Vous êtes sur la page 1sur 7

Boä Leã CA LEÂN ÑI 3

KINH THÖÔNG XOÙ


«
«« «« «« « «« « ‰ «ĵ «
«
T
« «« «« « ««
bb 2 «« . « ˆ«« .. ««
l & 4 ˆj « l œ»»»
====================== ˆ« l ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ« l «ˆ«
j «ˆˆ« l ˆ«« ««ˆ l «œ̂œ»» ˆ« «ˆ«œ»» =
ĵ «ˆ
«_«ˆ . ˆ« »» _»œ» l
l lChuùa thöôngl xoùt chuùng l con. Xin« l Chuù«« a thöông l » l
l b b 24 ˆ««j l ««ˆ . «« l «««ˆ «« «« ««« l ««
« «ĵ
«
ˆ l «ˆ«ˆ «««ˆ l œ» «« l
ˆ««ˆ«ˆ =
Xin xoùt chuùng

«
======================
& ˆ« œ» «ˆ ««ˆ ««ˆ «ˆ« .
j «ˆ« «ˆ« ««ˆ œ»»»
l l »» »
˙ l »» «
_«ˆ _«ˆ l _«ˆ . ˆ.
« l «
_«ˆ l _œ»» l
« «« «« l «« « »
l b 2 ‰ l œ»œ»» œ»œ» l ««œ̂» ˆ«œ» #ˆ« «ˆ.ˆ« . Jœ»» l «« œ» l œ»» «« l
l? b 4 l »
====================== » »
» l » » »» »
œ l «ˆ« . » l ˆ« »» l » ˆ« =l

b b #˙«««˙« ««ˆ««ˆ Œ ««ˆ« ««ˆ« ««ˆ« ««j « «« ««ˆ« ˆ««« «« ˆ««« ««


======================
l& ˙« l ˆ« l l ˆ« «ˆ« j ˆ« l ˆ« l ˙« =l
l l l Xin Chuùa Ki - l toâ thöông l xoùt
« l con. l
b «
l b #˙«˙«« l «˙«˙« l «««˙
con.
« l «« l «ˆ««ˆ #ˆ««ˆ« «
chuùng
« « « « « « «
l «ˆ« ««ˆ «ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« «ˆ«ˆ« ˆ«ˆ« l
======================
l& ˙« l ˙« l __«˙««˙ l __˙«˙««˙ l ˆ« ˆ« l =l
l b ««« l ««« l ««« l «« l œ» l «««ˆ« ««
««ˆ l
˙ ˙
l ? b _««««˙ l _««««˙ l _««««˙ ˙ l «˙« ˙« l »» œ
»
»» l «ˆ« « ««ˆ =l
====================== «
bb ««ˆ««ˆ «««ˆˆ« ««ˆ«ˆ« «««ˆ. ««ĵ «
«
«« «««ˆ «« «««ˆ ««
ˆ« «ˆ «ˆ« «ˆ ˙˙«« «
«« ‰ « . «
«ˆˆ« «j œ»» «j
«
«
======================
l& « « ˆ.
«
ˆ
« . ˆ
« « ˆ
« ˆ« l
_«ˆ« «ˆ nˆ« l ˆ« l œ̂»»
»
œ̂»»
»
l _««
_«˙
l _««
_«ˆ
l » =
l l « « l l l Xin l Chuùa thöông l
l b b œ»»œ» œ»œ»» œ»œ»» l «ˆ.«ˆ« . «ĵ l œ » »
œ »
œ l «
« ˆ «
««« ««« l ««˙ l «« . « l
« «j
Xin Chuùa Ki - toâ thöông xoùt chuùng con.

