Vous êtes sur la page 1sur 7

Ceremonia del Encendido de las velas de Janukah por los

Derechos Humanos.

Antes de encender las luminarias de janukah por los derechos humanos, se suele recitar estas
bendiciones en hebreo cada dia (pueden ser recitadas después de las reflexiones por los derechos
humanos en cada dia de Janukah) .

‫ וְ צִ ָּּוֵֽנּו‬,‫ אֲשֶ ר קִ ְד ָּ ֵֽשנּו בְ ִמצְ ֹותָּ יו‬,‫ֱֹלהינּו ֶ ֵֽמלְֶך הָּ עֹולָּם‬


ֵֽ ‫בָּ רּוְך אַ תָּ ה יְ ָָּי א‬
.‫לְ הַ ְדלִ יק נר (שֶ ל) ֲחנֻכָּה‬

‫ֲבֹותינּו בַ י ִָּמים‬ ִ ‫ שֶ עָּשָּ ה‬,‫ֱֹלהינּו ֶ ֵֽמלְֶך הָּ עֹולָּם‬


ֵֽ ‫נִסים ַלא‬ ֵֽ ‫בָּ רּוְך אַ תָּ ה יְ ָָּי א‬
.‫הָּ הם בַ זְמַ ן הַ זֶה‬

Se recita solamente esta berajah con las dos anteriores en la 1° noche de la

festividad.

ֵֽ ָּ ִ‫ שֶ הֶ ח ֱָּיֵֽנּו וְָקִ יְ ָּ ֵֽמנּו וְ הִ ג‬,‫ֱֹלהינּו ֶ ֵֽמלְֶך הָּ עֹולָּם‬


‫יענּו ַלזְמַ ן‬ ֵֽ ‫בָּ רּוְך אַ תָּ ה יְ ָָּי א‬
.‫הַ זֶה‬

Se suele declarar esta frase indicando el uso real de las luminarias de janukah.

‫נִסים וְ עַל הַ נִ פְ לָּאֹות וְ עַל‬


ִ ַ‫הַ נרֹות הַ לָּלּו א ֲַנֵֽחְ נּו מַ ְדלִ יקִ ים עַל ה‬
,‫ֲבֹותינּו בַ י ִָּמים הָּ הם בַ זְמַ ן הַ זֶה‬
ֵֽ ‫ שֶ ע ִ ֵָּֽשיתָָּ ַלא‬,‫הַ ְתשּועֹות וְ עַל הַ ִמלְ חָּ מֹות‬

1
‫דֹושים‪ .‬וְ כָּל ְשמֹונַת יְ מי ֲחנֻכָּה הַ נרֹות הַ לָּלּו קֵֹּֽ דֶ ש‬
‫עַל יְ די כֹּ ה ֲֶנֵֽיָך הַ קְ ִ‬
‫הם‪ ,‬וְ אין ָּ ֵֽלנּו ְרשּות לְ הִ ְשתַ מש בָּ הֶ ם‪ ,‬אֶ לָּא לִ ְראֹותָּ ם בִ לְ בָּ ד‪ ,‬כְ די‬
‫אֹותיָך וְ עַל יְ שּוע ֶ ֵָּֽתָך‪.‬‬ ‫לְ הֹודֹות ּולְ הַ לל לְָ ִש ְמָך הַ גָּדֹול‪ ,‬עַל ֶ ֵֽ‬
‫נִסיָך וְ עַל נִ פְ לְ ֶ ֵֽ‬

‫‪En algunas comunidades se suelen recitar el salmo 30 o en su defecto el maoz tzur‬‬


‫‪y después cuando se mire las llamas de las velas o antes de recitar las bendiciones‬‬

‫‪se recita la reflexión de cada dia de janukah en materia de Derechos Humanos.‬‬

