Vous êtes sur la page 1sur 5

การทดลอง : การเคลือ

่ นทีแ
่ บบซิมเปิ ลฮาร์โมนิก ( Simple
Harmonic motion )
สมาชิกในกลุม
่ :
1. นายพีรวัส ศรีบุรี ม. 4/8 เลขที่ 20
2. นายวรุดม บุญส่งทรัพย์ ม. 4/8 เลขที่ 22
3. นายวัชรพงษ์ วงษ์ แก้ว ม. 4/8 เลขที่ 23
วัตถุประสงค์ : 1. เพือ
่ ศึกษาการเคลือ่ นทีแ
่ บบฮาร์โมนิกอย่างง่าย
2.
เพือ
่ หาความเร่งเนือ
่ งจากแรงโน้มถ่วงของโลกจากการเคลือ
่ นทีข
่ องตุม ิ า
้ นาฬก
3. เพือ
่ หาค่านิจสปริงจากการเคลือ่ นทีข
่ องมวลติดสปริง
อุปกรณ์ :
การเคลือ
่ นทีล่ ูกตุม
้ ( ทรงกระบอก )
1. ขาตัง้ พร้อมทีแ่ ขวนมวล 1 ชุด
2. ทรงกระบอกตันพร้อมเชือก 1 ชุด
3. นาฬก ิ าจับเวลา 1 เรือน
4. ไม้เมตร 1 ชิน

การเคลือ
่ นทีข
่ องมวลติดสปริง
1. สปริงพร้อมขาตัง้ 1 ชุด
2. จานแขวนมวล 1 ชุด
3. มวลขนาดต่างๆ
4. นาฬก ิ าจับเวลา 1 เรือน
5. ไม้เมตร 1 ชิน

6. เครือ
่ งชั่ง
ทฤษฎี :

จากรูป เมือ
่ มวลเคลือ
่ นเป็ นมุม 𝜽 โดยมีการกระจัด X จะมีแรงกลับสูส
่ มดุล
คือ – 𝒎𝒈𝒔𝒊𝒏𝜽 ทาให้มีสมการการเคลือ ่ นที่
𝒙
เมือ
่ พิจารณาทีม
่ ุมเล็กมากได้ 𝒔𝒊𝒏𝜽 ≈ 𝜽 ≈ 𝒍 จึงได้
𝒙
−𝒈 =𝒂
𝒍
เมือ
่ ใส่ดฟ
ิ เฟอเรนเชียลสองรอบได้สมการทีม
่ ีคาตอบเป็ น
𝒈
𝒙 = 𝑨 𝒄𝒐𝒔 [(√ ) 𝒕 + ∅ ]
𝒍
𝒈
โดย 𝑨 และ ∅ คงที่ ค่า ( ) คือ ค่วามถีเ่ ชิงมุม ทีส่ มั พันธ์กบั คาบ คือ

𝒍
𝟐
𝟒𝝅
𝑻𝟐 = ( )𝒍
𝒈
จากรูปจะได้วา่ 𝒌𝒙𝟏 = (𝒎𝒈) และเมือ่ แทนค่า mg ใน 𝚺𝑭 =
−𝒌(𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 ) + 𝒎𝒈 จะได้วา่ 𝚺𝑭 = −𝒌𝒙𝟐
เมือ
่ ให้ระยะกระจัดเป็ น X และใส่ดฟ
ิ เฟอเรนเชียล 2 ครัง้ จะได้รป

𝒌
𝒙 = 𝑨 𝒄𝒐𝒔 [(√ )𝒕 + ∅ ]
𝒎

𝒌
โดย 𝑨 และ ∅ คงที่ ค่า (√ ) คือ ความถีเ่ ชิงมุม ทีส่ มั พันธ์กบั คาบ คือ
𝒎

𝟐
𝟒𝝅
𝑻𝟐 = ( )𝒎
𝒌
วิธก
ี ารทดลอง :
การเคลือ
่ นทีล่ ูกตุม
้ ( ทรงกระบอก )
1. จัดอุปกรณ์ ดงั รูปในหน้าที่ 2 กาหนดระยะ l ทีเ่ ท่าใดก็ได้
2. ดึงลูกตุม
้ ไม่ให้ทามุมเกิน 5 องศากับแนวดิง่ แล้วจับเวลา 20 รอบ
3. ทาซา้ เปลีย่ นระยะ แล้วรวบรวมผล
4. เขียนกราฟระหว่าง 𝑻𝟐 กับ 𝒍 และหาค่า g แล้วสรุปผล
การเคลือ
่ นทีข
่ องมวลติดสปริง
1. แขวนมวลกับสปริงแล้ววัดระยะทีย่ ดื จากสมดุลเดิม
2. แขวนมวลกับสปริงแล้วปล่อยให้ขน ึ้ ลงไปมา จับเวลา 20 รอบ
3. ทาซา้ เปลีย่ นมวล แล้วรวบรวมผล คาณวนหาคาบการแกว่ง
5. เขียนกราฟระหว่าง 𝑻𝟐 กับ 𝒎 และหาค่า k แล้วสรุปผล