Vous êtes sur la page 1sur 6

DIVISION OF PAMPANGA

Introduksyon

Sa modernong panahon at paglaganap ng teknolohiya ay nagbago na rin ang

interes ng mga mag-aaral. Mas pinagtutuunan na ng pansin ng mga mag-aaral ang iba’t

ibang Gawain na may kinalaman sa social media. Dahil sa makabagong daloy ng

panahon kakaunti na lamang sa mga mag-aaral ang humahawak at nagbabasa ng aklat.

Kakaunti na rin ang mga mag-aaral may interes sa pagkatuto gamit ang mga libro. Di

maitatatwa na malaki ang impluwensya ng teknolohiya sa pagbabago ng mga mag-aaral

sa paraan ng kanilang pagkatuto.

Sa pamamagitan ng pagbasa ay maaari mong malibot ang mundo. Sa pagbasa mo

rin matatamo ang iba’t ibang kaalaman. Ayon kina Ramos at San Andres (2006) May

malaking bahagi ng ginagampanan ang pagbasa sa pagbuo ng talino at isipan. Batay sa

pahayag nina ramos at San Andres mahalaga ang pagbasa sa isang tao dahil ito ay

matutlong upang hasain ang kaisipan at magtamo ng talino.

Sa pamamagitan ng pagbasa ang isang tao ay maaaring makaramdam ng saya at

maaaring malibang. Ayon kay Lydia Lalunio ng PNU sa aklat ni Ramos (2006) ang

karanasang dulot ng pagbasa ay nagbibigay ng lubos na kasiyahan at Kalwalhatian sa

buhay na hindi maipagpapalit sa kayamanang materyal.

Ang Calantipe High School ay nagsagawa ng isang Group Screening Test sa mga

mag-aaral ng ikapitong baitang. Ang GST ay ang unang hakbang sa pagsasagawa ng

Phil-iri. Ang GST ay ang pangkat ang panukat sa pagbasa ng mga mag-aaral upang

matukoy kung anong antas na ng pagbasa ang natatamo ng isang mag-aaral. Ang mga

1
DIVISION OF PAMPANGA
mag-aaral na makakukuha ng 14 pataas na marka ay hindi na isasama sa susunod na

pagsusulit, ngunit ang mga mag-aaral na magtatamo ng 13 pababang puntos ay

mananatili pa rin sa pagkuha ng susunod na pagsusulit. Sa isinagawang GST sa dalawang

pangkat ng Grade 7 na may 68 bilang ng mga mag-aaral. Sa isinagawang pagsusulit ang

mga mag-aral ay nakahuha lang ng mga mabababang puntos. Napansin ng mananaliksik

ang resulta ng isinagawang GST ay resulta ng mabagal na pagbasa at mahinang pang-

unawa sa mga binasa ng mga mag-aaral.

Ang mga resulta ng GST ay nagpapatunay na ang mga mag-aaral ay may

kakulangan sa kasanayan sa pagbasa at pag-unawa. Ayon kay Ramos (2006) ang mga

dahilan sa kahinaan ng pagbasa ay: kakulangan sa karanasan at kulang sa pagsasanay.

Sa mga dahilan na ito ay tinutukoy na may kakulangan sa karanasan at sa

pagsasanay ang mga mag-aaral kung kaya’t nagtamo sila ng mababang marka sa pagbasa

at pang-unawa sa mga binasa.

Tila nahirapan ang mga mag-aaral namatukoy ang mga simbolo sa kanilang

binasa kung kaya’t nagging mahirap para sa mga mag-aaral ang masagutan ang mga

katanungan na may kinalaman sa kanilang binasa. Mahalaga na maunawaan ng mga mag-

aaral ang mga simbolo sa kanilang binasa upang matamo ng mga mag-aaral ang

pagkatuto.

Ayon kay William Gray sa aklat naisinulat nina Ramos at San Andres, ang

pagbasa ay may apat nahakbang gaya ng: pagkilala sa salita, pag-unawa, reaksyon,

integrasyon at ito rin ay n angangailangan ng mataas na pag-iisip.

2
DIVISION OF PAMPANGA
Batay sa tinuran ni Gray mahalaga na makilala ng mga mag-aaral ang salita at

maunawaan upang maging matagumpay ang pagtamo ng kaalaman.

