Vous êtes sur la page 1sur 11

The Wizard (Opening Credits)

Robert Giracell (BMI)

#œ œ #œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
° 4 >œ œ #œ #œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ

#œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ
Vivace (q=144)

Flute 1,2 & 4


œ # œ # œ œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ
f

4 œ œ #œ #œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
>
Oboe 1,2 & 4
œ # œ # œ œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ
f
## 4 œ œ #œ # œ œ# œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
> œ œ
Clarinet in Bb 1,2 & 4
f
#4
Bass Clarinet
& #4 Œ
in Bb
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
f

? 44 Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Bassoon 1,2 ¢ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f

° #4Œ ˙˙ ˙˙
Horn in F & 4 ˙˙ w
w ˙˙
mf
#4
Horn 1,2 in F & 4Πw w w
w w w
#4 mf
Trumpet in Bb & #4 Œ ∑ ∑ ∑
w
w œœ
œœ
Trombone
? 44 Œ Ó Œ Ó™
mf

Bass Trombone
? 44 Œ ∑ ∑ ∑

? 44
¢ ‰ Œ Œ Œ Œ Ó
3

Ϫ
Tuba
œ œ œ œ œ œ œ œ
>. >. >. >. >. >. >. >. >.
°? 4 >œ. >œ. >œ.
ff

¢ œ™ ‰ Œ Œ Œ Œ ‰
3
4 œ. œ œ œ œ œ œ œ J
>. >. >. >. >. >. >. >.
3 Timpani (F,Bb, D)
>
ff

° 4 >. >. >. >. >. >. >. >. >. >. >. >.
œ™ ‰ Œ ‰ j
Drum Set / 4œ œ œ œ œœŒ œ œ œ Œ ‰ œ œ
ff
>. . . .j . . >. >. . . . . . > . . >. > . . >.
ff
. . .j . . >. >. . . .
4Πj
Tambourine / 4 œ œœœ ‰ œœœ œœ œ œ œ œ œœœœ‰ œ œ œœ œ œœœ ‰ œœœ œœ œ œ
p

¢/
4œ w w
4 ∑

{
Tam-tam
f

œ # œ # œ œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ
4 >œ œ #œ #œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 4
Piano mp
? 44 Œ ∑ ∑ ∑

{
>. œ. >œ. œ. >œ. œ.
>œ œ # œ # œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
4 œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& 4
mp
? 44 Œ
Harp
∑ ∑ ∑

° 4
Vivace (q=144)

Electric Guitar & 4 ∑ ∑ ∑ ∑


? 44
Bass Guitar ¢ ∑ ∑ ∑ ∑

° 4 >œ œ #œ #œ œ
>. œ. >œ. œ. >œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Violin I & 4
>. >œ. >œ.
ff

4 >œ œ #œ #œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Violin II & 4
>œ. ™
ff
>. >œ. >œ. >œ. >œ. >œ. >œ. >œ.
Viola B 44 œœ œ™ ‰ Œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ Œ Ó
ff 3

Ϫ
? 44 ‰ Œ Œ Œ
3
Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
>. >. >. >. >. >. >. >. >.
Cello

ff

Ϫ
? 44
¢ ‰ Œ Œ Œ Œ Ó
3
œ œ œ œ œ œ œ œ
>. >. >. >. >. >. >. >. >.
Contrabass

ff
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2
œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
°
>. w
5 œJ
4

‰ Œ Œ Ó 4w
& 4 4
fp
œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >.
5 œJ ‰ Œ Œ Ó 4 ∑
& 4 4
œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ.
# 5J 4
&# 4 ‰ Œ Œ Ó 4 ∑

# 5 4
&# ∑ 4 ∑ 4 ∑

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >.
? 5œ 4
¢ œ œ œ œ œ œ œ œ 4œ ‰ Œ Œ Ó 4 ∑
J

