Vous êtes sur la page 1sur 1

THAÙNH VÒNH 117 (I)

- Ñaùp ca + HAL. CTVQ : ÑK1


Xuaân Thaûo
- Ñaùp ca CNPS : ÑK1 hoaëc ÑK2

24 ‰ « «« « ««ˆ «««ˆ ««ˆ« »œ»» »œ ««˙ «« , «« »œ.» . œ»» œ»»» »œ»œ» œ»» »œ» .. œœ»»» œ»»» œ»» «««˙«
Fine

& _««ˆj «««ˆ . «ˆ« l _««ˆˆ .. «j ˆ ˆ »» l «œ. ĵ


« «ĵ œ œ» œ » œ» »œ » œ» » «
l==========================
« _ « ˆ
« l « « » » » » « «ˆ« »» » l »» » »» l »» »» »» œ»» l ˙« ”
» »
œ »
»œ œ » l _«
ˆ
l l l l l l l l ”
l ÑK1 : Ha - leâ - lu -l ia Ha _œ
» l - leâ - lu - l ia Ha - leâ- lu -l ia Ha - leâ -lu - l ia Ha - leâ -l lu, Ha - leâ - lu -l ia. ”
_œ»» _œ»» _»»»œ œ»» œ» , œ»Jœ» _««ˆ . ˆ««« _œ»» »œ œœ»» »œ.»œ. _œœ»»» _œœ»»» œœ»» _˙»˙»
œ
» œ.
» œ
» œ
» . » œ.
»
œ.
» »
œ
l 24 ‰ J»»œ »œ.» »» l »œ.» »»Jœ» l »œ»» »œ»» l »» œ»» »»œ œ»» l J»œ» »» œ.»» œ»» l »»»œ »»œ »» l »» »» »» »» l »»˙» ”
? »» » » l »» »» l » l »» »» » »» l »
l========================== »» » l »» »» »» l œ»» œ»» l »» ”
Ha - leâ - lu - ia Ha - leâ - lu - ia Ha - leâ- lu - ia Ha - leâ- lu - ia Ha - leâ - lu, Ha - leâ - lu - ia.
> > «
« «
« œ « « «
« «
«
2 Œ« « « «« «« «« ˆ«« ««˙ «j « « « « » « « «
« ˆ««« «««ˆˆ »œ» »œ»»œ œ»œ» »œ ««ˆ «««ˆˆ «« «« «« «˙« «ˆ« Œ «
Fine

&
==========================ˆ« l _««ˆˆ _««ˆˆ« _«ˆ«ˆ ˆ« l ˙« l «ˆˆ« _œ«ˆ«j
l 4 ««ˆ ««ˆ« l _«««ˆ . ««ˆj »»» œ»»» «ˆ l » »» »»» œ»»» l ˆ« œ̂»»» œ»» _«»»œ̂ _œ̂œ»» l _«˙««˙ l _«ˆ««ˆ ”
» » »» » »»
ÑK2 : Ñaây laø ngaøy Chuùa ñaõ laøm ra. Cuøng nhau ta haõy töng böøng, töng böøng hyû hoan.

‰ « «« «« ««« ««ˆ« « ««ˆ« ««« «««« « , «« ««« « ««ˆ« ««ˆ« ««« «« ««ˆ«
«ˆ _««ˆ ˆ« ˆ« «
l==========================
& _«j j
ˆ« ˆ« ˆ« _««ˆ ˆ« «ˆ ˆ« « ˆ« ˆ« l
1. Naøo caûm taï Chuùa, vì Chuùa nhaân töø, muoân ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình thöông.

‰ « ««ˆ« ««««ˆ ««ˆ« ««« ««« «««ˆ ««ˆ« , œ»»» »œ ««ˆ« œ»»» œ»» œ»»» ˆ«««« ˆ««« œ»»»
D.C.

& «j
l==========================
ˆ« ˆ« «ˆ » »» » » » ”
Nhaø Ít - ra - en naøo haõy noùi : Muoân ngaøn ñôøi Chuùa vaãn troïn tình thöông.

««ˆ« «« «««ˆ ««ˆ« «««ˆ« ˆ««« ˆ«««« ««ˆ« ˆ«««« ««« « , « « « « «


« « ««« «« ««« ««
& ««ˆ
l========================== ««ˆ «ˆ« «ˆ« _««ˆ« ««ˆ «ˆ« «ˆ« «ˆ« _«««ˆ ˆ« «ˆ ˆ« l

««« «« œ» J̃œ»» œ»» , »œ œ»» œ»» œ» ««


«« ««« D.C.
«« œ» Jœ»» œ»
2. Tay höõu Chuùa ñaõ ra oai thaàn löïc, tay höõu Chuùa thaät cao caû voâ song.
‰ ««j
ˆ «
«
«
ˆ ˆ
« J
œ
» œ
» œ
»
» » » » ˆ
j «
«
ˆ «
ˆ «
ˆ « » » »» ”
« «
ˆ »
» »
» »» »»
l==========================
& » » » »»» » « « ˆ« »
Toâi khoâng phaûi cheát, nhöng coøn soáng maõi, ñeå töôøng thuaät nhöõng kyø coâng Chuùa laøm.
«« «« «« , « « «« ««
« « « ˆ« ««ˆ« l ‰ œJ»»»
& «ˆ« ««ˆ «ˆ _««ˆ« _ˆ««« ««ˆ« _«««ˆ« _««j̄«ˆ ««ˆ« ««ˆ« _««««ˆ ˆ««« ««ˆ« «ˆ«j ««ˆ« «ˆ ˆ«
l==========================
«« «« «« «« «« «« «« ««
«««ˆ£
3. Vieân ñaù ngöôøi thôï xaây loaïi boû, laïi trôû neân ñaù taûng goùc töôøng, aáy

«ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« ˆ«« ««ˆ« , ««ˆ« «««ˆ «« « « « «


D.C.

&
l========================== ˆ« «j
ˆ« _«ˆ« __ˆ««« _«ˆ« ”
laø Chuùa ñaõ laøm neân nhö vaäy, tröôùc maét chuùng ta oâi thaät laï luøng.