Vous êtes sur la page 1sur 2

Online Examination System, mmon.html?return=/t..

Pune University

Online Examination System, Pune University

Test ID - 07622bc3617ebaef6291749647c600e0
Branch FE Year 2012
Semester 1
Subject Basic Civil Engineering
Date of test 14-09-2012
Duration of test (mins) 30

Roll Full name Score Roll Full name Score


Number Number

E110600001 AADSUL SACHIN PRABHU 18 E110600002 ABAK AKSHAY PRAKASH 22

E110600003 AKSHAY VIJAY KHARDE 20 E110600004 ANAP SACHIN RAMBHAU 18

E110600005 ANJANKAR KISHOR POPAT 21 E110600006 ARGADE ROHIT SANJAY 19

E110600007 AUTADE SANKET NAVNATH 20 E110600008 BACHHAV GAURAV SUBHASH 18

E110600009 BADE RAMDAS SHIVNATH 19 E110600010 BANKAR VIJAY RAVSAHEB 19

E110600011 BAWAKE SHRADHA NANASAHEB 25 E110600012 BHALERAO ANIKET KISHOR 16

E110600013 BHALERAO DHANANJAY SHANTARAM 18 E110600014 BHANDARI KALPESH JAYWANT 21

E110600015 BHANGARE PRAKASH RAGHUNATH 18 E110600016 BURHADE ADITYA PRADIP 19

E110600017 CHAUDHARI SAMADHAN BHAGWAT 18 E110600018 CHOUDHARY SAMIR SALIM 17

E110600019 DENGALE ABHIJEET RAOSAHEB 24 E110600020 DHAPSE GANESH KANIFNATH 16

E110600021 DHIWAR MONICA VIJAY 24 E110600022 DHOLE SURAJ SHANTARAM 19

E110600023 DIGHE RAVINDRA TUKARAM 22 E110600024 DUBEY 23


VIVEKKUMAR
ARUNKUMAR
E110600025 GADEKAR JALINDAR ANNASAHEB 20 E110600026 GADEKAR KIRAN BALASAHEB 20

E110600027 GADEKAR SANDIP NANDU 15 E110600028 GADEKAR SATISH PARASRAM 16

E110600029 GADEKAR VAIBHAV SONYABAPU 21 E110600030 GADHAVE 20


SUVARNA
BHAUSAHEB
E110600031 GAGARE NILESH PARAJI 24 E110600032 GAGARE PRAFULL RAOSAHEB 14

E110600033 GAGARE SHRIKANT VENUNATH 22 E110600034 GAIKAR MAHESH PANDURANG 17

E110600035 GAIKWAD ASHISH MACCHINDRA 16 E110600036 GAIKWAD RASHMI ANIL 24

E110600037 GAIKWAD SUNIL SANJAY 20 E110600038 GHORPADE SAGAR SHIVAJI 22

E110600040 GORDE SACHIN GORKSHNATH 21 E110600041 GUNJAL AMIT BALASAHEB 24

E110600042 HALNOR MAHESH GOKUL 18 E110600043 HON YOGESH SHESHRAO 16

E110600044 JADHAV SANDEEP VISHNU 22 E110600045 JADHAV UTKARSH SHRIPAD 21

E110600046 JEJURKAR RAHUL DATTATRAY 17 E110600047 JONDHALE PANKAJ BABAN 22

E110600048 KADAM DIGAMBER LAXMAN 18 E110600049 KADAM VINIT RAJENDRA 18

E110600050 KADLAG PRAFULLA NARAHARI 25 E110600051 KALE SWAPNIL BHANUDAS 19

E110600052 KANAWADE KALYANI VINAYAK 17 E110600053 KANDEKAR SHUBHAM DILIP 21

E110600054 KEDAR AKSHAY BALASAHEB 18 E110600055 KEDARNATH ASHOK WALZADE 21

E110600056 KHARDE SAGAR DILIP 18 E110600057 KHATIK SADIK HAMID 19

E110600058 KOLHE SHUBHAM DATTATRAY 21 E110600060 KUSHWAHA NIRAJ DADHIBAL 21

E110600061 KUTE YOGESH RAMKRISHNA 18 E110600062 LAD SHRIDHAR RAMCHANDRA 23

E110600063 LAGADE ANKUSH ASHOK 22 E110600064 LAHAMAGE AMOL ULHAS 21

E110600065 LAHAMAGE SANDIP ASHOK 23 E110600066 LANDGE SHILPA RAOSAHEB 21

E110600067 LONDHE YOGESH SHIVAJI 20 E110600068 MADANE NITIN ASHOK 16

E110600069 MAHESH ASHOK NANNOR 19 E110600070 MEDHE AMIT MADHUKAR 19

E110600071 MINDE SUDHIR ASHOK 17 E110600072 MOBIN MAHMMAD TAMBOLI 22

E110600073 MORE ISHWAR MILIND 13 E110600074 MURUDKAR AJAY DATTATRYA 20

1 of 9/14/2012 11:46
E110600075 NAGRE SANDIP SUKHDEO 16 E110600076 NAIKWADI 21
GHANSHYAM BHASKAR

E110600077 NITIN BALASAHEB PULATE 23 E110600078 PATEL TAUFIK SHAMSHUDDIN 23

E110600079 PATHARE KIRAN DATTATRAY 25 E110600080 PATIL KALPESH RAMDAS 15

E110600081 PATIL VINAYAK TUKARAM 25 E110600082 PAWAR ABHAYAN RAMBHAU 21

E110600083 PAWAR PRASHANT NANDU 16 E110600084 PAWAR SAMADHAN RAMDAS 21

E110600085 PETHAKAR OMKAR PRADEEP 21 E110600086 PRAJAPATI 21


CHIRAG
ASHOKBHAI
E110600087 PRANIT BHANUDAS BHAGAT 22 E110600088 PRASAD SUBHASH TAJANE 18

E110600089 PRASHANT BALWANT PHADATARE 18 E110600090 PUJARI VISHAL SANTARAM 21

E110600091 QURESHI REHAN SHAKIL 23 E110600092 RAUT UDAY ANIL 22

E110600093 ROHIT VIJAY GIRAME 21 E110600094 SABALE ROHIT MADHUKAR 20

E110600095 SAGAR SACHIN BABURAO 18 E110600096 SANAP SUDAM CHINTAMAN 16

E110600097 SHAHI VIVEKKUMAR ANAND 16 E110600098 SHELKE AKASH PANDITRAO 19

E110600099 SHINDE BHAGWAN SONYABAPU 20 E110600100 SHINDE SHUBHAM RAOSAHEB 19

E110600101 SHRADHA ANKUSH DAREKAR 18 E110600102 SONAWANE LALIT SHANTILAL 21

E110600103 SONWANE ADITYA MUKUND 13 E110600104 SULANE KARTIK SHAYMSINGH 23

E110600105 SUNIL SADASHIV KALE 23 E110600106 SURAJ ATMARAM CHAUDHARI 25

E110600107 SURYAWANSHI 17 E110600108 TALEKAR SNEHAL DATTATRAY 24


SACHHIDANAND SHRIKRISHNA

E110600109 TAMBE KIRAN PRAKASH 16 E110600110 UNDE DHANANJAY RAMESH 18

E110600111 UPALKAR NUTAN BHIMRAJ 18 E110600113 VARPE PRADNYA MADHUKAR 23

E110600114 VARPE RAHUL REVAJI 17 ... ... ...

Centres d'intérêt liés