Vous êtes sur la page 1sur 1

DECLARAȚIE DE IMPUNERE

PENTRU STABILIREA TAXEI DE HABITAT

CU DESTINAȚIE SPECIALĂ DE SALUBRIZARE

Subsemnatul __________________________________, domiciliat în ____________,


Str. _________________________ _ __, nr.___, bloc _, scara ,
Etaj ______, ap. _________, posesor al imobilului din Sectorul 2 al Municipiului
București str. ______ _________ ____________________, nr. ________, bloc _,
Scara ____, etaj _____, ap _____, B.I./C.I. seria ____ nr. _____________, eliberat(ă)
de ____________________, la data de _____________, Telefon ________________,
adresă de e-mail ______________________, declar pe proprie răspundere că în
unitatea locativă locuiesc un numar de ....... membri, după cum urmează:

Nr. Nume și prenume


Crt.

Reprezentând numărul total al persoanelor care locuiesc la adresa proprietății sus-


menționată, începând cu data de ………………
Sub sancțiunile prevăzute de legea penală privind falsul în declarații, declar că datele
din această declarație sunt corecte și complete.

Data ……………….. Numele și prenumele …………………


Semnătura …………………………….