° # 5 j 4Ó œ #œ
3
& ww 4 œœ ‰ Œ Œ Ó 4 œ
f

# 5 4Ó
4 œj œ #œ
3
& ‰ Œ Œ Ó 4
w
w œ œ
f

# œ #œ
3
5 4Ó
&# ∑ 4 ∑ 4 œ
œ #œ
œ
#w
w œœ f

? 5 4
4J ‰ Œ Œ Ó 4 ∑

? ∑ 5 4 ∑
4 4
˙ œ ˙
mf

? 5 4
¢
mf
j ‰ ‰ j ‰ j 4 4 ∑
œ œ œ œ œ ˙ œ ˙
>. >. >. >. >.
°? >. >. >. 5 >. >. >. >. >. 4 >
¢ ææ
œ Œ ‰ œ œ œ 4 œ. ‰ œ Œ œ œ œ œ 4 w
>. J > J

° Œ ‰ j 5 ‰ j Œ ‰ j 4 j ‰ Œ Ó
/ œ œ œ œ 4œ œ œ œ 4œ

. . > . . >. > . . >.


j 5 j ΠΠ4w
œ œ œ œ ‰ ‰
Cymbals
/ œ œ œ œ œ œ 4œ Ó 4
ff

¢/
5 4w
∑ 4 ∑ 4

{

œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ # œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ
5 œ #œ #œ œ 4
& 4 nœ 4 ∑

? ∑ 5 ∑ 4 Œ Ó
4 4
œ

{
>œ. œ
œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. 5 4 œœ
& 4 ∑ 4 Œ Ó
g lis s .

˙™
? ∑ 5 4

g lis s .
4
˙™
w
°
>œ. œ.
œ. œ. œ. œ. #œ œ œ # œ 4 wæ
4 æ
5 #œ œ œ œ œ #œ
& œ. œ. 4 œ œ #œ #œ œ œ #œ œ œ œ
p

>œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. #œ #œ œ œ # œ 4 w
4 ææ
5 œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ w
& 4 œ œ #œ #œ œ
p

œ #œ
>œ. >œ. >œ. >œ. >œ. 5 >. ™ >œ. œ
B œJ ‰ ‰ œJ ‰ œJ œ œ 4 œœ ™ œJ Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 44 Ó œ œ #œ
3

œ œ #œ
4 œ. ™
? j ‰ ‰ j ‰ j 5 j Œ 4 œ #œ
œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ 4Ó œ
> > > >. >. > > 3

4 œ. ™
? j j j 5 j 4
¢ œ.
>
‰ ‰ œ.
>
‰ œ.
>
œ
>.
œ
>. >
œ.
>
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4w
<Ÿ>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3

° #>œ ™
w w œ . >œ
œ #œ œ œ œJ ‰ œ .
œ #œ #>œ œ
7
w w œ ‰ Œ Œ œ
& J J
mp 3

#>œ ™
.
œ #œ œ œ œJ ‰ .
œ #œ #>œ œ
3

∑ ∑ Ó Œ œ
& œ œ J
>
#>œ ™
mp

# > .
œ #œ #>œ œ œ
&# ∑ ∑ ∑ Œ œ œ J
3
mp

#
&# ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?
¢
∑ ∑ ∑ ∑ ∑

° # #>œœ ™™ #œœ. ˙˙ #>œœ ™™ #œœ. œœ œœ œœ #>œœ #˙˙ ™™ w


3

w #w
w
& J J >
pp

# >™ #œ. ˙ #>œ ™ j > >œ ˙™ w


& #œ œ. œ #œ œ w #w
w
J
˙™
## #>œ ™ #>œ ™
3 pp
>-œ
#œ. ˙ œj œ #œ œœ
& #œ ™ #œJ ˙ #œ ™ œ. œ #œ
œ ˙™ ∑ ∑
3

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?
¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

°?
¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

o
° ∑ ∑ ∑
¿ ¿ ¿œ™ ¿ ¿ ¿ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿œ™ ¿ ¿ ¿ ¿œ ¿ ¿
/ œ œ œ œ œ œ
mp

j
œ ‰ Œ
Congas
/ Ó ∑ ∑ ∑ ∑

¢/ w ∑ ∑ ∑ ∑

{
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ Ó Œ ∑ ∑
œ œ
œ œ
>. >.

{
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ Ó Œ ∑ ∑
œ œ
œ œ
>. >.

