Vous êtes sur la page 1sur 3

O Salutaris

Messe Breve Charles Gounod

° bc
q = 60

Soprano & ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ™ œ œ
j j
p
& bc ∑ ∑ j r Œ
Alto œ œœœ œ
O Sa-lu - ta - ris Ho - sti- a,

& bc ∑ ∑ ∑ ∑

Tenor

? bc
¢
∑ ∑ ∑ ∑

{
Baixo

q = 60

& bc œ̇ # œ œ̇ œ œ œ n œ̇ œ œœ œœj ‰ œ # œ œ˙ œ # œ̇ œ œœ œ œ
J J œ
? bc ˙˙ œ œ œ̇ œ œœ œœj ˙˙ œ̇ œ œ̇ œ œœj ‰ Œ
Piano

˙ J ‰ J

° bp j j œ
œ œ™ œ œ
j r j ‰ cresc. r
5
œ
dim. p
Sop. & œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ™™ œ œ Œ
O Sa - lu - ta - ris Ho - sti - a Quae coe - li pan - dis o - sti- um,

& b œ œj œj œ œ œ œj™ œr œ ‰ œ
j r
cresc. dim. p
A. œ œ œ œ œ œ™™ œ œ Œ
O Sa - lu - ta - ris Ho - sti - a Quae coe - li pan - dis o - sti- um,

&b ∑ ∑ ∑ ∑

T.

?b
¢
B. ∑ ∑ ∑ ∑

{
& b n œ̇ # œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ̇ #œ œœ nœœ œœ ˙˙ œœ Œ
œœ ˙œ œœ ˙ œ̇ œ œ nœ œ
? b ˙˙ œ
œ Œ ˙ œ œ œ
Pno.
œ

Coro Osvaldo Lacerda 2019 ©


° bp
2

j j r
9

& œ œ œ œ œ œ™™ œ œ Œ œ œ œ œJ œJ œ™™ œR œJ ‰ œ


cresc.
Sop.

Bel - la pre-munt ho - sti - li - a, Bel - la pre-munt ho - sti - li - a Da

j j
& b œ œ #œ œj œj œ™™ œr œ œ œ™™ œr œj ‰ œ
p
Œ
cresc.
A. œ œ œ œ

bœ ™™ œ œ ‰ œ
Bel - la pre-munt ho - sti - li - a, Bel - la pre-munt ho - sti - li - a Da

œ œ œ œ œ œ™™ œ œ œj œ œJ b˙ ˙
p cresc.
T. & b RJ
‹ Bel - la pre-munt ho - sti - li - a, Bel-la pre munt
J J RJ J
ho - sti - li - a Da
œ œ œ œ œ œ™™ œ œ
pp
œ œ œ œ™™ œ œ
?
¢ b Œ Ó J J RJ ‰ œ
cresc.
J J R

{
B.

Bel - la pre-munt ho - sti - li - a, pre-munt ho - sti - li - a Da

œœj ‰ œœ
n˙˙˙
& b ˙˙ œœ Œ ˙˙ ˙˙˙
#˙˙˙ ˙˙˙
œ œ œ
Pno.
?b ˙
˙˙ ˙˙ œœ œ œ œ b ˙ ˙˙ b ˙˙ œœ
JJ ‰ œ
œ

° b œ œ œ dim.
œ œ œ™™ œ œ Œ œ œ œ œJ œJ nœ ™™ œR œJ ‰ œ #˙
f
r
13
œ Œ
p p cresc.
Sop. &
ro- bur, fer au - xi - li- um, Bel -la pre-munt ho - sti - li - a Da ro - bur

& b œ œ œ œ œ œ™™ œ œ Œ œ œ œ œ œ #œ ™™ œ œ ‰ œ ˙
r j
f
r
dim. p
p
j j
cresc.
œ Œ
A.

œ Œ œ œ œ œJ œJ œ ™™ œR œ ‰ œ b˙
ro- bur, fer au - xi - li- um, Bel -la pre-munt ho - sti - li - a Da ro - bur

b nœ œ œ œ œ nœ dim. p p cresc. f
œ Œ
&
‹ ro- bur, fer au - xi - li
T.
J

? b œ œ œ œ œ™™ œr œ Œ œ œ œ œ œ œ ™™ œ œ ‰ œ ˙
- um, Bel -la pre-munt ho - sti - li - a Da ro - bur
œ
¢
dim. p f p
Œ
cresc.

{
B. J J RJ
ro- bur, fer au - xi - li- um, Bel -la pre-munt ho - sti - li - a Da ro - bur

& b nœ̇œ œœ œœ œœ œœœ ˙˙ œœ Œ ˙˙ ˙˙ #n˙˙w ˙˙ #˙˙˙ bœœœ Œ

œ œ ˙ b ˙ œœ
? b ˙˙
Pno.
œ nœ œ ˙
œ œ ˙ œ Œ ẇ ẇ ˙ Œ

Coro Osvaldo Lacerda 2019 ©


° bp
3

& œ œ œ ™™
r j j œ ™™
18
p
œ ˙ œ Œ œ œ œ œ œ ˙ œ
Sop.
R
fer au - xi - li - um. O Sa - lu - ta - ris Ho - sti-

œ ™™
r
& b œ œ œ ™™ j j
p p
r œ Œ ˙ œ
A.
œ ˙ œ œ œ œ œ
fer au - xi - li - um. O Sa - lu - ta - ris Ho - sti-

& b œ œ œ ™™ œR ˙
œ œ œ œ œ œ™™
p pp
œ Œ Ó J J œ
‹ fer au - xi - li - um.
T.
R
O Sa - lu - ta - ris Ho - sti-

? b œ œ œ™™ r
¢ œ ˙ œ Œ
p
∑ ∑

{
B.

fer au - xi - li - um.

& b n ˙ẇ ˙˙ w ˙˙˙ ˙˙˙


˙˙ œœ Œ w
˙ ˙ w
? b Ów ˙˙ œœ Œ
Pno.
Ó

° b
œ ™™ œ ˙
r
22
j j
pp
Sop. & ˙ œ Œ œ œœœ œ ˙ œ Œ ∑
a. O Sa - lu - ta - ris Ho - sti - a.

œ ™™ œ ˙
r
pp
&b ˙ œ Œ j j ˙ œ Œ ∑
œ œœœ œ
A.

a. O Sa - lu - ta - ris Ho - sti - a.

&b ˙
œ Œ j j œ ™™ œ ˙
pp
˙ œ Œ ∑
œ œœœ œ
‹ a.
T.
R
O Sa - lu - ta - ris Ho - sti - a.

?b j j r
¢ œ™™ œ ˙ œ Œ
pp
∑ œ œœœ œ ˙ ∑

{
B.

O Sa - lu - ta - ris Ho - sti - a.

& b ˙˙ œœ Œ ẇ ˙ ˙ẇ ˙˙ w ˙˙ œœ Œ
˙ w
w ˙ œ
Pno.
˙ œ
?b Œ ẇ w œ œ ˙ œ Œ
˙ œ œ ˙ œ
Coro Osvaldo Lacerda 2019 ©