Vous êtes sur la page 1sur 7
Q  36 p  2 N b  11 Φ  0.054 N 

Q

 36

p

 2

N b  11

Φ  0.054 N  1500
Φ  0.054
N  1500

Y  8

m  3 q 

0.054 N  1500 Y  8 m  3 q  Q  3 2

Q

3

2pm

γ e  

p

360

Q

20

Y p 

Q

2p

9

ESCURÇAT

DOBLE CAPA

ξ d (h) 

sin q

h γ deg

e

2

q

sin

h γ deg

e

2

ξ e (h) sin h π Y



2

Y

p

  ξ b (h)  ξ

d (h) ξ (h)

e

Y

f



Q

3p

6

f 

h  13  7

pN

60

50 Hz

h

ξ d (h)

1 0.96 3 0.667 5 0.218 7 -0.177
1
0.96
3
0.667
5
0.218
7
-0.177

E

Z  2N b   22 r Z  QZ  r  792
Z

2N b
 22
r
Z

QZ
r  792
t
Z
t

 132
N f
2m
2 π

N f  b (1) Φ f 1.497 10
ξ
2
3

3E 2.592 10
V
E linia

3 V

ξ e (h)  0.985 -0.866 0.643 -0.342
ξ e (h) 
0.985
-0.866
0.643
-0.342
ξ b (h)  0.945 -0.577 0.14 0.061
ξ b (h) 
0.945
-0.577
0.14
0.061
Q  12 N 1  67 N 2  183 N 3  250
Q  12 N 1  67
Q  12
N 1  67

N 2  183

N 3  250

Z bob

  N N 2 N N 3 N N 1  N  N

N
N 2 N
N 3 N
N 1 
N 
N 
N 
N 
N 
N
1 
aa cols Z

 12
1
3
2
1
2
3
3
2
bob
Funció espires
 k
k  01  aa  1
bob k 
 
Z
Vmax max(bob) 1 10 3

bob
0j
j
0
Nombre total de espires:
N f 
1
 10 3
800
600
bob k
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vmax 1 10 3

k

Valor mitjà de la funció espires aa1 1 VM    bob  500
Valor mitjà de la funció espires
aa1
1
VM  
bob
 500
k
Q
k
 0
Funció bobinat: N
N k  bob  VM
N max  max(N)  500 N 1harmonic  N max
 500
k
x
N 1 ()x a  N

cos 2 π   15deg  a
1harmonic
Q
600
360
120
N k
0
1
2 3
4
5 6
7 8 9
10
11
12
N 1 (x0)
120
360
600
kx
Apartat b.
I  1.4
f  50
la FMM
serà:
FMM()x t N
 (x 0)2 Isin(2 π f t)
1
2I  989.949 A
FMM max  N max
Un camp magnètic d'eix fix a l'espai i variable en el
temps. Mireu el gràfic que segueix per a diferents
instants de temps (no es demanava a l'examen!).
1  10 3 FMM(x0)  1  FMM x   1000  
1
 10 3
FMM(x0)
1
FMM x 
1000
2
FMM x 
500
1000
3
FMM x 
1000
4
FMM x 
1000
0
5
FMM x 
1000
11
FMM x 
1000
15
FMM x 
1000
 500
18
FMM x 
1000
 1 10 3
0
2
4
6
8
10

Apartat c.

x

Pel cas trifàsic tindrem que cada fase crea un camp magnètic d'eix fix a l'espai i variable en el temps.

FMM a ()x t N



1

i variable en el temps. FMM a ()x  t N  1 (x  0)2

(x 0)2 Icos(2π f t)

FMM b ()x t N x2  



1

π   2 π   2I cos 2 π f t  
π
2 π
2I cos 2 π f t 
3
3

FMM c ()x t N x4  



1

π   π   2I cos 2 π f t  4 
π
π
2I cos 2 π f t  4 
3
3

El camp resultant es un camp magnètic giratori, a velocitat constant i d'amplitud 3/2 el creat per un bobinat sol:

o també

FMM res (x t) 

3

2

N max

2I cos 2π  2π ft

Q

cos 2  π   2  π  f  t   Q

x

1

N

2 max

FMM t (x t) FMM (x t) FMM b



a

(x t) FMM

c

(x t)

2I cos 2π  2π ft

Q

(x  t) FMM  c (x  t)    2  I cos

x

L'amplitud màxima del camp es:

FMM restrifàsic



3

2

N max

del camp es: F M M restrifàsic  3 2  N max  2 

2I 1.485 10

3 A

Mireu els gràfics que mostren l'evolució del camp per a diversos instants del temps (no demanat a l'examen)

2  10 3 FMM t (x0)  2  FMM t x  1
2  10 3
FMM t (x0)
 2
FMM t x 
1  10 3
1000
 4
FMM t x 
1000
0
 6
FMM t x 
1000
 8
 1 10 3
FMM t x 
1000
 2 10 3
0
2
4
6
8
10

FMM res

FMM res

FMM res

FMM res

FMM res

FMM res

FMM res

res F M M res F M M res F M M res x 2 

x

2  10 3 (x0)  2  x   1000  1 
2  10 3
(x0)
2
x 
1000
1  10 3
4
x 
1000
6
x 
1000
0
7
x 
1000
8
x 
1000
 1 10 3
9
x 
1000
 2 10 3
0
2
4
6
8
10

x

1 H Aparetat d. La intensitat del camp magnètic creat es: δ  m μ
1
H
Aparetat d. La intensitat del camp magnètic creat es:
δ 
m
μ 0 
4 π 10 7
1000
m
FMM res (x t)
H(x t)

FMM restrifàsic
A
Valor màxim:
1.485 10 6
δ
H max 
δ
m
La inducció a l'entreferro val:
Bxt(  ) μ
 Hx( t)
0
amb valor màxim
B max  
μ H
 1.866 T
0 max
3
Bx0(  )
2
2
Bx 
1
1000
4
0
Bx 
1000
1
6
Bx 
1000
2
3
0
2
4
6
8
10

x

COMPLEMENT SOBRE LA FUNCIÓ BOBINAT (no es demana a l'examen)

Podem verificar que la funció bobinat es pràcticament sinusoidal desenvolupant la funció en sèries de Fourier

Màxim harmònic a calcular:

FourierA  CFFT(N)

i max

9

j



12



i max

Magnitud harmonic:

 

Ya j  2

Fase harmonic:

 

FourierA j

Pha j  0

if

FourierA j =0

arg FourierA j otherwise

400 0 Ya j 200 0 0 1 499.993 0 2 0 0 2 4
400
0
Ya j
200
0
0
1
499.993
0
2
0
0
2
4
6
8
3
2.845·10
-14
j
Ya 
4
0
Mireu el resultat: fins a l'harmònic 9, com a mínim, nomes té un valor apreciable
el primer harmònic el que justifica l'afirmació que la funció bobinat es pràcticament
sinusoidal.
5
7.333·10
-3
6
0
7
7.333·10
-3
Ya 1  499.993
8
0
p  1
γ p 2 π

 0.524
9
3.538·10
-14
Q
2 π
γ
F 1 (x) Ya cos px 

 Pha p 
p
Q
2
x  0 0.005  aa
600
360
120
N k
0
1
2 3
4
5 6
7 8 9
10
11
12
F 1 (x)
120
360
600

kx