Vous êtes sur la page 1sur 3

FICHE DE SESSION 7 HA

TONDRO FAMPIOFANANA

Module : Fivoriana HA
(Taranja)

Date et heure du module : 26 Aprily Durée :1h


(Daty sy ora) (Fahaterany)

Formatrices : Lalaina et Victoria


(Mpampiofana)

Objectif du module : Mahafehy ny taranja dimy ny HA, Mahafehy ny lanjan’ny ora @ sedra
iray,Mahaliana sy mahasarika ny HA ny dinika
(Zava-kendrena)

Résultas attendus : Mahatazona HA mandritry ny taona iray, mitombo isa ny HA, manana HA
mivoatra ao an-trano sy eo@ fiaraha-monina, sambatra sy ilaina, sahy mandray anjara sy
mizara@hafa.
(Vokatra andrasana)
Fanamarihana : MP iray na roa eo @ Fiv, manana faribolana iray. Fivoriana atao mandritry
ny ora roa. Vonona tsara daholo ny fitaovana araka ny sedra. Misy ankizy vaovao foana
mandavan-taona

VM : 6-7 Taona, VF: 7-8 Taona, VV : 8-9 Taona

Tsy vita amin’ny fivoriana iray ny lohahevitra @sedra iray

Répartition des
participants

(Fitsinjarana ny
mpiofana)

Matériels Kiririoka,
nécessaires

(Fitaovana ilaina)

Activités Déroulement et Durée Role des Fitaovana ilaina


contenu animatrices
(Ny atao) (Faharetany
(Fizotrany) ) (Anjara
asan ‘ny
mpanentan
a)

Famoriana Fihaonana eo @ 15 mn Kiririoka


toerana malalaka
(fehezana)
Vavaka HA
Fisaorana ny
faribolana 15mn
Fandraisana ireo
vaovao(antsoina)ts
y mbola manana
fanamiana
Fametrahana ny
fandaharam-
potoana
Fandraisana
vahiny raha misy
Salama sy Miaraka ny 15 mn Rano,koveta,baolin
matanjaka fehezana,manipy a kely maromaro
baolina ao anaty
koveta misy rano,
izay betsaka ny
baolina ao anaty
koveta araka ny
fehi-potoana no
mandresy.

Tia Tanindrazana Anondrahana 10mn Zaridaina


voninkazo ny
ambin’ilay rano.
Milamina ny
toerana avy
nilalaovana

Fampivoarana Mifaninana 30 mn Angady kely, antsy,


manatsara zezika, zana-
zaridaina,manala boninkazo
bozaka sy ny fako,
manampy zezika
(mahalala ny
karazana zezika),
mamboly zana-
boninkazo
(mahafantatra
anarana voninkazo
roa na telo).
Mahatandrina ny
fahadiovan’ny
fanamiana :
LALANA 1

Zanak’Andriamanitr Mamerina am- 40mn Kahie, penina,


a bava izay efa lakaoly,
noresahana t@ lokorano,rofia,
farany “Tantaran’I akora misy eo an-
Jesoa Zazakely” toerana,
tenin’Andriamanitra
Manamboatra
tranon’omby

Asiana
tenin’Andriamanitr
a iray

Mihira momba ny
Noely

Famaranana Famoriana :
fisaorana,
fametrahana ny
fotoana manaraka
sy ny fitaovana
izay ilaina.

Fe iray manao
vavaka efa
nomanina
mialoha : Vavaky
ny HA

Azo atao
tsikelikely

Evaluation de la session :
(Tomban’ezaky ny fiofanana)

Visa :
(Fanamarihana)