Vous êtes sur la page 1sur 5

นาย กฤตภาส สมิทธิฐต

ิ ิ ม. 6/6 เลขที่ 11
การเข้าถึงสาธารณสุขของคนจน
คนจน อ้างอิงจากธนาคารโลก หมายความว่า
สภาวะอัตคัดทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้ แปลว่า
สภาวะทีข ่ าดแคลนปัจจัยด้านใด ด้านหนึ่ง หรือหลาย ๆ ด้าน
ซึง่ ทาให้ไม่สามารถมีชีวต
ิ ได้อย่างราบรืน

ความอัตคัดสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
1. คนจนแบบจนอย่างสัมบูรณ์ (absolute poverty)
หมายถึง คนทีม ่ ีน้อยกว่าทีจ่ าเป็ นจะต้องมี
จนไม่สามารถมีความมั่นคงในการเสาะหาสินค้าหรือบริการทีใ่ ห้พ
อเพียงแก่ความจาเป็ นพื้นฐานในการดารงชีพ
2. คนจนแบบจนโดยเปรียบเทียบ (relative poverty) หมายถึง
คนทีม่ ีน้อยกว่าคนอืน ่ ๆ ในสังคมโดยเปรียบเทียบ
การพิจารณาเส้นความยากจน (poverty line)
สามารถพิจารณาได้จาก
รายจ่ายทีต
่ ่าทีส่ ุดทีจ่ ะสามารถซื้ออาหารให้มีสารอาหารเพียงพอเพือ
่ ป
ระทังชีพได้
บริการสุขภาพในประเทศไทย ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน คือ
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ( สถานีอนามัย )
และนโยบายในการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย 3 โครงการ
1. ระบบสวัสดิการข้าราชการแก่ขา้ ราชการและครอบครัว
2. ประกันสังคมแก่ลก
ู จ้างเอกชน
3. ระบบหลักประกันสุขภาพ ( บัตรทอง หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค )
ผูท
้ ม ิ ธิไ์ ด้รบั ระบบหลักประกันสุขภาพ
ี่ ีสท
1. ประชาชนคนไทยทุกคน
ทีไ่ ม่ได้เป็ นข้าราชการหรือทางานรัฐวิสาหกิจ
2. เด็กแรกเกิดทีไ่ ม่มป ี ระกันสุขภาพ
3. ลูกของผูท ้ เี่ ป็ นข้าราชการ ซึง่ เป็ นลูกทีม
่ ีอายุเกิน 20 ปี
หรือสมรสแล้ว
4. ลูกของข้าราชการ ตัง้ แต่คนที่ 4 เป็ นต้นไป

ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2558 สานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี วัดภาวะสังคม
ได้กล่าวไว้วา่ กลุม
่ ประชากร 10% ทีม
่ ีฐานะความเป็ นอยูด
่ อ
้ ย ทีส่ ุด
(Decile1) มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.)
เพียงร้อยละ 3.6 ส่งผลให้โอกาสทีค
่ นยากจนสอบเข้าข้าราชการไม่ได้
งานวิจยั ของ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง
ผูท
้ ใี่ ช้สท ิ ธิขา้ ราชการจะได้รบั ประโยชน์มากกว่าผูท ้ ใี่ ช้สท ิ ธิบตั รทอง
เนื่องจากรัฐบาลจ่ายเงินให้กบั โครงการสวัสดิการข้าราชการถึง 11,000
บาทต่อคนต่อปี ซึง่ สูงกว่าการจ่ายในโครงการบัตรทองประมาณ 5 เท่า
หมายความว่าร้อยละ 30
ของทรัพยากรทีใ่ ช้รกั ษาผูป ้ ่ วยนอกตกอยูก ่ บั กลุม
่ คนทีม ่ ฐี านะดีทส ี่ ุดร้อย
ละ 10 เนื่องจากมีขา้ ราชการอยูใ่ นกลุม ่ นี้มากกว่ากลุม ่ ผูม ้ ีรายได้น้อย
ส่วนผูป ้ ่ วยใน
แม้วา่ ชนชัน ้ กลางระดับล่างบางกลุม ่ ได้รบั ประโยชน์คอ่ นข้างมาก
แต่กลุม ่ ทีร่ วยทีส่ ุดก็ยงั ได้รบั ประโยชน์มากกว่าค่าเฉลีย่ ประเทศถึง 2 เท่า
ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2558 สานักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วดั ภาวะสังคม
ได้กล่าวว่าการกระจายบุคลากรทางการแพทย์มีความแตกต่างกันในแต่
ละภูมภิ าค ส่งผลให้มีจานวนแพทย์
ต่อประชากรทีต ่ อ
้ งดูแลมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีค
่ วรจะเป็ น
โดยแพทย์มีการกระจุกตัวหนาแน่ นอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
และในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีการกระจุกตัวน้อยทีส่ ด ุ
วิธก
ี ารแก้ไขปัญหาทีย่ งั่ ยืน
1. พัฒนาการศึกษา
ให้ความรู ้
และการศึกษาทีด ่ แ
ี ก่คนยากจนให้สามารถนาความรูม้ าพัฒนาฐาน
ะทางการเงินของตัวเอง และครอบครัวได้
2. พัฒนาชุมชน
ยกระดับชุมชนต่าง ๆ ในพื้นทีห ่ า่ งไกลต่าง ๆ
ให้มีอุปกรณ์ ทางการแพทย์ทค ี่ รบครัน
ครอบคลุมการรักษาโรคพื้นฐาน และมีสงิ่ อานวยความสะดวกทีด ่ ี
3. กระจายบุคลากรทางการแพทย์
กระจายบุคลากรทางการแพทย์ไปยังพื้นทีท ่ ข
ี่ าดแคลน
หลังจากการพัฒนาชุมชนเป็ นไปได้ดว้ ยดี

อ้างอิง

Setthasat.com. (2018). “ความยากจน” คืออะไร? | [เสด-ถะ-


สาด].com. [online] Available at:
http://setthasat.com/2012/08/15/what-is-poverty/
[Accessed 28 Jun. 2018].
ปี 2558. (n.d.). Retrieved August 26, 2018, from
http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6363
Th.wikipedia.org. (2018). บริการสุขภาพในประเทศไทย.
[online] Available at:
https://th.wikipedia.org/wiki/บริการสุขภาพในประเทศไทย
[Accessed 28 Jun. 2018].
วิธกี ารเข้าสูอ
่ าชีพราชการ | สานักงาน ก.พ. (OCSC). (n.d.).
Retrieved August 26, 2018, from
https://www.ocsc.go.th/civilservant/exam
Anon, (2018). [online] Available at:
https://www.slideshare.net/tumthong/ss-14313275
[Accessed 26 Jun. 2018].
Nhso.go.th. (2018). [online] Available at:
https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-
contentdetail.aspx?CatID=MTAzNQ [Accessed 28
Jun. 2018].
Ocsc.go.th.
(2018). สวัสดิการและประโยชน์เกือ ้ กูลของข้าราชการ |
สานักงาน ก.พ. (OCSC). [online] Available at:
http://www.ocsc.go.th/compensation/สวัสดิการและประโย
ชน์เกื้อกูล [Accessed 28 Jun. 2018].
Setthasat.com. (2018). “ความยากจน” คืออะไร? | [เสด-ถะ-
สาด].com. [online] Available at:
http://setthasat.com/2012/08/15/what-is-poverty/
[Accessed 28 Jun. 2018].
Social.nesdb.go.th. (2018). [online] Available at:
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatSubDefault_Fi
nal.aspx?catid=13 [Accessed 28 Jun. 2018].
Th.wikipedia.org. (2018). บริการสุขภาพในประเทศไทย.
[online] Available at:
https://th.wikipedia.org/wiki/บริการสุขภาพในประเทศไทย
[Accessed 28 Jun. 2018].
งานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษท ั โปรซอฟท์ คอมเทค จากัด -
ProsoftHRD. (2018). เงือ ่ นไขการรับประโยชน์ทดแทน
ผูป
้ ระกันตน ม.40. [online] Available at:
http://prosoftfamily.softbankthai.com/Article/Detail/257
03 [Accessed 28 Jun. 2018].