» »
œ »
œ
ˆ« »» œ»» œ»» œ»» ˆ« ˆ«« ˆ«« «« ˆ
« «ˆ = ˆ«
======================
l & » » l l » » l _
«
ˆ l ˙
« l »» ˙
» l
l « l œ» l l «« l «« l œ»œ» œ»»œ l
b
l ? b «ˆ« »» »» l »» »»»
œ nœ
» œ
» l œ»»» œ»» l ˙««˙« l ˙««˙« l »» »» =l
====================== »
«««ˆ «ˆ« «« ˆ««« «« ««« ««« ««
b b ««ˆ« «««ˆ ««ˆ« «««ˆ ««j ‰ ˆ «
ˆ ˙
« « «
ˆ«ˆ« nˆˆ«« l œ̂» ˆ« ˆ«œ» »ˆœ̂« l ˆ« «ˆ« l ˙«˙» =”
« «
======================
l& l ˆ« »» »» » __»˙ __»»»œ
l l con. Xin« thöông l xoùt chuùng »»
l con. l »»« ”
« «
l b b ˆ«« ˆ««« ˆ«««« ˆ««« l «««ˆ« «ˆ«ˆ œ»» œœ»» œ» œ»œ» l «««ˆ ««ˆ« l ˙«««
xoùt chuùng

«
ˆ
« l œ » » »
œ » ˆ
« ˆ
« ˙
« ”
======================
l & œ
»
»» «
_ˆ«« _ˆ« l _«ˆˆ« l » » » » l ˆ« ˆ« l ˙« =”
l b «ˆ«œ» « «
«ˆ« #ˆ««« l ««ˆ «
««ˆ l ««« «
l «««ˆ »œ»» l »˙»» ”
œ
» «
« « ˙ «
l ? b »» œ»» »»
====================== l «ˆ« ««ˆ
« l _««««˙ l «ˆ« »œ»»» l »˙»»» =”
KINH VINH DANH
b b ««j ˆ«
««
ˆ«
j
««
ˆ«
j
««ˆ
«
««
ˆ«
j
««j
ˆ
«
««
ˆ«
j «« ««
======================
l& ˆ«
j _«ˆ =l l
bb « « œ» œ» »»œ œ» œ» «« « ˙»
Vinh Danh Thieân Chuùa treân caùc
«
«
« «
«
ˆ
taàng
«
«
ˆ ««« «« ««
trôøi.

« « » » » » » ˆ
« « » Œ œ̂» «
ˆ«ˆ« ««ˆˆ «ˆ«ˆ« ˆˆ««
«
ˆ
======================
l& «
ˆ » » l» » » » ˆ
« l » l _»œ» l «ˆ ˆ« _ˆ««=l
l Vaø bình an döôùi l theá cho ngöôøi thieän ltaâm.
»
l « Chuù» ng l con ca ngôïi l
l b b «« «« «ˆ« «« l ««ˆ «««ˆ «««ˆ ««« «« l œ»» œ»»» »»»œœ œ»»» œ»» l «ˆ««« «ˆ«« «ˆ«ˆ« l ˆ««« ««ˆ«ˆ« «««ˆ ««ˆ«ˆ« l
ˆ« «ˆ
======================
l& Jœ̂»» l œ»» œ̂»» ˆ« l »œ» œ»» »»» œ»» œ»»» l ˆ« œ̂»»» l Ĵœ»»» ˆ« =l
» » »
l »
œ »
œ œ»» œ»» l œ»» »
œ l « l « « l œ» l
ll ? b b »» »» » » ll »»» œ»» œ»»» »» ll «˙«
====================== ll «ˆ« «ˆ« ll »» œ»»» œ»»» = œ»» ll
»
bb ««˙««˙ œ
» « « «
»œ» «ˆ« «ˆ« l ««ˆ «« ««« «« l «ˆ« ««ˆ «ˆ« l «ˆ« œ̂» « « « « «
««« «ˆ« «ˆ« ««« «« ««
«ˆ« ««ˆˆ ««ˆ ««ˆˆ
««
======================
l& l » «ˆ _ˆ« ˆ« l ˆ« «ˆ ««ˆˆ _= ««ˆ l
_««˙ _»œ» _»»œ»
l l »» Chuùng l con chuùc tuïng Chuù l a (ô l ). Chuù» ng l con thôø laïy l
« «
l b b ««ˆ««ˆ «ˆ««ˆ« «ˆ«ˆ« l ««ˆ«ˆ« «« l «« l «« l «« «ˆ«« «ˆ«ˆ« l œ»œ» œ»» œ» œ»» l
Chuù a .

