje, robisz zakupy, kąpiesz się)
Formalnie Nieformalnie
14 Proszę wpisać właściwy czasownik w odpowiedniej formie czasu
przeszłego. Poszedł pan w końcu do kina? Poszedłeś w końcu do kina?
Tak, poszedłem. A pani? Tak, poszedłem. A ty?
Po lekcjach (my) (uczyć się/nauczyć się) długo w domu.
Ja też poszłam. Ja też poszłam.
Jan (pisać/napisać) już dwa listy.
Elsa wiele razy (czytać/przeczytać) notatki z lekcji.
Monika codziennie (robić/zrobić) obiady.
(my) poszliśmy
Damian raz (robić/zrobić) obiad.
poszłyśmy
Oni długo (jechać/pojechać) do Warszawy.
Ja wtedy (chorować/zachorować) kilka tygodni.
(oni, panowie) poszli (wy) poszliście
Nie byłem na lekcji, bo właśnie we wtorek (chorować/zachorować).
(one, panie) poszły posztyście

formalnie Nieformalnie

Poszli panowie w końcu do kina? Poszliście w końcu do kina?


T , poszliśmy. A panie? Tak, poszliśmy. A wy?
też poszłyśmy. My też poszłyśmy.
163
162
Lek

Ip. m poszed- posz-


Im. posz- przychodzić przyjść

(ja) przyszedłem
przyszłam

wychodzić wyjsc przyszedł (ty) przyszedłeś


(on, pan)
przyszła przyszłaś
(ona, pani)
(ja) wyszedłem
wyszłam Formalnie Nieformalnie
--' ~- "г

(on, pan) wyszedł (ty) wyszedłeś Kiedy pan przyszedł? Kiedy przyszedłeś?
(ona, pani) wyszła wyszłaś Przyszedłem przed chwilą. A pani? Przyszedłem przed chwilą. A ty?
Ja przyszłam już dosyć dawno. Ja przyszłam już dosyć dawno.
Formalnie Nieformalnie
(my) przyszliśmy
O której pan wyszedł? O której wyszedłeś? przysztyśmy
Wyszedłem o piątej. A pani? Wyszedłem o piątej. A ty?
Ja wyszłam o czwartej. Ja wyszłam o czwartej. (oni, panowie) przyszli (wy) przyszliście
(one, panie) przyszły przyszłyście
(my) wyszliśmy
wyszłyśmy Formalnie Nieformalnie

(oni, panowie) wyszli (wy) wyszliście Kiedy panowie przyszli? Kiedy przyszliście?
(one, panie) wyszły wyszłyście Przyszliśmy przed chwilą. A panie? Przyszliśmy przed chwilą. Ą Wy<>
My przyszłyśmy dosyć dawno. My przyszłyśmy dosyć dawno.
Formalnie Nieformalnie

O której panowie wyszli? O której wyszliście? przyszed-


Ip. m przysz-
Wyszliśmy o piątej. A panie? Wyszliśmy o piątej. A wy?
Wyszłyśmy o czwartej. Wyszłyśmy o czwartej. Im. przysz-

Ip. m wyszed- wy sz-


Im. wy sz-
164 165

Dzień Filipa

Jeść zjesc Rano Filip wyszedł z domu o 700-


poszedł najpierw do stołówki i zjadł
śniadanie. Po śniadaniu poszedł do
(ja) zjadłem
klasy. Koleżanki i koledzy już tam
zjadtam
byli. Filip przywitał się. Po chwili
wszedł pan Tomasz Wolski.
(on, pan) zjadt (ty) zjadłeś
Zaczęła się lekcja. Tego dnia
(ona, pani) zjadła zjadłaś
były 3 lekcje języka polskiego.
Po lekcjach Filip poszedł do
Formalnie Nieformalnie
stołówki i zjadł obiad.
Przez chwilę rozmawiał
Zjadł pan już obiad? Zjadłeś już obiad?
Zjadłem. A ty? jeszcze z kolegami, a potem
Tak, zjadłem. A pani?
Ja też już zjadłam. wyszedł na ulicę. Pojechał do
Ja też już zjadłam.
centrum tramwajem numer 12.
(my) zjedliśmy Przy głównej ulicy są duże
zjadłyśmy i piękne sklepy. Filip szedł ulicą i oglądał wystawy. Na koniec wszedł do
sklepu muzycznego i kupił kilka kaset. Potem wrócił do domu i cały wieczór
(oni, panowie) zjedli (wy) zjedliście słuchał muzyki. W tym czasie Monika kilka razy dzwoniła do Filipa, ale Filip
(one, panie) zjadły zjadłyście nie odbierał telefonów. Był szczęśliwy sam na sam z muzyką.

Formalnie Nieformalnie

Panowie zjedli już obiad? Zjedliście już obiad? Nikt mnie nie rozumie
Tak, zjedliśmy. A panie? Tak, zjedliśmy. A wy?
My też już zjadłyśmy. My też już zjadłyśmy. (Elsa puka do pokoju Filipa i Luisa.)
Elsa - Jest Luis?
Filip - Nie ma Luisa. Już wyszedł.
Ip. zjad- Elsa - Nie wiesz, dokąd poszedł?
Im. m zjed- zjad- ż Filip - Nie mam pojęcia.
Elsa - Chyba wiesz, tylko nie chcesz powiedzieć.
Filip - Co ty! Naprawdę nie wiem.
(Elsa wychodzi.)
166 Lekcja 19 Lekcja 19 167

*** 7 Proszę napisać tekst zaczynający się od słów:


(Po kilku minutach.)
Kilka dni temu postanowiliśmy pójść do kina.
Elsa - Przyszedł już Luis?
Filip - Jeszcze nie przyszedł. Potrzebne czasowniki: pójść do, wyjść z, wejść do, czekać na, zacząć się,
Elsa - Nie rozumiem, co się dzieje z Luisem. Jest jakiś milczący. zaprosić, kupić.
Nie rozmawia ze mną. Wychodzi, nie mówi dokąd.
8 Proszę dokończyć tekst:
Filip - W końcu jest dorosły. Może robić, co chce.
Elsa - No tak! Nikt mnie nie rozumie. Nie mam tu przyjaciół. Wczoraj rano wstałem o szóstej. Następnie ...
(Elsa wychodzi.) Potrzebne czasowniki: wykąpać się, otworzyć, zamknąć, wziąć, ubrać się,
Filip - Dobrze, że już poszła. zrobić, wyjść z, wejść, pójść do, wstać, zjeść.

9 Proszę dokończyć tekst:

• Ćwiczenia Wczoraj rano Elsa wstała o szóstej. Następnie ...

Potrzebne czasowniki: otworzyć, zamknąć, wziąć, ubrać się, zrobić,


1 Proszę postawić pytania do tekstu Dzień Filipa. wykąpać się, wyjść z, wejść, pójść do, wstać, zjeść.
2 Proszę napisać tekst na temat Mój dzień. Proszę wykorzystać tekst Dzień 10 Proszę opowiedzieć o imieninach kolegi i wykorzystać czasowniki:
Filipa jako wzór. zaprosić, słuchać, rozmawiać, tańczyć, pić, przygotowywać, otworzyć, przyjść,
wyjść, wejść.
3 Proszę napisać tekst o jednym dniu kolegów pt. Dzień moich kolegów.
11 Proszę postawić pytanie - kto?
4 Proszę opisać dzień swojej koleżanki.
Luis poszedł do sklepu. Elsa wyszła z domu.
5 Proszę przeczytać dialog w następujący sposób: Studenci czekali na obiad. Ona dzwoniła do kolegów.
Elsa zapytała - Jest Luis? Wszyscy poszli na lekcje. Kupiliśmy razem tę księżkę.
Filip powiedział - Nie ma Luisa. Już wyszedł. Samir zatelefonował do domu. Luis nie rozmawia już z Elsą.
Elsa zapytała - Nie wiesz, dokąd poszedł? Koledzy zjedli obiad.