° w w w #œ ™
ææ
w #w w œ #œ #œ œ œ
æ æ
3

& Œ œ œ J

æ æ
f

#w wæ #wæ œ #œ
3 #œ ™ #œ œ œ
& wæ #w w Œ œ œ J
#œ ™ #œ ™ ˙™
˙™
#œ ˙ œ
f

™ #œ ™ œ œ # œ œœ j j j j
B #œ #œ ˙ œ œ #œ
œ
‰ œœ œœ ‰ œœ œœ Œ ‰ #œœœ œœœ ‰ œœ œœ Œ
J J #œ. œ. œ. œ. . . œ. œ.
#œ ™ #œ ™ ˙™
3

#œ ˙ œ
mf
œ œ # œ œœ
? #œ ™ #œ ˙ #œ ™ œ œ #œ œ ˙™
œ œ œ œ
J J œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ
3
>- >- >- >- >- >- >- >-
mf
?
¢ ∑ ∑ ∑ w
w
f
#œ ™
4
# œ.
° œ œ œ >œ ˙ >œ. >œ œ
#œ >œ œ #œ œ œ #œ #œ œ
12

& J Œ
#œ ™
3

œ œ >œ
œ ˙ >œ œ #œ œ œ #œ #œ œ #œ.
f 3
#œ J Œ œ
& œ œ
>. >
œ œ #œ ™ >œ
œ ˙ > œ #œ œ œ #œ # œ œ #œ.
f
# #œ J >. > œ
&# œ Œ œ œ
f 3

#
&# ∑ ∑ ∑

?
¢ ∑ ∑ ∑

° # #w w w
& w w w

# w w w
& #w w w

#
&# ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑

?
¢ ∑ ∑ ∑

°?
¢ ∑ ∑ ∑

o
° ¿ ¿ ¿œ™ ¿ ¿ ¿ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿œ™ ¿ ¿ ¿ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ™ ¿ ¿ ¿ ¿œ ¿
/ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ

/ ∑ ∑ ∑

¢/ ∑ ∑ ∑

{
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑

{
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑

° ∑ ∑ ∑
&

?
¢
∑ ∑ ∑

#œ ™ #œ
° œ œ œ œ ˙ œ
#œ J >œ œ #œ œ œ #œ #œ œ Œ
œ œ
&
#œ ™ #œ
3

œ œ œ œ ˙ œ
#œ J >œ œ #œ œ œ #œ #œ œ Œ
œ œ
&
3

j j j j j j
B ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ Œ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ Œ ‰ œœ œœ ‰ œœ œœ Œ
#œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ.

? œ œ œ œ
œ
>-
œ
>-
œ
>-
œ
>- #œœ- œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
> >- >- >- >- >- >- >-
¢
?
w œ™ œ
J
˙ w
>œ ™
#>œ ™
5

°
œ ˙ œ œ œ #œ #œ œ œ œ #œ
#œ œ œ œ œ œ œ œ œ
15
J J
&

>œ ™ œ ˙ #>œ ™ > œ #œ #œ œ œ


#œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ #œ
& J œ œ œ
J
# >œ ™ œ ˙ #>œ ™ >œ œ # œ #œ œ œ
#œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ #œ
&# J J
œ œ

#
&# ∑ ∑ ∑

?
¢ ∑ ∑ ∑

° # #w #w
w w
& w w

# w #w w
& #w w w

#
&# ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑

?
¢ ∑ ∑ ∑

°?
¢ ∑ ∑ ∑

o o
° ¿ ¿ ¿œ™ ¿ ¿ ¿ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿œ™ ¿ ¿ ¿ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿œ™ ¿ ¿ ¿ ¿œ ¿ ¿
/ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ œ