ˆ« ˆ« ˆ« l ˆ« _ˆ«œ» l _˙«œ» œ» _œ» _ l _˙«


======================
l& l __ˆ«»œ œ̂»»» l »» œ»» »œ» = œ»» l
»œ» œ»» »» » œ»» _»˙» »«»
l l » l l »«« l
b «« «« «« «« «« « ˙«« ˆ «« « l œ» œ» l
ll ? b ˙« ll ˙« ll ˆ« ˆ« ˆ« «ˆ« ll ««˙« «
ll ««ˆ« «ˆ« ll »» »» œ»»» = œ»» ll
======================
bb ˙˙«««« œ
» « « « « « «
»œ» «ˆ« «ˆ« l «ˆ« «« ««ˆ ˆ«« l «ˆ« ˆ« «ˆ« l «ˆ« œ̂» l ˆˆ««« ˆˆˆ««« «ˆ«ˆ« = « « « «
««« «ˆ« ˆ«« «« «« ««
ˆˆ««
======================
l& «« l » ˆ« ˆ« _ˆ«« l
_««˙ _»œ» _»»œ»
»
l ««a. « « l »«« Chuùng l con toâ«n vinh lChuùa (ô l ). Chuù»«ng« l con l
l b b ˆ««ˆ« ˆ««ˆ« ˆ«ˆ«ˆ« l ˆ««ˆ« «« l «« ««ˆ« l ««ˆ« ««« l ««« «ˆ« ˆ«ˆ« l «ˆ«ˆ« ««ˆ«ˆ« ««ˆ« «ˆ«ˆ« l
Chuù caûm taï

======================
l& ˆ« ˆ« l ˆ« _«ˆ«ˆ l _ˆ«ˆ« ˆ« l ˆ« __ˆ«ˆ««ˆ l __ˆˆ«««ˆ œ̂»»» l ˆ« =l
«ˆ «ˆ
l l« l « l «« l «« l œ» l
« «
ˆ «
ˆ «
ll ? b b «˙«
====================== ll «˙« ll «ˆ« œ»»» ll œ»»» «««ˆ« ll «««ˆ« «ˆ« ll »» œ»»» œ»»» œ»»=ll
bb «««ˆ«ˆ «« œ̂««» œ««ˆ»« œ̂««»« «« œ̂««» ««œ̂»« ««»«»œ̂ ««ˆ«œ» ««œ»ˆ« Œ Œ «« ««« «« «« œ» . ««
« «
l & _«««ˆ œ̂«»» » l » » » » l » » l »
====================== » » » »
«
œ̂ » » » » » l _««ˆ l ˆ« ˆ« ««ˆ «ˆ l »» =
« ˆ« l
j
l Chuù«a vì vinh quang cao caû
l lChuùa (ô l ). l Laïy l Chuùa laø Thieân l Chuùa, laø l
l b b ««ˆˆ« «« l ««ˆ« «ˆ««ˆ l «««ˆ ˆ«« «« l ˆ««« «««ˆ ««ˆ« l ˙«««« l ««ˆ« ««««ˆ l «««˙«
« « « « « l
ˆ
«
======================
l& ˆ
« ˆ
«
_ˆ««ˆ l _««ˆ ˆ« l _««ˆ ˆ« «ˆ l ˆ« _«ˆ« ˆ« l ˙« l _««ˆ _««ˆ l ˙« =l ˆ « «
ˆ « « « «
l « « l l œ» « l « l « l œ» œ»œ» l ˙»»˙ l
b
ll ? b «ˆ« «ˆ« ll œ»»» œ
»
»» ll »» «ˆ« ll «˙« ll «˙« ll »» »» œ
» »
ll » =ll
======================
bb œ» œ»» œ» «« « « ««« ˆ««
«
« « «
« «
»» »» »» j
======================
l& ˆ« l «˙« l _«««ˆ ˆ«« ««ˆ«_««««ˆ _««««ˆ l _«««˙ l _«««ˆ« ˆ««« _«««ˆ ˆ«« l «ˆ« _œ̂»»»œ =l
l l l l l l »» l
l b b ˙«« «
«
Vua (í a) treân trôøi,
l« l l l « « « « l «« «««ˆ l
laøChuùa Chatoaøn naêng. Laïy Con moät Thieân Chuùa, Chuùa