‫‪Maoz Tzur.‬‬

‫מָּ עֹוזָצּורָיְ שּוע ִָּתילְ ָךָנָּאֶ הָלְ שַ ֵֽבחַ ‪ָ,‬‬


‫יתָתפִ ל ִָּתיָוְ שָּ םָתֹודָּ הָנְ ז ֵַֽבחַ ‪ָ,‬‬ ‫ִתכֹוןָב ְ‬
‫לְ עתָתָּ כִ יןָמַ ְט ֵֽבחַָ ָ ִמצָּ רָהַ ְמנ ֵַֽבחַ ‪ָ,‬‬
‫אָּ זָאֶ גְ מֹּ רבְ ִשירָ ִמזְמֹור ֲחנֻכַתָהַ ִמז ְֵֽבחַ ‪.‬‬
‫ָּרעֹותָשָּ בְ עָּהָנַפְ ִשיבְ יָּגֹוןָכֹּ חִ יָ ָּכלָּה‪,‬‬
‫חַ יַיָמ ְררּוָבְ קֵֹּֽ ִשיבְ ִשעְ בּודָמַ לְ כּותָעֶגְ לָּה‪,‬‬
‫ּובְ יָּדֹוָהַ גְ דֹולָּההֹוצִ יאָאֶ תָהַ ְס ֻגלָּה‪,‬‬
‫ןָמצּולָּה‪.‬‬
‫חילָפ ְַרעֹּ הוְ כָּלָז ְַרעֹוי ְָּרדּוָכְ ֶ ֵֽאבֶ ְ‬
‫יאנִ יוְ גַםָשָּ םָל ֹּאָשָּ ַ ֵֽק ְט ִתי‪,‬‬ ‫ְדבִ ירָקָּ דְָשֹוָהֱבִ ַ ֵֽ‬
‫ּובָּ אָנֹוגשָוְ הִ גְ ַ ֵֽלנִ י‪,‬כִ יָז ִָּריםָע ַ ֵָּֽב ְד ִתי‪ָ,‬‬
‫יןָרעַלָמָּ ַ ֵֽסכְ ִתיכִ ְמעַטָשֶ ע ַ ֵָּֽב ְר ִתי‪ָ,‬‬
‫וְ י ַ ֵֽ‬
‫יםָנֹושעְ ִתי‪.‬‬‫ָּ ֵֽ‬ ‫ץָשבְ עִ‬
‫קץָבָּ בֶ ל‪,‬זְרֻ בָּ בֶ ל‪,‬לְ ק ִ‬
‫כְ רֹּ תָקֹומַ תָבְ רֹושָבִ קש ֲאגָּגִ יָבֶ ןָהַ מְָ ָּ ֵֽדתָּ א‪ָ,‬‬
‫וְ נִ הְ יְ תָּ הָלֹוָלְ פַחָּולְ מֹוקשוְ ַג ֲאוָּתֹוָנִ ְש ָּ ֵֽבתָּ ה‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫בָשמֹוָמָּ ִ ֵֽחיתָּ ‪,‬‬ ‫ר ֹּאשָיְ ִמינִ יָנִ ֵֽשאתָּ ‪,‬וְ אֹוי ְ‬
‫רֹּ בָבָּ נָּיווְ קִ נְ ָּינָּיו ָעַלָהָּ עץָתָּ ִ ֵֽליתָּ ‪.‬‬
‫יְ וָּנִ יםָנִ קְ בְ צּוָ ָּעלַי ֲאזַיָבִ ימיָחַ ְשמַ נִ ים‪ָ,‬‬
‫צּוָחֹומֹותָמגְ דָּ לַיוְָ ִט ְמאּוָכָּלָהַ ְשמָּ נִ ים‪,‬‬
‫ִ‬ ‫ּופ ְָּר‬
‫ּומנֹותַ רָקַ נְ קַ נִ ים ַנעֲשָּ הָנסָלַשֹושַ נִ ים‪,‬‬ ‫ִ‬
‫ירָּורנָּנִ ים‪.‬‬
‫עּוָש ְ‬‫ִ‬ ‫יָשמֹונָּהקָּ בְ‬‫בְ ניָבִ ינָּהיְ מ ְ‬
‫חֲשֹוףָזְרֹועַָקָּ ְד ֶ ֵֽשָךוְ קָּ רבָקץָהַ יְ שּועָּה‪,‬‬
‫נְ קֹּ םָנִ קְ מַ תָדַ םָעֲבָּ ֶ ֵֽדיָךמאֻמָּ הָהָּ ְרשָּ עָּה‪,‬‬
‫כִ יָאָּ ְרכָּהָ ָּ ֵֽלנּוָהַ יְשּועָּה‪,‬וְ איןָקץָלִ ימיָהָּ ָּרעָּה‪,‬‬
‫יםָשבְ עָּה‬
‫ִ‬ ‫םָלנּוָרֹועִ‬ ‫ְדחהָאַ ְדמֹוןבְ צלָצַ לְ מֹוןהָּ ק ָּ ֵֽ‬
‫)‪Salmo (tehilim 30‬‬