12 Proszę napisać według modelu:


6 Proszę napisać tekst na temat odwiedzin u koleżanki. pójść Kto poszedł do sklepu?
Kilka dni temu postanowiłem odwiedzić moją koleżankę. Nikt nie poszedł do sklepu.

Potrzebne czasowniki: wyjść, pójść, rozmawiać, pojechać, zatelefonować, (wyjść, zatelefonować, wejść, odbierać telefon, zjeść, kupić, pojechać,
czekać, kupić, oglądać. Przywitać się)
168 Lekcjaig Lekcja 20 169

13 Proszę uzupełnić dialogi.

Jest...? (Ala, Ewa, Jan, Karol)


Nie ma.
A dokąd (pójść)?
Nie wiem. JOANIS NA POCZCIE
Jest...? (Ala, Ewa, Jan, Karol)
Nie ma.
A ... (Ola, Iza, Roman, Darek)
Też nie ma.
Dokąd (pójść)? zaczynać zacząć
Nie wiem.

14 Proszę uzupełnić dialog. (ja) zacząłem


zaczęłam
Jest...? (Ala,Ola,Jan ...)
Nie (wyjść). (on, pan) zaczął (ty) zacząłeś
Dawno? (ona, pani) zaczęła zaczęłaś
Przed chwilą.
Formalnie Nieformalnie
15 Proszę wybrać czasownik i użyć go we właściwej formie czasu przeszłego.

Byłem chory cały tydzień. Prawie nic nie (jeść/ zjeść). Zaczął pan już powtarzać lekcje? Zacząłeś już powtarzać lekcje?
My (wychodzić/wyjść) z kina o ósmej. Tak, zacząłem. A pani? Tak, zacząłem. A ty?
Ela nigdy nie (przychodzić/przyjść) punktualnie. Ja też już zaczęłam. Ja też już zaczęłam.
Dzisiaj Elsa (przychodzić/przyjść) punktualnie. (my) zaczęliśmy
Pan Tomasz codziennie (wychodzić/wyjść) o tej samej godzinie. zaczęłyśmy
Byłam głodna - (jeść/zjeść) wszystko.
Te 5 kilometrów oni (iść/pójść) dwie godziny. (oni, panowie) zaczęli (wy) zaczęliście
Dzisiaj po lekcjach Luis (wchodzić/wejść) do stołówki i (jeść/zjeść) obiad. (państwo)
(one, panie) zaczęły zaczęłyście

Formalnie Nieformalnie

Zaczęli panowie już powtarzać lekcje? Zaczęliście już powtarzać lekcje?


i
k , zaczęliśmy. A panie? Tak, zaczęliśmy. A wy?
też już zaczęłyśmy. My też już zaczęłyśmy.
170

Ip. m zaczą- zaczę-


Lekcja 20
1 Lekcja 20 171

Im. zaczę- moc

(ja) mogłem
mogłam
(on, pan) mógł (ty) mogłeś
brać wziąć (ona, pani) mogła mogłaś

(ja) wziąłem Formalnie Nieformalnie


wzięłam
Naprawdę nie mógł pan przyjść? Naprawdę nie mogłeś przyjść?
(on, pan) wziął (ty) wziąłeś Nie mogłem. Byłem w Warszawie. Nie mogłem. Byłem w Warszawie.
(ona, pani) wzięta wzięłaś
Naprawdę nie mogła pani przyjść? Naprawdę nie mogłaś przyjść?
Nie mogłam. Byłam w Warszawie. Nie mogłam. Byłam w Warszawie.
Formalnie Nieformalnie

Wziął pan książkę? Wziąłeś książkę?


Wziąłem. A ty?
(my) mogliśmy
Wziąłem. A pani?
Ja też już wzięłam.
mogłyśmy
Ja też już wzięłam.
(oni, panowie) mogli (wy) mogliście
(państwo)
zajmować zając (one, panie) mogły mogłyście

(ja) zająłem Formalnie Nieformalnie


zajęłam
Naprawdę nie mogli państwo przyjść? Naprawdę nie mogliście przyjść?
(on, pan) zajął (ty) zająłeś Nie mogliśmy. Byliśmy w pracy. Nie mogliśmy. Byliśmy w pracy.
(ona, pani) zajęła zajęłaś
Naprawdę nie mogły panie przyjść? Naprawdę nie mogłyście przyjść?
Formalnie Nieformalnie Nie mogłyśmy. Byłyśmy w pracy. Nie mogłyśmy. Byłyśmy w pracy.

Zajął pan już miejsce? Zająłeś już miejsce?


Tak, zająłem. A pani? Tak, zająłem. A ty?
Ja też już zajęłam. Ja też już zajęłam.
172 Lekcja 20 U Lekcja 20 173

Joanis na poczcie Joanis - Jaki jest numer kierunkowy do Gdańska?


pracownica - 0-58
Po lekcjach Joanis wrócił do pokoju. Joanis - Dziękuję i proszę kartę telefoniczną.
Chwilę odpoczął, a potem zaczął Pracownica -Jaką?
pisać list do rodziców. Joanis - Na 100 impulsów. Chyba starczy na godzinną rozmowę?
Nie mógł skończyć listu, bo co Pracownica - Na godzinną rozmowę!
chwila ktoś wchodził, albo dzwonił Chyba jest pan bardzo zakochany.
telefon. W końcu Joanis trochę się
zdenerwował. Zamknął drzwi
i wyłączył telefon. Po dziesięciu T Ćwiczenia
minutach list był gotowy.
Joanis poszedł na pocztę, aby wysłać
1 Proszę postawić pytania do tekstu Joanis na poczcie.
list do rodziców i telegram do Ewy.
Ewa jest jego dziewczyną. Mieszka w Gdańsku. Dzisiaj właśnie ma urodziny 2 Proszę przeczytać dialog i odpowiedzieć na pytania.
- skończyła 19 lat.
Na poczcie był duży ruch. Przy pierwszym okienku ludzie kupowali znaczki, Co chce wysłać Joanis?
wysyłali telegramy, wypełniali blankiety. Przy drugim okienku klienci Dlaczego pracownica nie może wysłać telegramu?
wysyłali paczki. Przy trzecim -jedna pani płaciła za światło, gaz i telefon, Dlaczego Joanis nie chce napisać telegramu jeszcze raz?
a druga - za mieszkanie. Co woli zrobić Joanis?
Joanis wziął blankiet na telegram, szybko napisał życzenia i stanął przy O co pyta Luis pracownicę?
pierwszym okienku. Pani z okienka wzięła blankiet do ręki i ... głęboko O co prosi?
westchnęła. Tekst był zupełnie nieczytelny. Jak długo Luis chce rozmawiać?
Dlaczego tak długo chce rozmawiać?
Wolę zatelefonować 3 Proszę napisać tekst zaczynający się od słów:

Pracownica - Proszę pana, nie mogę Wczoraj poszedłem na pocztę. Chciałem ...
wysłać tego telegramu. Potrzebne czasowniki: wziąć, napisać, wypełnić, wysłać, stanąć, zapłacić za,
Joanis - Dlaczego? skończyć.
Pracownica - Nie umiem tego przeczytać.
4 Proszę opowiedzieć tekst na temat: Moi koledzy na poczcie.
Tekst jest nieczytelny.
Proszę to napisać wyraźnie Proszę wykorzystać czasowniki z poprzedniego ćwiczenia.
dużymi literami. 5 Luis i Elsa byli na poczcie. Proszę napisać, co robił tam Luis, a co Elsa.
Joanis -O,tyle pracy!
Wolę zatelefonować. Luis wziął blankiet. Elsa kupiła ...
Pracownica - Proszę bardzo.
Tam na prawo są automaty-
174 Lekcja 20 Lekcja 20 175

6 Proszę dokończyć tekst zaczynający się od słów: 12 Proszę podany dialog napisać w formie - wy (żeńska), panowie, panie:

Wczoraj napisałem list do rodziny ... Wzięliście zeszyty?