«
«˙«
======================
l& l __«˙«œ» _œ» _»»œ _»œ l __ˆ««««ˆ _««ˆ«ˆ l __««˙««˙ l _««ˆ« ˆ«« _««ˆ« ˆ« l ˆ« ««ˆˆ« =l
l l » »» » »» l l l « « l l
ll ? b b »»˙» ˙
» ll œ» œ» œ» ll «« ««ˆ« ll «« ll «ˆ« ˆ« «ˆ« « « « «
ˆ œ
»
ll »» ««ˆ =ll «
======================
» œ»» »» »» »» ˆ« ˙«
bb ««ˆ«ˆ« ««««ˆ «««ˆ« «««˙ Œ ««ˆ« «« «« «« œ» . ««j œ»» œ»»» œ»» œ»» œ»» ˙»»»
« ˆ
« ˆ
«
l & ˆ« «ˆ nˆ« l ˙« l _««ˆ l ˆ« «ˆ« ˆ« l »
====================== ˙
« « » ˆ
« l » » » » » l =l
l l l Laïy Chuù l a laø Thieân l Chuùa, laø l Chieân (i ) Thieân l Chuùa, l
l b b ««ˆ« «« l ««« l ««« l «« ««« l «««˙ l ««˙« l «««˙ l
Gieâ - su Ki - toâ.

ˆ«ˆ« nˆ«ˆ« l ˙««˙ l ˆ««ˆ «« l «ˆ«« ˆ«« l ««˙«


======================
l& l œ»»» œ»» l ˙»»» =l
_«ˆ _«˙ _«ˆ _«ˆ _«ˆ _«ˆ »
l l l l l l œ
» l ˙» l
b œ»» nœ»» l ˙»»» l œ»»» «ˆ« l œ»»
l====================== « œ»» l »
˙
»» l »
œ
»»œ »œ» l »» l
l? b » » l l l» » l l »» » l ˙»»»» =l
bb « « «« ˆ«« « Œ œ» œ» «« «« « « « œ»» «ˆ« «« «« «« ««
« « « « « »
œ
»œ» œ» «ˆ ˆ«œ»» ˆ« «˙«˙˙«
«
======================
l & ˆ« «
ˆ «
ˆ l ˙
« »
l » » l » «
ˆ «
ˆ « «
ˆ« _ˆ«« l ˆ
« »
œ
_»»œ» _»»œ» l œ»»» n œ»»» l =l
l l l Chuùaxoùa l toäi traàn l gian Xin thöông l xoùt chuùng lcon. l
l b b ««˙« l «« l «« œ» œ» l «« « « « l « ««ˆ« l «««ˆ «««ˆ l ««« l
laø Con ÑöùcChuùa Cha.