‫ֹּא־ש ַ ַּ֖מחְ תָָּ‬


‫יתנִי וְ ל ִ‬ ‫א ִמז ְ֡מֹור ִׁ֚ ִשיר ֲחנֻכַ ַּ֖ת הַ ַבַּ֣יִ ת לְ דָּ ִ ֵֽוד‪ :‬ב אֲ ִ‬
‫רֹומ ְמָךַָּ֣ ְ֭ ְיהֹּ וָּה ִ ַּ֣כי ִדלִ ָּ ָ֑‬
‫ן־ש ַּ֣אֹול נַפְ ִ ָ֑שי‬‫ֹלהָ֑י ִשּוַ ָ֥עְ ִתי ֵ֝א ֶֶ֗ליָך ו ִַת ְרפָּ ֵֽאנִ י‪ :‬ד ְ ֵֽיה ֶ֗ ָּוה ֶ ֵֽהע ִ ֱַּ֣ליתָָּ ִמ ְ‬ ‫אֹּ יְ ַבַּ֣י ִ ֵָֽלי‪ :‬ג יְ הֹּ וָּ ָ֥ה אֱ ָּ‬
‫ידיו ְֵ֝והֹודֶ֗ ּו לְ ַּ֣זכֶר קָּ ְד ֵֽשֹו‪ :‬ו ִ ִּ֤כי‬ ‫יתנִ י ִמ ָּי ְֵֽור ִדי־ [ ִמ ָּ ֵֽי ְָּֽר ִדי] ֵֽבֹור‪ :‬ה ז ְַמ ַּ֣רּו לַיהֹּ וָּ ַּ֣ה ח ֲִס ָּ ָ֑‬ ‫חִֵ֝ יִ ֶ֗ ַ‬
‫עֶרב ָּי ִ ָ֥לין ֵ֝ ֶ֗בֶ כִ י וְ לַבָֹּ֥ קֶ ר ִר ָּנֵֽה‪ :‬ז ְ֭ ַ ֵֽואֲ נִ י אָּ ַ ַּ֣מ ְר ִתי בְ שַ לְ ִוָ֑י‬‫ֶ ָ֥רגַע בְ אַ פֹוָ חַ ִָיים בִ ְר ֫צֹונָ֥ ֹו בְָּ֭ ֶ‬
‫ָ֥יתי‬ ‫עֹולם‪ :‬ח ְ ֵֽיה ֶ֗ ָּוה ִ ֵֽב ְרצֹונְ ָךָ הֶ ע ֱַמ ְדתָּ ה ְ ֵֽל ַ ֵֽה ְר ִ ֫רי ָ֥ ֹּעז הִ ְס ַ ָ֥ת ְרתָָּ פֵָּ֝ ֶֶ֗ניָך הָּ ִי ִ‬ ‫בַ ל־אֶ ָ֥מֹוט לְ ָּ ֵֽ‬
‫ה־בָ֥צַ ע בְ דָּ ִמיָ בְ ִר ְד ִתי‬ ‫ל־אֲ דֹּ ֶָּ֗ני אֶ ְתחַ ָּנֵָּֽֽן‪ :‬י מַ ֶ‬ ‫נִ בְ ָּ ֵֽהל‪ :‬ט אלֶ ַּ֣יָך יְ הֹּ וָּ ַּ֣ה אֶ קְ ָּ ָָ֑רא וְ אֶ ֵ֝‬
‫ל־שחַ ת הֲיֵֽ ְֹודָךָָ֥ ֵ֝עָּ ֶָּ֗פר ֲהי ִַגָ֥יד אֱ ִמ ֶ ֵֽתָך‪ :‬יא ְשמַ ע־יְ הֹּ וָּ ָ֥ה וְ חָּ נָ֑נִי ֵ֝ ְיהֹּ ֶ֗ ָּוה ה ֱִֽׁ֚יה עֹּ ֵ֬זר ִ ֵֽלי‪:‬‬ ‫֫ ֶא ָּ ָ֥‬
‫זְרנִ י ִש ְמ ָּ ֵֽחה‪ :‬יג לְ ַ ִּ֤מעַן ׀ יְ זַמֶ ְרָךַָּ֣‬ ‫יב הָּ פַ ַּ֣כְ תָָּ ִמ ְספְ ִדיָ לְ מָּ חֹול ִָ֥֫לי פִ ַ ַּ֣תחְ תָָּ שַ ִ ָ֑קי וַתְָאַ ָ֥‬
‫אֹוד ָָּך‪:‬‬
‫ְָּ֭כבֹוד וְ ַּ֣ל ֹּא יִ דָֹּ֑ ם יְ הֹּ וָּ ָ֥ה ֵ֝אֱ ֹלהֶַ֗ י לְ עֹולָּ ָ֥ם ֶ ֵֽ‬