/ ∑ ∑ ∑

¢/ ∑ ∑ ∑

{
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑

{
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑

° ∑ ∑ ∑
&

?
¢ ∑ ∑ ∑

œ™ #œ ™
°
œ ˙ œ œ œ œ #œ #œ œ œ #œ
& J J œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ™ œ ˙ #œ ™ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ #œ
& J J #œ œ œ œ œ œ œ œ

j œœj j j œj œœj
B ‰ #œœœ œ. ‰ œœ
œ.
œœ
œ. Œ ‰ #œœœ œœ
œ. ‰ œœ
œ.
œœ
œ. Œ ‰ #œœ. œ. ‰ œœ
œ.
œœ
œ. Œ
. .
? œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
>- >- >- >- >- >- >- >- >- >- >- >-
? w j
¢ w œ™ œ œ œ
6
>œ. >œ >œ
°
18 œ #œ
J ‰ Œ Ó 2 ∑ 4 Œ
& 4 4
>œ. mf 3

J ‰ Œ Ó 2 ∑ 4 ∑
& 4 4
>œ.
## J 2 4
& ‰ Œ Ó 4 ∑ 4 ∑

# 2 4
&# ∑ 4 ∑ 4 ∑

? 2 4
¢
∑ 4 ∑ 4 ∑

° # ∑ 2 œœ 4 œœ
& 4 œœ 4 J ‰ Œ Ó
f

# 2 4
& ∑ 4 ∑ 4 ∑

# >- >-œ n>-œ >œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.


2 4
&# œ œ 4 4 ∑
>- 3
f
? ∑ 2 ∑ 4 ∑
4 4

? ∑ 2 ∑ 4 ∑
4 4

? 2 4
¢
∑ 4 ∑ 4 ∑

°? 2 4
¢ ∑ 4 ∑ 4 ∑

° ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ j
œ™ œ 2¿ ¿ ¿ ¿ 4 ¿ ‰ Œ Ó
/ œ œ œ 4œ œ 4 œ Œ Ó

∑ 2 ∑ 4 ∑
/ 4 4
>œ >œ œ #œ
¢/
Vibraphone
2 4 Œ
∑ 4 ∑ 4

{
3

œœ. œœ. œœ. œ. œ. œœ.


& ∑ 2
4 ∑ 4
4 œ. œ.

? ∑ 2 ∑ 4 ∑
4 4

{
>œ >œ œ #œ
∑ 2 ∑ 4 Œ
& 4 4
3
? ∑ 2 ∑ 4 ∑
4 4
° 2 4
& ∑ 4 ∑ 4 ∑

? 2 4
¢
∑ 4 ∑ 4 ∑

œ #œ œ œ œ œ œ œ # w
° œ #œ #œ œ œ
#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
2 4
& 4 4
œ #œ #œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ # w
#œ œ œ œ œ œ œ œ 2 4
& 4 4

B ‰ œœj œœj ‰ œœ œœ Œ 2
4‰ œœ
j
œœ
j
‰ 4
4 ∑
#œ. œ. œ. œ. . .

? œœ œœ œœ œœ 2 4
4 œœ œœ œœ 4 ∑
>- >- >- >-
? j 2 4 j j j j
¢ œ™ œ œ œ 4 ∑ 4 œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰
7
>œ.
°
>œ œ™
#>œ œ #œ œ
21
J J ‰ Ó ∑
&
3

>œ #œ œ œ œ.
Ó Œ J ‰ Œ Ó ∑
&
œ.
ff

# >œ #œ œ œ J
&#Ó Œ ‰ Œ Ó ∑

œ.
ff

# >œ #œ œ œ
&#Ó Œ J ‰ Œ Ó ∑
ff
œ.
? œ #œ œ œœ
¢
Ó Œ œJ ‰ Œ Ó ∑
#œ œ

ff

° # ∑ ∑ ∑
&

#
& ∑ ∑ ∑

Ϫ
# #œ œ œ œ œ #œ
&# ∑ ˙ œ J œ
3

? ∑ ∑ ∑

Ϫ
? ∑ j Ó ∑
>. #œ.
>

Ϫ
?
¢
∑ j Ó ∑
>. #œ.
>

°?
Ϫ
j
¢ ∑
>.
œ.
>
Ó ∑

o o >. >. >.