l & œ»» œ»»» œ»»» nœ»» l _«˙««˙ l _ˆ«««ˆ »» »» l ˆ« ˆ« «ˆ« _««ˆ« l ˆ« «ˆˆ«
====================== « « « l «ˆˆ« nˆˆ«« l _«˙««˙ =l ˙
l « « « « l ˙» l œ» œ» œ» l l l l «« l
b ««ˆ« «ˆ« ˆ« «ˆ« l ˙»»» l œ»»» »» »» l œ»»» œ»»» œ»» œ» l œ»»» ««ˆ«
l====================== l œ»» œ»» l ˙«««
l? b l l l » »» l l » » l «˙« =ll
bb Œ ««ˆ« ˆ««« «« «« « « « « « «« « « « «
======================
l& l ˆ« ˆ«« «ˆ« _ˆ««« l «ˆ« «ˆ« ««ˆ« l _««ˆ« ˆ«« «ˆ« _ˆ«««_ˆ««« l _«««˙ l _«««˙ =l
l l lgian xin nhaäml lôøi chuùng con caàu khaå l n. l l
l b b ««« œ» œ» l «« « « « l « « « l «« « « « « l
Chuùa xoùa toäi traàn
« « l « «
« « ««« «« «« «« l
«ˆ » » «
ˆ « « « « « « « « « « «
« «« «« «ˆ« ˆ« ««ˆ«« ˆ«« ˆ««« ˆ«« ˆ«
« « « «ˆ
ˆ
======================
l & _««ˆ » » l ˆ
« «
ˆ« _«ˆ« l ˆ
« «
ˆ «
ˆ« l _«ˆ« «
ˆ « « ˆ
«
«ˆ _««ˆ_««ˆ l _ˆ««__«««__ˆ««« _ˆ«« __ˆ«««_«ˆ« l _ˆ«« =l
l «« œ»» œ»» l œ» l l l _ˆ« l l
«
b ˆ«« » » l »» œ»»» œ»» œ» l œ»»» »»»œ œ»» l œ» œ»»» «ˆ ««ˆ ««ˆ l ˙»»˙»
l====================== « « « l ˙»»˙
b
l ? ˆ« « l » » » l» l » » l »»˙ l »»˙» =ll
»» »»
bb ««««ˆ «« ««ˆ ««««ˆ ««ˆ«« ˆ««« «««ˆ« «ˆ«« «««ˆ «ˆ«ˆ« ««ˆ« ˆ««« «««ˆ «««˙
======================
l& ««ˆ «ˆ« ««« l ««ˆ «ˆ« ˆ««« l «« ˆ«ˆ« nˆˆ«« l œ» ˆ« ˆ«œ» «œ̂» l œ«»» =
»» »» ˙»« œ»»» l
« __«« _ˆ« « _«ˆ »»
l _«ˆ l l l l l
l b «««˙ l «««ˆ »œ œ» l «« l œ» l «« l
Chuùa ngöï beân höõu Ñöùc Chuùa Cha xin thöông xoùt chuùng con.

l& b «
˙
«˙« l «ˆ« »œ»» «
ˆ »
œ »
œ
œ»» l œ»»» œ»» ˙
« »»œ l »» »
œ »
œ »
œ
œ»» œ»» œ»» l œ»» = »
œ ˙
«
====================== » »» »» » » »œ» œ»»œ» l
l l l l « l »«« » l
l b b ««˙« l ««ˆ« œ»» nœ»» l œ»»» »»œ nœ»» l ««˙«« l «ˆ««« œ»»»»œ l
======================
l? l » » l » » l «˙« l ˆ« = »»» l

b b œ»««ˆ« ««« ««»«œ̂ «œ̂»«» ««»«œ̂ ««œ̂«» «««»œ̂ ««œ»ˆ« ««« «« «« ««« ««ˆ« ««« «««« œ̂««»« ««ˆ«œ» «««œˆ»« «««
======================
l& œ»» œ̂»«» »» l »» »» »» »» l »» _«»ˆœ« »«»»œ̂ l œˆ«»»» _«»œˆ«» _«œ̂ˆ»« l __«ˆ«»œ̂«ˆ œ»ˆ«» »» l »» »» = »«»ˆœ̂ l
l » l l » l » l »» l l
l b b ««ˆ« « l «« «« l «« l « l «« « l «« ««« l
Vì laïy Chuùa Gieâ- su Ki- toâ, chæ coù Chuùa laø Ñaáng Thaùnh, chæ coù Chuùa laø