Wzięliśmy.
Potrzebne czasowniki: zacząć, wziąć, skończyć, napisać, opowiedzieć,
A książki?
odwiedzić, być, mieć.
Oczywiście, że wzięliśmy.
7 Jak pan(i) myśli, co Joanis napisał w liście do rodziców. 13 Proszę wybrać czasowniki i użyć we właściwej formie czasu przeszłego.
8 Proszę napisać krótki list do rodziców. Nauczycielka (zaczynać/zacząć) lekcję punktualnie.
Potrzebne zwroty: Kochani Rodzice! Serdecznie Was całuję. Lekcje zawsze (zaczynać się/ zacząć się) o 8 1 5 .
Ja nigdy nie (brać/wziąć) tych pieniędzy.
9 Proszę postawić pytanie - kto? Kiedy Filip był zakochany, (wzdychać/westchnąć) bez przerwy.
Luis wsiadł do pociągu i (zajmować/zająć) miejsce przy oknie.
Luis wziął blankiet. Jego koledzy wzięli blankiety. Damian, czy już (odpoczywać/odpocząć)?
Napisaliśmy adres. Klient skończył rozmowę. Nigdy nie (zamykać/zamknąć) drzwi, kiedy wychodziliśmy.
Pracownice zamknęły biuro. Samir odwiedził pewną warszawiankę. Tego dnia na pewno (zamykać/zamknąć) okno.
Dwie panie płaciły za telefon. On zajął to miejsce.
Pani Ada stanęła przy okienku. Odpoczęliśmy po pracy. 14 Podany dialog proszę napisać w formie pani, państwo, wy (forma żeńska
Koleżanki zaczęły rozmowę. Nauczycielka westchnęła. i męska):
10 Proszę napisać kilka zdań według modelu: Przepraszam, nie mogłem napisać tego ćwiczenia.
Dlaczego pan nie mógł?
wziąć Kto wziął blankiet? Było bardzo trudne.
Nikt nie wziął blankietu.

(zająć, stanąć, zacząć, westchnąć, odpocząć, zdenerwować się, wyłączyć,


wysłać, zapłacić)

11 Proszę zmienić formę dialogu na panie, państwo, wy (forma męska


i żeńska).

Zaczęli panowie pisać?


Tak, zaczęliśmy.
Dawno?
Kilka minut temu.
176 Lekcja 21 Lekcja 21 177

Formalnie Nieformalnie

powiedzieli panowie już wszystko? Powiedzieliście już wszystko?


powiedzieliśmy. A panie? Powiedzieliśmy. A wy?
My też już powiedziałyśmy. My też już powiedziałyśmy.
ACH, TEN JĘZYK POLSKI

Ip- powiedzia-
Im. ni powiedzie- powiedzia-
mówić powiedzieć

(ja) powiedziałem
powiedziałam

(on, pan) powiedział (ty) powiedziałeś zapominać zapomnieć


(ona, pani) powiedziała powiedziałaś

Formalnie Nieformalnie (ja) zapomniałem


zapomniałam
Powiedział pan już wszystko ? Powiedziałeś już wszystko?
Tak, powiedziałem. A pani? Tak, powiedziałem. A ty? (on, pan) zapomniał (ty) zapomniałeś
Ja też już powiedziałam wszystko. Ja też już powiedziałam wszystko. (ona, pani) zapomniała zapomniałaś

Formalnie Nieformalnie
(my) powiedzieliśmy
powiedziałyśmy Nie zapomniał pan przeczytać lekcji? Nie zapomniałeś przeczytać lekcji?
Nie, nie zapomniałem. A pani? Nie, nie zapomniałem. A ty?
(oni, panowie) powiedzieli (wy) powiedzieliście Ja też nie zapomniałam. Ja też nie zapomniałam.
(one,panie) powiedziały powiedziałyście

wiedzieć

Filip nie wiedział, co robić.


178 Lekcja 21 Lekcja 21 179

mieć ryr>fis 1 ^
A c h
'
t e n к
№У P
olski

Filip nie miał czasu. \/^ /^ /^_ * ^ ^ ^* y^—""^ Tego dnia Samira nie było w klasie.
Musiał pojechać do Warszawy.
chcieć Miał tam ważne spotkanie. Wrócił
z Warszawy dosyć późno. Najpierw
wszedł do pokoju Elsy. Zapytał, co
Filip chciał otworzyć drzwi.
było na lekcji. Elsa niewiele
pamiętała, bo tego dnia bardzo
musieć
bolała ją głowa. Samir poszedł więc
do pokoju Luisa. Luis nic nie
Filip musiał napisać ćwiczenie.
wiedział, bo też był nieobecny na
lekcjach. Wreszcie Filip umiał
woleć odpowiedzieć na pytanie Samira.
Samir wziął jego zeszyt do języka polskiego i wrócił do swojego pokoju.
Filip wolał iść na film niż lekcję. Położył się, wziął zeszyt do języka polskiego i zaczął czytać. W zeszycie były
różne ćwiczenia, przykłady, modele gramatyczne. Samir przeczytał wszystko,
myśieć pomyśleć ale nic nie zrozumiał. Przeczytał jeszcze raz, ale skutek był taki sam.
Życie jest takie piękne, tylko dlaczego ten język polski jest taki trudny -
Filip myślał kilka minut. powiedział Samir do siebie. Zamknął zeszyt, zgasił lampę i po chwili już
Filip pomyślał i napisał list. mocno spał.

Zły dzień Filipa


Kogo nie ma dziś w klasie? Kogo nie było wczoraj w klasie?

Luisa nie ma dziś w klasie. Luisa nie było wczoraj w klasie. Filip - Wczoraj miałem fatalny dzień.
Elsy nie ma dziś w klasie. Elsy nie było wczoraj w klasie. Monika - A co się stało?
Koleżanek nie ma dziś w klasie. Koleżanek nie było wczoraj w klasie. Filip - Jechałem tramwajem, siedziałem, myślałem o różnych
Kolegów nie ma dziś w klasie. Kolegów nie było wczoraj w klasie. sprawach i nie skasowałem biletu. Wszedł kontroler i ...
Monika - ... i musiałeś zapłacić karę.
Czego nie ma dziś? Czego nie było wczoraj? Filip - Niestety tak. A potem miałem następny kłopot.
Nie wiedziałem, że teraz nie wolno parkować obok tego baru
Dziś nie ma wykładu. Wczoraj nie było wykładu.
na rogu.
Dziś nie ma lekcji. Wczoraj nie było lekcji.
Monika - Nie widziałeś znaku?
Filip - No właśnie nie. Przyszedł policjant. Wolałem nie dyskutować
i zapłaciłem mandat.
Monika - Dużo?
180 Lekcja 21 181

Filip -Lepiej nie pytaj. , że nie wolno parkować obok tego baru na rogu. Postawił tam
Ale to jeszcze nie samochód , bo nie znaku. Przyszedł policjant. Filip
wszystko. Wracałem nie dyskutować, zapłacił mandat. Wieczorem, kiedy wracał do domu,
do domu wieczorem przewrócił się, na ziemi, wszystko go , nie mógł
i przewróciłem się. wstać. Jakiś pan pomógł mu wstać.
Leżałem na ziemi,
wszystko mnie bolało, 4 Podobny kłopot jak Filip mieli w tramwaju i na parkingu Luis i Samir.
chciałem wstać, Jak opowiadają o tym?
ale nie mogłem. 5 Proszę napisać tekst zaczynający się od słów:
Jakiś pan pomógł mi wstać
Chciałem napisać pracę domową, ale w końcu nih napisałem, bo ...
zatelefonował po lekarza.
Lekarz obejrzał nogę, Proszę wykorzystać wszystkie podane czasowniki:
na szczęście nie była boleć, wiedzieć, rozumieć, pamiętać, powiedzieć, mieć.
złamana, ale bardzo mnie
boli. Proszę napisać ten tekst jeszcze raz w formie:
Chcieliśmy napisać pracę domową, ale ...
Monika - Możesz chodzić?
Filip - Z trudem, ale z tobą mogę iść nawet na dyskotekę. 6 Proszę skończyć tekst, który zaczyna się tak:
Tego dnia nie było mnie w klasie. Musiałem pojechać do Warszawy.