‫‪3‬‬
De Cuentos de los jasidim, por Martin Buber:

"Una historia de Rabí Israel Salanter, que salió en las calles de la ciudad en una de las noches de
los Diez Días de Arrepentimiento [de Rosh Hashaná a Iom Kipur], y vi una débil luz que emana de
dentro de una casa desvencijada. Rabino Israel entró en la casa, y vio a un zapatero sentado junto
a una vela muriendo y golpear su martillo a toda prisa en un zapato. Rabino Israel le preguntó:
"¿Por qué se da prisa así, Señor judío? ", Respondió el zapatero," Mientras la vela sigue siendo
ardor, todavía es posible para trabajar y para reparar. "Salanter salió a la calle y gritó, "Judios!
Mientras la vela sigue ardiendo, todavía es posible trabajar y reparar ".

La mayoría de los días, cuando se leen o ver las noticias, o realmente sólo tienes que abrir nuestra
ojos, vemos muchos puntos de la oscuridad que nos rodea; muchos lugares que los derechos
humanos son pisoteados. Janucá es la fiesta de la luz, y hoy os invitamos a unirse nosotros en ver
los lugares en los que existe la luz, al tiempo que señala los lugares que aún debe ser iluminado.

Porque mientras la vela se está quemando - y esta noche no habrá muchas velas - que todavía es
posible trabajar y reparar.

Vamos a encender la octava vela de Janucá:

Para los hombres, las mujeres y los niños que viven bajo la sombra de

violencia;

Por el derecho a un trabajo justo y decente;

Por el derecho a techo sobre la cabeza y los de primera necesidad

Para las víctimas de la trata sexual y la prostitución forzada;

Por el derecho a fundar una familia y tener hijos;

Por los derechos de los niños a crecer con seguridad y sin temor;

Por el derecho a envejecer con dignidad;

Por la igualdad de derechos para todos los ciudadanos de _____________

Janucá es la fiesta de la luz, y hoy os invitamos a unirse nosotros en ver los lugares en los que
existe la luz, al tiempo que señala los lugares que aún debe ser iluminado. Porque mientras la vela
se está quemando - y esta noche no habrá muchas velas - que todavía es posible trabajar y
reparar.

4
primera vela
La primera vela de Janucá se dedica al derecho fundamental a la vida y la seguridad, que es la base
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos . En la Declaración, está escrito:

"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y tiene derecho
a la realización ... de los derechos económicos, sociales y culturales derechos, indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad ".

Bendito eres Tú Señor, que creó al ser humano.

Hacemos un llamado a ______________ a la luz la primera vela.

segunda vela
La segunda vela está dedicado al derecho a la libertad, la guía principio detrás de la historia de
nuestro pueblo, y detrás de todas las familias de naciones, como está escrito en la Declaración
Universal de Derechos Humanos:

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos a los otros en un espíritu de
hermandad ".

Bendito eres Tú Señor, que concedió la libertad en el corazón de cada

hombre y mujer.

Hacemos un llamado a ____________ a la luz la segunda vela.