œ»œ» _«ˆ« l «ˆˆ« _«ˆ««ˆ l _«ˆ««ˆ _««« ««ˆ l _««ˆ« _«««ˆ « «ˆ« ««ˆ l «ˆ««ˆ «ˆˆ« =l
======================
l& l _
»» «ˆ _«ˆ _«ˆ ˆ« _ˆ««ˆ _««ˆˆ _«ˆ _«ˆ _ˆ«
l ˙»» l l « l l «« l l
b »»˙
l====================== l œ»» œ»» l œ»» «« ˆ« l œ»» «ˆ« « « l «
ˆ«« « l œ»» œ»» «
b
l ? »» » l » » l » «
ˆ l » l «ˆ« ˆ« l » » =ll
bb ««« ««« œ̂««» ««˙»« «« «« ««ˆ« ««« «««˙ « « «« «« « «
«ˆ« œ̂«»» »» l »» l «œ̂» ˆ
« œ
» œ̂œ»» l ˙« Œ «ˆ« «ˆ« ˆ« ˆ« ˆ« ««ˆ
======================
l& œ̂»ˆ«» » » œ»» _ »
œ
» »» _»˙ l l =l
l » l l » » l »» l Cuøng Ñöùc l Chuùa Thaùnh l
l b ««« « l ««˙« l «««
Chuùa, chæ coù Chuùa laø
««
Ñaáng Toái Cao.
l «
««ˆ »œ œ» l ««ˆ« « l «« l
b ˆ
« « «
˙ ˆ
« «
ˆ
«
ˆ «
ˆ
« œ
» »
œ
» «
ˆ
« « «
l&
====================== «ˆˆ« «ˆˆ« l ˙« l _ˆ«« ˆ« l ˆ« »»œ» œ»» l ˆ« _«ˆ««ˆ l _˙«««˙ =l
«ˆ
l l «« l l l l l
l b b œ»» œ»»» «
l ˙««« l œ»» «
«ˆ« l ««˙ « «
l ««ˆ œ»» l œ»»» nœ»»» l
l?
====================== » l ˙« l » l l » l =l
«« «« «« «ˆ« «« «« «« «« ««
bb « ˆ
«« ˆ
«« «
ˆ
««ˆ «
«ˆ« ˆ«« «˙«˙˙« ˆ
« ˙
« ˙
«
˙« «ˆˆ«
======================
l& «
ˆ
« «
ˆ #ˆ « « »
œ œ
»
œ
»
ˆ« ˆ« l _««ˆ ˆ« nˆ« l l »œ»» »» l _»˙ l _»œ =”
l l l l l »» l »» ”
A« - «« «« ”
l b b ««
Thaàn
œ»œ»
trong vinh
œœ»» l
quang
«
«
ˆ«ˆ« »
œ
Ñöùc Chuùa Cha.
»
œ l «
« l «
˙
« l
Men.
«
˙ l «ˆˆ«
»
œ
» »
œ ˙
«
˙
« œ
» œ
»
œ
» «
˙
«
__«ˆ«««ˆ
======================
l& œ»»» #œ»»» l ˆ« œ»» œ»» l ˙«
» l »œ»» »» l ˙« l «ˆ« =”
l l l «« l «« «« l ˙» l œ» ”
b œ»»»
l====================== «
« l «
« œ»» nœ»» l «˙« « l «
ˆ««« «ˆ« l »˙» » l »» ”
l? b ˆ
« l ˆ
« » » l «˙« l _««ˆ «ˆ« l »»» l œ»»»» =”
bb
l l l =l
======================
l& l
l l l l l l
l b b l l l l l
======================
l & l l l l = l
l b l l l l l
l? b l l l l =l
======================

bb
======================
l& l l l l l =l
l l l l l l l
l bb l l l l l l
======================
l & l l l l l = l
l b l l l l l l
l? b l l l l l =l
======================

bb
l&
======================
l l l l l =l
l l l l l l l
l b b l l l l l l
======================
l & l l l l l = l
l b l l l l l l
l? b l l l l l =l
======================

bb
======================
l& l l l l l =l
l l l l l l l
l bb l l l l l l
======================
l & l l l l l = l
l b l l l l l l
l? b l l l l l =l
======================
bb
l l l =l
======================
l& l l
l l l l l l l
l bb l l l l l l
======================
l & l l l l l = l
l b l l l l l l
l? b l l l l l =l
======================

bb
======================
l& l l l l l =l
l l l l l l l
l b b l l l l l l
======================
l & l l l l l = l
l b l l l l l l
l? b l l l l l =l
======================

bb
======================
l& l l l l l =l
l l l l l l l
l b b l l l l l l
======================
l & l l l l l = l
l b l l l l l l
l? b l l l l l =l
======================

bb
======================
l& l l l l l =l
l l l l l l l
l b b l l l l l l
======================
l & l l l l l = l
l b l l l l l l
l? b l l l l l =l
======================
bb
======================
l& =”
l ”
l b ”
l& b
=”
======================
l ”
l bb ”
======================
l? =”