T Ćwiczenia Proszę wykorzystać tekst Ach, ten język polski! jako wzór.

7 Proszę sytuacje z tekstu Ach, ten język polski przedstawić w formie


1 Proszę postawić pytania do tekstu Ach, ten język polski.
dialogów: Samir rozmawia z Elsą, potem z Luisem, na koniec z Filipem.
2 Proszę odpowiedzieć na pytania.
8 Proszę postawić pytanie - kto?
Jaki dzień miał Filip?
Koledzy chcieli trochę odpocząć.
Dlaczego nie skasował biletu?
Zapomniała o wszystkim.
Co musiał zapłacić?
Wolałeś nie rozmawiać na ten temat.
Czego nie wiedział i nie widział Filip?
Nie umieliśmy zrobić tego ćwiczenia.
Co musiał zapłacić?
One nie zrozumiały pytania.
Co się stało, kiedy Filip wracał do domu wieczorem?
Nie widzieliśmy Piotra już parę dni.
Co zrobił jakiś pan?
Leżałem kilka dni w szpitalu.
Co zrobił lekarz?
Przedwczoraj obejrzeliśmy dobry program w telewizji.
3 Proszę uzupełnić.
9 Proszę napisać według modelu:
Wczoraj Filip fatalny dzień. Jechał tramwajem, Kto miał czas? Nikt nie miał czasu.
i o różnych sprawach skasować bilet, więc
; zapłacić karę. Potem następny kłopot. Nie (powiedzieć, musieć, umieć, rozumieć, wiedzieć, leżeć, widzieć, chcieć)
182 Lekcja 21 powtórzenie 4 183

10 Proszę wybrać odpowiedni czasownik i użyć we właściwej formie czasu


jrzeszłego.
-ilip przez długi czas (odpowiadać/odpowiedzieć) na pytania Samira.
Dn nie umie odpowiedzieć, bo nie (rozumieć/zrozumieć) pytania.
Mauczycielka już kilka razy (mówić/powiedzieć) na ten temat.
(a (wracać/wrócić) tego dnia z Krakowa o siódmej.
POWTÓRZENIE 4
Samir (czytać/przeczytać) notatki około dziesięciu minut.
Wychodzisz? A (brać/wziąć) wszystko?
Ciedy Samir wrócił z Warszawy, najpierw (iść/pójść) do swojego pokoju. Proszę odpowiedzieć na pytania.
Długo (jechać/pojechać) pociągiem, więc była zmęczona.
My) (czytać/przeczytać) tekst kilka razy, dlatego dobrze wszystko Gdzie był Luis pewnego dnia?
rozumieć/zrozumieć). Co tam oglądał?
21sa usiadła i (zaczynać/zacząć) czytać tekst. Jaka była wtedy pogoda?
Dlaczego Luis poszedł do dentysty?
11 Podane zdania proszę napisać w czasie przeszłym: Co robili koledzy pewnego dnia?
samira nie ma na lekcji. Dlaczego Luis nie był na koncercie w filharmonii?
Ma tej ulicy nie ma ambasady. Co się stało, kiedy Filip miał zły dzień?
Mie ma już pociągu do Warszawy. Dlaczego Joanis poszedł pewnego dnia na pocztę?
N zeszytach nie ma notatek z lekcji. Dlaczego Samir pewnego dnia nie zrozumiał lekcji?
*V pokoju nie ma lampy.
kV słowniku nie ma tego słowa.
Mie ma lekarza o tej godzinie.
Mie ma tych słów w tekście. 1 Był(-a) pan(-i) w różnych miejscach ostatnio. Co pan(-i) tam robił(-a)?

L2 Z podanych elementów proszę ułożyć zdania: kino Byłem w kinie. Oglądałem film.

»v/pokój/nie było/już/Samir W pokoju nie było już Samira. (park, sklep, klasa, Warszawa, dworzec, poczta, ambasada, stadion, kawiarnia,
restauracja)
)/piąta/nie było/już/pociąg
ia/plac w centrum/nigdy/nie było/pomnik 2 Dokąd poszedł Luis, a dokąd Elsa?
wczoraj/nie było/koncert/w/program
Luis poszedł do kina. Wszedł do kina o czwartej, wyszedł o szóstej.
w/kasa/nie było/już/bilety
ііе było/sens/w/zdanie/student/ Luis (sklep, klasa, stołówka, park, stadion, basen, dom)
imbasador/nie było/jeszcze/w/ambasada/
colega/nie było/w/dom Elsa
I (klasa, fryzjer, kawiarnia, sklep, kino, dyskoteka, dom)
184 Powtórzenie 4 Lekcja 22 185

5 Proszę wybrać czasownik i użyć w formie czasu przeszłego.


D
ewnego dnia Filip (jechać/pojechać) do Warszawy. Pociąg (jechać/pojechać)
jrawie dwie godziny. W tym czasie Filip (czytać/przeczytać) dwie gazety,
jeść/zjeść) kanapkę i (pić /wypić) coca- colę, którą wcześniej
kupować/kupić) na dworcu.
W Warszawie Filip najpierw (telefonować/zatelefonować) do kolegi. W SOBOTĘ PO POŁUDNIU
^Spotykać się/spotkać się) o 1000. Razem (iść/pójść) na Stare Miasto. Tam
prawie przez dwie godziny (oglądać/obejrzeć) pomniki, stare domy i muzea.
^Żegnać się/pożegnać się) o 12 00 . Potem Filip sam (iść/pójść) na uniwersytet.
CZAS PRZYSZŁY
Гат długo (rozmawiać/porozmawiać) z profesorami.
Wieczorem (wracać/wrócić) do Łodzi.
być
4 Proszę wybrać czasownik i użyć w formie czasu przeszłego.
i

1. Filip zawsze (witać się/przywitać się) z kolegami. (ja) będę


2. Prawie wszyscy (jechać/pojechać) w sobotę do Krakowa.
3. Wiele razy Monika (zapraszać/zaprosić) Elsę na kolację. (on, pan) będzie (ty) będziesz
4. Lekcje codziennie (zaczynać się/zacząć się) o 8 1 5 . (ona, pani)
5. W piątek grupa (spóźniać się/spóźnić się) na lekcje.
6. Rano padał deszcz, więc (ja) (brać/wziąć) parasol. Formalnie Nieformalnie
7. Zwykle rano padał deszcz, ale Luis nigdy nie (brać/wziąć) parasola.
8. Napisałem list i natychmiast (wysyłać/wysłać). Będzie pan jutro w domu? Będziesz jutro w domu?
9. Samir zawsze (robić/zrobić) dobre zdjęcia, ale wczoraj (robić/zrobić) złe. Będę. A pani? Będę. A ty?
10. My już (kończyć/skończyć) studia. Będę. Będę.
11. Koledzy długo (myśleć/pomyśleć), co zrobić.
(my) będziemy

(oni, panowie) będą (wy) będziecie


* Chce pan(-i) wiedzieć, dokąd wczoraj poszedł kolega, z kim, dlaczego, (one, panie)
o której godzinie? Proszę o to zapytać.
Formalnie Nieformalnie
* Jak o to samo zapytać koleżankę?
* Jak o to samo zapytać starszą osobę?
Będą panowie jutro w domu? Będziecie jutro w domu?
* Chce pan(-i) znać opinię kolegi na temat filmu, książki, lekcji, nauczyciela, Będziemy. A panie? Będziemy. A wy?
Warszawy, Polski, meczu itp. Proszę o to zapytać. Będziemy. Będziemy.
* Proszę opowiedzieć, co pan(-i) robiła wczoraj.
186 Lekcja 22 Lekcja 22 187

Kiedy będziesz w domu? Jechać pojechać

Za minutę. Za 2,3,4 minuty.