Tercera vela
Vamos a la luz la tercera vela en honor del derecho a la igualdad, que permite que cada persona
tenga el mismo valor en la sociedad y ante Dios, como está escrito en Génesis 1:

"Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios, los creó ".

Y como se enfatiza en la Declaración de los Derechos Humanos:

"Todo el mundo tiene derecho a todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra,
nacional o social origen, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social ".

Bendito eres Tú Señor, que creó al ser humano a tu imagen.

5
Hacemos un llamado a ____________ a la luz la segunda vela.

Cuarta vela
La cuarta vela de Janucá se dedica a la libertad de propiedad, la libertad de todas las personas a
disfrutar del fruto de su trabajo y con opción a compra propiedad. Todas las personas tienen el
derecho de pedir ayuda si alguien está tratando de hacerles daño o sus bienes.

"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, su domicilio o su


correspondencia ".

Cada persona debe respetar la propiedad pública.

Bendito eres Tú Señor, que fabrica y provee para todas nuestras necesidades.

Hacemos un llamado a ______________ a la luz la cuarta vela.

Quinto vela
La quinta vela está dedicado a los valores de la justicia y el derecho, y para el derecho humano a
un juicio justo, como está escrito en el libro de Levítico:

"No pervertir la justicia; no mostrar parcialidad a los pobres o favoritismo a los grandes, pero
juzgar a tu prójimo bastante ".

Y como está escrito en la Declaración de los Derechos Humanos:

"Todos son iguales ante la ley ... Toda persona tiene derecho a una efectiva recurso ante los
tribunales nacionales competentes contra actos que violen los derechos fundamentales
reconocidos ... Todo el mundo tiene derecho, en plena igualdad, a un juicio justo y público ... Toda
persona acusada de un penal delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad ".

Bendito eres Tú Señor, que ama la justicia y la rectitud.

Hacemos un llamado a ______________ a la luz la quinta vela.

Sexto vela
La sexta vela está dedicado al derecho de toda persona a la dignidad.

En el Avot el tratado de la Mishná, está escrito:

"¿Quién es honrado? El que honra a sus semejantes", y también es escrito "Que el honor de su
compañero sea tan querido para ti como el suyo propio."

6
Nadie tiene el derecho de tratar a otra persona sin dignidad.

Bendito eres Tú Señor, que respeta a todos los seres humanos.

Hacemos un llamado a ______________ a la luz la sexta vela.

Séptima vela
La sexta vela está dedicado a todas las mujeres de todas partes que audazmente enfrentar los
desafíos de la vida de cada nuevo día - familia, ingresos, dificultades personales y financieras - y
cuyas voces no son siempre oídas. Nuestra tradición no siempre cuentan sus historias, pero a
nuestros ojos, el verdadero heroísmo consiste en hacer frente a los retos de cada día.

Hay comunidades en las que se acostumbra a celebrar el séptima vela de Janucá como el festival
de las mujeres. Sólo las mujeres y niñas participarían. Juntos comer, beber, cantar y bailar.

Bendito eres Tú Señor, Creador de la mujer y el hombre.

Hacemos un llamado a ______________ a la luz la séptima vela.

Octava vela
La octava vela se dedica a la posibilidad de reparar y poner luz. Siempre debemos recordar que
mientras la vela sigue siendo ardor, todavía es posible para trabajar y para reparar. Muchas
pequeñas luces crecen en una gran luz, trayendo cambios y cumplimiento a humanos y civiles, los
derechos en nuestra tierra.

"Que estas velas que encendemos, iluminar nuestro camino hacia la gracia, la bondad y la
misericordia amorosa.

Podemos encontrar dentro de nosotros mismos como individuos y como sociedad a la luz y la
fuerza para reparar lo que debe ser reparado y que deje de hacerlo daño.

Que podamos purificar la impureza en medio de nosotros y dejar de profanar nuestra mundo

Que no necesita milagros y no esperar a que ellos, y que podamos tener éxito en la creación y la
iluminación de las luces brillantes de la atención y dar, de aceptación de la otra e incondicional
amor "(Galit Oren- Moran)

Bendito eres Tú Señor, que planta en nuestras almas el poder de cambiar y remendar.

Hacemos un llamado a __________________ a la luz la octava vela.