Vous êtes sur la page 1sur 2

AKAD

Akad ialah pertalaian ijab (ungkapan tawaran disatu pihak yang mengadakan kontrak)
dengan kabul (ungkapan penerimaan oleh pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu
kontrak.
Rukun-Rukun Akad sebagai berikut:
1. ‘Aqid, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah
satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
2. Ma’qud ‘alaih, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad).
3. Maudhu’ al-‘aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah
tujuan pokok akad.
4. Shighat al-‘aqd, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah
satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah peryataan pihak kedua untuk
menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu
dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak
berhadapan atau ungkapan yang menunjukan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad.
Syarat-Syarat Akad sebagai berikut:
1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap
bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di pengampuan , dan karena boros.
2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya,
walaupun dia bukan ‘aqid yang memiliki barang.
4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’ , seperti jual beli mulasamah (saling
merasakan).
5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan
amanah (kepercayaan).
6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang berijab menarik
kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum
adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
Macam-Macam Akad
1. Akad Shahih, adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari
akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat
pada pihak-pihak yang berakad.
2. Akad yang tidak Shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya,
sehinga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
Berakhirnya Akad
1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
e) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak
terpenuhi.
f) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
g) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
h) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
Hikmah Akad
1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara
syar’i.
3. Akad merupakan ”payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat
menggugat atau memilikinya.