(ja) pojadę
Za 5,6,7 minut.
Za godzinę. Za 2,3,4 godziny. (on, pan) pojedzie (ty) pojedziesz
Za 5,6,7 godzin. (ona, pani)
Za tydzień. Za 2,3,4 tygodnie
Za 5,6,7 tygodni. Formalnie Nieformalnie
Za miesiąc. Za 2,3,4 miesiące
Za 5,6,7 miesięcy Pojedzie pan ze mną do Warszawy? Pojedziesz ze mną do Warszawy?
Za 2,3,4 lata. Pojadę. Chętnie. Pojadę. Chętnie.
Za rok.
Za 5,6,7 lat.
(my) pojedziemy

(oni, panowie) pojadą (wy) pojedziecie


(one, panie)
czytać przeczytać
Pojadą panie ze mną do Warszawy? Pojedziecie ze mną do Warszawy?
Pojedziemy. Chętnie. Pojedziemy. Chętnie.
Luis będzie czytać książkę 2 godziny. Luis wkrótce przeczyta książkę.

І iść pojsc
robić zrobić

Luis będzie robić ćwiczenie długo. Luis w końcu zrobi to ćwiczenie. (ja) pójdę

(on, pan) pójdzie (ty) pójdziesz


(ona, pani)
telefonować zatelefonować Formalnie Nieformalnie

Luis zawsze będzie telefonować. Luis w piątek też zatelefonuje. Kiedy pan pójdzie do kina? Kiedy pójdziesz do kina?

i Chyba pójdę jutro. Chyba pójdę jutro.


188 Lekcja 22 Lekcja 22 189

Filip - Cześć Monika! Może pójdziemy do kina?


Piszesz teraz list? Jesz to ciastko? _^ Monika - Cześć! Niestety, nie mogę. Muszę przeczytać książkę,
Чіе. Piszę ćwiczenie. Nie jem. Nie mam apetytu. 4 napisać ćwiczenie z angielskiego i zrobić kilka testów
\ kiedy napiszesz list? A kiedy zjesz? przed egzaminem.
lutro. Trochę później. Filip - Przeczytasz i napiszesz wszystko w poniedziałek.
Monika - W poniedziałek mam wykłady i konsultacje z profesorem.
Filip - Zatelefonujesz do profesora i powiesz, że jesteś chora.
Monika - Tego nie zrobię.
W sobotę po południu Filip - Więc kiedy pójdziemy do kina?
Monika - Za tydzień.
Jest sobota. Zajęcia skończyły się.
Filip - Tak długo mam czekać! Ty chyba nie masz serca.
Jakie plany mają Filip
i jego koledzy?
Filip na pewno zatelefonuje
do Moniki. Może razem pójdą do
NIEPZIELA kina, a może do dyskoteki. Monika
bardzo lubi tańczyć, a Filip jest bardzo
T Ćwiczenia

dobrym tancerzem. Na pewno razem 1 Proszę postawić pytania do tekstu W sobotę po południu.
będą się dobrze bawić. Samir pewnie 2 Proszę napisać, co będą robić na dyskotece Filip i Monika.
pojedzie do Warszawy, gdzie mieszka
Proszę wykorzystać czasowniki: tańczyć, słuchać muzyki, pić, jeść, śmiać się,
i studiuje jego dziewczyna. Damian
chyba pójdzie do teatru ze swoją rozmawiać, żartować.
koleżanką. Może pójdą tam też Elsa 3 Proszę napisać tekst na temat Moje plany na jutro.
i Luis. Pewnie nie zrozumieją dobrze
Potrzebne czasowniki: pójść, zatelefonować, przeczytać, napisać, zrobić,
całego tekstu, ale Damian wytłumaczy
pojechać.
im wszystko,
A w niedzielę? No właśnie! Co zrobią w niedzielę? 4 Co zrobią pana koledzy jutro rano, wieczorem i po południu?

5 Co zrobicie rano, po południu i wieczorem?


Monika nie ma serca
6 Proszę przeczytać dialog w następujący sposób:
Filip - Dzień dobry. Jest Monika? Filip powiedział - Dzień dobry i zapytał - Jest Monika?
Mama - Nie ma. Będzie za godzinę. Mama powiedziała - Nie ma ...
Filip - Zatelefonuję później.
Mama - Proszę bardzo.
190 Lekcja 22 Lekcja 22 191

7 Proszę postawić pytanie - kto? Robimy to ćwiczenie. to ćwiczenie.


razem? Pójdziemy razem?
Filip i Monika pójdą do kawiarni. na mnie? Poczekasz na mnie?
Koledzy zatelefonują potem.
Nie zrobimy pracy.
Panowie jutro napiszą ćwiczenia.
Przeczytamy książkę jutro.

8 Proszę napisać według modelu:

napisać Kto to napisze? Nikt tego nie napisze.

(zatelefonować, zrozumieć, pójść, pojechać, przeczytać, zrobić, wytłumaczyć,


być)

9 Formę pan z dialogów proszę zmienić na - wy, panowie, panie.

Kiedy pan pójdzie do kina? Kiedy pan zrobi to ćwiczenie?


Chyba pójdę jutro. Zrobię za chwilę.
Jakie plany ma pan na jutro?
Chyba pójdę do kina. A pan?
Jeszcze nie wiem, co zrobię.

10 Proszę uzupełnić dialog.

Jest Damian?
Nie ma.
Kiedy będzie?

11 Proszę uzupełnić zdania.

czas teraźniejszy czas przyszły


Jan pisze list. Jego kolega list jutro.
Nie tego tekstu. Nie zrozumiem tego tekstu.
Telefonujemy do domu. do domu.
Idziesz do kina. do kina.
Kowalscy do Warszawy. Kowalscy pojadą do Warszawy.
Koleżanki jedzą obiad. Koleżanki obiad.
192 Lekcja 23 Lekcja 23 193

odpoczywać odpocząć

KIEDY PADA DESZCZ (ja) odpocznę

(on, pan) odpocznie (ty) odpoczniesz


(ona, pani)

Formalnie Nieformalnie
zostawać zostać
Kiedy pan(-i) odpocznie? Kiedy odpoczniesz?
(ja) zostanę Odpocznę wieczorem. Odpocznę wieczorem.

(on, pan) zostanie (ty) zostaniesz


(ona, pani)

Formalnie Nieformalnie oglądać obejrzeć

Zostanie pan (-i) dzisiaj w domu? Zostaniesz dzisiaj w domu?


Tak, zostanę. Tak, zostanę. (ja) obejrzę

(my) zostaniemy (on, pan) obejrzy (ty) obejrzysz


(ona, pani)
(oni, panowie) zostaną (wy) zostaniecie
(państwo) Formalnie Nieformalnie
(one, panie)
Kiedy pan(-i) obejrzy ten film? Kiedy obejrzysz ten film?
Formalnie Nieformalnie Obejrzę w wolnej chwili. Obejrzę w wolnej chwili.

Zostaną panowie dzisiaj w domu? Zostaniecie dzisiaj w domu?


Tak, zostaniemy. Tak, zostaniemy.
194 Lekcja 23 195

Kto gra? Brazylia z Francją.


