Vous êtes sur la page 1sur 8
ai wt CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA ST PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Coordonator personal de specialitate, categoria S, gradul Il, Ia Centrul de Ingeijire $i Asistenta Nr. 2- D.G.AS.P.C, Sector 2 1. Legea asistengei sociale ne. 292 / 2011 eu modificsile ulterioare 2. HGR. 797/2017 aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale servicillor publice de asistenga socials ia structusii orientative de personal 3. Codul de conduiti etic’ si profesional « personalului Disectiei Generale de Asistengi Sociala si Protectia Copilului Sector 2, publicat pe site-ul www. social2.c0: 4. Legea 448 /20016 — forma consolidati,_privind protectin si promovarea dreprusilor persoanelor cu handicap, republicati, eu modificisile si completisile ultesioare, 5. Ordinal MMFPSPV 623/2017 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul miniscnutui muni, familie, protectie? sociale $i pessoanelor varstnice nr. 1.887/2016 privind stabiliea contebutiei lunave de intrefinere datarate de sdulfi cu handicap asistai fn centele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinatori acestora $i aprobarea Metodologiei de stabilize a nivelului contribufict Tunare de intretinere datorate de adulfi cu handicap asistafi in centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinitosii acestora ~ articolul 3 ~ Stabilires cuantumului contributiet lunare de intrefinere de plata in sarcina personnelor asistate 6. Oxdin MMJS Ne. 82/2019 privind aprobatea standardelor specifice minime de calitate obligatorit penta sevice sociale destinatepectonnelor adlte ex diabiStiti - Anesa by aa ee CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 TEMATICA pentru ocupatea postului de Coordonator personal de «pa Central de ingeje 5i Asistenfs Nr. 2-D.G.AS a 1. Legea 292 / 2011 Legea asistengci sociale - Capitolul IIT - Sistemul de servicit sociale - Sectiunea Beneficiasi si fosnizori de serviei sociale 2. HGR. 797/217 aprobarea regulamentelor-cadzu de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistengh social sia structurii osientative de personal —anexa 1, art. 10, lit ¢ $id 3. Codul de conduiti etic’ $i profesional a personalului Directiei Generale de Asistenra Sociali $i Protectia Copilului Sector 2 —Cap.1, art3, Cap. Il, art, 5-19 4. Legea 448 /2006 ~ forma consolidata Y Capitolul II - Drepturile persoanelor cw handicap Y Capitolul III - Servic si prestagi sociale ~ Seofiunea a 4-a - Centre pentru persoanele adulte cu handicap Y Capitolul VI~ incadrarea in grad si tip de handicap a adultilor ev handicap 5. Ordinul nr. 623/2017 pentru moditicarea §¢ completarea anesei la Ordinul ministrului muneii, protectied sociale $i persoanelor varstnice mr, 1,887/2016 privind stabiliea contribute lunare de incsetinere datorate de adultii cu handicap asistati in centrele rezidentiale publice penteu persoane adule cu handicap sau de susfinatorii acestora $i aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribufici lanare de intretinere datorate de adultii eu handicap asistafi in cenuele rezidentiale publice penteu persoane adulte cu handicap san de sustinitori acestora — ayticolul 3 - Stabler cuantumului contributiei lunare de intretinere de plata uniliei, §n sarcina persoanelor asisiate 6. Ordin MMJS Ne. 82/2019 privind aprobatea standardelor specifice minime de calitate obligatoris pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitafi - Anexa 1 Y Modulul IV — Activititi $i servic ~ Standardele 4.15 Y Modulul V — Protectie gi drepturi — Standardele 1,4 I aa vi CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2 Tematica pentru ocuparea funcfiei de asistent social specialist Serviciul Asistent a Maternali-D.G.A.S.P.C. Sector 2 1. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificirile si completirile ulterioare; (Capitolul III - Protectia speciali. a copilului lipsit, temporar sat definitiv, de ocrotirea pitinflor si). 2, Ordinul 1733/2015 privind Procedura de stabilite $i plati a alocafiei de plasamenty( Procedura de stabilie si platk a alocatiei lunare de plasament, Seejiunea 1 - Stabilirea plasamentului sau a tutelei, Sectiunea 2 - Stabilitea si plata alocatiei Iunare de plasament) 3. Ordin nx, 26/2019 privind aprobatea Standardelor minime de calitate pentru serviciile de tip familial destinat copiilor din sistemul de protectie speciala (toata legea) 4, Legea 47/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificisile si completitile ulterioare ( Capitolul. 1 - Domeniul de aplicare si prineipii gencrale; Capitolul 2 - Norme generale de conduiti profesional a petsonalului contractual; Capitolul. 3 - Coordonarea si controlul aplicatii normelor de conduit’ profesional. pentru personalul contractual; Capitolul 4 Dispozifii finale. sremocinthsn Pagina 1 din 1