° ¿ ¿ ¿
œ
‰ ¿ ¿ ¿
œ œ œ œ
¿ ¿ ¿
œ œ œ œ
¿ ¿ ¿ ¿
Ϫ
¿ ¿ ¿
œ
¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Ϫ
¿ ¿ ¿
œ
¿
/ œ œ œ ¿ œ œ œ œ œ œ œ
>. >. .> >. >. >.
>œ. >œ. .j >œ. >œ. .j
œ. œ. œ. >œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ œ. œ. œ.
f

/ ∑ ‰ œ ‰ œ
>œ.
>œ œ #>œ œ #œ œ œ™
¢/ ‰ Ó ∑

{
3

œœ. œœ. œœ. œ. œ. œœ. œ. >œ >œ > œ.


œ. œ. > œ #œ. œ. #œ. œ. œ. #œ œ > œ œ
& ‰ œ œ. œ

Ϫ Ϫ
? ∑ j j
œ œ
Ϫ Ϫ
#œ œ œ œ œ œ
œ

{
>œ.
>œ œ #>œ œ #œ œ œ™
& ‰ Ó ∑
3
? ∑ ∑ ∑

°
#œœ ™™
∑ œœ œœ œœ ‰ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. ∑
>œ ™
&
>œ œ œ. p
>œ œ #œ. >œ . >œ #œ œ. >œ œ #œ. >œ . n>œ #œ œ.
>œ ™ >œ ™
f
?
¢
∑ ‰ œ ‰ œ
f
w
° œ œ #œ #œ
& Ó™ ∑
œ #œ œ #œ œ œ #œ ™ œ
& ∑ Œ J
3

B ∑ ˙ ˙ ˙

? œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. #œ. œ.


? j j j j
¢ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ
>.
œ
>.
Œ Œ œ
>.
œ
>.
Ó
8

° œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. . œ. #œ. œ.
œ. œ œ. œ. œ œ.
24

∑ 5
& 4
œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. . œ. #œ. œ.
œ. œ œ. œ. œ œ. ∑ 5
& 4

# 5
&# ∑ ∑ ∑ 4

# 5
&# ∑ ∑ ∑ 4

? 5
¢
∑ ∑ ∑ 4

° # ∑ ∑ ∑ 5
& 4

# 5
& ∑ ∑ ∑ 4

# 5
&# ∑ ∑ ∑ 4

? ∑ ∑ ∑ 5
4

? ∑ ∑ ∑ 5
4

? 5
¢
∑ ∑ ∑ 4

°?
Ϫ Ϫ
j j 5
¢ >.
œ.
>
Ó ∑
>.
œ.
>
Ó 4
o
° ¿ ¿ ¿œ™ ¿ ¿ ¿ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿œ™ ¿ ¿ ¿ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 5
/ œ œ œ œ œ œ œ™ ¿ ‰ œ 4

>œ. œ. œ. >œ. .j >œ œ. œ. œ. >œ. œ. œ. >œ. .j >œ œ. œ. œ. >œ. >œ. .j


œ. œ. . >œ œ. œ. œ. 5
/ œ. ‰ œ œ. ‰ œ œ ‰ œ 4

5
¢/
∑ ∑ ∑ 4

{
. >œ . >œ . œ. œ. œ.
> œ #œ. œ œ #œ. œ
>
œ. #œ œ > œ œ œ. œ. œ. œ. 5
& ‰ œ œ. œ œ. œ. 4

Ϫ
j j j
Ϫ
? j j ‰ ‰ Œ ‰ 5
œ œ œ œ œ 4
Ϫ Ϫ
#œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
>. >. >.

{
∑ ∑ ∑ 5
& 4
? ∑ ∑ ∑ 5
4
°
& #œœ ™™ ™
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
#œœœ ™™
œœ œœ œœ ‰ ∑ œœ œœ œœ ‰ 5
>œ ™
4
>œ œ œ. p > >œ œ œ. p
f f

? >œ ™
>œ œ #œ. >œ . n>œ #œ œ. >œ ™
>œ œ #œ. >œ . n>œ #œ œ. >œ ™
>œ œ #œ. >œ . n>œ #œ œ. 5
¢ ‰ œ ‰ œ ‰ œ 4

#œ œ œ #œ œ œ œ œ
#œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
°
œ #œ œ
Œ #œ œ œ J 5
& 4
3

#w >œ >œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ
& œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ 45
>