O, to będzie ciekawe!
wziąć Transmisja zacznie się za
godzinę, mam więc trochę
czasu. Położę się i odpocznę.
(ja) wezmę Żeby tylko nie zasnąć! Nie
ma problemu! Nawet jeżeli
(on, pan) weźmie (ty) weźmiesz zasnę, to obudzę się
(ona, pani) w odpowiednim momencie.

Formalnie Nieformalnie

Już pada. Chyba weźmie pan parasol? Już pada. Chyba weźmiesz parasol?
Oczywiście, że wezmę. Oczywiście, że wezmę.

przeczytać -am, -asz


zrozumieć -em, -esz
Filip jest wzruszony
powtórzyć -ę, -ysz
zrobić -ę, -isz Monika - Co z tym kinem? Idziemy?
Filip - Oczywiście! Czekałem cały tydzień.
napisać -ę, -esz
Monika - Spotkamy się przed kinem. Dobrze?
Filip - Zaraz tam będę. Tylko wezmę prysznic, coś zjem i wypiję.
Monika - Więc jeszcze nie jesteś gotowy? Już południe!
Filip - Ale dzisiaj jest niedziela. Nie trzeba wstawać tak wcześnie.
Monika - Rozumiem. Mam troczę czasu, więc może jeszcze zrobię
Kiedy pada deszcz coś w domu. Może przygotuję obiad?
Filip - Chcesz się męczyć w niedzielę? Po co?
Już jesień. Pada deszcz. Wieje wiatr i jest zimno. Chyba nie pójdę dziś do Po filmie pójdziemy do restauracji.
parku na spacer. Tak. Zostanę w domu. Może przeczytam gazetę? Nie! To, co Monika - Nigdy się na to nie zgodzę. Cały tydzień jesz te okropne
piszą w gazecie jest strasznie nudne. A co jest w telewizji? Wiadomości, obiady w stołówce, więc dziś zjesz porządny, domowy obiad.
reportaż, mecz, film ... Dobrze! Obejrzę najpierw mecz. Filip - Wzruszasz mnie! Mówisz jak moja mama.
196 Lekcja 23 Lekcja 23 197

Ćwiczenia 10 Proszę uzupełnić dialog.

Kiedy się spotkamy?


1 Proszę postawić pytania do tekstu Kiedy pada deszcz. Za ...
Dokąd pójdziemy?
2 Proszę opowiedzieć tekst Kiedy pada deszcz w 3 osobie liczby pojedynczej. Myślę, że ...
3 Proszę napisać tekst na temat Moje plany na popołudnie. 11 Proszę uzupełnić dialogi według wzoru:
Proszę wykorzystać czasowniki: zostać, położyć się, obejrzeć, napisać,
nauczyć się, zrobić, pójść, pójść spać. \ Wychodzimy, już późno. Wychodzimy, już późno
Jeszcze nie jestem gotowy(-a). Jeszcze nie jestem gotowy(-a).
4 Proszę przygotować opowiadanie na temat Moje plany na niedzielę. A kiedy będziesz? A kiedy będziesz?
Proszę wykorzystać czasowniki: wstać, ubrać się, zjeść, wypić, pójść, Zaraz, tylko jeszcze coś zjem. Zaraz, tylko jeszcze ...
obejrzeć, zatelefonować. ,
Co robisz? Co robisz?
5 Proszę przygotować tekst na temat Plany moich kolegów na niedzielę. Nic. Nudzę się. Nic. Nudzę się.
To może pójdziemy do kina. To może ...
6 Tekst z ćwiczenia 5 proszę przedstawić w formie my.

W niedzielę mój kolega i ja wstaniemy późno ... *

7 Proszę postawić pytanie - kto?

Filip i ja zostaniemy w domu. My to zrobimy.


Dziewczyny pójdą do teatru. Wszyscy obejrzą ten program.
Położę się wcześniej spać. Filip to powtórzy.
Studenci odpoczną w niedzielę. Oni pójdą teraz na lekcje.

8 Proszę napisać według modelu:

przeczytać Kto przeczyta ten tekst?


Nikt nie przeczyta tego tekstu.

(zostać, wstać, pójść, zrobić, obejrzeć, zjeść)

9 Proszę przeczytać dialog Filip jest wzruszony w następujący sposób:

Monika zapytała - Co z tym kinem? Idziemy?


Filip odpowiedział - Oczywiście! Czekałem cały tydzień.
Monika powiedziała ...
98 Lekcja 24 Lekcja 24 199

czytać przeczytać

(ja) będę czytał


JEŻELI będę czytała

(on, pan) będzie czytał (ty) będziesz czytał


(ona, pani) będzie czytała będziesz czytała
CZAS PRZYSZŁY
Formalnie Nieformalnie
pisać 1 napisać ^^^^^^^^H
Jak długo pan będzie czytał? Jak długo będziesz czytał?
(ja) będę pisat Będę czytał 20 minut. A pani? Będę czytał 20 minut. A ty?
będę pisała Będę czytała tylko 10 minut. Będę czytała tylko 10 minut.

on, pan) będzie pisał (ty) będziesz pisał


ona, pani) będzie pisała będziesz pisała
powtarzać powtórzyć
'ormalnie Nieformalnie
(ja) będę powtarzał
będzie pan pisał listy? Będziesz pisał listy? będę powtarzała
ak, będę pisał. A pani ? Tak, będę pisał. A ty?
a też będę pisała. Ja też będę pisała. (on, pan) będzie powtarzał (ty) będziesz powtarzał
(ona, pani) będzie powtarzała będziesz powtarzała
(my) będziemy pisali
będziemy pisały Formalnie

oni, panowie) będą pisali (wy) będziecie pisali Jak długo pan będzie powtarzał lekcje?
one, panie) będą pisały będziecie pisały Będę powtarzał kilka minut. A pani?
Ja będę powtarzała długo.
ormalnie Nieformalnie
Nieformalnie
'anowie będą pisali listy? Będziecie pisali listy? Jak długo będziesz powtarzał lekcje?
ak, będziemy pisali. A panie? Tak, będziemy pisali. A wy? Będę powtarzał kilka minut. A ty?
1y też będziemy pisały. My też będziemy pisały. Ja będę powtarzała długo.
>oo Lekcja 24 Lekcja 24 201

pan ...ł ...ł


będzie (ty) będziesz
słuchać posłuchać pani ...ta ...ła
Jak długo Jak długo
(ja) będę słuchał panowie ...li ...li
będę słuchała będą (wy) będziecie
panie ...ły ...ły
on, pan) będzie słuchał (ty) będziesz słuchał
ona, pani) będzie słuchała będziesz słuchała

formalnie Nieformalnie

ak długo pan będzie słuchał radia? Jeżeli...


Jak długo będziesz słuchał radia?
5ędę słuchał godzinę. A pani? Będę słuchał godzinę. A ty?
Każdy cudzoziemiec wie, że język polski jest bardzo trudny. Andreas ma
a będę słuchała kilka minut. Ja będę słuchała kilka minut.
kłopoty z językiem. Jego koledzy mówią już dosyć dobrze, a on często
zapomina nowe słowa i zwroty. Andreas czasem myśli, że nigdy nie nauczy się
języka polskiego.
rozmawiać porozmawiać Pan Tomasz jest bardzo cierpliwy. Często rozmawia z Andreasem. Mówi, że
język polski jest trudny, ale można się go nauczyć. Powtarza też, że Andreas
nauczy się języka polskiego jeżeli:
(ja) będę rozmawiał - będzie chodził systematycznie na lekcje
będę rozmawiała - będzie słuchał i powtarzał nowe słowa i zwroty
[ - będzie dużo czytał po polsku
on, pan) będzie rozmawiał (ty) będziesz rozmawiał ' - będzie pisał ćwiczenia
ona, pani) będzie rozmawiała będziesz rozmawiała - będzie rozmawiał z Polakami.
Problem tylko, czy Andreas będzie to wszystko robił.
ormalnie

ak często będzie pan rozmawiał z Luisem? Damian ma dobry humor


iędę rozmawiał codziennie. A pani?
>ędę rozmawiała codziennie.
Monika - Łazienka znowu zajęta!
fieformalnie Damian, jak długo
będziesz się kąpał?
ik często będziesz rozmawiał z Luisem? Damian - Nie wiem.
lędę rozmawiał codziennie. A ty? Monika - Możesz się pospieszyć?
iędę rozmawiała codziennie.
202 Lekcja 24 Lekcja 24 203

Damian - Mogę, tylko po co?