Dahil sa napansin ng mananaliksik na 100 porsyento ng mag-aaral ang hindi

pumasa sa isinagawang GST ay nag-isip ang mananaliksik ng maaaring maging paraan

upang mapaunlad ang kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Naisip ng mananaliksik

na gamitin ang teknolohiya upang mahasa ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa.

Gagamit ng mga Video Presentation ng mga akda napanonoorin ng mga mag-aaral upang

maunawaan ang paksang-aralin.

Layunin ng mananaliksik na mahasa ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa

gamit ang mgaVpres. Layunin din niyang matukoy ang iba’t ibang antas sa pagbasa ng

mga mag-aaral batay sa napanood. Layunin din ng mananaliksik na mabawasan ang

porsyento ng mga mag-aaral na may kahinaan sa pagbasa.

Batayang Konseptwal

Narito ang batayang konsepto ng pag-aaral,

Mababang antas ng
Nakababasa ng
mga mag-aaral sa Vpres bilang
mabilis ang mga mag-
pang-unawa sa kagamitan sa pagbasa
aaral ng may pang-
akdang binasa gamit ng mga mag-aaral
unawa sa binasa.
ang mga aklat.

3
DIVISION OF PAMPANGA

Batay sa konseptwal na balangkas na nasa itaas, ipinapahayag na makakatutulong

ang Vpres upang maging tugon sa mabagal napagbasa at pang-unawa ng mga mag-aaral.

KatanungangPananaliksik

1. Anoang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral bago isagawa angVpres?

2. Ano ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral matapos isagawa angVpres?

3. Paano makatutulong angVpres sa mga:

a. Mag-aaral

b. Sa guro

Ipotesis

1. Walang pagkakaiba ang antas ng mag-aaral bago at matapos ang isinagawang at

napanuod naVpres

2. Walang anumang kaugnayan ang Vpres sa pagkatuto ng mag-aaral sa pagbasa.

3. Walang anu mang maitutulong ang Vpres sa guro at sa mag-aaral sa pagtatamo ng

kaalaman.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Sa Mag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay makatutulong upang mapataas ang interes ng

mga mag-aaral sa pagbasa. Makatutulong din ang pananaliksik na ito upang matutuhan

ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagbasa. Lubos na mauunawaan ng mga mag-

4
DIVISION OF PAMPANGA
aaral ang kahalagan ng pang-unawa sa binasa upang matamo ang kalaman na kanilang

ninanais.

Sa mga Guro. Makatutulong ang pag-aaral na ito sa mga guro sa Filipino na humaharap

sa matinding dagok ng kawalan ng interes ng mga mag-aaral sa pagbasa. Makatutulong

ang pag-aaral na ito sa mga guro upang matutunan nila ang maaaring maidulot ng Vpres

sa pagkatuto ng kanilang mga mag-aaral at mahasa ang kasanayan sa pagbasa ng

kanilang mga mag-aaral.

Sa mga susunod namananaliksik. Makatutulong ang pananaliksik na ito para sa mga

susunod na mananaliksik na may kahalintulad ng pananaliksik na may kinalaman sa

pagbasa at pagsasanay sa mga mag-aaral na bumasa at umunawa sa kanilang binasa.

Saklaw at Limitasyon

Ang mananaliksik ay pipili ng mga sampung Vpres nakanilang paksang aralin sa

asignaturang Filipino. Ipapapanuod ang mga aralin sa 34 na mag-aaral ng Calantipe High

School nabinubuo ng 14 nalalaki at 20 babae.

Metodolohiya

Ang mananaliksik ay magsasagawa ng eksperimentong pananaliksik sa 68 na mag-aaral

ng Calantipe High School na nakapagtamo ng mababang marka sa isinagawang GST.

Hahatiin sa dalawang pangkat ang mag-aaral, ang 34 na mag-aaral ay gagamit ng

tradisyunal na pagbasa at pagtalakay sa mga paksang-aralin. Samantalang ang 34 mag-

5
DIVISION OF PAMPANGA
aaral ay gagamit ng Vpres sa pagbasa at pagtalakay sa paksang-aralin. Gagamiting

instromento ang Phili-Iri bilang panukat sa lebel ng pang-unawa ng mga mag-aaral.

Respondante

Ang mga mag-aaral ng Calantipe High School na nasa ika-pitong baiting na may

68 mag-aaral.