B #˙ ˙ ˙ ∑ 5
˙ 4

? œ. #œ. .
œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. .
œ. œ #œ. œ. #œ. œ. 5
∑ 4

? 5
¢ œ
>.
œ
>.
Ó œ
>.
œ
>.
Ó œ
>.
œ
>.
ΠΠ4
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
9
>œ. œ.
#œ œ.
° >œ œ œ œ 4 œ
>œ #>œ œ. œ. >œ œ # œ # œ w
#>œ œ.
27
5 Œ
& 4 4
ff fp
>œ >œ œ œ œ 4 œ. Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5 #>œ #>œ œ. œ. œ. œ. œ. w
& 4 Œ 4 œ. #œ œ œ #œ
>
>œ œ. œ.
ff fp

#5 #>œ #>œ œ. >œ œ œ œ œ. œ. œ. œ.


& #4 Π4
4 œ. œ. ∑
ff

#5 4
& #4 ∑ 4 ∑ ∑

? 45 4
¢
∑ 4 ∑ ∑

° #5 4
3
#>-œ
& 4 ∑ 4 ∑ Ó œ
f
œ
>- >-
#5 4 #>-œ
3

& 4 ∑ 4 ∑ Ó œ
f
œ
>- >-
#5 4
& #4 ∑ ∑ Ó
3
4 œ #œ-
f
œ
>- >- >
? 45 ∑ 4
4 ∑ ∑

? 45 ∑ 4
4 ∑ ∑

? 45 4
¢
∑ 4 ∑ ∑

°? 5 4
¢ 4 Ó œ
>-
œ
>-
œ
>-
4 ∑
ææ
w

° 5 ∑ 4 ∑ j ‰ Œ Ó
/ 4 4 œ

5 ∑ 4 ∑ ∑
/ 4 4

5 4
¢/ 4 ∑ 4 ∑ w

˙˙˙˙ ™™™™

{
˙ œœ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
∏∏∏∏∏

5 #˙˙˙ 4 ∑
∏∏∏∏∏

& 4 4
? 45 ∑ 4
4 ∑ ∑

{
œ œ #œ
5 œœœ œ œ œ #œ œ œ 4 Ó œ
#œ œ œ #œ
∏∏∏∏∏

& 4 œ 4 Œ Ó
>
? 45 4
gl

∑ ∑ ∑
is s

4
.

œ
° 5 4
& 4 ∑ 4 ∑ ∑

>œ. œ.
? 45 4
¢ Œ Œ Ó 4 ∑ ∑

#˙ ™ ˙ œ. œ. œ. œ. w
° 5 4 œ
# œ. œ. œ. œ. ææ
w
& 4 4

#˙ ™
fp mp
˙ w
w
æ
5 4 œœ œ. œ. œ.
& 4 4 . œ. œ. œ. œ.
fp
>œ >œ œ œ œ 4 œ. œ.
mp

B 45 #>œ #>œ œ. œ. œ. œ. œ. >3-œ #>-œ


Œ 4 œ. œ. Ó œ
>-
>-œ #>-œ
ff f
>-œ
? 45 ∑ 4
4 ∑ Ó œ #œ
œ
f
>œ. >œ.
3

? 45 j j 4 Œ
¢ œ
>.
œ
>.
‰ œ.
>
œ.
>
‰ œ
>.
œ
>.
4 œ ‰ œJ Œ w
10

° <Ÿ>~w œ œ #œ œ œ œ™ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
30
J ‰ Œ Ó Ó Œ ‰ Ó
&
mp

œ #œ œ œ œ ™ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& <Ÿ>~w œ ‰ Œ
J Ó Ó Œ ‰ Ó
mp
œ œ œ œ
# œ œ #œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&# ∑ ∑ ∑

#
&# ∑ ∑ ∑ ∑ Œ Œ
3

œ œ œ œ
>. >. >. >.
? œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
¢
∑ ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

° # #>œ ™ #œ. >œ œ œ #œ ™ œ. >-œ >-œ >-œ #>œ #˙ ™ ˙˙


& J J ˙˙ w
w
3

# > ™ . >œ œ œ #œ ™ œ. >-œ >-œ >-œ #>œ #˙ ™


& #œ #œJ J w w
3 w w

& # #>œ ™ #œ. œ œ œ


# j > #œ ™ œ. >œ- >-œ œ #œ #˙ ™ ∑ ∑
J
3
>- >
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?
¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

°?
¢
∑ ∑ ∑ œ™ ‰ Œ Œ Œ
3
œ œ œ œ œ œ
>. >. >. >. >. >. >.