<? —0 (śpiewa)
4 Proszę napisać fragment tekstu Jeżeli... w 3 osobie liczby mnogiej (forma
męska i żeńska).
о Л4 Serce, to
najpiękniejsze Język polski jest trudny, ale nauczymy się go, jeżeli będziemy systematycznie
0 1' słowo świata ... chodzili (chodziły) na lekcje ...
Monika - Długo tak będziesz 5 Proszę uzpełnić dialog (dobrać czasownik tak, aby dialog był logiczny).
śpiewał?
Fałszujesz! Czy możesz oddać mi książkę! Czy możesz oddać mi ...?
Damian - Serce, to Jeszcze nie. Jeszcze nie.
najpiękniejsze Dlaczego? Dlaczego?
słowo świata ... Jeszcze będę czytał. Jeszcze ...
О ю
Monika - Chyba się
zakochałeś!? 6 Proszę przeczytać dialog w następujący sposób:
V
Damian - O, jaka moja siostra Monika powiedziała - Łazienka znowu zajęta!
jest inteligentna! I zapytała - Damian, jak długo będziesz się kąpał?
Jasne! Damian odpowiedział - Nie wiem.
Monika - Bardzo się cieszę, że się zakochałeś. Monika zapytała ...
Damian - A to dlaczego?
Monika - Przez kilka dni będziesz się golił, będziesz prał koszule i skarpetki, 7 Proszę postawić pytanie - kto?
będziesz sprzątał pokój i będziesz miły dla wszystkich.
Damian - Ja zawsze jestem miły. Filip będzie się kąpał. Wszyscy będziemy odpoczywali.
Monika - Niestety, tylko wtedy, gdy jest jakaś nowa dziewczyna. Filip i Luis będą się golili. Elsa będzie się uczyła.
My będziemy myśleli o tym. Będziemy czytali książki razem.
Studenci będą powtarzali lekcje. Będę czekał cały dzień na telefon.
T Ćwiczenia Nikt nie będzie tego robił. Nauczyciele nie będą pytali.

8 Proszę napisać według modelu:


1 Proszę postawić pytania do tekstu Jeżeli...
czekać Kto będzie czekał?
2 Proszę napisać fragment tekstu Jeżeli... w następującej formie: Nikt nie będzie czekał.

Język polski jest trudny, ale nauczę się go, jeżeli będę systematycznie chodził (kąpać się, golić się, czytać, powtarzać, odpoczywać, robić, uczyć się, myśleć)
na lekcje ...
9 Proszę uzupełnić dialog.
3 Proszę napisać fragment tekstu Jeżeli... w następującej formie:
Pójdziemy po południu do ...
Język polski jest trudny, ale nauczę się go, jeżeli będę systematycznie chodziła A co tam będziemy robili?
na lekcje ... Będziemy ...
204 ^ ^ ^ Lekcja 2 4 Lekcja 25 205

10 Proszę uzupełnić.

Jak długo będziesz ...


Dlaczego pytasz?
Chcę wiedzieć, kiedy będziesz miała czas.

11 Proszę uzupełnić dialog.


NOWA KOLEŻANKA

Jak często ?
Tak często?
Bardzo lubię
pisać napisać
12 Proszę uzupełnić.

Jak często ... (ja) będę pisać

Tak rzadko? f (on, pan) będzie pisać (ty) będziesz pisać


Bardzo nie lubię... (ona, pani)

13 Proszę wybrać czasownik i użyć go we właściwej formie czasu przyszłego. Nieformalnie


Formalnie
Jak długo (wy) jeszcze (pisać/napisać) te ćwiczenia?
Studenci (uczyć się/nauczyć się) kilka godzin, bo jutro mają egzamin. Jak długo pan będzie pisać? Filip, jak długo będziesz pisać?
Jacek wróci do domu, (kąpać się/wykąpać się) i pójdzie spać. Będę pisać jeszcze kilka minut. A pani? Będę pisać jeszcze kilka minut, a ty ?
Zawsze już (golić się/ogolić się) tą maszynką. Będę pisać jeszcze godzinę. Będę pisać jeszcze godzinę.
Jutro mam gości, więc (sprzątać/posprzątać) pokój.
Najpierw posprzątamy, a potem (prać/uprać) swetry i koszule.
(my) będziemy pisać

(oni, panowie) będą pisać (wy) będziecie pisać


(one, panie)

Formalnie Nieformalnie

Jak długo panowie będą pisać? Jak długo będziecie pisać?


Będziemy pisać 10 minut. A panie? Będziemy pisać 10 minut. A wy?

L
Będziemy pisać też 10 minut. Będziemy pisać też 10 minut.
Lekcja 25 Lekcja 25 207
Ю6

czytać / przeczytać

czytać przeczytać czas teraźniejszy czytam


czytasz

czas przeszły czytałem(-łam) przeczytatem(-tam)


(ja) będę czytać przeczytateś(-taś)
czytateś(-taś)

on, pan) będzie czytać (ty) będziesz czytać czas przyszły będę czytać przeczytam
będziesz czytać przeczytasz
ona, pani)
lub będę czytal(-ta)
ormalnie Nieformalnie będziesz czytat(-ta)

ak długo będzie pan czytać? Jak długo będziesz czytać?


tędę czytać jeszcze chwilę. A pani? Będę czytać jeszcze chwilę. A ty?
a również. Ja również. CELOWNIK komu? czemu?

Daję kwiaty ...


studiować

(ja) będę studiować


ojcu
зп, pan) będzie studiować (ty) będziesz studiować
Dna, pani) bratu
panu
ormalnie Nieformalnie studentowi
Luisowi
dzie będzie pan studiować? Gdzie będziesz studiować?
/ Gdańsku. A pan? W Gdańsku. A ty? braciom
i też będę tam studiować. Ja też będę tam studiować. panom
studentom
ojcom
!08 Lekcja 25 209
Lekcja 25
Nowa koleżanka
dawać + C + В dac + C + в
Tego dnia pan Wolski
wszedł do klasy z młodą,
ładną dziewczyną.
Komu pan daje kwiaty?
Pan Wolski przedstawił ją
Nauczycielowi i nauczycielce. koleżankom i kolegom
z grupy. Powiedział, że ma na
imię Natalia i jest nową
studentką.
Studenci przyglądali się
nowej koleżance. Natalia
była niewysoka, ale bardzo
zgrabna. Miała miłą twarz,
jasne włosy i niebieskie
oczy. Uśmiechała się ładnie,
ale trochę niepewnie. Pan Tomasz pokazał Natalii wolne miejsce.
Natalia podziękowała panu Tomaszowi i usiadła. Była zadowolona, że nie
musi stać przed grupą jak aktorka na scenie.
Zaczęła się lekcja. Samir podał Natalii swoją książkę i pomógł odszukać
właściwą lekcję. Filip dał jej kilka kartek i pożyczył swój długopis.
przedstawiać + C + В Luis siedział dosyć daleko od Natalii, więc nie mógł jej nic podać ani
przedstawić + C + В
pożyczyć. Przyglądał się tylko dziewczynie przez cały czas i w ogóle nie
wiedział, o czym była lekcja.
Elsa przyglądała się Luisowi i była coraz bardziej zdenerwowana. Bardzo nie
podoba mi się ta nowa blondynka - myślała.
Komu pan Wolski przedstawia
nową studentkę?
Kolegom i koleżankom Podoba mi się tu, ale ...
z grupy.
(Po lekcjach koleżanki i koledzy zaprosili Natalię na kawę.)
Filip - Jak długo jesteś w Polsce?
Natalia - Kilka dni.
Samir - Podoba ci się tutaj?
Natalia - Podoba mi się, ale czuję się trochę niepewnie.
Nikogo tu jeszcze nie znam.
Luis - A my to co? Myślę, że będziemy przyjaciółmi.
Przecież będziemy się razem uczyć.
Lekcja 25 Lekcja 25 211