° >. >. >. >. >. >.


/ ∑ ∑ ∑ œ™ ‰ Œ œ œ œ Œ Œ œ œ
> .> . . . >. > > .> . . . >. >
œ œ™ œ œ™
Triangle
/ ∑ ∑ ∑ œ œœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
mp

¢/
Tam-tam
w ∑ ∑ w w
mp

{
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& ∑ ∑ ∑ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

? ∑ ∑ Ó Œ ∑ ∑
œ œ
œ œ
>. >.

{
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ Ó Œ ∑ ∑
œ œ
œ œ
>. >.
°
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

?
¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

° w w w >œ. œ. >œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
ææ ææ
#w
æ
w w œ. œ. œ. œ.
&
æ æ

>œ. >œ.
#wæ
#w œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
& wæ
æ
#w w

#>œ ™ #œ. #œ ™
>-œ >- >- >
>œ œ œ œ. œ œ #œ #˙ ™ >œ. ™ >œ. >œ. >œ. >œ. >œ. >œ.
B J J œ™ ‰ Œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ
#>œ ™ # œ. #œ ™
>-œ >3-œ >- >
œ œ œ #œ ##˙˙ ™™
>œ œ œ œ. œ #œ
? #œ ™ #œ #œ ™
3

œ œ œ œ
J œ™ ‰ Œ Œ Œ
3
J œ œ œ œ œ œ
3 >. >. >. >. >. >. >.

Ϫ
?
¢ ∑ ∑ ∑ ‰ Œ Œ Œ
3
œ œ œ œ œ œ
>. >. >. >. >. >. >.
11
>œ.
° œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
35
œ ‰ Œ Ó
& J

œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ.
‰ Œ Ó
& J

## œ œ #œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ.
‰ Œ Ó
& J

# j j
&# Œ ‰ œ. œ œ Œ ‰ œ. œ œ ∑
œ > >. >. œ > >. >.
>. >.
? œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
¢ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∑

° # ˙˙ ∑
& ˙˙ w
w
# ∑
& w w
w w
#
&# ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑

?
¢ ∑ ∑ ∑

°? >œ. >œ. >œ. >œ. >œ. >œ. >.


¢ œ
>.
Œ ‰ J œ
>.
Œ ‰ J œ
J
‰ Œ Ó

° >. >.
j
>. >. >.
j
>. >. >.
j
/ œ Œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œ œ œ œ ‰ Œ Ó

> . > . . . >. > > . > . . . >. > >.


œ œ™ œ œ™
j Œ
/ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Ó

¢/ ∑ ∑ w

{
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. J ‰ Œ Ó
&
? ∑ ∑ ∑

{
œ
& ∑ ∑ œ ‰ Œ ∑ Ó
g lis
s. J
.
?
s
g lis
∑ Ó ˙
˙

° ∑ ∑ ∑
&

?
¢
∑ ∑ ∑

œ.
°
>œ. œ. >œ. œ #œ
&
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ œ #œ #œ œ œ nœ œ J ‰ Œ Ó
f
>œ. œ. œ. œ. >œ. œ #œ œ.
&
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ #œ #œ œ œ nœ œ J ‰ Œ Ó
f
>œ. >œ. >œ. >œ. >œ. >œ. j
B œ Œ Ó œJ ‰ ‰ œJ ‰ œJ œ œ œ ‰ Œ Ó
œ.
? j j j j
œ Œ Ó œ. ‰ ‰ œ. ‰ œ. œ œ œ ‰ Œ Ó
>. > > > >. >. œ.
? j j j j
¢ œ
>.
Œ Ó œ.
>
‰ ‰ œ.
>
‰ œ.
>
œ
>.
œ
>.
œ ‰
œ.
Œ Ó