batalia -Jesteś miły! 8 Formę pan proszę zmienić na wy, panowie, panie.
"ilip - Co chcesz robić w Polsce?
slatalia - Jeszcze dokładnie nie wiem. Może będę studiować, Gdzie pan będzie studiował?
a może pracować. W Warszawie.
- Mieszkasz w akademiku czy prywatnie? Co?
batalia - Mieszkam u babci. Moja babcia jest Polką. Będę studiował elektronikę.
iamir - Ach, więc dlatego tak dobrze mówisz po polsku.
9 Proszę postawić pytanie - kto?
ilsa - To chyba nie będziesz przychodzić na lekcje, bo po co!
batalia - Oczywiście, że będę! Ja rozumiem wszystko, ale robię Luis będzie studiować w Warszawie.
dużo błędów. Muszę się jeszcze dużo nauczyć. Filip będzie odwiedzać Monikę.
Andreas - Masz rację! Nauczysz się języka polskiego, jeżeli będziesz My będziemy mieszkać w domu studenta.
chodzić systematycznie na lekcje, będziesz słuchać i powtarzać Wszyscy będziemy pisać listy do domu.
nowe słowa i zwroty, będziesz dużo czytać po polsku Nikt nie będzie powtarzać roku.
i rozmawiać z Polakami. Oni będą się uczyć w nowej grupie.
Vszyscy - Brawo, Andreas! Tej lekcji nauczyłeś się wspaniale! Ty na pewno będziesz chodzić na lekcje.
Andreas będzie rozmawiać z Polakami.

W Ćwiczenia 10 Proszę napisać według modelu:

L Proszę postawić pytania do tekstu Nowa koleżanka. pisać Kto będzie pisać?
Nikt nie będzie pisać.
\ Proszę opowiedzieć tekst Nowa koleżanka na podstawie pytań.
(odwiedzać, czytać, studiować, mieszkać, pracować, wracać, pamiętać,
\ Proszę opisać swoją koleżankę. czekać na, spotykać się z)

\ Proszę przeczytać dialog w formie: 11 Proszę uzupełnić dialogi.


7
ilip zapytał -Jak długo jesteś w Polsce? Komu dajesz te kwiaty? bardzo się podoba.
batalia odpowiedziała -Kilka dni. Komu?
Zjakiej okazji?
> Proszę opowiedzieć o swoich planach na przyszłość. Proszę wykorzystać
Z okazji jego (jej, ich) imienin.
zasowniki: studiować, mieszkać, uczyć się, odwiedzać, pamiętać, wracać,
nsać, wysyłać, czekać na, spotykać się z. 12 Kto lub co się komu podoba?
> Proszę opowiedzieć o planach na przyszłość swoich koleżanek i kolegów. Natalia - Luis Natalia podoba się Luisowi.

Podany dialog proszę przedstawić w formie wy, panowie, państwo. film - dzieci
nauczycielka - studenci
ak długo pan będzie czytać? nowa koleżanka - koledzy
Sędę czytać tylko chwilę. Warszawa - Damian i Monika
12 Lekcja 25 Powtórzenie 5 213

lonika - Filip
rogram w telewizji - pan Tomasz
owa pracownica - dyrektor
abinet - sekretarka
rezent - syn pana Jana

3 Z podanych elementów proszę ułożyć zdania w czasie przeszłym: POWTÓRZENIE 5

lonika/ przyglądać się/ brat Monika przyglądała się bratu.


ani Anna/ pożyczyć/ czerwony długopis/ koleżanka
Proszę odpowiedzieć na pytania.
latka/ dać/ czekolada/ syn
karz /podać/ lekarstwo/ pacjent
Jakie plany na niedzielę ma Filip, a jakie Monika?
)anis/ sprzedać/ gitara/ kolega
Dlaczego Filip mówi, że Monika nie ma serca?
lonika/ przedstawić/ brat/ koleżanki
Co zrobi Filip w dniu, kiedy pada deszcz?
luczyciel/ pomóc/ studenci
Kto zaprasza Filipa na obiad i dlaczego?
Co śpiewa Damian i dlaczego?
Co będzie robił Damian przez kilka dni?
Co będzie robić Andreas, aby nauczyć się języka polskiego?
Jak koledzy pomagali nowej koleżance - Natalii na pierwszej lekcji?

1 Będzie pan(-i) w różnych miejscach jutro. Co pan(-i) będzie tam robił(-a)?

kino Będę w kinie. Obejrzę film.


(park, sklep, klasa, Warszawa, dworzec, poczta, ambasada, stadion, kawiarnia,
restauracja)

2 Dokąd pójdzie Luis, a dokąd Elsa?

Luis pójdzie do kina. Wejdzie do kina o czwartej, wyjdzie o szóstej.

Luis (sklep, klasa, stołówka, park, stadion, basen, dom)

Elsa (klasa, fryzjer, kawiarnia, sklep, kino, dyskoteka, dom)


214 Powtórzenie 5 P O L E C A M Y R Ó W N I E Ż

3 Proszę wybrać czasownik i użyć w formie czasu przyszłego.

Pewnego dnia Filip (jechać/pojechać) do Warszawy. Pociąg (jechać/pojechać)


prawie dwie godziny. W tym czasie Filip (czytać/przeczytać) dwie gazety,
(jeść/zjeść) kanapkę i (pić /wypić) coca- colę, którą wcześniej
(kupować/kupić) na dworcu.
W Warszawie Filip najpierw (telefonować/zatelefonować) do kolegi.
(Spotykać się/spotkać się) o 10°°. Razem (iść/pójść) na Stare Miasto. Tam
prawie przez dwie godziny (oglądać/obejrzeć) pomniki, stare domy i muzea.
!
(Żegnać się/pożegnać się) o 12°°. Potem Filip sam (iść/pójść) na uniwersytet.
Tam długo (rozmawiać/porozmawiać) z profesorami.
Wieczorem (wracać/wrócić) do Łodzi.

4 Kto komu pożyczył książkę?

Filip - Monika - Damian - koleżanka z roku - kolega z roku - profesor - córka -


brat - koleżanki - koledzy - koleżanki - pani Ewa -pan Tomasz - Filip

Filip pożyczył książkę Monice. Monika pożyczyła książkę ...

Proszę opowiedzieć o swoich planach na jutro.


Jest pan(-i) na poczcie. Proszę zapytać o cenę znaczka na list do ...,
numer kierunkowy do ..., co i jak wypełnić.

Proszę poprosić o znaczek (znaczki), blankiet na telegram, kartę


telefoniczną, widokówkę (widokówki), kopertę (koperty) itd.

Zbiór ćwiczeń z języka polskiego dla cudzoziemców - dla


dorosłych i młodzieży, a ćwiczeń i a-zabawy również dla dzieci.
Obejmuje ćwiczenia: gramatyczne, leksykalno-frazeologiczne,
komunikacyjne, uczące czytania ze zrozumieniem,
ortograficzno-gramatyczne.
Ćwiczenia mogą być wykorzystywane zarówno przez
nauczycieli podczas lekcji, jak również przez studentów
do samodzielnej pracy. Książka zawiera klucz.